RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Placówka realizuje koncepcję pracy. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. 5. Promowana jest wartość edukacji. 6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2/31

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Dariusz Nowak, Anna Koźlecka. Badaniem objęto 32 klientów poradni (ankieta) i 5 pracowników merytorycznych placówki (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły, a także analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki w zakresie wymagań: W5. Promowana jest wartość edukacji. W6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. W7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3/31

4 Obraz placówki Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy ewaluacji zewnętrznej, problemowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o placówce wynikające z przeprowadzonych badań. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej funkcjonuje od 1 kwietnia 1976 roku. Jest placówką oświatową, której zasadniczym celem jest udzielanie pomocy osobom korzystającym z szerokiej oferty usług we wczesnych stadiach powstawania problemów oraz podejmowania działań profilaktycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych. Poradnia udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia 18 roku życia lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Placówka na bieżąco dokonuje diagnozy potrzeb środowiska i dostosowuje ofertę świadczonych usług do zmieniających się oczekiwań klientów, ciągle rozszerza zakres swoich działań. Pracownicy poradni podejmują rozmaite formy doskonalenia zawodowego w celu zwiększania własnych kompetencji i udzielania klientom satysfakcjonujących form pomocy. W celu wykrywania opóźnień i zaburzeń rozwojowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i wspierania ich wszechstronnego rozwoju obejmuje oddziaływaniami rodziców, nauczycieli i uczniów. Poradnia prowadzi szeroko zakrojone badania przesiewowe: pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne, badania słuchu i wzroku. Od roku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej została wskazana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach za zgodą Organu Prowadzącego do orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Poradnia posiada uprawnienia do orzekania w stosunku do dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie oraz we wszystkich typach niepełnosprawności dzieci zgodnie z przepisami prawa oświatowego Poradnia wydaje również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od momentu wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole. Na mocy porozumienia zawartego roku pomiędzy Starostwem Kazimierskim a Buskim, Poradnia prowadzi działania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie nauczania indywidualnego w stosunku do dzieci niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących także z terenu powiatu buskiego. W ramach poradnictwa zawodowego poradnia wspiera dzieci i młodzież w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych, w przygotowaniu do podejmowania decyzji szkolno - zawodowych oraz aktywnego działania na rynku pracy. W realizacji swoich zadań poradnia systematycznie współpracuje z placówkami oświatowymi i pozaoświatowymi funkcjonującymi w środowisku, włącza się w przedsięwzięcia o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Działania te są prowadzone stale i oceniane jako użyteczne przez klientów i instytucje współpracujące. Oceną uzyskanych efektów jest nie tylko zadowolenie pracowników, ale przede wszystkim pozytywne opinie wypowiadane przez osoby korzystające z usług placówki. Placówka wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz własnego rozwoju i rozwoju środowiska. Poradnia spełnia wymóg dostępności dla osób niepełnosprawnych. W placówce czyni się ciągłe starania o właściwe wyposażenie gabinetów w pomoce i narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, a także zapewnienie klientom atmosfery sprzyjającej uzyskiwaniu pozytywnych efektów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4/31

5 prowadzonych oddziaływań i uczeniu się. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem, który zawiera więcej szczegółowych danych o placówce i jej pracy. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5/31

6 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 29 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Kazimierza Wielka Partyzantów Kod pocztowy Urząd pocztowy Kazimierza Wielka Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 0 Nauczyciele pełnozatrudnieni 7.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy publiczna Bez kategorii 0 ŚWIĘTOKRZYSKIE kazimierski Kazimierza Wielka gmina miejsko-wiejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6/31

7 Poziom spełniania wymagań państwa Promowana jest wartość edukacji B W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. (D) W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. (D) Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. (B) Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności. (B) Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. (D) Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki. (D) B Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. (B) Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. (B) Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki, planuje się i podejmuje działania. (D) Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. (D) Placówka doskonali własną pracę uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki. (B) B Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 7/31

8 Wnioski 1. Poradnia inicjuje i organizuje działania na rzecz uczenia się przez całe życie w formie szkoleń, warsztatów, konsultacji i wymiany doświadczeń dla szerokiego grona odbiorców, co jednocześnie podnosi jakość usług z jakich korzystają dzieci, rodzice, nauczyciele i pracownicy różnych instytucji. 2. Poradnia dostosowuje swoją ofertę do potrzeb klientów. Analiza i modyfikacja dostępności oferty Poradni jest podstawą działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Troska o klienta i jego samopoczucie powoduje podejmowanie działań w celu stworzenia przyjaznej, życzliwej, ciepłej, miłej atmosfery wszystkim korzystającym z usług poradni. 3. Placówka systematycznie prowadzi badania wewnętrzne i wykorzystuje wyniki badań zewnętrznych w celu formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje swoją ofertę, planuje i podejmuje działania. 4.Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym jest celowa, odpowiada na jego potrzeby i pozwala na rozwój dzięki wzajemnemu wsparciu. 5. Placówka doskonali własną pracę, uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z jej oferty. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 8/31

9 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji Poziom spełnienia wymagania: B W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie, a także promujące wartość edukacji, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców oraz pracowników i innych osób realizujących zadania placówki. Działania te wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój, kształtują świadomość potrzeby zmian, uczą innego postrzegania otaczającej rzeczywistości. Wypowiedzi klientów placówki świadczą o adekwatności działań do procesu uczenia się przez całe życie, o ich różnorodności i skuteczności. Szeroki wachlarz usług psychologiczno-pedagogicznych wspomagających dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli wpływają na rozwój lokalnej społeczności, co powoduje, że placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Obszar badania: W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców. Wypowiedzi klientów placówki świadczą o ich adekwatności do procesu uczenia się przez całe życie. Klienci placówki wśród działań kształtujących pozytywny klimat uczenia się wymieniają: właściwe podejście do klientów i miłą atmosferę, wskazanie możliwości radzenia sobie z problemami i zaleceń do pracy z dzieckiem, oferowanie specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także wysoko kwalifikowaną kadrę i nowoczesne wyposażenie placówki w sprzęt diagnostyczny (Tab 1). Wszyscy pracownicy merytoryczni poradni, wśród działań prowadzonych przez placówkę, które kształtują kompetencje uczenia się przez całe życie, wymieniają: współpracę z instytucjami pozaoświatowymi, warsztaty dla rodziców, dzieci i młodzieży, wykłady i prelekcje dla nauczycieli, doradztwo zawodowe - wspieranie dziecka w karierze szkolnej i wyborze dalszej ścieżki kształcenia, wspieranie rozwoju mowy dzieci, pracę z dziećmi z różnymi deficytami, stosowanie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych (Tab. 2). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 9/31

10 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę wymienić działania placówki kształtujące pozytywny klimat dla uczenia się. (7932) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 30 Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 Dzieci czują się bezpieczne, chętnie przychodzą na zajęcia. "ciepła i mila atmosfera towarzyszy każdemu spotkaniu, zawsze z ochotą i z uśmiechem wita panią terapeutkę". Są prowadzone szkolenia z doradztwa zawodowego dla uczniów. "Uczestniczyłam w kursach i szkoleniach dzięki którym mogłam lepiej zrozumieć problemy dzieci, poznałam nowe metody pracy z nimi ponieważ prowadzę rodzinę zastępczą". Zajęcia logopedyczne przeprowadzane są za pomocą pomocy naukowych, komputera, wykorzystywane są gry, szarady logopedyczne, zabawy edukacyjne. "Dziecko w placówce otrzymuje konkretna pomoc i wskazówki jak rodzić sobie z problemami wynikającymi z trudności w pisaniu". "Rodzic jest ukierunkowany jak należycie pomóc dziecku by praca dała korzyści dziecku" (dzieci dzięki pomocy stają się pewniejsi i śmielsi). Pracownicy wykazują sie szczególna życzliwością cierpliwością i wyrozumiałością w stosunku do dzieci. Miła i fachowa opieka pedagoga i logopedy. Dostosowane materiały, przyjazne otoczenie przyjazna atmosfera dobrze wykształceni pracownicy każdego ucznia kształtuje się indywidualnie, stosuje się pomoce naukowe zachęcające do pracy i nabywania nowych umiejętności. Odbywają się prelekcje dla nauczycieli i rodziców, szkolenia rad pedagogicznych, spotkania instruktażowe, szkoleniowe, warsztaty dla nauczycieli, i rodziców, prelekcje logopedy. "Po każdych zajęciach omawiamy postępy i ewentualne trudności dzieci. Otrzymuję wskazówki do ich korygowania". Organizowane są punkty konsultacyjne dla nauczycieli i rodziców. Wydawane są opinie, orzeczenia, dokonywana jest diagnoza gotowości szkolnej, badania przesiewowe, komputerowe badania przesiewowe wzroku i słuchu, terapia pedagogiczna i logopedyczna, warsztaty szkolenia dla nauczycieli, orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 10/31

11 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie działania kształtujące kompetencje uczenia się przez całe życie prowadzi placówka? (8464) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 5 Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 Działania kształtujące kompetencje uczenia się przez całe życie: -poradnia w realizacji zadań na rzecz dziecka i rodziny współpracuje z instytucjami pozaoświatowymi, tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowa Komenda Policji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, -szkolenia rad pedagogicznych n.t. podnoszenia umiejętności wychowawczych, prowadzenia negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia działalności profilaktycznej, -systematyczne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów, ciągła pomoc we wczesnym rozpoznawaniu zaburzeń i odchyleń rozwojowych, -wielospecjalistyczna diagnoza dzieci i młodzieży z problemami w nauce oraz zaburzeniami zachowania, -psychoedukacja dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (zajęcia psychoedukacyjne z uczniami m.in. nt. technik efektywnego uczenia się, motywacji, gospodarowania czasem, zwiększające kompetencje społeczne, prelekcje dla rodziców zwiększające ich wiedzę i kompetencje wychowawcze), -systematyczna działalność profilaktyczna, terapia logopedyczna i pedagogiczna, -mediacje w środowisku szkolnym, interwencja kryzysowa pomoc w przezwyciężaniu trudności, -pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych, pod kątem wyboru zawodu (zajęcia dla uczniów aktywizujące do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych, pedagogizacja rodziców), -wydawanie orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, itp., -włączanie rodziców w działania podejmowane wobec dzieci (udział w terapii, spotkania po badaniach przesiewowych, przy prowadzeniu działań profilaktycznych), udzielanie porad, wskazówek do pracy z dzieckiem, - upowszechnianie wiedzy nt. instytucji pomocnych i specjalistycznych placówek pozaświatowych, służących pomocą w sytuacjach kryzysowych itp. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 11/31

12 Obszar badania: W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. W poradni prowadzone są działania promujące wartość edukacji, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców korzystających z jej oferty. Różnorodność działań placówki oraz dbałość o potrzeby każdego klienta powodują, że jest ona pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Poradnia przygotowuje, a następnie promuje swoje działania edukacyjne wśród różnych grup odbiorców. Różnorodna pod względem problematyki i form oferta edukacyjna, adresowana do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz instytucji pozaoświatowych, uwzględnia treści wskazujące na konieczność zdobywania wiedzy i umiejętności na każdym etapie życia (Tab. 1). Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę wymienić działania, jakie prowadzi placówka w celu promocji wartość edukacji. Kto był ich odbiorcą? (7930) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 5 Tab.1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 12/31

13 Numer Treść odpowiedzi 1 1.Wśród uczniów: warsztaty w zakresu orientacji zawodowej - warsztaty z zakresu rozwijania umiejętności społecznych, poznawania efektywnych sposobów uczenia się - motywowanie uczniów do nauki poprzez ukazywanie korzyści wynikających z uczenia się, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, ukazywanie znaczenia edukacji dla funkcjonowania w samodzielnym życiu. 2.Wśród nauczycieli szkoleniowe rady pedagogiczne, uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach instruktażowo szkoleniowych. 3.Szkolenie rodziców przekazywanie wiedzy w celu podnoszenia kompetencji wychowawczych i podejmowania właściwych oddziaływań mających na celu zapobieganiu zachowań dysfunkcyjnych dzieci i wspomagający ich prawidłowy rozwój poprzez przekazywanie wiedzy na temat właściwych postaw rodzicielskich, potrzeb rozwojowych dzieci i sposobów ich zaspakajania, warunków właściwych relacji w rodzinie. 4.Podejmowanie wspólnie działań z instytucjami środowiska lokalnego i pozalokalnego (kampanie profilaktyczne,,zachowaj trzeźwy umysł,,, Profilaktyka FAS, Postaw na rodzinę, DOPALACZE to mnie nie kręci, Narkotyki to mnie nie kręci, Pozory mylą dowód nie ). 5. Promowanie wartości edukacji wśród samorządowców podczas wspólnie realizowanych przedsięwzięć bądź kiedy uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez Poradnie. Dyrektor Poradni na Sesji Rady Powiatu składa sprawozdanie z pracy Poradni, pokazuje rolę Poradni we wspieraniu rozwoju klientów placówki oraz wpływ Poradni na rozwój lokalnej społeczności. 6.Wspólne działanie z Parafią Rzymskokatolicką poprzez psychoedukację przyszłych rodziców. 7.Prowadzenie działań o dużym zasięgu na terenie powiatu, tj.: badania przesiewowe, czy oddziaływania w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, praca w Zespołach Interdyscyplinarnych ("tworzenie koalicji na rzecz rozwoju dziecka i rodziny przyczynia się do rozwoju instytucji współdziałających, ponieważ następuje weryfikacja wzajemnych oczekiwań"). 8.Dokonywanie analizy własnych zasobów, potrzeb klientów i rozwijanie się celem ich zaspokajania. 9. Promowanie wartości edukacji i placówki przez stronę internetową. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 13/31

14 Obszar badania: Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Działania prowadzone przez placówkę wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój, kształtują świadomość potrzeby zmian, uczą innego postrzegania otaczającej rzeczywistości. Według klientów do działań poradni kształtujących pozytywny klimat do własnego rozwoju wśród odbiorców usług edukacyjnych należy zaliczyć: ułatwienie dostępności do specjalistycznych usług poradni dla szerokiego grona odbiorców, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i intymności podczas prowadzonych badań, uważne wysłuchanie i zrozumienie potrzeb klientów, dbałość o pozytywne odczucia związane z pobytem w poradni i rozwiązywanym problemem, indywidualizacja oddziaływań dotycząca specyfiki każdego klienta oraz możliwość udziału w prelekcjach, warsztatach, psychoedukacji, konsultacjach, terapii pedagogicznej, logopedycznej i psychologicznej (Rys 1j). Klienci potwierdzają swoje wypowiedzi wieloma przykładami (Tab. 1). Rys. 1j Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14/31

15 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: [jeśli tak] Proszę podać przykład. (8602) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 31 Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 Dziecko korzystając z placówki zaczęło lepiej rozwijać się, poprawiła się jego wymowa, czyta proste wyrazy, sylabizuje. Wiemy gdzie i w czym dziecko ma trudności i słabości w rozwoju i uczeniu się. Działania prowadzone przez placówkę zachęcają do własnego rozwoju. Dzięki nim wzrosły moje kompetencje wychowawcze. Poznałam wiele ciekawych metod pracy z uczniem np. leworęcznym. Poszerzyłam swoją wiedzę na temat przyczyn trudności mojego dziecka w pisaniu i czytaniu. Otrzymałam wskazówki do pracy z dzieckiem. Dzieci dzięki zajęciom w poradni poczyniły postępy w pisaniu i czytaniu. Dzięki poradni my rodzice możemy uzupełnić swoja wiedzę, lub przypomnieć ją sobie, by móc pomoc dziecku. Porada doradcy zawodowego pomogła mi poznać samego siebie, dzięki niej łatwo wybrałem swoją drogę zawodową. Działania poradni skłoniły mnie do poszukiwania wiedzy związanej z problemem dziecka. Materiały przekazane przez pracowników pozwoliły dobrze zapoznać się z problemem. Zrozumiałam trudności i teraz jest mi łatwiej pracować z dzieckiem w domu. Obszar badania: Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności. Działania realizowane przez poradnię w szerokim zakresie promują wartość edukacji i w efekcie mają wpływ na rozwój lokalnej społeczności, dlatego placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Z wypowiedzi dyrektora w ankiecie wynika, że do najważniejszych korzyści, jakie odnoszą klienci dzięki jej współpracy placówki z organizacjami i instytucjami działającym w lokalnym środowisku zaliczyć można: wczesną interwencję w sytuacjach kryzysowych i terapię, szybkie wdrożenie oddziaływań, kompleksową i specjalistyczną opiekę nad dzieckiem i jego rodziną (psychologiczną, pedagogiczną), ukierunkowywanie różnych działań rodziców dotyczących pomocy dziecku lub rodzinie, wczesną diagnozę, wsparcie rodzin przez wiele do tego powołanych instytucji, wzrost kompetencji dydaktycznych i wychowawczych rodziców i nauczycieli, uzyskanie łatwiejszego dostępu do diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej) i oferty szkoleniowej.z rozmowy z dyrektorem, partnerami poradni i nauczycielami merytorycznymi wynika, ze działania realizowane przez poradnię promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności. Przykłady podawane przez wszystkich respondentów wskazują na ich skuteczność i uzyskiwanie korzyści klientów biorących udział w tych działaniach (Tab. 1, 2, 3). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 15/31

16 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Realizacja jakich działań miała wpływ na rozwój lokalnej społeczności? (8457) Tab.1 Numer Analiza 1 Poradnia prowadzi działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną z szeroką grupą odbiorców. Przedstawiciele instytucji oświatowych pozaoświatowych przyczyniają się do podnoszenia kompetencji w zakresie radzenia sobie z sytuacjami problemowymi swoich podopiecznych i przyczynia się do lepszego wykonywania powierzonych obowiązków i zadań (odbiorcy działań to rodzice, rodziny pieczy zastępczej, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, nauczyciele, wychowawcy, sprzedawcy napojów alkoholowych i uczestnicy kursu przedmałżeńskiego, pracownicy samorządów). Współdziałanie z instytucjami środowiska przyczynia się do tworzenia nieformalnej sieci, koalicji wsparcia społecznego na rzecz dziecka i rodziny. Wzajemna wiedza na temat zasobów instytucji współdziałających, poznanie obszarów wsparcia jakiego mogą udzielić spowodowało, że mogliśmy się wiele od siebie nauczyć. Wypracować pewne procedury współdziałania. Ta sieć kontaktów przyczyniła się do szybkiego reagowania w przypadku sytuacji problemowych, generowania wieloaspektowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, prawnej, medycznej nie tylko chwilowej, ale też podjęcie stałych oddziaływań. Działalność informacyjna i edukacyjna prowadzona wśród rodziców, nauczycieli, uczniów i innych wyżej wymienionych podmiotów spowodowała wzrost odpowiedzialności za podejmowanie działań w kontekście substancji psychoaktywnych, lepsze wypełnianie funkcji rodzicielskich, wychowawczych i edukacyjnych (świadczą o tym wyniki przeprowadzonych ankiet w roku szkolnym 2012, 2013 wśród rodziców i nauczycieli). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 16/31

17 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Realizacja jakich działań miała wpływ na rozwój lokalnej społeczności? (8463) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 Całokształt działań prowadzonych przez poradnię przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności, a w szczególności: 1) diagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem profilaktyki niepowodzeń szkolnych; 2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej; 3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 5) szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych np. śmierć członka rodziny. 6) prowadzenie działań dla uczniów i ich rodziców w zakresie doradztwa zawodowego. 7) merytoryczna pomoc instytucjom pozaoswiatowym np. Urzędowi Gminy tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych, zapobieganie przemocy w rodzinie. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 17/31

18 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy widzi Pan/i korzyści jakie klienci placówki wynoszą z udziału w proponowanych działaniach? (7940) Tab.3 Numer Analiza 1 Wszystkie podejmowane przez Poradnię działania służą zaspokajaniu potrzeb klientów poradni, którymi są dzieci i młodzież, rodzice i nauczyciele. Różne formy współpracy z instytucjami służą wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego, zapewnienie mu wszystkich możliwych oddziaływań terapeutycznych, zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt służący usprawnieniu i lepszemu funkcjonowaniu w grupie, w szkole, a także wsparcia finansowego dla rodzin, służą pomocy rodzinie i dziecku w zakresie przerwania działań przemocowych i zapewnieniu dziecku poczucia bezpieczeństwa, przywróceniu warunków do prawidłowego rozwoju, przyczynia się do szybkiego objęcia dzieci niedostosowanych społecznie właściwymi oddziaływaniami korekcyjnymi i resocjalizacyjnymi, a dzieci zagrożonych niedostosowaniem zajęciami socjoterapeutycznymi i umieszczenia ich w odpowiednich placówkach, służą psychoedukacji uczestników i przyczynią się do zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym, ryzykownym, lepszego pełnienia ról rodzicielskich. Działania prowadzone na terenie szkół z Policją mają na celu uchronienie dzieci i młodzieży przed podejmowaniem zachowań dysfunkcyjnych poprzez psychoedukację i ukazanie konsekwencji emocjonalnych, społecznych i prawnych, zachowań ryzykownych. Współpraca z placówkami służby zdrowia służy podejmowaniu właściwych działań orzeczniczo kwalifikacyjnych służących wspomaganiu rozwoju dziecka i podnoszeniu efektywności kształcenia poprzez kierowanie do odpowiednich form opieki, kształcenia, objęcia zajęciami rewalidacyjnymi, terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi, itp. służącym wspieraniu rozwoju ucznia i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Zespoły Interdyscyplinarne, Policja, MOPS, GOPS, nauczyciele, kuratorzy sądowi uzyskują fachowe wsparcie merytoryczne w zakresie pomocy ofiarom przemocy, w zakresie koniecznych i możliwych form pomocy jaką powinny być objęte ofiary. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 18/31

19 Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Poziom spełnienia wymagania: B Podejmowane przez poradnię różnorodne inicjatywy są adekwatne do potrzeb środowiska. Placówka współpracuje w sposób celowy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Działalność ta jest użyteczna i ukierunkowana na ich wzajemny rozwój. Odpowiednio wykorzystując lokalne zasoby, poradnia zapewnia rozwój klientom - zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Obszar badania: Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Poradnia ściśle współpracuje z wieloma podmiotami środowiska lokalnego. Planując swoją pracę uwzględnia potrzeby najbliższego środowiska i wykorzystuje jego zasoby, co umożliwia pełniejszą diagnozę, udzielanie klientom kompleksowej pomocy oraz wsparcia. Pracownicy poradni podają podczas badań ewaluacyjnych, że prowadzą rozpoznanie swoich potrzeb i zasobów oraz środowiska lokalnego. Na tej podstawie placówka podejmuje konkretne działania i współpracę z instytucjami oraz organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. W sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki swojej pracy, poradnia współpracuje z rodzicami, dyrektorami, nauczycielami szkół, przedszkoli oraz innymi podmiotami z terenu powiatu kazimierskiego (Tab.1). Do najistotniejszych działań prowadzonych przez placówkę, z których mogły korzystać osoby i instytucje środowiska lokalnego, dyrektor zaliczył zorganizowanie: 1. Świętokrzyskich Dni Profilaktyki organizowanych wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej. 2. Prowadzenie badań przesiewowych psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, wzroku i słuchu. 3. Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych 4. Działalność orzeczniczo kwalifikacyjna. 5. Uczestnictwo w pracy zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 6. Uczestnictwo pracowników poradni w spotkaniach grupy wsparcia Rodzin Pieczy Zastępczej, organizowanie konferencji profilaktycznych, udzielanie konsultacji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i rodzin pieczy zastępczej. 7. Oddziaływania profilaktyczne prowadzone wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 8. Pomoc dzieciom ze środowisk, gdzie rodzice nadużywają alkoholu. Prowadzenie wspólnych akcji profilaktycznych na terenie szkół i środowiska. 9. Organizowanie "Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych". Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 19/31

20 10. Uczestnictwo w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Zdaniem pracowników merytorycznych oraz partnerów, poradnia w celu zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego zapewnia: systematyczne diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wspomaganie w zakresie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny (psychoedukacja rodziców) rozwiązywanie trudnych sytuacji w środowisku uczniów (konsultacje, mediacje, interwencja kryzysowa), organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły, organizowanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu - rozwijaniu uzdolnień, doskonalenie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły (szkolenia, konsultacje, porady, przekazywanie materiałów do pracy, opracowań), realizacja programów profilaktycznych i wychowawczych, wydawanie dokumentów na użytek placówek oświatowych, medycznych, socjalnych, praca w zespołach interdyscyplinarnych, prowadzenie działalności informacyjnej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 20/31

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 1 PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 184 W POZNANIU

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 184 W POZNANIU PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO PRZEDSZKOLA NR 184 W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 28.08.2013r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19)

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19) ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach (Statut 19) Podstawy prawne: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opublikowano:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 Szkoła Podstawowa Nr 218 organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15706 Poz. 1487 1487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna:

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna: Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie przyjęty Uchwała Nr V 2013/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie z dnia 14 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO Rawa Mazowiecka, 28-29 września 2012 r. 1 System oświaty wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam!

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam! Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Witam! Maria Dębska Projekt zmian dotyczy rozporządzenia z 17 listopada 2010r Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W Szkole Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLE NR 13 GNIAZDO ORLĄT W GNIEŹNIE SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Lech Stempel

Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Lech Stempel Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych Lech Stempel Agenda Specjalne potrzeby edukacyjne. Uwarunkowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo