RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Placówka realizuje koncepcję pracy. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. 5. Promowana jest wartość edukacji. 6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2/31

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Dariusz Nowak, Anna Koźlecka. Badaniem objęto 32 klientów poradni (ankieta) i 5 pracowników merytorycznych placówki (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły, a także analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki w zakresie wymagań: W5. Promowana jest wartość edukacji. W6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. W7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3/31

4 Obraz placówki Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy ewaluacji zewnętrznej, problemowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o placówce wynikające z przeprowadzonych badań. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej funkcjonuje od 1 kwietnia 1976 roku. Jest placówką oświatową, której zasadniczym celem jest udzielanie pomocy osobom korzystającym z szerokiej oferty usług we wczesnych stadiach powstawania problemów oraz podejmowania działań profilaktycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych. Poradnia udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia 18 roku życia lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Placówka na bieżąco dokonuje diagnozy potrzeb środowiska i dostosowuje ofertę świadczonych usług do zmieniających się oczekiwań klientów, ciągle rozszerza zakres swoich działań. Pracownicy poradni podejmują rozmaite formy doskonalenia zawodowego w celu zwiększania własnych kompetencji i udzielania klientom satysfakcjonujących form pomocy. W celu wykrywania opóźnień i zaburzeń rozwojowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i wspierania ich wszechstronnego rozwoju obejmuje oddziaływaniami rodziców, nauczycieli i uczniów. Poradnia prowadzi szeroko zakrojone badania przesiewowe: pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne, badania słuchu i wzroku. Od roku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej została wskazana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach za zgodą Organu Prowadzącego do orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Poradnia posiada uprawnienia do orzekania w stosunku do dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie oraz we wszystkich typach niepełnosprawności dzieci zgodnie z przepisami prawa oświatowego Poradnia wydaje również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od momentu wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole. Na mocy porozumienia zawartego roku pomiędzy Starostwem Kazimierskim a Buskim, Poradnia prowadzi działania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie nauczania indywidualnego w stosunku do dzieci niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących także z terenu powiatu buskiego. W ramach poradnictwa zawodowego poradnia wspiera dzieci i młodzież w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych, w przygotowaniu do podejmowania decyzji szkolno - zawodowych oraz aktywnego działania na rynku pracy. W realizacji swoich zadań poradnia systematycznie współpracuje z placówkami oświatowymi i pozaoświatowymi funkcjonującymi w środowisku, włącza się w przedsięwzięcia o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Działania te są prowadzone stale i oceniane jako użyteczne przez klientów i instytucje współpracujące. Oceną uzyskanych efektów jest nie tylko zadowolenie pracowników, ale przede wszystkim pozytywne opinie wypowiadane przez osoby korzystające z usług placówki. Placówka wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz własnego rozwoju i rozwoju środowiska. Poradnia spełnia wymóg dostępności dla osób niepełnosprawnych. W placówce czyni się ciągłe starania o właściwe wyposażenie gabinetów w pomoce i narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, a także zapewnienie klientom atmosfery sprzyjającej uzyskiwaniu pozytywnych efektów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4/31

5 prowadzonych oddziaływań i uczeniu się. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem, który zawiera więcej szczegółowych danych o placówce i jej pracy. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5/31

6 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 29 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Kazimierza Wielka Partyzantów Kod pocztowy Urząd pocztowy Kazimierza Wielka Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 0 Nauczyciele pełnozatrudnieni 7.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy publiczna Bez kategorii 0 ŚWIĘTOKRZYSKIE kazimierski Kazimierza Wielka gmina miejsko-wiejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6/31

7 Poziom spełniania wymagań państwa Promowana jest wartość edukacji B W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. (D) W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. (D) Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. (B) Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności. (B) Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. (D) Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki. (D) B Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. (B) Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. (B) Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki, planuje się i podejmuje działania. (D) Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. (D) Placówka doskonali własną pracę uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki. (B) B Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 7/31

8 Wnioski 1. Poradnia inicjuje i organizuje działania na rzecz uczenia się przez całe życie w formie szkoleń, warsztatów, konsultacji i wymiany doświadczeń dla szerokiego grona odbiorców, co jednocześnie podnosi jakość usług z jakich korzystają dzieci, rodzice, nauczyciele i pracownicy różnych instytucji. 2. Poradnia dostosowuje swoją ofertę do potrzeb klientów. Analiza i modyfikacja dostępności oferty Poradni jest podstawą działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Troska o klienta i jego samopoczucie powoduje podejmowanie działań w celu stworzenia przyjaznej, życzliwej, ciepłej, miłej atmosfery wszystkim korzystającym z usług poradni. 3. Placówka systematycznie prowadzi badania wewnętrzne i wykorzystuje wyniki badań zewnętrznych w celu formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje swoją ofertę, planuje i podejmuje działania. 4.Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym jest celowa, odpowiada na jego potrzeby i pozwala na rozwój dzięki wzajemnemu wsparciu. 5. Placówka doskonali własną pracę, uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z jej oferty. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 8/31

9 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji Poziom spełnienia wymagania: B W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie, a także promujące wartość edukacji, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców oraz pracowników i innych osób realizujących zadania placówki. Działania te wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój, kształtują świadomość potrzeby zmian, uczą innego postrzegania otaczającej rzeczywistości. Wypowiedzi klientów placówki świadczą o adekwatności działań do procesu uczenia się przez całe życie, o ich różnorodności i skuteczności. Szeroki wachlarz usług psychologiczno-pedagogicznych wspomagających dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli wpływają na rozwój lokalnej społeczności, co powoduje, że placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Obszar badania: W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców. Wypowiedzi klientów placówki świadczą o ich adekwatności do procesu uczenia się przez całe życie. Klienci placówki wśród działań kształtujących pozytywny klimat uczenia się wymieniają: właściwe podejście do klientów i miłą atmosferę, wskazanie możliwości radzenia sobie z problemami i zaleceń do pracy z dzieckiem, oferowanie specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także wysoko kwalifikowaną kadrę i nowoczesne wyposażenie placówki w sprzęt diagnostyczny (Tab 1). Wszyscy pracownicy merytoryczni poradni, wśród działań prowadzonych przez placówkę, które kształtują kompetencje uczenia się przez całe życie, wymieniają: współpracę z instytucjami pozaoświatowymi, warsztaty dla rodziców, dzieci i młodzieży, wykłady i prelekcje dla nauczycieli, doradztwo zawodowe - wspieranie dziecka w karierze szkolnej i wyborze dalszej ścieżki kształcenia, wspieranie rozwoju mowy dzieci, pracę z dziećmi z różnymi deficytami, stosowanie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych (Tab. 2). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 9/31

10 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę wymienić działania placówki kształtujące pozytywny klimat dla uczenia się. (7932) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 30 Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 Dzieci czują się bezpieczne, chętnie przychodzą na zajęcia. "ciepła i mila atmosfera towarzyszy każdemu spotkaniu, zawsze z ochotą i z uśmiechem wita panią terapeutkę". Są prowadzone szkolenia z doradztwa zawodowego dla uczniów. "Uczestniczyłam w kursach i szkoleniach dzięki którym mogłam lepiej zrozumieć problemy dzieci, poznałam nowe metody pracy z nimi ponieważ prowadzę rodzinę zastępczą". Zajęcia logopedyczne przeprowadzane są za pomocą pomocy naukowych, komputera, wykorzystywane są gry, szarady logopedyczne, zabawy edukacyjne. "Dziecko w placówce otrzymuje konkretna pomoc i wskazówki jak rodzić sobie z problemami wynikającymi z trudności w pisaniu". "Rodzic jest ukierunkowany jak należycie pomóc dziecku by praca dała korzyści dziecku" (dzieci dzięki pomocy stają się pewniejsi i śmielsi). Pracownicy wykazują sie szczególna życzliwością cierpliwością i wyrozumiałością w stosunku do dzieci. Miła i fachowa opieka pedagoga i logopedy. Dostosowane materiały, przyjazne otoczenie przyjazna atmosfera dobrze wykształceni pracownicy każdego ucznia kształtuje się indywidualnie, stosuje się pomoce naukowe zachęcające do pracy i nabywania nowych umiejętności. Odbywają się prelekcje dla nauczycieli i rodziców, szkolenia rad pedagogicznych, spotkania instruktażowe, szkoleniowe, warsztaty dla nauczycieli, i rodziców, prelekcje logopedy. "Po każdych zajęciach omawiamy postępy i ewentualne trudności dzieci. Otrzymuję wskazówki do ich korygowania". Organizowane są punkty konsultacyjne dla nauczycieli i rodziców. Wydawane są opinie, orzeczenia, dokonywana jest diagnoza gotowości szkolnej, badania przesiewowe, komputerowe badania przesiewowe wzroku i słuchu, terapia pedagogiczna i logopedyczna, warsztaty szkolenia dla nauczycieli, orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 10/31

11 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie działania kształtujące kompetencje uczenia się przez całe życie prowadzi placówka? (8464) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 5 Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 Działania kształtujące kompetencje uczenia się przez całe życie: -poradnia w realizacji zadań na rzecz dziecka i rodziny współpracuje z instytucjami pozaoświatowymi, tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowa Komenda Policji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, -szkolenia rad pedagogicznych n.t. podnoszenia umiejętności wychowawczych, prowadzenia negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia działalności profilaktycznej, -systematyczne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów, ciągła pomoc we wczesnym rozpoznawaniu zaburzeń i odchyleń rozwojowych, -wielospecjalistyczna diagnoza dzieci i młodzieży z problemami w nauce oraz zaburzeniami zachowania, -psychoedukacja dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (zajęcia psychoedukacyjne z uczniami m.in. nt. technik efektywnego uczenia się, motywacji, gospodarowania czasem, zwiększające kompetencje społeczne, prelekcje dla rodziców zwiększające ich wiedzę i kompetencje wychowawcze), -systematyczna działalność profilaktyczna, terapia logopedyczna i pedagogiczna, -mediacje w środowisku szkolnym, interwencja kryzysowa pomoc w przezwyciężaniu trudności, -pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych, pod kątem wyboru zawodu (zajęcia dla uczniów aktywizujące do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych, pedagogizacja rodziców), -wydawanie orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, itp., -włączanie rodziców w działania podejmowane wobec dzieci (udział w terapii, spotkania po badaniach przesiewowych, przy prowadzeniu działań profilaktycznych), udzielanie porad, wskazówek do pracy z dzieckiem, - upowszechnianie wiedzy nt. instytucji pomocnych i specjalistycznych placówek pozaświatowych, służących pomocą w sytuacjach kryzysowych itp. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 11/31

12 Obszar badania: W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. W poradni prowadzone są działania promujące wartość edukacji, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców korzystających z jej oferty. Różnorodność działań placówki oraz dbałość o potrzeby każdego klienta powodują, że jest ona pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Poradnia przygotowuje, a następnie promuje swoje działania edukacyjne wśród różnych grup odbiorców. Różnorodna pod względem problematyki i form oferta edukacyjna, adresowana do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz instytucji pozaoświatowych, uwzględnia treści wskazujące na konieczność zdobywania wiedzy i umiejętności na każdym etapie życia (Tab. 1). Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę wymienić działania, jakie prowadzi placówka w celu promocji wartość edukacji. Kto był ich odbiorcą? (7930) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 5 Tab.1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 12/31

13 Numer Treść odpowiedzi 1 1.Wśród uczniów: warsztaty w zakresu orientacji zawodowej - warsztaty z zakresu rozwijania umiejętności społecznych, poznawania efektywnych sposobów uczenia się - motywowanie uczniów do nauki poprzez ukazywanie korzyści wynikających z uczenia się, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, ukazywanie znaczenia edukacji dla funkcjonowania w samodzielnym życiu. 2.Wśród nauczycieli szkoleniowe rady pedagogiczne, uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach instruktażowo szkoleniowych. 3.Szkolenie rodziców przekazywanie wiedzy w celu podnoszenia kompetencji wychowawczych i podejmowania właściwych oddziaływań mających na celu zapobieganiu zachowań dysfunkcyjnych dzieci i wspomagający ich prawidłowy rozwój poprzez przekazywanie wiedzy na temat właściwych postaw rodzicielskich, potrzeb rozwojowych dzieci i sposobów ich zaspakajania, warunków właściwych relacji w rodzinie. 4.Podejmowanie wspólnie działań z instytucjami środowiska lokalnego i pozalokalnego (kampanie profilaktyczne,,zachowaj trzeźwy umysł,,, Profilaktyka FAS, Postaw na rodzinę, DOPALACZE to mnie nie kręci, Narkotyki to mnie nie kręci, Pozory mylą dowód nie ). 5. Promowanie wartości edukacji wśród samorządowców podczas wspólnie realizowanych przedsięwzięć bądź kiedy uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez Poradnie. Dyrektor Poradni na Sesji Rady Powiatu składa sprawozdanie z pracy Poradni, pokazuje rolę Poradni we wspieraniu rozwoju klientów placówki oraz wpływ Poradni na rozwój lokalnej społeczności. 6.Wspólne działanie z Parafią Rzymskokatolicką poprzez psychoedukację przyszłych rodziców. 7.Prowadzenie działań o dużym zasięgu na terenie powiatu, tj.: badania przesiewowe, czy oddziaływania w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, praca w Zespołach Interdyscyplinarnych ("tworzenie koalicji na rzecz rozwoju dziecka i rodziny przyczynia się do rozwoju instytucji współdziałających, ponieważ następuje weryfikacja wzajemnych oczekiwań"). 8.Dokonywanie analizy własnych zasobów, potrzeb klientów i rozwijanie się celem ich zaspokajania. 9. Promowanie wartości edukacji i placówki przez stronę internetową. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 13/31

14 Obszar badania: Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Działania prowadzone przez placówkę wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój, kształtują świadomość potrzeby zmian, uczą innego postrzegania otaczającej rzeczywistości. Według klientów do działań poradni kształtujących pozytywny klimat do własnego rozwoju wśród odbiorców usług edukacyjnych należy zaliczyć: ułatwienie dostępności do specjalistycznych usług poradni dla szerokiego grona odbiorców, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i intymności podczas prowadzonych badań, uważne wysłuchanie i zrozumienie potrzeb klientów, dbałość o pozytywne odczucia związane z pobytem w poradni i rozwiązywanym problemem, indywidualizacja oddziaływań dotycząca specyfiki każdego klienta oraz możliwość udziału w prelekcjach, warsztatach, psychoedukacji, konsultacjach, terapii pedagogicznej, logopedycznej i psychologicznej (Rys 1j). Klienci potwierdzają swoje wypowiedzi wieloma przykładami (Tab. 1). Rys. 1j Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14/31

15 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: [jeśli tak] Proszę podać przykład. (8602) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 31 Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 Dziecko korzystając z placówki zaczęło lepiej rozwijać się, poprawiła się jego wymowa, czyta proste wyrazy, sylabizuje. Wiemy gdzie i w czym dziecko ma trudności i słabości w rozwoju i uczeniu się. Działania prowadzone przez placówkę zachęcają do własnego rozwoju. Dzięki nim wzrosły moje kompetencje wychowawcze. Poznałam wiele ciekawych metod pracy z uczniem np. leworęcznym. Poszerzyłam swoją wiedzę na temat przyczyn trudności mojego dziecka w pisaniu i czytaniu. Otrzymałam wskazówki do pracy z dzieckiem. Dzieci dzięki zajęciom w poradni poczyniły postępy w pisaniu i czytaniu. Dzięki poradni my rodzice możemy uzupełnić swoja wiedzę, lub przypomnieć ją sobie, by móc pomoc dziecku. Porada doradcy zawodowego pomogła mi poznać samego siebie, dzięki niej łatwo wybrałem swoją drogę zawodową. Działania poradni skłoniły mnie do poszukiwania wiedzy związanej z problemem dziecka. Materiały przekazane przez pracowników pozwoliły dobrze zapoznać się z problemem. Zrozumiałam trudności i teraz jest mi łatwiej pracować z dzieckiem w domu. Obszar badania: Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności. Działania realizowane przez poradnię w szerokim zakresie promują wartość edukacji i w efekcie mają wpływ na rozwój lokalnej społeczności, dlatego placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Z wypowiedzi dyrektora w ankiecie wynika, że do najważniejszych korzyści, jakie odnoszą klienci dzięki jej współpracy placówki z organizacjami i instytucjami działającym w lokalnym środowisku zaliczyć można: wczesną interwencję w sytuacjach kryzysowych i terapię, szybkie wdrożenie oddziaływań, kompleksową i specjalistyczną opiekę nad dzieckiem i jego rodziną (psychologiczną, pedagogiczną), ukierunkowywanie różnych działań rodziców dotyczących pomocy dziecku lub rodzinie, wczesną diagnozę, wsparcie rodzin przez wiele do tego powołanych instytucji, wzrost kompetencji dydaktycznych i wychowawczych rodziców i nauczycieli, uzyskanie łatwiejszego dostępu do diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej) i oferty szkoleniowej.z rozmowy z dyrektorem, partnerami poradni i nauczycielami merytorycznymi wynika, ze działania realizowane przez poradnię promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności. Przykłady podawane przez wszystkich respondentów wskazują na ich skuteczność i uzyskiwanie korzyści klientów biorących udział w tych działaniach (Tab. 1, 2, 3). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 15/31

16 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Realizacja jakich działań miała wpływ na rozwój lokalnej społeczności? (8457) Tab.1 Numer Analiza 1 Poradnia prowadzi działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną z szeroką grupą odbiorców. Przedstawiciele instytucji oświatowych pozaoświatowych przyczyniają się do podnoszenia kompetencji w zakresie radzenia sobie z sytuacjami problemowymi swoich podopiecznych i przyczynia się do lepszego wykonywania powierzonych obowiązków i zadań (odbiorcy działań to rodzice, rodziny pieczy zastępczej, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, nauczyciele, wychowawcy, sprzedawcy napojów alkoholowych i uczestnicy kursu przedmałżeńskiego, pracownicy samorządów). Współdziałanie z instytucjami środowiska przyczynia się do tworzenia nieformalnej sieci, koalicji wsparcia społecznego na rzecz dziecka i rodziny. Wzajemna wiedza na temat zasobów instytucji współdziałających, poznanie obszarów wsparcia jakiego mogą udzielić spowodowało, że mogliśmy się wiele od siebie nauczyć. Wypracować pewne procedury współdziałania. Ta sieć kontaktów przyczyniła się do szybkiego reagowania w przypadku sytuacji problemowych, generowania wieloaspektowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, prawnej, medycznej nie tylko chwilowej, ale też podjęcie stałych oddziaływań. Działalność informacyjna i edukacyjna prowadzona wśród rodziców, nauczycieli, uczniów i innych wyżej wymienionych podmiotów spowodowała wzrost odpowiedzialności za podejmowanie działań w kontekście substancji psychoaktywnych, lepsze wypełnianie funkcji rodzicielskich, wychowawczych i edukacyjnych (świadczą o tym wyniki przeprowadzonych ankiet w roku szkolnym 2012, 2013 wśród rodziców i nauczycieli). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 16/31

17 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Realizacja jakich działań miała wpływ na rozwój lokalnej społeczności? (8463) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 Całokształt działań prowadzonych przez poradnię przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności, a w szczególności: 1) diagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem profilaktyki niepowodzeń szkolnych; 2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej; 3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 5) szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych np. śmierć członka rodziny. 6) prowadzenie działań dla uczniów i ich rodziców w zakresie doradztwa zawodowego. 7) merytoryczna pomoc instytucjom pozaoswiatowym np. Urzędowi Gminy tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych, zapobieganie przemocy w rodzinie. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 17/31

18 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy widzi Pan/i korzyści jakie klienci placówki wynoszą z udziału w proponowanych działaniach? (7940) Tab.3 Numer Analiza 1 Wszystkie podejmowane przez Poradnię działania służą zaspokajaniu potrzeb klientów poradni, którymi są dzieci i młodzież, rodzice i nauczyciele. Różne formy współpracy z instytucjami służą wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego, zapewnienie mu wszystkich możliwych oddziaływań terapeutycznych, zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt służący usprawnieniu i lepszemu funkcjonowaniu w grupie, w szkole, a także wsparcia finansowego dla rodzin, służą pomocy rodzinie i dziecku w zakresie przerwania działań przemocowych i zapewnieniu dziecku poczucia bezpieczeństwa, przywróceniu warunków do prawidłowego rozwoju, przyczynia się do szybkiego objęcia dzieci niedostosowanych społecznie właściwymi oddziaływaniami korekcyjnymi i resocjalizacyjnymi, a dzieci zagrożonych niedostosowaniem zajęciami socjoterapeutycznymi i umieszczenia ich w odpowiednich placówkach, służą psychoedukacji uczestników i przyczynią się do zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym, ryzykownym, lepszego pełnienia ról rodzicielskich. Działania prowadzone na terenie szkół z Policją mają na celu uchronienie dzieci i młodzieży przed podejmowaniem zachowań dysfunkcyjnych poprzez psychoedukację i ukazanie konsekwencji emocjonalnych, społecznych i prawnych, zachowań ryzykownych. Współpraca z placówkami służby zdrowia służy podejmowaniu właściwych działań orzeczniczo kwalifikacyjnych służących wspomaganiu rozwoju dziecka i podnoszeniu efektywności kształcenia poprzez kierowanie do odpowiednich form opieki, kształcenia, objęcia zajęciami rewalidacyjnymi, terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi, itp. służącym wspieraniu rozwoju ucznia i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Zespoły Interdyscyplinarne, Policja, MOPS, GOPS, nauczyciele, kuratorzy sądowi uzyskują fachowe wsparcie merytoryczne w zakresie pomocy ofiarom przemocy, w zakresie koniecznych i możliwych form pomocy jaką powinny być objęte ofiary. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 18/31

19 Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Poziom spełnienia wymagania: B Podejmowane przez poradnię różnorodne inicjatywy są adekwatne do potrzeb środowiska. Placówka współpracuje w sposób celowy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Działalność ta jest użyteczna i ukierunkowana na ich wzajemny rozwój. Odpowiednio wykorzystując lokalne zasoby, poradnia zapewnia rozwój klientom - zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Obszar badania: Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Poradnia ściśle współpracuje z wieloma podmiotami środowiska lokalnego. Planując swoją pracę uwzględnia potrzeby najbliższego środowiska i wykorzystuje jego zasoby, co umożliwia pełniejszą diagnozę, udzielanie klientom kompleksowej pomocy oraz wsparcia. Pracownicy poradni podają podczas badań ewaluacyjnych, że prowadzą rozpoznanie swoich potrzeb i zasobów oraz środowiska lokalnego. Na tej podstawie placówka podejmuje konkretne działania i współpracę z instytucjami oraz organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. W sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki swojej pracy, poradnia współpracuje z rodzicami, dyrektorami, nauczycielami szkół, przedszkoli oraz innymi podmiotami z terenu powiatu kazimierskiego (Tab.1). Do najistotniejszych działań prowadzonych przez placówkę, z których mogły korzystać osoby i instytucje środowiska lokalnego, dyrektor zaliczył zorganizowanie: 1. Świętokrzyskich Dni Profilaktyki organizowanych wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej. 2. Prowadzenie badań przesiewowych psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, wzroku i słuchu. 3. Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych 4. Działalność orzeczniczo kwalifikacyjna. 5. Uczestnictwo w pracy zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 6. Uczestnictwo pracowników poradni w spotkaniach grupy wsparcia Rodzin Pieczy Zastępczej, organizowanie konferencji profilaktycznych, udzielanie konsultacji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i rodzin pieczy zastępczej. 7. Oddziaływania profilaktyczne prowadzone wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 8. Pomoc dzieciom ze środowisk, gdzie rodzice nadużywają alkoholu. Prowadzenie wspólnych akcji profilaktycznych na terenie szkół i środowiska. 9. Organizowanie "Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych". Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 19/31

20 10. Uczestnictwo w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Zdaniem pracowników merytorycznych oraz partnerów, poradnia w celu zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego zapewnia: systematyczne diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wspomaganie w zakresie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny (psychoedukacja rodziców) rozwiązywanie trudnych sytuacji w środowisku uczniów (konsultacje, mediacje, interwencja kryzysowa), organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły, organizowanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu - rozwijaniu uzdolnień, doskonalenie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły (szkolenia, konsultacje, porady, przekazywanie materiałów do pracy, opracowań), realizacja programów profilaktycznych i wychowawczych, wydawanie dokumentów na użytek placówek oświatowych, medycznych, socjalnych, praca w zespołach interdyscyplinarnych, prowadzenie działalności informacyjnej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 20/31

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 31 Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem DZIECI 5 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 13 Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ 30 DO MATURY BEZ KOREPETYCJI Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr 02 [07] 05 2011 ISSN1896-2521 16 Wszystkie dzieci mają

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo