RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 2/63

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach 16 lutego 2015 r. do 23 lutego 2015 r. przez zespół wizytatorów, w skład którego weszli: Renata Klementowska i Maciej Osuch. Badaniem objęto 18 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 19 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 19 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, a także obserwacje lekcji, szkoły i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje wymagania: "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej", "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację", "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych". Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: OZ - Arkusz obserwacji zajęć AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień" AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 3/63

4 Obraz szkoły Szkoła Podstawowa Nr 40 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu, w którym uczą się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w różnym stopniu, autyzm, w tym Zespół Aspergera oraz niepełnosprawności sprzężone. Aktualnie w Szkole Podstawowej nr 40 uczy się 56 uczniów, w dziewięciu zespołach klasowych, z czego 3 zespoły to klasy dla uczniów z autyzmem, a dwa zespoły to oddziały edukacyjno-terapeutyczne. Historia szkoły sięga początków XX wieku. Pierwszy dokument potwierdzający jej istnienie pochodzi z 1904 r. i znajduje się w Archiwum Państwowym w Gliwicach - ówczesna nazwa szkoły to: Katolicka Szkoła Ludowa Nr 1. Jako Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40, szkoła zaczęła funkcjonować od 1 września 1959 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu z dniem 1 września 2000 r. szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Specjalnych Nr 40, w skład którego weszły szkoła podstawowa i gimnazjum. W trosce o wszechstronny rozwój uczniów w szkole organizuje kompleksowe wsparcie terapeutyczne w formie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych: muzykoterapia, dogoterapia, terapia taktylna, ergoterapia i arteterapia, socjoterapia, psychomotoryka (model belgijski), integracja sensoryczna, terapia behawioralna, terapia tańcem, terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata, zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherbone, trening społeczny oraz alternatywne metody komunikacji.uwzględniając potrzeby uczniów systematycznie wzbogacana jest oferta szkoły (papierowikliniarstwo, bowling, pływanie, elementy garncarstwa, trening kulinarny. Dumą szkoły podstawowej jest zespół " Cicho-sza", który nie tylko uświetnia szkolne uroczystości, lecz także zdobywa czołowe lokaty na przeglądach teatralnych. Działalność szkoły wspierają i uzupełniają działające przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 40 stowarzyszenia: Klub sportowy "Gumisie" w ramach Olimpiad Specjalnych- Polska, Stowarzyszenie " Nasza szkoła- nasz dom". Obydwa stowarzyszenia zostały powołane z inicjatywy nauczycieli szkoły. Ważne miejsce w życiu szkoły, nauczycieli i uczniów zajmuje Stowarzyszenie " Nasza szkoła - nasz dom". Społeczna praca nauczycieli w Stowarzyszeniu zaowocowała wieloma działaniami, będącymi odpowiedzią na potrzeby uczniów, dzięki systematycznie pozyskiwanym środkom finansowym na realizowane projekty. Przy szkole funkcjonuje popołudniowa świetlica środowiskowa (placówka wsparcia dziennego) dla uczniów szkoły podstawowej, ich rodzeństwa i dzieci z dzielnicy Zabrze - Biskupice "Nasze okno na świat". W świetlicy działa " Kuźnia talentów, w ramach której odbywają się zajęcia m.in. z garncarstwa, tańca, florystyki. W sposób naturalny szkoła spełnia bardzo istotną funkcje środowiskową, jako jedna z niewielu placówek w dzielnicy oferujących kulturalne, konstruktywne spędzenie wolnego czasu, promując zdrowy styl życia. Nie powinno to jednak dziwić, gdyż mottem szkoły są słowa: "Chcemy żyć z Wami, a nie obok Was" Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 4/63

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 24 Szkoła podstawowa Zabrze Bytomska Kod pocztowy Urząd pocztowy Zabrze Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 55 Oddziały 9 publiczna Dzieci lub młodzież specjalna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 4.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.61 Średnia liczba uczących się w oddziale 6.11 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 1.9 ŚLĄSKIE Zabrze Zabrze gmina miejska Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 5/63

6 Poziom spełniania wymagań państwa Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D) W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki (D) Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D) W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia (B) A W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania (D) Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) B W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B) W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów (B) Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 6/63

7 Wnioski Nauczyciele korzystając z autorskich narzędzi do analizy osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym, dokonują pogłębionej analizy, co pozwala na przygotowanie odpowiadających potrzebom uczniów działań przygotowujących ich do kolejnych etapów edukacyjnych lub funkcjonowania na rynku pracy. Nauczyciele stawiają uczniom wymagania adekwatne do ich możliwości z życzliwością ale konsekwentnie respektują ich wypełnianie poprzez wspólnie wypracowany system wspierania i motywowania w nauce, co przyczynia się do postępów edukacyjnych. Realizując podstawę programową uczniowie są bardzo rzadko mobilizowani do generowania własnych pomysłów i rozwiązań, co może obniżać skuteczność działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do samodzielności. W szkole prowadzi się analizę wyników sprawdzianów zewnętrznych, poziomu funkcjonowania uczniów i postępów w rewalidacji. Na ich podstawie wdrażane wnioski wpływają na modyfikację planów pracę, wzmacnianie słabych stron szkoły i wzbogacanie oferty edukacyjnej, co może przyczynić się do lepszych wyników na sprawdzianie. Nauczyciele wykorzystują różnego rodzaju badania edukacyjne i prowadzą wewnętrzne badania, co skutkuje poszukiwaniem nowatorskich metod i technik pracy oraz wzbogacaniem bazy dydaktycznej. Monitorując osiągnięcia uczniów nauczyciele mają możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym uczniem, jednak nie pytają ich o to co sądzą o sposobach przekazywania im wiedzy, co mogłoby jeszcze bardziej podnieść skuteczność działań szkoły, umożliwiając uczniom osiąganie kolejnych sukcesów. W trosce o ucznia i pośrednio jego rodzinę w sytuacji, gdy środowisko domowe dziecka nie może zapewnić mu dostatecznego wsparcia emocjonalnego i intelektualnego, szkoła zorganizowała świetlicę socjoterapeutyczną, która zaspakaja zróżnicowane potrzeby rozwojowe i społeczne uczniów. Monitorując osiągnięcia uczniów nauczyciele mają możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym uczniem, jednak nie pytają ich o to co sądzą o sposobach przekazywania im wiedzy, co mogłoby jeszcze bardziej podnieść skuteczność działań szkoły, umożliwiając uczniom osiąganie kolejnych sukcesów. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 7/63

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Realizując podstawę programową, nauczyciele wykorzystują wiedzę na temat osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym, dzięki czemu procesy edukacyjne mogą być adekwatne do tych osiągnięć. Do analizy wykorzystywane są ogólnodostępne narzędzia oraz autorskie - Kwestionariusz diagnozy funkcjonalnej ucznia. Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej, jednak bardzo rzadko uczniowie są mobilizowani do generowania własnych pomysłów i rozwiązań. Wszyscy nauczyciele monitorują i diagnozują osiągnięcia uczniów i wdrażają wnioski z analiz głównie w celu indywidualizacji pracy z uczniem oraz modyfikowania planów, form i metod pracy. Monitorując osiągnięcia uczniów nauczyciele nie pytają ich o to, co sądzą o sposobach przekazywania im wiedzy. Działania szkoły podjęte w wyniku wdrażanych wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów są skuteczne. Przyczyniają się one do sukcesów edukacyjnych uczniów, o czym świadczą wyniki sprawdzianu od wielu lat utrzymujące się na poziomie wyższym niż średnia w powiecie i województwie oraz wysokie średnie rocznych ocen klasyfikacyjnych. O skuteczności podjętych działań świadczy także wyraźna poprawa frekwencji uczniów oraz ich sukcesy w konkursach i zawodach. W celu przygotowania uczniów do kolejnych etapów kształcenia oraz funkcjonowania na rynku pracy szkoła podejmuje szereg adekwatnych działań, w tym niestandardowe, jak np. kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczywania. W tym celu szkoła prowadzi świetlicę "Nasze okno na świat", w której uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i doskonalić umiejętności samoobsługowe. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego Realizując podstawę programową, nauczyciele wykorzystują wiedzę na temat osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym, dzięki czemu procesy edukacyjne mogą być adekwatne do tych osiągnięć. Do analizy osiągnięć uczniów wykorzystywane są ogólnodostępne narzędzia oraz autorskie - Kwestionariusz diagnozy funkcjonalnej ucznia. Wszyscy nauczyciele (19 z 19), analizują wyniki badań edukacyjnych (wykres 1w). Wśród wniosków wynikających z analizy danych z egzaminów zewnętrznych nauczyciele wymieniają m.in: podejmowanie działań naprawczych, modyfikację planów pracy, zwiększanie liczby ćwiczeń w zakresie zadań stwarzających uczniom najwięcej trudności, zwiększenie liczby wewnątrzszkolnych konkursów, organizację próbnych sprawdzianów oraz opracowanie testu kompetencji dla uczniów klasy IV. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całej szkoły to m.in.: zwiększenie Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 8/63

9 skuteczności monitorowania podstawy programowej, wzbogacenie oferty zajęć rewalidacyjnych o nowe formy zgodnie z potrzebami uczniów, organizacja czasu wolnego uczniów, indywidualizacja systemu oceniania, podejmowanie działań umożliwiających uczniom budowanie własnej samodzielności, odnoszenia sukcesu itp. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez zespoły przedmiotowe lub inne zespoły nauczycielskie to m.in.: dążenie do uściślenia współpracy miedzy zespołami w celu wymiany doświadczeń oraz współtworzenie konkursów i projektów. Zdaniem dyrektora szkoła prowadzi diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów, a sama diagnoza to bardzo ważny element pracy szkoły. Podstawą diagnoz są nie tylko dokumenty wytworzone przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (np. orzeczenia i opinie), ale także przeprowadza się badania wewnątrzszkolne z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi i testów (Inwentarz Gunzburga dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Profil Psychoedukacyjny Schoplera PEP-R dla dzieci autystycznych) oraz narzędzi autorskich - Kwestionariusz diagnozy funkcjonalnej ucznia (tab. 1). Dokumenty dostępne w szkole zawierają szereg wniosków wynikających ze wstępnej diagnozy oraz sposób ich uwzględniania. Wnioski wpływają na działania nauczycieli co jest widoczne np. w postaci poszerzania oferty zajęć pozalekcyjnych, opracowania działań motywujących uczniów do nauki oraz indywidualizację systemu oceniania (tab. 2). Wykres 1w Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 9/63

10 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: W jaki sposób w szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów? [WD] (7397) Tab.1 Numer Analiza 1 Szkoła prowadzi szczegółowe diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów. Podstawą diagnoz są nie tylko dokumenty wytworzone przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (orzeczenia i opinie), ale także przeprowadza się badania wewnątrzszkolne z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi i testów. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej jest bardzo ważnym elementem w pracy szkoły. Jest podstawą do określenia poziomu funkcjonowania ucznia oraz określenia kierunków pracy z uczniem zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. Szkoła przeprowadza diagnozę wstępną na podstawie : analizy orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, analizy opinii psychologicznej i innej dokumentacji, analizę dokumentacji specjalistycznej. Dokonuje się także ocen przyrostu umiejętności z I etapu edukacyjnego opracowanych na podstawie realizowanych indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych i rewalidacyjnych. Analizuje się wyniki testu po klasie III pod kątem przygotowania uczniów do podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym. Podczas opracowywania diagnozy wstępnej nauczyciele wykorzystują Inwentarz Gunzburga dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Profil PsychoedukacyjnySchoplera PEP-R dla dzieci autystycznych, test do diagnozy lateralizacji M. Bogdanowicz oraz opracowany przez pedagoga szkolnego Kwestionariusz diagnozy funkcjonalnej ucznia. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 10/63

11 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę przeanalizować wnioski wynikające ze wstępnej diagnozy (o ile taka istnieje) z poprzedniego etapu kształcenia (dla klasy IV szkoły podstawowej lub I klasy gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej) oraz jakiekolwiek dostępne dokumenty opisujące sposób ich uwzględniania. Czy widać wpływ sformułowanych wniosków na działanie nauczycieli? [ADZ] (7815) Tab.2 Numer Analiza 1 W szkole znajduje się szereg dokumentów zawierających wnioski ze wstępnej diagnozy z poprzedniego etapu kształcenia. Wnioski są uwzględnianie i wpływają na działania nauczycieli. Przykładowe dokumenty opisujące sposób uwzględniania wniosków ze wstępnych diagnoz to: plany pracy z poszczególnych przedmiotów i zajęć, diagnozy funkcjonalne, IPET-y opracowane na I i II etap edukacyjny, programy rewalidacyjne, plany pracy zespołów przedmiotowych, plany pracy psychologa i pedagoga szkolnego, plany pracy terapeutów, sprawozdania z pracy dydaktyczno- wychowawczej, sprawozdania zespołu edukacji wczesnoszkolnej, zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego, plan imprez i uroczystości szkolnych, protokolarz Rady Pedagogicznej. Wpływ wniosków na działania nauczycieli uwidacznia się jako: planowanie i organizacja form zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia, zakres dostosowań i kierunki pracy zawarte w IPET i programach rewalidacyjnych dla ucznia na II etapie edukacyjnym, przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami uczniów, plany pracy poszczególnych nauczycieli dostosowane do możliwości uczniów, realizacja działań naprawczych, dobór metod i form pracy, organizacja konkursów wewnątrzszkolnych, przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, opracowanie działań motywujących uczniów do nauki, opracowanie zindywidualizowanych systemów oceniania. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 11/63

12 Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej, jednak bardzo rzadko uczniowie są mobilizowani do generowania własnych pomysłów i rozwiązań. Spośród zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystywanych systematycznie większość nauczycieli (13 z 20) wskazuje te związane modyfikacją form i metod pracy z uczniami. Edukację prozdrowotną i przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym podają już mniejsze grupy nauczycieli (8 z 20). Mobilizowanie uczniów do generowania własnych pomysłów, rozwiązań podaje tylko jedna osoba (wykres 1o). Spośród umiejętności, które kształtują uczniowie, wszyscy nauczyciele (19 z 19) wskazują: czytanie umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (wykres 1j), umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania do dalszej edukacji (wykres 5j) oraz umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (wykres 8j). Nieco mniejsze grupy nauczycieli wskazują na myślenie naukowe umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa (18 z 19) (wykres 2j), umiejętność uczenia się (17 z 19) (wykres 6j), umiejętność pracy zespołowej (16 z 19) (wykres 4j), umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (16 z 19) (wykres 7j). Najmniejsza grupa nauczycieli, choć nadal większość (15 z 19) podaje myślenie matematyczne umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (wykres 3j). Wyniki obserwacji zajęć jak i wypowiedzi nauczycieli po obserwacji są zbieżne z informacjami podawanymi przez nauczycieli (tabela 1, tabela 2 i tabela 3). Wykres 1j Wykres 2j Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 12/63

13 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 13/63

14 Wykres 7j Wykres 8j Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 14/63

15 Wykres 1o Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (9788) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 czytanie 5 / / myślenie matematyczne 3 / 3 50 / 50 3 myślenie naukowe 5 / / umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, 6 / / 0 zarówno w mowie, jak i piśmie 5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami 3 / 3 50 / 50 informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji 6 umiejętność uczenia się 6 / / 0 7 umiejętność pracy zespołowej 5 / / inne, jakie? 1 / / 83.3 Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 15/63

16 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Opisz, jak na lekcji uwzględniane są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. [OZ] (7563) Tab.2 Numer Analiza 1 Nauczyciele w trakcie zajęć zwracają dużą uwagę na realizowanie podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Widoczne jest to zarówno w trakcie czynności edukacyjnych jak i przygotowaniu sali, materiałów dydaktycznych. Bardzo duża część uwagi nauczycieli skupiona jest na właściwych relacjach z uczniami i budowaniu relacji pomiędzy nimi (współpraca, samodzielność, pomoc itp.) Nauczycielka bardzo uważnie śledziła sposób wypowiedzi uczniów, dbając o prawidłową wymowę i artykulację. Wspierała ich przy tym bardzo. Uczniowie korzystali z technologii komputerowej i internetu, odwoływali się do życia faktycznego, do codzienności i swoich doświadczeń. Temat miał ścisły związek z życiem codziennym, realnym, praktycznym. Praca była prowadzona w małej grupie, wspólnie, ale także z podziałem na grupy mniejsze, pracujące na rożnym poziomie merytorycznym (indywidualizacja). Nauczycielka zwracała się uczniów poprawną polszczyzną, wymagając tego samego od uczniów. Zwracała także uwagę na formę komunikowania się, kulturę itp. Pozwalała uczniom na samodzielne uczenie się w wybrany sposób. Każdy uczeń miał zapewnione miejsce do pracy, przybory itd. Sala dobrze wyposażona, stosowano rożne techniki pracy i metody. Uczniowie mogli łączyć wiedzę miedzy przedmiotową. Łączenie teorii z praktyką, nawiązanie do poprzednio zdobytej wiedzy, umiejętność segregowania informacji, czytanie ze zrozumieniem. Każdy z uczniów ma zapewnione samodzielne stanowisko pracy, jednak mogą współpracować, wymieniać poglądy, opinie, wspierać się wzajemnie gdy to potrzebne. Różnicuje stopień trudności zadań. Korzysta z oficjalnego oprogramowania i z bezpiecznego internetu.sala edukacji wczesnoszkolnej podzielona na część dydaktyczną i relaksacyjną, wyposażona w odpowiednie pomoce (liczydło, sprzęt multimedialny, monografie, liczmany, napisy do globalnego czytania) i kąciki tematyczne (przyrody, czytelniczy, plastyczny). Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 16/63

17 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystał/a Pan/i podczas tej lekcji? [WNPO] (7650) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 Doskonalenie umiejętności czytania Na pewno położyłam nacisk na czytanie ze zrozumieniem w trakcie realizacja calego zadania. To było bardzo ważne. Czytanie ze zrozumieniem. 2 Praca zespołowa No i praca zespołowa, która uczniowie lubią. Pozwoliłem na pracę w grupach. Zwracałam uwagę na poprawność komunikowania się, dobrą atmosferę współpracy w grupie. 3 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Zwracałam uwagę na wykorzystanie zdobywanej wiedzy w praktyce z wykorzystaniem do tego internetu. Wykorzystanie teorii w praktyce. Dobrałem temat aby odpowiadał doświadczeniom. 4 Technologie informatyczne Zwracałam uwagę na wykorzystanie zdobywanej wiedzy w praktyce z wykorzystaniem do tego internetu. Odnoszenie się do wydarzeń z życia codziennego.zapewniłem uczniom stanowiska pracy z bezpiecznym internetem. Każdy miał komputer wyposażmy w peryferyjne urządzenia. 5 Usamodzielnianie uczniów Celem było także usamodzielnianie uczniów, danie im odpowiednich kompetencji w tym zakresie. Samoobsługa, umiejętność przygotowania posiłków, zwracałam uwagę na zdrowie, na te elementy, które w pracy odnoszą się do wartości odżywczych, Podkreślałam znaczenie higieny i kształtowałam te umiejętności. 6 Wiedza międzyprzedmiotowa Myślenie matematyczne, łączenie teorii z praktyką, nawiązanie do zdobytej poprzednio wiedzy. Korzystanie z różnych źródeł wiedzy. Wykorzystanie zdobytej uprzednio wiedzy. Wykorzystywałam elementy wiedzy między przedmiotowej, Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 17/63

18 Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Wszyscy nauczyciele monitorują i diagnozują osiągnięcia uczniów i wdrażają wnioski z analiz głównie w celu indywidualizacji pracy z uczniem oraz modyfikowania planów, form i metod pracy. Monitorując osiągnięcia uczniów nauczyciele nie pytają ich o to co sądzą o sposobach przekazywania im wiedzy. Prawie wszyscy nauczyciele (19 z 20) wykorzystują w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów do modyfikacji planów pracy oraz indywidualizacji pracy z uczniem. Niewiele mniejsza grupa nauczycieli (18 z 20) wnioski te wykorzystuje podczas wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami oraz modyfikacji form i metod pracy (wykres 1o). Najczęstsze formy monitorowania uczniów deklarowane przez wszystkich nauczycieli (19 z 19) to sprawdzanie, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania oraz zbieranie informacji zwrotnych od uczniów. Prawie wszyscy nauczyciele (18 z 19) zadają pytania oraz stwarzają uczniom możliwości zadawania pytań (wykres 1w). Powyższe potwierdza wypowiedź wszystkich uczniów (18 z 18), zgodnie z którą nauczyciele upewniają się czy zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji (wykres 1j). Wszystkie obserwacje zajęć (6 z 6) potwierdzają fakt monitorowania przez nauczycieli nabywania wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji poprzez m.in. zadawanie pytań, prośby o podsumowanie i sprawdzanie czy uczniowie właściwie zrozumieli. Żaden z nauczycieli nie zapytał jednak uczniów co sądzi o jego sposobie przekazywania wiedzy (tab. 1 i tab. 2). Wszystkie obserwacje zajęć (6 z 6) wykazały, że nauczyciele zwracają uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były nieprawidłowe. Wykres 1j Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 18/63

19 Wykres 1o Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 19/63

20 Wykres 1w Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 20/63

21 Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść pytania: W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] (6884) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli 6 / / 0 2 sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 6 / / 0 3 zadaje pytania 6 / / 0 4 prosi uczniów o podsumowanie 6 / / 0 5 wykorzystuje techniki badawcze 5 / / pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 0 / 6 0 / stwarza uczniom możliwość zadania pytania 5 / / inne, jakie? 1 / / 83.3 Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 21/63

22 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel monitoruje osiągnięcia uczniów. [OZ] (7559) Tab.2 Numer Analiza 1 Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia każdego ucznia. Jest to możliwe dzięki temu, że zajęcia odbywają się w bardzo małych, kilkuosobowych grupach. Nauczyciele mają stały kontakt z uczniami co pozwala im prowadzić stały dialog z grupą jak i z poszczególnymi uczniami. Mają natychmiastową możliwość obserwowania postępów uczniów jak i zauważania ich problemów. Monitorowanie osiągnięć odbywa się poprzez prowadzenie dialogu z uczniami, zadawanie pytań przez nauczycielkę dotyczących aktualnego etapu lekcji. Od czasu do czasu nauczycielka prosi o wypowiedź na temat realizowanego zadania, szczególnie wtedy kiedy praca jest realizowana w grupach. Stawia pytania dotyczące praktycznej strony wykonywanego zadania. Podchodzi do uczniów, dopytuje, wspiera w przypadku trudności, wyjaśnia na bieżąco. Po zakończonym etapie nauczycielka prosi o prezentację wyników pracy. Uczniowie komentują, wypowiadają się na temat pracy, tego co było trudne. Stawia pytania bezpośrednie: czy każdy zrozumiał, uczniowie odpowiadają. Nauczycielka sprawdza osoby, które mają większe trudności (niedowodzenie, autyzm). Nauczyciel w zasadzie pracuje razem z grupą. Jest osobą, która co prawda nie wykonuje z uczniami bezpośrednio pracy, ale stanowi całość z grupą. Wskazuje co należy zrobić, jakie są etapy działania i spokojnie czeka aby każdy etap został zakończony, każdy z uczniów przez niego "przeszedł". Jest to bardzo ważne w tego typu zajęciach. Uważnie, aczkolwiek dyskretnie przygląda się postępom w pracy, sposobowi jej wykonywania przez uczniów, pyta o to czy czasami nie jest potrzebna pomoc. Uczniowie sami zgłaszają chęć pomocy kolegom. Stawia pytania o to czy wszystko jest w porządku, czy uczniowie zrozumieli co mają robić, pyta także o teoretyczne aspekty pracy, nawiązując do doświadczeń uczniów i ich nawyków żywieniowych. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 22/63

23 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Działania szkoły podjęte w wyniku wdrażanych wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów są skuteczne. Przyczyniają się one do sukcesów edukacyjnych uczniów o czym świadczą wyniki sprawdzianu od wielu lat utrzymujące się na poziomie wyższym niż średnia w powiecie i województwie oraz wysokie średnie rocznych ocen klasyfikacyjnych. O skuteczności podjętych działań świadczy także wyraźna poprawa frekwencji uczniów oraz ich sukcesy w konkursach i zawodach. Zdaniem dyrektora działania podjęte przez szkołę, na skutek wdrożenia wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów, przyczyniają się w sposób wyraźny do osiągania przez nich sukcesów. Jednocześnie dyrektor szkoły zwraca uwagę na małe, ale bardzo istotne indywidualne sukcesy uczniów. Wśród podjętych działań mających wpływ na te sukcesy wymienia m.in. organizację nowych form zajęć (bowling i pływanie), nowe formy zajęć technicznych (papierowikliniarstwo i garncarstwo), realizację ogólnopolskich projektów np. "Skrzydła" (tab. 1). Podawane przez dyrektora przykłady działań dydaktycznych lub wychowawczych wynikających z bieżących analiz osiągnięć uczniów to, np.: organizacja próbnych sprawdzianów, wprowadzanie nowych metod i form pracy z uczniami, zwracanie uwagi na zadania, które sprawiają uczniom najwięcej problemów. Działania te oceniane są jako skuteczne, a świadczyć o tym mają m.in. wysokie średnie ocen klasyfikacyjnych uzyskiwane przez uczniów na koniec roku szkolnego i poprawa frekwencji. Wiele z tych działań realizowanych jest poza szkołą, we współpracy z licznymi podmiotami i urzędami (np. Podróże małe i duże, Pomaluj mój świat kolorami tęczy, Szkolne ogrody) (tab. 2). Z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły wynika, że wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego także wpłynęły na efekty uczenia się uczniów, np. poprzez wdrożenie działań zapobiegających absencji uczniów, modyfikację wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów w zakresie ich motywowania i nagradzania oraz oceniania uczniów z problemami komunikacyjnymi (tab. 3). Wypowiedzi nauczycieli dotyczące sukcesów uczniów, związanych z podnoszeniem kompetencji opisanych w podstawie programowej potwierdzają informacje uzyskane od dyrektora szkoły (tab. 4). Uczniowie najczęściej (10 z 18) jako powód swojego szczególnego zadowolenia z osiągnięć w szkole wskazują umiejętności, które nabywają (pisanie, liczenie. obsługa komputera) (wykres 1o). Szkoła posiada informacje o losach swoich absolwentów. Są one gromadzone i przekazywane na bieżąco - zdecydowana większość z ich to uczniowie gimnazjum wchodzącego razem ze szkołą podstawą w skład zespołu szkół. Informacje o ich aktywności i sukcesach są publikowane na stronie internetowej zespołu szkół (tab. 5). Ze względu na specyfikę szkoły - w szkole nie przeprowadza się badań staninowych, nie korzysta się z narzędzi EWD. Wynik sprawdzianu od wielu lat jest wyższy od średniego wyniku w powiecie i województwie (tab. 6). Szkoła podchodzi bardzo indywidualnie do oceny ewentualnych wzrostów efektów kształcenia. W przypadku szkoły specjalnej trudno dokonywać statystycznych analiz uogólniających. Wśród efektów kształcenia należy zauważyć utrzymujący się, na poziomie wyższym niż w powiecie oraz województwie wynik sprawdzianu, wysoką średnią ocen klasyfikacyjnych uczniów, poprawę frekwencji oraz sukcesy uczniów w konkursach i turniejach (tab. 7). Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 23/63

24 Wykres 1o Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 24/63

25 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy działania podjęte przez szkołę przyczyniły się do widocznego wzrostu wyników kształcenia lub innego rodzaju sukcesów edukacyjnych uczniów? Jeśli tak, jakie to działania? [WD] (6847) Tab.1 Numer Analiza 1 Zdaniem dyrektora szkoły wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów Rodzaje działań: indywidualizacja pracy z uczniem organizacja nowych form zajęć - zajęcia z pływania i przyczyniają się z całą pewnością do osiągania przez nich bowlingu w ramach wychowania fizycznego i zajęć sukcesów. Dyrektor zwraca uwagę na bardzo małe, ale bardzo istotne indywidualne sukcesy uczniów, jak i sukcesy w skali całej szkoły. Poprawa w zakresie funkcjonowania ucznia (większa samodzielność i zaradność życiowa, poprawa zdolności komunikacyjnych u uczniów autystycznych, pozytywne zmiany w zachowaniu się uczniów, kontrolowanie czynności fizjologicznych, samodzielność w jedzeniu i ubieraniu się). Widoczne efekty w zakresie podstawowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie). Uzyskanie świadectw z wyróżnieniem- średnia ocen dla szkoły podstawowej mieści się od kilku lat na poziomie 4,1 do 4,3. Liczne sukcesy w zawodach i konkursach, w tym w ogólnopolskich ( m.in. Zespół Cicho sza, klub sportowy " Gumisie" Olimpiad Specjalnych. Bardzo dobre wyniki sprawdzianu po klasie szóstej- zawsze powyżej średniej powiatu i województwa. Ukończenie szkoły podstawowej przez ucznia i kontynuacja nauki w gimnazjum w tym samym Zespole Szkół Specjalnych. Utrzymująca się od kilku lat wysoka frekwencja powyżej 85%. Promocja uczniów do klas wyższych ( w ostatnich 4 latach nie odnotowuje się egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych). Przyrost umiejętności ucznia w zakresie występujących deficytów rozwojowych. Uwrażliwienie na potrzeby innych, chęć niesienia pomocy innym. Rozwój własnych zainteresowań, odkrywanie w sobie talentów pozalekcyjnych wprowadzenie nowych form na zajęciach technicznych: papierowikliniarstwa, garncarstwa realizacja ogólnopolskich projektów prozdrowotnych np.: Śniadanie daje moc, 5 porcji warzyw, owoców i soku realizacja programu " Skrzydła", dożywianie i bezpłatne podręczniki organizacja konkursów i zawodów sportowych( konkurs " Cztery pory roku", Mistrzostwa Zabrza w Ringo, Mistrzostwa Zabrza w Pływaniu, Świąteczny Turniej Piłki Nożnej, Regionalny Turniej Piłki Zunifikowanej w ramach Olimpiad Specjalnych) udział nauczycieli w Aktywnej Edukacji i uzyskanie certyfikatu szkoły gotowej na TIK udział nauczycieli w doskonaleniu własnych kompetencji zawodowych w ramach programu Erasmus+ akcja K1 współpraca z rodzicami na etapie diagnozowanie i realizacji procesu dydaktycznowychowawczego i terapeutycznego, bardzo dobrze funkcjonująca współpraca z różnymi instytucjami(m.in. PPP, MOPR, PFRON, UM Zabrze, Urząd Marszałkowski, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, Fundacje )dzięki czemu możliwa jest realizacja projektów w zakresie różnych form lekcyjnych i pozalekcyjnych ( Projekt" Podróże małe i duże - Szlakiem zabytków techniki",, a od marca 2015 będzie realizowany projekt " Podróże małe i duże - Górnicze skarby pod ziemią", realizacja projektu " Pomaluję mój świat kolorami tęczy", realizacja projektu " Szkolne ogrody", realizacja projektów ekologicznych dla I etapu edukacyjnego zajęcia rozwijające zainteresowania- m.in. kółko informatyczne, ekologiczne, sportowe, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczno- wokalne, zajęcia metodą " Baśniowych spotkań") poprawa bazy szkoły sale terapeutyczne, kuchnia dydaktyczna, sala do ćwiczeń siłowych, sala do ćwiczeń korekcyjnych, doposażenie szkoły w multimedia, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i wiele innych. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 25/63

26 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę podać przykład podejmowanych działań dydaktycznych lub wychowawczych wynikających z bieżących analiz osiągnięć uczniów. Które z nich były Pana/i zdaniem skuteczne? Co o tym świadczy? [WD] (7659) Tab.2 Numer Analiza 1 Nauczyciele podejmują szereg działań dydaktycznych lub wychowawczych wynikających z bieżących analiz osiągnięć uczniów. Działania te są skuteczne w wielu obszarach, nie wyłącznie dydaktycznych. Inicjatywy nauczycieli są realizowane bardzo często poza szkoła, we współpracy z innymi podmiotami. Przykłady działań: współpraca między zespołami w ramach, której podejmowane są działania naprawcze, organizowane próbne sprawdziany, omawiane przykładowe metody i formy pracy, opracowywane testy zawierające zadania, z którymi uczniowie radzą sobie najsłabiej, a czego dowodem jest dokumentacja zespołów przedmiotowych, w tym plany i sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych, zwiększenie liczby ćwiczeń z zadaniami egzaminacyjnymi w czasie zajęć z poszczególnych przedmiotów- świadczą o tym plany pracy nauczycieli z poszczególnych przedmiotów, przeprowadzone przez dyrektora obserwacje i kontrole( plan i sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Kolejne działania to: organizacja zajęć rewalidacyjnych i z art. 42 KN z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniadowodem na to są sprawozdania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zapisy w dziennikach zajęć rewalidacyjnych oraz dziennikach zajęć w ramach art. 42, dokumentacja ucznia, realizacja programu przeciwdziałania absencji uczniów - dowodem " Program przeciwdziałania absencji", sprawozdania z pracy dydaktyczno- wychowawcze (poprawa frekwencji). Wprowadzone zostały nowe metody i formy pracy, w tym formy rewalidacji ( m.in. papierowikliniarstwo, garncarstwo, nauka czytania metodą Cieszyńskiej, terapia behawioralna, nauka metodą baśniowych spotkań, psychomotoryka, arteterapia, terapia tańcem, terapia taktylna). Umożliwienie uczniom uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym poprzez organizowane wycieczki, wyjścia do kina i obiektów sportowych- m.in. organizowane wycieczki do kopalni "Guido" w Zabrzu, Muzeum w Zabrzu i w Bytomiu, wycieczka do Ostrowca, Ustronia. Motywacja uczniów do nauki- opracowanie indywidualnych systemów nagradzania ucznia, modyfikacja programów nauczania w szkole większość programów nauczania to programy własne, organizacja konkursów szkolnych m.in. konkurs pięknego czytania, udział w ogólnopolskiej akcji " Cała Polska czyta dzieciom" i wiele innych. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 26/63

27 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę podać w jaki sposób wdrażanie wniosków z nadzoru wpłynęło na efekty uczenia się uczniów? [WD] (7063) Tab.3 Numer Analiza 1 Dyrektor szkoły realizuje skuteczny nadzór pedagogiczny, którego efekty (wnioski) wpłynęły bezpośrednio na uczenie się uczniów. Podjęte działania dotyczyły wielu sfer funkcjonowania uczniów w szkole, od poprawy frekwencji poprzez modyfikację bazy materialnej szkoły po pogłębioną indywidualizację pracy z uczniami. Na efekty uczenia się uczniów wpływ miało wdrożenie następujących wniosków z nadzoru pedagogicznego: podejmowanie działań zapobiegających absencji uczniów - poprawa frekwencji z 60% na ponad 85%, brak nieklasyfikowań i niepromowań, modyfikacja WSO w zakresie sposobów motywacji i nagradzania uczniów oraz oceniania uczniów z trudnościami w komunikacji, wzbogacenie oferty szkoły o nowe formy zajęć: papierowikliniarstwo, elementy garncarstwa, trening kulinarny, zajęcia sportowe, zajęcia na basenie i z bowlingu, arteterapia, ergoterapia, terapia taktylna, i inne. Poprawa bazy szkoły- m.in. modernizacja sali Integracji Sensorycznej, doposażenie szkoły w narzędzia do diagnozy uczniów z autyzmem, sprzęt do ćwiczeń siłowych, utworzenie kuchni dydaktycznej - prowadzenie zajęć na wysokim poziomie, ciekawsze zajęcia, lepiej zorganizowana praca z uczniem. Pogłębiona indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach dydaktycznych i rewalidacyjnych - opracowanie IPET, programów rewalidacyjnych, dobór metod i form pracy, dobór zajęć rewalidacyjnych, opracowanie indywidualnych systemów nagradzania uczniów - wysoka średnia ocen ( 4,3), ukończenie szkoły z wyróżnieniem, uwzględnianie w pracy metod sprzyjających uczeniu się, m.in. metody aktywizujące, metody wielozmysłowego poznania z wykorzystaniem teorii Gardnera, przeznaczenie 1 godziny rewalidacji na ćwiczenie z testami egzaminacyjnymi- uzyskiwanie wyników ze sprawdzianów na miarę indywidualnych możliwości ucznia, organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów z nagrodami oraz zadań na " 6"- motywacja uczniów do uczenia się, organizacja indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, przeznaczenie godz. z art. 42 KN na doskonalenie techniki czytania w klasach młodszych, organizacja spotkań z bajką dla uczniów klas młodszych, motywowanie rodziców do codziennego czytania dzieciom w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 27/63

28 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę wymienić sukcesy edukacyjne uczniów tej klasy związane z podnoszeniem kompetencji opisanych w podstawie programowej. Które z Państwa działań pozwoliły osiągnąć uczniom te sukcesy? [WNO] (7658) Tab.4 Numer Treść odpowiedzi 1 Umiejętność pisania uczeń autystyczny nie potrafił pisać teraz samodzielnie pisze, poprawa pisania szybsze tempo. 2 Wyciszenie ucznia nowy uczeń od stycznia ze stwierdzoną nadruchliwością jest spokojniejszy, potrafi się skupić 3 Komunikowanie mutyzm nauczanie indywidualne, eliminacja laleczek i "dziecko zaczyna rozmawiać z nauczycielem", nastąpił znaczny rozwój mowy, dzieci mówią spontanicznie (mutyzm), biorą udział w lekcjach, 4 Przekonanie do szkoły Zespół Aspergera - dobra atmosfera spowodowała, że zaczął chętnie chodzić do szkoły, a przejawiał ogromną niechęć. 5 Poprawa zachowania Poprawa w zachowaniu Centrum Wsparcia Kryzysowego i współpraca z rodzicami pomogła w osiągnięciu tego sukcesu, 6 Działąnia zajęcia rewalidacyjne, karty pracy, nagradzania, pochwały, dobra atmosfera Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 28/63

29 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie informacje na temat absolwentów są gromadzone przez szkołę? Jakie informacje na temat absolwentów są upowszechniane przez szkołę, np. zamieszczone w materiałach informacyjnych (ulotkach, gazetce, stronie www itp.)? [ADZ] (7777) Tab.5 Numer Analiza 1 Szkoła gromadzi informacje o losach absolwentów na bieżąco - większość z nich kontynuuje naukę w gimnazjum, wchodzącym w skład tego zespołu. Gromadzone informacje dotyczą także posiadanych przez absolwentów wiedzy oraz umiejętności i jest wykorzystywana w pracy z uczniem na poziomie gimnazjum. Informacje gromadzone na temat losów absolwentów: informacje o sukcesach uczniów (kronika szkolna, strona internetowa, ulotki), adekwatność działań szkoły do potrzeb i możliwości uczniów, ocena stopnia przygotowania uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego, ocena przyrostu umiejętności i kompetencji społecznych, kontynuacja wsparcia i współpracy w przedsięwzięciach szkoły. Szkoła posiada bieżące informacje o absolwentach - pozostają w gimnazjum. Informacje gromadzone na temat losów absolwentów: wszyscy uczniowie szkoły podstawowej kontynuują naukę w gimnazjum w tym samym Zespole Szkół Specjalnych gromadzone są informacje o sukcesach uczniów ( kronika szkolna, strona internetowa, ulotki, informacje prasowe), ocena adekwatności działań szkoły do potrzeb i możliwości uczniów, ocena stopnia przygotowania uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego, ocena przyrostu umiejętności i kompetencji społecznych, kontynuacja wsparcia, stwarzanie możliwości odnoszenia sukcesów oraz dalszy rozwój zainteresowań ucznia na poziomie gimnazjum informacje o uczniu gromadzone na poziomie szkoły podstawowej są wykorzystywane przez nauczycieli gimnazjum ocena poziomu funkcjonowania ucznia z klasy VI oraz wyniki sprawdzianu są podstawą do opracowania działań na poziomie gimnazjum. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 29/63

30 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie są wyniki egzaminów lub sprawdzianów w ostatnich trzech latach? Jakie są zmiany (proszę przedstawić uogólniony opis trendów, np. zmiany staninów, w zależności od typu szkoły trzyletniego wskaźnika EWD)? [ADZ] (9759) Tab.6 Numer Analiza 1 Ze względu na specyfikę szkoły - w szkole nie przeprowadza się badań stanikowych, nie korzysta się z narzędzi EWD. Wynik sprawdzianu od wielu lat jest wyższy od średniego wyniku w powiecie i województwie. Wynik są rozpatrywane pod kątem indywidualnych osiągnięć ucznia, jego możliwości. Niski wynik ucznia nie jest traktowany jako porażka, czy brak sukcesów. Wynik zależny jest od stopnia trudności zadań zawartych w teście danego sprawdzianu, możliwości poszczególnych uczniów. Wyniki osiągane podczas egzaminów w ostatnich trzech latach: województwo 21,4 20,5 25,3 powiat 22,7 18,6 18,6 szkoła 29,7 20,8 33,3. Wyniki z lat 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Uczniowie najwięcej problemów mają z zadaniami matematycznymi wymagającymi dokonywania obliczeń, poszukiwania rozwiązań, często problemem jest wiedza, którą uczniowie powinni wykazać się w sytuacjach praktycznych. Uczniowie mają problem z korzystania ze zrozumieniem ze źródeł informacji. Uczniowie mają problemy również w zakresie prezentowania wiedzy przyrodniczej. Uczniowie lepiej radzą sobie w części humanistycznej sprawdzianu. Dostrzegamy problemy uczniów, które wynikają z ich niepełnosprawności, często niepełnosprawności sprzężonej lub problemy zdrowotne. Powodem trudności uczniów podczas sprawdzianu są problemy rozwojowe uczniów wynikające z niepełnosprawności intelektualnej: zaburzenia procesów myślowych, trudności w zakresie logicznego myślenia, trudności w czytaniu ze zrozumieniem, krótkotrwała pamięć, najczęściej mechaniczna, konkretno- obrazowa. Uczniowie radzą sobie z zadaniami testowymi dopiero po nakierowaniu przez nauczyciela ( po wspólnej analizie testów). Porównując wyniki tych samych uczniów z wynikami osiąganymi przez nich podczas egzaminów gimnazjalnych zauważamy, że uczniowie ci dobrze radzą sobie z egzaminem w części humanistycznej. Mają natomiast bardzo duże problemy podczas rozwiązywania zadań w części matematyczno- przyrodniczej egzaminu, co wiąże się ze stopniem trudności tych zadań i wykroczeniem poza możliwości intelektualne uczniów. Rozwój możliwości intelektualnych zatrzymuje się w większości przypadków na poziomie 12 roku życia. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 30/63

31 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy w świetle tych danych jest widoczny wzrost efektów kształcenia? W jakich obszarach można to zauważyć? [ADZ] (7494) Tab.7 Numer Analiza 1 Szkoła podchodzi bardzo indywidualnie do oceny ewentualnych wzrostów efektów kształcenia. W przypadku szkoły specjalnej trudno dokonywać statystycznych analiz uogólniających - każdy z uczniów jest objęty indywidualnym programem, ze względu na posiadane niepełnosprawności. Mimo to, w szkole uczniowie także osiągają wysokie wyniki dydaktyczne. Sukcesy dydaktyczne ucznia są traktowane bardzo indywidualnie i w większości przypadków istotniejsze jest nabycie przez ucznia kompetencji społecznych, samodzielności i zaradności życiowej niż mechanicznie prezentowanie wiedzy szkolnej. Sukcesem jest uzyskiwanie wysokiej średniej ocen od kilku lat utrzymuje się na poziomie 4,1-4,3 jeden uczniów ukończył szkołę z wyróżnieniem, uzyskując 37 pkt podczas sprawdzianu. Uczniowie systematycznie chodzą do szkoły, frekwencja na koniec poprzedniego roku szkolnego wynosiła 85,8%, natomiast za I semestr tego roku szkolnego- 85,5% Efekty kształcenia widoczne są podczas konkursów i zawodów sportowych, gdzie uczniowie zdobywają czołowe lokaty ( m.in. przeglądy teatralne- Tychy, Zabrze, Chorzów I i II miejsca) Efektem kształcenia jest stała tendencja osiągania wyników ze sprawdzianu powyżej średniej województwa i powiatu. Efektem kształcenia jest bardzo dobra opinia o szkole w środowisku lokalnym, wzrost liczebności uczniów szkoły, w tym także spoza Zabrza. Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy W celu przygotowania uczniów do kolejnych etapów kształcenia oraz funkcjonowania na rynku pracy szkoła podejmuje szereg adekwatnych działań, w tym niestandardowe jak np. kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczywania. W tym celu szkoła prowadzi świetlicę "Nasze okno na świat", w której uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i doskonalić umiejętności samoobsługowe. Według nauczycieli, szkoła rozwija szereg umiejętności przydatnych uczniom na kolejnym etapie kształcenia oraz rynku pracy. Nauczyciele wymieniają jako najważniejsze: umiejętności językowe, społecznie i samoobsługowe. Ponadto umiejętność obsługi komputera, poszukiwania i przetwarzania informacji, a także systematyczność i pracowitość i wzmacnianie samooceny. Podkreślono także rozwijanie bardzo ważnej umiejętności - umiejętności wypoczywania w aktywnej formie poprzez udział w zajęciach prowadzonej świetlicy socjoterapeutycznej "Nasze okno na świat" (tab. 1). Wypowiedź dyrektora szkoły potwierdza stanowisko nauczycieli. Jego zdaniem w szkole rozwijane są umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia oraz na rynku pracy. Dotyczy to zarówno rozwoju umiejętności i nabywania wiedzy, jak i rozwoju osobowości. Interesującym jest - tak jak w przypadku nauczycieli - położenie nacisku na kształtowanie umiejętności odpoczywania. Szkoła przywiązuje ogromną wagę do kształcenia nie tylko umiejętności, które są przydatne Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 31/63

32 na kolejnym etapie kształcenia, lecz także w zakresie umiejętności, które pozwolą uczniom samodzielnie i niezależnie funkcjonować w życiu dorosłym. Przykłady wymienianych przez dyrektora umiejętności: samodzielność i zaradność życiowa kształtowane poprzez trening umiejętności społecznych, w tym umiejętności samoobsługowych w ramach zajęć dydaktycznych, wycieczek, zajęć w placówce wsparcia dziennego - świetlicy popołudniowej " Nasze okno na świat" oraz umiejętność pracy zespołowej i kształtowanie odpowiedzialności - poprzez pracę metodami aktywizującymi (tab. 2). Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i/lub rynku pracy rozwija u uczniów Państwa szkoła? [WN] (7069) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 Umiejętności językowe Komunikowania się w języku ojczystym i angielskim 2 Umiejętności społeczne i samoobsługowe umiejętności społeczne, samoobsługowe, zasady funkcjonowania w grupie, 3 Umiejętności komputerowe komputerowe 4 Systematyczność i pracowitość systematyczność pracy poprzez zadania domowe, pokazywanie wartości nauki, 5 Poszukiwanie i przetwarzanie informacji poszukiwanie informacji, łączenie teorii z praktyką, wnioskowanie, łączenie teorii z praktyką 6 Wzmacnianie samooceny wzmacnianie samooceny, możliwość odniesienia sukcesu, wiary w swoje możliwości (udział w konkursach). 7 Umiejętność wypoczywania Zachęcamy nie tylko do nauki ale do odpoczynku w aktywnej formie ("Nasze okno na świat" świetlica socjoterapeutyczna). Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 32/63

33 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i/lub rynku pracy rozwija u uczniów Państwa szkoła? [WD] (7069) Tab.2 Numer Analiza 1 W szkole rozwijane są umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia oraz na rynku pracy. Dotyczy to zarówno rozwoju umiejętności i nabywania wiedzy jak i rozwoju osobowości. Interesującym jest położenie nacisku na kształtowanie umiejętności odpoczywania. Szkoła przywiązuje ogromną wagę do kształcenia nie tylko umiejętności, które są przydatne na kolejnym etapie kształcenia, lecz także w zakresie umiejętności, które pozwolą uczniom samodzielnie i niezależnie funkcjonować w życiu dorosłym Szkoła rozwija, m.in. : samodzielność i zaradność życiową poprzez trening umiejętności społecznych, w tym umiejętności samoobsługowych w ramach zajęć dydaktycznych, wycieczek, zajęć w placówce wsparcia dziennego- świetlicy popołudniowej " Nasze okno na świat". Poprawność posługiwania się językiem ojczystym w czasie codziennych zajęć z uczniami, organizację konkursów pięknego czytania. Umiejętność: czytania, pisania i liczenia w ramach zajęć dydaktycznych, codziennych sytuacji ( m.in. wyjścia do sklepów, urzędów, wypełniania druków urzędowych, organizacja kampanii wyborczej do Samorządu Uczniowskiego, ). Umiejętność korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnej- m.in. przygotowywanie mini projektów edukacyjnych w ramach realizowanych projektów ekologicznych. Umiejętność korzystania ze źródeł informacji podczas codziennej pracy z różnymi źródłami informacji, Umiejętność pracy zespołowej i odpowiedzialności- poprzez pracę metodami aktywizującymi, współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, działanie w Samorządzie Szkolnym, Umiejętność uczenia się. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb i możliwości oraz świadomość własnych ograniczeń zajęć z w kuchni dydaktycznej w ramach zajęć dydaktycznych i świetlicy " Nasze okno na świat" ( gotowanie, pieczenie ciast, robienie zakupów, płacenia w sklepie), zajęć w " Kuźni talentów" w ramach świetlicy " Nasze okno na świat". Dbałość o zdrowie i własny rozwój- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych, konkursach, realizacja programów prozdrowotnych " Śniadanie daje moc", Szklanka mleka, owoce w szkole. Umiejętność odkrywania własnych zdolności i talentów - uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, m.in. zajęcia w " Kuźni talentów" realizowane w ramach działającej przy Zespole Szkół Specjalnych placówki wsparcia dziennego " Nasze okno na świat" z zakresu: tańca, garncarstwa, florystyki, teatru, mini ogrodnictwa. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 33/63

34 Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację Poziom spełnienia wymagania: A Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Nauczyciele w sposób celowy rozpoznają możliwości, deficyty rozwojowe i potrzeby edukacyjne wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz sytuację społeczną uczniów. Dla każdego ucznia opracowuje się wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny. Nauczyciele podejmują szereg różnorodnych działań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb psychofizycznych i społecznych uczniów. Oferta zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole jest dostosowana do potrzeb każdego ucznia. Szkoła prowadzi zaplanowane działania antydyskryminacyjne adekwatnie do specyfiki szkoły i potrzeb środowiska lokalnego (w szkole uczą się dzieci niepełnosprawne). W nielicznych przypadkach nietolerancji ze względu na wygląd zewnętrzny podejmuje skuteczne działania interwencyjne i edukacyjne.współpraca szkoły z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz instytucjami i placówkami wspomagającymi wynika ze zdiagnozowanych potrzeb ucznia i przynosi korzyść uczniom oraz służy ich rozwojowi. Nauczyciele indywidualizują procesy edukacyjne, przede wszystkim poprzez różnicowanie trudności zadań, a także tempa pracy, udzielanie dodatkowych wskazówek i wyjaśnień, realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach, odpowiednie środki dydaktyczne i pomoce, metody pracy. Uwzględniając potrzeby uczniów w zakresie prawidłowej komunikacji interpersonalnej i aktywnego spędzania czasu wolnego szkoła zorganizowała świetlicę socjoterapeutyczną "Nasze okno na świat". Wszyscy rodzice i uczniowie wyrażają zadowolenie ze wsparcia, jakie otrzymują ze strony szkoły. Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia Nauczyciele w sposób celowy rozpoznają możliwości, deficyty rozwojowe i potrzeby edukacyjne wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz sytuację społeczną uczniów. Dla każdego ucznia opracowuje się wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny. Dyrektor szkoły podaje, że nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów poprzez rozmowy, obserwacje pedagogiczne, analizę dokumentacji ucznia, wywiad środowiskowy, wymianę informacji między nauczycielami i wychowawcami, wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia (tab. 1). Nauczyciele potwierdzili te opinie i dodali, że ważną informacją są opinie i orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej, dokumentacja medyczna ucznia i analiza jego wytworów. Dyrektor poinformował, że powodem dla którego uczniowie wymagają wsparcia jest ich niepełnosprawność i zaburzenia funkcjonowania w szerokim aspekcie (tab. 2). Najczęściej występujące potrzeby rozwojowe zaobserwowane przez nauczycieli i dyrektora szkoły to: Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 34/63

35 trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, bezpieczeństwa, akceptacji, rozwijania zainteresowań i sprawności fizycznej (tab. 3). Program wsparcia obejmuje wszystkich uczniów w szkole (tab. 4). Realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, zajęć rewalidacyjnych i dodatkowych, zajęć świetlicy terapeutycznej, wycieczki, zawody sportowe i imprezy okolicznościowe zaspakajają wszystkie zdiagnozowane potrzeby rozwojowe uczniów. Wszyscy rodzice (19/19) twierdzą, że nauczyciele uczący ich dziecko rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dzieci przynajmniej kilka razy w roku (wykres 1j). Wykres 1j Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Ilu uczniów zostało rozpoznanych, jako potrzebujący wsparcia? [AD] (7075) Tab.1 Numer Analiza 1 W szkole diagnozuje się indywidualne potrzeby i możliwości uczniów. Wszyscy uczniowie szkoły są uczniami potrzebującymi wsparcia, co wynika z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na rozpoznaną niepełnosprawność i wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną wskazania i zalecenia do pracy. Ponadto dla każdego ucznia opracowuje się diagnozę wstępną (wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia), która pozwala na indywidualne dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości każdego ucznia oraz dostosowanie zakresu, rodzaju i formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Organizacja wsparcia dla uczniów ma ścisły związek ze specyfiką szkoły i jej statutowymi zadaniami. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 35/63

36 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Z jakich powodów wymagają wsparcia? [AD] (7039) Tab.2 Numer Analiza 1 Uczniowie wymagają wsparcia ze względu na występujące deficyty rozwojowe i potrzeby edukacyjne wynikające z rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. Uczniowie wymagają wsparcia ze względu na niepełnosprawności: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzm, niepełnosprawność sprzężona (upośledzenie umysłowe i niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie umysłowe i autyzm, upośledzenie umysłowe i niedosłuch, upośledzenie umysłowe i niedowidzenie). Wobec niektórych uczniów podejmowane są również działania w związku z: problemami zdrowotnymi (choroby przewlekłe), zaburzeniami komunikacji językowej, (mutyzm, autyzm), niepowodzeniami edukacyjnymi czy w związku z problemami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych (bieda, bezrobocie czy niewydolność wychowawcza rodziców). Szkoła podejmuje działania w sytuacji zdiagnozowania trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego (przejście ze szkoły ogólnodostępnej lub integracyjnej w wyniku niepowodzeń szkolnych) lub wystąpienia sytuacji kryzysowej lub traumatycznej u ucznia. Celem tych działań jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze względu na ich niepełnosprawność, stwarzanie szans na odnoszenie sukcesów, budowanie wiary w ich własne możliwości, wdrażanie do jak największej samodzielności i zaradności życiowej, a tym samym zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie są najważniejsze potrzeby rozwojowe (społeczne, poznawcze, emocjonalne) Państwa uczniów? [WNO] (7779) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 potrzeby społeczne przynależności, akceptacji, uwagi, komunikacji 2 potrzeby emocjonalne poczucia własnej wartości, odniesienia sukcesu, uwagi, bezpieczeństwa, miłości, czułości 3 potrzeby poznawcze rozwijania zainteresowań, sprawności fizycznej, wynikające z niepełnosprawności (mówienie prostymi zdaniami do dzieci autystycznej), ciekawość świata 4 potrzeby fizjologiczne podstawowe życiowe potrzeby (jedzenia) Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 36/63

37 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Dla ilu z nich uruchomiono program wspierania uczniów ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne? [AD] (7289) Tab.4 Numer Analiza 1 Wszyscy uczniowie szkoły są objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Wszyscy uczniowie szkoły są uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dlatego też wszyscy uczniowie są objęci szeroko rozumianą pomocą psychologicznopedagogiczną. Dla każego ucznia opracowuje się wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny. Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia Nauczyciele podejmują szereg różnorodnych działań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb psychofizycznych i społecznych uczniów. Oferta zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole jest dostosowana do potrzeb każdego ucznia. Dyrektor szkoły i nauczyciele deklarują, że w oparciu o wyniki rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów, w czasie zajęć lekcyjnych adekwatnie dostosowują wymagania, przygotowują indywidualne karty pracy, organizują zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne, a także tworzona jest oferta zajęć pozalekcyjnych (tab. 1). W opinii większości uczniów (16/18) zajęcia pozalekcyjne są dostępne dla wszystkich uczniów. Nauczyciele wspierają uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi również poprzez realizację projektów, konkursów, wycieczek, półkolonii (tab. 2). Obserwacja zajęć wykazała, że działania nauczycieli wynikały z wcześniejszego rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów (indywidualizacja zadań w kartach pracy, dodatkowe zadania, zróżnicowane metody pracy, dobór uczniów do grup) - (tab. 3). Zdecydowana większość uczniów (17/18) prezentuje pozytywne opinie odnośnie zajęć pozalekcyjnych (wykres 1j), a wszyscy (18/18) są zdania, że zajęcia te pomagają im w nauce (wykres 2j). Wszyscy rodzice (19/19) uważają, że zajęcia te dostosowane są do potrzeb ich dzieci (wykres 4j). Rodzice, dyrektor i nauczyciele zgodnie podkreślają ogromną wartość świetlicy socjoterapeutycznej "Nasze okno na świat", która zaspakaja potrzeby nie tylko uczniów szkoły ale przede wszystkim środowiska lokalnego. Zajęcia warsztatowe prowadzone w świetlicy przyczyniają się do lepszego uspołecznienia dzieci, które poprzez prace w ogrodzie, taniec, śpiew i wspólną zabawę uczą się samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 37/63

38 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 38/63

39 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakimi priorytetami kieruje się szkoła, tworząc ofertę? [AD] (7034) Tab.1 Numer Analiza 1 Nadrzędnym celem szkoły w tworzeniu oferty jest przygotowanie ucznia do funkcjonowania w życiu społecznym, pomimo swojej niepełnosprawności. Motto szkoły brzmi " Chcemy być z Wami, a nie obok Was". Nadrzędnym celem jest podejmowanie takich działań, aby nasz uczeń wzrastał w poczuciu własnej wartości, mógł jak najpełniej funkcjonować w życiu społecznym, pomimo swojej niepełnosprawności. Jest to istotne przy tworzeniu oferty zajęć rewalidacyjnych. Ze względu na złożoność deficytów rozwojowych ucznia i coraz częściej występujące sprzężenia, w tym autyzm, konieczne jest planowanie takich form rewalidacyjnych, aby jak najpełniej zrealizować zalecenia zawarte w orzeczeniach. Wobec powyższego w ofercie szkoły pojawiła się m.in.: dogoterapia, arteterapia czy terapia behawioralna. Przy tworzeniu oferty szkoły ważny dla nas jest dla nas wszechstronny rozwój ucznia, w tym rozwój jego zainteresowań, organizacja czasu wolnego, planowanie jego przyszłości i budowanie samodzielności i zaradności życiowej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu naszych uczniów - działanie świetlicy środowiskowej. Podejmujemy działania, aby każdy każdy uczeń miał szansę na odniesienie sukcesu ma miarę swoich możliwości. Zwracamy uwagę na potrzeby środowiska lokalnego oraz przełamywanie barier i stereotypów. Przy tworzeniu oferty szkoły bardzo ważny jest głos rodzica i samego ucznia. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 39/63

40 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie działania są podejmowane w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? [AD] (7958) Tab.2 Numer Analiza 1 Nauczyciele opracowują dla każdego ucznia Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne i określają rodzaj zajęć rewalidacyjnych oraz rozwijających zainteresowania. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych: wszyscy uczniowie są objęci IPET poprzedzonymi diagnozą wielospecjalistyczną. Organizowane są: zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb w zakresie korekcji i kompensacji, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, ergoterapii, terapii taktylnej (pomoc psychologa, logopedy, pedagoga, terapeuty) współpraca z rodzicami - organizacja grupy wsparcia rodziców, zajęcia rozwijające zainteresowania (zajęcia z ringo, na basenie, na siłowni, bowling, zajęcia komputerowe), konkursy i zawody sportowe również o zasięgu ogólnopolskim (uczniowie zdobywają czołowe lokaty), Mistrzostwa Zabrza w Ringo, Mistrzostwa Zabrza w pływaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, stowarzyszenia (" Nasza szkoła- nasz dom'"), sekcje sportowe ( "Gumisie" w ramach Olimpiad Specjalnych, wzbogacenie bazy szkoły, wycieczki m.in. "Podróże, małe i duże", projekty prozdrowotne i ekologiczne (Śniadanie daje moc, Szkolne ogrody), utworzenie kuchni dydaktycznej, powołanie świetlicy "Nasze okno na świat", organizacja form wypoczynku. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 40/63

41 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie wnioski płyną z prowadzonego przez Państwa rozpoznania potrzeb, możliwości uczniów dla pracy z klasą? Jak te wnioski wykorzystują Państwo? [WNO] (7042) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 organizacja zajęć dodatkowych tworzymy ofertę szkoły (koła zainteresowań), różnorodne formy pracy w świetlicy terapeutycznej 2 zajęcia terapeutyczne dogoterapia, logoterapia 3 modyfikacja planów działań dostosowanie planów do możliwości psychofizycznych dzieci, wzmocnienie pewnych ćwiczeń, określenie zasad i reguł zachowania podczas lekcji, sposób postępowania 4 dobór metod i form pracy z uczniem techniki behawioralne (autyzm), sposób nagradzania, nagradzamy plusami i nagrodami (buźki, gadżety), godziny wychowawcze poświęcamy na realizację ciekawych tematów np. klub zupy pomidorowej, czytanie książek przez uczniów dla kolegów, uroczystości klasowe, okolicznościowe, np. wigilia, śniadanie wielkanocne (kultywowanie tradycji świątecznych) 5 pomoc doraźna pogotowie śniadaniowe dla głodnych dzieci (mogą sobie sporządzić kanapkę z dostępnych w szkole produktów), zbiórka odzieży i przyborów szkolnych dla potrzebujących 6 organizacja konkursów i wycieczek organizacja konkursów, turniejów sportowych np. Olimpiada Specjalna Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki Szkoła prowadzi zaplanowane działania antydyskryminacyjne adekwatnie do specyfiki szkoły i potrzeb środowiska lokalnego (w szkole uczą się dzieci niepełnosprawne). W nielicznych przypadkach nietolerancji ze względu na wygląd zewnętrzny szkoła podejmuje skuteczne działania interwencyjne i edukacyjne. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zgodnie stwierdzili, że w szkole nie ma przejawów dyskryminacji lub nierównego traktowania, np.: ze względu na narodowość, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, status ekonomiczny. Nauczyciele podali, że uczniowie dokuczają sobie "ze względu na tuszę, higienę osobistą, bądź nieśmiałość", ale jest to raczej sposób na sprawienie komuś chwilowej przykrości niż przejaw dyskryminacji. Szkoła w takich wypadkach podejmuje natychmiastowe działania interwencyjne i edukacyjne. Nauczyciele podejmują działania antydyskryminacyjne najczęściej ze względu na pochodzenie społeczne, status ekonomiczny i niepełnosprawność (wykres 1w). Przykłady działań wskazanych przez nauczycieli ilustruje tabela 1. Dyrektor potwierdził te opinie podkreślając, że szkoła kieruje swoje działania edukacyjne również do środowiska lokalnego i są to: konferencja regionalna "Niepełnosprawność a edukacja", Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo, Olimpiada Specjalna "Gumisie" (tab. 2). Uczniowie uważają, że w szkole wszyscy Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 41/63

42 są traktowani tak samo, jednak niektórym nauczyciele poświęcają więcej czasu, gdyż jak sami twierdzą: "oni wymagają pomocy, bo nie potrafią pisać, czytać, nie widzą...rozumiemy, że jest to ok, że tak trzeba, bo muszą mieć pomoc". Wypowiedź jednego z uczniów potwierdza równe traktowanie dzieci przez nauczycieli: "Nikogo nie traktują źle, nie zostawiają w tyle. Tylko pomagają jak trzeba. Nikogo nie lubią bardziej, tak żeby było nam smutno...wygląda że nas lubią". Wykres 1w Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 42/63

43 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę podać przykłady tych działań. [AN] (7087) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 20 Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 Akcje charytatywne Góra gorsza, zbieranie plastikowych nakrętek, udział w Ogólnopolskiej Akcji,,Choinka Dobrej Nadziei" 2 Imprezy integracyjne Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w ringo, Integracyjne warsztaty " Jesienne bajanie", festyn rodzinny przy wpółpracy z parafią św. Jana w Biskupicach 3 Pogadanki tematyczne Lekcje wychowawcze na temat tolerancji, równych praw, "inności" (rasa, status ekonomiczny, pochodzenie społeczne) 4 Realizacja programów "Chcę być lubiany", "Życie bez przemocy", "Stop agresji" 5 Konferencja dla środowiska lokalnego organizacja regionalnej konferencji "Niepełnosprawność a edukacja" Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 43/63

44 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie działania antydyskryminacyjne były prowadzone w tym i poprzednim roku szkolnym? Proszę je wymienić, uwzględniając ich specyfikę, liczbę uczestników oraz realizatora (nauczyciel, pedagog zatrudnieni w szkole czy podmiot zewnętrzny). W jaki sposób te działania były dostosowane do sytuacji w Waszej szkole? [AD] (7045) Tab.2 Numer Analiza 1 W szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji, jednak nauczyciele podejmują działania antydyskryminacyjne i mają one charakter profilaktyczny. W szkole podejmowane są działania antydyskryminacyjne, pomimo iż tego typu zjawisk nie obserwuje się w szkole, co wynika ze specyfiki placówki. Nauczyciele w ramach swoich zajęć i godzin wychowawczych uświadamiają uczniom, że każdy ma prawo do szacunku, bez względu na pochodzenie, sytuację społeczną i finansową, sprawność fizyczną oraz intelektualną. W szkole prowadzone są akcje charytatywne,,góra Grosza" oraz zbiórka plastikowych nakrętek. Realizowane są programy np.,,bezpieczna szkoła", "Stop agresji w Szkole", "Chcę być lubiany", zajęcia socjoterapeutyczne, przeprowadzane są pogadanki z Policją, Strażą Miejską. Podejmowane są działania związane z prawami ucznia, prawami dziecka. W szkole podejmuje się działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, m.in.: Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo, Integracyjne Jesienne Warsztaty "Jesienne bajanie. Problemy wynikające z niepełnosprawności uczniów poruszane są również na organizowanej przez szkołę konferencji regionalnej "Niepełnosprawność a edukacja". Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i placówkami wspomagającymi wynika ze zdiagnozowanych potrzeb ucznia i przynosi korzyść uczniom oraz służy ich rozwojowi. Dyrektor, nauczyciele i partnerzy twierdza zgodnie, że szkoła prowadzi, adekwatną do potrzeb uczniów, współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczna oraz innymi instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna opracowuje diagnozy specjalistyczne, na podstawie których wydaje opinie i orzeczenia dla uczniów potrzebujących pomocy. Prowadzi terapie uczniów, wspiera rodziców i nauczycieli, np.: poprzez prelekcje, szkolenia dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu określa sytuację rodzinną uczniów, udziela kompleksowej pomocy rodzinie, z kolei Centrum Wsparcia Kryzysowego świadczy pomoc w sytuacjach kryzysowych Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 44/63

45 w środowisku rodzinnym. Dzięki współpracy ze szkołą udzielana jest pomoc socjalna dla uczniów, pomoc rodzinom borykającym się z problemami. W celu udzielania kompleksowego wsparcia dzieciom i rodzinom nawiązana jest szeroka współpraca z MOSiR-em i kuratorami sadowymi. Dzięki współdziałaniu instytucje wspólnie zastanawiają się nad sposobami udzielania pomocy potrzebującym i udzielają jej w takich formach jakie są konieczne (tab. 1). Pozyskana dotacja z Urzędu Miasta (Wydział Zdrowia) na działalność świetlicy socjoterapeutycznej pozwoliła na organizację szeregu ciekawych zajęć (warsztaty taneczne, muzyczne, gra na instrumentach). Uczniowie uczestniczący w zajęciach nabywają umiejętności interpersonalne, poszerzają wiedzę, otrzymują pomoc w wyrównywaniu braków, rozwijają swoje zdolności. Dzieci mają możliwość wyjazdu na półkolonie. Parafia św. Jana w Biskupicach wspólnie ze szkołą organizuje festyny dla środowiska lokalnego, gdzie uczniowie przedstawiają programy artystyczne. Dzięki współpracy z lokalnym bankiem zrealizowano projekt "Pomaluję świat kolorami tęczy". Fundacja Amacan zrealizowała na terenie szkoły projekt edukacyjny (terapia logopedyczna, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, zajęcia z psem). Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne "Gumisie", "Nasza szkoła nasz Dom oraz "Forum" wspierają szkołę w organizacji imprez, konkursów i turniejów sportowych. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 45/63

46 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy? Czy Państwa zdaniem jest adekwatna do potrzeb uczniów? Proszę uzasadnić. [WN] (7649) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 Parafia organizujemy wspólne festyny, które odpowiadają na potrzeby dzieci np. mają poczucie sukcesu, kiermasz prac "Jarmark adwentowy" 2 Fundacja Fundacja Amacan terapia logopedyczna, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, zajęcia z psem 3 Lokalne instytucje Współpraca z bankiem realizacja projektu "Pomaluję świat kolorami tęczy" (warsztaty florystyczne), sadzenie kwiatków koło placu zabaw, Bank Żywności- owoce, mleko w szkole 4 Stowarzyszenia Stowarzyszenie Olimpiady Sportowe udział w zawodach 5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, diagnoza dzieci 6 Jednostki miejskie Wydział Zdrowia UM dotacja na działalność świetlicy socjoterapeutycznej, warsztaty taneczne, muzyczne (gra na instrumentach), zapraszanie sławnych ludzi na spotkania z uczniami UM organizacja konkursów "Dzielę się książkami we współpracy z fundacją Dziecko kultura" Koło Emerytów Opieka Społeczna Spółdzielnia Mieszkaniowa - organizacja uroczystości MOPR - pomoc finansowa Centrum Wsparcia Kryzysowego- pomoc rodzinie MOSIR organizacja zawodów sportowychpolicja i straż pokazy dla uczniów, pogadanki CARITAS (finansowe wsparcie konkretnych dzieci), "Szlachetna paczka" dwie rodziny uzyskały wsparcie pobliskie szkoły- mistrzostwa nauczycieli w siatkówce, integracja środowiska lokalnego 7 Sądy współpraca z kuratorami sądowymi Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 46/63

47 Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia Nauczyciele indywidualizują procesy edukacyjne, przede wszystkim poprzez różnicowanie trudności zadań, a także tempa pracy, udzielanie dodatkowych wskazówek i wyjaśnień, realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach, odpowiednie środki dydaktyczne i pomoce, metody pracy. Uwzględniając potrzeby uczniów w zakresie prawidłowej komunikacji interpersonalnej i aktywnego spędzania czasu wolnego szkoła zorganizowała świetlicę socjoterapeutyczną "Nasze okno na świat". Nauczyciele do motywowania stosują różnorodne techniki wzmocnień, oraz atrakcyjne sposoby pracy na lekcjach. Większość uczniów ma możliwość uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach. Nauczyciele wskazali przykłady indywidualizacji procesu nauczania: dostosowanie wymagań edukacyjnych, bezpośredni kontakt z każdym uczniem, częste powtarzanie, różnorodne techniki motywacyjne, dostosowanie tempa pracy, zapewnienie uczniom odpowiedniego miejsca w sali, np.: usadzenie ucznia z niedosłuchem w pierwszej ławce, przy oknie, aby widział twarz nauczyciela; uczniom wymagającym monitorowania pracy, pomocy blisko nauczyciela, różnicowanie prac domowych: ograniczenie pisemnych prac domowych uczniom mającym problemy z pisaniem, wykorzystanie zadań o różnym poziomie trudności, umożliwienie uczniom wyboru techniki wykonania pracy plastycznej, wykorzystywanie środków dydaktycznych w celu wizualizacji treści, przekazywanie treści za pomocą schematów, wykorzystywanie skojarzeń, układanek obrazkowych, liczmanów, prezentacji multimedialnej odpowiedni dobór uczniów w zespołach, karty indywidualnej pracy, zadania o różnym stopniu trudności. Obserwacje 6 z 6 zajęć wykazały, że nauczyciele motywowali wszystkich uczniów do angażowania w proces uczenia się. Indywidualizacja procesów edukacyjnych polegała najczęściej na wykorzystywaniu zadań o różnym poziomie trudności, uwzględnieniu preferencji uczenia się uczniów (karty pracy, rozsypanki obrazkowe, podręczniki, wypowiedzi zapisane w zeszycie lub na tablicy, wykorzystanie piosenki, ilustracje), pracy w zespołach składających się z uczniów o zróżnicowanym potencjale, wydłużeniu czasu pracy uczniom mającym wolne tempo pracy, udzielaniu dodatkowych wyjaśnień, wskazówek, odnoszenia się do przykładów z życia codziennego i doświadczeń uczniów. Nauczyciele motywowali uczniów poprzez wzmocnienia, wykorzystywali atrakcyjne techniki, np.: zabawy matematyczne, stosowali zachęty słowne "potrafisz to wykonać", chwalili uczniów, wykorzystywali metody aktywizujące (tab. 1). Nawiązują bezpośredni kontakt z każdym uczniem, wspierając go w realizacji zadań i tłumacząc "do skutku". Większość badanych uczniów (15/18) uważa, że nauczyciele na wszystkich lekcjach nawiązują do tego, czego uczyli się na innych przedmiotach (wykres 1j). Prawie wszyscy (17/18) natomiast uznają, że nauczyciele pomagają im uczyć się gdy mają z czymś trudności (wykres 2j). Należy pokreślić, że uwzględniając potrzeby uczniów w zakresie prawidłowej komunikacji Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 47/63

48 i aktywnego spędzania czasu wolnego, szkoła pozyskała środki finansowe na utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej "Nasze okno na świat". Wykres 1j Wykres 2j Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 48/63

49 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel motywuje uczniów do aktywnego uczenia się? Jakie przynosi to rezultaty? W jakim stopniu działania nauczyciela są skuteczne? [OZ] (7762) Tab.1 Numer Analiza 1 Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się poprzez częste pochwały i nagrody, zadania na miarę możliwości, różnorodne formy i metody pracy, środki dydaktyczne, pracę w grupach i serdeczny klimat. 1) Nauczycielka steruje dynamiką lekcji, buduje napięcie, często stosuje pochwały: bardzo dobrze, wiedziałam, ze potrafisz to wykonać, widzisz, a mówiłeś, że nie potrafisz, świetnie itp. Uczniowie chętnie angażują się w czynności. 2) Nauczyciel zadaje pytania, powtarza, przypomina treści z poprzedniej lekcji, odnosi się do przykładów z życia codziennego, organizuje pracę zespołową, ukierunkowuje, zachęca słowem, gestem. 3) Nauczyciel odnosi się do wydarzeń z życia codziennego, prowadzi z uczniami dyskusję, często chwali: "bardzo dobrze, jesteś bardzo aktywny", zachęca uczniów do zadawania pytań: "to jest bardzo dobre pytanie", pyta o samopoczucie uczniów mniej aktywnych, podchodzi i nawiązuje bezpośredni kontakt. 4) Nauczyciel stale chwali uczniów, zwraca się do nich bezpośrednio, po imieniu, utrzymuje w sposób kompetentny dyscyplinę i wskazuje na umiejętności, które już uczniowie posiadają. Podchodzi do uczniów, którzy mają jakieś problemy, pozwala sygnalizować im je bez podnoszenia rąk, uczniowie często korzystają ze wsparcia nauczyciela. Motywacją jest także prezentacja prac na forum klasy - każdy uczeń ma możliwość dokonania oceny wytworów pozostałych uczniów, może je komentować. 5) Nauczyciel organizuje pracę w małej grupie. Każdy z uczniów posiada odpowiedni sprzęt oraz odzież ochronną. Uczniowie są bardzo zadowoleni z wyposażenia sali, chwalą się nawzajem. Uczniowie wyraźnie lubią pracować w takiej formule i w takiej grupie, widać bardzo pozytywne relacje. 6) Nauczycielka przypomniała treści zrealizowane na poprzednich lekcjach, następnie wykorzystując ilustracje, napisy, książki, zachęciła dzieci do głośnego czytania. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 49/63

50 Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom Wszyscy rodzice i uczniowie wyrażają zadowolenie ze wsparcia, jakie otrzymują ze strony szkoły. Rodzice (19 z 19) zgodnie twierdzą, że wszyscy nauczyciele służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka. Niemalże wszyscy (18 z 19) potwierdzają, że wychowawca służy pomocą zawsze, gdy jest taka potrzeba (wykres 5j). Wszyscy uczniowie (18 z 18) wskazują, że w dniu badania nauczyciele na każdej lekcji dawali im do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości (wykres 1j). Powyższe potwierdza inna grupa uczniów (17 z 18), którzy uważają, że nauczyciele dają im odczuć w trakcie wszystkich lekcji, że w nich wierzą (wykres 2j). Uczniowie (18 z 18) są zgodni w opinii, że nauczyciele mówią im na zajęciach, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (wykres 3j). Wszyscy uczniowie (18 z 18) twierdzą, że w szkole mogą liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich zainteresowań (wykres 4j). Wykres 1j Wykres 2j Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 50/63

51 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 51/63

52 Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Wszyscy nauczyciele prowadzą analizę wyników sprawdzianów próbnych, zewnętrznych, testów kompetencji i wykorzystują wnioski w bieżącej pracy, stosownie do potrzeb uczniów. Nauczyciele prowadzą monitoring zaplanowanych działań, wprowadzają zmiany do swoich planów pracy, organizacji procesów edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych uwzględniając wnioski z monitoringu. Wyniki badań edukacyjnych i ich analiza wpływa na planowanie pracy wszystkich nauczycieli. Badania wewnętrzne prowadzone w szkole obejmują swoim zasięgiem wszystkich uczniów, pomagają planować indywidualną pracę edukacyjno-terapeutyczną, wzbogacać ofertę szkoły i wspierać rodzinę ucznia. Informacje o losach absolwentów są wykorzystywane do motywowania i wskazywania wartości uczenia się. Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania Wszyscy nauczyciele prowadzą analizę wyników sprawdzianów próbnych, zewnętrznych, testów kompetencji i wykorzystują wnioski w bieżącej pracy, stosownie do potrzeb uczniów. W szkole przeprowadzana jest analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych. Nie dokonuje się analizy porównawczej wyników sprawdzianu ze względu na indywidualny potencjał i możliwości niepełnosprawnych uczniów. Dyrektor podaje, że wyniki zewnętrze porównywane są z wynikami osiąganymi na próbnych sprawdzianach oraz ocenami semestralnymi, co skutkuje dostosowywaniem wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, modyfikacją metod i form pracy, motywowaniem uczniów do pracy, pracą wyrównawczą. Analiza wyników zewnętrznych pozwala na ocenę oddziaływań dydaktycznych w dwóch wymiarach: w stosunku do indywidualnych możliwości a osiąganych wyników i w zakresie poprawy efektów kształcenia. Do analizy sprawdzianów zaangażowani są wszyscy nauczyciele (indywidualnie i w zespołach), tj.: zespół humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, edukacji wczesnoszkolnej, do spraw ewaluacji wewnętrznej. Omawiana jest też na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Nauczyciele podali przykłady wniosków z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego: uczniowie mają problem z wyszukiwaniem danych w zadaniu, czytaniem ze zrozumieniem, posługiwaniem się językiem przedmiotowym, wiązaniem teorii z praktyką. Zdaniem dyrektora i nauczycieli wyniki wykorzystywane są do organizacji procesów dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, rozwijania zainteresowań uczniów, przygotowania ich kolejnego etapu edukacyjnego. Wnioski z analizy wyników sprawdzianu uwzględniane są w planach pracy zespołów przedmiotowych w formie: opracowania próbnych testów i zadań ćwiczeniowych z typowymi błędami, prowadzenia lekcji koleżeńskich, podnoszenia własnych Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 52/63

53 kompetencji zawodowych, przeprowadzania próbnych sprawdzianów, opracowywania testów pod kątem czytania ze zrozumieniem, organizacji wewnątrzszkolnych konkursów oraz przedmiotowych konkursów międzyszkolnych. Wnioski wykorzystuje się też do: monitorowania podstawy programowej, opracowania oferty szkoły, modyfikacji programów, dokumentów szkolnych, form i metod pracy z uczniem, tworzenia koncepcji szkoły. Wszyscy nauczyciele wykorzystują wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole. W ostatnich dwóch latach zbadano wymagania w zakresie koncepcji pracy szkoły, aktywności uczniów i wspomagania jego rozwoju. Wyniki ewaluacji wewnętrznej miały wpływ na szereg nowych działań, m.in: objęto uczniów klas młodszych zajęciami z zakresu socjoterapii, zorganizowano dla wybranych uczniów indywidualne zajęcia rewalidacyjne, utworzono salę do ćwiczeń siłowych, zakupiono sprzęt do ćwiczeń korekcyjnych, objęto zajęciami socjoterapeutycznymi uczniów autystycznych klas I-III, przeznaczono godziny z art. 42 KN na indywidualną terapię logopedyczną. Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane Nauczyciele prowadzą monitoring zaplanowanych działań, wprowadzają zmiany do swoich planów pracy, organizacji procesów edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych uwzględniając wnioski z monitoringu. Zdaniem dyrektora i nauczycieli w szkole monitoruje się działania prowadzone na skutek wniosków z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego i ewaluacji wewnętrznej w tym zakresie (tab. 1). W opinii dyrektora wynikiem monitorowania działań jest m.in.: ścisła współpraca zespołów przedmiotowych przy planowaniu pracy, modyfikacja programów nauczania i planów pracy, opracowanie dodatkowych ćwiczeń, prowadzenie rozmów z rodzicami na temat możliwości rozwojowych uczniów, wzbogacenie oferty szkoły o nowe metody i formy rewalidacji, planowanie zajęć w ramach art. 42 KN, wzbogacenie bazy szkoły o multimedia, uzyskanie certyfikatu gotowości szkoły do korzystania z TIK, realizacja projektów i programów prozdrowotnych oraz ekologicznych (tab. 2). Nauczyciele potwierdzili te opinie (tab.3).dyrektor i nauczyciele wskazali spójne przykłady zmian wprowadzonych do zaplanowanych działań i są to m.in.: przeznaczenie 1 godziny rewalidacji na ćwiczenia z testami sprawdzianu (obowiązkowe dla uczniów klasy VI), organizacja konkursów pięknego czytania, "Dnia bajki", przygotowywanie uczniów do pracy metodą projektu, organizacja próbnego sprawdzianu dla uczniów klasy V i VI, wprowadzenie nowych form zajęć rewalidacyjnych (arteterapia, socjoterapia, dogoterapia, terapia taktylna, psychomotoryka, integracja sensoryczna), organizacja konferencji z cyklu "Niepełnosprawność a edukacja", w której uczestniczyli również rodzice, organizacja warsztatów dla rodziców, wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych o bowling, basen, organizacja zajęć w świetlicy środowiskowej, przygotowywanie uczniów do międzyszkolnych konkursów i zawodów, organizacja "Dnia Pluszowego Misia" (tab. 4, wykres 1o). Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 53/63

54 Wykres 1o Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 54/63

55 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie działania, wynikające z analizy wyników egzaminów zewnętrznych, są przez Państwa monitorowane? [WD] (7402) Tab.1 Numer Analiza 1 Szkoła dokonuje analizy wyników egzaminów zewnętrznych, które są podstawą do opracowywania wniosków oraz działań do dalszej pracy. W szkole monitoruje się stopień uwzględniania wniosków przez nauczycieli, specjalistów i zespoły przedmiotowe. Monitorowaniu podlegają przyjęte plany pracy oraz sprawozdania z ich realizacji. W czasie kontroli dzienników lekcyjnych, rewalidacyjnych, obserwacji zajęć dokonuje się oceny uwzględniania wniosków przez poszczególnych nauczycieli oraz skuteczność podjętych działań (dobór metod i form pracy, sposób motywowania ucznia, czy i jakie działania wpływają na uczenie się uczniów). Monitorowaniu podlega przeprowadzanie próbnych sprawdzianów oraz ich analiza (porównanie z ocenami bieżącymi, ocenami osiąganymi podczas sprawdzianów i testów). Systematycznie oceniany jest przyrost umiejętności uczniów oraz stopień przygotowania do sprawdzianu po klasie VI. Ocenie podlega również oferta edukacyjna, czy jest dostosowana i zgodna z potrzebami konkretnej grupy uczniów. Monitorowane są plany nauczania pod kątem planowania procesu dydaktycznego uwzględniającego trudności uczniów. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 55/63

56 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: W kontekście poprzedniego pytania proszę wymienić najważniejsze wyniki monitorowania tych działań i sposób ich wykorzystania w Państwa pracy. [AD] (8479) Tab.2 Numer Analiza 1 W szkole analizuje się wyniki monitorowania i wykorzystuje do modyfikacji planów pracy, metod i form pracy, wzbogacania oferty szkoły o nowe zajęcia terapeutyczne, nowoczesne technologie oraz projekty i programy wspierające rozwój dziecka. Wynikiem monitorowania działań jest: udział większości nauczycieli w szkoleniu w ramach "Aktywnej Edukacji", opracowywanie zadań, testów próbnych na wzór sprawdzianu, działania motywujące uczniów do nauki - atrakcyjność zajęć, stosowanie innowacyjnych metod i form pracy, nowoczesnej technologii, konkursy z nagrodami, wycieczki w ramach projektu "Podróże małe i duże", organizacja konkursów przedmiotowych wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych (m.in. konkurs matematyczny: Śląsk w liczbach), budowanie wśród uczniów wiary we własne możliwości poprzez stworzenie szans na odniesienie sukcesu, realizacja projektów i programów prozdrowotnych i ekologicznych, modyfikacja programów nauczania i planów pracy, PSO, podejmowanie form doskonalenia zawodowego, indywidualizacja procesu nauczania, opracowanie dodatkowych ćwiczeń, uwzględnianie na rewalidacji ćwiczeń w zakresie trudności występujących podczas próbnego sprawdzianu, prowadzenie rozmów z rodzicami na temat możliwości rozwojowych uczniów, wzbogacenie oferty szkoły o nowe metody i formy rewalidacji (arteterapia, psychomotoryka, muzykoterapia, terapia tańcem), planowanie zajęć w ramach art. 42 KN, organizacja pracy n-la (rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów, planowanie pracy na konkretnych zajęciach, wymiana doświadczeń, lekcje koleżeńskie) wzbogacenie bazy szkoły o multimedia. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 56/63

57 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze wyniki monitorowania działań podjętych w oparciu o wnioski (o ile takowe zostały wyciągnięte) opisane w poprzednim pytaniu. [AN] (7404) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 20 Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 wnioski dotyczące metod i form pracy wprowadzenie nowych metody i form pracy z uczniami, w tym multimedia ( elementy garncarstwa, papierowi klina, metody aktywizujące, trening kulinarny, trening społeczny) 2 wnioski dotyczące organizacji pracy nauczyciela organizacja świetlicy opiekuńczo- socjoterapeutycznej " Nasze okno na świat", 3 wnioski dotyczące percepcji uczniów wzbogacenie bazy dydaktycznej o nowatorskie pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie, pomoce do terapii SI 4 wnioski dotyczące stosowanych form oceniania wprowadzenie zmian w przedmiotowym systemie oceniania 5 wnioski dotyczące oferty zajęć pozalekcyjnych integracja sensoryczna, psychomotoryka, terapia taktylna, dogoterapia, muzykoterapia, terapia tańcem, socjoterapia - angażowanie uczniów w projekty prozdrowotne, ogólnopolskie- Śniadanie daje moc, 5 porcji owoców, warzyw oraz soku, Owoce w szkole, śniadanie daje moc, Klub bezpiecznego Puchatka, programy ekologiczne ( m.in. Szkolne ogrody) Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 57/63

58 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie zmiany zostały wprowadzone w oparciu o te wyniki? [AD] (7408) Tab.4 Numer Analiza 1 W oparciu o wyniki monitorowania opracowano plan działań doskonalących pracę nauczyciela w zakresie rewalidacji i procesu nauczania. Przeznaczenie 1 godz. rewalidacji na ćwiczenia z testami sprawdzianu (obowiązkowe dla uczniów klasy VI), organizacja konkursów pięknego czytania, "Dnia Bajki", przy IPET dla ucznia klasy IV uwzględnianie wyników testu kompetencji z klasy III, pogłębiona diagnoza deficytów rozwojowych pod kątem doboru form rewalidacyjnych, zwiększenie ilości sprzętu multimedialnego (projektor, laptop, tablica interakcyjna), przygotowywanie uczniów do pracy metodą projektu, organizacja próbnego sprawdzianu dla uczniów klasy V i VI, praca w kl. IV-VI z zadaniami typowymi podczas sprawdzianu, wprowadzenie nowych form zajęć rewalidacyjnych (arteterapia,socjoterapia, dogoterapia, terapia taktylna, psychomotoryka, integracja sensoryczna), prowadzenie treningów społecznych, organizacja konferencji z cyklu " Niepełnosprawność a edukacja", w której uczestniczą również rodzice, organizacja warsztatów dla rodziców, opracowanie nowego narzędzia do wielospecjalistycznej oceny oraz schematu programu rewalidacyjnego obowiązującego w szkole, wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych o bowling, basen, organizacja zajęć w świetlicy środowiskowej, przygotowywanie uczniów do międzyszkolnych konkursów, zawodów, udział w ogólnopolskich programach prozdrowotnych oraz projektach ekologicznych, organizacja "Dnia Pluszowego Misia". Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych Wyniki badań edukacyjnych i ich analiza wpływa na planowanie pracy wszystkich nauczycieli. Dyrektor i nauczyciele wskazali rodzaje badań zewnętrznych, z których wyników korzystają podczas planowania działań (wykres 1w, tab. 1). W szkole wykorzystuje się zewnętrzne badania edukacyjne, tj.: badania dotyczące możliwości i skuteczności uczenia się uczniów upośledzonych umysłowo, badania poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące właściwej organizacji pomocy, badania na temat różnych sposobów uczenia się i typów inteligencji Howarda Gerdnera. Wyniki badań edukacyjnych służą nauczycielom do planowania działań i dostosowywania wymagań do potrzeb i możliwości ucznia, doboru odpowiednich metod i form pracy, wielospecjalistycznej diagnozy. Nauczyciele wykorzystują również dane ze sprawdzianów zewnętrznych do opracowywania testów sprawdzianu próbnego, planowania procesu dydaktycznego, dokonywania oceny postępów uczniów, organizacji konkursów. Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 58/63

59 Wykres 1w Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 59/63

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 40 W ZABRZU NA rok szkolny 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 4 w Zebrzydowicach Zebrzydowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum w Słowinie w Zespole Szkół Społecznych w Słowinie Słowino Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Nr 3 Stryszawa Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOCKIEM Złockie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami?

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami? RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYM W SIELINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół ewaluatorów:: Agnieszka Rychel - koordynator, Anna Szumińska

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Lipsku Lipsk Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZARZYCACH WIELKICH Zarzyce Wielkie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Kopance Kopanka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce-Zdroju Rabka-Zdrój Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Liceum Ogólnokształcące Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum Nr 1 w Bieczu Biecz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Gimnazjum w Porabce Uszewskiej Porąbka Uszewska Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Końskie Końskie Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum dla Dorosłych Trzebinia Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Ryglice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- SZKOLNO- GIMNAZJALNYM W RUCHOCICACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Stępowo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Chełm Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Tarnogóra Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 5 Wadowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum Specjalne NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" Koszalin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU Szczecinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 12 Lublin Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM Szczawin Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Gimnazjum Skrzydlna Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo