WYMAGANIE: PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ TYTUŁ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIE: PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ TYTUŁ:"

Transkrypt

1 WYMAGANIE: PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ TYTUŁ: Marzenia są po to, aby je realizować - stworzenie szkoły z oddziałami integracyjnymi CEL DZIAŁAŃ: dostosowanie bazy szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, złamanie barier architektonicznych. stworzenie optymalnych warunków do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach integracyjnych poprzez zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry nauczycieli specjalistów. stymulacja polisensoryczna. Budowanie u uczniów poczucia radości, bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania, między innymi poprzez: stymulację zmysłu przedsionkowego, stymulację percepcji: słuchowej, dotykowej, wzrokowej, smakowej, węchowej, rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci, osiąganie stanu relaksacji. OPIS DZIAŁANIA: Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli od 2001 roku zaczęła prowadzić oddziały integracyjne. Była to ogromna zmiana, która wymagała dostosowania budynku, sal lekcyjnych, sposobu wykorzystywania całej bazy szkoły. W szkole pojawili się uczniowie niepełnosprawni. Koniecznym stało się dostosowanie sal lekcyjnych, korytarzy tak, by swobodnie mogli funkcjonować w szkole, złamanie barier architektonicznych, aby uczniowie na wózkach, czy z balkonikiem mogli się po niej swobodnie poruszać. W kolejnych latach, gdy przybywało oddziałów integracyjnych, zmienialiśmy wystrój i aranżację kolejnych sal lekcyjnych. Założenie było takie, by w każdej sali było wydzielone miejsce do prowadzenia pracy indywidualnej ze stanowiskiem komputerowym dla ucznia, ławki dla całej klasy, dywan na którym prowadzone są zajęcia dla całego zespołu i szuflady, w których każdy uczeń może przechowywać swoje zeszyty i podręczniki. Zmiany takie z biegiem czasu objęły wszystkie pomieszczenia i pozwoliły na swobodne rozmieszczanie kolejnych oddziałów. Poza salami lekcyjnymi wszystkie miejsca, gdzie występowały schody, zostały wyposażone w podjazdy, tam gdzie nie można było tego zrobić zainstalowana została platforma schodowa. Uczeń poruszający się na wózku ma dostęp do każdego pomieszczenia szkoły, wszędzie może samodzielnie dotrzeć. W budynku szkoły mieści się pływalnia, która generalnie zaspokaja potrzeby uczniów i mieszkańców całego miasta, ale w czasie, gdy dziewiątka stawała się szkołą integracyjną, udało się wprowadzić zmianę polegającą na tym, że wszystkie oddziały integracyjne dostały możliwość korzystania z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego. Pozwoliło to na usprawnianie dzieci podczas zajęć na basenie, prowadzenie rehabilitacji dla uczniów potrzebujących takiego wsparcia. Niezwykle ważne jest to, że w chwili, gdy pływalnia

2 zaczęła służyć niepełnosprawnym ruchowo, w oparciu o środki PFRON została zakupiona i zainstalowana winda pozwalająca osobom niepełnosprawnym ruchowo dostać się do wody. W szkole powstają pracownia logopedyczna, pracownia terapii EEG-biofeedbeck, sala doświadczania świata. Przez kolejne lata zakupione zostały trzy samochody służące do zapewnienia dowozu naszym niepełnosprawnym uczniom. Zatrudnione zostały panie, które opiekują się dziećmi podczas dowozu. Uczniowie mogą korzystać z samochodów podczas dowozu i odwozu ze szkoły, ponadto są zawożeni na wszystkie imprezy odbywające się poza szkołą. Poza dowożeniem uczniów naszej szkoły organizujemy dowozy wszystkich niepełnosprawnych uczniów na terenie miasta Zduńska Wola. Likwidacja barier, poszerzenie oferty edukacyjnej i terapeutycznej stworzyło dobre warunki do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Szkoła powoli staje się miejscem, które kojarzone jest z integracją, dobrą opieką dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła otrzymuje również inwestycje kierowane nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych. Powstało boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej i sztucznym oświetleniem, przeprowadzony został całkowity remont sali gimnastycznej, powstaje plac zabaw na wewnętrznym patio dla najmłodszych naszych podopiecznych. Wszystkie te działania nakierowane na poprawę bazy szkoły, były niezwykle ważne, ale one same nie pozwoliłyby uzyskać pełni sukcesu w pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Konieczne stało się zatrudnienie nauczycieli o specjalistycznych kwalifikacjach, bądź uzupełnienie kwalifikacji przez pracujących pedagogów. Bardzo mocną stroną pracy Szkoły Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli jest kadra pedagogiczna. Są to nauczyciele bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. Większość z nich posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotu, obok tego kwalifikacje do terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki. Są to w większości ludzie twórczy, poszukujący nowych metod pracy z dziećmi, oddani swojej pracy. Przez lata pokazali, że są w stanie aktywnie rozwijać ofertę edukacyjną szkoły, nie szczędzą czasu na pracę indywidualną z dzieckiem. W obecnej chwili w szkole zatrudnionych jest 20 oligofrenopedagogów, tyflopedagog, 2 terapeutów pedagogicznych, 2 logopedów, psycholog, pedagog szkolny, 2 surdopedagogów, 3 osoby posiadają kwalifikacje do prowadzenia terapii EEG biofeedbeck, 3 osoby prowadzą terapie na Sali Doświadczania Świata. Co ważne zespół ten powstawał przez lata, gdy przybywało dzieci niepełnosprawnych i kwalifikacje nauczycieli odpowiadały rzeczywistym potrzebom szkoły. Zmysły, to podstawa rozwoju każdego człowieka, dostarczają informacji o otaczającym świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Zajęcia stymulacji polisensorycznej przede wszystkim odbywają się indywidualnie, ale też często zdarza się, że wykorzystujemy je w pracy na lekcji poprzez łączenie różnych rodzajów aktywności: zabawę, śpiew, taniec, rysunek, ruch, dotyk, masaż, relaks, pracę w grupach, w parach. Zajęcia indywidualne odbywają się w Sali Snouzelen - w pomieszczeniu wyposażonym w specjalistyczne sprzęty ułatwiające stymulowanie i rozwój zmysłów, dostarczają dzieciom oprócz dobrej zabawy wiele radości, odprężenie, stymulują spontaniczność i twórcze pomysły.

3 Pracując z dzieckiem staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez : stymulację zmysłu przedsionkowego (łóżko wodne, piłka sensoryczna) stymulację percepcji słuchowej (aranżacje muzyczne, prezentacja pojedynczych dźwięków ciche/głośne) stymulację percepcji dotykowej (różne faktury, wibracje, basen z piłeczkami) stymulację percepcji wzrokowej (tarcze żelowe, światłowody) stymulację percepcji smakowej stymulację percepcji węchowej. EFEKTY: stworzenie możliwości nauki dzieciom z dysfunkcjami, złamanie barier architektonicznych, stworzenie gabinetów terapii, wykorzystanie basenu do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową, zbudowanie wysoko kwalifikowanego zespołu nauczycieli i terapeutów. Dzięki procesom edukacyjnym, zorganizowanym w sposób sprzyjający uczeniu się, zwiększyła się efektywność uczenia się naszych uczniów. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów: zwiększa aktywność i motywację do poznawania, zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu, wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku, zwiększa bazę doświadczeń, wrażliwość, poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, motywuje do podejmowania aktywności, wydłuża czas koncentracji, przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia, doskonali pracę poszczególnych analizatorów, wpływa na rozwój wyższych funkcji - emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych, ułatwia uczniom nabywanie umiejętności czytania, pisania, liczenia. Stwarza warunki do rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, usprawnia dzieci motorycznie. Angażuje zmysły i eliminuje bądź redukuje bodźce utrudniające percepcję. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia. RADY I PRZESTROGI: Podczas pracy z uczniem (grupą) należy pamiętać o następujących założeniach: wytworzeniu właściwej atmosfery, własnej decyzji dziecka, własnym tempie, odpowiednim czasie trwania, powtarzalności,

4 wybranych propozycjach bodźców, właściwym nastawieniu. Pracę indywidualną natomiast powinna poprzedzić diagnoza przeprowadzona w oparciu o Profil Psychoedukacyjny Skali Rozwoju PEP-R. Podczas stymulacji różnych zmysłów zaleca się ostrożność. Stosując aromatoterapię i chromoterapię należy zachować szczególną ostrożność, gdyż źle dobrane i zastosowane środki mogą wywoływać np. ataki epilepsji. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA: strona internetowa szkoły media gazety, telewizja drzwi otwarte oraz zajęcia pokazowe dla nauczycieli, studentów, rodziców, plakaty, foldery, gazetki.

5 TYTUŁ: Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów, ewaluacja podjętych działań na każdym etapie edukacyjnym oraz sformułowanie wniosków do dalszej pracy. CEL DZIAŁANIA: określanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich potrzeb dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów z uwzględnieniem ich możliwości dbałość o wyniki kształcenia i zdobywanie sukcesów edukacyjnych motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się stwarzanie możliwości powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów pobudzanie zainteresowań dzieci oraz aktywizowanie uczniów zdolnych wielostronne wspomaganie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz mających trudności w uczeniu się. OPIS DZIAŁANIA: wstępna diagnoza przeprowadzana przez wychowawców klas pierwszych, analiza opinii PPP oraz orzeczeń, uzyskiwanie i analiza informacji zwrotnych od rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczycieli uczących w klasach I-III (rozmowa z poprzednim wychowawcą jest obligatoryjna), obserwacja procesów edukacyjnych (testy, sprawdziany), sprawdzian wiedzy i umiejętności w klasach III Trzecioteścik, organizowany przez Instytut Kompetencji w Wałbrzychu, testy diagnozujące w klasach czwartych, piątych i szóstych z poszczególnych przedmiotów na rozpoczęcie i zakończenie nauki, wewnętrzne testy próbne wiedzy i umiejętności przygotowujące do sprawdzianu po szóstej klasie, średnio 2 w semestrze (sprawdzane przez nauczycieli w szkole), próbny sprawdzian wiedzy i umiejętności z Wałbrzycha dla klas szóstych (sprawdzany przez firmę zewnętrzną), udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich. Badanie zewnętrzne wyników nauczania zostało wprowadzone do pracy szkoły z końcem lat dziewięćdziesiątych, jeszcze dla ósmych klas szkoły podstawowej. Centrum Badań Kompetencji w Wałbrzychu pojawiło się na rynku jako pierwsza profesjonalna firma oferująca standaryzowane testy do badań kompetencji uzyskanych przez uczniów na poszczególnych poziomach edukacji. Profesjonalna obsługa, analiza testu wykonana dla każdego ucznia, oddziału, całej szkoły pozwala na uzyskanie dodatkowej informacji o pracy placówki. Rodzicom naszych uczniów mogliśmy zaoferować obiektywne wyniki badań, pochodzące z zewnętrznego źródła. W chwili, gdy pojawił się jako obowiązkowy sprawdzian po szóstej klasie, badanie z Wałbrzycha traktowaliśmy jako etap przygotowania do sprawdzianu. Sposób prowadzenia diagnozy umiejętności i wiedzy uczniów, ocena ich na poszczególnych etapach, pozwala na uzyskanie indywidualnego obrazu każdego ucznia na przestrzeni sześciu

6 lat spędzonych w szkole. Uzyskujemy informację o przyroście wiedzy i kompetencji niezwykle cenną dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli, pracujących z badanymi uczniami. Na podstawie osiągnięć ucznia przez cały okres nauki firma zewnętrzna dokonuje analizy opisującej przyrost wiedzy indywidualnie dla każdego dziecka. To daje obraz pracy szkoły, to stanowi cenną informację dla ucznia i jego rodziców - jak powinni kierować dalszym rozwojem dziecka, w jakich obszarach konieczna jest pomoc i wsparcie. EFEKTY: wieloletnia systemowa diagnoza osiągnięć uczniów; monitorowanie tzw. przyrostu wiedzy poprzez przygotowane przez Instytut Kompetencji w Wałbrzychu sprawdziany wiedzy i umiejętności po klasach III oraz w klasach VI; bardzo wysoka, najczęściej 100% promocja do klasy programowo wyższej; zdobywanie wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach; zadowalające wyniki uzyskiwane przez uczniów klas szóstych (górna granica wyniku średniego lub wynik wyżej średni), z uwzględnieniem możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; sprostanie przez uczniów wymaganiom stawianym na kolejnych etapach edukacyjnych, jakimi są rozpoczęcie nauki w klasie I, IV i I gimnazjum, liczne i bardzo chętne uczestnictwo uczniów w zajęciach obowiązkowych, jak i dodatkowych, prowadzonych w szkole: zajęcia wyrównywania wiedzy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapii, dogoterapii, rewalidacji, arteterapii, języka migowego, gimnastyki korekcyjnej, w Sali Doświadczania Świata, logopedyczne, EEG Biofeedback, w ramach kółek przedmiotowych. RADY I PRZESTROGI: stworzenie procedur do realizacji poszczególnych działań i konsekwentna ich realizacja; ścisła współpraca nauczycieli uczących w danych zespołach klasowych, jak i poszczególnych uczniów; bieżąca analiza programów i dostosowywanie testów i sprawdzianów do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów; stwarzanie przyjaznej atmosfery na poziomach: uczeń nauczyciel i nauczyciel rodzic, uczeń rodzic. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA: coroczny Raport o wynikach dydaktycznych w oparciu o przeprowadzone sprawdziany; informacja dla ucznia i rodzica o osiąganych wynikach; karty monitorujące osiągnięcia uczniów tzw. Przyrost wiedzy, przygotowane przez Instytut Kompetencji w Wałbrzychu; gazetka szkolna, strona internetowa (dotyczy konkursów).

7 TYTUŁ: Projekt Nie zapomnij o mnie - Inny, nie znaczy gorszy CEL DZIAŁANIA: adaptacja i integracja dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym i lokalnym, kształtowanie podstawowych wartości - tolerancji, empatii, szacunku do drugiego człowieka, wrażliwości na potrzeby innych, propagowanie idei integracji w środowisku lokalnym i ogólnopolskim, zorganizowanie wszechstronnej pomocy dydaktyczno-wychowawczej oraz specjalistycznej dla dzieci o różnych stopniach dysfunkcji, zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. OPIS DZIAŁANIA: W roku szkolnym 2000/2001 została utworzona pierwsza klasa integracyjna i powstał Projekt - Nie zapomnij o mnie - Inny, nie znaczy gorszy, który realizowany jest do chwili obecnej. Każdego roku do Projektu włączane są nowe działania. W chwili obecnej w jego skład wchodzą następujące działania: coroczne obchody Dnia Niezapominajki - 15 maja z włączeniem środowiska lokalnego - Zespół Szkół Specjalnych, BONEX, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Fundacja AMI, przedszkole integracyjne; tygodniowe dni otwarte w klasach integracyjnych dla całej społeczności szkolnej i lokalnej - przybliżenie charakteru klasy, szkoły; organizacja imprezy szkolnej z zabawami, konkursami, przedstawieniami; festyny, barwne korowody ulicami miasta - zwrócenie uwagi, że niepełnosprawni są wśród nas - inny, nie znaczy gorszy; Zielone Szkoły Szlakiem Jana Pawła II propagujące idee integracji (uczestnicy rozdawali przechodniom symbole integracji - niezapominajki) i realizowali program Dnia Niezapominajki w środowisku lokalnym; świąteczna akcja KILO i inne temu podobne - pomoc rodzinom potrzebującym; organizacja zajęć socjoterapeutycznych oraz Treningu Zastępowania Agresji - wspieranie, stymulowanie rozwoju społecznego oraz eliminowanie nieprawidłowych zachowań oraz zapobieganie zagrożeniom i niedostosowaniom społecznym; współpraca z Parafią Orionistów - pozyskanie wózków dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, zbiórka makulatury oraz plastikowych nakrętek, propagowanie empatii, wrażliwości; założenie Grupy Wsparcia dla rodziców uczniów niepełnosprawnych - wymiana doświadczeń, zmniejszanie uczucia dyskryminacji, uzyskiwanie rad na temat form pomocy, ośrodków, specjalistów, spotkania ze specjalistami; powołanie Zespołu do Spraw Integracji w celu zorganizowania wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli specjalistów: tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, terapeutów pedagogicznych, pedagoga, psychologa, logopedów; ścisła współpraca z PEFRON-em; uzyskano komputery wraz z oprogramowaniem, drukarka, linijka brajlowska, pomoc w uzyskaniu wózków inwalidzkich, aparatów

8 słuchowych i systemu wzmacniającego odbiór dźwięków FM, Program MÓWIK - alternatywne sposoby komunikowania się ACC, które pomogły uczniom w pokonywaniu barier dnia codziennego. EFEKTY: ustanowienie Dnia Niebieskiego, w którym akcent integracji wyrażamy błękitnym kolorem; Nie jesteś sam - wprowadzenie do obrzędowości szkoły hymnu klas integracyjnych; nagranie przez uczniów płyty w profesjonalnym studiu nagrań, jedną z solistek była dziewczynka autystyczna; stała współpraca z fundacjami m.in. AMI dogoterapia, Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Przyjaciel w zakresie rozpowszechniania dwumiesięcznika dla rodziców dzieci dysfunkcyjnych; powołanie do życia Klubu Niezapominajka Odkryj swój talent - uspołecznienie dzieci niepełnosprawnych, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie właściwych zachowań poprzez zajęcia: plastyczne, biblioterapii, muzykoterapii, dogoterapii, kulinarne (zajęcia prowadzone były przez 2 lata po 2 h tyg. w ramach wolontariatu nauczycieli); projekt unijny Inny, nie znaczy gorszy nauczyciele pozyskali środki unijne, które zostały przeznaczone na zorganizowanie Sali Doświadczania Świata oraz zorganizowanie innych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, wyposażenie klas w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, finansowanie wycieczek (kino, teatr, Głazy - hipoterapia, Grota Solna w Łodzi); projekt Inny, nie znaczy gorszy wyróżniony w konkursie Projektów UE województwa łódzkiego; informacje umieszczone w folderze reklamowym Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego; ustanowienie Orderu Niezapominajki dla uczniów oraz dla rodziców - wzmacnianie wzorowych zachowań, godnych naśladowania; tworzenie kontraktów z uczniami i rodzicami, mających na celu eliminowanie zaburzeń zachowania oraz zaburzeń fizjologicznych Strażnik Miś, Spokojny Sen - terapia zakończyła się sukcesem; wykorzystanie bazy Sali Doświadczania Świata, Biofeedback do propagowania innowacyjnych metod w pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi - zajęcia pokazowe oraz wykłady dla nauczycieli oraz studentów kierunku oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej; utrwalenie w środowisku lokalnym obrazu szkoły jako miejsca, gdzie dzieje się rzeczywista integracja niepełnosprawnych ze środowiskiem; stworzenie bazy szkoły pozwalającej na wykorzystywanie w pracy z dziećmi nowoczesnych środków dydaktycznych i nowoczesnych gabinetów terapii; pokazanie w środowisku lokalnym, że działania szkoły nastawione na pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na integrację -nie wykluczają pracy z dzieckiem zdolnym, sukcesów edukacyjnych wszystkich uczniów; pokazanie walorów pracy wychowawczej prowadzonej przez szkołę, uświadomienie rodzicom uczniów korzyści płynących z integracji. (klasa integracyjna staje się miejscem, o które zabiegają rodzice dzieci bez dysfunkcji). RADY I PRZESTROGI:

9 Promowanie ponadczasowych i uniwersalnych wartości: tolerancji, empatii, szacunku do drugiego człowieka, wrażliwości na potrzeby innych. Przygotowanie projektu działań, którego tematyka wynika m.in. z potrzeb środowiska szkolnego, lokalnego. Włączenie całej społeczności szkolnej, rodziców i opiekunów w podejmowane działania: ustalenie form i metod pracy; wyznaczenie osób odpowiedzialnych za organizację działań; przygotowanie uczniów do udziału w podejmowanych inicjatywach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo; włączenie dzieci niepełnosprawnych w podejmowane działania, zapewnienie im odpowiedniej opieki, dostosowanie warunków zewnętrznych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych; zadbanie o bezpieczeństwo uczestników akcji podczas różnego rodzaju wyjść poza teren szkoły, np. ulicami miasta (wiece, barwne korowody, happeningi ); zabezpieczenie miejsc pokazów grup zewnętrznych; ścisłe przestrzeganie przez uczestników ustalonych zasad. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA: strona internetowa szkoły, media gazety, telewizja, wiece, pochody, plakaty, foldery, gazetki, banery, konkursy, przedstawienia dla środowiska szkoły, imprezy promocyjne dla przedszkoli z terenu miasta Zduńska Wola.

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach. Opr. Monika Wajda-Mazur

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach. Opr. Monika Wajda-Mazur Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach Opr. Monika Wajda-Mazur Klasy integracyjne w naszej szkole. Nasza szkoła jako placówka z oddziałami integracyjnymi, nie tylko edukuje w zakresie ustalonego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

CHEŁM, CZERWIEC 2012 R.

CHEŁM, CZERWIEC 2012 R. CHEŁM, CZERWIEC 2012 R. Początki 2003/2004 ROK 2003 MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYCH Obecnie - 2011/2012 Po dziewięciu latach funkcjonowania Integracji w ZSO Nr 7 w Chełmie, stworzyliśmy 2 oddziały

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACJI DZIECI SZEŚCIOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH

PROGRAM ADAPTACJI DZIECI SZEŚCIOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH PROGRAM ADAPTACJI DZIECI SZEŚCIOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH WSTĘP Przejście i adaptacja należą do istotnych bodźców rozwojowych. Stanowią ważny przełom w życiu każdego dziecka. Podjęcie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Zadania i zasady organizacji zajęć z rewalidacji indywidualnej

Zadania i zasady organizacji zajęć z rewalidacji indywidualnej Zadania i zasady organizacji zajęć z rewalidacji indywidualnej Działania o charakterze rewalidacyjnym podejmuje się w przypadku uczniów z niepełnosprawnością Rewalidacja indywidualna to interwencja to

Bardziej szczegółowo

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Cofnijmy się w przeszłość

Cofnijmy się w przeszłość Cofnijmy się w przeszłość Idea integracji zrodziła się wraz z powstaniem w naszej szkole w 2002 roku pierwszej klasy integracyjnej; Do naszej szkoły zaczęli uczęszczać uczniowie niepełnosprawni; Pierwsza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie. Promocja szkoły. Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia

ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie. Promocja szkoły. Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie Promocja szkoły - utrwalone środowiskowe stereotypy na temat placówki, - zbyt małe zaangażowanie niektórych członków grona

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 Szkoła Podstawowa Nr 218 organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony nauczycieli lubiących swoją pracę, mających wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE 1 W dniu 30 sierpnia 2011 r. zespół zadaniowy do spraw wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Opr. Monika Wajda-Mazur

INTEGRACJA. Opr. Monika Wajda-Mazur INTEGRACJA Opr. Monika Wajda-Mazur 1 W świetle przepisów uczeń niepełnosprawny to: uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z

Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dodatkowych

Planowanie zajęć dodatkowych Planowanie zajęć dodatkowych do projektu systemowego Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I III wrocławskich szkół podstawowych Wrocław 31 sierpnia 2011 rok O czy należy pamiętać planując

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 40 W ZABRZU NA rok szkolny 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach A. INFORMACJE OGÓLNE: Przedmiot działania i kompetencje 1. Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Edukacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Dzielnicy Praga Północ w roku szkolnym 2009/2010.

Edukacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Dzielnicy Praga Północ w roku szkolnym 2009/2010. Edukacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Dzielnicy Praga Północ w roku szkolnym 2009/2010. Dane statystyczne. Do publicznych szkół i przedszkoli w Dzielnicy Praga

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 W roku szkolnym 2015/2016 Program Profilaktyki stanowi uzupełnienie Programu Wychowawczego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Skierowany jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część.

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część. Pedagogika specjalna Temat Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne - I część. Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych, pedagodzy specjalni, rehabilitanci ruchowi.

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Misja szkoły Misją naszej szkoły jest troska o każdego ucznia i wspieranie go jako niepowtarzalnej jednostki oraz stawianie w centrum zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych OFERTA DLA UCZNIÓW Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Seminarium Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie słabowidzący. mgr Małgorzata Śliwińska. Zajęcia dla dzieci 5,6 - letnich

OFERTA DLA UCZNIÓW. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie słabowidzący. mgr Małgorzata Śliwińska. Zajęcia dla dzieci 5,6 - letnich OFERTA DLA UCZNIÓW Zajęcia dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum Doskonalenie funkcji percepcyjno motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi, wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GIMNAZJUM NR 3

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GIMNAZJUM NR 3 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GIMNAZJUM NR 3 Jesteśmy jedyną w powiecie placówką gimnazjalną z oddziałami integracyjnymi. Na 18 oddziałów, 6 ma charakter integracyjny. Głównym celem organizowanej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo