WYMAGANIE: PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ TYTUŁ:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIE: PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ TYTUŁ:"

Transkrypt

1 WYMAGANIE: PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ TYTUŁ: Marzenia są po to, aby je realizować - stworzenie szkoły z oddziałami integracyjnymi CEL DZIAŁAŃ: dostosowanie bazy szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, złamanie barier architektonicznych. stworzenie optymalnych warunków do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach integracyjnych poprzez zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry nauczycieli specjalistów. stymulacja polisensoryczna. Budowanie u uczniów poczucia radości, bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania, między innymi poprzez: stymulację zmysłu przedsionkowego, stymulację percepcji: słuchowej, dotykowej, wzrokowej, smakowej, węchowej, rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci, osiąganie stanu relaksacji. OPIS DZIAŁANIA: Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli od 2001 roku zaczęła prowadzić oddziały integracyjne. Była to ogromna zmiana, która wymagała dostosowania budynku, sal lekcyjnych, sposobu wykorzystywania całej bazy szkoły. W szkole pojawili się uczniowie niepełnosprawni. Koniecznym stało się dostosowanie sal lekcyjnych, korytarzy tak, by swobodnie mogli funkcjonować w szkole, złamanie barier architektonicznych, aby uczniowie na wózkach, czy z balkonikiem mogli się po niej swobodnie poruszać. W kolejnych latach, gdy przybywało oddziałów integracyjnych, zmienialiśmy wystrój i aranżację kolejnych sal lekcyjnych. Założenie było takie, by w każdej sali było wydzielone miejsce do prowadzenia pracy indywidualnej ze stanowiskiem komputerowym dla ucznia, ławki dla całej klasy, dywan na którym prowadzone są zajęcia dla całego zespołu i szuflady, w których każdy uczeń może przechowywać swoje zeszyty i podręczniki. Zmiany takie z biegiem czasu objęły wszystkie pomieszczenia i pozwoliły na swobodne rozmieszczanie kolejnych oddziałów. Poza salami lekcyjnymi wszystkie miejsca, gdzie występowały schody, zostały wyposażone w podjazdy, tam gdzie nie można było tego zrobić zainstalowana została platforma schodowa. Uczeń poruszający się na wózku ma dostęp do każdego pomieszczenia szkoły, wszędzie może samodzielnie dotrzeć. W budynku szkoły mieści się pływalnia, która generalnie zaspokaja potrzeby uczniów i mieszkańców całego miasta, ale w czasie, gdy dziewiątka stawała się szkołą integracyjną, udało się wprowadzić zmianę polegającą na tym, że wszystkie oddziały integracyjne dostały możliwość korzystania z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego. Pozwoliło to na usprawnianie dzieci podczas zajęć na basenie, prowadzenie rehabilitacji dla uczniów potrzebujących takiego wsparcia. Niezwykle ważne jest to, że w chwili, gdy pływalnia

2 zaczęła służyć niepełnosprawnym ruchowo, w oparciu o środki PFRON została zakupiona i zainstalowana winda pozwalająca osobom niepełnosprawnym ruchowo dostać się do wody. W szkole powstają pracownia logopedyczna, pracownia terapii EEG-biofeedbeck, sala doświadczania świata. Przez kolejne lata zakupione zostały trzy samochody służące do zapewnienia dowozu naszym niepełnosprawnym uczniom. Zatrudnione zostały panie, które opiekują się dziećmi podczas dowozu. Uczniowie mogą korzystać z samochodów podczas dowozu i odwozu ze szkoły, ponadto są zawożeni na wszystkie imprezy odbywające się poza szkołą. Poza dowożeniem uczniów naszej szkoły organizujemy dowozy wszystkich niepełnosprawnych uczniów na terenie miasta Zduńska Wola. Likwidacja barier, poszerzenie oferty edukacyjnej i terapeutycznej stworzyło dobre warunki do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Szkoła powoli staje się miejscem, które kojarzone jest z integracją, dobrą opieką dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła otrzymuje również inwestycje kierowane nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych. Powstało boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej i sztucznym oświetleniem, przeprowadzony został całkowity remont sali gimnastycznej, powstaje plac zabaw na wewnętrznym patio dla najmłodszych naszych podopiecznych. Wszystkie te działania nakierowane na poprawę bazy szkoły, były niezwykle ważne, ale one same nie pozwoliłyby uzyskać pełni sukcesu w pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Konieczne stało się zatrudnienie nauczycieli o specjalistycznych kwalifikacjach, bądź uzupełnienie kwalifikacji przez pracujących pedagogów. Bardzo mocną stroną pracy Szkoły Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli jest kadra pedagogiczna. Są to nauczyciele bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. Większość z nich posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotu, obok tego kwalifikacje do terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki. Są to w większości ludzie twórczy, poszukujący nowych metod pracy z dziećmi, oddani swojej pracy. Przez lata pokazali, że są w stanie aktywnie rozwijać ofertę edukacyjną szkoły, nie szczędzą czasu na pracę indywidualną z dzieckiem. W obecnej chwili w szkole zatrudnionych jest 20 oligofrenopedagogów, tyflopedagog, 2 terapeutów pedagogicznych, 2 logopedów, psycholog, pedagog szkolny, 2 surdopedagogów, 3 osoby posiadają kwalifikacje do prowadzenia terapii EEG biofeedbeck, 3 osoby prowadzą terapie na Sali Doświadczania Świata. Co ważne zespół ten powstawał przez lata, gdy przybywało dzieci niepełnosprawnych i kwalifikacje nauczycieli odpowiadały rzeczywistym potrzebom szkoły. Zmysły, to podstawa rozwoju każdego człowieka, dostarczają informacji o otaczającym świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Zajęcia stymulacji polisensorycznej przede wszystkim odbywają się indywidualnie, ale też często zdarza się, że wykorzystujemy je w pracy na lekcji poprzez łączenie różnych rodzajów aktywności: zabawę, śpiew, taniec, rysunek, ruch, dotyk, masaż, relaks, pracę w grupach, w parach. Zajęcia indywidualne odbywają się w Sali Snouzelen - w pomieszczeniu wyposażonym w specjalistyczne sprzęty ułatwiające stymulowanie i rozwój zmysłów, dostarczają dzieciom oprócz dobrej zabawy wiele radości, odprężenie, stymulują spontaniczność i twórcze pomysły.

3 Pracując z dzieckiem staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez : stymulację zmysłu przedsionkowego (łóżko wodne, piłka sensoryczna) stymulację percepcji słuchowej (aranżacje muzyczne, prezentacja pojedynczych dźwięków ciche/głośne) stymulację percepcji dotykowej (różne faktury, wibracje, basen z piłeczkami) stymulację percepcji wzrokowej (tarcze żelowe, światłowody) stymulację percepcji smakowej stymulację percepcji węchowej. EFEKTY: stworzenie możliwości nauki dzieciom z dysfunkcjami, złamanie barier architektonicznych, stworzenie gabinetów terapii, wykorzystanie basenu do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową, zbudowanie wysoko kwalifikowanego zespołu nauczycieli i terapeutów. Dzięki procesom edukacyjnym, zorganizowanym w sposób sprzyjający uczeniu się, zwiększyła się efektywność uczenia się naszych uczniów. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów: zwiększa aktywność i motywację do poznawania, zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu, wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku, zwiększa bazę doświadczeń, wrażliwość, poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, motywuje do podejmowania aktywności, wydłuża czas koncentracji, przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia, doskonali pracę poszczególnych analizatorów, wpływa na rozwój wyższych funkcji - emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych, ułatwia uczniom nabywanie umiejętności czytania, pisania, liczenia. Stwarza warunki do rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, usprawnia dzieci motorycznie. Angażuje zmysły i eliminuje bądź redukuje bodźce utrudniające percepcję. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia. RADY I PRZESTROGI: Podczas pracy z uczniem (grupą) należy pamiętać o następujących założeniach: wytworzeniu właściwej atmosfery, własnej decyzji dziecka, własnym tempie, odpowiednim czasie trwania, powtarzalności,

4 wybranych propozycjach bodźców, właściwym nastawieniu. Pracę indywidualną natomiast powinna poprzedzić diagnoza przeprowadzona w oparciu o Profil Psychoedukacyjny Skali Rozwoju PEP-R. Podczas stymulacji różnych zmysłów zaleca się ostrożność. Stosując aromatoterapię i chromoterapię należy zachować szczególną ostrożność, gdyż źle dobrane i zastosowane środki mogą wywoływać np. ataki epilepsji. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA: strona internetowa szkoły media gazety, telewizja drzwi otwarte oraz zajęcia pokazowe dla nauczycieli, studentów, rodziców, plakaty, foldery, gazetki.

5 TYTUŁ: Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów, ewaluacja podjętych działań na każdym etapie edukacyjnym oraz sformułowanie wniosków do dalszej pracy. CEL DZIAŁANIA: określanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich potrzeb dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów z uwzględnieniem ich możliwości dbałość o wyniki kształcenia i zdobywanie sukcesów edukacyjnych motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się stwarzanie możliwości powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów pobudzanie zainteresowań dzieci oraz aktywizowanie uczniów zdolnych wielostronne wspomaganie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz mających trudności w uczeniu się. OPIS DZIAŁANIA: wstępna diagnoza przeprowadzana przez wychowawców klas pierwszych, analiza opinii PPP oraz orzeczeń, uzyskiwanie i analiza informacji zwrotnych od rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczycieli uczących w klasach I-III (rozmowa z poprzednim wychowawcą jest obligatoryjna), obserwacja procesów edukacyjnych (testy, sprawdziany), sprawdzian wiedzy i umiejętności w klasach III Trzecioteścik, organizowany przez Instytut Kompetencji w Wałbrzychu, testy diagnozujące w klasach czwartych, piątych i szóstych z poszczególnych przedmiotów na rozpoczęcie i zakończenie nauki, wewnętrzne testy próbne wiedzy i umiejętności przygotowujące do sprawdzianu po szóstej klasie, średnio 2 w semestrze (sprawdzane przez nauczycieli w szkole), próbny sprawdzian wiedzy i umiejętności z Wałbrzycha dla klas szóstych (sprawdzany przez firmę zewnętrzną), udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich. Badanie zewnętrzne wyników nauczania zostało wprowadzone do pracy szkoły z końcem lat dziewięćdziesiątych, jeszcze dla ósmych klas szkoły podstawowej. Centrum Badań Kompetencji w Wałbrzychu pojawiło się na rynku jako pierwsza profesjonalna firma oferująca standaryzowane testy do badań kompetencji uzyskanych przez uczniów na poszczególnych poziomach edukacji. Profesjonalna obsługa, analiza testu wykonana dla każdego ucznia, oddziału, całej szkoły pozwala na uzyskanie dodatkowej informacji o pracy placówki. Rodzicom naszych uczniów mogliśmy zaoferować obiektywne wyniki badań, pochodzące z zewnętrznego źródła. W chwili, gdy pojawił się jako obowiązkowy sprawdzian po szóstej klasie, badanie z Wałbrzycha traktowaliśmy jako etap przygotowania do sprawdzianu. Sposób prowadzenia diagnozy umiejętności i wiedzy uczniów, ocena ich na poszczególnych etapach, pozwala na uzyskanie indywidualnego obrazu każdego ucznia na przestrzeni sześciu

6 lat spędzonych w szkole. Uzyskujemy informację o przyroście wiedzy i kompetencji niezwykle cenną dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli, pracujących z badanymi uczniami. Na podstawie osiągnięć ucznia przez cały okres nauki firma zewnętrzna dokonuje analizy opisującej przyrost wiedzy indywidualnie dla każdego dziecka. To daje obraz pracy szkoły, to stanowi cenną informację dla ucznia i jego rodziców - jak powinni kierować dalszym rozwojem dziecka, w jakich obszarach konieczna jest pomoc i wsparcie. EFEKTY: wieloletnia systemowa diagnoza osiągnięć uczniów; monitorowanie tzw. przyrostu wiedzy poprzez przygotowane przez Instytut Kompetencji w Wałbrzychu sprawdziany wiedzy i umiejętności po klasach III oraz w klasach VI; bardzo wysoka, najczęściej 100% promocja do klasy programowo wyższej; zdobywanie wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach; zadowalające wyniki uzyskiwane przez uczniów klas szóstych (górna granica wyniku średniego lub wynik wyżej średni), z uwzględnieniem możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; sprostanie przez uczniów wymaganiom stawianym na kolejnych etapach edukacyjnych, jakimi są rozpoczęcie nauki w klasie I, IV i I gimnazjum, liczne i bardzo chętne uczestnictwo uczniów w zajęciach obowiązkowych, jak i dodatkowych, prowadzonych w szkole: zajęcia wyrównywania wiedzy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapii, dogoterapii, rewalidacji, arteterapii, języka migowego, gimnastyki korekcyjnej, w Sali Doświadczania Świata, logopedyczne, EEG Biofeedback, w ramach kółek przedmiotowych. RADY I PRZESTROGI: stworzenie procedur do realizacji poszczególnych działań i konsekwentna ich realizacja; ścisła współpraca nauczycieli uczących w danych zespołach klasowych, jak i poszczególnych uczniów; bieżąca analiza programów i dostosowywanie testów i sprawdzianów do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów; stwarzanie przyjaznej atmosfery na poziomach: uczeń nauczyciel i nauczyciel rodzic, uczeń rodzic. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA: coroczny Raport o wynikach dydaktycznych w oparciu o przeprowadzone sprawdziany; informacja dla ucznia i rodzica o osiąganych wynikach; karty monitorujące osiągnięcia uczniów tzw. Przyrost wiedzy, przygotowane przez Instytut Kompetencji w Wałbrzychu; gazetka szkolna, strona internetowa (dotyczy konkursów).

7 TYTUŁ: Projekt Nie zapomnij o mnie - Inny, nie znaczy gorszy CEL DZIAŁANIA: adaptacja i integracja dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym i lokalnym, kształtowanie podstawowych wartości - tolerancji, empatii, szacunku do drugiego człowieka, wrażliwości na potrzeby innych, propagowanie idei integracji w środowisku lokalnym i ogólnopolskim, zorganizowanie wszechstronnej pomocy dydaktyczno-wychowawczej oraz specjalistycznej dla dzieci o różnych stopniach dysfunkcji, zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. OPIS DZIAŁANIA: W roku szkolnym 2000/2001 została utworzona pierwsza klasa integracyjna i powstał Projekt - Nie zapomnij o mnie - Inny, nie znaczy gorszy, który realizowany jest do chwili obecnej. Każdego roku do Projektu włączane są nowe działania. W chwili obecnej w jego skład wchodzą następujące działania: coroczne obchody Dnia Niezapominajki - 15 maja z włączeniem środowiska lokalnego - Zespół Szkół Specjalnych, BONEX, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Fundacja AMI, przedszkole integracyjne; tygodniowe dni otwarte w klasach integracyjnych dla całej społeczności szkolnej i lokalnej - przybliżenie charakteru klasy, szkoły; organizacja imprezy szkolnej z zabawami, konkursami, przedstawieniami; festyny, barwne korowody ulicami miasta - zwrócenie uwagi, że niepełnosprawni są wśród nas - inny, nie znaczy gorszy; Zielone Szkoły Szlakiem Jana Pawła II propagujące idee integracji (uczestnicy rozdawali przechodniom symbole integracji - niezapominajki) i realizowali program Dnia Niezapominajki w środowisku lokalnym; świąteczna akcja KILO i inne temu podobne - pomoc rodzinom potrzebującym; organizacja zajęć socjoterapeutycznych oraz Treningu Zastępowania Agresji - wspieranie, stymulowanie rozwoju społecznego oraz eliminowanie nieprawidłowych zachowań oraz zapobieganie zagrożeniom i niedostosowaniom społecznym; współpraca z Parafią Orionistów - pozyskanie wózków dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, zbiórka makulatury oraz plastikowych nakrętek, propagowanie empatii, wrażliwości; założenie Grupy Wsparcia dla rodziców uczniów niepełnosprawnych - wymiana doświadczeń, zmniejszanie uczucia dyskryminacji, uzyskiwanie rad na temat form pomocy, ośrodków, specjalistów, spotkania ze specjalistami; powołanie Zespołu do Spraw Integracji w celu zorganizowania wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli specjalistów: tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, terapeutów pedagogicznych, pedagoga, psychologa, logopedów; ścisła współpraca z PEFRON-em; uzyskano komputery wraz z oprogramowaniem, drukarka, linijka brajlowska, pomoc w uzyskaniu wózków inwalidzkich, aparatów

8 słuchowych i systemu wzmacniającego odbiór dźwięków FM, Program MÓWIK - alternatywne sposoby komunikowania się ACC, które pomogły uczniom w pokonywaniu barier dnia codziennego. EFEKTY: ustanowienie Dnia Niebieskiego, w którym akcent integracji wyrażamy błękitnym kolorem; Nie jesteś sam - wprowadzenie do obrzędowości szkoły hymnu klas integracyjnych; nagranie przez uczniów płyty w profesjonalnym studiu nagrań, jedną z solistek była dziewczynka autystyczna; stała współpraca z fundacjami m.in. AMI dogoterapia, Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Przyjaciel w zakresie rozpowszechniania dwumiesięcznika dla rodziców dzieci dysfunkcyjnych; powołanie do życia Klubu Niezapominajka Odkryj swój talent - uspołecznienie dzieci niepełnosprawnych, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie właściwych zachowań poprzez zajęcia: plastyczne, biblioterapii, muzykoterapii, dogoterapii, kulinarne (zajęcia prowadzone były przez 2 lata po 2 h tyg. w ramach wolontariatu nauczycieli); projekt unijny Inny, nie znaczy gorszy nauczyciele pozyskali środki unijne, które zostały przeznaczone na zorganizowanie Sali Doświadczania Świata oraz zorganizowanie innych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, wyposażenie klas w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, finansowanie wycieczek (kino, teatr, Głazy - hipoterapia, Grota Solna w Łodzi); projekt Inny, nie znaczy gorszy wyróżniony w konkursie Projektów UE województwa łódzkiego; informacje umieszczone w folderze reklamowym Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego; ustanowienie Orderu Niezapominajki dla uczniów oraz dla rodziców - wzmacnianie wzorowych zachowań, godnych naśladowania; tworzenie kontraktów z uczniami i rodzicami, mających na celu eliminowanie zaburzeń zachowania oraz zaburzeń fizjologicznych Strażnik Miś, Spokojny Sen - terapia zakończyła się sukcesem; wykorzystanie bazy Sali Doświadczania Świata, Biofeedback do propagowania innowacyjnych metod w pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi - zajęcia pokazowe oraz wykłady dla nauczycieli oraz studentów kierunku oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej; utrwalenie w środowisku lokalnym obrazu szkoły jako miejsca, gdzie dzieje się rzeczywista integracja niepełnosprawnych ze środowiskiem; stworzenie bazy szkoły pozwalającej na wykorzystywanie w pracy z dziećmi nowoczesnych środków dydaktycznych i nowoczesnych gabinetów terapii; pokazanie w środowisku lokalnym, że działania szkoły nastawione na pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na integrację -nie wykluczają pracy z dzieckiem zdolnym, sukcesów edukacyjnych wszystkich uczniów; pokazanie walorów pracy wychowawczej prowadzonej przez szkołę, uświadomienie rodzicom uczniów korzyści płynących z integracji. (klasa integracyjna staje się miejscem, o które zabiegają rodzice dzieci bez dysfunkcji). RADY I PRZESTROGI:

9 Promowanie ponadczasowych i uniwersalnych wartości: tolerancji, empatii, szacunku do drugiego człowieka, wrażliwości na potrzeby innych. Przygotowanie projektu działań, którego tematyka wynika m.in. z potrzeb środowiska szkolnego, lokalnego. Włączenie całej społeczności szkolnej, rodziców i opiekunów w podejmowane działania: ustalenie form i metod pracy; wyznaczenie osób odpowiedzialnych za organizację działań; przygotowanie uczniów do udziału w podejmowanych inicjatywach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo; włączenie dzieci niepełnosprawnych w podejmowane działania, zapewnienie im odpowiedniej opieki, dostosowanie warunków zewnętrznych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych; zadbanie o bezpieczeństwo uczestników akcji podczas różnego rodzaju wyjść poza teren szkoły, np. ulicami miasta (wiece, barwne korowody, happeningi ); zabezpieczenie miejsc pokazów grup zewnętrznych; ścisłe przestrzeganie przez uczestników ustalonych zasad. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA: strona internetowa szkoły, media gazety, telewizja, wiece, pochody, plakaty, foldery, gazetki, banery, konkursy, przedstawienia dla środowiska szkoły, imprezy promocyjne dla przedszkoli z terenu miasta Zduńska Wola.

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ Inspiruj, edukuj, motywuj i dziel się dobrymi praktykami Poradnik metodyczny Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kulka, Elżbiety Wolniewicz Autorzy: Katarzyna Bochenek,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

O Szkole Każdy ma szansę na sukces. O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo