Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie"

Transkrypt

1 Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 1, zeszyt 4, , 2008 Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie MARTA BOGDANOWICZ, MAGDALENA CHRZAN, MICHALINA BARANIECKIA, KAROL KARASIEWICZ Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie oceny rozwoju dzieci pochodzących z ciąż wielopłodowych bliźniąt i trojaczków urodzonych przedwcześnie, hospitalizowanych po urodzeniu na oddziałach Intensywnej Terapii Noworodków gdańskich szpitali. W pierwszej części artykułu przedstawiony zostanie rozwój 6 dzieci z ciąż trojaczych w wieku niemowlęcym, w drugiej części ocena rozwoju 24 dzieci wcześniaczych z ciąż bliźniaczych zbadanych w wieku przedszkolnym, w trzeciej wyniki aktualnych badań zostaną porównane z badaniami nad rozwojem dzieci z ciąż wielopłodowych zbadanych w latach 70. przez M. Bogdanowicz. Z przeprowadzonych badań wynika, że wcześniactwo i niska waga urodzeniowa wydają się silniej wpływać na rozwój psychoruchowy dzieci niż pochodzenie dziecka z ciąży wielopłodowej. Trojaczki-wcześniaki, zbadane w 1 i 2 r.ż., rozwijają się mniej harmonijne i wolniej niż rówieśnicy urodzeni o czasie. Rozwój intelektualny dzieci urodzonych przedwcześnie z ciąż bliźniaczych i ciąż pojedynczych nie różni się w sposób istotny. Dzieci z ciąż bliźniaczych mają jednak większe nasilenie problemów z zachowaniem. Zaobserwowano też występowanie tendencji, którą jednak trudno generalizować na populację, do tworzenia tzw. komplementarnych osobowości w parach badanych bliźniąt. Slowa kluczowe: rozwój psychoruchowy, ciąże wielopłodowe, wcześniaki CZĘŚĆ I Rozwój psychoruchowy i intelektualny trojaczków w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym Problemy badawcze W 1990 roku w Polsce urodziło się 153 dzieci z porodu potrójnego, w 2005 r. już 252 dzieci [14]. Podobny wzrost obserwuje się w innych krajach zachodnich, co tłumaczone jest m.in. większą dostępnością metod terapii niepłodności. Ciąża trojacza jak wskazują statystyki jest związana m.in. z dużym ryzykiem przedwczesnego porodu oraz niskiej masy urodzeniowej noworodków. W 2005 r. na 252 dzieci, 93 dzieci urodziło się z masą ciała poniżej 2000 gramów, kolejne 90 z masą ciała poniżej 1500 gramów. Uwarunkowania biologiczne i medyczne sprawiają, że rozwój poznawczy trojaczków co pokazały wcześniejsze badania Bogdanowicz [3], jest spójny z rozwojem dzieci urodzonych przedwcześnie. Na konsekwencje tych uwarunkowań nakładają się skutki oddziaływania czynników psychospołecznych: podwyższony stres rodziców oraz sytuacja, w której możliwość stworzenia indywidualnej więzi i poświęcenia uwagi jednemu dziecku, jest silne ograniczona [6]. Matki trojaczków w porównaniu z matkami bliźniąt postrzegają swoje dzieci jako bardziej podobne co wydaje się związane z trudnością do tworzenia indywidualnej, wyłącznej więzi z każdym z dzieci [7]. Poznawcze zdolności dzieci rozwijają się dzięki wprowadzaniu przez matkę nowych doświadczeń, tworzenie okazji, by dziecko mogło wypróbowywać swoje rozwijające się zdolności w atmosferze wsparcia i wzajemnej radości [8]. Opieka nad trójką dzieci, często przedwcześnie urodzonych, przyczynia się do wzrostu stresu i niepokoju, co dodatkowo jeszcze ogranicza możliwości matki do skupienia się indywidualnych na potrzebach każdego z dzieci. Badania prowadzone nad rozwojem poznawczym dzieci z ciąży trojaczej dostarczają sprzecznych wyników, np. zbadane przez Akermana [1] 17 rodzeństw trojaczych w wieku 4 do 8 lat miało niższe wyniki ilorazu inteligencji niż średnia szwedzkiej populacji. Jednak gdy porównano wyniki trojaczków z wynikami dzieci urodzonych przedwcześnie, różnice nie były aż tak znaczące. Z drugiej strony, inne badania pokazują, że trojaczki mają opóźniony rozwój psychoruchowy w 5 m.ż, ale już nie w 20 m.ż a ich rozwój odpowiada rozwojowi wcześniaków [3, 7]. Badanie gotowości szkolnej przeprowadzone przez Tymms i Preedy ego [15] nie wykazało różnic w gotowości szkolnej trojaczków i dzieci z ciąż pojedynczych. Celem badań własnych była ocena rozwoju psychoruchowego dwóch rodzeństw trojaczych urodzonych przedwcześnie, z obciążonym wywiadem medycznym, oraz określenie metod wspomagania rozwoju w pierwszych dwóch latach życia. Grupy badane Grupę kryterialną stanowiły dwa rodzeństwa trojaczków (TI, TII). Dane dotyczące wskaźników okołoporodowych zbadanych dzieci zawiera tabela 1. Grupę kontrolną stanowiły dzieci urodzone o czasie, z ciąż pojedynczych, które zbadano w jednym z gdańskich żłobków (KI, KII). Dzieci zarówno płcią, jak i wiekiem, dobrane były do dzieci trojaczych. Metody diagnozowania Materiał do poznania warunków urodzenia i oceny rozwoju psychoruchowego badanych dzieci stanowiły: dokumentacja medyczna, protokoły z wywiadów klinicznych z rodzicami, obserwacja dzieci oraz wyniki badań dwoma testami do oceny rozwoju psychoruchowego w okresie niemowlęcym, powszechnie stosowanymi Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

2 278 M. Bogdanowicz, M. Chrzan, M. Baraniecka, K. Karasiewicz Tabela 1. Wskaźniki okołoporodowe przedwcześnie urodzonych i trojaczków z dwóch rodzin TI i TII Grupy badane Trojaczki I Trojaczki II Osoby badane 1* Płeć M K M K K K Zakończenie ciąży (tydz.) Masa urodzeniowa (g) Punktacja wg Apgar (pkt.) Okres noworodkowy respirator 5 dób respirator 6 dób zespół zaburzeń oddychania w artykule będą używane oznaczenia cyfrowe osób badanych jak w powyższej tabeli 6 dób respirator, IVH III/III, wodogłowie pokrwotoczne, ROP II w Polsce takimi jak Skala Rozwoju Psychomotorycznego we wczesnym dzieciństwie O. Brunet -I. Lezine oraz Skala Inteligencji dla małych dzieci Psyche Cattell. Rozwój psychomotoryczny oceniony został dwukrotnie, w odstępie około połowy roku: w momencie pierwszego badania dzieci miały 11 i 12 m.ż., podczas drugiego 16 oraz 18 m.ż. Wyniki Ocena rozwoju psychoruchowego i intelektualnego, dokonana dwukrotnie, wniosła interesujący materiał badawczy, który prezentują tabele i wykresy w funkcji takich wskaźników jak: wiek rozwoju obliczony na podstawie badań i wiek korygowany ze względu na wcześniactwo; wiek rozwoju w czterech ocenianych aspektach (WRp postawa ciała i lokomocja, czyli motoryka duża; WRc koordynacja wzrokowo-ruchowa; WRl mowa; WRs kontakty społeczne); iloraz rozwoju psychoruchowego (I.R); iloraz rozwoju inteligencji (I.I). Rozwój psychoruchowy trojaczków (T I i T II) w momencie pierwszego badania znacznie różnił się od rozwoju dzieci urodzonych z ciąż pojedynczych (K I i K II). Rozwój niemal wszystkich dzieci z grupy kontrolnej utrzymywał się powyżej wieku życia (jednym przypadku 10, stwierdzono nieznaczne opóźnienie, w granicach błędu pomiaru). Wszystkie dzieci trojacze osiągnęły natomiast wyniki poniżej wieku życia, co przedstawia wykres 1. O opóźnieniu rozwoju psychoruchowego zbadanych dzieci można mówić jednak dopiero wtedy, gdy ilość dni opóźnienia przekracza wiek korygowany (obliczany ze względu na wcześniactwo), który wynosi ok. 314 dni u trojaczków I oraz ok. 278 dni u trojaczków II. Najwyższe wyniki osiągnęła dziewczynka z trojaczków I (2), której wskaźniki okołoporodowe były najwyższe z badanych trojaczków. Znaczne opóźnienie rozwoju trzeciej dziewczynki z T II (6) wynika z powikłań okołoporodowych (IVH III, wodogłowie pokrwotoczne). Uzyskane wyniki wskazały na konieczność stymulacji rozwoju dzieci w podskalach, w których osiągnęły one najniższe wyniki. Analiza ilorazów korygowanych pozwala na optymizm co do rezultatów działań terapeutycznych, bowiem wszystkie przeliczone ilorazy mieszczą się w granicach wyników przeciętnych. Najsłabszy wynik odpowiada poniżej przeciętnej, lecz traktowany jest jako szeroko rozumiana norma. To zachęca do udzielania pomocy i to bardzo wczesnej. Tabela 2. Zestawienie wyników 1. badania oceny rozwoju psychomotorycznego i intelektualnego dwóch par trojaków (T I i T II) i dwóch grup kontrolnych (KI i KII), w wieku ok. 12. miesięcy wg Skali Rozwoju Psychomotorycznego we wczesnym dzieciństwie Brunet-Lezine i Skali Inteligencji dla małych dzieci Psyche Cattell Lp. Grupy badane WR ogólny WRp WRc WRl WRs IR/IR korygowany 1 T I 333 (!25)* 405 (+47) 312 (!46) 300 (!58) 330 (!28) 93/ T I 336 (!28) 360 (!4) 336 (!28) 300 (!64) 300 (!64) 92/ T I 309 (!58) 330 (!37) 300 (!67) 300 (!67) 300 (!67) 84/ T II 264 (!69) 250 (!83) 270 (!63) 270 (!63) 270 (!63) 79/ T II 270 (!66) 250 (!86) 276 (!60) 270 (!66) 285 (!51) 80/ T II 210 (!130) 200 (!140) 210 (!130) 240 (!100) 210 (!130) 61/ K I 381 (+32) 360 (+11) 396 (+47) 300 (!49) 450 (+101) K I 450 (+84) 405 (+39) 450 (+84) 495 (+129) 450 (+84) K I 432 (+80) 495 (+143) 396 (+44) 450 (+98) 450 (+98) K II 330 (!16) 300 (!46) 348 (+2) 360 (+14) 300 (!46) K II 363 (+47) 360 (+44) 348 (+32) 360 (+44) 405 (+89) K II 387 (+62) 405 (+80) 378 (+53) 360 (+35) 405 (+80) * wiek rozwoju (WR) został przedstawiony w dniach; dni poniżej wieku życia (!) lub powyżej wieku życia (+) I.I.

3 Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie 279 Wykres liniowy (badanie 1.sta50v* 12c) * * * * * * + Punkt 0 oznacza wiek życia badanych dzieci Trojaki I i II motoryka duża, bad.1 Trojaki I i II motoryka mała, bad.1 Trojaki I i II mowa, bad.1 Trojaki I i II kontakty społeczne, bad.1 Trojaki I i II rozwój ogólny, bad.1 Grupa kontrolna I i II motoryka duża, bad.1 Grupa kontrolna I i II motoryka mała, bad.1 Grupa kontrolna I i II mowa, bad.1 Grupa kontrolna I i II kontakty społeczne, bad.1 Grupa kontrolna I i II rozwój ogólny, bad.1 Ryc. 1. Wyniki oceny rozwoju psychomotorycznego dwóch par trojaczków i dwóch grup kontrolnych, w wieku ok. 12. miesięcy wg Skali Rozwoju Psychomotorycznego we wczesnym dzieciństwie Brunet-Lezine Tabela 3. Zestawienie wyników 2. badania rozwoju psychomotorycznego i intelektualnego dwóch par trojaków i dwóch grup kontrolnych, w wieku ok. 19. miesięcy wg Skali Rozwoju Psychomotorycznego we wczesnym dzieciństwie Brunet-Lezine i Skali Inteligencji dla małych dzieci Psyche Cattell Lp. Grupy badane WR ogólny WRp WRc WRL WRs IR I.I 1 T I 540 (!47) 540 (!47) 570 (!17) 540 (!47) 495 (!92) T I 540 (!41) 585 (+4) 540 (!41) 450 (!131) 585 (+4) T I 504 (!80) 540 (!44) 570 (!14) 360 (!224) 450 (!134) T II 531 (!20) 585 (+34) 494 (!57) 540 (!11) 540 (!11) T II 495 (!56) 540 (!11) 450 (!101) 495 (!56) 540 (!11) T II 384 (!167) 360 (!191) 324 (!227) 495 (!56) 450 (!101) K I 612 (+50) 585 (+23) 600 (+38) 630 (+68) 645 (+83) K I 765 (+179) 810 (+224) 696 (+110) 810 (+224) 720 (+134) K I 621 (+52) 630 (+61) 600 (+31) 630 (+61) 645 (+76) K II 630 (+71) 630 (+71) 652 (+93) 600 (+41) 645 (+86) K II 684 (+148) 720 (+184) 652 (+116) 690 (+154) 720 (+184) K II 648 (+93) 630 (+75) 652 (+97) 660 (+105) 645 (+90) * wiek rozwoju został przedstawiony w dniach; dni poniżej wieku życia (!) lub powyżej wieku życia (+) W drugim roku życia, dzieci urodzonych przedwcześnie, nie stosuje się już wieku korygowanego chociaż zdania na ten temat są podzielone [10]. Uzyskane wówczas wyniki dzieci z grupy kryterialnej (w 16. mż. i 18. mż.) były również istotnie niższe niż wyniki dzieci z grupy kontrolnej. Trojaczki I osiągnęły podobny wynik w obu przeprowadzonych badaniach, ich iloraz inteligencji mieści się w przedziale przeciętnym. Trojaczki I zrobiły postępy w niektórych wymiarach rozwoju, a w innych (m.in. dotyczących rozwoju mowy, motoryce małej) wymagają dalszej stymulacji. W drugim badaniu zaznaczyły się większe różnice między poszczególnymi dziećmi urodzonymi przedwcześnie ze względu na zróżnicowane tempo wyrównywania opóźnień rozwojowych, powstałych z racji wcześniactwa i niskiej wagi urodzeniowej. I tak uwypukliły się trudności rozwojowe u trzeciego (3) z trojaczków I, mającego duże trudności w rozwoju mowy oraz w kontaktach społecznych. Aktualnie chłopiec korzysta z indywidualnie opracowanego planu wspomagania rozwoju w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji.

4 280 M. Bogdanowicz, M. Chrzan, M. Baraniecka, K. Karasiewicz Wykres liniowy (badanie 1.sta50v* 12c) Ryc. 2. Wyniki dynamiki rozwoju psychomotorycznego dwóch par trojaczków pierwsze badanie w wieku ok. 12 miesięcy, drugie w wieku ok. 19 miesięcy, wg Skali Rozwoju Psychomotorycznego we wczesnym dzieciństwie Brunet-Lezine * Tabela 4. Zestawienie wyników 1. i 2. badania rozwoju intelektualnego dwóch grup trojaczków i dwóch grup kontrolnych, z końcem wieku niemowlęcego i w wieku ok. półtora roku wg Skali Inteligencji dla małych dzieci Psyche Cattell Grupy badane Trojaczki Grupa kontrolna I I II I II Dzieci badane Badanie 1.(I.I) Inteligencja * P P P pon. P P pogranicze n P pow. P pow. P P pow. P pow. P Badanie 2.(I.I) Inteligencja P P P P P pon. P P pow. P P P pow. P pow. P * P inteligencja przeciętna; pon. P inteligencja poniżej przeciętnej, lecz w granicach szeroko rozumianej normy; pow. P inteligencja powyżej przeciętnej; pogranicze n pogranicze normy i niepełnosprawności intelektualnej Wykres słupkowy kolumnowy (psyche cattel, razem sta 18v*6c) Trojaki I i II iloraz inteligencji, bad. 2 Grupy kontrolne I i II iloraz inteligencji, bad. 2 Ryc. 3. Wyniki rozwoju intelektualnego dwóch par trojaków i dwóch grup kontrolnych, w wieku ok. 19. miesięcy, wg Skali Inteligencji dla małych dzieci Psyche Cattell

5 Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie 281 Dwie dziewczynki z drugiego rodzeństwa (Trojaczki II) zrobiły znaczące postępy w rozwoju. Poprawa wyników dziewczynek (4. i 5.) w drugim badaniu jest również zauważalna w poziomie I.I, co obrazuje wykres 3. Trzecia siostra (6.), z obciążonym wywiadem okołoporodowym jest znacznie opóźniona w rozwoju psychoruchowym w stosunku do rodzeństwa. Dziewczynka korzysta z intensywnej rehabilitacji ruchowej. Tabela 4 zawiera ilorazy inteligencji, które należy traktować wyłącznie jako miary orientacyjne możliwości poznawczych dzieci z ciąży trojaczych. Zostały obliczone w dwóch kolejnych badaniach: z końcem wieku niemowlęcego (badanie 1.) i pół roku później (badanie 2.) w wieku poniemowlęcym (ok. półtora roku). Wyniki te muszą być interpretowane bardzo ostrożnie zarówno ze względu na bardzo wczesny wiek badanych dzieci i stan w chwili ich urodzenia się, ale również na niezbyt precyzyjne narzędzia badawcze. Dane te wskazują na wyrównywanie się deficytów w sferze rozwoju funkcji poznawczych, u dwojga dzieci (4 i 6) wynik przesunął się o jedną kategorie wzwyż. Napawa to optymizmem, mimo iż, jak pisano wyżej, wyniki te mają wyłącznie charakter orientacyjny. Rycina 2 ilustruje wynik badania 2., wskazując na stale jeszcze duże różnice między dziećmi z grupy kryterialnej wcześniaków i grupy kontrolnej. W tej ostatniej połowa dzieci wykazuje wyniki powyżej przeciętnej, podczas gdy żadne z dzieci przedwcześnie urodzonych nie osiągnęło takiego poziomu. Tym ciekawsze wydają się badania longitudinalne i długoterminowe monitorowanie ich rozwoju. Podsumowanie 1) Stopień dynamiki rozwoju jest zależny od wywiadu klinicznego badanych dzieci. Obserwowane opóźnienia rozwojowe uwarunkowane są zarówno wcześniactwem, wczesnym uszkodzeniem mózgu (dziecko z ciąży trojaczej 6), jak i tym, że dzieci z ciąż mnogich muszą dzielić się z rodzeństwem uwagą i opieką głównych opiekunów [7]. 2) Prezentowane wyniki są spójne z dotychczasowymi badaniami prowadzonymi nad rozwojem dzieci trojaczych. Między innymi Zazzo [16] oraz Feldman [7] piszą np. o opóźnieniu rozwoju mowy u dzieci z ciąż wielopłodowych, zwracają przy tym uwagę na istnienie tzw. sekretnego języka lub możliwości pozawerbalnej komunikacji wśród rodzeństwa co w pewnym stopniu było również obserwowane u badanych dzieci. Wytworzenie własnego języka w gronie rodzeństwa zmniejsza motywację dzieci do przełamywania barier w werbalnym komunikowaniu się z otoczeniem. 3) Im poważniejsze konsekwencje wcześniactwa, tym dzieci potrzebują więcej stymulacji rozwoju psychoruchowego oraz rehabilitacji narządów ruchu, by osiągnąć kolejne umiejętności rozwojowe. Ważne wydaje się zaznaczenie, że Instytut Psychologii UG wprowadza innowacyjny program mający na celu wspomaganie rozwoju małych dzieci z grupy ryzyka zaburzeń rozwoju. Studenci ścieżki Psychologii Rozwoju Dziecka w ubiegłym roku akademickim regularnie odwiedzali jedno z rodzeństw trojaczych, zajmując się stymulacją rozwoju poznawczego pracując indywidualnie z każdym z dzieci. Podobne działania podejmowali studenci wobec 2-3-letnich dzieci z autyzmem oraz dzieci ryzyka dysleksji. 4) Analiza wyników uzyskanych w testach psychologicznych pozwala na opracowanie programu wspomagania opóźnionych funkcji u każdego z dzieci. 5) Wyniki wskazują, iż badania poprzeczne w przypadku dzieci ryzyka zaburzeń rozwoju, powinny być kontynuowane w formie badań podłużnych i poszerzone o oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. CZEŚĆ II Rozwój bliźniąt urodzonych przedwcześnie Problemy badawcze Statystyki wskazują, że mimo zmniejszającej się liczby urodzeń w Polsce, wzrasta liczba ciąż wielopłodowych, w tym bliźniaczych. W 1990 roku urodziło się w 5267 dzieci z ciąż bliźniaczych, w 2005 roku już Biorąc pod uwagę, że ciąża wielopłodowa jest m.in. czynnikiem ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego: w 2005 r. połowa dzieci z ciąż bliźniaczych nie osiągnęła prawidłowej masy urodzeniowej, z czego 2711 bliźniąt urodziło się z małą masą urodzeniową poniżej 2500 g, a z bardzo małą masą urodzeniową poniżej 1500 g 1768 dzieci [14]. Oprócz uwagi pediatrów i rehabilitantów bliźniaki-wcześniaki znajdują się również w centrum zainteresowania psychologów dziecięcych. Dzieci przedwcześnie urodzone z ciąż bliźniaczych tak jak inne dzieci urodzone przedwcześnie wymagają oceny i wczesnego wspomagania rozwoju. Także rodzice mogą potrzebować wsparcia: zarówno podczas pobytu dziecka na oddziale wcześniaków lub Intensywnej Terapii Noworodków, jak i w pierwszych latach życia dzieci. Badania pokazują, że np. matki bliźniąt charakteryzują się niższym poziomem emocjonalnego dostrojenia w stosunku do potrzeb dzieci [7] oraz często przejawiają preferencję wobec jednego z dzieci już kilka godzin po porodzie [7], a zachowania te utrzymują się i rozwijają się z czasem. Bliźnięta od wieków budziły zaciekawienie i wzbudzały fantazję na temat podwójności swojej natury według antropologa, Levi-Strauss a, niektóre z pierwotnych kultur podkreślały idealną homogeniczność bliźniąt, podczas gdy inne celowo podkreślały ich antagoniczne cechy dylemat ten wydaje się wciąż aktualny [13]. Występuje on zarówno w wątpliwościach rodziców związanych np. z ubieraniem dzieci jednakowo czy różnie, ale też w związku z traktowaniem każdego z dzieci. Badanie Zazzo [16] wykazało powstawanie tzw. komplementarnych osobowości wśród rodzeństw bliźniaczych. Dane kliniczne i badania wskazują, że rodzice tych dzieci często mają potrzebę silnej pola-

6 282 M. Bogdanowicz, M. Chrzan, M. Baraniecka, K. Karasiewicz ryzacji osobowości bliźniąt by uwydatnić różnice między nimi, co nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie się tożsamości dzieci [4]. Zazzo [16], który przeanalizował rozwój 900 rodzeństw bliźniaczych od okresu dzieciństwa po dorosłość, wskazał na częstą obecność tzw. sekretnego języka wśród rodzeństwa, introwersję, nasilenie problemów socjalizacyjnych, dominacje jednego z dzieci nad drugim. Powyższe wyniki pozwoliły badaczowi wysunąć hipotezę o istnieniu bardzo silnej więzi między dziećmi, więzi, która często separowała dzieci od zewnętrznego świata i utrudniała im indywidualny rozwój. Oprócz rozwoju emocjonalnego badano również rozwój intelektualny dzieci. Badanie Lis i wsp. [11] wskazywało na znaczenie masy urodzeniowej oraz hipotrofii zbyt niskiej masy ciała w stosunku do tygodnia ciąży; gorsze wyniki zarówno w skalach poznawczych, jak i pod względem problemów z zachowaniem uzyskiwały bliźnięta hipotroficzne, z niższą masą urodzeniową. Zazzo [16] zwrócił uwagę na niższy, niż w grupie dzieci z pojedynczej ciąży, poziom rozwoju umysłowego bliźniąt, szczególnie dotyczy to poziomu zdolności werbalnych. Celem tego badania jest: porównanie poziomu rozwoju bliźniaków-wcześniaków z dziećmi urodzonymi przedwcześnie z ciąż pojedynczych w podobnym tygodniu ciąży oraz analiza różnic między rodzeństwem bliźniaczym. Grupy badane Badaniem objęto trzy grupy dzieci w wieku przedszkolnym: bliźniąt przedwcześnie urodzonych (grupa kryterialna Kryt), dzieci wcześniaków z ciąży pojedynczej (grupa kontrolna K1) i grupa dzieci urodzonych o czasie, z ciąży pojedynczej (grupa kontrolna K2). Średni czas trwania ciąży badanych bliźniąt wynosił 31,73 tyg., średnia masa urodzeniowa wyniosła 1555 g, średni wiek dziecka wynosił 59,36 m.ż. Dzieci przedwcześnie urodzone z ciąż pojedynczych (grupa K1) były dobrane pod względem wieku, płci, czasu trwania ciąży do dzieci bliźniaczych. Dzieci z ciąż pojedynczych miały nieznacznie wyższą masę urodzeniową (1834,93, SD = 757,07) niż dzieci z ciąż bliźniaczych. Wyniki dzieci wcześniaków oraz bliźniaków-wcześniaków zostaną zestawione z wynikami dzieci urodzonych o czasie z pojedynczej ciąży, czyli drugiej grupy kontrolnej (grupa K2) (N = 115). Badanie bliźniąt było częścią projektu badawczego dotyczącego rozwoju przedwcześnie urodzonych dzieci, prowadzonego wspólnie przez Instytut Psychologii UG, Oddział Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku Zaspie oraz Kliniki Położnictwa i Ginekologii AMG. W pełnym badaniu wzięło udział 99 dzieci, w tym 12 par bliźniąt (grupa Kryt). Rodzice dzieci byli zawiadamiani o możliwości badania psychologicznego listownie i/lub telefonicznie. Metody badań Do oceny rozwoju dzieci wykorzystano Skalę do Oceny Dojrzałości Umysłowej Columbia i Skalę Inteligencji Terman-Merrill oba testy są powszechnie używane do oceny rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. W interpretacji Skali Terman-Merrill posłużono się Systemem Interpretacji Skali wg Waleta analizowano poziom wykonania poszczególnych podtestów w odniesieniu do poziomu wieku dziecka. W celu oceny grafomotoryki (motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej) dzieci wykonały próbę przerysowywania figur geometrycznych (zmodyfikowana próba H. Spionek) i Test Rysunku Człowieka F.L. Goodenough oraz wybrane próby oceniające rozwój motoryczny z Testu E. Schoplera PEP R. Matki dzieci wypełniały autorski kwestionariusz informujący o rozwoju dziecka we wczesnym dzieciństwie oraz o sytuacji medycznej, Kwestionariusz CBCL 1,5-5 Achenbacha i Rescorli (przy analizie tego ostatniego kwestionariuszu wykorzystano jedynie analizę wyników surowych nie ma polskich norm do Kwestionariusza CBCL dla dzieci w wieku 1,5-5 lat [12]). Wyniki Przeprowadzono analizę komponentów wariancyjnych w modelu mieszanym dla czynnika stałego GRUPA opisanego na dwóch poziomach (a) grupa bliźniaków (grupa Kryt) i (b) grupa nie-bliźniaków (grupa K1), dobrana wg podstawowych cech oraz dwóch czynników losowych: masy urodzeniowej i czasu trwania ciąży w tyg. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na postawione pytane badawcze: czy dzieci wcześniacze urodzone z ciąż bliźniaczych (Kryt) różnią się pod względem funkcjonowania intelektualnego, rozwoju motorycznego, rozwoju mowy oraz nasilenia określonych cech i zachowań od dzieci wcześniaczych z ciąż pojedynczych, dobranych wagą, tygodniem urodzenia i płcią (K1). Uzyskane wyniki nie wskazały istotnych statystycznie różnic pod względem rozwoju poznawczego (tab. 5). Dzieci nie różniły się istotnie ilorazem inteligencji oraz wynikami uzyskanymi w poszczególnych podskalach Skali Terman- Merrill. Kolumna punktacja oczekiwana dla wieku przedstawia przewidziany wyniki punktacji dla dzieci w 54 m.ż. i umożliwia porównanie wyników dzieci urodzonych przedwcześnie do oczekiwanych wyników dzieci w przedziale wieku, w którym mieści się średni wynik badanych dzieci (59,36 m.ż.). Wyniki te wskazują, że dzieci urodzone przedwcześnie (zarówno z ciąży bliźniaczej, jak i pojedynczej) generalnie uzyskują niższą punktację. Ciąża pojedyncza lub bliźniacza nie jest zatem tak istotna, jak czas trwania ciąży (w tyg.) i związana z tym dojrzałość dziecka w momencie urodzenia. Warto zaznaczyć również, że wyniki zarówno wcześniaków, jak i wcześniaków bliźniaków w sposób istotny różnią się od wyników dzieci z grupy kontrolnej, których średni iloraz inteligencji wynosił 108,94, (SD 10,712). Badania miały na celu również ocenę rozwoju ruchowego w aspekcie globalnym motoryki dużej i w aspekcie czynności manualnych motoryki małej.

7 Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie 283 Tabela 5. Porównanie poziomu funkcjonowania poznawczego dzieci urodzonych przedwcześnie z ciąż bliźniaczych i pojedynczych na podstawie wyników uzyskanych w Skali Dojrzałości Umysłowej Columbia (przeliczonych w skali wechslerowskiej) oraz Skali Terman-Merrill (Systemem Interpretacji Skali wg Waleta) Oceniane funkcje Punktacja oczekiwana dla wieku (54-60 m.ż.) Z ciąż bliźniaczych Z ciąż pojedynczych Istotność różnic x SD x SD F p Iloraz inteligencji 93,29 17,82 91,86 22,93 0,03 0,98 Zdolność rozumienia sensu słów 48 41,81 14,55 40,82 13,91 0,03 0,98 Koordynacja wzrokowo-ruchowa 48 43,19 17,13 42,86 12,79 0,00 1,00 Rozumowanie arytmetyczne 48 50,82 24,57 48,00 24,84 0,08 0,94 Pamięć i koncentracja uwagi 48 44,86 17, ,68 0,17 0,86 Słownik i płynność słowna 48 47,14 16,79 45,68 16,03 0,05 0,96 Sądzenie i rozumowanie 48 42,19 15,44 42,09 15, Tabela 6. Porównanie wskaźników rozwoju motorycznego dzieci z ciąż wcześniaczych pojedynczych i bliźniaczych ocenianych za pomocą Testu Rysunku Człowieka, próby przerysowania figur, wybranych prób badających motorykę dużą wg PEP R oraz wywiadu nt. wieku życia, w którym dzieci opanowały kolejne umiejętności związane z rozwojem ruchowym Metody badań Ciąże bliźniacze Ciąże pojedyncze Istotność różnic x SD x SD F p Rysunek człowieka (1) 1,36 0,85 0,95 0,84 1,35 0,19 Przerysowywanie figur (2) 8,95 4,87 8,09 4,29 0,20 0,84 Sprawność grafomotoryczna (wynik ogólny 1+2)* 10,32 5,61 9,05 4,76 0,34 0,73 Motoryka (PEP-R) 31,86 6,31 31,18 7,24 0,06 0,95 Utrzymywanie głowy w pozycji pionowej (tż)** (wywiad) 6,54 5,36 5,09 3,99 0,54 0,59 Kontrola głowy w pozycji na brzuchu (wywiad) 7,92 6,81 6,75 6,44 0,18 0,86 Samodzielne siedzenie (wywiad) 9,95 6,59 12,20 12,39 0,30 0,77 Samodzielne stanie (wywiad) 12,80 2,46 13,73 6,33 0,22 0,83 *Wynik w podpunkcie sprawność grafmotoryczna oznacza sumę punktów uzyskanych w Próbie przerysowywania figur oraz Teście Rysunku Człowieka **Wiek, w którym dzieci opanowały umiejętność utrzymywania głowy w pozycji pionowej oraz utrzymywania głowy przy leżeniu na brzuchu wpisywany był w tygodniach życia (tż); natomiast umiejętność siedzenia bez podparcia oraz stania w miesiącach życia (mż) Tabela 7. Porównanie wcześniaków z ciąż pojedynczych i bliźniaczych pod względem rozwoju mowy Rozwój mowy Ciąże bliźniacze Ciąże pojedyncze Istotność różnic x SD x SD F p Gaworzenie 7,07 3,84 5,82 1,72 1,01 0,32 Pojedyncze słowa 13,12 5,64 13,69 5,79 0,06 0,95 Łączenie słów 19,44 9,12 18,69 6,10 0,05 0,96 Proste zdania 22,60 8,63 25,17 9,82 0,44 0,66 Zdania złożone 31,38 9,54 31,58 11,34 0,00 1 Dane zawiera tabela 6. Tabela 6 przedstawia średnie wyniki dzieci w testach badających motorykę małą i dużą. Nie ujawniły się różnice między dziećmi w zależności od pochodzenia z ciąży bliźniaczej. Dzieci przedwcześnie urodzone mają podobne wyniki w podtestach oceniających sprawność grafomotoryczną oraz rozwój motoryczny. Wyniki te są jednak znacznie niższe niż wyniki dzieci urodzonych o czasie, oceniane w zakresie sprawności grafomotorycznej, zarówno gdy brano pod uwagę wynik ogólny 12,51; SD = 3,141), jak i poszczególne próby, które się nań składają: Próba przerysowania figur (11,03, SD = 2,769) i Test Rysunku Człowieka (1,47; SD = 0,68), jak również w odniesieniu do motoryki dużej ocenianej za pomocą Skali PEP-R (33,82, SD = 0,615). Oprócz ogólnej oceny rozwoju psychoruchowego w pierwszych trzech latach życia analizowano jego poszczególne aspekty. Analiza postępów rozwoju motoryki dużej m.in. moment osiągnięcia przez dzieci umiejętności kontroli głowy, samodzielnego siedzenia oraz samodzielnego stania nie wskazuje na istnienie istotnych różnic międzygrupowych między wcześniakami z ciąży pojedynczej i bliźniaczej.

8 284 M. Bogdanowicz, M. Chrzan, M. Baraniecka, K. Karasiewicz Tabela 8. Porównanie nasilenia cech i zachowań problemowych według kwestionariusza CBCL (wyniki surowe) Ciąże bliźniacze Ciąże pojedyncze Istotność różnic x SD x SD F p CBCL (wynik ogólny) 58,59 36,36 38,14 17,09 2,98** < 0,01 Zach. agresywne 14,09 9,91 10,10 6,21 1,34 0,19 Trudności z koncentracją uwagi 3,82 2,24 3,14 1,82 0,63 0,53 Zach. eksternalizacyjne* 17,86 11,50 13,24 6,87 1,37 0,18 Reaktywność em. 5,64 4,42 2,86 2,35 3,54** <0,01 Wycofanie 3,86 3,76 2,71 2,51 0,74 0,46 Somatyzacja 4,23 4,05 2,81 2,16 1,10 0,28 Lęk/depresja 5,27 3,63 4,05 2,97 0,78 0,44 Zach. internalizacyjne** 19,00 14,43 12,52 6,80 1,90 A 0,06 A Problemy ze snem 4,86 3,50 2,67 1,88 3,52** < 0,01 Inne problemy 15,68 10,20 9,29 5,17 3,60** < 0,01 *W skład kategorii zachowań eksternalizacyjnych wchodzą podskale: zachowania agresywne oraz trudności z koncentracją uwagi ** W skład kategorii zachowania internalizacyjne wchodzą podskale: emocjonalna reaktywność, wycofanie, somatyzacja, lęk/depresja Porównanie grup dzieci z ciąży mnogiej i pojedynczej dotyczyło również rozwoju mowy, wyniki zawiera tabela 7. Pokazuje ona, że wcześniaki-bliźniaki i wcześniaki nie różnią się w sposób istotny statystycznie pod względem rozwoju mowy. Wcześniactwo i niedojrzałość neurologiczna dziecka w momencie urodzenia wydają się w większym stopniu wpływać na rozwój badanych dzieci. Kolejna tabela przedstawiana wyniki Kwestionariusza CBCL dla dzieci w wieku 1,5-5 lat, który wnosi wiedzę na temat zachowania badanych dzieci, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń w zachowaniach społecznych. Tabela 8 ilustruje wyniki Kwestionariusza CBCL 1,5-5, które wskazują, że dzieci urodzone przedwcześnie z ciąż bliźniaczych (58,59, SD = 36,36) otrzymały w sposób statystycznie istotny wyższe wyniki w ogólnym nasileniu określonych, niekorzystnych cech i zachowań niż wcześniaki z ciąż pojedynczych (38,14, SD = 17,09). Wcześniakibliźniaki (5,64, SD = 4,42) i wcześniaki z ciąż pojedynczych (2,86, SD = 2,35) różnicują rezultaty badania w skali emocjonalnej reaktywności. Wyniki wcześniaków bliźniaków są również wyższe niż wyniki grupy kontrolnej dzieci urodzonych o czasie (3,25; SD = 2,748). Są one związane z wynikiem dotyczącymi nasilenia zachowań internalizacyjnych u bliźniąt-wcześniaków (silna tendencja statystyczna). Zachowania należące do tej podskali charakteryzuje nadmierna kontrola, wyrażająca się m.in. wycofaniem i nadmiernym lękiem. Na podskalę emocjonalnej reaktywności składają się zachowania świadczące o niskiej tolerancji na zmiany, szybkie zmiany nastroju, pojawianie się określonych ruchów, tików w sytuacji napięcia emocjonalnego. Badane bliźniaki-wcześniaki różnią się od wcześniaków z ciąż pojedynczych także pod względem nasilenia problemów ze snem oraz występowania innych zachowań problemowych. Uzyskane podwyższone wyniki częściowo pokrywają z wynikami Bogdanowicz [3] oraz z cytowanymi obserwacjami Zazzo [16], który pisał o introwersji i problemach w socjalizacji bliźniąt badana próba jest jednak zbyt mała, by móc generalizować otrzymane wyniki. Na wyniki dzieci w większym stopniu wpływa wcześniactwo i masa urodzeniowa. Wyniki badanych dzieci zarówno wcześniaków-bliźniaków, jak i wcześniaków wskazują na potrzebę objęcia dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju już we wczesnym dzieciństwie, w wieku poniemowlęcym, zanim dzieci pójdą do przedszkola. Podsumowując zaprezentowane analizy można stwierdzić, że nie ma podstaw, aby sądzić, że dzieci urodzone przedwcześnie różnią się ze względu na poziom rozwoju psychoruchowego w zależności od urodzenia z ciąży bliźniaczej i pojedynczej. Nasuwa się też dodatkowe pytanie dotyczące występowania podobieństwa w funkcjonowaniu rodzeństw z ciąż bliźniaczych. By uzyskać odpowiedź na to pytanie wykonano analizę podobieństwa profilowego funkcjonowania dzieci w poszczególnych sferach rozwoju. Wykorzystano współczynnik podobieństwa profilowego Spearmana, będący korelacją między wynikami uzyskanymi przez rodzeństwo bliźniacze w analogicznych skalach oraz współczynnik zbieżności profili Vangelisa, rozumiany jako przeciętne podobieństwo obu profili, co do poziomu poszczególnych cech [2, 5]. Dokonano analizy komponentów wariancyjnych w modelu mieszanym dla czynnika stałego dotyczącego ciąży (bliźniacza vs. pojedyncza), czynników losowych (czasu trwania ciąży oraz masy ciała i aktualnego wieku dziecka) oraz wskaźników podobieństwa profilowego w obrębie funkcjonowania intelektualnego jako zmiennych zależnych (wyniki Columbia i TM), a także wyników surowych w obrębie Kwestionariusza CBCL (tab. 8).

9 Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie 285 Tabela 9. Podobieństwo profilowe między bliźniakami i wcześniakami z ciąż pojedynczych CBCL Iloraz inteligencji Ciąże bliźniacze Ciąże pojedyncze Istotność różnic x SD x SD F p R-Spearmana 0,81 0,12 0,94 0,05 5,19*** < 0,01 V-Vangelisa 0,59 0,22 0,51 0,21 0,41 0,69 R-Spearmana 0,94 0,11 0,97 0,05 1,73 A 0,10 V-Vangelisa 0,90 0,10 0,75 0,31 2,35* 0,03 Wyniki analizy przedstawione w tabeli 9 wykazały istnienie istotnego efektu głównego czynnika, czyli pochodzenia z ciąży wielopłodowej lub pojedynczej dla porównywanych grup na kształtowanie się równoległości profili CBCL w porównywanych grupach, gdzie wśród bliźniąt występuje znacznie silniej niż w grupie kontrolnej efekt zróżnicowania podobieństwa względem rodzeństwa, na co wskazuje znacznie większa wariancja wyniku współczynnika podobieństwa Spearmana dla CBCL w grupie bliźniąt. Bliźnięta i dzieci z ciąż pojedynczych niezbyt silnie, lecz w sposób statystycznie istotny, różnią się pod względem podobieństwa profili intelektualnych. W grupie bliźniąt występuje stosunkowo wysokie podobieństwo profili intelektualnych. Wariancja wyników w grupie bliźniąt jest jednak znaczna, co może wskazywać, że udział par komplementarnych w populacji bliźniąt jest znaczący. Wynikać to może ze specyfiki dobranej grupy, np. wśród bliźniąt było dziecko niewidome (ROP V) oraz dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym (tetraplegia) i znacznym opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Ogólnie jednak, poziom funkcjonowania intelektualnego w parach bliźniąt jest bardziej zbliżony i jednolity niż w parach dzieci-wcześniaków z ciąż pojedynczych. Może to wynikać z dziedzictwa genetycznego, jednakże nie można tutaj wykluczyć wpływu oddziaływania środowiska co, szczególnie w sytuacji dzieci urodzonych przedwcześnie, jest istotnie ważne. Wnioski 1) Nie ma istotnych różnic w funkcjonowaniu intelektualnym i rozwoju motorycznym dzieci urodzonych przedwcześnie z ciąży pojedynczej oraz dzieci urodzonych przedwcześnie z ciąży bliźniaczych. 2) Wyniki dzieci urodzonych przedwcześnie, zarówno z ciąż pojedynczych, jak i wielopłodowych są pod względem funkcjonowania intelektualnego istotnie niższe niż wyniki dzieci z grupy kontrolnej urodzonych o czasie. 3) Analiza występowania cech i zachowań problemowych w grupie bliźniąt-wcześniaków i dzieci urodzonych przedwcześnie z ciąży wielopłodowej wykazała większe natężenie zachowań internalizacyjnych (związanych z nadmierną kontrolą, podwyższonym poziomem lęku, wycofaniem z kontaktów społecznych), problemów ze snem oraz zachowań problemowych wśród dzieci z ciąż bliźniaczych. Badana próba jest jednak zbyt mała, by móc generalizować uzyskane wyniki na populację dzieci bliźniaczych. 4) Porównanie profili uzyskanych przez wcześniaków: dzieci-bliźniaki i dzieci z ciąż pojedynczych, wskazuje na większe zróżnicowanie wyników Kwestionariusza CBCL w obrębie par bliźniąt co może wpisywać się w założenia teoretyczne mówiące o powstawaniu komplementarnych osobowości wśród rodzeństwa bliźniaczego. 5) Wyniki uzasadnia to respektowanie indywidualnych cech osobowości każdego z bliźniąt i uwzględnianie ich w wychowaniu i nauczaniu dzieci. CZĘŚĆ III Rozwój dzieci z ciąż wielopłodowych: porównanie badań z lat 70. i wyników aktualnych Aktualne badania były rozszerzeniem badań M. Bogdanowicz [3, 9]. Oceniła ona i opisała rozwój 56 dzieci z ciąż wielopłodowych (w tym pięcioraczki, czworaczki oraz 18 par trojaczków), które urodziły się w woj. gdańskim w ciągu piętnastolecia, w latach Na 56 dzieci aż 32 urodziło się przedwcześnie z małą masą urodzeniową. W analizowanej grupie, podobnie jak w normalnej populacji, 27 dzieci (ok. 63%) rozwijało się prawidłowo pod względem umysłowym, w tym pięcioraczki i czworaczki. Inteligencję niższą niż przeciętna wykazywało dwa razy więcej dzieci urodzonych z ciąży wielopłodowej (trojaczej), niż w normalnej populacji 15 dzieci (ok. 27%), zaś opóźnienie w rozwoju na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim i głębszym stwierdzono w tej grupie niemal 4 razy częściej niż w normalnej populacji, bo u 6 dzieci (ok. 11%). Spośród 30, z badanych trojaczków w wieku szkolnym, połowa 16 dzieci, miała trudności w nauce, 4 z nich powtarzało klasę, 1 dziecko przerwało naukę szkolną. Na wyniki wpływać mogły także warunki życia: 39 z badanych dzieci miało trudną, a nawet ekstremalnie niekorzystną sytuację mieszkaniową i socjoekonomiczną w rodzinie, najczęściej były to dzieci słabo wykształconych rodziców, żyjące na wsi lub w małych miejscowościach. Analiza rozwoju psychoruchowego trojaczków, badanych przez M. Bogdanowicz w pierwszych trzech latach życia, wykazała opóźnienie rozwoju u 19 dzieci: dotyczyło ono głównie rozwoju mowy oraz motoryki dużej. Wynik ten jest zbieżny z wynikami dwóch par trojaczków zaprezentowanych w I części artykułu oraz

10 286 M. Bogdanowicz, M. Chrzan, M. Baraniecka, K. Karasiewicz wynikami wcześniaków zarówno z ciąż wielopłodowych, jak i pojedynczych zaprezentowanych w części II. Bogdanowicz [3] i Kamińska [4] zwróciła również uwagę na problemy emocjonalne i problemy z zachowaniem badanych dzieci. Z 56 trojaczków, 11 dzieci cechowało się m.in. podwyższoną reaktywnością emocjonalną, tendencją do zachowań agresywnych, negatywizmu. Problemy emocjonalne m.in. mutyzm, moczenie nocne, napady lęku zdiagnozowano u 25% zbadanych trojaczków. Podobne nasilenie problemów zaobserwowano u badanych bliźniąt- -wcześniaków w aktualnych badaniach. Wnioski z badania M. Bogdanowicz [3] oraz Kamińskiej [4] są spójne z aktualnymi wynikami: 1) Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych nie musi być gorszy niż rozwój dzieci z ciąż pojedynczych. 2) Ciąże wielopłodowe są ciążami ryzyka zaburzeń rozwojowych z uwagi na możliwość wystąpienia przedwczesnego porodu; wcześniactwo silniej wpływa na rozwój psychoruchowy dzieci niż pochodzenie dziecka z ciąży wielopłodowej. 3) Istnieje konieczność indywidualnej analizy rozwoju każdego z dzieci. Na rozwój badanych dzieci oprócz wczesnych uwarunkowań medycznych wpływają oddziaływania środowiska, indywidualna historia, miejsce i rola w rodzinie, które nawet u bliźniąt jednozygotycznych mogą się znacznie różnić. 4) Rozwój technologii medycznej, rozpowszechnienie metod rehabilitacji stwarzają aktualnie większą możliwość pomocy dzieciom przedwcześnie urodzonym. Uzyskane wyniki zarówno w latach 70., jak i obecnie 30 lat później, wskazują, że dzieci przedwcześnie urodzone wymagają wspomagania rozwoju psychoruchowego już we wczesnym dzieciństwie, poczynając od okresu niemowlęctwa i poniemowlęcego, jeszcze zanim pójdą do przedszkola. Piśmiennictwo [1] Akerman A. B. (1995) Eight-year follow-up of cognitive development in 33 twin pairs. Acta Geneticae Medicae et Gemelloogiae 44: [2] Barańska Z. (2003) Podstawy metod statystycznych dla psychologów, Gdańsk, UG.3. [3] Bogdanowicz M., (1974) Psychomotor development of children from multiple pregnancies. A psychological Evaluation. Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae, supplement to volume 22: [4] Cherro M. (1992) Quality of Bonding and Behavioral Differences in Twins. Infant Mental Health Journal, 13: (3): [5] Drwal R. Ł (1995) Adaptacja wybranych kwestionariuszy osobowości wybrane zagadnienia i techniki, Warszawa, PWN. [6] Feldman R. i in. (2004) Parenting Stress, Infant Emotion Regulation, Maternal Sensitivity,and the Cognitive Development of Triplets: A Model for Parent and Child Influences in a Unique Ecology. Child Development, 75 (6 ): [7] Feldman R. (2005) Does a Triplet Birth Pose a Special Risk for Infant Development? Assessing Cognitive Development in Relation to Intrauterine Growth and Mother-Infant Interaction Across the First 2 Years. Pediatrics 115(2): [8] Greenspan S. (2002) Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji. Poznań: Rebis. [9] Kamińska M., Księżpolska-Kaczorowska A., Martek A., Gumkowska-Kaminska B., Bogdanowicz M. (1973) Wpływ środowiska na fizyczny i psychomotoryczny rozwój dzieci z ciąż trojaczych. Materiały Naukowe XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów.Gdańsk wrzesień 1973, s [10] Kornacka K., (2003) Noworodek przedwcześnie urodzony pierwsze lata życia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. [11] Lis S., Janus-Kukulska A. (1974) Development of Premature Twins with Dissimilar Birth Weight. Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae, supplement to volume 22: [12] Rescorla L. (2005) Assessment of young children using the Achenbach system of empirically based assessment (aseba). Mental retardation and developmental disabilities research reviews, 11: [13] Robin M., i in. (1998) Mothers' representations of their 13- month-old twins and child-raising attitudes. Infant Mental Health Journal 19. [14] Rocznik Demograficzny Warszawa: GUS. [15] Tymms, P., Preedy, P. (1998) The attainment and progress of twins at the start of school. Educational Research 40: [16] Zazzo R. (1984) Le paradoxe des jumeaux. Paryż: Stock. J Marta Bogdanowicz Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański Gdańsk, ul. Pomorska 68 The psychomotor development of children from multiple pregnancies and preterm birth The purpose of this article is to examine whether multiple preterm birth poses a risk to the child s normal psychomotor development. The first part of the article presents the results of cognitive development in two sets of triplets born preterm (32 and 33 hbd). The second part compares the psychomotor development of 24 four- and five-year-old twin children born preterm to that of 24 preterm singletons matched for week of gestation at birth, sex and birth weight. The third part compares these results with those obtained in a study done by M. Bogdanowicz in the 1970s of 56 children born from multiple pregnancies. An analysis of the data suggests that preterm birth accompanied by low or very low birth weight has a stronger effect on the psychomotor development of children than multiple pregnancy. The preterm triplets, examined in the first and second year of life, showed a smaller degree of cognitive development than full-term singletons, but their results did not differ from those that would be expected for the corrected birth age. No difference was found between 4- and 5-year-old preterm twins and preterm singletons, although both these groups obtained lower scores than their full-term peers. The mothers of preterm twins reported more behavioral problems. On the CBCL 1,5-5 scale, the twins had a higher general score for reported problems, especially internalization, emotional reactivity and sleep disturbances. There is a strong statistical tendency towards complementary personalities among pairs of preterm twins due to the contrast effect. Key words: twins, triplets, child development

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ

BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ s tr. 1 3-1 4 BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ PARTNERZY www.privateden.com BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MÓZGU I ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO W ASPEKCIE FIZJOLOGII I NEUROSTYMULACJI

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo

Obrony psychiczne i psychospołeczne a poczucie koherencji u młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi

Obrony psychiczne i psychospołeczne a poczucie koherencji u młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi KATARZYNA KICHLER katarzyna.kichler@gmail.com Uniwersytet Gdański Obrony psychiczne i psychospołeczne a poczucie koherencji u młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi 81 Recenzja Recenzent: dr hab. Mariola

Bardziej szczegółowo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo PIOTR PAWLAK DZIECI z i ich rodzeństwo Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzent: dr hab. Stanisław Lipiński, prof. WSEZiNS Adiustacja: Aleksandra Kalinowska Opracowanie typograficzne:

Bardziej szczegółowo

Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu maturalnego

Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu maturalnego Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół Edukacyjnej Wartości Dodanej Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

OSOBOWOŚCIOWE PREDYKTORY INWESTOWANIA INDYWIDUALNEGO

OSOBOWOŚCIOWE PREDYKTORY INWESTOWANIA INDYWIDUALNEGO Studia z Psychologii w KUL, tom 18 red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek ISBN 978-83-7702-726-4 Lublin, Wyd. KUL 2012, s. 27-46 Marta Maciejasz-Świątkiewicz 1 Wydział Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

RAPORT TECHNICZNY z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie

RAPORT TECHNICZNY z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie RAPORT TECHNICZNY z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie 2 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE F u n d a c j a MY Pa c j e n c i Ewa Borek Maria Libura Agnieszka Chwiałkowska Magdalena Kołodziej Joanna Turkiewicz PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Ewa Borek Maria

Bardziej szczegółowo

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności Psychiatria PRACA POGLĄDOWA tom 2, nr 4, 202 209 Copyright 2005 Via Medica ISSN 1732 9841 Tomasz Wyrzykowski 1, Andrzej Kokoszka 2 1 Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR w Warszawie, Instytut Analizy

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego.

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Według K. Kirejczyka upośledzenie umysłowe to istotnie niższy od przeciętnego

Bardziej szczegółowo

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 1 Autorzy 4 7 13 Wstęp Populacja małych dzieci w Polsce Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje Polska rodzina w ciąży 1. Opieka nad matką i dzieckiem w czasie ciąży,

Bardziej szczegółowo

Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum

Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum Grzegorz Humenny Maciej Koniewski Przemysław Majkut Paulina Skórska Instytut Badań Edukacyjnych XX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gdańsk 2014 Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka Barbara Górecka Atkinson Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z rodziny dwujęzycznej Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1 Prof. Mark Regnerus Department of Sociology and Population Research Center University of Texas at Austin Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski

Bardziej szczegółowo