Urzędu Gminy w Żukowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urzędu Gminy w Żukowie"

Transkrypt

1 Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

2 Strona 2 z 43 Spis treści 1 Polityka Jakości Urzędu Gminy Żukowo Prezentacja Gminy Żukowo Księga Systemu Zarządzania Jakością Zakres Systemu Zarządzania Jakością Identyfikacja procesów i ich charakterystyka Wymagania dotyczące dokumentacji Odpowiedzialność kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na Klienta Polityka Systemu Zarządzania Jakością Planowanie Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Przegląd zarządzania Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Infrastruktura Środowisko pracy Realizacja wyrobu/usługi Planowanie realizacji wyrobu/usługi Procesy związane z Klientem Projektowanie Zakupy Realizacja i dostarczanie usługi Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie Monitorowanie i pomiary Zadowolenie Klienta Nadzór nad usługą/wyrobem niezgodnym Analiza reklamacji Doskonalenie Terminy i definicje Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Żukowo Mapa Procesów Karty Procesów Wykaz Procedur Systemowych Karta Zmian... 43

3 Strona 3 z 43 1 Polityka Jakości Urzędu Gminy w Żukowie POLITYKA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU GMINY ŻUKOWO Misja Gminy: Celem nadrzędnym jest uczynić z Gminy Żukowo przyjazne miejsce do zamieszkania i pracy, umiejętnie łącząc rozwój z atrakcyjnością wiejskiego środowiska naturalnego, osiągnąć przodującą na Pomorzu pozycję ekonomiczną wykorzystując sąsiedztwo Trójmiasta i rozwijając przedsiębiorczość w specjalnym korytarzu inwestycyjnym. Wizja: Gmina zintegrowanych, aktywnych mieszkańców o rozwiniętej gospodarce, sprawnym rolnictwie i wysokiej jakości warunków życia. Zobowiązujemy się do realizacji naszej działalności zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi oraz do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN- EN ISO 9001: 2009 Cele Polityki Jakości: 1. Bezzwłoczne załatwianie spraw przekazywanych przez Klientów do Urzędu Gminy Żukowo. 2. Zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach, które są ciągle doskonalone w ramach różnych form szkolenia. 3. Dbałość o ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientem a Urzędem. 4. Określenie uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa każdego szczebla zarządzania w zakresie jakości świadczonych usług. Kierownictwo Urzędu Gminy Żukowo zapewnia skuteczną realizację przyjętej Polityki Jakości przez pracowników we wszystkich obszarach działalności Urzędu oraz utrzymanie i ciągłe doskonalenie funkcjonującego w Urzędzie Gminy Żukowo, Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001: Polityka Jakości jest publicznie dostępna wszystkim stronom zainteresowanym na naszej stronie internetowej Żukowo, dnia r. Burmistrz Jerzy Żurawicz

4 Strona 4 z 43 2 Prezentacja Gminy Żukowo Informacje dotyczące Gminy Żukowo i jej działalności znajdują się na stronie internetowej Podstawowe dane Urzędu Gminy Żukowo Adres: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, Kod pocztowy: Żukowo, REGON: Adres strony internetowej Urzędu: Główny adres Biuletyn Informacji Publicznej: Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Żukowie znajduje się w punkcie nr 10 niniejszej Księgi. 3 Księga Systemu Zarządzania Jakością Podstawowym dokumentem systemowym jest Księga Systemu Zarządzania Jakością (KSZJ) opracowana dla potrzeb Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wdrożonego w Urzędzie Gminy w Żukowie, zwanym w dalszej części Księgi, Urzędem. Wdrażając międzynarodowe standardy jakości w Urzędzie wybrano system oparty o wymagania normy. Decyzja o wdrożeniu SZJ miała charakter strategiczny i była podyktowana rosnącymi wymaganiami naszych Klientów. W praktyce dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim wzrost rzetelności i sprawniejszą obsługę, satysfakcję i pozytywną relację Urząd Klient. Księga SZJ stanowi kompendium wiedzy na temat wdrożonego SZJ oraz zasad jego doskonalenia. Adresowana jest do pracowników Urzędu oraz Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. 4 Zakres Systemu Zarządzania Jakością SZJ objęte są wszystkie komórki organizacyjne Urzędu. Podczas budowy i wdrożenia SZJ zastosowano podejście procesowe zalecane w normie. W tym celu system zarządzania w Urzędzie został opisany w kategoriach wzajemnie powiązanych ze sobą procesów. Realizacja procesów wg określonych w dokumentacji standardów postępowania ma zapewnić powtarzalność w zakresie jakości realizowanych zadań oraz osiągnięcie celów

5 Strona 5 z 43 zawartych w Polityce Jakości. Przyjęto następujące podstawowe definicje w ramach systemu zarządzania: Klient indywidualny mieszkańcy Gminy Żukowo oraz inne osoby, dla których Urząd realizuje usługi publiczne. Klient instytucjonalny podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki administracji rządowej i samorządowej, organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia. Wyrób usługa Usługi publiczne zaspokajające potrzeby indywidualne- wynik działań będących odpowiedzią na wniosek Klienta, do realizacji, których Urząd jest zobowiązany przepisami prawa. Warunkiem uruchomienia usługi publicznej jest inicjatywa zainteresowanego, wyrażająca się wizytą w Urzędzie lub przesłaniem dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Standardy postępowania dotyczące wykonywania usług publicznych zaspokajających potrzeby indywidualne, wynikają z przepisów prawnych i zostały dodatkowo uszczegółowione poprzez opracowanie i udostępnienie Klientom kart usług publicznych. Usługi publiczne zaspokajające potrzeby zbiorowe - zadania realizowane w interesie mieszkańców, które wynikają z przepisów prawnych. Usługi publiczne tego typu nie wymagają inicjatywy ze strony zainteresowanego podmiotu, a wykonywane są z urzędu. Standardy postępowania dotyczące wykonywania usług publicznych zaspokajających potrzeby zbiorowe, wynikają z przepisów prawnych i są uszczegóławiane w drodze uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza. WYŁACZENIA Wymagań Normy ISO 9001:2008 Wyłączono wymagania normy określone w punktach: Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi ze względu na monitorowanie usług na każdym etapie procesu. Uzasadnienie Przebieg poszczególnych procesów jest regulowany przepisami prawa zewnętrznego (ustawy, rozporządzenia, pozostałe akty prawa, normy) i wewnętrznymi (Księga Jakości, Polityka Jakości) 7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiaru Uzasadnienie Wyłączenia są uzasadnione specyfiką działania Urzędu. System zarzadzania jakością w Urzędzie zgodnie z wymogami normy obejmuje wszystkie komórki organizacyjne wyłączając sprawy:

6 Strona 6 z 43 1) obsługi prawnej 2) zarządzania kryzysowego, obronnego i obrony cywilnej 3) ochrony informacji niejawnych 4) audytu i kontroli wewnętrznej 4.1 Identyfikacja procesów i ich charakterystyka SZJ ustanowiony został poprzez zidentyfikowanie i opisanie procesów niezbędnych dla spełnienia wymagań normy PN-EN ISO Procesy wyspecyfikowane w ramach SZJ oraz ich wzajemne oddziaływania zostały przedstawione na diagramie Mapa procesów punkt nr 11 i podzielone na trzy grupy: Procesy Zarządzania obejmujące zadania realizowane na poziomie strategicznym, zaspokajające potrzeby zbiorowe oraz potrzeby indywidualne mieszkańców Gminy oraz na linii Klient - Urząd - Klient. Najważniejszą cechą Procesów Zarządzania jest ich ścisłe powiązanie z zamierzeniami, celami i Polityką SZJ i Rady Miejskiej, która określa w drodze Uchwał, kierunki rozwoju Gminy oraz hierarchię ważności zadań. W ramach Procesów Zarządzania wyodrębniono: PZ 01 Zarządzanie i Obsługa Administracyjna Urzędu, PZ 02 Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością Procesy Główne opisujące najistotniejsze z punktu widzenia urzędu działania mające wpływ na jakość wykonywanych zadań, zaspokajające potrzeby zbiorowe oraz potrzeby indywidualne mieszkańców Gminy. W ramach procesów głównych wyodrębniono: PG 01 Obsługa Klienta, PG 02 Projektowanie Rozwoju Gminy, PG 03 Gospodarowanie Mieniem Gminy Procesy wspomagające wspierające Procesy Zarządzania i Główne stanowiące ich uzupełnienie. W ramach procesów wspomagających wyodrębniono: PW 01 Zakupy, PW 02 Nadzór nad zasobami komunalnymi i ochroną środowiska,

7 Strona 7 z 43 PW 03 Nadzór nad Zasobami Ludzkimi W/w Procesy zostały opisane poprzez: Karty Procesów zawierające: numer i nazwę, właściciela, cel, dane wejściowe, dane wyjściowe, wskazanie KO merytorycznie realizujących proces, zapisy i dokumentację wykorzystywaną w procesie oraz wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu. Kryterium identyfikacji procesów i procedur systemu zarządzania były te elementy systemu, które mają istotny wpływ na uzyskanie satysfakcji Klientów oraz zapewnienie powtarzalnej jakości zadań realizowanych przez Urząd. Karty Procesów zawarte są w punkcie nr 12 do Księgi SZJ. 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Strukturę dokumentacji SZJ przedstawia poniższy rysunek: Dokumentację SZJ stanowią: Polityka SZJ - została zadeklarowana przez Burmistrza Gminy Żukowo i wprowadzona do stosowania w dniu r. Zarządzeniem Burmistrza. Burmistrz zapewnia, że Polityka SZJ: - jest odpowiednia do celów działania Urzędu, - zobowiązuje do ciągłego doskonalenia SZJ, - daje podstawę do ustalenia i przeglądu celów związanych z jakością, - jest znana i rozumiana przez pracowników Urzędu, - jest przeglądana w odniesieniu do jej ciągłej przydatności.

8 Strona 8 z 43 Księga SZJ - dokument będący przewodnikiem po wdrożonym SZJ, opisujący procesy zachodzące w Urzędzie, odwołujący się do udokumentowanej deklaracji Burmistrza, Polityki SZJ i celów jakości oraz zawierający podstawowe informacje o Urzędzie, Procedury - dokumenty opisujące cele i zakres działania oraz ustalony sposób postępowania, aby zrealizować ustalone cele: 1. systemowe - opisujące sposoby wykonywania czynności, wymagane normą (nadzór nad dokumentami i zapisami, audit wewnętrzny, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące i zapobiegawcze), 2. procesowe - opisujące procesy konkretnej usługi realizowanej w Urzędzie (np. prowadzenie ewidencji, zarządzanie zasobami ludzkimi, itp.), 3. wspomagające - towarzyszące realizacji procesów, stanowiące podstawowe dokumenty przyjętego SZJ, opisujące wszystkie, mające wpływ na jakość, procesy zachodzące w urzędzie (regulaminy, harmonogramy, normy, akty prawne, itp.), Instrukcje - dokumenty, opisujące sposób wykonywania określonych działań wynikające z przepisów prawa (np. instrukcja zarządzania systemami informatycznymi) lub bezpośrednio z wymagań normy (np. ankieta badania zadowolenia Klienta), Zapisy stanowiące obiektywny dowód wykonania działania, lub osiągnięcia wyników (np. zapis kwalifikacji: dyplom, certyfikat; zapis zadowolenia Klienta: ankieta, skarga, wniosek, zapis postępowania administracyjnego: protokół, notatka służbowa, decyzja itp.). Zapisy są potwierdzeniem realizacji w/w dokumentacji i jako dowód postępowania nie podlegają zmianom. Dokumenty - podstawowy element dokumentacji opracowane lub przywołane jako ustalenie celu i sposobu działania, np. procedury, instrukcje, akty prawne wewnętrzne i zewnętrzne i jako wytyczne postępowania podlegają zmianom; Uzupełnieniem opisów podanych w Księdze SZJ są: 1. Ważniejsze terminy i definicje wybrane z normy PN-EN ISO 9001: punkt nr 9, 2. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy w Żukowie - punkt nr 10, 3. Mapa Procesów - punkt nr 11, 4. Karty Procesów - punkt nr 12, 5. Wykaz Procedur Systemowych SZJ - punkt nr 13, 6. Karta Zmian, w której umieszczane są wszelkie zmiany w danym wydaniu KJ punkt nr 14. Rozpowszechnianie i udostępnianie dokumentacji

9 Strona 9 z 43 Dokumentacja SZJ prowadzona jest w formie elektronicznej, w folderze pod nazwą ISO Dostęp do w/w dokumentacji mają pracownicy KO Urzędu. Uprawnienia do dokonywania zmian w dokumentacji elektronicznej umieszczonej w folderze ISO 9001 posiada jedynie Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością (PJ). Na stronach udostępniono Księgę SZJ. Oryginał papierowy nadzorowanej dokumentacji znajduje się u PJ. Nadzór nad dokumentami Urząd realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujące wymagania prawne zewnętrzne i wewnętrzne. Dostępność do aktualnych wydań w/w wymagań gwarantuje właściwe załatwianie spraw prowadzonych przez Urząd. W związku z powyższym prowadzony jest systematyczny nadzór nad dokumentami. Są to: - Dokumenty SZJ (Księga SZJ, Procedury Systemowe, Karty Procesów), - Wymagania prawne zewnętrzne (Ustawy, Rozporządzenia), - Wymagania prawa miejscowego (Uchwały Rady Miejskiej), - Dokumenty wewnętrzne regulujące pracę urzędu ( Zarządzenia Burmistrza), - Norma. Nadzór oraz bezpieczeństwo danych w sieci informatycznej zapewniają Informatycy Urzędu. Komórki organizacyjne posiadają niezbędną, aktualną dokumentację zawierającą: Księgę Systemu Zarządzania Jakością, Procedury Systemowe, Karty Procesów, wymagania prawne zewnętrzne i wewnętrzne oraz inną dokumentację regulującą pracę danej KO w formie elektronicznej. Urząd posiada komputerowy system informacji prawnej INFO LEX. Każda komórka organizacyjna jest odpowiedzialna za nadzorowanie dokumentów, którymi się posługuje. Szczegółowy tryb postępowania przy nadzorze nad poszczególnymi grupami dokumentów oraz zapisami podano w Procedurze Systemowej PPZ 02-1 Nadzór nad dokumentami i zapisami. Nadzór nad zapisami Urząd Gminy dokonuje zapisów jakości związanych z SZJ w formie papierowej i elektronicznej. Zapisy te są czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania. Rodzaje sporządzanych zapisów zostały określone w Procedurach Systemowych i Kartach Procesów. Każda komórka organizacyjna jest odpowiedzialna za nadzorowanie zapisów, które jej dotyczą.

10 Strona 10 z 43 Zasady nadzoru nad zapisami podano w Procedurze Systemowej PPZ 02-1 Nadzór nad dokumentami i zapisami. 5 Odpowiedzialność kierownictwa 5.1 Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo Urzędu jest zaangażowane w realizację wdrożonego SZJ oraz w jego ciągłe doskonalenie. W trakcie opracowywania i wdrażania Systemu w Urzędzie Gminy odbywały się szkolenia z udziałem Kierownictwa, dotyczące spełniania wymagań SZJ, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania wymagań Klienta zewnętrznego oraz wewnętrznego (pracowników Urzędu). Kierownictwo w sposób ciągły komunikuje w organizacji znaczenie spełnienia wymagań klienta jak i tez wymagań przepisów prawnych i innych procedur wewnętrznych. Podkreśla znaczenie wprowadzonej polityki jakości, określa cele jakościowe, zapewnia przeprowadzenie przeglądów zarzadzania a także zapewnia dostępność zasobów. 5.2 Orientacja na Klienta Ważnymi elementami tego procesu są: Strona Urzędu Gminy Żukowo, Biuletyn Informacji Publicznej: badania ankietowe, publikacje prasowe, organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych oraz cotygodniowe przyjęcia Klientów w sprawie skarg i wniosków. PJ analizuje działania SZJ na podstawie wszelkich dostępnych informacji, w tym informacji o zadowoleniu Klientów. Wyniki powyższych analiz są podstawą do podejmowania bieżących działań związanych z obsługą Klientów w celu doskonalenia świadczonych usług. Klient w Urzędzie jest obsługiwany z najwyższą starannością, fachowością i w jak najkrótszym czasie. 5.3 Polityka Systemu Zarządzania Jakością Polityka Systemu Zarządzania Jakością stanowi ramy do przeglądu celów działania Gminy i będzie raz w roku przeglądana przez kierownictwo w czasie Przeglądu Zarządzania. W przypadku potrzeby będzie aktualizowana. Politykę Systemu Zarządzania Jakością przedstawiono w punkt nr 1 Księgi. 5.4 Planowanie Cele dotyczące jakości Główne cele dotyczące jakości zawarte są w Polityce SZJ. Odnoszące się do nich, bieżące, mierzalne cele dotyczące jakości (na dany rok kalendarzowy), określane są w trakcie

11 Strona 11 z 43 Przeglądu Zarządzania dla poszczególnych szczebli zarządzania. Cele realizowanych procesów zawarte są w Kartach Procesów. Planowanie SZJ Planowanie SZJ jest prowadzone systematycznie i ma na celu spełnienie wymagań dotyczących realizacji procesów, osiągania celów jakości, doskonalenia SZJ oraz wdrażania zmian. 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Zakres zadań komórek organizacyjnych został określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz pozostałych Zarządzeniach Burmistrza, jak również uszczegółowiony w zakresach obowiązków i uprawnień. Wymagania kompetencyjne na poszczególnych stanowiskach pracy określone są w wymaganiach prawnych oraz każdorazowo mogą zostać podwyższone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Odpowiedzialność w ramach SZJ przedstawia się następująco: Burmistrz odpowiada za: 1. weryfikację i zatwierdzanie kierunków rozwoju Systemu Zarządzania Jakością, 2. przeprowadzanie Przeglądów Zarządzania, 3. definiowanie celów Polityki SZJ oraz wskazywanie celów i zadań dla poszczególnych szczebli i funkcji w organizacji, 4. współpracę z Pełnomocnikiem ds. SZJ, 5. zatwierdzanie i wydawanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi procedurami SZJ, 6. zapewnienie zasobów niezbędnych dla realizacji Polityki SZJ. Sekretarz odpowiada za: 1. realizowanie działań, tworzących pozytywny wizerunek Urzędu, 2. zapewnienie sprawnej pracy urzędu, 3. określenie odpowiedzialności, uprawnień i wzajemnych zależności personelu urzędu, Pełnomocnik Burmistrza ds. Zarzadzania Jakością (PJ) odpowiada za: 1. utrzymanie i ciągłe doskonalenie SZJ, 2. udział w określeniu, rozpowszechnianiu i realizacji Polityki SZJ,

12 Strona 12 z zarządzanie auditami wewnętrznymi, 4. ocenę skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych, 5. przygotowanie Sprawozdania dotyczącego funkcjonowania SZJ na Przegląd Zarządzania na podstawie Sprawozdań sporządzanych przez Właścicieli Procesów, 6. przygotowanie Przeglądów Zarządzania wykonywanych przez Burmistrza. Z-ca Burmistrza, Skarbnik oraz kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiadają za: 1. utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz realizację celów w podległych sobie obszarach, 2. weryfikację i przegląd efektywności ustanowionego SZJ, 3. zapewnienie zrozumienia założeń Polityki SZJ przez podległych im pracowników, 4. identyfikację potrzeb szkoleniowych w podległej im komórce organizacyjnej, 5. wyznaczenie w podległych zespołach osób odpowiedzialnych za realizację wniosków wynikających z Przeglądów Systemu Zarządzania oraz auditów wewnętrznych, 6. realizację działań korygujących i zapobiegawczych, 7. nadzór nad sporządzanymi zapisami i dokumentami odniesienia. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach odpowiadają za: 1. utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz realizację celów w podległych sobie obszarach, 2. przestrzeganie założeń Polityki SZJ, 3. weryfikację i przegląd efektywności ustanowionego systemu zarządzania, 4. zgłaszanie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych, 5. realizację wniosków wynikających z przeglądów systemu zarządzania oraz auditów wewnętrznych, 6. realizację działań korygujących i zapobiegawczych, 7. nadzór nad sporządzanymi zapisami i dokumentami odniesienia. Przedstawiciel kierownictwa Osobą odpowiedzialną za nadzór nad wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem SZJ zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 9001: 2009 jest Pełnomocnik Burmistrza

13 Strona 13 z 43 ds. Systemu Zarządzania Jakością powołany przez Burmistrza Gminy Żukowo Zarządzeniem Nr 154/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku wraz z późn. zm. Komunikacja wewnętrzna W Urzędzie zapewniono odpowiednie procesy komunikacyjne: 1. sieć komputerowa, 2. poczta elektroniczna zewnętrzna i wewnętrzna, 3. przepływ dokumentów opisany w Instrukcji Kancelaryjnej, 4. sieć telefoniczna. Zapewniają one skuteczny przepływ informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w odniesieniu do SZJ. Urząd umożliwia mieszkańcom Gminy zapoznanie się ze sposobem załatwiania spraw, pobranie druków za pośrednictwem strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Najważniejsze informacje publiczne zamieszczane są również w gablotach informacyjnych. 5.6 Przegląd zarządzania Najwyższe Kierownictwo Urzędu przeprowadza raz do roku Przegląd Systemu Zarządzania Jakością w celu stwierdzenia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności. Przegląd ten obejmuje ocenę realizacji systemu, jego doskonalenie i potrzebę zmian w SZJ, Polityce Systemu Zarządzania Jakością i celach w niej zawartych. Z Przeglądu sporządzany jest Protokół z Przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przez Pełnomocnika Burmistrza ds. SZJ. Przegląd Zarządzania przygotowuje Pełnomocnik Burmistrza ds. SZJ w uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy i zawiadamia o jego terminie Kierownictwo Urzędu oraz Właścicieli Procesów. Dokumenty - Sprawozdania na Przegląd Zarządzania przygotowują: Pełnomocnik Burmistrza ds. SZJ oraz Właściciele Procesów, każdy w swoim zakresie kompetencji. W/w Sprawozdania stanowią integralną część Protokółu z Przeglądu Systemu Zarządzania Jakością, którego oryginał jest przechowywany przez Pełnomocnika Burmistrza ds. SZJ. Porządek Przeglądu Zarządzania odbywa się zgodnie z: Danymi wejściowymi do Przeglądu Zarządzania zawierającymi (przygotowuje je PJ): 1. sprawozdania Pełnomocnika Burmistrza ds. SZJ i Właścicieli Procesów, 2. wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego Przeglądu, 3. informacje na temat zgłoszonych skarg, petycji i wniosków, jakie trafiły do urzędu od Klientów,

14 Strona 14 z realizację procesów opisanych w Kartach Procesów oraz osiąganie wyznaczonych celów (mierniki procesów), 5. status przeprowadzonych działań korygujących i zapobiegawczych realizowanych od ostatniego Przeglądu, 6. wyniki podjętych działań, które zostały zatwierdzone do realizacji na poprzednich Przeglądach, 7. analizę aktualności i dalszej przydatności Polityki SZJ, przewidywane zmiany, które mogą wpłynąć na SZJ, 8. działania podjęte w celu doskonalenia SZJ w Urzędzie. W wyniku przeprowadzonego Przeglądu opracowywane są: Dane wyjściowe z Przeglądu Zarządzania Danymi wyjściowymi z Przeglądu są wszelkie decyzje i działania dotyczące dalszego doskonalenia SZJ, podnoszenie poziomu świadczonych usług w stosunku do wymagań Klientów oraz określenie i przeznaczenie potrzebnych zasobów na ich realizację. 6 Zarządzanie zasobami 6.1 Zapewnienie zasobów Burmistrz Gminy Żukowo poprzez odpowiednie służby urzędu zapewnia zasoby niezbędne do wdrożenia i utrzymania SZJ oraz do ciągłego doskonalenia SZJ w celu zwiększenia zadowolenia Klientów i Mieszkańców Gminy oraz spełniania ich wymagań. 6.2 Zasoby ludzkie Personel Urzędu ma pełne kompetencje w zakresie realizacji procesów. Są one określone w zakresach obowiązków, przechowywanych w aktach osobowych poszczególnych pracowników: Działania związane z: 1. doborem personelu o odpowiednich kompetencjach 2. uzupełnianiem i utrzymaniem tych kompetencji zgodnie z potrzebami, 3. oceną skuteczności szkoleń, 4. utrzymywaniem zapisów dot. kompetencji prowadzone są przez Referat Organizacyjny.

15 Strona 15 z 43 Dobór personelu na poszczególne stanowiska jest realizowany w oparciu o ustalone podstawowe wymagania oraz ocenę kandydata przez Kierowników KO. Podstawowe wymagania stawiane poszczególnym pracownikom na określonych stanowiskach zawarte są w stosownym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Żukowo. Nadzór nad zasobami ludzkimi opisany jest w Procesie PW 03 i Procedurze PPW Infrastruktura Urząd zapewnia i utrzymuje infrastrukturę potrzebną do prawidłowej realizacji procesów, są to miedzy innymi: budynki, lokale użytkowe, media, linie telefoniczne, wodociągi i kanalizacja, sprzęt biurowy, sieć informatyczna, transport zbiorowy, drogownictwo, itp. Zagadnienia związane z określeniem, zapewnieniem i utrzymaniem infrastruktury potrzebnej do realizacji zadań Urzędu ujęte są w Karcie Procesu PG 03 i PW 02. Klienci i Mieszkańcy Urzędu mogą korzystać ze strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej: które dają możliwość zapoznania się ze strukturami funkcjonowania Urzędu. Oprócz standardowych informacji dotyczących Urzędu, dostępne są informacje o pracy Rady Miejskiej, działaniach Burmistrza, prawie lokalnym, ofertach inwestycyjnych i aktualnościach gminnych. 6.4 Środowisko pracy Środowisko pracy niezbędne do osiągnięcia zgodności z wymaganiami jest określone i nadzorowane w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych. Nadzór nad poszczególnymi elementami środowiska pracy sprawują kierownicy komórek organizacyjnych oraz specjalista ds. BHP. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w opracowanych w tym zakresie dokumentach wewnętrznych. 7 Realizacja wyrobu/usługi 7.1 Planowanie realizacji wyrobu/usługi Planowanie realizacji wyrobu/usługi dla zdefiniowanych zadań Urzędu odbywa się zgodnie z wymaganiami prawnymi, w formie procedur ustnych, zawartych w wykazach zadań zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym. Zapisy potwierdzające spełnienie wymagań są sporządzane w dokumentach dotyczących danej sprawy. 7.2 Procesy związane z Klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu/usługi Wymagania wyrobu/usługi obejmują:

16 Strona 16 z wymagania prawne i inne dotyczące wyrobu/usługi, 2. regulacje wprowadzone przez Burmistrza dla spraw objętych Procesem Zarządzania, 3. oczekiwania zgłoszone przez Klienta, 4. wymagania nie ustalone przez Klienta, ale istotne dla załatwianej sprawy (określone zostały w Kartach Procesów i Regulaminie Organizacyjnym). Przegląd wymagań dotyczących wyrobu/usługi Przyjęcie danej sprawy do załatwienia w Urzędzie (złożenie przez Klienta wymaganych dokumentów) jest ewidencjonowane w elektronicznym systemie obiegu dokumentów DocFlow, co stanowi jednocześnie zapis potwierdzający dokonanie jej przyjęcia. Sprawa jest przekazywana do komórki merytorycznej, która dokonuje przeglądu dokumentu. Komunikacja z Klientem Urząd komunikuje się z Klientem w zakresie załatwianej sprawy oraz uwag i wniosków odnoszących się do działalności Urzędu. Podstawowe formy komunikacji to: 1. kontakty z Klientami na etapie załatwiania spraw, 2. wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych, 3. Biuletyn Informacji Publicznej, 4. Strona www, 5. media lokalne, 6. badania ankietowe Klientów. 7.3 Projektowanie Urząd wykonując zadania z zakresu administracji publicznej a także działania związane z projektowaniem rozwoju Gminy. Jest to projektowanie przedsięwzięć związanych z realizacją strategii i programów wyznaczających kierunki rozwoju Gminy. Odpowiednie etapy projektowania przedsięwzięć są przygotowywane, przeglądane i weryfikowane przez uprawnionych pracowników Urzędu, organy samorządu Gminy oraz partnerów zewnętrznych. Proponowane zmiany są analizowane i wprowadzane przez odpowiednie osoby lub organy. Z przeprowadzanych przeglądów wykonywane są zapisy oraz weryfikacja danych wejściowych, w taki sposób, aby zapewnić realizację założonych celów. Projektowanie przedstawione jest w Karcie Procesu PG Zakupy Zakupy wyrobów/usług,

17 Strona 17 z 43 W Urzędzie zakupy wykonywane są zgodnie z wymaganiami prawnymi i przyjętym budżetem. Dostawcy są oceniani oraz wybierani na podstawie spełniania określonych wymagań. Zakupy/usługi przedstawione są w Karcie Procesu nr PW 01 i Procedurze Zamówień Publicznych wprowadzonej do stosowania w Urzędzie Zarządzeniem Burmistrza. 7.5 Realizacja i dostarczanie usługi Nadzorowanie i dostarczanie usługi Usługi świadczone przez Urząd zostały sprecyzowane w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Żukowie oraz w Procesach SZJ, które mają wpływ na jakość obsługi Klientów. Realizacja usług w Urzędzie odbywa się zgodnie z wymaganiami prawnymi. Podejmowane są działania mające na celu realizację usług i wyrobów spełniających określone wymagania. Nadzór nad realizacją usług jest prowadzony przez statutowe organy Gminy oraz instytucje zewnętrzne. Walidacja procesu dostarczania usługi Walidacja jest analizą działań Urzędu w połączeniu z analizą ryzyka zagrożeń określonych działań i obejmuje: 1. zasady i tryb postępowania w tych działaniach łącznie z dokumentami i zapisami powstającymi w trakcie realizacji działania; 2. kwalifikowanie personelu uczestniczącego w tych działaniach. W wyniku przeprowadzonej walidacji działań mogą zostać zidentyfikowane zagrożenia oraz zaproponowane działania doskonalące (zapobiegawcze, korygujące lub antykorupcyjne). Urząd przeprowadza okresową walidację prowadzonych działań zgodnie z Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Żukowo, jednostkach organizacyjnych Gminy Żukowo, zasad jej koordynacji oraz w sprawie określenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Żukowo. W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadzono: Regulamin Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Żukowo i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Żukowo oraz zasady jej koordynacji oraz Regulamin zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Żukowo stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia. Identyfikacja i identyfikowalność Działania w zakresie identyfikacji mają na celu zapewnienie, że załatwiane sprawy oraz towarzyszące im dokumenty są jednoznacznie oznakowane. Identyfikowanie zapewnia, że w każdej fazie załatwiania sprawy jest możliwa identyfikacja statusu w odniesieniu do monitorowania. Zasady identyfikowania są ustalone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt,

18 Strona 18 z 43 co umożliwia identyfikowalność każdej sprawy oraz w Procedurze Systemowej PPZ 02-1 Nadzór nad dokumentami i zapisami. Własność Klienta Do prawidłowego załatwienia sprawy Klient zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu właściwe dokumenty. Dostarczane dokumenty są objęte nadzorem poprzez ich właściwe zarejestrowanie, oznakowanie, przechowywanie oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem lub zaginięciem. Dokumenty Klienta są rejestrowane w Biurze Obsługi Klienta. Dostęp do dokumentów i danych dostarczanych przez Klientów mają tylko upoważnieni pracownicy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Opis zasad rejestracji, oznakowania, przydzielania oraz przechowywania dokumentów otrzymanych od Klientów oraz postępowanie z nimi opisują następujące dokumenty: 1. Ustawa o ochronie danych osobowych 1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego, 3. Instrukcja Kancelaryjna, 4. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy, 6. Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz instrukcji archiwalnej. W przypadku niekompletnej dokumentacji dostarczonej przez Klienta oraz w przypadku zgubienia bądź zniszczenia, sporządzany jest odpowiedni zapis oraz zawiadamia się o tym fakcie Klienta. Zabezpieczenie usługi Urząd dokłada staranności w zakresie realizacji usług oraz dostarczania ich do zainteresowanego Klienta. Pracownicy dokładają wszelkich starań, aby dokumentacja powstająca w wyniku realizowanych różnych usług była przenoszona w teczkach korespondencyjnych. Dokumenty dotyczące danej sprawy są łączone za pomocą spinaczy lub innego wyposażenia biurowego. Działania te zapobiegają dekompletowaniu lub przemieszaniu się dokumentów. Dokumenty przeznaczone do wysyłki są w odpowiedni sposób identyfikowane, pakowane i przekazywane. Wszystkie sprawy i dokumenty z nimi związane są archiwizowane zgodnie z odpowiednimi regulacjami.

19 Strona 19 z Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Urząd nie posiada wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań w rozumieniu urządzeń pomiarowych. 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1 Monitorowanie i pomiary W Urzędzie, w ramach procesów, prowadzone są systematyczne kontrole obejmujące m.in. 1. kontrolę dostarczanych materiałów, wyrobów i usług, 2. samokontrolę prowadzoną przez pracowników w ramach ich zakresu odpowiedzialności i uprawnień, 3. kontrolę funkcjonalną sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników na stanowiskach kierowniczych, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz zakresem odpowiedzialności i uprawnień. Urząd prowadzi kontrolę na podstawie Zarządzenia nr 157/2013 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo księgowych w Urzędzie Gminy w Żukowie (wraz z późniejszymi zmianami) oraz corocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie. 8.2 Zadowolenie Klienta Urząd gromadzi i analizuje wszystkie dane dotyczące świadczonych usług, a tym samym bada poziom zadowolenia Klienta ze sposobu załatwianych spraw. Zbierane są m.in. i analizowane następujące informacje: 1. ankiety wypełniane przez Klientów, 2. artykuły z mediów, 3. skargi wnoszone na pracę Urzędu, 4. odwołania od wydawanych decyzji i ilość odwołań zasadnych. Okresowe analizy w/w informacji z badania zadowolenia Klienta służą, jeśli to zasadne, do podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych. W przypadku zgłaszanych przez Klienta skarg i wniosków, po stwierdzeniu ich zasadności, prowadzone są działania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r.w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5 poz.46).

20 Strona 20 z 43 Ponadto zadowolenie Klientów badane jest również poprzez ankiety kierowane bezpośrednio do Klienta. Wypełnione ankiety pozwalają uzyskać opinie na temat pracy Urzędu i pracowników oraz skuteczności działania SZJ. Audit wewnętrzny Urząd przeprowadza w zaplanowanych odstępach czasu audity wewnętrzne, które pozwalają określić, czy System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 9001: 2009, procedurami systemowymi oraz Kartami Procesów, czy jest wdrożony, skuteczny i utrzymywany. Planowanie, organizowanie przeprowadzanie oraz dokumentowanie auditów wewnętrznych opisuje Procedura Systemowa PPZ 02 2 Audit wewnętrzny. Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiar procesów, usług dokonuje się w oparciu o mierniki określone w Kartach Procesów w celu sprawdzenia spełnienia ich zgodności. Określenie mierników pozwala na analizę osiąganych wyników, która dokonywana jest w Urzędzie raz na rok, w trakcie Przeglądów Zarządzania, na podstawie informacji (nt. stopnia realizacji mierników procesów) przygotowanych przez Właścicieli Procesów. Jeśli analiza osiąganych wyników potwierdza występujące niezgodności w realizacji procesów, podejmowane są działania korygujące w celu zapewnienia zgodności procesu. Ponadto monitorowanie procesów prowadzone jest również przy pomocy: 1. analizy skarg i wniosków wpływających do Urzędu, 2. przeprowadzania kontroli wewnętrznych, 3. przeprowadzania audytów wewnętrznych, 4. realizacji kontroli zarządczej, z uwzględnieniem analizy ryzyka. Ze wszystkich wykonanych czynności są sporządzane i utrzymywane zapisy. Zasady doboru personelu nadzorującego funkcjonowanie procesów oraz realizację mierników procesów zawarte są w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Monitorowanie i pomiar wyrobu Sprawa załatwiana w Urzędzie podlega monitorowaniu przez upoważnionych pracowników. Monitorowanie załatwianych spraw odbywa się poprzez: 1. zidentyfikowanie sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko Data Podpis Barbara Ledwon Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka

Imię i Nazwisko Data Podpis Barbara Ledwon Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Przyjmowanie, rejestrowanie, koordynowanie, załatwianie petycji, skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Szczecin PN EN ISO 900:2009 Nr procedury P III-02 Wydanie 7.0.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE INSTRUKCJA Załącznik do Pisma Okólnego Nr 61/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 26 sierpnia 2016 roku PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo