Wymiana doświadczeo w celu wdrożenia Europejskiego Modelu Zarządzania Jakością EFQM w jednostkach policji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymiana doświadczeo w celu wdrożenia Europejskiego Modelu Zarządzania Jakością EFQM w jednostkach policji"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU LEONARDO DA VINCI będącego częścią programu Uczenie się przez całe Zycie Wymiana doświadczeo w celu wdrożenia Europejskiego Modelu Zarządzania Jakością EFQM w jednostkach policji Nr projektu: PL1-LEO Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartośd merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 1

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 System zarządzania jakością... 4 Wizyta delegacji polskiej w Policji Zachodniej Limburgii w Herk-de-Stad w Belgii w dniach r r Wizyta delegacji polskiej w Policji w Tilburgu - Regionie Środkowej i Zachodniej Brabancji w Holandii w dniach r r Wnioski i spostrzeżenia

3 Wstęp Program Leonardo da Vinci jest jednym z programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. W ramach głównych założeo program propaguje, m.in. działania koncentrujące się na poprawie jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Projekty wymiany doświadczeo VETPRO, w którym uczestniczyła delegacja Polska są to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach w celu transferu ciekawych rozwiązao oraz doskonalenia i modernizacji metod lub praktyk w zakresie kształcenia zawodowego. Mają na celu zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak i poprawę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie nowych rozwiązao w instytucji wysyłającej. Do głównych celów projektów VETPRO zaliczyd należy: «Wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwiad rozwój osobisty w kontekście zawodowym; «Wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach kształcenia zawodowego, instytucjach i popularyzowanie dobrych praktyk. Zalecanym elementem projektów VETPRO jest stworzenie efektu materialnego, który może byd dostępny w formie prezentacji, programu szkolenia w danej dziedzinie, materiałów konferencyjnych przedstawiających rezultaty projektu, publikacji, artykułów naukowych itp. Efekt materialny powinien byd wspólnie opracowany przez uczestników projektu w celu dalszego przekazania wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas wyjazdu w swoich środowiskach. W ramach przedmiotowego programu odbyły się dwie tygodniowe wizyty w Policji Zachodniej Limburgii, w Herk-de-Stad w Belgii oraz Policji w Regionie Środkowej i Zachodniej Brabancji, w Tilburgu w Holandii. Wizyty miały miejsce w dniach od r. do r. w Belgii oraz od r. do r. w Holandii. 3

4 Projekt, jak wcześniej wspomniano, polegał na wymianie doświadczeo grupy funkcjonariuszy Policji, reprezentujących Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz Szkołę Policji w Katowicach. Głównym celem projektu był rozwój funkcjonującego w dolnośląskiej Policji systemu zarządzania jakością i zastąpienie systemu opartego na normie ISO 9001 systemem EFQM. Program wymiany był przygotowywany przez obie strony i obejmował w szerokim zakresie problematykę wykorzystania nowoczesnych metod planowania oraz zarządzania w jednostkach Policji. System zarządzania jakością Normy ISO 9000 Seria norm ISO 9000 została wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standarization). Jej korzenie sięgają 1955 roku, kiedy komitet ekspertów NATO rozpoczął prace nad jakością produktów oraz sposobami zapewnienia jej w przemyśle zbrojeniowym w 15. krajach członkowskich organizacji. Na ich podstawie, został opracowany zbiór dokumentów - AQAP (The Allied Quality Assurance Publications), czyli publikacje paostw sprzymierzonych zapewnienia jakości. Poszczególne paostwa posiadały własne normy jakości, które nie współgrały z innymi krajami. Dlatego też podjęto decyzję o ujednoliceniu norm dla wszystkich paostw. Dokonała tego Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i opracowała serię norm ISO Opublikowano je po raz pierwszy w 1987 roku. Normy ISO 9000 są ciągle aktualizowane oraz ulepszane, aby dostosowad je jak najlepiej do potrzeb praktycznych. Po raz pierwszy zostały znowelizowane w 1994 roku i miały one na celu głównie usunięcie błędów i niezgodności. Następna nowelizacja została wprowadzona w 2000 roku i dotyczyła rozbudowania norm, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia wynikające z ich stosowania oraz nowe potrzeby rynkowe. W normie ISO z serii 9000 sformułowano osiem zasad zarządzania jakością, które mają za zadanie poprawid oraz udoskonalid funkcjonowanie organizacji. Wśród tych zasad znajdują się: 1) orientacja na klienta organizacja powinna poznad oraz zaspokajad obecne i przyszłe potrzeby klienta - daje ona możliwośd pomiaru poziomu satysfakcji klienta oraz odpowiedniego zarządzania relacjami z nim; 4

5 2) przywództwo kierownictwo ustanawia cele i kierunki działao aby pracownicy mogli się w pełni zaangażowad i włożyd wkład w ich osiąganie; 3) zaangażowanie ludzi pracownicy w pełni angażują się w wykonywaną przez siebie pracę oraz aktywnie podnoszą swoją wiedzę i doświadczenie, co w konsekwencji prowadzi do uzyskiwania korzyści przez organizację; 4) podejście procesowe właściwe zarządzanie zasobami oraz podjęcie właściwych działao, aby móc zrealizowad cel do którego dąży organizacja; 5) systemowe podejście do zarządzania polega na zidentyfikowaniu, zrozumieniu i zarządzaniu procesami by móc osiągnąd dany cel; 6) podejmowanie decyzji opierając się na faktach polega na precyzyjnej analizie informacji, aby móc podejmowad właściwe decyzje; 7) wzajemne korzystne więzi z dostawcami odpowiednia komunikacja i dobre relacje z dostawcami zwiększają wartośd danej organizacji; 8) ciągłe doskonalenie ciągłe doskonalenie wyrobów, podnoszenie skuteczności i efektywności procesów jest trwałym celem organizacji. Stosowanie powyższych zasad jest warunkiem spełnienia wymagao normy ISO 9001 oraz zbliża organizację do TQM (Total Quality Management) czyli kompleksowego zarządzania jakością poprzez ciągłe jej doskonalenie. Firma, która wdrożyła system zarządzania jakością oraz uzyskała certyfikat ISO 9001, uzyskuje tym samym wiele korzyści, m.in. takich jak: nabranie zaufania do własnych działao, pracownicy są dumni z otrzymana certyfikatu; usystematyzowanie działao w firmie; poprawia się skutecznośd zarządzania, planowania oraz usprawnia przepływ informacji; jasno określony podział uprawnieo i odpowiedzialności za jakośd sprzyja pracy w spokoju i pełnym zaangażowaniu; jeżeli system zarządzania jakością funkcjonuje sprawnie, wtedy możemy mówid o dalszym rozwoju prac w przedsiębiorstwie, w kierunku jakości biorąc pod uwagę, np. TQM. 5

6 Model TQM Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) EFQM (European Foundation for Quality Management), czyli Europejska Fundacja Zarządzania Jakością jest niedochodową organizacją członkowską. Została ona założona w 1988 roku przez grupę największych przedsiębiorstw europejskich. EFQM obecnie liczy ponad 800. członków, reprezentuje większośd krajów europejskich oraz sektorów działalności. Fundacja ta opracowała i wprowadziła model doskonałości EFQM, stosowany obecnie przez kilkadziesiąt tysięcy organizacji w Europie. Misją EFQM jest stymulowanie i wspieranie działao służących osiągnięciu trwałej doskonałości. Model Doskonałości obejmuje 9 kryteriów. Zostały one podzielone na dwie grupy: "Potencjał" i Wyniki. Firma powinna definiowad wyniki jako efekty oczekiwane i planowane. Ważny jest również rozwój odpowiednich metod ich pomiaru i oceny, a także dokonywanie przeglądów efektywności zastosowanych podejśd. Kryteria dotyczące potencjału pozwalają opisad sposób, w jaki organizacja realizuje swoje kluczowe funkcje, zaś kryteria dotyczące wyników odnoszą się do rzeczywistych efektów działania firmy. Każde z kryteriów rozwinięte jest w postaci kryteriów szczegółowych, które mogą stanowid podstawę dla, tzw. samooceny. Skala ocen EFQM do 1000 punktów rozdzielonych pomiędzy kryteria w zależności od ich ważności. Od 1992r., najlepsze przedsiębiorstwa i organizacje naszego kontynentu mogą ubiegad się o Europejską Nagrodę Jakości (ENJ), która jest nagrodą przyznawaną za jakośd na poziomie europejskim. Gdybyśmy mieli porównad ISO i TQM używając terminów stosowanych w futbolu, certyfikację ISO można by uznad za obronę, która pomaga organizacji nie dopuścid do utraty gola. TQM przeciwnie - reprezentuje atak. TQM uaktywnia organizację i "zdobywa gole" (pozostając przy przenośniach futbolowych). Certyfikat ISO 9000 potwierdza zgodnośd procesów - a nie ich rezultatów - z określonymi wymaganiami zewnętrznymi (podobnie jak prawo jazdy, które potwierdza zdolnośd do prowadzenia pojazdu, a nie jakośd tego prowadzenia). Kryterium l: Przywództwo Kierownik musi wykazad, że określa, komunikuje i wdraża w praktyce jasno sformułowane wartości, które zespół jest w stanie z łatwością realizowad. Celem tego jest uniknięcie chaotycznego stylu zarządzania. 6

7 Kryterium 2: Polityka i Strategia Przede wszystkim, strategia wdrożenia systemu musi byd prosta - ponieważ tylko wtedy będzie ona zrozumiała przez wszystkich zaangażowanych w jej realizację. W kontekście planowania systemu jakości, oznacza to poświęcenie czasu na wypracowanie dokładnie tego, o co nam chodzi. Aby osiągnąd cel, musimy najpierw wiedzied, jaki jest to cel. Kryterium 3: Pracownicy Zasoby ludzkie to najważniejsze "narzędzia" i zasoby. Trudno wyobrazid sobie zadowolonych obywateli obsługiwanych przez sfrustrowanych, niezadowolonych pracowników organizacji. Tylko wtedy, gdy pracownicy w swym działaniu utożsamiają się z celami firmy i nastawieni są na jak najlepszą obsługę obywatela, będzie on zadowolony. Kryterium 4: Partnerstwo i zasoby To kryterium odnosi się do sposobu, w jaki można zarządzad zasobami (finansowymi, informatycznymi, itp.) w sposób jak najbardziej efektywny. Kryterium 5: Procesy Kryterium piąte wymaga przedstawienia, w jaki sposób tworzy się wartośd dodaną zarządzając systemem jakości i stosowanymi procesami. Każdą usługę, zadanie publiczne da się opisad w kategoriach standardu, czyli normy, wzorca. Wprowadzenie standardów usług publicznych wraz z systemem wskaźników i metodami pomiaru stopnia realizacji ustalonego standardu jest praktyczną realizacją konstytucyjnego prawa obywateli do otrzymywania ogólnodostępnych usług publicznych o jednakowym poziomie. Kryterium 6: Obywatele Kryterium to otrzymuje 20% punktów w modelu EFQM, przez co stanowi kryterium o największym znaczeniu. Odzwierciedla to jego wagę w codziennej praktyce. A zatem, wszystkie nasze wysiłki skoncentrowane są na zadowoleniu obywateli. Staramy się robid dla naszych obywateli to, co wydaje się niemożliwe, dlatego ściśle współpracujemy z nimi w celu udoskonalenia naszego systemu. Kryterium 7: Pracownicy Kryterium to wymaga ukazania tego, co organizacja robi dla swoich pracowników, aby podnieśd ich poziom zadowolenia. Mierzymy zadowolenie pracowników poprzez coroczne 7

8 szczegółowe badania opinii, obejmujące rotację personelu, nieobecnośd w pracy z powodu choroby, przypadki spóźniania się do pracy, jawnośd systemu motywacji, awansowania, itp. Kryterium 8: Społeczeostwo Kryterium koncentruje się na tym, co organizacja robi, aby spełnid potrzeby i oczekiwania ogółu społeczeostwa. Dotyczy ono zwłaszcza socjalnych i etycznych aspektów naszej działalności. Kryterium 9: Kluczowe wyniki działalności Kryterium to obejmuje wyniki działalności pod względem osiągnięcia zaplanowanych celów oraz spełnienia potrzeb i oczekiwao. Parametry finansowe obejmują między innymi przepływy środków pieniężnych, czy efektywnośd z zainwestowanego kapitału. Dodatkowe parametry obejmują tendencje w zakresie kosztów i błędów. System zarządzania jakością w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego W 2004 roku w Wydziale Postępowao Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu roku został wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. W dniu 28 kwietnia 2004 roku Komenda otrzymała certyfikat potwierdzający, że system został wdrożony i jest utrzymywany. Jej Najwyższe Kierownictwo, mając na celu ciągłe doskonalenie systemu podjęło decyzję o jego rozszerzeniu na pozostałe komórki organizacyjne KWP. Z tego względu w 2005 roku powołano zespól wdrożeniowy, składający się z Pełnomocnika ds. SZJ KWP i jego asystentów, którzy zostali wytypowani do pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych. System, który został opracowany, obejmował wszystkie działania realizowane przez KWP i określał odpowiedni nadzór nad procesami poza nią realizowanymi. W lutym 2007 roku Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, w celu ujednolicenia procedur stosowanych przez dolnośląską Policję oraz wdrażanych w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego systemów zarządzania jakością podjął decyzję o rozpoczęciu prac, mających za zadanie wdrożenie grupowego systemu zarządzania jakością we wszystkich jednostkach Policji województwa dolnośląskiego. Powyższe zostało usankcjonowane w Decyzji Nr 33/10 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie realizacji zadao w zakresie wdrożenia grupowego 8

9 systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego. W 2007 roku do grupowego systemu zarządzania jakością włączono Komendę Powiatową Policji w Dzierżoniowie, Kamiennej Górze, Kłodzku, Zgorzelcu, Oławie i Strzelinie. W 2008 roku Komendę Powiatową Policji w Miliczu, Lubaniu i Głogowie. W 2009 roku Komendę Powiatową Policji roku w Świdnicy, Złotoryi, Jaworze, Lubinie. W 2010 roku Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze, Legnicy oraz Komendę Powiatową Policji w Oleśnicy, Polkowicach i Środzie Śląskiej. W 2011 roku Komendę Powiatową Policji w Bolesławcu, Wołowie, Trzebnicy, Górze i Ząbkowicach Śląskich. Zakooczenie prac związanych z wdrożeniem grupowego systemu zarządzania jakością we wszystkich jednostkach Policji zaplanowano na 2012 rok, a kolejnośd działao określono w przywołanej wyżej decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz w szczegółowym Harmonogramie prac wdrożeniowych, który jest sporządzany na okres roku. W celu wdrożenia SZJ powołano 4 nieetatowe zespoły wdrożeniowe grupy projektowe, wyłoniono koordynatorów dla służby logistycznej, wspomagającej, prewencyjnej i kryminalnej. W pracach poszczególnych grup udział biorą przedstawicie z komórek organizacyjnych KWP oraz jednostek Policji, w których wdrażany jest system. Prace miały charakter konsultatywny i polegały na tworzeniu procesów oraz procedur, które wynikały ze zidentyfikowanych potrzeb funkcjonariuszy i pracowników Policji. Standaryzują one sposób zarządzania oraz funkcjonowania wszystkich dolnośląskich jednostek Policji. Na mapie procesów przedstawiono 3 procesy systemu zarządzania jakością, zidentyfikowane i nazwane jako główne, funkcjonujące w jednostkach dolnośląskiej Policji, tj.: PG-1 Wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw, PG-2 Zapewnienie bezpieczeostwa i porządku publicznego, PG-3 Obsługa logistyczna dolnośląskiej Policji. Procesy te są monitorowane, mierzone oraz analizowane przez osoby je nadzorujące w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego 9

10 K L I E N T Obsluga logistyczna dolnoslaskiej Policji Zarzadz. zasobami ludzkim Nadzór nad zapisami K L I E N T Policji. Natomiast w komendach miejskich i powiatowych Policji przez komendanta lub zastępcę odpowiednio do regulaminu organizacyjnego jednostki. Przeglad systemu zarzadzania zarzadzania jakoscia jakoscia Procedury wspomagajace Audity wew. Dzialania korygujace Dzialania zapobiegawcze Nadzór nad wyrobem niezg. Nadzór nad dokumentacja Nadzór nad zapisami Wykrywanie i sciganie sprawców przestepstw Zapewnienie bezpieczenstwa i porzadku publicznego Wszystkie procesy oraz procedury zostały zidentyfikowane i przedstawione w postaci macierzy procesów, gdzie ustalono przyporządkowania procedur do poszczególnych procesów głównych oraz wskazano jednostki i komórki organizacyjne w nich przewodzące i uczestniczące w ich realizacji. W odniesieniu do wymagao normy PN-EN ISO 9001:2009 z korporacyjnego systemu zarządzania jakością wyłączono: - projektowanie (rozdział 7.3 normy) z uwagi na to, że procesy i wyroby wynikają z obowiązującego prawa i nie ma możliwości ich modyfikacji przez Policję, - walidację procesów (rozdział normy) z uwagi na to, że nie występują w dolnośląskiej Policji procesy, których wyników nie można byłoby ocenid po ich realizacji. Ponadto odnosząc się do wymagao normy PN-EN ISO 9001:2001 z korporacyjnego systemu zarządzania jakością w Komendach Miejskich i Powiatowych Policji wyłączono: 10

11 - zakupy (rozdział 7.4 normy) Komendy Powiatowe/Miejskie Policji województwa dolnośląskiego nie są dysponentem środków budżetowych, przez co samodzielnie nie mogą dysponowad posiadanymi środkami w ramach przyznanego budżetu na dany rok przez dysponenta III stopnia, czyli Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Systemem zarządzania jakością nie jest również objęta praca operacyjna prowadzona przez Policję. Dokumenty niejawne mogą byd udostępniane jedynie dla auditorów wewnętrznych posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeostwa dostępu do informacji niejawnych. Korzyści z wdrożonego systemu wypływają przede wszystkim z prowadzonych auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych KWP lub w jednostkach Policji, gdzie w czasie auditu zwraca się uwagę na wiele obszarów, które często są pomijane lub pozostają poza nadzorem. Przykładowe efekty wynikające z wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz podejmowane działania w ramach doskonalenia systemu w dolnośląskiej Policji: uporządkowanie obiegu dokumentów jawnych, zwiększenie nadzoru nad dostępnością i aktualizacją aktów normatywnych i aktów kierowania, poprzez wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji i ich obiegu; wprowadzenie jakościowych mechanizmów kontrolnych, w postaci auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania, które są dodatkowym i cennym źródłem informacji dla kierownictwa, podejmowanie działao korygujących lub zapobiegawczych w przypadku nie wykonania założonych mierników ocennych w okresach półrocznych i rocznych, polepszenie obsługi klientów, poprzez rozbudowę sieci punktów recepcyjnych w większości jednostek na poziomie KMP/KPP w naszym województwie takie punkty recepcyjne utworzono, wdrożenie mechanizmu wyzwalającego inicjatywę u policjantów i pracowników, w postaci Karty dobrych praktyk, zwiększenie nadzoru nad sprzętem P.Poż i BHP, zwiększenie nadzoru nad doskonaleniem zawodowym w Policji, wypracowanie procedur zapewniających nadzór nad urządzeniami pomiarowymi w Policji dolnośląskiej (alkomaty, alkotesty, radary, wagi, itp.), 11

12 włączanie do systemu zarządzania jakością, działao strategicznych policji i mierników, poprawa komunikacji wewnętrznej w zakresie prowadzenia i dokumentowania odpraw służbowych w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego, zorganizowanie dziewięciu edycji Menadżerskiego Studium Podyplomowego z zakresu organizacji i zarządzania, studium ukooczyło ok. 550 policjantów i pracowników, prowadzenie badao ankietowych poprzez Internet Oceo nas na temat oceny jakości obsługi interesantów w jednostkach Policji oraz działao podejmowanych przez policjantów, prowadzenie cykliczne raz w roku badao ankietowych Społecznej oceny stanu poczucia bezpieczeostwa i pracy Policji w wybranych powiatach województwa dolnośląskiego we współpracy z Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, połączenie kontroli zarządczej z podejściem jakościowym wdrożenie elektronicznego arkusza zarządzania ryzykiem i samooceny. Wszystkie wymienione wyżej doświadczenia, związane z systemami zarządzania jakością w dolnośląskiej Policji zostały porównane z istniejącymi w Policji belgijskiej i holenderskiej. 12

13 Wizyta delegacji polskiej w Policji Zachodniej Limburgii w Herk-de-Stad w Belgii w dniach r r. W trakcie pobytu delegacji zrealizowano wcześniej ustalony harmonogram wizyty z podziałem na poszczególne dni, co odzwierciedlono w niniejszym sprawozdaniu. W pierwszym dniu wizyty delegacja udała się do Komisariatu Policji w Herk-de-Stad, która była współorganizatorem projektu i stroną przyjmującą polską delegację. Za przedsięwzięcie odpowiadał Komendant Policji Ivo Renders. Po powitaniu i przedstawieniu uczestników projektu członkowie delegacji mogli się zapoznad ze strukturą, organizacją i zadaniami belgijskiej Policji. Przed 2001 rokiem panowała pewna różnorodnośd w jednostkach Policji belgijskiej, stąd też trudno było zapewnid w miarę na jednakowym poziomie stan bezpieczeostwa. Po 2001 roku przeprowadzono reformę w belgijskiej Policji. Podzielono ją na dwie odrębne struktury działające na dwóch poziomach, niezależnych, lecz ściśle współpracujących ze sobą w celu zapewnienia bezpieczeostwa. Należą do nich: Policja Federalna główna siedziba mieści się w Brukseli, pozostałe oddziały w większych miastach. W Policji Federalnej zatrudnionych jest policjantów i pracowników cywilnych. Działa na terenie całego kraju - odpowiedzialna jest za realizację celów Krajowego Planu Bezpieczeostwa; Policja Lokalna składa się ze 195 jednostek w 195 strefach. Terytorium strefy danej jednostki Policji składa z jednego lub więcej miast. W belgijskiej Policji Lokalnej służy policjantów oraz pracuje pracowników cywilnych. Policja Lokalna odpowiedzialna jest za realizację celów Lokalnego Planu Bezpieczeostwa. W Policji belgijskiej nie ma żadnej zależności pomiędzy Policją Federalną i Policją Lokalną. Każda ze struktur ma swoje ustawowe obowiązki, brak jest podległości, czy też zależności służbowej, przy czym obowiązują pewne zasady współpracy. Również wśród Policji Lokalnej nie ma żadnej hierarchii. Każda jednostka pracuje na swoje konto, w swoim podległym regionie. Zadania Policji Federalnej: Policja Administracyjna: głównym zadaniem jest egzekwowanie prawa. W jej strukturach 13

14 znajdują się jednostki wodne, drogowe, kolejowe, wsparcie lotnicze, psy służbowe itd. Policja Sądowa: zajmuje się ciężkimi gatunkowo przestępstwami, walką przestępczością zorganizowaną i międzyregionalną, zagadnieniem związanym z handlem ludźmi i przemytem narkotyków, organizacjami przestępczymi, zabójstwami, korupcją, oszustwami, rozbojami. Policja Koordynacji i Wsparcia: zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja, szkolenia, sprawy prawne, logistyka, sprzęt, finanse. Zadania Policji Lokalnej: Prawo belgijskie przewiduje 7 podstawowych funkcji dla Policji: 1. Rozwijanie stosunków sąsiedzkich: fizyczna obecnośd Policji w społeczeostwie, lokalny dialog, wymiana myśli, osobistych relacji, rozwiązywanie problemów. Na 4000 mieszkaoców przypada minimum 1 dzielnicowy (oficer społeczności). 2. Reagowania: fizycznego kontaktu z ludnością cywilną w każdym mieście (skargi, informacje), infolinia całodobowa, w każdej Policji Lokalnej co najmniej 1 stały punkt kontaktowy, który jest otwarty minimum 12 godzin na dobę. 3. Interwencji: reagowanie na wszelkie zgłoszenia, interwencje w ciągu 20 minut, w których konieczna jest interwencja Policji. Do obsługi wypadków drogowych, kradzieży w sklepach, przemocy w rodzinie, zakłócania ciszy nocnej itp. co najmniej 1 zespół interwencyjny 24h/24h, 365d/365d w każdej jednostce Policji. 4. Wspierania ofiar przemocy: pomoc dla ofiar przestępstw. Każdy policjant jest przeszkolony, w zakresie wspierania ofiar przemocy domowej. Każda jednostka Policji Lokalnej ma co najmniej jednego specjalnie przeszkolonego, w tym zakresie policjanta. 5. Pracy dochodzeniowo-śledczej: badania lokalnej przestępczości. W Policji Lokalnej 7% funkcjonariuszy zajmuje się prowadzeniem postępowao karnych. 6. Utrzymania porządku publicznego: ochrony i przywrócenia porządku publicznego, bezpieczeostwa i zdrowia publicznego. Odpowiednie wyposażenie i wyszkolenie policjantów. 7. Policji drogowej: zapobieganie i prewencja na drodze, represja, kontroli ruchu. W Policji drogowej pracuje 8% funkcjonariuszy Policji. Stopnie policyjne: 1. nadkomisarz, 2. komisarz, 14

15 3. główny inspektor, 4. inspektor, 5. agent. Podległośd Policji belgijskiej: Policja Federalna: 1. Władza polityczna - Minister Spraw Wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości, 2. Organ sądowy prokurator. Policja Lokalna: 1. Władza polityczna - Izba Burmistrzów Strefy Policji. Urząd Policji (radnych) Minister Spraw Wewnętrznych; 2. Organ sądowy prokurator; 3. Lokalna Rada Bezpieczeostwa: burmistrz, szef korpusu publicznego, prokurator. Szef Policji Lokalnej wybierany jest w drodze konkursu. Jego kadencja trwa 5 lat. Po upływie tego czasu organizowany jest kolejny konkurs, w którym może wziąd udział obecny komendant. Po wystąpieniu przedstawicieli lokalnej Policji głos zabrał przedstawiciel polskiej delegacji, który omówił strukturę, organizację i zadania polskiej Policji. Po wystąpieniu uczestnicy dyskutowali na temat podobieostw i różnic w organizacji belgijskiej oraz polskiej Policji. Zapoznano się także z infrastrukturą i wyposażeniem technicznym jednostki Policji w Herk-de-Stad. Przedstawiciele kolejnej jednostki Policji omówili szczegółowo organizację i zadania Policji Federalnej Infocenter (AIK) oraz organizację i zadania służby Koordynacji i Wsparcia (CSD). Poruszony także został sposób zarządzania jednostką Policji. Policja Federalna w Belgii działa na dwóch poziomach: terytorialnym (lokalnie na terenie własnego dystryktu oraz federalnie na terenie całego kraju) i funkcjonalnym (podstawowe zadania policyjne i zadania specjalistyczne, akcje i operacje policyjne). W Policji Federalnej są również umieszczone jednostki specjalistyczne działające na terenie kraju (lotnictwo, policja wodna, oddziały specjalne, oddziały prewencji). Jednostki ze sobą współpracują i nie ma pomiędzy nimi żadnych zależności. Policją Federalną kieruje Komisarz Generalny. 15

16 Przedstawione zostały ponownie szczegółowe zadania realizowane przez poszczególne rodzaje Policji Federalnej, tj. administracyjną, sądową, koordynacji i wsparcia oraz organizacji i zadania służby Policji Federalnej. Belgijska Policja Federalna podporządkowana jest Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Ministrowi Sprawiedliwości. Swoje zadania realizuje na terenie całej Belgii i składa się z: Urzędu Komisarza Generalnego - stoi na czele Policji Federalnej, 3 dyrekcji generalnych (Dyrekcja Generalna ds. Administracyjnych Policji, Generalna Dyrekcja Policji Sądowej oraz Generalna Dyrekcja Wsparcia (logistyki) i Zarządzania, centralnych dyrekcji z siedzibą w Brukseli oraz zdecentralizowanych dyrekcji w różnych prowincjach Belgii. Organizacja i zadania jednostek Policji Federalnej (AIK). W Belgii jest 27 jednostek zdecentralizowanych jednostek, które działają na terenie prowincji. Prowincja składa się z kilku stref policyjnych. W przypadku prowincji Limburg są to trzy strefy lokalnej Policji: w Halen, w Herk-de-Stad i w Lummen. Głównymi zadaniami Policji Federalnej na przykładzie jednostki w Hasselt jest między innymi: wsparcie jednostek przy zabezpieczeniach dużych imprez masowych czy tez na drogach (wyścigi kolarskie), realizacja zadao wymagających koordynacji, prowadzenie spraw złożonych wymagających zaangazowania większych sił i środków, zapewnienie służby dyżurnej dla patroli w prowincji, wsparcie logistyczne lokalnej Policji (naprawa sprzętu, pojazdów itp.). Oprócz jednostek zdecentralizowanych w belgijskiej Policji Federalnej utworzone są również: - trzy jednostki policji wodnej, - pięd jednostek wsparcia powietrznego, - sześd komend/komisariatów kolejowych, - sześd komisariatów policji drogowej (autostradowej), - główny obwód sił prewencji Policji w Brukseli. Organizacja i zadania Federalnej Policji Drogowej na przykładzie policji w Hasselt: - kierownictwo, 16

17 - sekcja informatyczna (zarządzanie systemami informatycznymi), - sekcja operacji policyjnych koordynacji, - sekcja patrolowa, - ogniwa komórek ruchu drogowego w Hasselt i Houthalen, - sekcja techniczna. Do zadao Wydziału Ruchu Drogowego należy: - gromadzenie i prowadzenie systemów informatycznych w zakresie kierujących, wypadków drogowych, - koordynacja zabezpieczeo policyjnych imprez na drogach, a w szczególności wyścigów kolarskich, przejazdów VIP, - kontrole drogowe w zakresie przestrzegania przez kierujących przepisów ruchu drogowego, a w szczególności: prędkości jazdy, jazdy pod wpływem narkotyków, czy alkoholu, odległości między pojazdami oraz kontrola transportu drogowego i przewozu odpadów, - zabezpieczanie miejsc wypadków drogowych oraz zdarzeo mających wpływ na zaburzenie płynności ruchu. Organizacja i zadania Centrum Komunikacyjno-Informatycznego W centrum przyjmowane są zgłoszenia i koordynowana jest służba patroli na terenie prowincji Limburg. W jednostce w Hasselt to pomieszczenie, w którym na centralnym monitorze wyświetlana jest mapa prowincji wraz z położeniami patroli będącymi w służbie. Każdy z operatorów posiada własny monitor, na którym informacje mogą byd dowolnie konfigurowane dostosowane do potrzeb operatora. Na podstawie zgłoszenia telefonicznego można zlokalizowad położenie osoby dzwoniącej oraz właściciela danego numeru telefonicznego. Zadania przekazuje się drogą radiową, w zależności od położenia patrolu, bądź właściwości interwencji. Patrol przyjmujący realizację zadania na mapie zmienia kolor. Pozwala to na przejrzystośd przy przydzielaniu zadao patrolom będącym w dyspozycji operatorów/dyżurnych. 17

18 Od pewnego czasu podejmowane są działania mające na celu poprawę współpracy, pomiędzy regionami Policji Federalnej oraz poprawę współpracy pomiędzy Policją Federalną i Lokalną. Chodzi przede wszystkim o lepszą komunikację i wymianę informacji. Zapewnid to w dużej mierze ma tworzony nowy system informatyczny CSD - Decentralised Coordination and Support Directorate. Z baz danych systemu będzie korzystała zarówno Policja Federalna i Policja Lokalna. System ma obejmowad region całej Limburgii i ma składad się z modułów: Zintegrowana współpraca policyjna, Współpraca lokalnych władz z Policją, Współpraca z sądami, Zadania i misje specjalne. W tej chwili funkcjonuje kilka odrębnych systemów informatycznych i nie ma dobrej wymiany informacji pomiędzy jedną, a drugą Policją. Policja belgijska kładzie duży nacisk na gromadzenie informacji i jej właściwe wykorzystanie. Zbieranie informacji i jej przetwarzanie jest jednym z najważniejszych elementów w systemie zarządzania Policją. Dzięki zgromadzonym informacjom, które są następnie przetwarzanie i wykorzystywane do planowania pracy jednostki, a następnie do realizacji podstawowych zadao jednostki osiągają założone cele, zarówno krótkoterminowe, jak i te długoterminowe. Powyższe stanowi realizację obszaru Polityka i Strategia oraz Współpraca ze społeczeostwem z Modelu doskonałości EFQM wdrażanego przez belgijską Policję. Jednostka Policji w Sint-Truiden stanowiła koleją, w której gościła polska delegacja. Działa ona na obszarze Sint-Truiden - 40-tysięcznego miasta w prowincji Limburgia, położonego w strefie policyjnej Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken. Jednostka policji w Sint-Truiden. Wizyta obejmowała spotkanie z przedstawicielami policji Sint-Truiden oraz zwiedzanie jednostki. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli Komendant Policji Sint-Truiden, przedstawiciele poszczególnych działów, a także Burmistrz, zaprezentowano strukturę oraz główne cele i kierunki działania na rzecz bezpieczeostwa w tym regionie. Prezentacja jednostki policji w Sint-Truiden Policja w Sint-Truiden zatrudnia 99. funkcjonariuszy oraz 26. pracowników administracji, a także kilkanaście osób w straży społecznej (community guard). Gospodarze przedstawili, m.in. strukturę zdarzeo, z którymi ma do czynienia policja w Sint-Truiden. W większości są to zakłócenia porządku (41%) oraz sprawy administracyjne 18

19 (27%). Pozostałe typy spraw to: sprawy kryminalne (14%), zdarzenia drogowe (9%), zakłócenia porządku połączone ze zbrodnią (4%) i inne (5%). Warta szczególnego odnotowania jest stosowana przez policję, z dużym powodzeniem metoda mediacji sąsiedzkiej. Polega ona na rozwiązywaniu problemów sąsiedzkich, poprzez mediację i wspólne wypracowywanie rozwiązania. Metodę stosuje się, m.in. w przypadku konfliktów sąsiedzkich, których przyczyną są: hałas, agresja werbalna, szkody wywołane przez dzieci lub zwierzęta, naruszenie granicy własności, śmiecenie, nieprawidłowe parkowanie itp. Nie stosuje się tej metody w cięższych przypadkach, takich jak konflikty związane z przemocą fizyczną. W zakresie mediacji sąsiedzkiej policja współpracuje z wieloma partnerami, m.in. z władzami miasta, ośrodkami pomocy społecznej, sądem pokoju itd. Podstawowe zasady tej metody to dobrowolnośd, poufnośd i bezstronnośd. Proces mediacji obejmuje kilka etapów: inicjacyjny (zgłoszenie i ocena), rozmowa z pierwszą stroną konfliktu, rozmowa z drugą stroną konfliktu, mediacja z obiema stronami i porozumienie. Mediacja sąsiedzka to metoda bardzo skuteczna pozytywne rezultaty odnoszone są w ok. 80% przypadków. Tematem przewodnim, który przewijał się podczas wizyty w Sint-Truiden było partnerstwo. Jest to obszar działalności, na który Policja kładzie szczególny nacisk. Jednostka Policji w Sint-Truiden jest symbolem otwartej komunikacji: położona w centrum, posiadająca otwartą recepcję, obsługę skarg, korzystająca z elektronicznych kanałów komunikacji jest instytucją przyjazną obywatelowi. Policja ściśle współpracuje z władzami miasta, szpitalami, szkołami, schroniskami dla zwierząt, ośrodkami opieki społecznej i innymi instytucjami społecznymi. Ważnym elementem zapewnienia społeczeostwu poczucia bezpieczeostwa i czynnikiem integracji jest także straż społeczna (community guard), złożona z pracowników cywilnych (w sumie kilkanaście osób pracujących w pełnym wymiarze lub na pół etatu). Komunikacja zewnętrzna odbywa się poprzez oficera prasowego oraz samego Komendanta, stronę internetową, notatki prasowe (do mediów wysyłanych jest kilka i dziennie), a także czasopismo wydawane we współpracy w władzami miasta i inne publikacje. Regularnie przeprowadzane jest wśród lokalnej społeczności badanie ankietowe. Organizowane są dni otwartych drzwi, wystawy, seminaria, akademie i wycieczki 19

20 z przewodnikiem. Planowane jest rozszerzenie komunikacji elektronicznej o Facebooka i Twittera. Poczta elektroniczna wykorzystywana jest do obsługi zgłoszeo do obywatela wysyłane są co najmniej 2 e: przyjęcie zgłoszenia i obowiązkowy kontakt owy w danej sprawie po trzech tygodniach. Równie istotna jest komunikacja wewnętrzna wykorzystuje kanały elektroniczne, multimedia, konsultacje i spotkania, także nieformalne, sprzyjające budowaniu ducha zespołu. Delegacja polska miała okazję zapoznad się z praktycznymi aspektami pracy jednostki, takimi jak procedura wystawiania mandatów za wykroczenia drogowe czy komputerowy system rejestracji wydao kluczy do pomieszczeo i pojazdów służbowych. Zaprezentowano szereg pomieszczeo i obiektów jednostki, w tym, m.in. pomieszczenie dyżurnego, Niebieski pokój, cele dla zatrzymanych, serwerownię, strzelnicę, garaże itd. Jednostka policji w Sint-Truiden system rejestracji wydao kluczy 20

21 Jednostka policji w Sint-Truiden Niebieski pokój Jednostka Policji w Sint-Truiden sprawia bardzo korzystne wrażenie, zarówno pod względem lokalowym, sprzętowym czy infrastrukturalnym, jak i organizacyjnym. Na szczególne uznanie zasługuje wysiłek wkładany w kształtowanie partnerstwa ze społeczeostwem i instytucjami publicznymi oraz właściwej komunikacji społecznej. Kolejnym punktem wizyty była jednostka policji lokalnej w Beringen. Delegacja polska zapoznała się z warunkami pracy w jednostce, odwiedzając m.in. punkt recepcyjny, garaże, sale konferencyjne, pomieszczenia dla osób zatrzymanych itd. Także tutaj przedstawiony został system rejestracji wydao kluczy. 21

22 Jednostka policji w Beringen Jednostka policji w Beringen - system rejestracji wydao kluczy Jednostka policji w Beringen dzwonek nocny Po powrocie do Herk-de-Stad delegacja polska zapoznała się z wykorzystywanym z dużym powodzeniem w tej jednostce policji komputerowym systemem rejestracji zdarzeo drogowych. W systemie tym gromadzone są wszystkie dane dotyczące zdarzeo, takie jak miejsce wystąpienia (zaznaczone na mapie), rodzaj zdarzenia, okoliczności, przyczyny, rozmiar szkody itp. Umożliwia także sporządzenie planu sytuacyjnego. 22

23 Herk-de-Stad system komputerowej rejestracji zdarzeo drogowych System stanowi bardzo bogatą bazę informacji o zdarzeniach drogowych, mających miejsce w rejonie obsługiwanym przez lokalną jednostkę policji, dostarczając wszelkiego rodzaju danych statystycznych i pomagając w prowadzeniu właściwej polityki w tym zakresie, np. wskazując miejsca o dużej częstotliwości występowania zdarzeo drogowych pozwala na odpowiednią intensyfikację działao patrolowych itd. W Herk-de-Stad funkcjonuje również baza danych innych zdarzeo związanych z naruszeniem bezpieczeostwa i porządku publicznego, wspomagająca właściwe planowanie działao miejscowej policji. W czwartek delegacja udała się do Komisariatu Policji w Heusden Zolder. Jednostka wdrożyła model EFQM, gdzie Komendant jednostki przedstawił prezentację Droga do doskonałości. 23

24 Jednostka Policji Lokalnej w Heusden-Zolder należy, pod względem zatrudnienia do pierwszej kategorii jednostek. Pracuje w niej 75. policjantów. Komendant w jednostce pełni tą funkcję od 11 lat i od samego początku kiedy zaczął kierowad jednostką wdraża system zarządzania jakością w oparciu o model EFQM. Wcześniej przed 2002 rokiem w belgijskiej Policji był wdrażany model pracy holenderskiej Policji INK, ale po reformie belgijskiej Policji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaleciło stosowanie modelu EFQM. Na początku prace rozpoczęto od wyznaczenia lokalnych celów długoterminowych i krótkoterminowych. Powiązano to z Lokalnym Planem Bezpieczeostwa określając tym samym misję jednostki. Następnym zadaniem było nawiązanie partnerskiej współpracy z pracownikami i policjantami oraz stworzenie dobrej atmosfery współpracy. Komendant przyjął zasadę Jeżeli ludzie są chętni do pracy to wówczas dobrze pracują. Ważna była zmiana mentalności policjantów do wykonywanej służby, co również miało odzwierciedlenie we współpracy z lokalną społecznością i poprawą wizerunku Policji. Następnie działania były związane z nawiązaniem dobrej współpracy z instytucjami współpracującymi z Lokalną Policją w zakresie bezpieczeostwa oraz z lokalną społecznością. Jednostka ma podpisanych wiele porozumieo dotyczących jej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 24

25 Management cycle Dec Recognised for Excellence Vision Mission Strategy Teambuilding Participation Development Human aspect and results Management boards Balance Culture Trust Partnership Teamwork Recognised for Excellence in Europe Korpschef HCP Geert Luypaert - Lokale politie Heusden- Zolder - Tel.: Rectorstraat 2, 3550 Heusden-Zolder Policjanci mają ściśle określone zadania i są z nich rozliczani. Powszechnym narzędziem stosowanym do tego celu jest fotografia dnia roboczego. Nie jest to jednak obserwacja pracownika, a robione jest to na podstawie bazy danych oraz informacji, które zostały przez pracownika w danym dniu wprowadzone do karty pracy. Karta pracy składa się z dwóch formularzy: do danych twardych (fakty, dowody) oraz informacji niesprawdzonych. Informacje są wprowadzane do bazy danych do systemu CSD, który był prezentowany w Hasselt. Prowadzona jest analiza zapisów i na tej podstawie są oceniani i rozliczani pracownicy z zadao. Oceny dokonują bezpośredni przełożeni. Z pracy całej jednostki Komendanta rozlicza Burmistrz Miasta. Rada Miasta jest zainteresowana wynikami jednostki i stanem bezpieczeostwa, ale również ważne są warunki pracy w jednostce i atmosfera pracy. Dlatego dośd często organizowane są spotkania, festyny i zabawy dla policjantów i ich rodzin z udziałem lokalnych społeczności. Pierwsze pozytywne efekty z wdrożenia modelu EFQM zauważono w jednostce już po pierwszych 2 latach jego funkcjonowania i postanowiono kontynuowad prace. Kluczowym elementem modelu EFQM jest systematyczne dokonywanie samooceny jednostki oraz porównywanie się z innymi podobnymi jednostkami, tzw. benchmarking. Pierwszą samoocenę jednostki w poszczególnych 9. obszarach modelu EFQM i 32. podobszarach 25

26 przeprowadzono w 2004 roku i uzyskano 439 punktów na 1000 możliwych. Jednostka wzięła wówczas udział w ogólnokrajowym konkursie organizacji wdrażającym EFQM. W drugiej samoocenie przeprowadzonej w 2008 roku uzyskano już 554 punkty. Recognised for Excellence in Europe Tel.: Rectorstraat 2, 3550 Heusden-Zolder Zdaniem Komendanta wdrażanie i stosowanie modelu EFQM w jednostkach Policji jest zasadne. Odzwierciedlają to wyniki osiągane przez jednostkę zarówno te stricte policyjne oraz opinie i oceny lokalnej społeczności i Rady Miasta. Doceniana jest również bardzo dobra atmosfera pracy, którą udaje się budowad zespołowo. W dalszej części spotkania uczestnikom delegacji zaprezentowano infrastrukturę i wyposażenie jednostki, w tym sposób przyjęd i obsługę interesantów. Następnie Komendant jednostki na przykładzie toru wyścigowego w Circuit Zolder zaprezentował sposób zabezpieczenia imprezy masowej. Powodzeniem całego przedsięwzięcia jest bardzo dobra współpraca z organizatorem imprezy i właścicielem toru wyścigowego. Współpraca z partnerami to realizacja obszaru EFQM Partnerstwo i zasoby. Szkolenie podstawowe policjantów i doskonalenie zawodowe to realizacja obszarów EFQM Pracownicy. Jak te zadania są realizowane zaprezentowano uczestnikom delegacji w Szkole Policji PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) w Genk. Szkoła działa jako jedyna w rejonie Limburgi w Belgii. 26

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak:

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 Liczba pracowników: 100 200 osób Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wiele instytucji publicznych posiada system

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, 5 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2010. Wójt Gminy Raba Wyżna. z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 12/2010. Wójt Gminy Raba Wyżna. z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Projekt Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych (WYDOBEZIMAS) Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Joanna Mucha, Śl.UW w Katowicach Program Unii Europejskiej Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW Kraków, 2014 1 Spis treści Wykaz skrótów...3 UWAGI WSTĘPNE...4 1 STANDARDY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ...5 1.1 Ogólne standardy w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania Pierwszą z przedstawianych komórką funkcjonującą w Urzędzie był Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. Historycznie powstał w momencie tworzenia Urzędu w wyniku reformy administracyjnej. Do zadań Wydziału

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Prezentacja podejścia do samooceny w ramach kontroli zarządczej na podstawie wyników badania ankietowego

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Prezentacja podejścia do samooceny w ramach kontroli zarządczej na podstawie wyników badania ankietowego 1. Powitanie uczestników spotkania 2. Prezentacja podejścia do samooceny w ramach kontroli zarządczej na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez Urząd Miasta Częstochowy 3. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLNE 1/5

USTALENIA KONTROLNE 1/5 Działając na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku programu kontroli l.dz. U 092 22/07/RS z dnia 15.10.2007 r. oraz upoważnienia nr 88/07, 89/07 i 90/07 z dnia 15.10.2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl

Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl Pomiar kompetencji powinien służyd WYŁĄCZNIE do adresowania działao rozwojowych. Ocena kompetencji NIE POWINNA zakooczyd

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo