BIULETYN INFORM ACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORM ACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORM ACYJNY Nr 2/2009 Prof. dr hab. MAREK BUGDOL Funkcjonowanie systemu jakości Poważnym impulsem do zmiany sposobów myślenia o jakości i obsłudze klientów było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Systemy zarządzania jakością w znaczącym stopniu mogą poprawić jakość usług świadczonych przez administrację samorządową. Czy systemy zarządzania jakością są odpowiednie dla administracji samorządowej? Pierwszy system zarządzania jakością w administracji oparty o normę ISO wdrożono w Kanadzie w 1995 roku. W Polsce moda na jakość rozpoczęła się w roku 1999 (po reformie administracji samorządowej). Pierwszy system jakości w urzędzie miasta wprowadzono w Dzierżoniowie, a w starostwie powiatowym w Raciborzu. W pierwszych czterech latach wdrożono ok. 80 systemów jakości. Różne były motywy ich wdrażania. Najczęściej systemy zarządzania jakością wdrażano w administracji samorządowej, bo lokalni politycy mieli pozytywne doświadczenia wyniesione z sektora prywatnego. Nie można też wykluczyć, że silną motywacją było naśladownictwo, swoista moda na ISO. Poważnym impulsem do zmiany sposobów myślenia o jakości i obsłudze klientów było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Systemy zarządzania jakością w znaczącym stopniu mogą poprawić jakość usług świadczonych przez administrację samorządową. Jakie są zalety i wady systemów jakości? Na podstawie doświadczeń urzędów, które stosują systemy jakości można wyodrębnić kilka zalet. Po pierwsze, wdrożenie systemu podnosi świadomość jakości. Pracownicy, którzy obsługują klientów (w tym klientów wewnętrznych) pracują lepiej, doceniają ich zaangażowanie, korzystają z ich wiedzy. Po drugie, uporządkowaniu ulega cała sfera organizacyjna. Następuje integracja czynności, które były rozproszone w różnych funkcjonalnych działach. Lepszy jest nadzór nad dokumentami i zapisami. Po trzecie, zwiększa się zainteresowanie innymi metodami doskonalenia jakości. Najczęściej wzmacniane są procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Po czwarte, w wyniku stosowania podejścia procesowego urzędy skuteczniej działają (mają większą zdolność do osiągania celów jakości). W dłuższej perspektywie czasowej systemy jakością mają poprawiać efektywność organizacji, zmniejszać koszty jakości, wpływać znacząco na utrzymanie satysfakcji klientów. Wady systemów jakości są wyłącznie wynikiem nieporozumień i błędów związanych z ich wdrażaniem. Systemy funkcjonują niewłaściwe, bo najczęściej byle jak zidentyfikowano kluczowe procesy, nie dokonano żadnych zmian strukturze. Bolączką polskich systemów jest ich wysoki poziom zbiurokratyzowania. Konsultanci często starają się wszystko opisać i udokumentować. W konsekwencji zamiast doskonalić jakość utrwalają bałagan organizacyjny. System staje się nakładką na to, co jest nieprawidłowe, funkcjonuje w zbiurokratyzowany sposób. Brakuje też konsekwencji, zaangażowania i wsparcia udzielanego przez najwyższe kierownictwo pracownikom doskonalącym jakość. Procedury są traktowane jako, coś świętego. Zapomina się o tym, że to procedury są dla ludzi a nie odwrotnie. Czy wdrożenie systemu jest obowiązkowe? Absolutnie nie. Jeżeli uważasz, że systemy znormalizowane przeszkadzają Ci w funkcjonowaniu albo, że podobne efekty możesz uzyskać inną drogą, to zrezygnuj z certyfikacji. Celem jest zawsze poprawa jakości usług (również tych, jakie świadczysz dla pracowników).

2 ISO dla Obszarów Metropolitalnych Etapy wdrażania systemu jakości Zasadniczo wyodrębniamy siedem etapów wdrażania systemów jakości (dalej SZJ): a) informacyjny (wiem), b) decyzyjny (chcę), c) przygotowawczy (przekonanie pracowników o słuszności decyzji, rozpoczęcie szkoleń, pisanie procedur i księgi jakości, analiza możliwości, ustalenie elementów mających podlegać zmianom), d) etap właściwego wdrażania (dopasowywanie norm do rzeczywistości), e) etap wewnętrznych auditów i modyfikacji, f) etap auditu wewnętrznego, g) certyfikacja. Wdrożenie systemów jakości jest związane z kształtowaniem świadomości jakości. Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie funkcjonowania systemu jakości, wymagań jakości. Należy nauczyć ich posługiwania się narzędziami jakości. Bardzo ważnym i krytycznym etapem jest identyfikacja procesów, ustalenie zależności i związków zachodzących pomiędzy nimi. Należy ustalić mierniki pomiaru procesów. Później można przystąpić do opracowania procedur jakości, wdrożenia ich w życie, sprawdzenia ich skuteczności. Przyjęcie systemu zarządzania jakością powinno być związane z podjęciem decyzji strategicznej. wdrożony to, że istnieje sterta procedur o niczym nie świadczy. System musi być zakomunikowany, pracownicy muszą postępować zgodnie z nowymi zasadami. To postępowanie nie musi być idealne (pamiętaj: najlepszą nauką jest nauka na błędach, co oznacza, że pracownicy muszą mieć dużą swobodę); system nie funkcjonuje, gdy zarządza nim centrala 1, utrzymywany co oznacza, że przeprowadzane są już audity jakości, organizowany jest przegląd wymagań, zarządzania, system jest żywy, dynamiczny, pracownicy są zaangażowani w jego utrzymanie, skuteczny cele jakości, jakie wyznaczyliśmy są osiągane (cele dla naszych procesów również). Czy zawsze potrzebna jest pomoc konsultantów? Istnieją badania, według których rola konsultantów jest negatywna. Ale to nie konsultanci są winni, lecz Ty sam, szczególnie, jeżeli odbierzesz sobie inicjatywę tworzenia polityki jakości, identyfikacji procesów. Najlepiej, jeżeli system wdrożą sami pracownicy. Muszą być jednak wcześniej odpowiednio przeszkoleni. Co oznaczają sformułowania: Ustanów, udokumentuj, wdrażaj, utrzymuj system zarządzania jakością i ciągle doskonal jego skuteczność? Norma ISO mówi nam, że system jest tylko wówczas skuteczny, jeżeli spełnione są równocześnie wszystkie wymagania. System musi być: ustanowiony i udokumentowany musimy podjąć strategiczną decyzję o wprowadzeniu systemu, być może potrzebne będą jakieś zmiany w strukturze organizacyjnej; musisz wiedzieć, kto za co w organizacji odpowiada, opracować wszystkie wymagane dokumenty, Rys. Schemat procesu wdrażania systemu jakości 1 Szczególnie niebezpieczną są tzw. wdrożenia grupowe, które są tańsze. Istnieje wiele dowodów na to, że w sektorze publicznym system nie jest skuteczny, bo wdrożono go w strukturze scentralizowanej. Prof. dr hab. MAREK BUGDOL Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Auditor systemów zarządzania jakością. Członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. Wykłada systemy zarządzania jakością, wymagania jakości, politykę społeczną. Interesuje się zarówno zarządzaniem jakością, jak i zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz socjologią organizacji. 2

3 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 2/2009 Podstawowe pojęcia Prof. dr hab. MAREK BUGDOL W pytaniach i odpowiedziach o systemie, jakości, klasie, procesie czyli definicje, o których warto wiedzieć więcej. Jak należy rozumieć słowo system? Wyobraź sobie, że prowadzisz samochód. Aby Twoja podróż była bezpieczna, to muszą być spełnione określone warunki. Jednym z nich jest niezawodność wszystkich części, których funkcjonowanie jest od siebie zależne. To samo można odnieść do naszego organizmu czy też do organizacji. Zbiór wielu elementów, które są od siebie zależne nazywamy systemem. W zarządzaniu wykorzystywane jest prawo Ackoffa, który uznał, że sprawność żadnego systemu, a więc i spółki, nigdy nie równa się sumie sprawności jego części składowych. Jest ona wynikiem ich wzajemnych oddziaływań. 1 Prawo to można odnieść do wielu podejmowanych działań. Na przykład powinniśmy o nim pamiętać dokonując oceny dostawców w ramach systemów zarządzania jakością. Nie zawsze jest tak, że najlepsi dostawcy będą zapewniać najwyższą jakość naszego wyrobu. Bardzo często jest wręcz odwrotnie. Urzędy też są zbiorem różnych systemów, a jednym z nich jest system jakości. Kiedy więc mówimy o systemie jakości to mamy na uwadze zbiór złożony z takich elementów, jak: odpowiedzialność kierownictwa, nadzorowanie procesów, analizowanie danych itp. W praktyce ważne jest to, aby kierownictwo myślało i podejmowało decyzje z uwzględnieniem systemu. Kiedy zmieniasz strukturę organizacyjną (system organizacyjny), to musisz pamiętać o zmieniających się zachowaniach organizacyjnych (systemie społecznym). Czym jest jakość? Profesor E. Kindlarski wyliczył kiedyś, że w literaturze istnieje ponad 100 definicji jakości. Jakością interesowali się filozofowie (Arystoteles, Platon, Cyceron i inni) oraz tysiące różnych naukowców. Według normy ISO 9000:2005 która definiuje pewne pojęcia jakość to: stopień, jakim 1 R.L. Ackoff: Zarządzanie w małych dawkach, PWN, Warszawa, 1993, s zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania (inherentny tkwiący w czymś, w ustalonych obyczajach). Często jak mantrę powtarza się, że jakość jest spełnianiem potrzeb i oczekiwań. Ale taka definicja niewiele nam mówi. Pojawiają się pytania: jak mam badać potrzeby, skoro cały czas się zmieniają? jak mam spełniać wymagania klientów mojego urzędu, skoro muszą działać zgodnie z przepisami prawa? Wobec tego możemy powiedzieć, że jakość to taka wartość, która powinna przyświecać wszystkim naszym zadaniom oraz podejmowanym wysiłkom. Jakość dotyczy ludzi procesów, załatwianych spraw, kontaktów z innymi. Jakość musi być mierzona. Istnieje tutaj wiele możliwości. Możesz badać satysfakcję klienta (w pewnym, niewielkim stopniu badania takie udzielają odpowiedzi na pytanie: czy ich potrzeby są zaspokajane?), możesz wyznaczać sobie różne wskaźniki jakości, liczyć liczbę wybraków, reklamacji, poniesione straty jakości, czas obsługi itp. W praktyce każda organizacja musi sama opracować zestaw różnych, najlepiej uzupełniających się sposobów. Co to jest klasa? Klasa (ISO 9000:2005) to: kategoria lub zaszeregowanie nadane różnym wymaganiom dotyczącym jakości wyrobów, procesów lub systemów mających takie samo zastosowanie funkcjonalne. Możesz lecieć samolotem i wówczas możesz wybrać dwie, a może nawet trzy klasy. W klasie ekonomicznej siedzisz skulony, jak struś i możesz liczyć na płatną kanapkę. W klasie biznes piękne panie noszą tacki z szampanem i kawiorem. To samo dzieje się, kiedy korzystasz z hotelu. Samochody tej samej marki też mają różne klasy. W urzędach nie można różnicować klientów. Często popełnianym błędem jest podział klientów na ważnych, np. inwestorów i mniej ważnych. Pamiętaj, że klienci oceniają nie tylko to, jak są sami obsługiwani, ale również to, jak obsługujesz innych. Nawet inwestor wyprowadzi się z twojego miasta, kiedy zauważy, że zwykły obywatel jest traktowany gorzej. 3

4 ISO dla Obszarów Metropolitalnych Co to jest proces? Wg normy terminologicznej ISO 9000:2005: proces to zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Strasznie skomplikowana definicja. Ale wyobraź sobie, że krzesło, na którym być może siedzisz musiało zostać wyprodukowane z uwzględnieniem podejścia procesowego. Ktoś kupił drzewo (albo obrzydliwy plastik) tutaj mamy tzw. wejście procesu. Ktoś to drzewo odpowiednio przyciął, złączył, pomalował-zachodził tzw. proces wewnętrzny (złożony z współzależnych etapów, czynności). Ktoś wreszcie to krzesło sprzedał, dostarczył do klienta to wyjście procesu. O tym, dlaczego to pojęcie jest takie ważne napiszemy w drugiej części opracowania. Jak należy rozumieć pojęcie projektowania? Zapewne, kiedy słyszysz o projektowaniu słusznie myślisz o projektowaniu domów, samochodów lub ewentualnie projektowaniu ogrodów. W zarządzaniu jakością jednak przyjmuje się, że projektowanie jest rozumiane jako zbiór procesów, które przekształcają wymagania na określone właściwości lub na specyfikację wyrobu, procesu lub systemu (EN ISO 9000:2005, pkt 3.4.4). Jeżeli więc mamy do czynienia ze zbiorem procesów (por. def.), to sprawdźmy na ile przekształcają one wymagania dotyczące wyrobu lub klienta. Co oznacza wyraz identyfikowalność? Identyfikowalność to zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego, co jest przedmiotem rozpatrywania (ISO 9000:2005). Czym są audity jakości? W organizacji występuje dużo audytów i auditów. Mamy audyty finansowe, wiedzy, organizacyjne, personelu, itp. ale również audity jakości. Audit nie jest kontrolą!!! Jest to rozmowa dwóch kolegów z pracy, którzy wspólnie próbują znaleźć najlepsze rozwiązanie dotyczące obsługi klientów (w tym klientów wewnętrznych). W urzędzie jest dużo auditów wewnętrznych. Można je przeprowadzać w układzie funkcjonalnym lub procesowym. Oznacza to, że auditowane mogą być albo poszczególne działy, wydziały, referaty albo procesy, które przebiegają przez wiele komórek organizacyjnych. Jak należy rozumieć pojęcie oranizacji? Organizacja to grupa ludzi i infrastruktura z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań (ISO 9000:2005). Organizacją jest więc szkoła, firma, instytucja, stowarzyszenie itp. Urzędy są również organizacją. Bardzo ważną rolę pełnią struktury organizacyjne, ponieważ to one wpływają na zachowania pracowników. Zauważ, że sam fakt przyporządkowania kogoś do jakiejś komórki organizacyjnej wpływa na jego zachowanie. Auditorzy jakości wiedzą o tym, że inaczej zachowuje się Marysia z księgowości, a inaczej Waldek, który pracuje w referacie komunikacji. Ale struktury mają również wpływ na przebieg procesów i na jakość obsługi klienta (niestety nasze struktury są przestarzałe i stanowią przeszkodę w budowaniu jakości). Co oznacza skrót ISO? ISO to Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna, która powstała już w 1947 roku. Nie można więc mówić o wdrażaniu ISO wdrażamy system jakości oparty o normy ISO. W tej chwili do ISO należy ponad 150 państw. Skoro więc tak często krytykujemy system jakości, to powinniśmy zapytać samych siebie, dlaczego w innych państwach systemy te są stosowane od wielu już lat w sektorze publicznym? Jakie normy wydaje ISO? Jest ich bardzo dużo. Dotyczą praktycznie każdej dziedziny naszego życia. Wykaz norm i dokumentów z rodziny ISO 9000 oraz ich polskie odpowiedniki (za PKN Polskim Komitetem Normalizacyjnym) znajdziesz w tabeli obok (źródło: www. pkn.pl) Kto to jest klient wewnętrzny? Jeżeli prosisz panie z działu kadr o jakieś zaświadczenie, to stajesz się ich klientem wewnętrznym. Każda osoba, która uczestniczy w tym samym procesie podejmowania decyzji administracyjnej jest klientem kogoś. Idea ta głosi, że równie ważne jak potrzeby klientów tradycyjnych-zewnętrznych są potrzeby i oczekiwania klienta wewnętrznego. Klienci muszą ze sobą współpracować, uczyć się od siebie. Zainteresowanie ideą klienta wewnętrznego umocniło się w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy to niektóre organizacje postanowiły wprowadzić zasady marketingowej orientacji do systemów zarządzania. Wówczas to pojawiły się pierwsze próby oceny wewnętrznych dostawców, oparte albo o poziom zaangażowania w realizacji jakiś zadań albo o poziom wyko- 4

5 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 2/2009 ISO 9000:2005 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia ISO 9001:2008 PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania ISO 9004:2000 PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością Wytyczne doskonalenia funkcjonowania ISO 10001:2007 PN-ISO w trakcie opracowania Zarządzanie jakością Zadowolenie klienta Wytyczne dla organizacji dotyczące kodeksów postępowania ISO 10002:2004 PN-ISO 10002:2006 Zarządzanie jakością Zadowolenie klienta Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach ISO 10003:2007 PN-ISO w trakcie opracowania Zarządzanie jakością Wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów na zewnętrz organizacji ISO 10005:2005 PN-ISO 10005:2007 Systemy zarządzania jakością Wytyczne dotyczące planów jakości ISO 10006:2003 PN-ISO 10006:2005 Systemy zarządzania jakością Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w przedsięwzięciach ISO 10007:2003 PN-ISO 10007:2005 Systemy zarządzania jakością Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją ISO 10012:2003 PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego ISO/TR 10013:2001 Polska wersja raportu technicznego dostępna w PKN Wytyczne dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością ISO 10014:2006 PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych ISO 10015:1999 PN-ISO 10015:2004 Zarządzanie jakością Wytyczne dotyczące szkolenia ISO/TR 10017:2003 PKN-ISO/TR 10017:2005 Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2000 ISO 10019:2005 PN-ISO 10019:2006 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług ISO/TS 16949:2002 Polska wersja specyfikacji technicznej dostępna w PKN Systemy zarządzania jakością Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania ISO 9001:2000 w przemyśle motoryzacyjnym oraz w organizacjach produkujących części zamienne ISO 19011:2002 PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego nania celów. Wdrożone systemy były połączone z systemem wynagrodzenia i miały pełnić funkcję motywacyjną. Dzisiaj idea klienta wewnętrznego sprowadza się do obowiązku przestrzegania wewnętrznych standardów pracy, ale sami pracownicy muszą owe standardy traktować jako podstawę doskonalenia relacji międzyludzkich. Jeżeli normy, procedury są narzucane, to pracownicy mają skłonności to postrzegania tylko swoich przełożonych jako klientów wewnętrznych. Wprowadzenie w życie tej idei wymaga poprawy świadomości jakości. Podczas szkoleń można zaznajomić pracowników z samą ideą klienta wewnętrznego, a w trakcie samooceny można poprosić ich o zdefiniowanie tego, kto jest ich klientem wewnętrznym, czy oni sami pełnią rolę wewnętrznego dostawcy. Bardzo ważnym zadaniem jest określenie przyczyn popełnianych błędów. Mogą one tkwić w uwarunkowaniach organizacyjnych. Taka szkoleniowa sesja jest bardzo dobrym sposobem na poprawę istniejących procesów. Co to jest przegląd zarządzania? To działania, które podejmujemy po to, aby określić przydatność i skuteczność systemu jakości. Kiedy więc mówimy o przeglądzie zarządzania to mamy na uwadze takie czynności, które muszą służyć do oceny przydatności samego systemu. Zwykle przegląd zarządzania to specjalnie przygotowane spotkanie najwyższego kierownictwo i pełnomocnika jakości (uczestniczyć w nim mogą wszyscy), na którym omawiane są problemy związane z funkcjonowaniem systemu jakości. Najwyższe kierownictwa podejmuje decyzje dotyczące dosko- 5

6 ISO dla Obszarów Metropolitalnych nalenia systemu (dane wyjściowe) po zapoznaniu się z danymi wejściowymi (wiedza, jaką przygotował pełnomocnik). Dane wejściowe mogą obejmować: wnioski z auditów, wyniki badań satysfakcji klienta, status działań korygujących i zapobiegawczych, wyniki z poprzednich przeglądów etc. Czym są działania korygujące i zapobiegawcze? Działania korygujące podejmujemy, gdy dochodzi do niezgodności (np. nie spełniamy postanowień normy ISO, nie przestrzegamy procedur, łamiemy wymagania jakości), a działania zapobiegawcze są działaniami profilaktycznymi ( dmuchamy na zimno ). Czym jest Księga Jakości? To jeden z najważniejszych dokumentów, które może pełnić funkcję edukacyjną i informującą. Zwykle znajdziesz tam opis systemu jakości, zestaw procedur, zakres odpowiedzialności. Ale uwaga: nie ma sensu tworzyć opasłych tomów, których i tak nikt nie przeczyta. Jeżeli już napisałeś, opracowałeś, wdrożyłeś procedury, to nie ma sensu ich przepisywać. Księga Jakości musi zawierać zakres SZJ włączając szczegóły ew. wyłączeń dotyczących wymagań oraz ich uzasadnienie, udokumentowane procedury ustanowione dla SZJ lub powołanie się na nie, opis wzajemnego oddziaływania między procesami SZJ (ISO 9001:2008). A czym jest procedura? To opis postępowania podczas realizacji jakiegoś procesu. Możesz więc opracować procedurę wydawania decyzji administracyjnych. Będzie ona zawierać cel, opis postępowania, zakres odpowiedzialności poszczególnych osób, ew. sposób sprawowania nadzoru, monitorowania itp. Co to są te wyłączenia, o których wspomniana w Księdze Jakości? W zasadzie każdy punkt normy musi być spełniony. Ale istnieją takie zasady, zalecenia, punkty normy, których spełnianie jest niezgodne ze specyfiką funkcjonowania urzędu. Uwaga: wyłączenia ograniczono tylko do rozdziału 7 (realizacja wyrobu) i to pod warunkiem, że owo wyłączenie nie wpływa na zdolność organizacji do dostarczania wyrobu zgodnie z wymaganiami. Praktyka wskazuje, że najczęściej wyłączeniu podlega pkt 7.3 projektowanie i rozwój oraz pkt walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi. Uwaga: uzasadnienie wyłączenia powinno być zawarte w Księdze Jakości. Czym jest efektywność, a czym skuteczność? Efektywność relacja między osiągniętymi wynikami, a wykorzystanymi zasobami. Skuteczność stopień w jakim zaplanowane działania są realizowane i planowane wyniki osiągane (norma ISO 9000:2005). Te dwie zacytowane definicje najlepiej świadczą o tym, że czasami bezmyślnie posługujemy się tymi pojęciami. Mówimy jestem efektywny, skuteczny. W rzeczywistości jednak rozgraniczenie tych pojęć w zarządzaniu jakością jest bardzo ważne. System może być skuteczny, ale nie zawsze będzie efektywny. Jestem skuteczny, kiedy osiągam cele jakości. Jednak w pierwszym okresie osiąganie tych celów może być związane z długoterminową strategią lub ich realizacja może wynikać z działań zapobiegawczych. Kiedy jednak wdrażam system (ponoszę jakieś koszty, nazywane inwestycjami), po czasie spadają koszty jakości, to mogę mówić, że system jest efektywny. Co to jest wyrób? Proste pytanie? Niekoniecznie. Wyroby to: wyniki procesu (ISO 9000:2005). Wyrobem uwaga może być usługa, idea, półprodukt lub produkt materialny. W urzędach wyrobem są decyzje administracyjne, postanowienia, informacje. Co oznacza pojęcie wymagania? W zarządzaniu jakością przez cały czas mówimy o spełnianiu wymagań. Możemy wyróżnić wymagania prawne (i to one są najważniejsze), wymagania normalizacyjne, klienckie (podane przez klienta) i wreszcie nasze własne wymagania jakości (np. branżowe). Wymagania: wynikają z norm ISO 9001, 9004, są zawarte w normach innych, specjalistycznych, dotyczą procesów, są zawarte w modelach doskonałości (ogólnych, dotyczących sektora publicznego). Według normy ISO 9000:2005: wymaganie to potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Potrzeby mogą być jednak: utajnione, uświadomione i nieuświadomione. Wyróżniamy potrzeby elementarne, wyższego rzędu, władzy, afiliacji 6

7 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 2/2009 itp. Potrzeby zależą od wielu czynników, a ich cechą jest to, że wykazują one zmienność. Wymagania jakości należy więc badać, przeglądać i spełniać. Dla osób zajmujących się zarządzaniem jakością ważne jest to, że na owe potrzeby wpływa również jakość dostarczanych usług (działanie obustronne). Klienci uczą się, mają nowe doświadczenia, zmieniają się ich potrzeby dotyczące życia, a w związku z tym zmieniają się również potrzeby związane z realizacją różnych usług. Jak ma rozumieć pojęcie weryfikacji? Weryfikacja to-potwierdzenie przez przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania (ISO 9000:2005). Kiedy więc klienci przekazują nam specyfikację (mówią, piszą, co chcą uzyskać, jakie są ich oczekiwania), a nasz pracownik przed dostarczeniem wyrobu sprawdza, czy udało się zrealizować wszystkie punkty specyfikacji, to dokonuje on weryfikacji. Co oznacza skrót PDCA? Cykl PDCA (inaczej cykl Deminga): P oznacza Plan (planuj), D Do (wykonuj), C Check (sprawdź) oraz A Act (działaj). W praktyce stosowanie PDCA wymaga, aby doskonalenie systemu jakości oraz procesów dokonywało się w cyklu ustawicznym. W praktyce organizacje poświęcają różny czas na realizację poszczególnych etapów. Niektóre z nich starają się najpierw wszystko staranie zaplanować (czas planowania sięga nawet 8-9 miesięcy). dążenie do satysfakcji klientów wewnętrznych (tzn. pracowników) poprzez delegowanie władzy i uprawnień, odpowiednie style kierowania, proces informacji i komunikacji społecznej, system kar i nagród, motywację itp., wykorzystanie efektu synergii (zespołów pracowniczych, kółek jakości itp.), dążenie do ciągłej obniżki kosztów jakości, kładzenie nacisku na prewencję i ograniczanie do niezbędnego minimum kontroli jakości, traktowanie systemów jakości jako rzeczy oczywistej, podłoża do budowania filozofii jakościowej, akcentowanie przywództwa i jego roli w procesie wprowadzania zmian, wykorzystanie narzędzi i technik jakościowych. C.R.J. Longo i M.A.A. Cox 2 przypisują poszczególne elementy do wyrazów: total, quality, management. I tak: total oznacza kompleksowe podejście do problematyki przywództwa, integracji, konkurencji, pracowników (ich zaangażowania i partycypacji w podejmowaniu decyzji), klientów i środowiska; quality (jakość) jest spełnieniem potrzeb i oczekiwań klientów poprzez projektowanie, planowanie i szkolenie; management (zarządzanie) musi uwzględniać integrację, przywództwo i empowerment 3. 2 C.R.J. Longo, M.A.A. Cox: Total Quality Management in Financial Services: beyond the fashion the reality has to take off. Total Quality Management 1997, nr 6 (8). 3 Empowerment to nie tylko delegowanie władzy, upodmiotowienie, to koncepcja zmierzająca do usuwania strachu, poprawy poziomu zaufania. Kim jest pełnomocnik? To przedstawiciel kierownictwa, który jest równocześnie członkiem kierownictwa (według nowej normy ISO 9001:2008) i niezależnie od tego, czym się na bieżąco zajmuje dba o to, aby system jakości funkcjonował poprawnie. Co to jest TQM (Total Quality Management)? E. Deming jeden z prekursorów nauk o jakości pytany o definicję TQM podczas jednej z konferencji powiedział: nie wiem. O TQM wszyscy mówią, ale nikt nie potrafi tej koncepcji, a nawet swoistej filozofii zarządzania zdefiniować. Można jednak wymienić kilka elementów składowych TQM: Szkolenie pracowników wykonawczych w Starostwie Powiatowym w Myślenicach 7

8 ISO dla Obszarów Metropolitalnych Dr hab. JÓZEF MACIUSZEK Metody i narzędzia doskonalenia komunikacji wewnętrznej Nawet najlepsze rozwiązania organizacyjne nie spełnią swej funkcji, jeśli ludzie, dla których zostały stworzone nie będą portafili skutecznie się komunikować. O tych elementach w kontekście projektu ISO dla Obszarów Metropolitalnych. Analiza Działania prowadzone w ramach tego zadania ogniskują się wokół zagadnień doskonalenia komunikacji wewnętrznej w JST. Punktem wyjścia prowadzonych prac 1. etap projektu jest analiza sytuacji w zakresie komunikacji wewnętrznej w urzędach. Dotyczyć ona będzie opisu dominujących wymiarów komunikacji wewnętrznej (komunikacja pionowa w górę, komunikacja pionowa w dół, komunikacja pozioma), identyfikacji podstawowych form komunikacji wewnętrznej w danej jednostce organizacyjnej z uwzględnieniem ich aspektu formalnego i nieformalnego (listy, raporty, instruktaże, zebrania, intranet) oraz rozpoznania oraz opisu podstawowych barier i przeszkód w procesie komunikacji. Analizy te zostaną oparte na wynikach badań kwestionariuszowych i obserwacji zebrań i spotkań zespołów. Narzędzia Podstawowe narzędzie stanowi Kwestionariusz Komunikacji Wewnętrznej, który składa się z serii pytań dotyczących różnych aspektów komunikacji w JST, czyli jakości przepływu informacji (od przełożonych do podwładnych, od pracowników do kierowników, między równorzędnymi stanowiskami), wykorzystywanych środków komunikowania się oraz możliwych przeszkód i barier procesu komunikacji. Należy podkreślić, że badania mają charakter anonimowy, nie opisujemy poszczególnych pracowników, lecz wyciągamy wnioski ogólne, dotyczące całych organizacji. Oznacza to, że uzyskane wyniki będą analizowane statystycznie, między innymi poprzez odwołanie się do procentowych rozkładów odpowiedzi. Analiza uzyskanych wyników badań posłuży do opracowania raportu końcowego, który obejmie opis struktur i wymiarów komunikacji w badanych Urzędach, jej form, barier i przeszkód w procesie przepływu informacji. Raport da odpowiedź na pytania dotyczące m.in. celów grupy (np. czy członkowie wiedzą, jakie rezultaty ma przynieść ich praca i czy akceptują cele), kompetencji komunikacyjnych i wzorców interakcji (np. stopień precyzji wyrażanych opinii, wielokanałowość interakcji), klimatu i norm komunikacyjnych (np. wsparcie i kooperacja czy wycofanie i rywalizacja). Raport z badania komunikacji wewnętrznej w Urzędach pozwoli zaprojektować program szkoleń z kompetencji komunikacyjnych oraz zaproponować wprowadzenie procedur usprawniających jakość komunikacji wewnętrznej w JST. Ekspert Wiodący Zadania Doskonalenie komunikacji wewnętrznej Dr hab. JÓZEF MACIUSZEK Dyrektor Instytutu Zakład Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psycholog i filozof. Doświadczony trener-konsultant z zakresu psychologii biznesu i komunikacji interpersonalnej. Trener NLP dyscypliny która powstała i rozwija się dzięki odkrywaniu i opisywaniu tego, co robią ludzie, którzy są skuteczni w tym, co robią. Autor 4 książek i kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych. W kręgu głównych zainteresowań dr. Maciuszka jest testowanie, wg standardów metod nauk empirycznych, wybranych wzorców komunikowania się odwołującego się do nieświadomego przetwarzania informacji. 8

9 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 2/2009 Badania ankietowe OMIKRON, Warszawa W tym artykule chcielibyśmy podzielić się z Państwem doświadczeniami związanymi z realizacją badań terenowych. Co się dzieje? Od 1 września wśród klientów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie prowadzone były badania ankietowe. Obecnie badania satysfakcji klientów urzędów zostały zakończone i możemy podzielić się doświadczeniami związanymi z ich realizacją. Co to za metoda? Badania to tak naprawdę kwestionariusz wywiadu. Nasi ankieterzy rozmawiają z mieszkańcami wychodzącymi z urzędu po załatwieniu (lub niezałatwieniu) sprawy i zadają pytania. Odpowiedzi zapisują na specjalnym arkuszu, dla uproszczenia nazywanym ankietą. Taka technika badawcza ma wiele zalet. Przede wszystkim wykwalifikowani ankieterzy nawiązują bezpośredni kontakt z respondentem, zadają pytania, kontrolują przebieg wywiadu, a kiedy trzeba motywują do wyczerpujących odpowiedzi. Inną zaletę wywiadów prowadzonych przez ankieterów jest losowy charakter doboru próby o uczestnictwo w badaniach proszony jest co trzeci wychodzący z urzędu klient. Nie ma więc obawy, że odpowiedzi udzielać będą wyłącznie zirytowani petenci chcący podzielić się swoim rozgoryczeniem, albo osoby mające, z różnych powodów, dużo czasu na wyrażanie swojego zdania, czy dowcipnisie wpisujący przypadkowe odpowiedzi. Losowy dobór próby gwarantuje więc reprezentatywność otrzymanych wyników - oczywiście w zakresie błędu statystycznego. Z drugiej strony sumienność ankieterów kontrolowana jest przez koordynatora badań oraz procedury eliminujące niedokładność czy nierzetelność. Wszyscy nasi ankieterzy mają doświadczenie w realizacji badań terenowych poparte szkoleniami w tym zakresie. Co podlega badaniu? Koncepcja badawcza zakłada skoncentrowanie zainteresowania na satysfakcji klientów JST z funkcjonowania urzędu. Realizacja badań ma na celu jak najlepsze określenie poziomu zadowolenia, a wyniki mają pomóc z jednej strony lepiej dopasować działania wdrożeniowe norm jakości, a z drugiej pozwolić na ewaluację całego projektu. Badania na początku procesu oraz pod jego koniec dadzą odpowiedź na pytanie, czy wdrożenie ISO podniosło poziom satysfakcji klientów z działania urzędu. Samo pojęcie satysfakcji z działania urzędu został zoperacjonalizowane w ten sposób, że wyróżniono dwa ważne dla mieszkańców wymiary. Pierwszy dotyczy obsługi klienta, czyli bezpośredniej linii kontaktu z urzędem. Dla wielu interesantów najważniejsza jest miła obsługa, małe kolejki, dogodne godziny otwarcia i z tej perspektywy oceniają funkcjonowanie urzędu. Z drugiej strony mamy mieszkańców, którzy większą wagę przywiązują do efektów pracy urzędu w wymiarze realizacji zasadniczych zadań samorządów: zapewnienia bezpieczeństwa, stanu dróg czy szkolnictwa. Oczywiście, obydwa te wymiary wzajemnie interferują i uzupełniają się, a naszym zadaniem jest również określenie, które z nich wymiarów silniej wpływają na poziom zadowolenia klientów. Doświadczenia Ankieterzy realizujący badania w terenie wskazywali na przychylne zainteresowanie ze strony klientów. Mimo wszechobecnego pośpiechu, ludzie chętnie wyrażali swoje zdanie, dołączając cenne komentarze. Niemniej, znacznym utrudnieniem w ankietowaniu okazała się niska świadomość społeczna dotycząca struktur samorządowych. Wiele badanych urzędów nie jest odseparowanych od innych instytucji. Często w jednym budynku mieści się wiele instytucji, z których tylko niektóre podlegają badanej JST. Niestety, większość klientów nie odróżnia zależności poszczególnych struktur samorządowych i na pytanie czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawy w urzędzie gminy udzielali twierdzącej odpowiedzi, nawet jeśli później okazywało się, że klient rejestrował się w Urzędzie Pracy czy konsultował się w zamiejscowych wydziałach Starostwa Powiatowego. Z uwagi na fakt, że powstające w ten sposób zamieszanie mogłoby mieć wpływ na ocenę JST ankieterzy byli szczególnie uczuleni na rzetelny dobór osób do badania. Kolejnym etapem, po realizacji badań terenowych, będzie kodowanie i wprowadzanie danych oraz czyszczenie bazy. Pierwszy raport, obejmujący wyniki badań powstanie, zgodnie z harmonogramem, w styczniu 2010 r. Związek Powiatów Polskich; Warszawa, Plac Defilad 1, Biuro Projektu: Nowy Sącz 1, skr. pocztowa 119 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE MADE.pl Małopolska Agencja Doradczo Edukacyjna sp. z o.o.; Kraków, ul. Ariańska 8/14, Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON; Warszawa, ul. Mehoffera 66c lok. 9, 9

Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST

Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST Szanowne Panie! Szanowni Panowie! Serdecznie zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru Biuletynu Doradca Pracownika JST, którego celem jest zapoznanie Państwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU KSIĘGA JAKOŚCI 1 / 26 Zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Nowego Targu Nr 120.Z.7.2013 z dnia 24 maja 2013r. KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORM ACYJNY

BIULETYN INFORM ACYJNY BIULETYN INFORM ACYJNY Nr 1/2009 Szanowni Panowie! Szanowne Panie! Serdecznie zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego, którego celem jest zapoznanie Państwa z projektem ISO

Bardziej szczegółowo