Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od 31.01.2013 r."

Transkrypt

1 Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, Poznań PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od r. KOPIA UśYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: Wstęp Cel Przewodnika Jakości Terminologia 5 3. Klient 6 4. Misja, polityka i cele jakości Misja Polityka jakości Cele jakości Perspektywa finansowa Perspektywa klienta Perspektywa procesów wewnętrznych Perspektywa rozwoju zasobów 9 5. System Zarządzania Jakością Wyłączenia Podejście i zarządzanie procesowe Procesy zidentyfikowane w Urzędzie Makroprocesy podstawowe Makroprocesy pomocnicze Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Nadzór nad dokumentami Aplikacja wspomagająca System Zarządzania Jakością Qasystent Wymagania Pomiary i doskonalenie Realizacja mierników Wewnętrzne audyty jakości 12 PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 1 z 13

2 7.3. Analiza skarg i wniosków Badanie satysfakcji klientów Inne źródła Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze Nadzór nad usługą niezgodną Załączniki 13 ROZDZIELNIK: Lp Egzemplarz Adresat 1. Oryginał Pełnomocnik ds. zarządzania jakością Kierownik działu ds. organizacji i logistyki 2. Kopia uŝytkowa wersja elektroniczna Pracownicy realizujący zadania na wszystkich stanowiskach pracy PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 2 z 13

3 WSTĘP Warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania państwa oraz realizacji jego celów ekonomicznych, społecznych i administracyjnych jest rzetelne, bezstronne i sprawne funkcjonowanie administracji podatkowej, której podstawową rolą jest zapewnienie zapisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wypełniania obowiązku podatkowego (art. 84. KaŜdy jest obowiązany do ponoszenia cięŝarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie ). W ciągu ostatnich kilku lat znacząco wzrosły wymagania i oczekiwania obywateli w stosunku do pracowników administracji rządowej. Takie nastawienie wynika ze wzrostu jakości usług świadczonych w innych sektorach, jak równieŝ z rosnącej świadomości obywateli, co do roli, jaką sami odgrywają w państwie. Podnoszenie jakości w sektorze prywatnym nie mogło pozostać bez wpływu na jakość funkcjonowania sektora publicznego, który zaczął przejmować i adaptować z innych sektorów rozwiązania z zakresu zarządzania jakością. Urzędy administracji podatkowej powinny cechować się wysokim poziomem obsługi Klienta, dostosowanym do jego potrzeb i spójnym z celem ich funkcjonowania, tj. efektywnym poborem naleŝności budŝetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Szczególny nacisk zatem naleŝy połoŝyć na umiejętność godzenia potrzeb róŝnych stron zainteresowanych funkcjonowaniem administracji skarbowej i właściwe określenie priorytetów przy realizacji usług podatkowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, zwróconym ku poprawie usług, jednostki administracji podatkowej rozpoczęły wprowadzanie nowych metod i narzędzi zarządzania poprzez wdraŝanie róŝnorodnych systemów zarządzania. Począwszy od 2003r., rozpoczął się proces wdraŝania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 oraz Wspólną Metodę Oceny CAF. W 2004r., w niektórych urzędach, wdroŝono równieŝ Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM. W ramach współpracy polskiej administracji podatkowej z Unią Europejską opracowano centralnie, na szczeblu Ministerstwa Finansów Strategię Relacji z Podatnikami. Głównym załoŝeniem tego projektu jest podjęcie autentycznych działań na rzecz przemian, tworząc nowoczesną administrację w słuŝbie obywateli. Strategia ta ma charakter ogólnokrajowy i znajduje zastosowanie w Ministerstwie Finansów, izbach i urzędach skarbowych oraz urzędach kontroli skarbowej. Działania projakościowe, realizowane przez poszczególne jednostki w zakresie wprowadzanych systemów zarządzania jakością nie były scentralizowane i nie miały jednolitego charakteru. W związku z powyŝszym, poszczególne jednostki zaczęły akcentować potrzebę sporządzenia dogłębnej analizy systemów zarządzania, zaplanowania oraz wdroŝenia na jej podstawie jednolitych działań poprawiających jakość w administracji podatkowej. PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 3 z 13

4 Mając na uwadze tę sytuację, Minister Finansów postanowił ustanowić uniwersalne standardy dla administracji skarbowej, których spełnienie opiera się na wdroŝeniu i utrzymywaniu jednolitego system zarządzania jakością. Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania poprzez kompleksowe i systemowe spojrzenie na administrację podatkową, realizowana na poziomie trzech celów szczegółowych: poprawy wydajności organizacji poprzez zwiększenie wiedzy pracowników, poprawy standardów operacyjnych, poprawy przepływu informacji. Nowe standardy mają nie tylko pomóc w unowocześnieniu zarządzania zgodnie z przyjętą przez Ministra Finansów Strategią kompleksowego zarządzania jakością w polskiej administracji podatkowej, ale takŝe przynieść znaczący wpływ na inne dyscypliny zarządzania, w tym zarządzanie kosztami, ryzykiem czy bezpieczeństwem pracy. Przed tym wyzwaniem stoimy wszyscy, zarówno Kierownictwo jak i cała załoga. KaŜdy z nas ma do spełnienia istotną rolę w procesie wdraŝania systemu zarządzania jakością, gdyŝ jedynie pełne zaangaŝowanie stanowi gwarancję sukcesu. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 4 z 13

5 1. Cel Przewodnika Jakości Celem Przewodnika jakości Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu jest w szczególności: 1) wskazanie zakresu Systemu Zarządzania Jakością poprzez wskazanie zidentyfikowanych procesów i funkcjonujących w ich obszarach dokumentów, 2) usystematyzowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, wskazanie zasad jej nadzorowania i udostępniania, 3) dostarczenie Klientowi szczegółowej wiedzy na temat funkcjonującego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością. 2. Terminologia a) audyt jakości systematyczny, niezaleŝny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu, b) aplikacja wspomagająca System Zarządzania Jakością oprogramowanie Qasystent, c) dokument informacja i jej nośnik, d) doskonalenie jakości część zarządzania jakością ukierunkowaną na zapewnienie, iŝ wymagania dotyczące jakości będą spełnione, e) działania korygujące działania eliminujące przyczyny niezgodności w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu, dostosowane do skutków, jakie powodują napotkane niezgodności, f) działania zapobiegawcze działania eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich wystąpieniu, dostosowane do skutków potencjalnych problemów; g) efektywność procesu relacja między osiągniętymi wynikami, a wykorzystanymi zasobami, h) instrukcja/procedura ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu, i) jakość stopień, w jakim zbiór właściwości spełnia wymagania, j) klient budŝet państwa, podatników, płatników i inkasentów, organy administracji publicznej, organy administracji samorządowej, pracowników Urzędu, dostawców towarów i usług, media; k) monitorowanie ciągłe nadzorowanie i weryfikację jakości, dokonywane przez Klienta lub w jego imieniu, w celu zagwarantowania, Ŝe organizacja spełnia wyspecyfikowane wymagania. Pozwala zapobiegać pogarszaniu się charakterystyk lub procesów z upływem czasu, l) Kierownictwo Urzędu Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, Zastępcy Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, Główny Księgowy, PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 5 z 13

6 m) niezgodność niespełnienie wymagania, n) podejście procesowe do zarządzania podejście, w którym zaprojektowano działania, aby osiągnąć określone cele, o) polityka jakości ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie wyraŝone przez Kierownictwo Urzędu, p) proces zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia, q) skuteczność procesu zdolność do osiągania poŝądanych wyników, r) struktura organizacyjna przypisanie odpowiedzialności, uprawnień i powiązań między komórkami organizacyjnymi, s) System Zarządzania Jakością system kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości, przy pomocy ustanowionej polityki i celów oraz osiągania tych celów, t) Urząd Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, u) wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. 3. Klient Doskonałość to tworzenie trwałej wartości dla klienta według tej zasady to klient ostatecznie rozstrzyga o jakości wyrobu czy usługi. Wśród zidentyfikowanych Klientów Urzędu Skarbowego moŝna wyróŝnić: a) klienta zbiorowego budŝet państwa, b) klientów instytucjonalnych - Radę Ministrów, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe (w szczególności Izbę Skarbową w Poznaniu), inne urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, izby i urzędy celne, a takŝe inne organy administracji publicznej, a takŝe organy administracji samorządowej, c) klientów indywidualnych podatników, płatników i inkasentów, d) klientów wewnętrznych pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, e) inne strony zainteresowane dostawców towarów i usług, media. 4. Misja, polityka i cele jakości 4.1 Misja Pozyskiwanie dochodów budŝetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budŝetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa. PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 6 z 13

7 4.2 Polityka jakości Polityka Jakości Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu jest toŝsama z polityką przedstawioną przez Ministerstwo Finansów. Jest ona rozumiana jako: a) stałe zapewnianie rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi podatników, prowadzącej do kształtowania pozytywnego wizerunku administracji podatkowej oraz pogłębiania zaufania obywateli do organów podatkowych, b) rozwijanie świadomości prawnopodatkowej podatników, zapewniające tym samym zwiększenie dobrowolności wypełniania przez nich obowiązków podatkowych, c) systematyczne rozwijanie relacji partnerskich ze stronami zainteresowanymi, prowadzące do zwiększania efektywności i skuteczności realizacji zadań statutowych, d) wykonywanie załoŝonych dochodów budŝetowych, umoŝliwiające realizowanie celów ekonomicznych, społecznych i administracyjnych Państwa, e) celowe, rzetelne, gospodarne i legalne prowadzenie gospodarki finansowej jednostek administracji podatkowej, f) ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji podatkowej, pozwalające na realizację zadań określonych przepisami prawa oraz spełnienie oczekiwań zainteresowanych stron, g) nieustanne modernizowanie stanowisk pracy poprzez wdraŝanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, adekwatnych do potrzeb oraz moŝliwości finansowych, h) doskonalenie przyjętego systemu organizacyjnego w oparciu o Jednolity system zarządzania jakością w administracji podatkowej opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami zarządzania, takimi jak: rodzina norm ISO 9000, Wspólna Metoda Oceny CAF i Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM. 4.3 Cele jakości Cel jest to określenie oczekiwanego sprecyzowanego stanu, który oddaje potrzeby Urzędu oraz klientów i innych stron zainteresowanych. Cel to równieŝ określenie oczekiwanego poziomu wykonania zadania w stosunku do danego miernika/wskaźnika. Ministerstwo Finansów opracowało dla administracji podatkowej jednolite cele jakości w dokumencie Strategia kompleksowego zarządzania jakością w polskiej administracji podatkowej Perspektywa finansowa Kierunek strategiczny: PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 7 z 13

8 a) wykonywanie załoŝonych dochodów budŝetowych, umoŝliwiające realizowanie celów ekonomicznych, społecznych i administracyjnych Państwa, b) efektywny pobór podatków. Cele strategiczne: a) osiąganie załoŝonych dochodów w budŝecie państwa i budŝetach samorządów terytorialnych mierzone realizacją dochodów podatkowych, efektywnością kontroli podatkowych, efektywnością egzekucji administracyjnej, b) optymalizacja kosztów funkcjonowania jednostek administracji podatkowej, których miarą jest kwota dochodów budŝetowych przypadająca na jednostkę kosztów ponoszonych na administrację podatkową Perspektywa klienta Kierunek strategiczny: a) stałe zapewnienie rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi podatników, prowadzącej do kształtowania pozytywnego wizerunku administracji podatkowej oraz pogłębiania zaufania obywateli do organów podatkowych, b) rozwijanie świadomości prawno-podatkowej podatników, zapewniające tym samym zwiększenie dobrowolności wypełniania przez nich obowiązków podatkowych poprzez sprawność działania i jakość obsługi klienta. Cele strategiczne: a) optymalizacja prowadzenia postępowań podatkowych i kontrolnych mierzona efektywnością kontroli podatkowych oraz liczbą naruszeń procedury postępowań podatkowych, b) podniesienie jakości orzecznictwa podatkowego mierzonej ilością wadliwych decyzji podatkowych w liczby decyzji wydanych ogółem, c) zwiększenie zadowolenia podatników z obsługi i dostępu do informacji mierzone wynikami badań ankietowych i liczbą zasadnych skarg na funkcjonowanie Urzędu Perspektywa procesów wewnętrznych Kierunek strategiczny: a) doskonalenie przyjętego systemu organizacyjnego w oparciu o uznane międzynarodowe standardy zarządzania takie jak rodzina norm ISO 9000, Wspólna Metoda Oceny CAF i Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM, b) systematyczne rozwijanie relacji partnerskich ze stronami zainteresowanymi, prowadzące do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji zadań statutowych. PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 8 z 13

9 Cele strategiczne: a) doskonalenie procesu komunikacji zewnętrznej mierzone liczbą pozytywnych komunikatów medialnych w ich ogólnej liczbie oraz ilością informacji opublikowanych na własnej stronie internetowej, b) budowanie partnerstwa w obrębie administracji podatkowej mierzone liczbą zgłoszonych i zatwierdzonych rozwiązań do bazy dobrych praktyk Perspektywa rozwoju zasobów Kierunek strategiczny: a) ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji podatkowej, pozwalające na realizację wymagań określonych przepisami prawa oraz spełnienie oczekiwań zainteresowanych stron, b) nieustanne modernizowanie stanowisk pracy poprzez wdraŝanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, adekwatnych do potrzeb oraz moŝliwości finansowych. Cele strategiczne: a) doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi mierzone podnoszeniem kwalifikacji pracowników poprzez uzyskiwanie dodatkowej wiedzy, umiejętności i uprawnień, b) ulepszanie stanowisk pracy mierzone poziomem nowoczesności sprzętu komputerowego oraz funkcjonalnością programów komputerowych. 5. System Zarządzania Jakością 5.1 Wyłączenia Opracowanie System zarządzania jakością w administracji podatkowej, przyjęte przez Ministerstwo Finansów Strategia kompleksowego zarządzania jakością w polskiej administracji podatkowej oraz Porozumienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu i Naczelników Urzędów Skarbowych województwa wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowią podstawę do działań podejmowanych w związku z wdroŝeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Poznaniu. 5.2 Podejście i zarządzanie procesowe Jedną z fundamentalnych zasad zarządzania jakością jest podejście procesowe, czy jak to ujmuje Model Doskonałości EFQM zarządzanie poprzez procesy i fakty. Funkcjonowanie kaŝdego Urzędu moŝna przedstawić, jako zbiór wzajemnie powiązanych procesów. Procesy mają realizować cele, jakie są stawiane przed administracją podatkową. Z punktu widzenia współczesnych rozwiązań PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 9 z 13

10 zarządzania jakością procesy powinny być we właściwy sposób zarządzane dla osiągnięcia efektów, m. in. w postaci zadowolenia Klienta. Proces jest to zintegrowany układ czynności słuŝący zrealizowaniu zadania - zbiór działań wzajemnie powiązanych i wzajemnie oddziaływujących, które przekształcają dane wejściowe w dane wyjściowe bądź inaczej działanie wykorzystujące zasoby i zarządzane w celu umoŝliwienia przekształcenia wejść w wyjścia. Podejście procesowe to systematyczne identyfikowanie procesów w Urzędzie oraz odpowiednie zarządzanie tymi procesami i ich wzajemnymi oddziaływaniami. Zarządzanie procesowe wymaga przyjęcia usystematyzowanego sposobu postępowania, który moŝna przedstawić w przedstawionych poniŝej etapach: a) określenie polityki i celów jakości, b) identyfikacja procesów, c) określenie powiązań między procesami, d) określenie właścicieli, e) opracowanie dokumentacji procesów. 5.3 Procesy zidentyfikowane w Urzędzie Procesy zidentyfikowane w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu podzielono na procesy podstawowe i procesy pomocnicze oraz pogrupowano w makroprocesy. Do makroprocesów podstawowych zaliczono procesy związane z realizacją zadań statutowych Urzędu. Do procesów pomocniczych zaliczono procesy zarządzania, które mają na celu monitorowanie funkcjonowania całego Urzędu (np. ustalanie strategii i celów operacyjnych Urzędu) oraz procesy wspierające, które mają na celu wspomagać procesy główne Makroprocesy podstawowe a) RD - Rejestrowanie podatników i płatników, b) WP - Wymiar podatku, c) RP - Pobór podatków i dystrybucja, d) KP - Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające, e) EG - Egzekucja administracyjna, f) KS - Sprawy karne skarbowe, g) IP Zarządzanie informacją i dokumentami Makroprocesy pomocnicze a) ZD - Zarządzanie działaniami i pomiarami, b) ZL - Zarządzanie kapitałem ludzkim i środowiskiem pracy, PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 10 z 13

11 c) ZM - Zarządzanie budŝetem i majątkiem, d) ZI - Zarządzanie technologiami informatycznymi i ochroną danych, 5.4 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Dokumentację Systemu Zarządzania Jakością w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu stanowią: a) Polityka Jakości, b) Cele Jakości, c) Przewodnik Jakości, d) instrukcje/procedury, e) zarządzenia, f) decyzje, g) formularze, h) karty informacyjne. 5.5 Nadzór nad dokumentami W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu przyjęto zasadę, Ŝe dokumenty są nadzorowane. Oryginały dokumentów przechowywane są w dziale ds. organizacji i logistyki lub u Pełnomocnika ds. zarządzania jakością, a wersje uŝytkowe udostępniane są pracownikom w aplikacji wspomagającej System Zarządzania Jakością. Szczegółowy sposób postępowania z dokumentacją prawa wewnętrznego i zewnętrznego został przedstawiony we właściwych instrukcjach procesowych. 5.6 Aplikacja wspomagająca System Zarządzania Jakością - Qasystent W celu usprawnienia Systemu Zarządzania Jakością w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu wykorzystywana jest aplikacja Qasystent. Celem aplikacji jest w szczególności: a) zapewnienie wszystkim pracownikom Urzędu dostępu do aktualnej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, b) zapewnienie nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością poprzez celowy podział odpowiedzialności i uprawnień uŝytkowników aplikacji, c) monitorowanie procesu zapoznawania uŝytkowników z dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością, d) prowadzenie elektronicznej ewidencji spraw dotyczących Systemu Zarządzania Jakością, e) zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów związanych z Systemem Zarządzania Jakością, PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 11 z 13

12 f) umoŝliwienie wszystkim pracownikom Urzędu wpływu na organizację pracy w Urzędzie poprzez wnioskowanie o utworzenie bądź zmianę dokumentów oraz opiniowanie projektów dokumentów Systemu Zarządzania Jakością, g) monitorowanie realizacji przyjętych w Urzędzie wskaźników/mierników oraz dokonywanie ich pomiarów. 6. Wymagania Wymagania Systemu Zarządzania Jakością zawarte zostały w opracowaniu zespołu menedŝerów jakości Ministerstwa Finansów System zarządzania jakością w administracji podatkowej w ramach projektu Podnoszenie poziomu jakości funkcjonowania jednostek administracji podatkowej. 7. Pomiary i doskonalenie 7.1 Realizacja mierników Mierniki przyjęte do oceny urzędów skarbowych zostały skonstruowane i zatwierdzone przez Ministra Finansów. Realizacja mierników jest systematycznie monitorowana przez właścicieli procesów, kierowników komórek organizacyjnych oraz nadzorowana przez Kierownika Urzędu. 7.2 Wewnętrzne audyty jakości Celem wewnętrznych audytów jakości jest zapewnienie, Ŝe usługi realizowane przez Urząd wykonywane są zgodnie z wymogami prawa zewnętrznego i wewnętrznego, w szczególności z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością. Wyniki audytów jakości są poddawane analizie i podejmowane są działania poaudytowe w celu doskonalenia efektywności funkcjonowania systemu, przez co Urząd dąŝy do zapewnienia poziomu jakości spełniającego oczekiwania stron zainteresowanych. Informacje dotyczące przeprowadzonych audytów dostępne są w aplikacji wspomagającej System Zarządzania Jakością. 7.3 Analiza skarg i wniosków Skargi i wnioski wpływające do urzędu stanowią istotne źródło informacji o jakości pracy Urzędu oraz odgrywają istotną rolę w procesie doskonalenia usług. Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają dokumenty prawa wewnętrznego i zewnętrznego. 7.4 Badanie satysfakcji klientów Celem prowadzenia badań jest uzyskanie obiektywnych danych dotyczących zadowolenia i oczekiwań klientów w celu doskonalenia usług świadczonych przez Urząd, a takŝe właściwej analizy tych danych i odpowiedniego ich wykorzystania. PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 12 z 13

13 7.5 Inne źródła Podstawą pomiarów i doskonalenia mogą być takŝe wszelkie inne źródła informacji na temat działalności Urzędu, w szczególności media, rankingi itp. 8. Działania zapobiegawcze, korekcyjne i korygujące Jako zasadę przyjęto, Ŝe przyczyny zaistniałych niezgodności są eliminowane, a potencjalnych niezgodności są poddawane ocenie pod kątem ich znaczenia i prawdopodobieństwa wystąpienia. W szczególności dotyczy to niezgodności ustalonych oraz niezgodności potencjalnych, które stwierdzono w następstwie: a) kontroli przeprowadzanych w Urzędzie, b) wewnętrznych audytów jakości, c) innych audytów, w tym certyfikujących, d) skarg i wniosków klientów Urzędu, e) odwołań i zaŝaleń klientów Urzędu, f) analizy badań zadowolenia i oczekiwań klientów, w tym pracowników g) przeglądu systemu zarządzania jakością przez Kierownictwo Urzędu, h) samokontroli pracowników, 9. Nadzór nad usługą niezgodną Za usługę niezgodną w Urzędzie rozumie się usługę adresowaną do klienta zewnętrznego, dla której w trakcie prowadzonego w Urzędzie postępowania stwierdzono niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa zewnętrznego, bądź stanem faktycznym. Dodatkowo za usługę niezgodną uznaje się równieŝ kaŝdą usługę adresowaną do klienta wewnętrznego, dla której stwierdzono niezgodności mogące mieć negatywny wpływ na usługę adresowaną do klienta zewnętrznego. Jednym z zasadniczych celów wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością jest zapewnienie, Ŝe poprzez efektywną i skuteczną samokontrolę pracowników oraz kontrolę sprawowaną przez przełoŝonych, usługa na wszystkich etapach procesu będzie nadzorowana, a w przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania w Urzędzie niezgodności usługa zostanie objęta dalszym postępowaniem lub dostarczona klientowi Urzędu dopiero po usunięciu stwierdzonych niezgodności. 10. Załączniki a) załącznik nr 1 Wymagania Systemu Zarządzania Jakością PJ/1 Przewodnik Jakości Strona 13 z 13

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Paweł Kamecki Umbrella Consulting Konferencja Fundusze zewnętrzne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości pracy administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU KSIĘGA JAKOŚCI 1 / 26 Zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Nowego Targu Nr 120.Z.7.2013 z dnia 24 maja 2013r. KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo