KURIER SKUTKI RACJONALNEGO PLANOWANIA NOWY KREDYT KONSUMENCKI CO WARTO WIEDZIEĆ NA DRODZE WZROSTU WBS BANK Z OFERTĄ DLA KAŻDEGO ODDZIAŁ GOCŁAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER SKUTKI RACJONALNEGO PLANOWANIA NOWY KREDYT KONSUMENCKI CO WARTO WIEDZIEĆ NA DRODZE WZROSTU WBS BANK Z OFERTĄ DLA KAŻDEGO ODDZIAŁ GOCŁAW"

Transkrypt

1 KURIER NR 1 (3) 2012 R. SKUTKI RACJONALNEGO PLANOWANIA NOWY KREDYT KONSUMENCKI CO WARTO WIEDZIEĆ NA DRODZE WZROSTU WBS BANK Z OFERTĄ DLA KAŻDEGO ODDZIAŁ GOCŁAW KILKA SŁÓW O NOWYCH DYREKTYWACH Z KONTEM BEZPIECZNIEJ I WYGODNIEJ ISSN PA DŁ TW GŁÓ W Y W OJE NE OD KO NA DZ NT GR IAL O O E W Z P DY BS REZ W L BA EN OTE NK TAM RI I U NA I B GO PS CŁ AW I U!

2 Str. 2 Kurier WBS Skutki racjonalnego planowania Rozmowa z dr CZESŁAWEM SWACHĄ, prezesem Warszawskiego Banku Spółdzielczego Poprzedni rok przyniósł bardzo ważne, można nawet powiedzieć że historyczne przeobrażenia. Bank zmienił nazwę, a także zrzeszenie wchodząc w skład największego związku banków spółdzielczych w Polsce Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości. Jak można ocenić te zmiany po pełnym roku ich funkcjonowania? Mamy w Banku bardzo pozytywny obraz tych zmian, zarówno w odbiorze naszych dotychczasowych, jak i potencjalnych klientów. Osiągnęliśmy podstawowe zamierzenie, jakim było dostosowanie nazwy Banku do jego uniwersalnego charakteru. Można powiedzieć, że zastąpienie historycznego przymiotnika w nazwie Banku Ogrodniczy na Warszawski, dało nowy impuls rozwojowy, znosząc pewną barierę branżowości i wskazując na jego uniwersalność jako banku dla wszystkich klientów. Prawdę mówiąc, jestem nawet trochę zaskoczony tym, że stara nazwa tak szybko odeszła w przeszłość, a nowa tak szybko się zadomowiła. Z kolei przystąpieniu do największego i dynamicznego Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przyświecała potrzeba racjonalizacji kosztów usług, korzystania z intensywnej wspólnej reklamy i wsparcia merytorycznego, a także możliwość prowadzenia zamierzeń biznesowych, między innymi poprzez wspólne konsorcja kredytowe, zresztą nie tylko z Bankiem Zrzeszającym, ale także z innymi bankami spółdzielczymi Grupy. I te cele w dużym stopniu zostały zrealizowane. Mimo że ubiegły rok nie był okresem rewolucyjnych przemian, nie był to też czas, w którym nic się w Banku nie działo. Był to przede wszystkim rok, w którym staraliśmy się w racjonalny sposób wykorzystać wcześniej wdrażane zasadnicze zmiany, a także tworzyć podstawy dalszego zrównoważonego rozwoju Banku oraz stopniowej poprawy efektywności jego działania. Mam tu na myśli przebudowę systemu kredytowania, indywidualizację systemu premiowania pracowników, racjonalizację kosztów działania Banku czy też utworzenie nowego Oddziału Okęcie w Warszawie. Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku była emisja obligacji Warszawskiego Banku Spółdzielczego, zaliczonych do funduszy własnych podporządkowanych oraz debiut tych obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku CATALYST. Emisja obligacji pozwoliła, mimo znacznego wzrostu kredytów, na utrzymanie współczynnika wypłacalności na poziomie ponad 10%. Te, jak i inne nie wymienione tutaj działania, przyczyniły się do dobrych wyników Banku za 2011 r. A co najważniejsze, ten sposób zwiększania funduszy własnych Banku nie narusza w niczym jego struktury właścicielskiej. Bank nadal, tak jak przez całe swoje 87 lat działalności, pozostaje bankiem o polskim kapitale i spółdzielczym charakterze. A zatem jakie są te wyniki? Rok 2011 był pomyślny dla Warszawskiego Banku Spółdzielczego, tak jak i większości banków spółdzielczych. Wprawdzie łączne aktywa Banku (suma bilansowa) wzrosły o niespełna 12%, tj. mniej niż w 2010 r., to aktywa kredytowe zwiększyły się o ponad 22%. Za niewystarczający, moim zdaniem, należy uznać 6,4 % przyrost depozytów od ludności i firm. Siedziba Oddziału Okęcie przy ul. 1-go Sierpnia 36B DOKOŃCZENIE NA STR. 5

3 Nr 1/2012 r. Str. 3 NOWY KREDYT KONSUMENCKI co warto wiedzieć? statnie miesiące minionego roku były okresem wytężonych działań Parlamentu oraz Komisji Nadzoru Finansowego, których efektem było z jednej strony dostosowanie polskiej praktyki bankowej do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej, a z drugiej zaś niwelowanie zagrożeń w systemie bankowym związanych z postępującym na naszym kontynencie kryzysem gospodarczym. Efektem tychże prac są liczne regulacje, w tym ograniczające dostęp do kredytów oraz nadające klientom instytucji finansowych nowe przywileje. Wśród tych drugich najistotniejszą pozycję stanowi nowa ustawa O kredycie konsumenckim, która obowiązuje od 18 grudnia ubiegłego roku. Co zatem konsument winien wiedzieć o nowych przepisach zanim podejmie decyzję o zaciągnięciu kredytu na zakup sprzętu AGD, samochodu czy w końcu mieszkania lub domu? Czy warto korzystać z wszechobecnych ofert instytucji kredytowych? Odpowiedź na te pytania nie jest prosta i jednoznaczna. W praktyce nowa ustawa ma na celu wzmocnienie ochrony kredytobiorcy przed skutkami nadmiernego zadłużania się i nieetycznych lub nawet nieuczciwych praktyk kredytodawców. Od 18 grudnia minionego roku również i instytucje parabankowe są zobligowane m.in. do pomiaru ryzyka kredytowego czy informowania klienta przed zawarciem umowy o wszystkich kosztach jej towarzyszących w ramach tzw. asysty przedkontraktowej. Ustawa ma również na celu ochronę interesów kredytobiorców. Zasady w niej przyjęte stanowią de facto implementację na grunt polski prawa Unii Europejskiej, które w tym obszarze można uznać za dość konserwatywne i rygorystyczne. Naturalnie wejście w życie ustawy wprowadziło cały katalog rozwiązań bardzo korzystnych dla konsumenta, który chciałby zaciągnąć kredyt i będzie go spłacał. Po pierwsze zwiększono maksymalną kwotę kredytu konsumenckiego, która stanowi równowartość 75 tysięcy euro, co daje kwotę złotych (dotychczas była to kwota 80 tysięcy złotych). Ustawa określiła też nowe rozwiązania dotyczące kredytów zabezpieczonych hipoteką, w zasadzie bez względu na kwotę. Czym zatem charakteryzuje się kredyt konsumencki w zupełnie nowym wydaniu? Z pewnością wydłużeniu uległ okres, w którym konsument będzie mógł odstąpić od zawartej umowy kredytu jest to obecnie okres 14 dni. Ale tu pojawia się istotna uwaga. Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z tego uprawnienia, musimy liczyć się z koniecznością zwrotu całego kapitału kredytu, a także odsetek za okres faktycznego korzystania z kredytu. Korzystnych dla konsumentów zmian jest jednak znacznie więcej. Jedną z najistotniejszych jest wprowadzenie ujednoliconego formularza informacji (Standardowy Europejski Arkusz Informacyjny), zawierającego ujednoliconą informację na temat warunków transakcji, w tym warunków cenowych. Posługiwanie się przez banki jednakowym formularzem ma na celu ułatwienie dokonania przez konsumenta porównania ofert i wyboru jednej optymalnej z jego punktu widzenia. Formularza tego typu możemy żądać już na etapie zasięgania informacji wstępnej o ofercie kredytowej danego banku. Wprowadzone zmiany przepisów przyczynią się bez wątpienia do zwiększenia bezpieczeństwa konsumenta. Dotyczy to również, a może nawet przede wszystkim, umów zawieranych z instytucjami parabankowymi. MARIAN GOLA

4 Str. 4 Kurier WBS NA DRODZE WZROSTU dr WALDEMAR ROLEWSKI przewodniczący Rady Nadzorczej WBS Banku Dr Waldemar Rolewski lan Banku na rok 2011 był przyjmowany w warunkach kryzysu systemu finansowego w krajach Unii Europejskiej. W związku z tym pod znakiem zapytania pozostawało, w jakim stopniu ten kryzys przeniesie się na polski rynek i jak zmienią się warunki na naszym rynku usług bankowych. Mimo tej niepewności założyliśmy, iż Warszawski Bank Spółdzielczy powinien osiągnąć wynik finansowy wyższy niż w roku W naszym zamyśle był to plan mobilizujący. Oceniając jego realizację, trzeba uznać, że został on wykonany z nadwyżką, czyli że kierunki działania podjęte w Banku były spełnione w sposób tworzący zakładaną efektywność. Zapewniły to m. in. dwa podstawowe kierunki działania pierwszy polegający na racjonalizowaniu, czyli obniżce kosztów, drugi zaś na zwiększaniu skali efektywności działania Banku. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej uważam, że mimo tych osiągnięć w mniejszym stopniu osiągnęliśmy wzrost w zakresie przyrostu kredytów detalicznych, a więc rysuje się potrzeba dalszej aktywności w działaniach Banku na tym odcinku. Z racji pracy na zróżnicowanych rynkach, jak na wielkomiejskim warszawskim, wśród dużych i średnich przedsiębiorstw i w mniejszych miejscowościach województwa mazowieckiego, Bank ma organicznie zdywersyfikowane ryzyka, ale też stoi przed dostosowaniem oferty dla zróżnicowanych grup klientów i ich potrzeb. Oceniając działania Banku w roku 2011 nie można nie uwzględniać faktu, iż w tym czasie banki komercyjne przeprowadziły bardzo agresywną kampanię w walce o depozyty, tocząc tym samym potyczki o klienta detalicznego, a w konsekwencji na obszarze działania naszego Banku wzrosła nie zawsze zdrowa konkurencja. Dlatego musimy poddać szczególnej uwadze obszar depozytowy, stanowiący bazę działalności kredytowej w 2012 roku,. Rok bieżący nie będzie dla działalności handlowej w sferze kredytów detalicznych rokiem łatwym, gdyż na skutek decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, została ograniczona liczba potencjalnych kredytobiorców. Warszawski Bank Spółdzielczy przez ostatnie lata zbudował zadowalającą infrastrukturę służącą jego działalności handlowej. Myślę, że roczny przyrost jednej czy dwóch placówek to optymalny program inwestycyjny. Uważam też, że powinniśmy otwierać nowe placówki tam, gdzie rozwija się miasto. Jesteśmy jedynym z krwi i kości warszawskim bankiem, działającym praktycznie nieprzerwanie od 1925 roku na stołecznym i podwarszawskim rynku. Zakładam jednak, że głównym jego zadaniem w 2012 roku będzie podobnie jak w minionym roku zminimalizowanie ryzyka i rozbudowa bazy depozytowej, co wraz z systematycznie gromadzonymi kapitałami, stanowi od zawsze podstawę prawidłowej i prorozwojowej działalności Banku.

5 Nr 1/2012 r. Str. 5 Skutki racjonalnego planowania ZYSK NETTO (w tys. zł) DOKOŃCZENIE ZE STR. 2 Mimo to, Bank uzyskał też niespotykany w jego historii wynik finansowy brutto w wysokości 8,24 mln zł i netto w wysokości ponad 6 mln zł. W stosunku do 2010 r. jest to przyrost ponad 35%. Ponadto saldo dotworzonych rezerw wyniosło ponad 4,3 mln zł, z czego 1,5 mln zł stanowią rezerwy na ryzyko ogólne. SUMA BILANSOWA (w tys. zł) Do tak dobrych wyników naszego Banku, podobnie zresztą jak zdecydowanej większości banków spółdzielczych, przyczynił się między innymi wzrost stawki WIBOR z 3,92% do 4,94%, o którą oparte jest oprocentowanie ponad połowy kredytów, także wzrost oprocentowania stopy kredytu redyskontowego NBP z 4,00% do 4,75% oraz wspomniany wyżej wzrost obliga kredytowego o ponad 70 mln zł, przy nieznacznym wzroście przeciętnego oprocentowania depozytów. DEPOZYTY (w tys. zł) KREDYTY OGÓŁEM (w tys. zł) Jakie efekty Bank chce uzyskać w bieżącym roku? Biorąc pod uwagę spodziewane pogorszenie koniunktury gospodarczej, obniżony w założeniach budżetowych do 2,5% wzrost PKB, utrzymanie na relatywnie wysokim poziomie wskaźnika inflacji, wzrost kosztów paliw oraz niepewność w strefie EURO, spowodowały, że na bieżący rok założylismy ostrożniejszą dynamikę rozwojową. Ogólnie planujemy, że zarówno depozyty, jak i kredyty wzrosną w granicach 8-10%, co przy założonym spadku marży o ok. 0,5 punktu procentowego, powinno pozwolić na osiągnięcie wyniku finansowego na poziomie o ok. 10% niższym, niż w 2011 r. Zamierzamy też utworzyć jeden nowy oddział oraz zlikwidować dwa jednoosobowe punkty kasowe. Czym aktualnie żyje sektor i co nas czeka w najbliższych miesiącach? W związku z kryzysową sytuacją w strefie EURO, Unia Europejska przygotowuje zaostrzenie warunków funkcjonowania banków, zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa oraz wzrostu odporności systemu finansowego na załamanie koniunktury gospodarczej. W praktyce przełoży się to na konieczność wydatnego podwyższenia funduszy własnych banków oraz poprawy wskaźników płynności. Te dodatkowe, dość dotkliwe wymagania, dotyczyć będą także sektora banków spółdzielczych. To dzisiaj stanowi główny przedmiot dyskusji, w której rozważane są różne warianty dostosowań do czekającego nas wydatnego wzrostu wymagań nadzorczych. Szerzej na ten temat w artykule Kilka słów o nowych dyrektywach. Istotną rolę w poprawie efektywności odegrało utrzymanie na niezmienionym poziomie kosztów działania Banku, do którego przyczyniło się zmniejszenie zatrudnienia o ok. 7% i racjonalizacja pozostałych kosztów, które mimo wzrostu inflacji o ponad 4% zostały obniżone o ponad 0,5%. 28 lipca ub. roku obligacje Banku debiutowały na rynku Catalyst GPW w Warszawie. Na zdjęciu od lewej: Jan Bajno prezes SK Banku, Czesław Swacha prezes WBS Banku i Zbigniew Wielgosz prezes GBS Banku

6 Str. 6 Kurier WBS WBS Bank z ofertą LOKATA PIŁKARSKA lokata jest zakładana dla osób fizycznych na okres 3 i 6 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem. Produkt jest odpowiedzią Banku na znikające z rynku lokaty z jednodniowym oprocentowaniem. Lokata przeznaczona jest dla klientów, którzy wpłacą nowe środki, bądź przekształcą lokatę ZYSK lub SUPER LOKATĘ na LOKATĘ PIŁKARSKĄ. Okres promocyjny lokaty: od r. do r. Dodatkowo dla każdego Klienta, który założy lokatę z nowych środków w okresie promocyjnym przewidziano prezent w postaci skórzanej piłki (do wyczerpania zapasów). Oprocentowanie lokaty: zmienne 6 miesięcy 5,5%, zmienne 3 miesiące 5%. Minimalna kwota lokaty 500,00 zł. Możliwość zakładania dowolnej liczby lokat. RACHUNEK STUDENT rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla studentów, uczniów szkół średnich, uczniów szkół policealnych oraz pomaturalnych na czas pobierania nauki nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia, z tym, że osoby te muszą być pełnoletnie. Każdy, kto założy rachunek STUDENT otrzyma w pakiecie bankowość internetową wraz z kartą bankomatową. Rachunek łączy w sobie wiele usług, ale najważniejsze jest chyba to, że wiele z nich jest zupełnie bezpłatnych. Zalety: bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku, łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki bezpłatnie wydawanej międzynarodowej karcie Visa Classic Debetowa Student, bezpłatne korzystanie ze wszystkich bankomatów, bez opłat bankowość internetowa, umożliwiająca dostęp do środków 24 h na dobę, możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty, możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach, dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło, niższe prowizje i opłaty. KARTA KREDYTOWA DLA OSÓB FIZYCZNYCH to NOWOŚĆ w ofercie WBS Banku. Karta przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie muszą mieć rachunku w Banku. Karta kredytowa jest formą krótkoterminowego kredytu. Za pomocą karty można m.in. dokonywać płatności za towary i usługi na całym świecie. Karta służy również do wypłaty gotówki w kraju i za granicą.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWY WPŁYW UREGULOWANIA RYNKU FIRM POŻYCZKOWYCH

MOŻLIWY WPŁYW UREGULOWANIA RYNKU FIRM POŻYCZKOWYCH MICHAŁ SADRAK MOŻLIWY WPŁYW UREGULOWANIA RYNKU FIRM POŻYCZKOWYCH NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTÓW OBLIGACJI PARTNERZY RAPORTU: Warszawa, 15 marca 2015 r. MOŻLIWY WPŁYW UREGULOWANIA RYNKU FIRM POŻYCZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo