UCHWAŁA NR XLVII/1003/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 października 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLVII/1003/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 października 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/1003/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia przepisów taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385), art. 34a, ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz i poz.1529 oraz z 2013 r. poz. 1014) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się przepisy taryfowe obowiązujące w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przepisy taryfowe stosuje się w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Miasta Bydgoszczy oraz na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Miasto Bydgoszcz na obszarze gmin, z którymi zawarto porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego. 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/814/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia przepisów taryfowych obowiązujących przy korzystaniu z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1106). 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Przewodniczący Rady Miasta Roman Jasiakiewicz Id: 1BE BD2-8E36-1E77B063AB4F. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/1003/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013 r. Przepisy taryfowe obowiązujące w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1. Przepisy taryfowe stosuje się w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Miasta Bydgoszczy oraz na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Miasto Bydgoszcz na obszarze gmin z którymi zawarto porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego. II. Zasady taryfowe Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez zajęcie przez pasażera miejsca w pojeździe. 2. Pasażer zobowiązany jest do regulowania należności za przejazd zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat i z uwzględnieniem przepisów dotyczących uprawnień do ulg w opłatach w tym zakresie. 3. Ceny za przejazd są jednakowe przy korzystaniu z tramwajów i autobusów. 4. Przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego może odbywać się na podstawie następujących dokumentów przewozu: 1) biletów jednorazowych na okaziciela, 2) biletów czasowych na okaziciela, 3) biletów okresowych na okaziciela, 4) biletów okresowych imiennych, 5) biletów jednorazowych czasowych aglomeracyjnych BiT City, 6) biletów okresowych imiennych aglomeracyjnych BiT City, 7) dokumentów poświadczających prawo do ulg lub zwolnień z opłat zgodnie z odrębnymi przepisami. 5. Podmiotem uprawnionym do emitowania biletów jest ZDMiKP z zastrzeżeniem ust Emitentem biletów aglomeracyjnych BiT City jest firma Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie. 7. Na każdym bilecie zawarta jest informacja wskazująca emitenta. 8. Ustalone w cenniku opłat bilety stosuje się z uwzględnieniem obowiązujących stref biletowych I i II. 9. W I strefie biletowej pasażer może podróżować wszystkimi liniami na podstawie biletu przeznaczonego do korzystania z usług przewozowych w I strefie biletowej. 10. W II strefie biletowej pasażer może podróżować wyłącznie na podstawie biletu przeznaczonego do korzystania z usług przewozowych w strefach I i II. 11. Wszystkie linie przebiegające przez I i II strefę biletową oznaczone są jako linie międzygminne, z określeniem w rozkładach jazdy miejsca przekroczenia stref jako granicy taryf Bilety jednorazowe są biletami na okaziciela. Mogą być stosowane w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego. 2. Pasażer regulując opłatę za przejazd biletem jednorazowym, zobowiązany jest skasować bilet niezwłocznie, jako pierwszą czynność po wejściu do pojazdu i zachować do kontroli, aż do momentu opuszczenia pojazdu. Bilet papierowy należy skasować w urządzeniach kasujących znajdujących się w pojeździe. 3. Momentem skasowania biletu jednorazowego zakupionego za pomocą telefonu komórkowego jest moment potwierdzenia zakupu biletu przez system. Czynność tą należy dokonać niezwłocznie, jako pierwszą po wejściu do pojazdu. Id: 1BE BD2-8E36-1E77B063AB4F. Podpisany Strona 1

3 4. Kasując bilet jednorazowy papierowy, pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności kasowania. W razie braku kodu kasującego należy skasować bilet w innym kasowniku, a w przypadku niesprawności wszystkich kasowników zgłosić ten fakt obsłudze pojazdu. 5. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego innej osobie. 6. Dwie osoby jadące tym samym pojazdem, posiadające uprawnienia do przejazdów ulgowych, mogą uregulować opłatę za przejazd jednym biletem jednorazowym normalnym. 7. Biletu jednorazowego normalnego, w przypadku posiadania ulg, nie wolno kasować dwukrotnie. 8. Bilet jednorazowy zniszczony jest nieważny. 9. Bilet jednorazowy nieskasowany nie może być traktowany jako ważny bilet uprawniający do przejazdu. 10. Skasowany bilet jednorazowy zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat, uprawnia do jednego przejazdu na wybranej linii w jednym kierunku do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem zasad o których mowa w 2 ust oraz z zastrzeżeniem ust Bilet jednorazowy może być także stosowany jako bilet czasowy, ważny w określonym przedziale czasu na więcej niż jednej linii, w przypadku wprowadzenia odpowiednich zapisów w cenniku opłat. 12. Pasażer korzystający z biletu jednorazowego czasowego aglomeracyjnego, stanowiącego dopłatę do kolejowego aglomeracyjnego biletu jednorazowego BiT City, jest uprawniony przez 60 minut do przejazdu na wszystkich liniach dziennych i nocnych w granicach I strefy biletowej, począwszy od czasu wskazanego na bilecie kolejowym zakupionym w relacji Toruń Bydgoszcz lub Bydgoszcz -Toruń. 13. Pasażer może nabyć określone rodzaje biletów papierowych u prowadzącego pojazd za odliczoną gotówkę, tylko na przystankach początkowych, a w określonych dniach i godzinach również na pozostałych przystankach. Planując zakup biletu w pojeździe czynność tą należy dokonać niezwłocznie, jako pierwszą po wejściu do pojazdu i skasować bilet. 14. Na wyznaczonych liniach, sprzedaż biletów papierowych w pojazdach może być prowadzona także przez uprawnione służby konduktorskie. Zakup biletu u konduktora może być połączony z jednoczesnym jego skasowaniem. Pasażer zamierzający nabyć bilet u konduktora powinien czynność tą wykonać niezwłocznie, jako pierwszą po wejściu do pojazdu. 15. W przypadku zmiany cennika opłat, bilety jednorazowe z nieaktualnym nominałem są honorowane w czasie obowiązywania nowej taryfy jedynie w przypadku dokupienia i skasowania biletu o nominale uzupełniającym, stanowiącym różnicę między nominałem aktualnym, a obowiązującym poprzednio. 16. W przypadku nieposiadania biletu jednorazowego o obowiązującym nominale, dopuszcza się możliwość kasowania biletów o niższych nominałach stanowiących równowartość wymaganej opłaty. 17. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu skasowany ważny bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania podróży następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika. 18. W przypadku wprowadzenia na części stałej trasy danej linii okresowej komunikacji zastępczej, spowodowanej awarią lub remontem infrastruktury drogowej, bilet jednorazowy skasowany w pierwszym pojeździe zachowuje ważność w najbliższym pojeździe komunikacji zastępczej i odwrotnie Bilety czasowe są biletami na okaziciela. Mogą być stosowane w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego. 2. Bilet czasowy ważny jest od momentu skasowania (data, godzina, minuty) przez czas określony dla jego wartości taryfowej. W przypadku przekroczenia tego czasu i kontynuowania podróży, pasażer zobowiązany jest niezwłoczne skasować kolejny bilet o odpowiednim nominale. 3. Przez skasowanie biletu czasowego zakupionego za pomocą telefonu komórkowego uznaje się moment potwierdzenia zakupu biletu przez system. Czynność tą należy dokonać niezwłocznie, jako pierwszą po wejściu do pojazdu. 4. Skasowany bilet czasowy uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów na określonych liniach zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat i z uwzględnieniem stref biletowych. Id: 1BE BD2-8E36-1E77B063AB4F. Podpisany Strona 2

4 5. Rodzaje biletów czasowych z uwzględnieniem okresu ich ważności, rodzajów linii na których mogą być stosowane, wysokości nominałów i innych uprawnień określa obowiązujący cennik opłat. 6. Dopuszcza się możliwość skasowania dwóch biletów czasowych ulgowych w celu uzyskania biletu pełnopłatnego, pod warunkiem skasowania biletów w ciągu tej samej lub dwóch kolejnych minut w tym samym pojeździe. 7. Pasażer zobowiązany jest zachować do kontroli wszystkie bilety skasowane od rozpoczęcia podróży. 8. Przepisy określone w 3 ust. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 15 stosuje się odpowiednio przy korzystaniu z biletów czasowych Bilety okresowe emitowane są jako bilety imienne lub na okaziciela. 2. Bilet okresowy imienny uprawnia osobę wskazaną na bilecie do realizacji nieograniczonej ilości przejazdów w czasie jego ważności na określonych liniach, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat i z uwzględnieniem stref biletowych. 3. Bilet okresowy na okaziciela uprawnia posiadacza tego biletu do realizacji nieograniczonej ilości przejazdów w czasie jego ważności na określonych liniach, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat i z uwzględnieniem stref biletowych. 4. Bilety okresowe mogą występować jako bilety miesięczne lub bilety z innym oznaczonym okresem ważności. 5. Bilety okresowe mogą być stosowane jako bilety papierowe lub elektroniczne. 6. Rodzaje biletów okresowych z uwzględnieniem okresu ich ważności, rodzaju linii na których są stosowane i wysokości nominału określa obowiązujący cennik opłat. 7. Bilet okresowy miesięczny jest ważny w danym miesiącu kalendarzowym, jednak nie wcześniej niż z chwilą zakupu. 8. Bilet okresowy z oznaczoną ilością dni stosowania, jest ważny od daty wskazanej przy zakupie. W przypadku gdy dzień rozpoczęcia ważności biletu jest równocześnie dniem jego zakupu, bilet jest ważny z chwilą jego zakupu. 9. Korzystanie z przejazdu na podstawie biletu okresowego nie wymaga rejestracji biletu w urządzeniu kasującym pojazdu. 10. Pasażerowie posiadający bilety okresowe imienne na oznaczone linie mogą korzystać z innych linii na odcinkach pokrywających się, wyznaczonych wspólnymi przystankami, z linią oznaczoną na bilecie. Jako wspólne przystanki traktuje się także przystanki przesiadkowe usytuowane w obrębie skrzyżowań. 11. Bilet okresowy imienny sieciowy na linie dzienne w danej strefie biletowej nie uprawnia do przejazdu liniami nocnymi. 12. Bilet okresowy imienny aglomeracyjny, stanowiący dopłatę do kolejowego aglomeracyjnego biletu miesięcznego imiennego BiT City w relacji Bydgoszcz Toruń i Toruń Bydgoszcz, ważny jest w okresie jego obowiązywania na określonej linii, dziennej lub nocnej w I strefie biletowej, podanej na bilecie kolejowym wraz z aktualnym dowodem tożsamości pasażera posługującego się takim biletem. 13. Bilet okresowy elektroniczny, stanowi karta elektroniczna bezstykowa zwana dalej Bydgoską Kartą Miejską lub BKM, wydana przez ZDMiKP lub elektroniczna legitymacja studencka wydana przez uczelnię, z którą ZDMiKP zawarł stosowne porozumienie, a także odpowiedni nośnik wydany przez inne podmioty, z którymi ZDMiKP zawarł stosowne porozumienie, doładowane biletem zgodnym z cennikiem opłat, z uwzględnieniem okresu obowiązywania, uprawnień do ulg i zakresu stosowania. 14. Karta elektroniczna imienna powinna zawierać: 1) nadrukowane na karcie: zdjęcie, imię i nazwisko użytkownika oraz numer karty, 2) zapisane elektronicznie w sektorze pamięci karty: imię i nazwisko użytkownika, typ karty, termin ważności oraz rodzaj zniżki, jeżeli taka przysługuje. 15. Karta elektroniczna na okaziciela oznaczona jest graficznie tylko numerem karty, a w jej pamięci zapisany jest numer systemowy i typ karty. Może być stosowana tylko jako BKM. Id: 1BE BD2-8E36-1E77B063AB4F. Podpisany Strona 3

5 16. Na elektronicznej karcie imiennej mogą być zakodowane wyłącznie bilety okresowe imienne, a na elektronicznej karcie na okaziciela wyłącznie bilety okresowe na okaziciela. 17. Na elektronicznej legitymacji studenckiej mogą być zakodowane wyłącznie bilety okresowe imienne ulgowe. 18. Bydgoska Karta Miejska wydawana jest bezpłatnie, na podstawie wniosku złożonego przez pasażera w wyznaczonych punktach sprzedaży ZDMiKP, zwanych punktami obsługi klienta. Szczegółowe procedury wydawania kart określa ZDMiKP jako emitent karty. 19. Pasażerowie zwolnieni z opłat na podstawie obowiązujących przepisów nie muszą posługiwać się BKM przy korzystaniu z usług publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP. 20. Pasażer może być w posiadaniu jednej ważnej spersonalizowanej Bydgoskiej Karty Miejskiej. 21. Każdorazową zmianę danych zawartych na karcie, o których mowa w ust. 14 pasażer zgłasza do punktu obsługi klienta w ZDMiKP celem ich aktualizacji. 22. W przypadku zagubienia karty, zniszczenia lub konieczności aktualizacji danych wymagających wydania nowej karty, za ponowne wykonanie czynności personalizacyjnych, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10,00 PLN. 23. Zakup elektronicznych biletów okresowych odbywa się w oznakowanych punktach sprzedaży, w samoobsługowych terminalach oraz poprzez serwis internetowy. 24. Elektroniczny bilet okresowy można nabyć w przedsprzedaży nie wcześniej jednak niż 30 dni przed okresem jego ważności. 25. Każdorazowo przy zakupie elektronicznego biletu okresowego wydawany jest paragon, który stanowi podstawę składania reklamacji. Brak paragonu lub paragon zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie znajdujących się na nim informacji, nie pozwala na złożenie reklamacji. 26. Z elektronicznego biletu okresowego imiennego korzystać może wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na BKM lub innym nośniku. 27. Karta bez zakodowanego ważnego biletu ani sam paragon nie stanowią dokumentu przewozu, z zastrzeżeniem ust W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem serwisu internetowego nie jest wymagane kodowanie biletu na karcie przez pasażera. Czynność tą dokonuje kontroler w trakcie czynności kontrolnych na podstawie informacji pasażera o zakupie biletu w tym systemie. 29. W przypadku stwierdzenia niewłaściwie zakodowanego biletu okresowego imiennego na BKM lub innym nośniku, pasażer może dokonać zmiany kontraktu w punkcie sprzedaży w którym dokonał zakupu, w ciągu 1 godziny od momentu kodowania, ale jednocześnie nie później niż w danym dniu. 30. Na wniosek pasażera zakodowany elektroniczny bilet okresowy imienny można także anulować w dowolnym czasie w okresie ważności biletu. 31. Jeżeli elektroniczny bilet okresowy imienny zostanie anulowany przed rozpoczęciem okresu jego ważności, pasażer otrzymuje zwrot całej kwoty stanowiącej równowartość biletu. 32. Jeżeli elektroniczny bilet okresowy imienny zostanie anulowany w okresie jego ważności, pasażer otrzymuje zwrot części wartości biletu, obliczoną proporcjonalnie do okresu jego wykorzystania po potrąceniu 10% zwracanej kwoty stanowiącej opłatę manipulacyjną. 33. Bilet imienny okresowy papierowy składa się z: 1) legitymacji (identyfikatora) z wpisanym imieniem nazwiskiem i adresem zamieszkania pasażera, 2) aktualnego zdjęcia połączonego trwale z legitymacją i ostemplowanego pieczęcią ZDMiKP, 3) znaczka o właściwym nominale i okresie ważności z naniesionym w sposób trwały atramentem lub tuszem numerem legitymacji (identyfikatora). 34. Bilet imienny okresowy papierowy bez naniesionego w sposób trwały na znaczku numeru legitymacji (identyfikatora), bez zdjęcia i danych pozwalających na identyfikację lub z jakimikolwiek poprawkami traktowany jest jako nieważny. Id: 1BE BD2-8E36-1E77B063AB4F. Podpisany Strona 4

6 35. Bilety imienne okresowe papierowe stosuje się tylko w przypadku ich wprowadzenia do cennika opłat. 36. Postanowienia ust. 30, 31, 32 stosuje się odpowiednio przy korzystaniu z biletów imiennych okresowych papierowych. 37. Postanowienia ust. 18, 20 i 22 nie dotyczą Bydgoskiej Karty Miejskiej zintegrowanej na tym samym nośniku z produktem bankowym. 6. Pasażer podróżujący na podstawie ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu, jest zwolniony z obowiązku ponoszenia opłaty za przewóz bagażu lub zwierząt dopuszczonych do przewozu na podstawie odrębnych przepisów. III. Opłaty za naruszenie przepisów taryfowych i porządkowych Za naruszenie przepisów taryfowych i porządkowych przy korzystaniu z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego pobiera się opłaty dodatkowe, których wysokość ustala się w sposób następujący: 1) za przejazd: a) bez ważnego biletu w kwocie stanowiącej 85-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w I strefie biletowej, określonego w cenniku opłat, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5 6 i 7, b) bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi w przypadku przejazdu na podstawie ważnego biletu ulgowego w kwocie stanowiącej 70-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w I strefie biletowej, określonego w cenniku opłat, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5, 6 i 7. 2) za naruszenie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu, a w szczególności za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych w kwocie stanowiącej 30-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w I strefie biletowej, określonego w cenniku opłat, z zastrzeżeniem ust. 3. 3) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny w kwocie stanowiącej 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w I strefie biletowej, określonego w cenniku opłat. 2. Nałożenie na pasażera opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia stosownej opłaty przewozowej. 3. W przypadku uiszczenia opłaty przewozowej i opłaty dodatkowej w trakcie kontroli lub w ciągu 7 dni roboczych od dnia w którym wystawiono dokument zobowiązujący do zapłaty tych opłat, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%. 4. Należność za przewóz i opłata dodatkowa pobrana od pasażera posiadającego ważny bilet okresowy imienny, którego nie miał podczas przejazdu, podlegają zwrotowi, a w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty - umorzeniu, pod warunkiem okazania, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, w punkcie składania reklamacji ZDMiKP wskazanym w wezwaniu do zapłaty, właściwego biletu zakupionego przed dniem kontroli i uiszczenia opłaty manipulacyjnej. 5. Zasady określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio w razie posiadania przez pasażera ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie miał podczas przejazdu. 6. Opłata dodatkowa pobrana od pasażera, okazującego w czasie kontroli bilet okresowy imienny który utracił ważność w dniu poprzednim, podlega zwrotowi, a w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty umorzeniu, pod warunkiem okazania w terminie 7 dni od dnia przewozu, zakupionego w dniu kontroli kolejnego biletu okresowego ważnego od dnia kontroli. 7. W przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty przewozowej i opłaty dodatkowej w trybie określonym w ust. 4, 5 lub 6, ZDMiKP lub inna jednostka upoważniona do kontroli biletów, pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości stanowiącej 4-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w I strefie biletowej, określonego w cenniku opłat. Opłaty manipulacyjnej nie pobiera się od uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w przypadkach o których mowa w ust. 4 i 5. Id: 1BE BD2-8E36-1E77B063AB4F. Podpisany Strona 5

7 8. W przypadku nie posiadania w trakcie kontroli przez pasażera podróżującego środkami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy na podstawie kolejowego aglomeracyjnego biletu miesięcznego imiennego BiT City, ważnego dokumentu tożsamości, o którym mowa w 5 ust. 12, przepisy określone w ust. 1 pkt 1 lit. a. oraz ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Id: 1BE BD2-8E36-1E77B063AB4F. Podpisany Strona 6

8 Uzasadnienie Przedmiotową uchwałą wprowadza się nowe przepisy taryfowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej obowiązujące w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Miasta Bydgoszczy oraz na liniach komunikacyjnychorganizowanych przez Miasto Bydgoszcz na obszarze innych gmin z którymi zawarto stosowne porozumienie, wraz z utratą ważności dotychczasowych przepisów w tym zakresie. W porównaniu do poprzednio obowiązującychprzepisów wprowadza się następujące zmiany: 1) określa się zasady stosowania cennika opłat z uwzględnieniemwprowadzonychstref biletowych, 2) zmienia się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego dokumentu przewozu w związku z zakładanym obniżeniem ceny biletu jednorazowego stanowiącego podstawę określania ich wysokości i koniecznością zachowania dotychczasowego poziomu tych opłat w celu skutecznego egzekwowania od pasażerów obowiązku uiszczania opłat za przejazdy, 3) ustala się możliwość anulowania nałożonej opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu okresowego, który utracił ważność w dniu poprzedzającym kontrolę, pod warunkiem dokonania przez pasażera zakupu kolejnego biletu okresowego ważnego od dnia kontroli i uiszczenia opłaty manipulacyjnej. Zapis ten adresowany jest do pasażerów stale korzystających z usług komunikacji miejskiej na podstawie biletów okresowych, którzy zapomnieli przedłużyć ważność dotychczasowego biletu i zostali narażeni na sankcje podobne, jakie stosuje się w stosunku do pasażerów świadomie wyłudzającychdarmowy przejazd. Przyjęcie przedmiotowej uchwały nie wywołujeskutków finansowych w budżecie Miasta. Id: 1BE BD2-8E36-1E77B063AB4F. Podpisany Strona 1

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/184/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/184/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 05 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XIV/84/5 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1924 UCHWAŁA NR X/133/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Opole, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1924 UCHWAŁA NR X/133/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 września 05 r. Poz. 94 UCHWAŁA NR X//5 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 7 sierpnia 05 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1454/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLVII/1454/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 stycznia 2009 r. UCHWAŁA NR XLVII/1454/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/1454/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/1454/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 stycznia 2009 r. 1 UCHWAŁA Nr XLVII/1454/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego

TARYFA PRZEWOZOWA za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego Załącznik nr 3 do Uchwały Nr.../.../2011 Rady m.st. Warszawy z dnia... 2011 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie TARYFA PRZEWOZOWA za usługi

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od grudnia 206 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 0.0.205 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/223/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/223/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/223/16 RADY MIASTA ZGIERZA w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii Aleksandrów Łódzki - Zgierz Stryków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 721 UCHWAŁA NR XVII/223/16 RADY MIASTA ZGIERZA w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biletów. Bilety do kasowania

Rodzaje biletów. Bilety do kasowania Rodzaje biletów 2012-08-28 Bilety do kasowania Bilety do kasowania występują na nośniku papierowym lub w telefonach komórkowych. Są biletami na okaziciela, wymagającymi kasowania przy pierwszym przejeździe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Opole, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR XX/338/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 30 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Opole, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR XX/338/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 30 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 czerwca 0 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR XX/8/ RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 0 maja 0 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia PRZEPISY TARYFOWE dotyczące przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/301/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/301/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 maja 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/301/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia. PRZEPISY TARYFOWE dotyczące przewozu osób w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City I. Aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City bez uprawnień do komunikacji miejskiej 2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi 37%, 49%, 51%,

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Regionalny bilet WiT _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i we Włocławku (obowiązuje od 11.1.016 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/148/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r.

UCHWAŁA NR XXI/148/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. UCHWAŁA NR XXI/148/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie: ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity opracowany przez ZIKiT)

(tekst jednolity opracowany przez ZIKiT) (tekst jednolity opracowany przez ZIKiT) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn.zm.) PRZEPISY TARYFOWE dotyczące przewozu osób w komunikacji miejskiej

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity opracowany przez ZIKiT)

(tekst jednolity opracowany przez ZIKiT) (tekst jednolity opracowany przez ZIKiT) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn.zm.) PRZEPISY TARYFOWE dotyczące przewozu osób w komunikacji miejskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r.

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. Karta Senior-SKM (Kod zniżki 48 30%, Kod zniżki 55 50% 1. Uprawnieni Osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły kartę Senior SKM. 2. Zakres ważności 1) karta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 704/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 704/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr 704/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 29 marca 2010 r. o zmianie uchwały nr 548/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT 1. Uprawnieni Regionalne bilety jednorazowe WiT: 1) wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba, 2)

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 13 grudnia 2015 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Regionalny bilet WiT _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu 1 i we Włocławku 2 (obowiązujące do dnia 10 grudnia 2016 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11320 UCHWAŁA NR LXVI/1807/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 października 2013 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11320 UCHWAŁA NR LXVI/1807/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11320 UCHWAŁA NR LXVI/1807/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/1807/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVI/1807/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. UCHWAŁA NR LXVI/1807/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Poz.4544 UCHWAŁA NR XXVI/141/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 28 listopada 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Poz.4544 UCHWAŁA NR XXVI/141/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 28 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BydgOSZCZ, dnia 7 grudnia 2016 r.elektronicznie podpisany przez: Poz.4544 Agnieszka Makara Data: 2016-12-07 10:32:58 UCHWAŁA NR XXVI/141/2016 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/1139/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/1139/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 6 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz. 4055 UCHWAŁA NR XLVII/1139/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ) Załącznik do Uchwały Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 49/2012 dnia 23.05.2012 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ) Tekst jednolity Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz. 6668 UCHWAŁA NR LXI/877/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz. 6668 UCHWAŁA NR LXI/877/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz. 6668 UCHWAŁA NR LXI/877/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej realizowany przez Miejski Zakład Komunikacji Puławy Sp. z o.o.

Regulamin przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej realizowany przez Miejski Zakład Komunikacji Puławy Sp. z o.o. Załącznik do Zarządzenia Nr A/161/13 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 25 czerwca 2013r. Regulamin przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej realizowany przez Miejski Zakład Komunikacji Puławy

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. z dnia 2010 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym 1. Uprawnieni 1) Bilet metropolitalny wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ) Załącznik do Uchwały Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 47/2011 z dnia 13.09.2011 Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ) Obowiązuje od 1 października 2011

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E przewozu osób i rzeczy w komunikacji autobusowej realizowanej przez Przewozy Autobusowe GRYF TEKST UJEDNOLICONY ŻUKOWO 2013 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/769/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/769/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/769/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2831 UCHWAŁA NR L/1265/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1139/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/1139/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/1139/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie Na podstawie art. 50a

Bardziej szczegółowo

Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa uchwala, co następuje:

Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa uchwala, co następuje: UCHWAŁA nr I/ 9 /2009 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10 Taryfy Przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/57/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/57/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Legnica. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/460/09 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 17 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/460/09 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 17 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XXIX/460/09 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy na liniach komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 1297 UCHWAŁA NR V/65/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 1297 UCHWAŁA NR V/65/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 marca 2015 r. Poz. 1297 UCHWAŁA NR V/65/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe

Bardziej szczegółowo

uchwała Nr V/45/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku

uchwała Nr V/45/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku uchwała Nr V/45/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej w roku 2003 na terenie miasta Rumi Uchwała Nr V/45/2002 w sprawie opłat za przewóz

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM)

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Do Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

Uprawnieni. 1) na podstawie biletu WBA normalnego każda osoba, 2) na podstawie biletu WBA z ulgą 50% - mogą odbyć przejazdy nw.

Uprawnieni. 1) na podstawie biletu WBA normalnego każda osoba, 2) na podstawie biletu WBA z ulgą 50% - mogą odbyć przejazdy nw. Warunki taryfowe oferty specjalnej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA) dotyczącej przewozów realizowanych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. w klasie 2 wszystkimi pociągami i Łódzką Kolej Aglomeracyjną

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO - SKM)

Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO - SKM) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 309/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015 r. Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XVIII/338/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA nr XVIII/338/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. UCHWAŁA nr XVIII/338/12 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A. przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

T A R Y F A. przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Obszar i zakres ważności taryfy T A R Y F A przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Taryfa niniejsza obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przy zarobkowym

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City I. Aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City bez uprawnień do komunikacji miejskiej 1. Uprawnieni Bilet wg oferty specjalnej moŝe nabyć: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY

Regulamin oferty BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY Regulamin oferty BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Bilet miesięczny sieciowy imienny w terminie na nim wskazanym uprawnia do nieograniczonej liczby

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE OGÓLNE

II. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Regulamin Karty Komunikacji Miejskiej zawiera podstawowe informacje o Karcie oraz zasadach jej uzyskania, użytkowania, doładowania i kontroli. Karta Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) 1. Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3068/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3068/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENE Nr 3068/2014 PREZYDENTA MASTA KRAKOWA z dnia 24.10.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XX/231/11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/112/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/112/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/112/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PILSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ (PKM)

REGULAMIN PILSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ (PKM) REGULAMIN PILSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ (PKM) I. Stosowana terminologia 1. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile MZK Piła Sp. z o. o. 2. Pilska Karta Miejska (w skrócie PKM)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 26 stycznia 2016 r.

Uchwała nr 10/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 26 stycznia 2016 r. Uchwała nr 10/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku w sprawie zmiany Taryfy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KROSNA. z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KROSNA. z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym Projekt z dnia 19 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KROSNA z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC (obowiązuje od 01.12.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2,

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 361.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej.

ZARZADZENIE NR 361.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej. ZARZADZENIE NR 361.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej. Na podstawie art. 4, art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 10 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 10 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. do odwołania ) Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 4698 UCHWAŁA NR XXVII/364/16 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3317 UCHWAŁA NR XVIII/211/15 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 13 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3317 UCHWAŁA NR XVIII/211/15 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 13 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3317 UCHWAŁA NR XVIII/211/15 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat

Bardziej szczegółowo

do ukończenia 24 roku życia w relacjach innych niż określone w 34 ust.2;

do ukończenia 24 roku życia w relacjach innych niż określone w 34 ust.2; Zmiana nr 7 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Obowiązuje od dnia 28 czerwca 2015 r. W Taryfie przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) obowiązującej od dnia 16 listopada 2014 r., wprowadza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/631/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA NR LXVII/631/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2004 r. UCHWAŁA NR LXVII/631/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2004 r. Lp. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/41/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2002 r.

UCHWAŁA NR III/41/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2002 r. UCHWAŁA NR III/41/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Id: CD700F07-4C60-4C5E-8E2E-7D8020F44663. Podpisany Strona 1 z 11

Id: CD700F07-4C60-4C5E-8E2E-7D8020F44663. Podpisany Strona 1 z 11 UCHWAŁA NR II/64/2011 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA" z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA DĘBICKIEJ KARTY MIEJSKIEJ Słownik pojęć użytych w regulaminie: 1. Dębicka Karta Miejska (DKM) bezkontaktowa, elektroniczna karta (e-karta) będąca nośnikiem biletów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.) Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.) 1. Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ)

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/48/2015. z dnia 25 marca 2015 r.

U C H W A Ł A Nr VI/48/2015. z dnia 25 marca 2015 r. U C H W A Ł A Nr VI/48/2015 R a d y M i a s t a G n i e z n a z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/310/2012 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłat za usługi

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat. Bilety jednorazowe. Bilet jednorazowy normalny Bilet jednorazowy ulgowy. Bilety okresowe 7-dniowe

Taryfa opłat. Bilety jednorazowe. Bilet jednorazowy normalny Bilet jednorazowy ulgowy. Bilety okresowe 7-dniowe Taryfa opłat Bilet jednorazowy normalny Bilet jednorazowy ulgowy Bilety jednorazowe 3,00 zł 1,50 zł Bilet okresowy normalny Bilet okresowy ulgowy Bilety okresowe 7-dniowe 30,00 zł 15,00 zł Bilet miesięczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR..2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR..2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia... 2011 r. UCHWAŁA NR..2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVIII/ 190/ R a d y M i a s t a G n i e z n a. z dnia 24 lutego 2016r.

U C H W A Ł A Nr XVIII/ 190/ R a d y M i a s t a G n i e z n a. z dnia 24 lutego 2016r. U C H W A Ł A Nr XVIII/ 190/ 2016 R a d y M i a s t a G n i e z n a z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM (Stan na 1 lipca 2017 r.) WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus

Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus Oferta obowiązuje na przejazdy: - pociągiem spółki Arriva do/z Terespola Pomorskiego - autobusem spółki Arriva na dowolnym odcinku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM (Stan na 1 lipca 2016 r.) WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/660/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/660/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/660/16 RADY MIASTA GDAŃSKA zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/884/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA NR XCIV/884/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. UCHWAŁA NR XCIV/884/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. Krakowie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r. UCHWAŁA Nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR VIII/49/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 25 lutego 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR VIII/49/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 25 lutego 2015 r. DZENNK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKEGO Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Załącznik Nr 1 do Umowy Nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011 r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 393/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 7 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 393/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 7 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 393/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort Załącznik do pisma BBPT1a-820-3/17 z dnia 13 lipca 2017 r. Oferta specjalna Razem w Polskę Obowiązuje od 14 lipca 2017 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort 1. Uprawnieni Z oferty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET 1. Uprawnieni 1) do nabycia biletu odcinkowego miesięcznego imiennego, są uprawnieni: a) według taryfy normalnej - kaŝda osoba, b) z ulgą ustawową

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 1157 UCHWAŁA NR XXII/33/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 31 marca 2016 r.

Kielce, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 1157 UCHWAŁA NR XXII/33/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 1157 UCHWAŁA NR XXII/33/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia przepisów

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami:

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami: Tekst ujednolicony uchwały nr 700/09 Rady Miasta Torunia z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 85.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej.

ZARZADZENIE NR 85.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej. ZARZADZENIE NR 85.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej. Na podstawie art. 4, art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/231/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XXI/231/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XXI/231/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/271/14 RADY GMINY BOCHNIA. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 16 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/271/14 RADY GMINY BOCHNIA. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 3977 UCHWAŁA NR XXX/271/14 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu obsługi podróżnych

Bardziej szczegółowo