I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron"

Transkrypt

1 U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k i c h Pryż, 4 czrwc. I widomości zpytuj A Prs frncusk udrz dziś' CZY PAŃSTWA EUROPEJSKIE NIE hzz' " 'ARIN Powodu Słowcji. Dzinniki 2 STOJĄ W PRZEDEDNIU NOWEGO S»ł Szą nipokojąc widomości n AKTU GWAŁTU ZE STRONY NIE «88 MIEC. ^CKICH PRZYGOTOWAŃ WOJ Ko rop SŁOWA^CŻYŹNIE; S W Y C H N A DO j^pondnt londyński.fhn Pr Sło'w >- >- ż ruchy wojsk s ', J nimickich w M ż r u c n y w s k fqj >li «obudziły powżn znlpoko c tych. w ngilskich kołch polltycz t,i''pigro" z swj strony donosi rów kich Londynu, Iż ruchy wojsk nlmlc 2 "iiil Słowczyźnlo ni mją bynjh\w chrktru jkichś zrządzń, 3 tkt rziących tylko do umocnini pro t(. tu, lcz poprostu świdczą o męki *nj kcji mjącj n clu zwy- yc r q Cupcję krju. "^ris-soir" w komntrzu do tych Intrsignt" w rtykul swgo spr NIEMCY ZDECYDOWANE SA OBSAwozdwcy dyplomtyczngo oświd-l DZlC CAŁA SŁOWACJĘ UCZYNIĆ Z ści ntynimicki Ludność słowck przciw nipodlgłmu" rządowi Tiso cz. iż uwg kół politycznych koncn-» Z NIEJ PROTEKTORAT NA WZÓR truj się n sprwi Słowcji. Potwir- PROTEKTORATU CZECH I MORAW. dz on, iż n podstwi widomości, jki doszły do Londynu, w kołch politycznych W tn sposób oświdcz publicyst Intrnsignt" Nimcy chciły wnosi się, iż by złmć osttni ndzij ptriotów czskich n odbudow unii Czch i Słowcji. Londyn* 4 czrwc. Widomości, ndchodząc do Londy nu z Słowcji wskzują n dlko idą* c przygotowni Nimic do nowl kcji bzpośrdni ". Przygotowni t śldzon są przz Londyn, 4 czrwc! ' mi Rzszy przwżni funkclonrlusz- Wdług skąpych widomości, prz- mi..gstpo", którzy corz licznij dostjących się tu z Brtysłwy, wrz- przybywją n Słowczyznę. koł tutjsz z njbcznijszą uwgą. ni, jki osttnio opnowło krj cz- Równolgl z wzrostm nstrojów Osttni przsunięci wojskowych oddziłów nimickich n Słowczyźni, ski i morwski prznik równiż n ntynimickich wzrst nichęć Sło- Słowczyznę. wków do nipodlgłgo" rządu Tis- zdnim wuwoui mirodjnych uniuujny tutjszych czyn- Corz częścij dochodzi do scysji j so, którgo już n zbrnich publicz- ników, dowodzą, ż między ludnością słowcką Nimcmi: nych zczyn się piętnowć jko od-(niemcy POKUSZĄ SIE W NAJBLIŻzrówno mijscowymi, jk i obywtl- stępc do idologii księdz lilinkl. (Dlszy ciąg n str. 2-j). PODNIECENIE &Ji nimicki rozpowszchnij pogłoski, zpowidjąc przybyci wojsk z Prus "^chodnich. - Brlin usiłuj wytworzyć w Gdńsku stn nrwowgo npięci P, Gdńsk, 4 czrwc. trwc.. międzynrodowj midzvnrodowi n tmt n istotngo ISTOBNE-CFRI st ATU CŁ-_... O I, i ^ Stn rzczy w Gdńsku wywołny wsz niustępliw i żądni Nimic odjst przz gitcję nimicką. rzucił już dni 2 mrc r. b., podczs, Ct«iu ^ *yi ustwicznym podnij przyczyniją się do tgo stosunku do Polski. w nu rzczy w Gdńsku w dzidzini jgo Stwirdzni czynników nimickick, gdy gwrncj ngilski otrzymł POGŁOSKI ALARMISTYCZNE. Ni ud się to jdnk, gdyż jst on jkoby niustępliw stnowisko jk widomo w dniu 2 mrc r. b. V: Cioski t zpowidją przybyci dokłdni poinformown o tym, ż Polski w sprwi Gdńsk, wywołn Rzczy więc mją się odwrotni, Pruskich, któr obcni w Pruwschodnich są silni koncntro- wn są przz czynniki, zlżn od Rz wszlki zmiszki w Gdńsku wywoly było przz brytyjską politykę okrąż-' Gwrncj ngilski dl Polsk przyw- * *.u V j.ri f J«. m Nimic", jst oczywiści dwno już!szły n wówczs, kidy okzło się, ż szy Nimicld,, i, włdz bzp<)śrd, zprzczon przz FAKC., _ Polsk jst w sprwi Gdńsk niustękolportujący t pogłoski, j _, r I ^EYJ^dją, ż w ciągu 4 dni nstąpi nio podporządkown. \ Polsk w sprwi Gdńsk był z- pliw ^AFILU ^onch wojny, co okupcj Nr {? Niktórzy szturmowcy podją ^y. dtą tj okupcji. Prt VI YRA rzni niktórych wyższych u cii gd - y członków dmłnistrhi^l^ij pozwlją przypuszczć, 6 o r z ż IA PRZYGOTOWUJĄ R W c y "^Klś PUCZ NA DZIEŃ 2-go CZERWCA. Gdńsk, 4 czrwc. d noszą z kół dobrz poinionno- ^yc?' * motorów prtów lot? >Wł ciących do gdńskigo nro- nl Hcrtl^^styczngo korpusu, znjdu- " v^«lotnisku w Wrzszczu, n- S l ^5ł v, «Jdn z tych prtów plsl Wypdkowi, rozbijjąc się. i TYV Wrszw, 4 czrwc. ^J Hąc poglądy M. S. Z. Polsk r Ni Politycn" ogłosił dziś ko- C, S^.' ^ którym polmizuj z wywo- ^h ji^ckij gncji oficjlnj Dun*" P mtisch-politisch Korrspon- li ^ tmt zgdnini Gdńsk. n j%r(l $Pi stwirdz, iż oczywistym Vst j nimickich wywodów oficjl- i n 5 C s t wprowdzni w błąd] opinii Wydlją PolKów z Nimic Brdni propgndy nimicki* ^m»<*ą S k. 4 S Długoltni przs Związku Polskich A Y. i -»Mr z jdnj strony B r l n i Towrzystw w Brlini orz Związku 3? f, ^ ^ " s k u i n l U w M d ó Polskich Kół Śpiwczych w Brlini i ; - " >rnych przśldownich k< Michł Kmicik, otrzymł jko obyw. nimickij w Polsc, z drutl polski nkz opuszczni grnic Rz- Jl'.^f' YJ?*» M r l, u u m M, S 2 s c i z, zobowiązni Kmicik przbyw w Brlini ot? 5' ^ F*** ^ ^ mp ą n i szy wrz z młżonką do dni 2 czrwc L^w ZJPt***? P l? k? ' ^Ź^^im lt i posid tm wrsztt krwicki, ~!? P PI w u * w? z y s. l^ m i sposobmi, m brł on czynny udził w polskim iv- P. IIYV^IYVII. K du orgnizcyjnym. W 938 r. dopiro rv I ' T, P w s t ą l c m u ^ow, Dutsch u r tjn policj Gstpo" nkzł mu, j- P ch U l, o m t l s Politisch Korrspondnz" ko obywtlowi polskimu, wycofni " i rozwinąć podobn tzy Brlinr ywiiowi PUISKIEMU, wycvini u _ s l l ' c się z życi orgnizcyjngo Polków Borsn Ztg.", który dowodzi, ż rtykuł obywtli nimickich. Obcni zni MDDPK" udrzył w niczyst sumini zostj wysidlony. polityków okrążni".. jw-.'» czrwc. Przmilczjąc znny n cłym świci B r l i n 4 trt) ikjimpni, prowdzon obc-jfkt n, o s S i ^ s f f i " ' - ~ WYSŁANIA UZBROJONYCH FORMA- CYJ PARTYJNYCH DO GDAŃSKA, dzinnik usiłuj dowiść, ż źródłm nipokojów i trudności n trni w. mist są... clnicy polscy. Po płczliwym uskrżniu się n stły rozwój wlki kstrmincyjnj przciwko nimczyźni w Polsc w wszystkich dzidzinch", dzinnik powrc do skirownych przciwko Anglii wyświchtnych zrzutów polityki okrążni". Z cłgo rtykułu przbij nipohmown złość, ż wszlki wysiłki i rgumnty propgndy nimickij, usiłując przdstwić Rzszę jik niwinną ofirę grsywności Polski, ni znjdują nigdzi posłuchu i trliją cłkowici w ĘjÓŻTUftj

2 REPUBLIKA" Nr. 63. Czwrtk. 5 czrwc I«*39 r. JAPONIA PRZECIW W. BRYTANII Koncsj ngilsk i frncusk w Tintsini odcięt od świt.-jpończycy chrt Londyn, 4 czrwc (Pt) W stosunkch brytyjsko-jpoń skich rozpoczął sl njbrdzij krytyczny okrs. Punktulni o godz. 5 rno BLOKADA JAPOŃSKA BRYTYJSKIEJ KONCESJI W TIENTSINIE ZOSTAŁA ROZPOCZĘTA. Brykdy, któr były wznoszon dokoł grnicy koncsji, w ciągu osttnich kilku dni, zostły obsdzon przz jpońskich żołnirzy. Powody blokdy zostły ogłoszon w spcjlnj proklmcji, którą opublikowły włdz jpoński. W proklmcji t] Jpończycy skrżą si, ż włdz brytyjski udzilją ochrony lmntom ntyjpońskim, ż podtrzymują chińsk wlutę i ż pozwlją n używni ntyjpońskich książk do nuczni w szkołch. Proklmcj jpońsk oświdcz, ż ZARZĄDZENIA BLOKADY NIE BĘDA WYCOFANE, DOPÓKI WŁADZE BRY TYJSKIE NIE PODDADZĄ SWEJ PO LITYKI CAŁKOWITEJ REWIZJI, i ni zgodzą się współprcowć z Jponią w dzil ustlni nowgo porząd ku w Azji Wschodnij orz uznją nową sytucję w obcnych Chinch. N skutk wprowdzni blokdy koncsj brytyjsk i frncusk wyglądją Jkby wymrł. Łączność z świtm zwnętrznym jst w prktyc zrwn. N rzc Hl przylgjącj do końc sji międzynrodowj w Tintsini włdz jpoński ogłosiły dziś stn wyjątkowy. Wszlki ruch sttków zkzny zostł w godzinch między 6 wiczorm i 6 rno. Z względu n powyższ zrządzni, brytyjski konsul gnrlny w Tintsini polcił ngilskim tow rzystwom żglugowym wstrzymni ru chu sttków ż do odwołni. zmusić Anglią do zminy polityki n Dlkim Wschodzi Tokio, 4 czrwc (Pt) Agncj Domi" donosi, ż JAPOŃSKIE MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH ODRZUCIŁO PRO POZYCJE BRYTYJSKA POWOŁANIA KOMISJI MIESZANEJ Przywództwo" w Bnku Rzszy clm rozwżni kwstii istotnj winy Wykup kcyj z rąk posidczy zgrnicznych Chińczyków podjrznych o zbójstwo Brlin, 4 czrwc. Wszystki kcj Bnku Rzszy znj Czng-Szin-Kng. # (Unitd Prss). W kołch gospodr- dując się w posidniu obywtli zczych Rzcznik ministrstw sprw zgrnicznych w njbliższych dnich, być moż grnicznych mją być wykupion.. oświdczył pondto, ż dl jutro lub pojutrz, oczkują ogłoszni Pogłoski o spodziwnym skupi kkomunlktu osttczngo urgulowni stosunków o zsdniczj rorgnizcji cji Bnku Rzszy doprowdziły n glł- między włdzmi jpońskimi w Chinch Bnku Rzszy, którgo struktur m dzi do silngo popytu i zwyżki. Wobc i zrządmi koncsji brytyjskich stron być oprt n zsdch przywódz-j tgo ogłoszono, ż kcj t od dziś ni Jpońsk zżąd od Anglii spcjlnych tw". gwrncyj. Jk się dowiduj gncj Rutr, z nuncjcji poczynionych w Tokio tmtjszym ' będą notown n giłdzi. Szwjcri i Sowity przdstwicilom W. Brytnii wynik, ż rząd Jpoński uwż kwsti nwiqzufq ««sobą slosunke? blokdy koncsji w Tintsini z BERNO, 4 czrwc t wnioskowi, zwrócił Jdnk uwgę, ż sprwę o chrktrz loklnym. (PAT) Rd nrodow przyjęł 7 Wobc odrzucni propozycji ngil skich stworzni komisji misznj z Ech plotki o p. Jrossym Zrządzono dochodzni krn WARSZAWA, 4 czrwc Dni 26 mj rb. Komisrit Rządu zrządził zjęci czsopism pod nzw Dr Momnt" z podni niprwdziw] widomości p. t Jrossy zstrzlony Ordonk rsztown", I skirowł sprwę do prokurtor Sdu Okręgowgo w Wrszwi. Obcni po uprwomocniniu się zjącl, przciwko winnym zmiszczni t] nottki zostło wszczęt dochodzni krn z rt. 7 k.k., który przwiduj krę grzywny rszt do 2 lt. strony brytyjski] rozwżn jst podjęci nowych kroków w Tintsini, clm przciwstwini się kcji Jpońskij. Wdług osttnich donisiń konsul Stnów Zjdnoczonych w Tintsini otrzymł od swgo rządu polcni ofi rowni obu stronom swgo pośrdnictw dl złtwini konfliktu. LONDYN, 4 czrwc (PAT) Wskutk Intrwncji konsul brytyjskigo, włdz Jpoński zwolniły dziś mjor wojsk ngilskich L»J rsztowngo wczorj przd P ' o (J nlm. Ntomist dziś rno, n y B, prowdzącym do koncsji w Ti js" n rsztowno obywtl brytyjs * k, Myll. Angli zstosuj odwt Gbint brytyjski obrdowł nd wytworzoną sytucj Londyn, 4 czrwc. (Pt) Wypdki w Tintsini wywołły w rządowych kołch brytyjskich stnowczą rkcją. Przdstwicil Fo. rign Offic podkrślją, ż ich zdnim fr Chińczyków, wysuwn przz jpoński włdz wojskow Jst jdyni prtkstm dl uzsdnini kcji przciwko koncsji brytyjskij w Tintsini. Zdnim oficjlnych kół brytyjskijh, JAPONIA DĄŻY DO ZNIESIENIA BRYTYJSKIEJ KONCESJL Tylko w tn sposób możn, zdnim kół brytyjskich, wytłumczyć odmowę jpoń ską poddni cłj sprwy nizlżnmu sądowi, który miłby się skłdć z 3 członków, wyrokujących, minowici: jdngo Jpończyk, jdngo Anglik i Amryknin, Jko przdstwicil nutrlngo. Poddni cłj sprwy tgo rodzju nutrlnmu sądowi, zdnim oficjlnych kół brytyjskich, uchroniłoby Jponię od utrty prstiżu, tymbrdzij, ż z strony brytyjskij byłby równiż wykzn chęć zspokojni żądni jpońskigo co do 4-ch Chińczyków bz równoczsngo nruszni prstiżu brytyjskigo. Oficjlni przdstwicil Forign Offic twirdzą, ż do rąk brytyjskich do. stły się obcni ZUPEŁNIE NOWE DOWODY, w świtl których wydj się, ż podjrzwni przz Jpończyków 4-j Chińczycy ni są zupłni bz winy, co tymbrdzij ułtwiłoby nizlżnmu sądo. wi powzięci wyroku zspkjjącgo choćby częściowo żądni jpoński. Nistty jk dodją ci przdstwicil istotnym clm włdz jpońskich jst uzyskni cłkowitj kontroli (SANATORYJNE Z INTERNATEM) Dr JANA WIECZORKOWSKIEGO w RABCE przyjmuj zgłoszni uczniów do cztrch kls Gimnzjum orz do I Klsy Licum (humnistyczngo). NAUKA.-LECZENIE.-WYCHOWANIE Egzminy wstępn: do Gimnzjum przd wkclnml czrwc do Licum czrwc, po wkcjch do Licum i Gimnzjum i 2 wrzśni. N żądni wysył sl prospkty. głosmi przciw 33 wniosk wzywjący rdę fdrlną do rozwżni sprwy nwiązni stosunków z Rosją Sowick, clm ożywini wyminy hndlowj. W dyskusji zbrł równiż głos szt dprtmntu polityczngo p. Mott, który ni wypowidjąc się przciwko ni nlży zbyt optymistyczni ocnić nwiązni stosunków hndlowych z Rosją Sowicką, bowim bilns turniowy szwjcrsko-sowlcki był zwsz dficytowy dl Szwjcrii, poz tym zś cły hndl zgrniczny Rosji Sowickij ni równ się hndlowi zgrnicznmu Szwjcrii. Slrnć w PlosKwi Nrd z mbsdormi Anglii i Frncji Moskw. 4 czrwc. (PAT). Jk donosi gncj Rutr z Moskwy Wilim Strng spędził dziń dzisijszy n konfrncji z mbsdorm W. Brytnii, którmu zkomunikowł Instrukcj Londynu w sprwi dlszych rokowń. Nstępni ob] dyplomci przdyskutowli z mbsdorm frncuskim tkst noty, Jk m być wrę JUTRO w kini PALĄCE" v NIEWIDZIALNA RYWALKA SENSACJA STOLIC ŚWIATA! FANTAZJA NA USŁUGACH HUMORU! czon Jutro Mołotowowl. Z źródł nioficjlnych korspondnt Rutr dowiduj się, ż Strng przywiózł formułę, uzgdnijącą postulty Sowitów z gwrncją cłości nizlżności pństw błtyckich. Dzinniki sowicki wstrzymują się od wszlkich komntrzy w sprwi po bytu Strng w Moskwi. MA &A^^^^# W r. gł.: CONSTANCE BENNETT i ROLAND YOUNG KOGO FILM TEN NIE ROZŚMIESZY - SKAZANY JEST NA WIECZNY SMUTEK!! gospodrczj i finnsowj nd. "."ufy' nt zgrnicznym w Tintsini. Gbint tyjski rozwżł dziś cłoksztłt sytu ^g wywołnj posunięcim jpońskim sunku do koncsji brytyjskij w Ti* ni i m. in. OMAWIANE BYŁY RÓWNIE* ŚRODKI ODWETU, jśliby z strony jpońskij trwno V"' stosowniu blokdy. Prlmntrz * podskrtrz stnu sprw zgr-. nych Butlr odwidził dziś wicz^l spcjln komisj dl sprw chiń istnijąc wśród prlmntrzystów»^ tyjskich, rprzntując brytyjf* 6 trsy n Dlkim Wschodzi. «Równiż dlgcj Lbour y. Omwił z wicministrm Butlr" j, tucję w Tintsini. Zrówno w rządu brytyjskigo, jk i prlmnt nych, istniją tndncj -ortf* NAJENERGICZNIEJSZEGO PR^SJ, STAWIENIA SIĘ AKCJI JAPOŃSKJ* Stwirdzić jdnk nlży, ż ^JLh, tni ni rozporządz n Dlkim tkimi siłmi, którby to * $4r nr przciwstwini ułtwiły. W tycb j\ runkch kcj brytyjsk polgć *' jdyni n zstosowniu środków ~ M> towych, przwżni gospodrczych * dzących w ksporm ^Źj Źę }*^f+*4** u Anksl Słowcji przz Rzsz 7 (Dokończni). *A. SZYM CZASIE O ROZWIĄZANIE ** GADNIEN WSCHODNICH,,. przy czym jdnk przwż tu op > slc styczny pogląd, ż Rzsz uclkni'' g rczj do wypróbownj tktyki m o ii s i r c i i zbrojn i< do bzpośrdni] kcji..d- Zdniu tmu przciwstwi..\$ s nk oprt n drobizgowj nli -'^^ 7 tów ocn rzczywistj sytucji. * v w formi szczgółowgo rportu v jfl. dłożon zostł czynnikom do cym. Brlin. 4 czrw** (PAT). Dzinniki nimicki " i niczją się do suchgo zdmciiłj 'jc widomości o mchch wojsk 'V n ( kich wzdłuż grnicy Słowcji. \ FI' widomości pojwiły się w pr«? * dyńsklj I pryskij. Jżli chodzi " ]i( ritum sprwy, dzinniki o. t.,vk' św i krótko i zwięźl, ż Londyn s * fd wł now kłmstw. n^ Jśli chodzi o ruchy wojsko- ])- grnicy Słowcji, to nzvw prostu podjudznim. Jśli chód* PUdow fortyfikcji wzdłuż grnlw ^ - skl, to wskzują, ż prowdzń' jip wił fortyfikcyjnych n tj gri ',,c stnowi tjmnicy. i o" kursi Poniwż Jdnoczśni szrgu dni pogłoski n tmt ro c/lr któr prowdził knclrz t"' ^ ml $ sl pobytu w Widniu z niinis«'\oriiiii' r wcjl, notuj Nimicki Biuro w $\' cyjn szrg widomości z i, *L Qt wcji, z których wynikć m 'JJ, w Słowcj zchowuj cłkowit - podlgłość nizlżność. * fl ',c Kursują tu Jdnk pogtosw! islyą tylko m nstąpić w njcf i go' dnich cłkowit uni finnsowni' spodrcz pomiędzy Słowcj cmł, lcz mówi sl nwt o fti\v. CAŁKOWITYM PRZEKRFy.^ji ' SAMODZIELNOŚCI SŁOVJ A^fJ WCIĄGNIĘCIU JEJ W ORHyX S? u RESÓW POLITYCZNYCH I u DARCZYCH RZESZY-

3 .irepublika" Nr. 63. Czwrtk", 5 czrwc 939 r. Ukłd frncusko-turcki w sprwi Sndtku Alksndrtty Ankr, 4 czrwc.. (PAT) W czsi wczorjszgo posidzni prlmntrn; grupy prtii ludowo - rpublikńskij prmir Rfik * ydm oświdczył wśród ogólngo n- ^zjzmu, ż rokowni frncusko - turcki, dotycząc Sndżku, mogą być "znn z zkończon i nibwm nstąpi podpisni cłkowitgo ukłdu *tm wkrótc Już będzi możn śwlę- (5 osttczn zjdnoczni Sndżku 2 mcirzą turcką. JESTES TVM NAJLEPIEJ ZĄCOFĄT/Y/ OGOL/SZSŁĘ * V IAKŁĄO, ZE F/Ę LEPIEJ GOLĘ MIDBEM DO GOLENIA I PALA\OL'LV / Lcz... OBAJ, OOLQC SIĘ, CHWALĄ PIANĘ PALMOLIVE AA OLEJKA OLIWKOWYM i GLICERYNIE. Czy voll Pn wykwintn golni d obfit plnq krmu Plmollvt» czy tt oszczędn mydło do golni Plmoliv w kżdym rzi Jdn z tych wyrobów npwno zdowolnl Pn. Do wyrobu ich bowim' utyt Jst misznin oljku oliwkowgo I glicryny, djąc bogtą pin, któr podwj sprwność ostrz I zwlcz njtwrdszy zrost Wynikł golni si prprtmi Plmollvs, wspnil! Skór st odświżon -wygląd Pn młodzij I Jst Pn zwsz dobrz ogolony! Jżli dotychczs ni używł Pn Plmollv, nlży zdcydowć si I kupić ntychmist: krm o obfitj plni lub mydło do golni. W tn sposób pozbędzi się Pr n zwsz kłopotu przy golniu IDEALNE GOLENIE SIĘ HITFTIB F IH IBydo6golniP«lmo»«- KnndogoloiliPilmoEw yrbln. n tojodilym ol> ttjitfytwomlcju nojbw» llfi t cmwwyr I tfuyni«diicj wygodn»lnk»f jit AWr M _ m ^ k o n o m i i "»Kurir Pornny" umiści! Rrtykuł p. t. Filry, n których opir J c Polsk". Autor. p. A. Plutyński, kon- ^tuj, iż społczństwo polski w obc n i ciężkim okrsi prcuj zupłni dojni. Ntomist: cu )lt społczństw polskigo tyj i pr- ^społczństwo żydowski chyb nlbnr. v,* z wszystkich podtn n gorączkę nrsnck ' s k ' o n " d o czysto dlki] od rlizmu,! 'kl, c " myślow!. To społczństwo żydów- k r«lu P S l u d w l o l k l w P*y w n hndl przmysł orń^ r z u ltcl... n odcinku piniężnym I wiipr Publicznych ntujmy objwy gorączki t<lw 'ncznym zwiększniu misji bnkno- orv P z l 8 ł ( 5 t ł n, d st u n s brdzo ostry. No "sili *" ' * t' * optrzon iyrm y s,k w c k s, U ' "Kiitszych w Polsc Iłnn przmysłowych U * 'y n giłdzi łódzki! zrlizown, o s t Drni Powżnych głęzich k l, t k t K w k,, k u v "kcj pokojow! nstąpił zstól". Rozumimy i Jstśmy do tgo ^zyzwyczjni, ż jżli chodzi o ipr- ^ żydowsk żdn krytri ścisło nlc 8o ni obwiązują. Kżdy moż pisć mu się żywni podob! Z sprw.imi ^spodrczymi co inngo. dltgo ollibyśmy zpytć p. Plutyńskigo ^ Wdług nigo ozncz rlizcj Zh\ " Slłdzi"? Co ozncz rlirą wksli? Moż dyskonto? ąc] liz - ^dyż * giłdch t n r-( *'} się czy dyskontuj wksl? Czy: * chodzi ni o giłdę, o bnk? tl ' ' ^ ' s<^ < ~ 3 s ę n m ż y p w s t t p rj. jwykuly konomiczn, trzb Si tym t l, o r, n w ć przynjmnij w k ' różnic s t pomiędzy i bnkim. A dlj czytmy:»ri,i wż gorączk nrwow ztkowł nl Drvvn ystklm ppiry publiczn, nlżłoby wsz ^s Z y" zwiększon! misji wyzyskć przd Hlri D r 7 z rozszrzni lombrdu tych łtrir - Widomo, ż oprci w lombrdow, >Sci Zchodzi stnowią kręgosłup hnko- 2?«. w Polsc w zniku". Hup> oddził bnku, nwt Un- d y Hułu P i utor rty- g, i n ł o r m u Hj ' oprcj 2 lombrdow wcl S ą w Polsc w stni zniku, l ^ potni z lombrdu korzyst się r\r., U dzq r Q t f"-h«q zznczn] n n z t i A l mmirz. l A r r Autor nijbni się mrtwi i proponuj roz- \vij nl iombrdu ppirów, lbowim tj J n, «Przd kilkom tygodnimi tio 6 P o l ski Już podwyższył zstwdxv PPlrów do 7 proc. kursu glł- Uą, ^^szj stwki n świci nic Sj* d ść n tym. bo dlj czytmy: ^Ur^ię mogł podpisć w ldnym dniu «t^wn ow f r n k dltgo włśni, bo m roz- A^iy ii brd lom bnkowy, broklrski i pry- ^lrli 'd'. Plsu!qcy pożyczkę w Frncji, czy od r^w m brokrowi mły zdtk w s w n hr<»kl*i, czy w ppirch giłdowych c Z ( J, ł I o m» v n,,! 'isulc mu subskrypcję w bnkch l l, '-j.^^^ U l l s t r z b w s z V s t k b l 4, i ć c^odzi P ni rozumimy o co Uz z u ł n i fcki, " ul i ć g o t ó w k?" A B Sotrj '"'^zj subskrybowć, jśli ni & Owszm! brokr w tj przy- kłdowj Frncji lbo Anglii, jśli zn klijnt, złtwi kżdą trnzkcję ilnnsową nwt i bz zdtku. Al w 24 godziny późnij, jk przwiduj zwyczj klijnt musi wybulić" brokrowi cłą sumę gotówczką lbo czkim, co jst zupłni jdnoznczn. A o zd t- ku w ppirch giłdowych" doprwdy nikt ni słyszł... Ntomist w zwyczju jst subskrypcj rtln, włśni tk. jku się zwykl ogłsz w Polsc, bo pożyczjący (w tym wypdku pństwo) ni potrzbuj cłj sumy nrz, l wystrczy mu jśli wpłc się częściowo, co jst oczywiści dl subskrybnt wygodnijsz... * To są rzczy tk lmntrn, ż w gimnzjch kupickich, gdzi wykłdją konomię prktyczną, kżdy uczń wi o tym doskonl. A kżdy dorosły człowik i nikonomist wi brdzo dobrz, ż sumy subskrypcyjn w Polsc muszą być niższ, niżli w Frncji po prostu dltgo, ż społczństwo nsz jst uboższ. I ni m się czgo wstydzić... Jśli wszyscy będą prcowć, to i podnisi się zmożność krju. Al kżdy musi robić to, n czym się zn, ni to. n czym się ni zn... O. Zburzni w Czchch trwją Nimcy zskoczni są oporm ludności. Nurth zrzygnowł nrzi z twrdj rri" PRAGA, 4 czrwc Wrzni wśród ludności Kłtln ni ustj, jk wskzują ti to ustwiczn rwizj i rsztowni, przprowdzn przz Gstpo. Policj nimick poszukuj gwłtowni uchwytnych dowodów Istnini tjn] orgnizcji rwo- I u c y j j, dziłjącj w Czchch n Morwch. Mimo nrgiczn kcji Gstpo, ni udło się dotychczs zdobyć żdngo do wodu istnini tj orgnizcji.. PRAGA, 4 czrwc (PAT) Dziś odbył się w Wilkim Porzczu pogrzb zstrzlongo przz ni mickigo policjnt czskigo urzędnik Mullr. Uroczysty pogrzb przybrł chrktr wilkij mnifstcji nrodowj, w któr] wzięły udził tłumy ludności > cłycli północnych Czch orz szrg przdstwicili włdz czskich z gn. Inspktorm policji pństwowj dr. Krczmrm n czl.,dr Nu Tg", orgn protoktoi Nurth donosi, ż wczorj odbył si w Nchodzić, sdzl jk widomo zostł zstrzlony przz nimickigo policjnt jdn z urzędników czskich, dmonstrcj ntyniinick. Dzinnik stwirdz, ż n rozkz wyższych czynników udło się policji czskij przywrócić spokój. PRAGA, 4 czrwc Wzrost nstrojów ntynimikich w krjch protktortu i związn z tym osttni wydrzni znipokoiły w njwyższym stopniu mirodjn czyn niki nimicki, któr pod wpływm dokonnych przobrżń w psychic cz- Pmiętj ciągnini I ki. Jszcz dziś kup los u W o l n o w PIOTRKOWSKA l I 72. Ribbntrop i Goring s i r l u t i»» «l u c l u H i t l r Londyn, 4 czrwc. I (PAT). B. korspondnt Dily Tl- grph" w Brlini Grn wydlony, jk widomo, przd kilku tygodnimi przz włdzo nimicki, zmiszcz n łmch Dily TlRrph" rtykuł, w, którym pisz m. In...Od chwili zwrci iifjlo - turckigo pr' <n bo^ploczil stw nstąpił wyrźny znik wpływów Ribbntrop. którmu ni udło się ostrzc Hitlr przd tym pktm. Równoczśni jdnkż I mrszłk Goring, który winin być wciąż jszcz uwżny z wyrzicil poglądów umirkownych, równiż strcił posłuch u Hitlr. Fuhrr zmknął się w sobi i obcni njwiększ zufni pokłd w swym włsnym instynkci". sklj przrzuciły się od mtody twrdj do tktyki ustępstw. W tych dnich z polcni protktor" bron von Nurth' wypłcono rodzini żndrm czskigo, zbitgo w Nchod 5, koron, tytułm odszko downi. Jdnoczśni zrządzono prz nisini oficrów grnizonu w Nchod, którzy stli się przyczyną trgiczngo zjści, w wyniku którgo zginął żndrm czski Płk. Koc w Londyni Londyn, 4 czrwc. (PAT). W środę popołudniu przybył do Londynu płk. Adm Koc, którgo powitli n dworcu mbsdor Rczyński wrz z członkmi mbsdy orz konsul R. P. dr. Poznński, zś z strony rządu brytyjskigo nczlnik Wly z skrbu brytyjskigo I rdc konoinicz ny Forlng Offic Asłiłon Gwtkin. Gstpo rsztuj...gstpowców Królwic, 4 czrwc. Wśród liczni rsztownych osttnio n trni Prus Wschodnich znjdu J się kilku wyższych urzędników Gstpo orz kilkunstu niższych funkcjonriuszy. Wszyscy są podjrzni o nilglną kcję n trni Prus Wschodnich. Arsztowni zostli przz funkcjonriuszy Gstpo, przybyłych z Brlin. Dlnnikrz nimiccy wydlni z Plstyny Londyn, 4 czrwc. (PAT). Z Jrozolimy wydlono 2-cti dzinnikrzy nimickich, minowici dr, Frnz Richrt, główngo korspondnt D. N. J3. w Plstyni i Syrii i jgo zstępcę dr. Adm Vollmrdt. Mj oni opuścić Plstynę njpóźnij 22 czrwc.

4 REPUBLIKA" Nr. 63. Czwrtk. 5 czrwc 939 r. Wczorjsz uroczystości w Stlowj Woli Poświęcni Zkłdów Południowych w obcności P. Przydnt Rzplitj, wicprm. Kwitkowskigo i członków rządu ^ Stlow Wol, 4 czrwc. Litwinowicz, ks. biskup Brd dokonł tor nczlngo huty, inż. Sidlnow- biści w obcności Pn r^ z^lf P Ch (Pt) Stlow Wol, chlub Cntrlngo Okręgu Przmysłowgo, obcho wych Stlow-Wol. dzin Zkłdy Południow, żywo intr Świętosłwski. ktu poświęcni Zkłdów Południo- ( skigo, zwidzł w ciągu przszło 2 go-, ministr W. R, i O. P. proi. w ł dził dziś piękną i podniosłą uroczystość Po poświęcniu Zkłdów Południowych, P. Przydnt dokonł ktu wbici dukcji. wicprmirm Kwitkowsldm n sując się poszczgólnymi dziłmi pro W chwili, gdy członkowi rządu z P' poświęcni wilkich Zkłdów Południowych w obcności Pn Przydnt gwoździ w drzwc sztndru złogi W czsi zwidzni Pn Przydnt zwidzli lktrownię n Sni, n wi'* Rzczypospolitj, członków rządu, przd huty Stlow Wol. Po chwili nstępuj R. P. ztrzymł się w jdnj z kls ibry kim stdioni robotniczym w Stlow) stwicili wojsk i społczństw. podniosły momnt wręczni Pnu Przydntowi R. P. przz dlgcję pułku był obcny n lkcji mtmtyki. Zd kilk tysięcy prcowników. czngo gimnzjum mchniczngo, gdzi Woli zsidło do bisidy robotnicz) Zkłdy Południow stnowią wyrz osttcznych zdobyczy w dzidzini tch pichoty lgionów zimi sndomirskij ni z ucznimi klsy przprowdził osożótclowych żółtczc zstosowni rno n wrzystwi młżonki i członków r** godz. 3.5 Pn Przydnt R" JJ cz niki i mogą być wzorm nowoczsnj pmiątkowj honorowj odznki pułkowj. ^ ^ zszczycił swą obcnością* Przy schorznich wątroby, cirpinich P konstrukcji tgo typu. Zkłdy t, zbudown w rkordowym tmpi i prwi czczo jdn] szklnki nturlnj wody crz-» i-u-uu**,, n«- Po wpisniu się do księgi pmiątkowj pułku Pn Przydnt Rzczypospo- kij Frnclszk-.lózf wywołuj du bisidę robotniczą, zjmując m>j' w W cłości ciusci z Z krjowych KTruwycn mtriłów muirimw i wy- wrcz dos- c pod spcjlni przygotownym s l wy-,., v-..,.,.... konl wypróżnini kmlu pokrmowgo i miotm w ksztłci strzlistj, styl* łączni rękmi piskigo inżynir i ro- ri 't, wrz z młżonką, członkm: rządu dodtnio wpływ n ogólną przminę mtrii nj wiży. ; botnik, prcują «r«r i«tok^rnlp. obcni cłą cł prą. nr. Dokoł zkłdów powstj nlżyci zpro Do- i otocznim, oprowdzny przz dyrk- Mnw Pn Przydnt Rzczypospolitj jktown i rozplnown misto St-, Iow Wol". N przyjzd Dostojngo Włodrz. Rzczypospolitj Stlow Wol przybrł odświętną sztę. do robotników ztrudnionych w Zkłdch Południowych - Rno zmldowli się Pnu Przydntowi Rzczypospolitj: wojwod stw, prcodwcę, który rprzntuj ny sztndr cłj złogi od * n C njwyższy czynnik nszych sił zbrojnych. Tworzyci wrz z tym prcodw cownik fizyczngo. Tki sztndry ^ ngo dyrktor ż do njniższgo P ^ lwowski Biłyk, dowódc. K. gn. Wiczorkiwicz, komndnt grnizonu Sndomirz orz rd dministrcyjn Po Mościcch, gdzi pnuj tk wilk n cą tn shrmonizowny orgnizm, W łj złogi istniją już w Chorzowi i łudniowych Zkłdów n czl z przsm, b. ministrm Czsłwm Klrn- dl wrszttu prcy gdzi prcul moni szczgóln oddni robotni ^ 4 rm. Po powitniu z członkmi rdy ni tylko dl obowiązku l z u c dministrcyjnj zkłdów, Pn Przydnt Rzczypospolitj wrz z młżonką, cim i srcm..,i,i w towrzystwi wicprmir inż. Eugniusz Kwitkowskigo, min. W.R. i O.P. prof. Świętoslwskigo, drugigo wicmim. sprw wojskowych, gn. Litwimowicz, wojwody Biłyk, gn. Wiczorkiwicz, gn. Łuczyńskigo, gn. Mcijwskigo i świty udł się piszo n. uroczystą Mszę św. przy wilkij hli wlcowni. U stóp ołtrz powitł P. Przydnt Rzczypospolitj w sztch pontyjiklnych, ks. biskup Brd n czl duchowiństw. Po uroczystym nbożństwi drugi - wicministr sprw wojskowych, gn. Litwinowicz, zwrcjąc się do P. Przy- STALOWA WOLA, 4 czrwc (PAT) W odpowidzi n przmówini przdstwicil robotników P. Przydnt Rzczypospolitj w srdcznych słowch podziękowł z okzn zrozumini zdń prcy w zkłdch i gotowość poświęcni dl tj prcy wszystkich sił. Idłm kżdj prcy wilkij, czy młj wytwórni podkrśli Pn Przydnt jst płn hrmoni tk, by wspólni móc stnowić jdnolity orgnizm. Wy mci tutj spcjln wrunki. Mci prcodwcę, który bzpośrdnio ws łączy z prcą dl Nrodu i Pń którym ni m i ni będzi mijsc n rozbiżności. Mci tu bowim wyrźn zdni! Słow, któr wypowidził wsz przdstwicil z tkim zrozuminim tj wszj roli, dją mi ni tylko ndziję, l pwność, ż ni pozostną w torii i zmirznich, l stną się rzczywistością. Dzisij włśni ks. biskup przmyski poświęcił wsz sztndr. Uciszyło mni to ndzwyczjni, ż jst to współ Konsul n!mlcki-szptg w w-?* z A n g l i i, p LONDYN, 4 czrwc nimickim. (PAT) Nimicki konsul gnrlny Prmir Chmbrlin złożył dziś popołudniu w izbi Gmin n tn tmt n- w Livrpoolu Wltr Rinhrdt zost dnt Rzczypospolitj, wygłosił przmólni n żądni rządu brytyjskigo od- stępując oświdczni: WIERNE, W którym m. in. powidził:, wołny. Jk widomo, zmiszny on Wobc togo co przniknęło w toku przwodu sądowgo rząd brytyjski W polowi roku 936 P. Mrszłk był w sprwę szpigowską urzędnik Śmigły-Rydz, po uzyskniu pożyczki w rządowj fbryki broni Klly'go, który przyjąć musi jko konkluzję, ż konsul Frncji, wydł rozkz budowy szrgu usiłowł sprzdć rządowi nlmłckiłbryk i zkłdów przmysłowych, któ-jmu plny, dotycząc produkcji tj fb wę zmiszny. nimicki w Livrpoolu był w tę spr r miły służyć przd wszystkim po. jrykl. Zwróciliśmy się przto do rządu ni trzbom wojsk, któr miły zwiększyć W toku przwodu sądowgo, Jki od micklgo, by zrządził wycofni ni nsz środki obronn. był się 9 mj w Mnchstr, stwir mickigo konsul p. Rinhrdt. Żądni to wystosown zostło do rządu W chwili, gdy zczęły się zbirć cięż dzono, ż konsul gnrlny Rinhrdt ki chmury nd Europą, trzb było nizwłoczni przystąpić do wykończni skomunikowł Klly'go z wywidm nimickigo 2 dni tmu. osttcznych plnów i kosztorysów i po ztwirdzniu przz Pn Mrszłk Prokt ustwy o nutrlności U.S.A. ogólngo plnu, przystąpić do ntychmi przufiif pr*z fźomisfc sprir xogrnicznucn stowj jgo rlizcji. Jdnym z zkłdów objętych zsdniczym plnm są Zkłdy Południow w Stlowj Woli. Symboli mą nzwę tgo nowgo ośrodk przmysłowgo, dotychczs ni oznczongo n mpch, ndł p. min. sprw wojskowych gn. Ksprzycki i oso biści kirowł jgo rozplnownim, obliczonym n dlszą mtę. Jstśmy świdkmi, ż Stlow Wol zminił się w stlowy czyn. Dni 2 mrc 937 roku w lsi, w mijscu, w którym się obcni znjdujmy, ścięto pirwszą sosnę i rozpoczęto przygotowni do budowy trnu. Od tgo czsu do dni dzisijszgo upłynęło 26 misięcy i 26 dni. N mijscu lsu stoją potężn zkłdy, dymią kominy, huczą młoty, wrczą mszyny, prcuj kilk tysięcy obywtli Rzczypospolitj nd podnisinim jj obronności i nizlżności gospodrczj powstj nowożytn misto. Wszystki przwidzin plnm dzi-. ły są już uruchomion i prcują o rok ; wczśnij, niż opiwły trminy umown Po przmówiniu p. wic-min. gn. Nic więc dziwngo, ż zwisn ( n obu sztndrch tych złóg ^, L Krzyż Zsługi. Z chwilą, kidy SPFJ", dzi się spłni to, co mówił wsz Pj^. stwlcil, to moż lszcz J, jko r zydnt, będę mił tę wilką p r z V l r/c ność zwisić n wszym sztno złoty Krzyż Zsługi. i \ Nich żyją prcownicy l\z}' cil j rzmiślnicy nich żyj t njszcr rzsz Stlowj Woli, nich prcul dobr nszgo Nrodu i nich przyc ni się do rozwoju i dobrobytu kr u- Pn Przydnt Rzplitj wygłos" ^ niź przmówini n śnidniu w syni w Stlowj Woli., t] Pn Przydnt RzczyposP " wskzł n wilki dynmizm, tkwr«q w społczństwi polskim, zdolny d konni wszlkich trudności. Jśliby dynmikę uwżć z c chrktrystyczną młodości, to rz możn, ż Polcy z kżdym rokim = Pństw Polskigo Józf PiłsudskHJ B To zdrowi sił zbrojnych, pr nl jąc n cły nród przyczyni ' s wzrostu jgo potęgi i kultury. )itj rxf»if rprzntntów Pn Przydnt RzczyposP,OJS. Wszygnton, 4 czrwc jm mrykńskich sttków hndlo- j stwirdził nstępni, ż mmy lwych i utrzymuj systm kontroli ks- c nizwykl duży procnt 'zdolnych, zdolny^ * w (Pt) Komisj sprw zgrnicznych portu municji. dzi i wskzł n szczgólną dokł izby rprzntntów przyjęł 2 głosmi dmokrtów przciwko 8 głosów Projkt ni przwiduj ntomist suminność i prcyzję prcy P!ü TO,s jkłd' ' go rpubliknów cłość projktu ustwy zstosowni mbrgo n broń, dostr- inżynir i polskigo robotnik, o nutrlności, przdstwiongo przz czoną stronom wlczącym, lcz zstrz Pw mni wilkim optymizmm' ] Bloom. g, ż tytuł włsności, zkupionj w Gdyby ni t nispożyt " Projkt utrzymuj dotychczsowy Stnch Zjdn. broni musi być przni- psychniczn i zpł do prcy -~ j prgrf obowiązującj obcni ustwy siony n nbywcę przd opuszcznim zdobylibyśmy się n tk wilki,^3 o nutrlności, dotyczący krdytów, grnic Stnów Zjdnoczonych.?.. ' ych wyrzm jst ;itłż flł I ę c l k t o r st udzilnych krjom, znjdującym się w Projkt ustwy upowżni przydn Wol. Corz szrsz rzsz bi r stni wojny, utrzymuj równiż postnowini, dotycząc użytkowni portli i sttków mrykńskich udwni Pn Przydnt Rzczypospo" ' p fj t do wydwni zkzów dl obyw w dorobku gospodrczym P,.'j wv tów mrykńskich jko bz prowizcyjnych, zkzuj w dlszym ciągu zbro mi wojnnymi. cę wciągnięt zostną miliony ' jfll' się n pwn obszry, objęt dziłni rził głęboki przkonni, ż ^ bytf- Pstor, który udzlił ślubu ks. Windsor, z bidy... poświęcić się m krirz filmowj HOLLYWOOD, 4 czrwc, stępowni w filmi z powodu nędzy. (Unitd Prss) Pstor Andrson Jk oświdczył pstor Jrdin, od 6.jrdin, który udzilł ślubu księciu misięcy ni moż on uzyskć probo- Wlndsor I pni Slmpson, miszkjący stw i będzi zmuszony do jkigoś roztutj z żoną w młych dwóch pokoikch pczliwgo kroku, jk nprzykłd do oświdczył, ż przyjmi propozycj wy występowni w filmch.j^ ją się nrodm młodszym. Pfl Olbrzymią rolę wdług słów [, Przydnt dl dynmiki nr tworzyło środowisko wojskow, n nion gnilną myślą Budowm cz tll polskich, przd WSZYSTKA'obk sz miliony ludu wijskigo, KTON ^ E\. wojsk jst potncjonlnl drugim ^ jy. kim rzrwurm njzdrowszy^ nmiczycnh sił Nrodu. Mvk5 fl,łl Spcjlny ustęp swgo przn> rc- Pn Przydnt poświęcił pnu w",mirowi inż. Kwitkowskimu,» «oh mu, którgo szroki i tk św' c m n C cpcj i prc mogą być stw<«wzór nowszchny. C Z Y A S Z J U Ż L O S Ciągnini -j klsy 45-j Lotrii rozpoczyn się dni 2 czrwc r. b.

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji!

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji! KATALOG Naturaln produkty dla zdrowych gołębi w dobrj kondycji! Bony suplmnty odżywcz zapobigają, poprawiają kondycję, a przd wszystkim są naturaln! Naturaln produkty dla zdrowych gołę bi w dobrj kondycji:

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo