I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron"

Transkrypt

1 U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k i c h Pryż, 4 czrwc. I widomości zpytuj A Prs frncusk udrz dziś' CZY PAŃSTWA EUROPEJSKIE NIE hzz' " 'ARIN Powodu Słowcji. Dzinniki 2 STOJĄ W PRZEDEDNIU NOWEGO S»ł Szą nipokojąc widomości n AKTU GWAŁTU ZE STRONY NIE «88 MIEC. ^CKICH PRZYGOTOWAŃ WOJ Ko rop SŁOWA^CŻYŹNIE; S W Y C H N A DO j^pondnt londyński.fhn Pr Sło'w >- >- ż ruchy wojsk s ', J nimickich w M ż r u c n y w s k fqj >li «obudziły powżn znlpoko c tych. w ngilskich kołch polltycz t,i''pigro" z swj strony donosi rów kich Londynu, Iż ruchy wojsk nlmlc 2 "iiil Słowczyźnlo ni mją bynjh\w chrktru jkichś zrządzń, 3 tkt rziących tylko do umocnini pro t(. tu, lcz poprostu świdczą o męki *nj kcji mjącj n clu zwy- yc r q Cupcję krju. "^ris-soir" w komntrzu do tych Intrsignt" w rtykul swgo spr NIEMCY ZDECYDOWANE SA OBSAwozdwcy dyplomtyczngo oświd-l DZlC CAŁA SŁOWACJĘ UCZYNIĆ Z ści ntynimicki Ludność słowck przciw nipodlgłmu" rządowi Tiso cz. iż uwg kół politycznych koncn-» Z NIEJ PROTEKTORAT NA WZÓR truj się n sprwi Słowcji. Potwir- PROTEKTORATU CZECH I MORAW. dz on, iż n podstwi widomości, jki doszły do Londynu, w kołch politycznych W tn sposób oświdcz publicyst Intrnsignt" Nimcy chciły wnosi się, iż by złmć osttni ndzij ptriotów czskich n odbudow unii Czch i Słowcji. Londyn* 4 czrwc. Widomości, ndchodząc do Londy nu z Słowcji wskzują n dlko idą* c przygotowni Nimic do nowl kcji bzpośrdni ". Przygotowni t śldzon są przz Londyn, 4 czrwc! ' mi Rzszy przwżni funkclonrlusz- Wdług skąpych widomości, prz- mi..gstpo", którzy corz licznij dostjących się tu z Brtysłwy, wrz- przybywją n Słowczyznę. koł tutjsz z njbcznijszą uwgą. ni, jki osttnio opnowło krj cz- Równolgl z wzrostm nstrojów Osttni przsunięci wojskowych oddziłów nimickich n Słowczyźni, ski i morwski prznik równiż n ntynimickich wzrst nichęć Sło- Słowczyznę. wków do nipodlgłgo" rządu Tis- zdnim wuwoui mirodjnych uniuujny tutjszych czyn- Corz częścij dochodzi do scysji j so, którgo już n zbrnich publicz- ników, dowodzą, ż między ludnością słowcką Nimcmi: nych zczyn się piętnowć jko od-(niemcy POKUSZĄ SIE W NAJBLIŻzrówno mijscowymi, jk i obywtl- stępc do idologii księdz lilinkl. (Dlszy ciąg n str. 2-j). PODNIECENIE &Ji nimicki rozpowszchnij pogłoski, zpowidjąc przybyci wojsk z Prus "^chodnich. - Brlin usiłuj wytworzyć w Gdńsku stn nrwowgo npięci P, Gdńsk, 4 czrwc. trwc.. międzynrodowj midzvnrodowi n tmt n istotngo ISTOBNE-CFRI st ATU CŁ-_... O I, i ^ Stn rzczy w Gdńsku wywołny wsz niustępliw i żądni Nimic odjst przz gitcję nimicką. rzucił już dni 2 mrc r. b., podczs, Ct«iu ^ *yi ustwicznym podnij przyczyniją się do tgo stosunku do Polski. w nu rzczy w Gdńsku w dzidzini jgo Stwirdzni czynników nimickick, gdy gwrncj ngilski otrzymł POGŁOSKI ALARMISTYCZNE. Ni ud się to jdnk, gdyż jst on jkoby niustępliw stnowisko jk widomo w dniu 2 mrc r. b. V: Cioski t zpowidją przybyci dokłdni poinformown o tym, ż Polski w sprwi Gdńsk, wywołn Rzczy więc mją się odwrotni, Pruskich, któr obcni w Pruwschodnich są silni koncntro- wn są przz czynniki, zlżn od Rz wszlki zmiszki w Gdńsku wywoly było przz brytyjską politykę okrąż-' Gwrncj ngilski dl Polsk przyw- * *.u V j.ri f J«. m Nimic", jst oczywiści dwno już!szły n wówczs, kidy okzło się, ż szy Nimicld,, i, włdz bzp<)śrd, zprzczon przz FAKC., _ Polsk jst w sprwi Gdńsk niustękolportujący t pogłoski, j _, r I ^EYJ^dją, ż w ciągu 4 dni nstąpi nio podporządkown. \ Polsk w sprwi Gdńsk był z- pliw ^AFILU ^onch wojny, co okupcj Nr {? Niktórzy szturmowcy podją ^y. dtą tj okupcji. Prt VI YRA rzni niktórych wyższych u cii gd - y członków dmłnistrhi^l^ij pozwlją przypuszczć, 6 o r z ż IA PRZYGOTOWUJĄ R W c y "^Klś PUCZ NA DZIEŃ 2-go CZERWCA. Gdńsk, 4 czrwc. d noszą z kół dobrz poinionno- ^yc?' * motorów prtów lot? >Wł ciących do gdńskigo nro- nl Hcrtl^^styczngo korpusu, znjdu- " v^«lotnisku w Wrzszczu, n- S l ^5ł v, «Jdn z tych prtów plsl Wypdkowi, rozbijjąc się. i TYV Wrszw, 4 czrwc. ^J Hąc poglądy M. S. Z. Polsk r Ni Politycn" ogłosił dziś ko- C, S^.' ^ którym polmizuj z wywo- ^h ji^ckij gncji oficjlnj Dun*" P mtisch-politisch Korrspon- li ^ tmt zgdnini Gdńsk. n j%r(l $Pi stwirdz, iż oczywistym Vst j nimickich wywodów oficjl- i n 5 C s t wprowdzni w błąd] opinii Wydlją PolKów z Nimic Brdni propgndy nimicki* ^m»<*ą S k. 4 S Długoltni przs Związku Polskich A Y. i -»Mr z jdnj strony B r l n i Towrzystw w Brlini orz Związku 3? f, ^ ^ " s k u i n l U w M d ó Polskich Kół Śpiwczych w Brlini i ; - " >rnych przśldownich k< Michł Kmicik, otrzymł jko obyw. nimickij w Polsc, z drutl polski nkz opuszczni grnic Rz- Jl'.^f' YJ?*» M r l, u u m M, S 2 s c i z, zobowiązni Kmicik przbyw w Brlini ot? 5' ^ F*** ^ ^ mp ą n i szy wrz z młżonką do dni 2 czrwc L^w ZJPt***? P l? k? ' ^Ź^^im lt i posid tm wrsztt krwicki, ~!? P PI w u * w? z y s. l^ m i sposobmi, m brł on czynny udził w polskim iv- P. IIYV^IYVII. K du orgnizcyjnym. W 938 r. dopiro rv I ' T, P w s t ą l c m u ^ow, Dutsch u r tjn policj Gstpo" nkzł mu, j- P ch U l, o m t l s Politisch Korrspondnz" ko obywtlowi polskimu, wycofni " i rozwinąć podobn tzy Brlinr ywiiowi PUISKIEMU, wycvini u _ s l l ' c się z życi orgnizcyjngo Polków Borsn Ztg.", który dowodzi, ż rtykuł obywtli nimickich. Obcni zni MDDPK" udrzył w niczyst sumini zostj wysidlony. polityków okrążni".. jw-.'» czrwc. Przmilczjąc znny n cłym świci B r l i n 4 trt) ikjimpni, prowdzon obc-jfkt n, o s S i ^ s f f i " ' - ~ WYSŁANIA UZBROJONYCH FORMA- CYJ PARTYJNYCH DO GDAŃSKA, dzinnik usiłuj dowiść, ż źródłm nipokojów i trudności n trni w. mist są... clnicy polscy. Po płczliwym uskrżniu się n stły rozwój wlki kstrmincyjnj przciwko nimczyźni w Polsc w wszystkich dzidzinch", dzinnik powrc do skirownych przciwko Anglii wyświchtnych zrzutów polityki okrążni". Z cłgo rtykułu przbij nipohmown złość, ż wszlki wysiłki i rgumnty propgndy nimickij, usiłując przdstwić Rzszę jik niwinną ofirę grsywności Polski, ni znjdują nigdzi posłuchu i trliją cłkowici w ĘjÓŻTUftj

2 REPUBLIKA" Nr. 63. Czwrtk. 5 czrwc I«*39 r. JAPONIA PRZECIW W. BRYTANII Koncsj ngilsk i frncusk w Tintsini odcięt od świt.-jpończycy chrt Londyn, 4 czrwc (Pt) W stosunkch brytyjsko-jpoń skich rozpoczął sl njbrdzij krytyczny okrs. Punktulni o godz. 5 rno BLOKADA JAPOŃSKA BRYTYJSKIEJ KONCESJI W TIENTSINIE ZOSTAŁA ROZPOCZĘTA. Brykdy, któr były wznoszon dokoł grnicy koncsji, w ciągu osttnich kilku dni, zostły obsdzon przz jpońskich żołnirzy. Powody blokdy zostły ogłoszon w spcjlnj proklmcji, którą opublikowły włdz jpoński. W proklmcji t] Jpończycy skrżą si, ż włdz brytyjski udzilją ochrony lmntom ntyjpońskim, ż podtrzymują chińsk wlutę i ż pozwlją n używni ntyjpońskich książk do nuczni w szkołch. Proklmcj jpońsk oświdcz, ż ZARZĄDZENIA BLOKADY NIE BĘDA WYCOFANE, DOPÓKI WŁADZE BRY TYJSKIE NIE PODDADZĄ SWEJ PO LITYKI CAŁKOWITEJ REWIZJI, i ni zgodzą się współprcowć z Jponią w dzil ustlni nowgo porząd ku w Azji Wschodnij orz uznją nową sytucję w obcnych Chinch. N skutk wprowdzni blokdy koncsj brytyjsk i frncusk wyglądją Jkby wymrł. Łączność z świtm zwnętrznym jst w prktyc zrwn. N rzc Hl przylgjącj do końc sji międzynrodowj w Tintsini włdz jpoński ogłosiły dziś stn wyjątkowy. Wszlki ruch sttków zkzny zostł w godzinch między 6 wiczorm i 6 rno. Z względu n powyższ zrządzni, brytyjski konsul gnrlny w Tintsini polcił ngilskim tow rzystwom żglugowym wstrzymni ru chu sttków ż do odwołni. zmusić Anglią do zminy polityki n Dlkim Wschodzi Tokio, 4 czrwc (Pt) Agncj Domi" donosi, ż JAPOŃSKIE MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH ODRZUCIŁO PRO POZYCJE BRYTYJSKA POWOŁANIA KOMISJI MIESZANEJ Przywództwo" w Bnku Rzszy clm rozwżni kwstii istotnj winy Wykup kcyj z rąk posidczy zgrnicznych Chińczyków podjrznych o zbójstwo Brlin, 4 czrwc. Wszystki kcj Bnku Rzszy znj Czng-Szin-Kng. # (Unitd Prss). W kołch gospodr- dując się w posidniu obywtli zczych Rzcznik ministrstw sprw zgrnicznych w njbliższych dnich, być moż grnicznych mją być wykupion.. oświdczył pondto, ż dl jutro lub pojutrz, oczkują ogłoszni Pogłoski o spodziwnym skupi kkomunlktu osttczngo urgulowni stosunków o zsdniczj rorgnizcji cji Bnku Rzszy doprowdziły n glł- między włdzmi jpońskimi w Chinch Bnku Rzszy, którgo struktur m dzi do silngo popytu i zwyżki. Wobc i zrządmi koncsji brytyjskich stron być oprt n zsdch przywódz-j tgo ogłoszono, ż kcj t od dziś ni Jpońsk zżąd od Anglii spcjlnych tw". gwrncyj. Jk się dowiduj gncj Rutr, z nuncjcji poczynionych w Tokio tmtjszym ' będą notown n giłdzi. Szwjcri i Sowity przdstwicilom W. Brytnii wynik, ż rząd Jpoński uwż kwsti nwiqzufq ««sobą slosunke? blokdy koncsji w Tintsini z BERNO, 4 czrwc t wnioskowi, zwrócił Jdnk uwgę, ż sprwę o chrktrz loklnym. (PAT) Rd nrodow przyjęł 7 Wobc odrzucni propozycji ngil skich stworzni komisji misznj z Ech plotki o p. Jrossym Zrządzono dochodzni krn WARSZAWA, 4 czrwc Dni 26 mj rb. Komisrit Rządu zrządził zjęci czsopism pod nzw Dr Momnt" z podni niprwdziw] widomości p. t Jrossy zstrzlony Ordonk rsztown", I skirowł sprwę do prokurtor Sdu Okręgowgo w Wrszwi. Obcni po uprwomocniniu się zjącl, przciwko winnym zmiszczni t] nottki zostło wszczęt dochodzni krn z rt. 7 k.k., który przwiduj krę grzywny rszt do 2 lt. strony brytyjski] rozwżn jst podjęci nowych kroków w Tintsini, clm przciwstwini się kcji Jpońskij. Wdług osttnich donisiń konsul Stnów Zjdnoczonych w Tintsini otrzymł od swgo rządu polcni ofi rowni obu stronom swgo pośrdnictw dl złtwini konfliktu. LONDYN, 4 czrwc (PAT) Wskutk Intrwncji konsul brytyjskigo, włdz Jpoński zwolniły dziś mjor wojsk ngilskich L»J rsztowngo wczorj przd P ' o (J nlm. Ntomist dziś rno, n y B, prowdzącym do koncsji w Ti js" n rsztowno obywtl brytyjs * k, Myll. Angli zstosuj odwt Gbint brytyjski obrdowł nd wytworzoną sytucj Londyn, 4 czrwc. (Pt) Wypdki w Tintsini wywołły w rządowych kołch brytyjskich stnowczą rkcją. Przdstwicil Fo. rign Offic podkrślją, ż ich zdnim fr Chińczyków, wysuwn przz jpoński włdz wojskow Jst jdyni prtkstm dl uzsdnini kcji przciwko koncsji brytyjskij w Tintsini. Zdnim oficjlnych kół brytyjskijh, JAPONIA DĄŻY DO ZNIESIENIA BRYTYJSKIEJ KONCESJL Tylko w tn sposób możn, zdnim kół brytyjskich, wytłumczyć odmowę jpoń ską poddni cłj sprwy nizlżnmu sądowi, który miłby się skłdć z 3 członków, wyrokujących, minowici: jdngo Jpończyk, jdngo Anglik i Amryknin, Jko przdstwicil nutrlngo. Poddni cłj sprwy tgo rodzju nutrlnmu sądowi, zdnim oficjlnych kół brytyjskich, uchroniłoby Jponię od utrty prstiżu, tymbrdzij, ż z strony brytyjskij byłby równiż wykzn chęć zspokojni żądni jpońskigo co do 4-ch Chińczyków bz równoczsngo nruszni prstiżu brytyjskigo. Oficjlni przdstwicil Forign Offic twirdzą, ż do rąk brytyjskich do. stły się obcni ZUPEŁNIE NOWE DOWODY, w świtl których wydj się, ż podjrzwni przz Jpończyków 4-j Chińczycy ni są zupłni bz winy, co tymbrdzij ułtwiłoby nizlżnmu sądo. wi powzięci wyroku zspkjjącgo choćby częściowo żądni jpoński. Nistty jk dodją ci przdstwicil istotnym clm włdz jpońskich jst uzyskni cłkowitj kontroli (SANATORYJNE Z INTERNATEM) Dr JANA WIECZORKOWSKIEGO w RABCE przyjmuj zgłoszni uczniów do cztrch kls Gimnzjum orz do I Klsy Licum (humnistyczngo). NAUKA.-LECZENIE.-WYCHOWANIE Egzminy wstępn: do Gimnzjum przd wkclnml czrwc do Licum czrwc, po wkcjch do Licum i Gimnzjum i 2 wrzśni. N żądni wysył sl prospkty. głosmi przciw 33 wniosk wzywjący rdę fdrlną do rozwżni sprwy nwiązni stosunków z Rosją Sowick, clm ożywini wyminy hndlowj. W dyskusji zbrł równiż głos szt dprtmntu polityczngo p. Mott, który ni wypowidjąc się przciwko ni nlży zbyt optymistyczni ocnić nwiązni stosunków hndlowych z Rosją Sowicką, bowim bilns turniowy szwjcrsko-sowlcki był zwsz dficytowy dl Szwjcrii, poz tym zś cły hndl zgrniczny Rosji Sowickij ni równ się hndlowi zgrnicznmu Szwjcrii. Slrnć w PlosKwi Nrd z mbsdormi Anglii i Frncji Moskw. 4 czrwc. (PAT). Jk donosi gncj Rutr z Moskwy Wilim Strng spędził dziń dzisijszy n konfrncji z mbsdorm W. Brytnii, którmu zkomunikowł Instrukcj Londynu w sprwi dlszych rokowń. Nstępni ob] dyplomci przdyskutowli z mbsdorm frncuskim tkst noty, Jk m być wrę JUTRO w kini PALĄCE" v NIEWIDZIALNA RYWALKA SENSACJA STOLIC ŚWIATA! FANTAZJA NA USŁUGACH HUMORU! czon Jutro Mołotowowl. Z źródł nioficjlnych korspondnt Rutr dowiduj się, ż Strng przywiózł formułę, uzgdnijącą postulty Sowitów z gwrncją cłości nizlżności pństw błtyckich. Dzinniki sowicki wstrzymują się od wszlkich komntrzy w sprwi po bytu Strng w Moskwi. MA &A^^^^# W r. gł.: CONSTANCE BENNETT i ROLAND YOUNG KOGO FILM TEN NIE ROZŚMIESZY - SKAZANY JEST NA WIECZNY SMUTEK!! gospodrczj i finnsowj nd. "."ufy' nt zgrnicznym w Tintsini. Gbint tyjski rozwżł dziś cłoksztłt sytu ^g wywołnj posunięcim jpońskim sunku do koncsji brytyjskij w Ti* ni i m. in. OMAWIANE BYŁY RÓWNIE* ŚRODKI ODWETU, jśliby z strony jpońskij trwno V"' stosowniu blokdy. Prlmntrz * podskrtrz stnu sprw zgr-. nych Butlr odwidził dziś wicz^l spcjln komisj dl sprw chiń istnijąc wśród prlmntrzystów»^ tyjskich, rprzntując brytyjf* 6 trsy n Dlkim Wschodzi. «Równiż dlgcj Lbour y. Omwił z wicministrm Butlr" j, tucję w Tintsini. Zrówno w rządu brytyjskigo, jk i prlmnt nych, istniją tndncj -ortf* NAJENERGICZNIEJSZEGO PR^SJ, STAWIENIA SIĘ AKCJI JAPOŃSKJ* Stwirdzić jdnk nlży, ż ^JLh, tni ni rozporządz n Dlkim tkimi siłmi, którby to * $4r nr przciwstwini ułtwiły. W tycb j\ runkch kcj brytyjsk polgć *' jdyni n zstosowniu środków ~ M> towych, przwżni gospodrczych * dzących w ksporm ^Źj Źę }*^f+*4** u Anksl Słowcji przz Rzsz 7 (Dokończni). *A. SZYM CZASIE O ROZWIĄZANIE ** GADNIEN WSCHODNICH,,. przy czym jdnk przwż tu op > slc styczny pogląd, ż Rzsz uclkni'' g rczj do wypróbownj tktyki m o ii s i r c i i zbrojn i< do bzpośrdni] kcji..d- Zdniu tmu przciwstwi..\$ s nk oprt n drobizgowj nli -'^^ 7 tów ocn rzczywistj sytucji. * v w formi szczgółowgo rportu v jfl. dłożon zostł czynnikom do cym. Brlin. 4 czrw** (PAT). Dzinniki nimicki " i niczją się do suchgo zdmciiłj 'jc widomości o mchch wojsk 'V n ( kich wzdłuż grnicy Słowcji. \ FI' widomości pojwiły się w pr«? * dyńsklj I pryskij. Jżli chodzi " ]i( ritum sprwy, dzinniki o. t.,vk' św i krótko i zwięźl, ż Londyn s * fd wł now kłmstw. n^ Jśli chodzi o ruchy wojsko- ])- grnicy Słowcji, to nzvw prostu podjudznim. Jśli chód* PUdow fortyfikcji wzdłuż grnlw ^ - skl, to wskzują, ż prowdzń' jip wił fortyfikcyjnych n tj gri ',,c stnowi tjmnicy. i o" kursi Poniwż Jdnoczśni szrgu dni pogłoski n tmt ro c/lr któr prowdził knclrz t"' ^ ml $ sl pobytu w Widniu z niinis«'\oriiiii' r wcjl, notuj Nimicki Biuro w $\' cyjn szrg widomości z i, *L Qt wcji, z których wynikć m 'JJ, w Słowcj zchowuj cłkowit - podlgłość nizlżność. * fl ',c Kursują tu Jdnk pogtosw! islyą tylko m nstąpić w njcf i go' dnich cłkowit uni finnsowni' spodrcz pomiędzy Słowcj cmł, lcz mówi sl nwt o fti\v. CAŁKOWITYM PRZEKRFy.^ji ' SAMODZIELNOŚCI SŁOVJ A^fJ WCIĄGNIĘCIU JEJ W ORHyX S? u RESÓW POLITYCZNYCH I u DARCZYCH RZESZY-

3 .irepublika" Nr. 63. Czwrtk", 5 czrwc 939 r. Ukłd frncusko-turcki w sprwi Sndtku Alksndrtty Ankr, 4 czrwc.. (PAT) W czsi wczorjszgo posidzni prlmntrn; grupy prtii ludowo - rpublikńskij prmir Rfik * ydm oświdczył wśród ogólngo n- ^zjzmu, ż rokowni frncusko - turcki, dotycząc Sndżku, mogą być "znn z zkończon i nibwm nstąpi podpisni cłkowitgo ukłdu *tm wkrótc Już będzi możn śwlę- (5 osttczn zjdnoczni Sndżku 2 mcirzą turcką. JESTES TVM NAJLEPIEJ ZĄCOFĄT/Y/ OGOL/SZSŁĘ * V IAKŁĄO, ZE F/Ę LEPIEJ GOLĘ MIDBEM DO GOLENIA I PALA\OL'LV / Lcz... OBAJ, OOLQC SIĘ, CHWALĄ PIANĘ PALMOLIVE AA OLEJKA OLIWKOWYM i GLICERYNIE. Czy voll Pn wykwintn golni d obfit plnq krmu Plmollvt» czy tt oszczędn mydło do golni Plmoliv w kżdym rzi Jdn z tych wyrobów npwno zdowolnl Pn. Do wyrobu ich bowim' utyt Jst misznin oljku oliwkowgo I glicryny, djąc bogtą pin, któr podwj sprwność ostrz I zwlcz njtwrdszy zrost Wynikł golni si prprtmi Plmollvs, wspnil! Skór st odświżon -wygląd Pn młodzij I Jst Pn zwsz dobrz ogolony! Jżli dotychczs ni używł Pn Plmollv, nlży zdcydowć si I kupić ntychmist: krm o obfitj plni lub mydło do golni. W tn sposób pozbędzi się Pr n zwsz kłopotu przy golniu IDEALNE GOLENIE SIĘ HITFTIB F IH IBydo6golniP«lmo»«- KnndogoloiliPilmoEw yrbln. n tojodilym ol> ttjitfytwomlcju nojbw» llfi t cmwwyr I tfuyni«diicj wygodn»lnk»f jit AWr M _ m ^ k o n o m i i "»Kurir Pornny" umiści! Rrtykuł p. t. Filry, n których opir J c Polsk". Autor. p. A. Plutyński, kon- ^tuj, iż społczństwo polski w obc n i ciężkim okrsi prcuj zupłni dojni. Ntomist: cu )lt społczństw polskigo tyj i pr- ^społczństwo żydowski chyb nlbnr. v,* z wszystkich podtn n gorączkę nrsnck ' s k ' o n " d o czysto dlki] od rlizmu,! 'kl, c " myślow!. To społczństwo żydów- k r«lu P S l u d w l o l k l w P*y w n hndl przmysł orń^ r z u ltcl... n odcinku piniężnym I wiipr Publicznych ntujmy objwy gorączki t<lw 'ncznym zwiększniu misji bnkno- orv P z l 8 ł ( 5 t ł n, d st u n s brdzo ostry. No "sili *" ' * t' * optrzon iyrm y s,k w c k s, U ' "Kiitszych w Polsc Iłnn przmysłowych U * 'y n giłdzi łódzki! zrlizown, o s t Drni Powżnych głęzich k l, t k t K w k,, k u v "kcj pokojow! nstąpił zstól". Rozumimy i Jstśmy do tgo ^zyzwyczjni, ż jżli chodzi o ipr- ^ żydowsk żdn krytri ścisło nlc 8o ni obwiązują. Kżdy moż pisć mu się żywni podob! Z sprw.imi ^spodrczymi co inngo. dltgo ollibyśmy zpytć p. Plutyńskigo ^ Wdług nigo ozncz rlizcj Zh\ " Slłdzi"? Co ozncz rlirą wksli? Moż dyskonto? ąc] liz - ^dyż * giłdch t n r-( *'} się czy dyskontuj wksl? Czy: * chodzi ni o giłdę, o bnk? tl ' ' ^ ' s<^ < ~ 3 s ę n m ż y p w s t t p rj. jwykuly konomiczn, trzb Si tym t l, o r, n w ć przynjmnij w k ' różnic s t pomiędzy i bnkim. A dlj czytmy:»ri,i wż gorączk nrwow ztkowł nl Drvvn ystklm ppiry publiczn, nlżłoby wsz ^s Z y" zwiększon! misji wyzyskć przd Hlri D r 7 z rozszrzni lombrdu tych łtrir - Widomo, ż oprci w lombrdow, >Sci Zchodzi stnowią kręgosłup hnko- 2?«. w Polsc w zniku". Hup> oddził bnku, nwt Un- d y Hułu P i utor rty- g, i n ł o r m u Hj ' oprcj 2 lombrdow wcl S ą w Polsc w stni zniku, l ^ potni z lombrdu korzyst się r\r., U dzq r Q t f"-h«q zznczn] n n z t i A l mmirz. l A r r Autor nijbni się mrtwi i proponuj roz- \vij nl iombrdu ppirów, lbowim tj J n, «Przd kilkom tygodnimi tio 6 P o l ski Już podwyższył zstwdxv PPlrów do 7 proc. kursu glł- Uą, ^^szj stwki n świci nic Sj* d ść n tym. bo dlj czytmy: ^Ur^ię mogł podpisć w ldnym dniu «t^wn ow f r n k dltgo włśni, bo m roz- A^iy ii brd lom bnkowy, broklrski i pry- ^lrli 'd'. Plsu!qcy pożyczkę w Frncji, czy od r^w m brokrowi mły zdtk w s w n hr<»kl*i, czy w ppirch giłdowych c Z ( J, ł I o m» v n,,! 'isulc mu subskrypcję w bnkch l l, '-j.^^^ U l l s t r z b w s z V s t k b l 4, i ć c^odzi P ni rozumimy o co Uz z u ł n i fcki, " ul i ć g o t ó w k?" A B Sotrj '"'^zj subskrybowć, jśli ni & Owszm! brokr w tj przy- kłdowj Frncji lbo Anglii, jśli zn klijnt, złtwi kżdą trnzkcję ilnnsową nwt i bz zdtku. Al w 24 godziny późnij, jk przwiduj zwyczj klijnt musi wybulić" brokrowi cłą sumę gotówczką lbo czkim, co jst zupłni jdnoznczn. A o zd t- ku w ppirch giłdowych" doprwdy nikt ni słyszł... Ntomist w zwyczju jst subskrypcj rtln, włśni tk. jku się zwykl ogłsz w Polsc, bo pożyczjący (w tym wypdku pństwo) ni potrzbuj cłj sumy nrz, l wystrczy mu jśli wpłc się częściowo, co jst oczywiści dl subskrybnt wygodnijsz... * To są rzczy tk lmntrn, ż w gimnzjch kupickich, gdzi wykłdją konomię prktyczną, kżdy uczń wi o tym doskonl. A kżdy dorosły człowik i nikonomist wi brdzo dobrz, ż sumy subskrypcyjn w Polsc muszą być niższ, niżli w Frncji po prostu dltgo, ż społczństwo nsz jst uboższ. I ni m się czgo wstydzić... Jśli wszyscy będą prcowć, to i podnisi się zmożność krju. Al kżdy musi robić to, n czym się zn, ni to. n czym się ni zn... O. Zburzni w Czchch trwją Nimcy zskoczni są oporm ludności. Nurth zrzygnowł nrzi z twrdj rri" PRAGA, 4 czrwc Wrzni wśród ludności Kłtln ni ustj, jk wskzują ti to ustwiczn rwizj i rsztowni, przprowdzn przz Gstpo. Policj nimick poszukuj gwłtowni uchwytnych dowodów Istnini tjn] orgnizcji rwo- I u c y j j, dziłjącj w Czchch n Morwch. Mimo nrgiczn kcji Gstpo, ni udło się dotychczs zdobyć żdngo do wodu istnini tj orgnizcji.. PRAGA, 4 czrwc (PAT) Dziś odbył się w Wilkim Porzczu pogrzb zstrzlongo przz ni mickigo policjnt czskigo urzędnik Mullr. Uroczysty pogrzb przybrł chrktr wilkij mnifstcji nrodowj, w któr] wzięły udził tłumy ludności > cłycli północnych Czch orz szrg przdstwicili włdz czskich z gn. Inspktorm policji pństwowj dr. Krczmrm n czl.,dr Nu Tg", orgn protoktoi Nurth donosi, ż wczorj odbył si w Nchodzić, sdzl jk widomo zostł zstrzlony przz nimickigo policjnt jdn z urzędników czskich, dmonstrcj ntyniinick. Dzinnik stwirdz, ż n rozkz wyższych czynników udło się policji czskij przywrócić spokój. PRAGA, 4 czrwc Wzrost nstrojów ntynimikich w krjch protktortu i związn z tym osttni wydrzni znipokoiły w njwyższym stopniu mirodjn czyn niki nimicki, któr pod wpływm dokonnych przobrżń w psychic cz- Pmiętj ciągnini I ki. Jszcz dziś kup los u W o l n o w PIOTRKOWSKA l I 72. Ribbntrop i Goring s i r l u t i»» «l u c l u H i t l r Londyn, 4 czrwc. I (PAT). B. korspondnt Dily Tl- grph" w Brlini Grn wydlony, jk widomo, przd kilku tygodnimi przz włdzo nimicki, zmiszcz n łmch Dily TlRrph" rtykuł, w, którym pisz m. In...Od chwili zwrci iifjlo - turckigo pr' <n bo^ploczil stw nstąpił wyrźny znik wpływów Ribbntrop. którmu ni udło się ostrzc Hitlr przd tym pktm. Równoczśni jdnkż I mrszłk Goring, który winin być wciąż jszcz uwżny z wyrzicil poglądów umirkownych, równiż strcił posłuch u Hitlr. Fuhrr zmknął się w sobi i obcni njwiększ zufni pokłd w swym włsnym instynkci". sklj przrzuciły się od mtody twrdj do tktyki ustępstw. W tych dnich z polcni protktor" bron von Nurth' wypłcono rodzini żndrm czskigo, zbitgo w Nchod 5, koron, tytułm odszko downi. Jdnoczśni zrządzono prz nisini oficrów grnizonu w Nchod, którzy stli się przyczyną trgiczngo zjści, w wyniku którgo zginął żndrm czski Płk. Koc w Londyni Londyn, 4 czrwc. (PAT). W środę popołudniu przybył do Londynu płk. Adm Koc, którgo powitli n dworcu mbsdor Rczyński wrz z członkmi mbsdy orz konsul R. P. dr. Poznński, zś z strony rządu brytyjskigo nczlnik Wly z skrbu brytyjskigo I rdc konoinicz ny Forlng Offic Asłiłon Gwtkin. Gstpo rsztuj...gstpowców Królwic, 4 czrwc. Wśród liczni rsztownych osttnio n trni Prus Wschodnich znjdu J się kilku wyższych urzędników Gstpo orz kilkunstu niższych funkcjonriuszy. Wszyscy są podjrzni o nilglną kcję n trni Prus Wschodnich. Arsztowni zostli przz funkcjonriuszy Gstpo, przybyłych z Brlin. Dlnnikrz nimiccy wydlni z Plstyny Londyn, 4 czrwc. (PAT). Z Jrozolimy wydlono 2-cti dzinnikrzy nimickich, minowici dr, Frnz Richrt, główngo korspondnt D. N. J3. w Plstyni i Syrii i jgo zstępcę dr. Adm Vollmrdt. Mj oni opuścić Plstynę njpóźnij 22 czrwc.

4 REPUBLIKA" Nr. 63. Czwrtk. 5 czrwc 939 r. Wczorjsz uroczystości w Stlowj Woli Poświęcni Zkłdów Południowych w obcności P. Przydnt Rzplitj, wicprm. Kwitkowskigo i członków rządu ^ Stlow Wol, 4 czrwc. Litwinowicz, ks. biskup Brd dokonł tor nczlngo huty, inż. Sidlnow- biści w obcności Pn r^ z^lf P Ch (Pt) Stlow Wol, chlub Cntrlngo Okręgu Przmysłowgo, obcho wych Stlow-Wol. dzin Zkłdy Południow, żywo intr Świętosłwski. ktu poświęcni Zkłdów Południo- ( skigo, zwidzł w ciągu przszło 2 go-, ministr W. R, i O. P. proi. w ł dził dziś piękną i podniosłą uroczystość Po poświęcniu Zkłdów Południowych, P. Przydnt dokonł ktu wbici dukcji. wicprmirm Kwitkowsldm n sując się poszczgólnymi dziłmi pro W chwili, gdy członkowi rządu z P' poświęcni wilkich Zkłdów Południowych w obcności Pn Przydnt gwoździ w drzwc sztndru złogi W czsi zwidzni Pn Przydnt zwidzli lktrownię n Sni, n wi'* Rzczypospolitj, członków rządu, przd huty Stlow Wol. Po chwili nstępuj R. P. ztrzymł się w jdnj z kls ibry kim stdioni robotniczym w Stlow) stwicili wojsk i społczństw. podniosły momnt wręczni Pnu Przydntowi R. P. przz dlgcję pułku był obcny n lkcji mtmtyki. Zd kilk tysięcy prcowników. czngo gimnzjum mchniczngo, gdzi Woli zsidło do bisidy robotnicz) Zkłdy Południow stnowią wyrz osttcznych zdobyczy w dzidzini tch pichoty lgionów zimi sndomirskij ni z ucznimi klsy przprowdził osożótclowych żółtczc zstosowni rno n wrzystwi młżonki i członków r** godz. 3.5 Pn Przydnt R" JJ cz niki i mogą być wzorm nowoczsnj pmiątkowj honorowj odznki pułkowj. ^ ^ zszczycił swą obcnością* Przy schorznich wątroby, cirpinich P konstrukcji tgo typu. Zkłdy t, zbudown w rkordowym tmpi i prwi czczo jdn] szklnki nturlnj wody crz-» i-u-uu**,, n«- Po wpisniu się do księgi pmiątkowj pułku Pn Przydnt Rzczypospo- kij Frnclszk-.lózf wywołuj du bisidę robotniczą, zjmując m>j' w W cłości ciusci z Z krjowych KTruwycn mtriłów muirimw i wy- wrcz dos- c pod spcjlni przygotownym s l wy-,., v-..,.,.... konl wypróżnini kmlu pokrmowgo i miotm w ksztłci strzlistj, styl* łączni rękmi piskigo inżynir i ro- ri 't, wrz z młżonką, członkm: rządu dodtnio wpływ n ogólną przminę mtrii nj wiży. ; botnik, prcują «r«r i«tok^rnlp. obcni cłą cł prą. nr. Dokoł zkłdów powstj nlżyci zpro Do- i otocznim, oprowdzny przz dyrk- Mnw Pn Przydnt Rzczypospolitj jktown i rozplnown misto St-, Iow Wol". N przyjzd Dostojngo Włodrz. Rzczypospolitj Stlow Wol przybrł odświętną sztę. do robotników ztrudnionych w Zkłdch Południowych - Rno zmldowli się Pnu Przydntowi Rzczypospolitj: wojwod stw, prcodwcę, który rprzntuj ny sztndr cłj złogi od * n C njwyższy czynnik nszych sił zbrojnych. Tworzyci wrz z tym prcodw cownik fizyczngo. Tki sztndry ^ ngo dyrktor ż do njniższgo P ^ lwowski Biłyk, dowódc. K. gn. Wiczorkiwicz, komndnt grnizonu Sndomirz orz rd dministrcyjn Po Mościcch, gdzi pnuj tk wilk n cą tn shrmonizowny orgnizm, W łj złogi istniją już w Chorzowi i łudniowych Zkłdów n czl z przsm, b. ministrm Czsłwm Klrn- dl wrszttu prcy gdzi prcul moni szczgóln oddni robotni ^ 4 rm. Po powitniu z członkmi rdy ni tylko dl obowiązku l z u c dministrcyjnj zkłdów, Pn Przydnt Rzczypospolitj wrz z młżonką, cim i srcm..,i,i w towrzystwi wicprmir inż. Eugniusz Kwitkowskigo, min. W.R. i O.P. prof. Świętoslwskigo, drugigo wicmim. sprw wojskowych, gn. Litwimowicz, wojwody Biłyk, gn. Wiczorkiwicz, gn. Łuczyńskigo, gn. Mcijwskigo i świty udł się piszo n. uroczystą Mszę św. przy wilkij hli wlcowni. U stóp ołtrz powitł P. Przydnt Rzczypospolitj w sztch pontyjiklnych, ks. biskup Brd n czl duchowiństw. Po uroczystym nbożństwi drugi - wicministr sprw wojskowych, gn. Litwinowicz, zwrcjąc się do P. Przy- STALOWA WOLA, 4 czrwc (PAT) W odpowidzi n przmówini przdstwicil robotników P. Przydnt Rzczypospolitj w srdcznych słowch podziękowł z okzn zrozumini zdń prcy w zkłdch i gotowość poświęcni dl tj prcy wszystkich sił. Idłm kżdj prcy wilkij, czy młj wytwórni podkrśli Pn Przydnt jst płn hrmoni tk, by wspólni móc stnowić jdnolity orgnizm. Wy mci tutj spcjln wrunki. Mci prcodwcę, który bzpośrdnio ws łączy z prcą dl Nrodu i Pń którym ni m i ni będzi mijsc n rozbiżności. Mci tu bowim wyrźn zdni! Słow, któr wypowidził wsz przdstwicil z tkim zrozuminim tj wszj roli, dją mi ni tylko ndziję, l pwność, ż ni pozostną w torii i zmirznich, l stną się rzczywistością. Dzisij włśni ks. biskup przmyski poświęcił wsz sztndr. Uciszyło mni to ndzwyczjni, ż jst to współ Konsul n!mlcki-szptg w w-?* z A n g l i i, p LONDYN, 4 czrwc nimickim. (PAT) Nimicki konsul gnrlny Prmir Chmbrlin złożył dziś popołudniu w izbi Gmin n tn tmt n- w Livrpoolu Wltr Rinhrdt zost dnt Rzczypospolitj, wygłosił przmólni n żądni rządu brytyjskigo od- stępując oświdczni: WIERNE, W którym m. in. powidził:, wołny. Jk widomo, zmiszny on Wobc togo co przniknęło w toku przwodu sądowgo rząd brytyjski W polowi roku 936 P. Mrszłk był w sprwę szpigowską urzędnik Śmigły-Rydz, po uzyskniu pożyczki w rządowj fbryki broni Klly'go, który przyjąć musi jko konkluzję, ż konsul Frncji, wydł rozkz budowy szrgu usiłowł sprzdć rządowi nlmłckiłbryk i zkłdów przmysłowych, któ-jmu plny, dotycząc produkcji tj fb wę zmiszny. nimicki w Livrpoolu był w tę spr r miły służyć przd wszystkim po. jrykl. Zwróciliśmy się przto do rządu ni trzbom wojsk, któr miły zwiększyć W toku przwodu sądowgo, Jki od micklgo, by zrządził wycofni ni nsz środki obronn. był się 9 mj w Mnchstr, stwir mickigo konsul p. Rinhrdt. Żądni to wystosown zostło do rządu W chwili, gdy zczęły się zbirć cięż dzono, ż konsul gnrlny Rinhrdt ki chmury nd Europą, trzb było nizwłoczni przystąpić do wykończni skomunikowł Klly'go z wywidm nimickigo 2 dni tmu. osttcznych plnów i kosztorysów i po ztwirdzniu przz Pn Mrszłk Prokt ustwy o nutrlności U.S.A. ogólngo plnu, przystąpić do ntychmi przufiif pr*z fźomisfc sprir xogrnicznucn stowj jgo rlizcji. Jdnym z zkłdów objętych zsdniczym plnm są Zkłdy Południow w Stlowj Woli. Symboli mą nzwę tgo nowgo ośrodk przmysłowgo, dotychczs ni oznczongo n mpch, ndł p. min. sprw wojskowych gn. Ksprzycki i oso biści kirowł jgo rozplnownim, obliczonym n dlszą mtę. Jstśmy świdkmi, ż Stlow Wol zminił się w stlowy czyn. Dni 2 mrc 937 roku w lsi, w mijscu, w którym się obcni znjdujmy, ścięto pirwszą sosnę i rozpoczęto przygotowni do budowy trnu. Od tgo czsu do dni dzisijszgo upłynęło 26 misięcy i 26 dni. N mijscu lsu stoją potężn zkłdy, dymią kominy, huczą młoty, wrczą mszyny, prcuj kilk tysięcy obywtli Rzczypospolitj nd podnisinim jj obronności i nizlżności gospodrczj powstj nowożytn misto. Wszystki przwidzin plnm dzi-. ły są już uruchomion i prcują o rok ; wczśnij, niż opiwły trminy umown Po przmówiniu p. wic-min. gn. Nic więc dziwngo, ż zwisn ( n obu sztndrch tych złóg ^, L Krzyż Zsługi. Z chwilą, kidy SPFJ", dzi się spłni to, co mówił wsz Pj^. stwlcil, to moż lszcz J, jko r zydnt, będę mił tę wilką p r z V l r/c ność zwisić n wszym sztno złoty Krzyż Zsługi. i \ Nich żyją prcownicy l\z}' cil j rzmiślnicy nich żyj t njszcr rzsz Stlowj Woli, nich prcul dobr nszgo Nrodu i nich przyc ni się do rozwoju i dobrobytu kr u- Pn Przydnt Rzplitj wygłos" ^ niź przmówini n śnidniu w syni w Stlowj Woli., t] Pn Przydnt RzczyposP " wskzł n wilki dynmizm, tkwr«q w społczństwi polskim, zdolny d konni wszlkich trudności. Jśliby dynmikę uwżć z c chrktrystyczną młodości, to rz możn, ż Polcy z kżdym rokim = Pństw Polskigo Józf PiłsudskHJ B To zdrowi sił zbrojnych, pr nl jąc n cły nród przyczyni ' s wzrostu jgo potęgi i kultury. )itj rxf»if rprzntntów Pn Przydnt RzczyposP,OJS. Wszygnton, 4 czrwc jm mrykńskich sttków hndlo- j stwirdził nstępni, ż mmy lwych i utrzymuj systm kontroli ks- c nizwykl duży procnt 'zdolnych, zdolny^ * w (Pt) Komisj sprw zgrnicznych portu municji. dzi i wskzł n szczgólną dokł izby rprzntntów przyjęł 2 głosmi dmokrtów przciwko 8 głosów Projkt ni przwiduj ntomist suminność i prcyzję prcy P!ü TO,s jkłd' ' go rpubliknów cłość projktu ustwy zstosowni mbrgo n broń, dostr- inżynir i polskigo robotnik, o nutrlności, przdstwiongo przz czoną stronom wlczącym, lcz zstrz Pw mni wilkim optymizmm' ] Bloom. g, ż tytuł włsności, zkupionj w Gdyby ni t nispożyt " Projkt utrzymuj dotychczsowy Stnch Zjdn. broni musi być przni- psychniczn i zpł do prcy -~ j prgrf obowiązującj obcni ustwy siony n nbywcę przd opuszcznim zdobylibyśmy się n tk wilki,^3 o nutrlności, dotyczący krdytów, grnic Stnów Zjdnoczonych.?.. ' ych wyrzm jst ;itłż flł I ę c l k t o r st udzilnych krjom, znjdującym się w Projkt ustwy upowżni przydn Wol. Corz szrsz rzsz bi r stni wojny, utrzymuj równiż postnowini, dotycząc użytkowni portli i sttków mrykńskich udwni Pn Przydnt Rzczypospo" ' p fj t do wydwni zkzów dl obyw w dorobku gospodrczym P,.'j wv tów mrykńskich jko bz prowizcyjnych, zkzuj w dlszym ciągu zbro mi wojnnymi. cę wciągnięt zostną miliony ' jfll' się n pwn obszry, objęt dziłni rził głęboki przkonni, ż ^ bytf- Pstor, który udzlił ślubu ks. Windsor, z bidy... poświęcić się m krirz filmowj HOLLYWOOD, 4 czrwc, stępowni w filmi z powodu nędzy. (Unitd Prss) Pstor Andrson Jk oświdczył pstor Jrdin, od 6.jrdin, który udzilł ślubu księciu misięcy ni moż on uzyskć probo- Wlndsor I pni Slmpson, miszkjący stw i będzi zmuszony do jkigoś roztutj z żoną w młych dwóch pokoikch pczliwgo kroku, jk nprzykłd do oświdczył, ż przyjmi propozycj wy występowni w filmch.j^ ją się nrodm młodszym. Pfl Olbrzymią rolę wdług słów [, Przydnt dl dynmiki nr tworzyło środowisko wojskow, n nion gnilną myślą Budowm cz tll polskich, przd WSZYSTKA'obk sz miliony ludu wijskigo, KTON ^ E\. wojsk jst potncjonlnl drugim ^ jy. kim rzrwurm njzdrowszy^ nmiczycnh sił Nrodu. Mvk5 fl,łl Spcjlny ustęp swgo przn> rc- Pn Przydnt poświęcił pnu w",mirowi inż. Kwitkowskimu,» «oh mu, którgo szroki i tk św' c m n C cpcj i prc mogą być stw<«wzór nowszchny. C Z Y A S Z J U Ż L O S Ciągnini -j klsy 45-j Lotrii rozpoczyn się dni 2 czrwc r. b.

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana Uniwrsytt Jgilloński, Collgium Mdicum, Ktdr Chmii rgnicznj Strochmi Izomri konformcyjn obrót wokół wiązni pojdynczgo tn projkcj Nwmn konformcj: nprzminlgł nprzciwlgł kąt torsyjny w ukłdzi cztrch tomów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM Tmt Poziom podstwowy Poziom rozszrzony 1 Systm wykrywni skżń i lrmowni 2 Zsdy zchowni się po ogłoszniu lrmu 3 Zdni obrony cywilnj i ochrony 4 Sytucj kryzysow 5 Zgrożni

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy turystyki aktywnej

Organizatorzy turystyki aktywnej Pg 1 Orgniztorzy turystyki ktywnj br z GO D¹brow Bi³ostock ó nystok Suchowol s MOÑK SOKÓ K Stwiski Knyszyn Jdwbn Czrn Bi³ostock 64 OM izn silków Suprœl S u pr œ l Tykocin Choroszcz B YSTOK Z b. S imi nówk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Holistyczn zbigi Sp & Wllnss Holistic SPA nd Wllnss trtmnts Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor mgr Agniszk Rymrczyk-Kpuścik Zspół dydktyczny mgr Agniszk Rymrczyk- Kpuścik Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Odno biologiczn mdycyn sttyczn Wllnss nd sttic mdicin Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor Mgr Agt Romńsk - Kistl Zspół dydktyczny Mgr Agt Romńsk-Kistl Opis kursu (cl ksztłcni) Clm ksztłcni

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia) KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Tchniki rlkscjn Rlion chniqus Kod Punkcj CTS* 1 Koornor mgr lżbi Sionko Zspół dkczn mgr lżbi Sionko Opis kursu (cl kszłcni) Clm kursu js zpoznni sudn z pojęcim srsu i snu rlksu,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE SZKOLENIE BHP Pc dw MATERIAŁY SZKOLENIOWE bsług urządzń gd NIE WKŁADAJ DO GNIAZD ELEKTRYCZNYCH ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW! NIE NAPRAWIAJ SAM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH! NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ŁAZIENCE!

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Informator dla opolskich seniorów. rzecz seniorów, mające swoje siedziby na terenie Miasta Opola, rady domów dziennego

Informator dla opolskich seniorów. rzecz seniorów, mające swoje siedziby na terenie Miasta Opola, rady domów dziennego wydrzni kultur sport zdrowi Informtor dl opolskich sniorów wiosn 2015 gzmplrz bzpłtny Drodzy Czytlnicy! Now Rd Sniorów W związku z wygśnięcim mndtów poprzdnij kdncji funkcjonującj w Opolu Rdy Sniorów,

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki.

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki. Biuro sprzedży: Łódź, ul. Górnicz 8/ kom. (+8) 900 9; (+8) 900 tel. (+8) 8 09 00 fx (+8) 8 09 0 e-mil: info-lodz@echo.com.pl www.jrzebinowe.pl k M Po je zi r ur sk er sk trg Mu rr sk Mr yńsk ws no Z g

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc i scemt ocenini zdń otwrtc Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc 4 7 9 0 4 7 9 0 D D D Scemt ocenini zdń otwrtc Zdnie (pkt) Rozwiąż nierówność x x 0 Oliczm wróżnik i miejsc

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa.

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa. 1. Pirmidiotologi. W obfitej literturze przedmiotu podje się, że pirmid Ceops, lub też z ngielsk Wielk Pirmid (te Gret Pyrmid), zwier w swej konstrukcji pełną i szczegółową istorię rodzju ludzkiego od

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

POMIARY GPS/IMU, A WYZNACZANIE ELEMENTÓW ORIENTACJI ZEWNĘTRZNEJ

POMIARY GPS/IMU, A WYZNACZANIE ELEMENTÓW ORIENTACJI ZEWNĘTRZNEJ 162 nt Jędryczk POMIAY GPS/IMU, A WYZNACZANIE ELEMENTÓW OIENTACJI ZEWNĘTZNEJ Strszczni. Od kiku t prowdzon są dni nd wykorzystni nowych tchnik pomirowych tkich jk GPS czy IMU do wyznczni mntów orintcji

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

TEST SUPER. KOLUMNY GŁOŚNIKOWE (2500-3500 zł) SYSTEM ODSŁUCHOWY

TEST SUPER. KOLUMNY GŁOŚNIKOWE (2500-3500 zł) SYSTEM ODSŁUCHOWY A N C A O M AWK ST. lsy oziom k j ni soki p y d r z y k ś tyl w ni: c w ó g yt odło wły n jst p p ć ę to y pi rzn zsdn ędzy? m p ni ż tuj z Ts stki ini, cj pi y ię m Wsz ci brz wć w ś Kulp jko o wyd ilip

Bardziej szczegółowo

Oferta Win Nowego Świata obowiązuje od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczerpania zapasów.

Oferta Win Nowego Świata obowiązuje od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczerpania zapasów. Win Nowgo Świt Ofrt Win Nowgo Świt obowiązuj od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczrpni zpsów. 19,99 zł/but. Zprszmy Pństw do zpoznni się z ofrtą strnni wyslkcjonownych win Nowgo Świt. Bukity win czrwonych,

Bardziej szczegółowo

Jezu, najpiękniejsze imię Twe. Jezu, gdy się modlę słyszysz mnie. Jezu, gdy upadam podnosisz mnie. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe

Jezu, najpiękniejsze imię Twe. Jezu, gdy się modlę słyszysz mnie. Jezu, gdy upadam podnosisz mnie. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe 1 3 Jzu, njpięknijsz imię Tw Jzu, gdy się modlę słyszysz mni h Jzu, gdy updm podnosisz mni Njpięknijsz, wspnił imię Tw 7 Już pond dw tysiąc lt minęło, dy Jzus hrystus przyszdł n tn świt h /Zbwini nsz wtdy

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo