POGLĄDY OSÓB RÓŻNEGO WIEKU DOTYCZĄCE ETYCZNO-PRAWNYCH ZAGADNIEŃ ABORCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POGLĄDY OSÓB RÓŻNEGO WIEKU DOTYCZĄCE ETYCZNO-PRAWNYCH ZAGADNIEŃ ABORCJI"

Transkrypt

1 S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e POGLĄDY OSÓB RÓŻNEGO WIEKU DOTYCZĄCE ETYCZNO-PRAWNYCH ZAGADNIEŃ ABORCJI OPINIONS OF PERSONS OF DIFFERENT AGES CONCERNING ETHICAL AND LEGAL VIEWS OF ABORTION Halyna Tkachenko Paulina Gralak Katarzyna Żółcińska Natalia Kurhaluk Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt ul. Arciszewskigo 22b, Słupsk ABSTRACT The current issue of abortion is hard to solve, especially when there is the same amount of supporters, which has its reasons, and opponents with their justifications. The aim of our study was to study the opinions of persons of different ages about the ethical and legal issues of abortion. The obtained data were compared with the results of the reports of the Public Opinion Research Center from different years. The study was carried out in with inhabitants of towns Słupsk, Bytów, Potęgowo and village Czarna Dąbrówka. It has been used a survey method that used a questionnaire with questions arranged on the basis of already existing public sources (reports of the Public Opinion Research Center in 2006 and 2011 years). The study took over a group of 311 respondents, including 193 women and 118 men in the following age groups years (179 persons), years (64 persons), years (13 persons) and more than 45 years aged (55 persons). Questions to which respondents answered were related to opinion on abortion, were connected with admissibility of the right to practice abortion in cases where mother s life is in danger, at risk the health of mother, pregnancy is a result of rape, incest, it is known that the child would be born handicapped, woman is in a difficult financial situation or personal situation, the woman does not want to have a baby. It was also evaluated 161

2 opinions of the respondents regarding questions about committing sin by people associated directly or indirectly with procedure of abortion (women who are amenable to abortion, doctors performing abortions, politicians, law permitting to adopting abortion and all those who know about abortions), the answers about talking about abortion at home, an opinion on the effects of abortion and opinion on whether faith has an impact on the view of abortion. The opinion of respondents about the ethical and legal issues of abortion in our study depends mainly on gender. Most respondents do not support abortion, but some consider that it should be permitted in exceptional circumstances. Mainly these are situations where pregnancy threatens the life and health of mother, child may be born handicapped and when the pregnancy is the result of an offense, or as permitted by law. The respondents believe that women and doctors, persons who have directly linked with the abortion, commit a sin. According to the respondents opinion, the faith affects to choice their opinion, and their attitude toward abortion is largely constant and not variable. Respondents suggest that the main effects of the implementation of abortion include mainly female infertility. Słowa kluczowe: aborcja, moralność, skutki aborcji, opinia Key words: abortion, morality, effects of abortion, opinion WPROWADZENIE Aborcja należy do najbardziej dyskusyjnych problemów. Już sama nazwa wywołuje spory i dyskusje. Aborcja jest tematem budzącym wiele kontrowersji o naturze etycznej, mającym zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. W piśmiennictwie konkurują ze sobą trzy bliskoznaczne nazwy aborcja, przerywanie ciąży, spędzenie płodu. Nazwa aborcja pochodzi z łacińskiego słowa abortus, czyli przerwanie ciąży (slowniki.seda.pl/polsko-lacinski.html). Jest to zabieg, który ma na celu sztuczne przerwanie ciąży we wczesnym jej etapie, co w konsekwencji powoduje wydalenie zarodka czy też płodu na zewnątrz ciała matki (Gert i in. 2009, Ślipko 2010). Innymi terminami zastępującymi to słowo są: przerwanie ciąży, spędzenie płodu, sztuczne poronienie, skrobanka, usunięcie ciąży, wywołanie miesiączki (megaslownik.pl). Aborcja i poronienie pochodzą od tego samego łacińskiego słowa abortus, lecz należy je tłumaczyć osobno, aby nie doszło do nieporozumienia (Gert i in. 2009). Poronienie jest wydarzeniem polegającym na samoistnym przerwaniu ciąży jeszcze przed jej 22 tygodniem. Płód w takim wieku nie może przeżyć, ponieważ nie ma dość rozwiniętych narządów. Jest to proces naturalny, bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz. Może być wywołany czynnikami wewnętrznymi, np. związanymi z wadami genetycznymi, czy też czynnikami chorobowymi. Aborcja jest ingerencją zewnętrzną, mającą na celu usunięcie jeszcze żywego dziecka poczętego wraz ze wszystkimi tkankami jaja płodowego (www.poronienie.pl). Kobiety decydują się na zabieg przerwania ciąży z różnych przyczyn (Centrum Systemów ). Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce ciążę można usunąć ze wskazań medycznych, kiedy zagraża ona zdrowiu i życiu matki lub gdy 162

3 stwierdzi się podczas badań prenatalnych wady wrodzone u płodu (najwięcej zarejestrowanych dozwolonych aborcji w Polsce). Drugi powód usunięcia płodu stanowi czyn zabroniony, jakim jest gwałt czy kazirodztwo (Ustawa ). Kobiety podają także inne przyczyny niż wyżej wymienione. W takich przypadkach mamy do czynienia z nielegalną aborcją (Gert i in. 2009, Ślipko 2010). W Polsce jeszcze przed ustanowieniem w 1993 roku Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży prawo zezwalało na dokonanie aborcji z przyczyn społecznych i ekonomicznych. To znaczy, że kobiety mogły poddać się temu zabiegowi, kiedy były w trudnej sytuacji materialnej, czy też na samo ich życzenie z różnych powodów osobistych. Do dzisiaj z takich przyczyn dokonuje się najwięcej nielegalnych aborcji w Polsce. Na podstawie badań porównawczych realizowanych w wielu krajach pokazano różną częstotliwość dokonywania zabiegu przerwania ciąży. W Polsce badania na temat wykonanych nielegalnie aborcji były ułatwione, ponieważ w 1997 roku była ona całkowicie dozwolona i dokonano wówczas 3047 zabiegów (Górny 2004), z czego 2054 z przyczyn ekonomicznych (Rządowa Komisja ). Do pobudek osobistych zalicza się fakt, iż kobiety nie chcą mieć dziecka, gdyż nie są na to jeszcze gotowe, mogą być za młode na macierzyństwo lub najpierw chcą się ustatkować w życiu, znaleźć stałe źródło dochodów. Istnieją także inne powody, jak strach przed utratą partnera, który może nie zaakceptować dziecka, wstyd przed wszystkimi znajomymi, zwłaszcza u osób głęboko wierzących, kiedy kobieta zajdzie w ciążę jeszcze przed ślubem, oraz wstyd i strach osób młodych przed rodzicami, ponieważ nie mogą liczyć na ich pomoc w tym trudnym czasie. Brak poinformowania przez lekarzy, jak rozwija się płód oraz jak on wygląda w danym momencie, kiedy chce się usunąć ciążę, powoduje, że kobiety nie zdają sobie sprawy ze swojego czynu. Dopiero po czasie, kiedy już jest za późno na cofnięcie decyzji, bardzo tego żałują i doprowadza ich to do przykrych skutków psychicznych (Michels 2005, Ślipko 2009, 2010, Omawiany temat jest trudny do rozwiązania, w szczególności gdy istnieje taka sama liczba zwolenników mających swoje racje, jak i przeciwników ze swoimi uzasadnieniami. Celem naszych badań było poznanie poglądów osób różnego wieku dotyczących etyczno-prawnych zagadnień aborcji. Uzyskane przez nas dane porównywaliśmy z wynikami z raportów Centrum Badań Opinii Społecznej z 2006 i 2011 roku. MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY I METODY BADAŃ Badania były prowadzone w latach z udziałem mieszkańców Słupska i Bytowa oraz gmin Potęgowo i Czarna Dąbrówka. Posłużyliśmy się metodą sondażu, w którym użyto ankiety z pytaniami ułożonymi na podstawie już istniejących w ogólnodostępnych źródłach (CBOS 2006, 2011). Badaniami objęliśmy grupę liczącą 311 osób, w tym 193 kobiety i 118 mężczyzn, w następujących przedziałach wiekowych: lata (179 osób), lata (64 osób), lata (13 osób) oraz powyżej 45 roku życia (55 osób). Pytania, na jakie odpowiadali respondenci, dotyczyły opinii na temat aborcji, do- 163

4 puszczalności prawa do wykonywania zabiegu przerwania ciąży w przypadkach, kiedy: zagrożone jest życie matki; ciąża stanowi wynik gwałtu lub kazirodztwa; wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone; kobieta jest w ciężkiej sytuacji materialnej lub w trudnej sytuacji osobistej; nie chce ona mieć dziecka. Również oceniono opinię respondentów odnośnie do pytania na temat popełniania grzechu przez osoby związane pośrednio lub bezpośrednio z zabiegiem przerywania ciąży (kobiety poddające się temu zabiegowi, lekarze wykonujący te zabiegi, politycy uchwalający prawo dopuszczające przerywanie ciąży oraz wszyscy, którzy o tym wiedzą), odpowiedź o rozmawianiu na temat aborcji w domu, opinię dotyczącą skutków usunięcia ciąży oraz opinię na temat, czy wiara ma wpływ na stosunek do kwestii przerywania ciąży. Wyniki opracowaliśmy przy użyciu dwóch programów Microsoft Excel 2007 i STATISTICA 10.0 (StatSoft, Polska). W każdej ankiecie obliczyliśmy do każdego pytania udział procentowy danej grupy odnośnie do odpowiedzi występujących przy pytaniach. Do wykazania zależności między płcią, wykształceniem, wiekiem czy miejscem zamieszkania a daną odpowiedzią zastosowaliśmy test χ 2 przy użyciu tabel wielodzielczych. Metoda ta pozwala ustalić, czy wyniki w tabeli dają wystarczające dowody na istnienie związku między dwoma zmiennymi. Do wykonania wykresów posłużyliśmy się programem MS Excel. WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE Procentowe ujęcie respondentów pod względem opinii o przerywaniu ciąży przedstawiliśmy na rycinie 1. Analiza ankiet pokazała, że około 54% wszystkich badanych opowiada się przeciw dokonywaniu aborcji, z czego 26% uważa, że ten zabieg może być przeprowadzony w wyjątkowych okolicznościach, a 28% osób jest za jego całkowitym zakazem (ryc. 1). Całkowity zakaz aborcji poparły osoby w wieku od 18 do 24 lat (34%). Takiej odpowiedzi udzieliło najmniej osób między 35 a 44 rokiem życia (15%). Niewiele większy odsetek poparcia tego zakazu wykazano u osób po 45 roku życia. Respondenci pomiędzy 35 a 44 rokiem życia (54%) popierają zakaz wykonywania aborcji, ale z pewnymi wyjątkami. Natomiast 4% ankietowanych powyżej 45 roku życia sprzeciwia się wykonywaniu aborcji w każdym przypadku. Jest to o wiele mniej niż w pozostałych grupach wiekowych, gdzie około 25% nie popiera dokonywania tego zabiegu. Żadna z osób badanych w wieku lat nie zaznaczyła odpowiedzi, iż aborcja powinna być dozwolona z pełnymi ograniczeniami. Największą liczbę osób, które udzieliły takiej odpowiedzi, stanowią ankietowani powyżej 45 roku życia (29% osób). 24% respondentów z tej grupy nie potrafiło wyrazić swojej opinii. Tylko 4% osób w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia i 8% osób między 35 a 44 rokiem życia także trudno było odpowiedzieć na to pytanie (ryc. 2). Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) w listopadzie 2006 roku wynika, iż dwie piąte społeczeństwa polskiego uważało, że kobieta powinna mieć prawo do usunięcia ciąży jeszcze w pierwszych tygodniach, i tyle samo osób wyraziło przeciwny pogląd. W sondażu CBOS z 2011 roku około 47% Polaków stwierdziło, że prawo powinno zezwalać na przerywanie ciąży, z cze- 164

5 Ryc. 1. Procentowe ujęcie respondentów pod względem opinii o przerywaniu ciąży (n=311) Fig. 1. Percentage of respondents about the opinion of abortion (n=311) Ryc. 2. Procentowe ujęcie respondentów według opinii odnośnie do przerywania ciąży w zależności od wieku (n=311) Fig. 2. Percentage of respondents about the opinion of abortion depending on the age (n=311) go co dziewiąty uważał, że powinna ona być całkowicie dozwolona, a co trzeci, że częściowo ograniczona. Prawie tyle samo osób (46%) było przeciwko aborcji, 15% za całkowitym zakazem, a 31% dopuszczało pewne wyjątki (CBOS 2006, 2011). Wiele kobiet chcących mieć możliwość decydowania o sobie, manifestuje przeciwko takim postanowieniom, jakie obowiązują w Polsce. Powstały nawet organizacje kobiece walczące o prawo do wyboru. Aby przełamać milczenie, w 2000 roku zorganizowano po raz pierwszy Manifę (demonstrację feministyczną), a inspiracją było wejście policji do gabinetu ginekologicznego w jednym z polskich miast. Ko- 165

6 lejny protest był w formie listu (tzw. List Stu Kobiet) z inicjatywy Porozumienia Kobiet 8 Marca i OŚKi. Znane osobistości domagały się debaty, na której mogłyby wyrazić swoje zdanie na temat sytuacji kobiet w Polsce. Stwierdziły, że uniemożliwia im to porozumienie rządu z Kościołem katolickim polegające na zaprzestaniu dyskusji na temat liberalizacji ustawy antyaborcyjnej w zamian za poparcie Episkopatu dla akcesji do Unii Europejskiej w czasie referendum integracyjnego (Co łączy ustawę aborcyjną z integracją z UE list do Parlamentu Europejskiego www. kuwi.europa-uni.de). W następnym etapie naszych badań postanowiliśmy przeanalizować opinię na temat etyczno-prawnych zagadnień aborcji w zależności od płci respondentów. W przypadku kobiet i mężczyzn (ryc. 3 i 4) opinie różniły się. 42% mężczyzn popiera zakaz Ryc. 3. Procentowe ujęcie kobiet według opinii odnośnie do przerywania ciąży (n=193) Fig. 3. Percentage of women about the opinion of abortion (n=193) Ryc. 4. Procentowe ujęcie mężczyzn według opinii odnośnie do przerywania ciąży (n=118) Fig. 4. Percentage of men about the opinion of abortion (n=118) 166

7 aborcji, nie wyłączając pewnych wyjątkowych sytuacji, a tylko 15% kobiet miało podobne zdanie. Więcej kobiet opowiedziało się za całkowitym zakazem przerywania ciąży (36%), zaś mężczyzn 14%. Około 22% osób stwierdziło, że zabieg ten może być dozwolony bez żadnych ograniczeń, z czego najwięcej kobiet (33%), a najmniej mężczyzn (7%). Natomiast 17% respondentów jest za dozwoloną aborcją z pewnymi ograniczeniami, z czego 13% kobiet i 23% mężczyzn. Mniej niż 7% respondentów nie potrafiło wyrazić swojej opinii na temat tego pytania (ryc. 4). Różnice między licznością oczekiwaną a obserwowaną okazały się istotne w zależności od płci (χ 2 =54,67; p=0,000) i wieku (χ 2 =74,7; p=0,000). Uzyskane przez nas wyniki w niewielkim stopniu różnią się od danych CBOS, ponieważ 54% badanych popiera zakaz wykonywania aborcji (46% badanych przez CBOS z 2006 roku i 50% badanych przez CBOS z 2011 roku). Mniej naszych ankietowanych (22%) popiera zabieg przerywania ciąży bez żadnych ograniczeń (o 11% więcej w porównaniu z badaniami CBOS z 2011 roku). Tyle samo badanych (7%) nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Metody, jakie są stosowane, aby wykonać zabieg przerwania ciąży, można podzielić ze względu na użyte środki, tj. na farmakologiczne z użyciem substancji chemicznych oraz na chirurgiczne związane z ingerencją wewnątrz macicy kobiety w celu usunięcia płodu. Metody farmakologiczne znano od dawna. Już w starożytności używano różnych ziół dla przyspieszenia miesiączki. Mogły być one nieszkodliwe, ale były i takie, które mogły powodować mocny uszczerbek na zdrowiu, a co gorsze nawet śmierć (Ślipko 2009, 2010, Gert i in. 2009). W XX wieku zsyntetyzowano lek, który zaczęto stosować w leczeniu nowotworów, lecz później, ze względu na występowanie skutków ubocznych, znalazł on zastosowanie jako środek wczesnoporonny (www. femina.org.pl). Współcześnie do środków farmakologicznych używanych do usunięcia ciąży we wczesnym jej stadium, czyli do około 9 tygodnia, zalicza się takie tabletki, jak mifepristone, znane także pod inną nazwą RU486, i metotreksat. Stosowane są z później przyjmowaną (po około 2 dniach) prostaglandyną misoprostolem. Mifepristone blokuje wpływ progesteronu na ścianę macicy do przygotowania zapłodnionej komórki jajowej. Jeżeli doszło do implantacji, to wywołuje miesiączkę (Pluta 2005). Metotreksat powoduje zahamowanie rozwoju ciąży i zapobiega mocowaniu łożyska do ściany macicy. Oba środki są skuteczne tylko wtedy, gdy są brane razem z prostaglandyną, która wywołuje skurcze macicy, usuwając zarodek, kończąc tym samym ciążę (Ślipko 2009, 2010, Gert i in. 2009). Taka forma aborcji jest dozwolona we wszystkich krajach Unii Europejskich, z wyjątkiem Irlandii, Włoch, Portugalii i Polski, oraz w innych krajach świata: Indiach, Norwegii, RPA, Rosji, Izraelu, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, w Chinach, Tunezji, na Tajwanie oraz Ukrainie (Puzewicz-Barska i Tarasiewicz 2004). W Polsce wyżej wymienione środki farmaceutyczne nie są dostępne, ale istnieją inne leki stosowane w celu usunięcia ciąży, jak tabletki antykoncepcyjne, które brane są w większej dawce (nawet ośmiokrotnie), niż powinny być stosowane (Ślipko 2009, 2010). Metody chirurgiczne opierają się na bezpośredniej ingerencji lekarza w późniejszych etapach ciąży (Ślipko 2009, 2010, Gert i in. 2009). Aborcja na życzenie jest zalegalizowana w niektórych krajach i tam może być wykonywana we wczesnym etapie życia płodowego. Późniejsze usunięcie ciąży 167

8 wiąże się z sankcjami karnymi. Kobiety mogą poddać się aborcji do 12 tygodnia na własne życzenie i kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu czy związku kazirodczego (do 22 tygodnia) oraz bez ograniczeń z przyczyn medycznych w takich krajach, jak Australia, Albania, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Bułgaria, Norwegia, Dania, Estonia, Szwecja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Macedonia, Niemcy i innych. Do krajów, gdzie aborcja jest dozwolona z pewnymi ograniczeniami lub całkowicie zakazana, należą Watykan, Malta, Monako, Polska, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Finlandia, Liechtenstein, większość państw latynoamerykańskich, położonych w Afryce i na Bliskim Wschodzie (Ślipko 2009, 2010, Gert i in. 2009). W Polsce po raz pierwszy aborcja została zalegalizowana w 1942 roku. Obecnie w naszym kraju obowiązuje zakaz, z wyjątkiem, kiedy ciąża zagraża zdrowiu i życiu matki, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa, czy też, gdy lekarz stwierdzi wady wrodzone u płodu. Co prawda w 1997 roku zalegalizowano aborcję ze względów społecznych (ustawa została podpisana przez rządzącego wtedy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego), ale Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest ona niezgodna z Konstytucją i powrócono do Ustawy z 7 stycznia 1993 roku (Wosicki 2009). W Polsce w 1960 roku zanotowano 223 tysiące aborcji, zaś w 2002 roku tylko 159 zabiegów. Przez wprowadzenie zakazu wykonywania przerywania ciąży liczba takich zabiegów diametralnie spadła, ale nie świadczy to o tym, że nie zostało wykonanych więcej lub wcale (Fratczak i Ptak-Chmielewska 2009). Dzięki raportom Rządowej Komisji Ludnościowej z lat można zauważyć, że w latach przed wprowadzeniem w życie nowej ustawy najwięcej aborcji wykonano ze względu na trudną sytuację materialną i społeczną oraz na samo życzenie kobiety, np. w 1990 roku na zabiegów przerywania ciąży było z przyczyn finansowych, a na życzenie kobiety. Trzy lata później na 777 aborcji nie wykonano żadnej z przyczyn ekonomiczno-społecznych. Zmieniło się to, kiedy w 1997 roku złagodzono ustawę i na 3047 zabiegów przerywania ciąży 2524 wykonano z powodu trudnej sytuacji materialnej ciężarnej (Rządowa Komisja ). Według Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ustawa nie spowodowała zmniejszenia liczby aborcji. Szacuje się, że nielegalnie wykonywanych zabiegów jest od 80 do 200 tysięcy na rok (Fratczak 2009). Takie zabiegi przeprowadzane są w tzw. podziemiach aborcyjnych lub poprzez turystykę aborcyjną Polek do innych krajów, takich jak Niemcy czy Holandia. Uważa się, że spadek liczby przerywania ciąż może wynikać ze wzrostu poziomu edukacji seksualnej i znajomości metod planowania rodziny. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zgadzają się co do istnienia podziemia aborcyjnego w Polsce, lecz ci drudzy uważają, że liczbę aborcji w takich podziemiach szacuje się na około 7-13 tysięcy zabiegów, czyli mniej niż podaje Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (Fratczak 2009). Analizując wyniki naszych badań, większość respondentów (92%) popiera prawo zezwalające na wykonywanie aborcji w wyjątkowych sytuacjach. Przeważająca część badanych (z tego najwięcej mężczyzn) przyznaje, że powinno się dopuszczać przerywanie ciąży, kiedy zagrożone jest życie matki. Większość ankietowanych (82%) uważa, że prawo powinno zezwalać na aborcję, kiedy zdrowie matki jest 168

9 Procentowe ujęcie respondentów według opinii dotyczącej dopuszczalności prawa do wykonywania zabiegu przerwania ciąży w określonych sytuacjach Percentage of respondents about the opinion of admissibility of the right to perform an abortion in following situations Tabela 1 Table 1 Czy przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne przez prawo, gdy: Wszyscy ankietowani Kobiety Mężczyźni Tak Nie Trudno powiedzieć Tak Nie Trudno powiedzieć Tak Nie Trudno powiedzieć Zagrożone jest życie matki Zagrożone jest zdrowie matki Ciąża jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa Wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone Kobieta jest w ciężkiej sytuacji materialnej Kobieta jest w trudnej sytuacji osobistej Kobieta nie chce mieć dziecka

10 zagrożone, a 84% kiedy ciąża stanowi wynik czynu zabronionego, np. gwałtu. 68% badanych zgadza się, że powinno się dopuszczać usuwanie ciąży, kiedy lekarz stwierdzi wady wrodzone u płodu (tab. 1). O wiele mniej respondentów popiera wykonywanie aborcji w przypadkach, w których ustawa tego zakazuje. Tylko 15% uznaje, że kobieta może usunąć ciążę, kiedy jest w trudnej sytuacji materialnej, prawie o połowę mniej gdy kobieta jest w trudnej sytuacji osobistej (8%) i po prostu nie chce mieć dziecka (9%). Kobiety i mężczyźni mieli podobną opinię w przypadku wszystkich wymienionych sytuacji (tab. 1). Różnice między licznością oczekiwaną a obserwowaną odnośnie do wykonywania aborcji zależą od płci respondentów, gdy zagrożone jest życie matki (χ 2 =7,83; p=0,019) lub jej zdrowie (χ 2 =15,91; p=0,000), wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone (χ 2 =11,88; p=0,002). Nasze wyniki były porównywalne z otrzymanymi w sondażach CBOS z lat 2006 i Tak samo jak większość naszych respondentów większość ankietowanych z raportów CBOS zgadzała się z obowiązującym prawem wobec przerywania ciąży. Przeważająca część (87%) jest za dopuszczeniem aborcji, kiedy zagrożone jest życie matki, a 79% kiedy zagrożone jest jej zdrowie. Tylko o 1% mniej naszych ankietowanych zgadza się, że można dopuszczać do wykonywania tego typu zabiegu, gdy ciąża stanowi wynik gwałtu czy kazirodztwa. Wiele osób nie poparło usuwania ciąży, kiedy kobieta jest w trudnej sytuacji materialnej (24%) i osobistej (21%) czy po prostu nie chce mieć dziecka (16%) (CBOS 2011). Z naszego sondażu wynika również, iż większość respondentów uważa, że kobiety popełniają grzech, gdy poddają się aborcji (duża liczba osób powyżej 45 roku życia 76%) oraz lekarze wykonujący ten zabieg (69% osób powyżej 45 roku życia oraz 64% respondentów pomiędzy 25 a 34 rokiem życia). Mniejszość była za tym, że także politycy uchwalający ustawę oraz wszyscy, którzy wiedzą o tym incydencie, popełniają grzech. Tutaj przeważająca liczba osób miała od 35 do 44 lat, a najmniej lata (tab. 2). Różnice między licznością oczekiwaną a obserwowaną odnośnie do opinii dotyczącej popełniania grzechu przez kobietę poddającą się zabiegowi usunięcia ciąży zależą od płci (χ 2 =15,07; p=0,000) i wieku respondentów (χ 2 =15,67; p=0,15), odnośnie do opinii dotyczącej popełniania grzechu przez lekarza wykonującego zabieg aborcji również od płci (χ 2 =10,91; p=0,004) i wieku respondentów (χ 2 =14,75; p=0,022), a odnośnie do opinii dotyczącej popełniania grzechu przez polityków uchwalających ustawę o możliwości przerywania ciąży od płci respondentów (χ 2 =7,81; p=0,02). Nasze wyniki różniły się od wyników z raportów CBOS z 2006 i 2011 roku, ponieważ połowa respondentów z raportów CBOS stwierdziła, że grzech popełniają kobiety poddające się aborcji (46%), lekarze wykonujący te zabiegi (39%), politycy uchwalający prawo dopuszczające przerywanie ciąży (35%) i wszyscy, którzy o tym wiedzą (33%) (CBOS 2006, 2011). Na podstawie wyników naszych ankiet można stwierdzić, że wśród respondentów postawa wobec aborcji jest różna (ryc. 5 i 6). Około 40% kobiet i powyżej 25% mężczyzn ma ją stałą i niezmienną, z tego najwięcej osoby w przedziałach wiekowych lata oraz powyżej 35 lat. Około 15% kobiet i 36% mężczyzn odpowiedziało, że ich postawa zmienia się w toku studiów (w większości osoby między 35 a 44 rokiem życia). Tyle samo kobiet i mężczyzn w różnych przedziałach wiekowych nigdy się nie zastanawiało nad swoim stosunkiem wobec aborcji. Najmniej 170

11 Tabela 2 Procentowe ujęcie respondentów według opinii odnośnie do pytania na temat popełniania grzechu przez osoby związane pośrednio lub bezpośrednio z zabiegiem przerywania ciąży Table 2 Percentage of respondents about the opinion about committing sin by people linked directly or indirectly with the abortion procedure Wiek respondentów Czy popełniają grzech następujące osoby: Tak Nie lata lata lata 45 i więcej Trudno powiedzieć Tak Nie Trudno powiedzieć Tak Nie Trudno powiedzieć Tak Nie Trudno powiedzieć Kobiety poddające się zabiegowi przerywania ciąży Lekarze wykonujący zabiegi przerywania ciąży Politycy uchwalający prawo dopuszczające przerywanie ciąży Wszyscy, którzy o tym wiedzą

12 Ryc. 5. Procentowe ujęcie kobiet i mężczyzn według opinii odnośnie do własnej postawy wobec aborcji (n=311) Fig. 5. Percentage of women and men about opinion on their attitudes toward abortion (n=311) Ryc. 6. Procentowe ujęcie kobiet i mężczyzn różnych grup wiekowych według opinii odnośnie do własnej postawy wobec aborcji (n=311) Fig. 6. Percentage of women and men of different age about opinion on their attitudes toward abortion (n=311) 172

13 odpowiedzi dotyczyło postawy zmieniającej się pod wpływem osób z otoczenia. Powyżej 10% kobiet i mężczyzn nie potrafi jednoznacznie określić swego zdania w tej kwestii (ryc. 5 i 6). Różnice między licznością obserwowaną a oczekiwaną okazały się istotne w zależności od płci (χ 2 =18,54; p=0,001). U większości naszych respondentów w domu rozmawia się o aborcji, nawet kilka razy, więc nie jest to temat, którego się unika. Dotyczyło to powyżej 40% osób w wieku lat i u około 50% powyżej 25 roku życia. Nieco mniej badanych (około 30% w wieku lat, 27% w wieku lat i 24% powyżej 45 lat) stwierdziło, że w ich domu nie rozmawia się o aborcji. U 31% respondentów między 35 a 44 rokiem życia poruszono ten temat. Około 10% osób z pozostałych grup wiekowych zaznaczyło podobną odpowiedź (ryc. 7). Przerwanie ciąży niesie pewne konsekwencje, nie tylko organiczne i psychiczne, dotyczące samej kobiety poddającej się temu zabiegowi, ale też społeczne. Następstwa biologiczne to możliwość wzrostu liczby poronień czy stanów zapalnych dróg rodnych, co z kolei może doprowadzić do niepłodności (Bołoz 2007). Z opublikowanego w 1995 roku przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej raportu można wywnioskować, że istnieją następujące komplikacje: śródzabiegowe około 2%, po dłuższym czasie od zabiegu 20%, wczesne porody około 8%, poronienia około 30% (Bołoz 2007). Jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ciąży pozamacicznej czy łożyska przodującego. W przypadkach, kiedy aborcja ma charakter chirurgiczny, może dojść do przebicia czy uszkodzenia macicy, a to w konsekwencji nawet doprowadzić do śmierci. Taki zabieg jak sztuczne przerwanie ciąży niesie ze sobą pewne zaburzenia psychiczne, które określa się jako syndrom postaborcyjny. Wystąpienie tego zespołu pierwszy opisał dr Vincent Rue, dyrektor Institute of Post Abortion Recovery w Portsmouth, w New Hampshire. Są to długotrwałe zaburzenia emocjonalne w życiu ko- Ryc. 7. Procentowe ujęcie kobiet i mężczyzn różnych grup wiekowych według odpowiedzi odnośnie do rozmawiania w domu na temat aborcji (n=311) Fig. 7. Percentage of women and men about opinion about talking about abortion at home (n=311) 173

14 Ryc. 8. Procentowe ujęcie respondentów według opinii dotyczącej skutków usunięcia ciąży (n=311) Fig. 8. The percentage of respondents according to the opinion about consequences of abortion (n=311) Ryc. 9. Procentowe ujęcie respondentów według opinii dotyczącej skutków usunięcia ciąży w zależności od wieku respondentów (n=311) Fig. 9. The percentage of respondents in the opinion about consequences of abortion depending on the age of the respondents (n=311) 174

15 biety, wyrażające się niezdolnością do wyrażania swojego gniewu, złości i do pogodzenia się z utratą dziecka oraz brak spokoju (Briere-Loth 1993). Z badań przeprowadzonych przez dra Roya Speckhardta na Uniwersytecie Minesota w 1985 roku wynika, że aż 100% badanych kobiet odczuło po dokonaniu aborcji smutek z powodu straty dziecka, 92% czuło się winne dokonania czegoś złego, 81% odczuwało krzywdę i tyle samo myślało o straconym dziecku, 73% dotknęła depresja i tyle samo czuło się niezręcznie w obecności dzieci, 61% sięgnęło po używki, a 23% próbowało dokonać samobójstwa (Aborcja ). Wyróżnia się takie psychiczne przerwania ciąży, jak depresja, lęk, zaburzony sen, choroby psychosomatyczne, autodestrukcja, uzależnienia. Wykonanie zabiegu aborcji wiąże się także z pojawieniem się schizofrenii czy natręctw (Chazan 2009). Jeżeli chodzi o skutki społeczne, to mówi się o naruszeniu więzi solidarności i jedności, które opierają się na zależnościach duchowych łączących wszystkich ludzi, ale nie należy zapominać o pokrewieństwie ciała krwi. Skutki aborcji nie dotyczą tylko kobiety, ale także jej męża czy partnera, rodzeństwa nienarodzonego dziecka, dziadków i dalszych krewnych oraz innych osób, które o tym wiedzą, czy nawet personelu będącego przy zabiegu (Bołoz 2007). Jan Paweł II w Evangelium vitae zawarł, że poprzez jakiekolwiek zabójstwo narusza się solidarność oraz jedność pochodzącą z pokrewieństwa duchowego wszystkich ludzi (Jan Paweł II 1996). Analizując odpowiedzi na pytanie, jakie są najbardziej przykre konsekwencje aborcji, nasi ankietowani odpowiedzieli, że niepłodność (37% respondentów) (ryc. 8). Ponad 45% osób między 35 a 44 rokiem życia opowiedziało się za tym efektem (ryc. 9). Najmniejsza liczba osób w wieku powyżej 45 roku stwierdziła, że niepłodność nie jest najbardziej przykrym skutkiem. To psychiczne konsekwencje zaliczają się do tych ważnych (uraz psychiczny, niechęć do kolejnego dziecka). Tylko 1% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie (osoby w wieku między 18 a 24 rokiem życia oraz powyżej 45 lat) (ryc. 8 i 9). Różnice między licznością oczekiwaną a obserwowaną okazały się istotne w zależności od płci (χ 2 =18,43; p=0,001) i wieku respondentów (χ 2 =42,3; p=0,000). Ponad połowa naszych ankietowanych uważa, że konsekwencje przerwania ciąży odczuwa kobieta, a tylko 4% zaznaczyło, że jej mąż albo partner (ryc. 10). Natomiast 17% osób stwierdziło, że te skutki dotyczą wszystkich, którzy o tym wiedzą. W zależności od wieku respondenci nie wykazali zbytniego wychylenia od tych odpowiedzi (ryc. 11). Różnice między licznością oczekiwaną a obserwowaną okazały się istotne w zależności od płci respondentów (χ 2 =24,77; p=0,000). Około 64% ankietowanych z naszego sondażu uważa, że wiara ma wpływ na stosunek do aborcji, z czego 42% stwierdza, że na pewno, a 22% nie jest do końca przekonana odnośnie do tej odpowiedzi (ryc. 12). Natomiast 36% respondentów stwierdziło, że wiara nie ma na to wpływu, bo to są dwie różne rzeczy. Najwięcej osób powyżej 45 roku życia uważa, że wiara ma wpływ na stosunek do aborcji (ryc. 13). Tyle samo osób między 35 a 44 rokiem życia oznaczyło, że wiara zarówno ma wpływ, jak i nie ma wpływu. Około 45% respondentów między 25 a 34 rokiem życia uznało, że nie ma ona wpływu na stosunek do aborcji (ryc. 13). Większość odłamów chrześcijaństwa potępia usunięcie ciąży, uznając to za morderstwo. Jedyny dopuszczalny warunek istnieje wtedy, kiedy życie kobiety jest zagrożone. W katolicyzmie i prawosławiu aborcja jest zakazana (Kowalski 2007). 175

16 Ryc. 10. Procentowe ujęcie respondentów odnośnie do pytania o to, kogo dotyczą skutki aborcji (n=311) Fig. 10. The percentage of respondents according to the opinion about who are into impact and consequences of abortion (n=311) Ryc. 11. Procentowe ujęcie respondentów różnego wieku odnośnie do pytania o to, kogo dotyczą skutki aborcji (n=311) Fig. 11. Percentage of respondents of different ages about the opinion of who is connected with impact and consequences of abortion (n=311) 176

17 Ryc. 12. Opinie respondentów na temat, czy wiara ma wpływ na stosunek do przerywania ciąży (n=311) Fig. 12. Respondents opinions about whether religion has an influence on the opinion to abortion (n=311) Ryc. 13. Opinie respondentów w różnym wieku na temat, czy wiara ma wpływ na stosunek do przerywania ciąży (n=311) Fig. 13. Opinions of respondents about whether religion has an influence on the opinion of abortion (n=311) Islam nie potępia zabiegu usunięcia ciąży jak większość wyznań chrześcijańskich. Muzułmanie twierdzą, że Bóg obdarza embrion duszą dopiero po upływie 120 dni od zapłodnienia, więc aborcja jest zakazana od 4 miesiąca. Wyznawcy judaizmu mają zakaz wykonywania takiego zabiegu, z wyjątkiem zagrożenia życia matki. Hinduizm zabrania całkowicie usunięcia ciąży, co wiąże się z ciężkim grzechem. Buddyzm także się sprzeciwia odbieraniu świadczonego życia (Kowalski 2007, Ślipko 2009, 2010). 177

PRAWO PRAWO DO ŻYCIA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PRAWO PRAWO DO ŻYCIA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRAWO STANISŁAW BUŁAJEWSKI STUDIA EŁCKIE 13(2011) PRAWO DO ŻYCIA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. Wprowadzenie Prawo do życia jest niewątpliwie najistotniejszym prawem każdego człowieka.

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Zeszyty naukowe Working papers Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Krzysztof Tymicki Zeszyty naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH Nr 32, rok

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku!

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia Każda osoba ma bardzo precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI PÓŁROCZNIK 1-2/2012 pod redakcją Andrzeja Kojdera Recenzent prof. dr hab. Edward Warzocha Zespół redakcyjny prof. dr hab. Andrzej Kojder (redaktor naczelny), dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1 Prof. Mark Regnerus Department of Sociology and Population Research Center University of Texas at Austin Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski

Bardziej szczegółowo

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

KOMU POMÓC W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem

KOMU POMÓC W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem Prakseologia 2006, nr 146, s. 31-50. Tomasz Kwarciński KOMU POMÓC W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem Wstęp Rozważania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Przepisy odnoszące się do kwestii języka polskiego zawiera Konstytucja RP 1069 w art. 27 ( W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Warszawa 2006 a Spis treści Bezdomność w ujęciach definicyjnych 4 Skala i charakter bezdomności 7 Problem

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo