ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA"

Transkrypt

1 ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA TEMATY SZCZEGÓŁOWE: 1. Badania nad czułymi biomarkerami. 2. Zastosowanie badań molekularnych nad diagnostyką i rokowaniem w chorobach układu sercowo-naczyniowego: a) badania dotyczące testów przesiewowych chorób genetycznych w kardiologii, b) badania nad genami związanymi z chorobami układu krążenia i ich powikłaniami. 3. Opracowanie metod implantacji komórek zdolnych do podjęcia funkcji komórek rozrusznikowych serca w zaburzeniach automatyzmu serca. 4. Badania nad metodami zabiegowymi leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego. 5. Badania nad stentami naczyniowymi biodegradowalnymi powlekanymi (nasączanymi) lekami antyproliferacyjnymi, przeciwzapalnymi. 6. Badania dotyczące metod protezowania serca z wykorzystaniem materiałów technicznych. 7. Badania nad metodami terapii regeneracyjnej w niewydolności serca. 8. Rozwój technologii i urządzeń z zakresu telemedycyny kardiologicznej. II. GRUPA TEMATYCZNA: ONKOLOGIA TEMATY SZCZEGÓŁOWE: 1. Badania nad molekularnym rozpoznawaniem nowotworów, pod kątem personalizacji leczenia. 2. Badania nad czynnikami prognostycznymi opartymi na ultranowoczesnych badaniach molekularnych. 3. Tworzenie baz jednolitych danych klinicznych, genetycznych i molekularnych, połączonych z gromadzeniem materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem tkanek, kwasów nukleinowych). 4. Badania nad nowymi cząsteczkami o aktywności przeciwnowotworowej. 5. Badania nad nowymi biomarkerami w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. 6. Prowadzenie badań o charakterze epidemiologii analitycznej. III. GRUPA TEMATYCZNA: NEUROLOGIA I ZMYSŁY TEMATY SZCZEGÓŁOWE 1. Opracowanie metod profilaktyki wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób układu nerwowego, narządów zmysłów: słuchu, wzroku, równowagi, smaku, powonienia, zaburzeń komunikacji i deficytów poznawczych: a) opracowanie metod profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń komunikacji i deficytów poznawczych, b) opracowanie metod profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób narządów zmysłów słuchu, wzroku, równowagi, smaku i powonienia. 2. Opracowanie biomarkerów zaburzeń poznawczych i deficytów sensorycznych, biomarkerów indywidualnej odpowiedzi na leczenie farmakologiczne chorób układu nerwowego oraz narządów zmysłów. 3. Opracowanie metod wczesnego wykrywania oraz rehabilitacji zaburzeń neurorozwojowych i sensorycznych u dzieci. 4. Badania dotyczące wykorzystania technik informatycznych w neurorehabilitacji.

2 IV. GRUPA TEMATYCZNA: MEDYCYNA REGENERACYJNA TEMATY SZCZEGÓŁOWE 1. Badania nad somatycznymi komórkami macierzystymi: a) badania nad komórkami macierzystymi izolowanymi z dorosłych tkanek, krwi pępowinowej i tkanek pozazarodkowych, b) badania dotyczące metod pozyskiwania wczesnych rozwojowo komórek z dorosłych tkanek włączając szpik kostny, tkankę tłuszczową, skórę, mięśnie szkieletowe i mięsień sercowy, c) badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych w kardiologii, neurologii, dermatologii, okulistyce, diabetologii i angiologii. 2. Badania nad markerami powierzchniowymi komórek macierzystych. 3. Badania nad rusztowaniami tkankowymi (skafoldy) i ich wykorzystaniem w odtwarzaniu narządów i tkanek. 4. Badania nad technikami izolacji i aplikacji donarządowej komórek i mechanizmów regulujących migracje komórek macierzystych do miejsc uszkodzenia.

3 REGULAMIN I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED (dalej: Regulamin ) ustala Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.). 2. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED (dalej: Program ) realizowany jest na podstawie: 1) art. 27 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: Ustawa ); 2) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200); 3) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie ). 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Centrum Narodowe Centrum Badań i Rozwoju agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, działająca na mocy Ustawy; 2) Komitet Sterujący Komitet Sterujący Programu powołany przez Dyrektora Centrum Zarządzeniem Nr 36/2012 z dnia 3 września 2012 r.; 3) Projekt przedsięwzięcie zgłoszone w konkursie, realizowane w ramach Programu obejmujące badania naukowe i/lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych oraz działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia; 4) Wnioskodawca uczestnik konkursu, którym może być konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), w skład którego wchodzi co najmniej pięć jednostek organizacyjnych, w tym: a) co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z , str.3), albo co najmniej dwie jednostki naukowe, oraz b) jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne, takie jak np. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm.); 5) Wniosek wstępny wniosek o dofinansowanie składany w I etapie konkursu, o którym mowa w pkt. III.3.1, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu; 1

4 6) Wniosek pełny wniosek o dofinansowanie składany w II etapie konkursu, o którym mowa w pkt. III.3.2, dla którego zakres wymaganych informacji stanowi załącznik nr 1b, do Regulaminu; 7) Wykonawca Wnioskodawca, który w wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisał z Centrum umowę o wykonanie i finansowanie Projektu. 4. Projekty finansowane w ramach Programu muszą spełniać łącznie następujące warunki: 1) Projekt jest zgodny z zakresem tematycznym I konkursu w ramach Programu; 2) wyniki Projektu prowadzą do osiągnięcia celu głównego Programu, którym jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania (profilaktyki i leczenia) chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej; 3) realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych Programu, tj.: a) znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach nauki objętych Programem; b) wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie osobowym i o silnej, udokumentowanej pozycji międzynarodowej; c) transferu know-how i nowych technologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki. 5. Projekt może obejmować: 1) jeden temat szczegółowy w obrębie grupy tematycznej; 2) więcej niż jeden temat szczegółowy w obrębie grupy tematycznej; 3) więcej niż jeden temat szczegółowy z różnych grup tematycznych. II. PRZEZNACZENIE I WARUNKI DOFINANSOWANIA 1. Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie Projektów wyłonionych w I konkursie Programu wynosi 360 mln PLN. 2. Przyznawanie środków finansowych na wykonanie Projektu następuje w drodze decyzji Dyrektora Centrum, wydawanej na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych Wniosków pełnych. 3. Dofinansowanie Projektu może być przyznane wyłącznie podmiotom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Dofinansowanie Projektu może być przeznaczone na: 1) fazę badawczą, obejmującą: a) badania podstawowe zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 3a ustawy o zasadach finansowania nauki oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. Koszty kwalifikowane badań podstawowych mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych Projektu ogółem. Dofinansowanie na badania podstawowe może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej, w przypadku uzasadnionym specyfiką Projektu; b) badania przemysłowe zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 3c ustawy o zasadach finansowania nauki badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych; 2

5 c) prace rozwojowe zgodnie z definicją w art. 2 pkt. 4 ustawy o zasadach finansowania nauki nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności: a. tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych, b. opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej, c. działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń; 2) fazę przygotowań do wdrożenia, obejmującą działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tj. komercjalizacji), w szczególności: a) badania rynku dla przyszłego produktu, b) sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej, c) opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, d) uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową, e) certyfikację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.), f) działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej. 5. Dofinansowanie fazy badawczej, w przypadku przedsiębiorcy, stanowi pomoc publiczną na działalność badawczą i rozwojową. 6. Dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia może być przyznane podmiotom posiadającym zdolność do bezpośredniego wdrożenia wyników Projektu, pod warunkiem pozytywnej oceny wyników uzyskanych w fazie badawczej i, w przypadku przedsiębiorcy, stanowi pomoc de minimis. 7. W przypadku jednostki naukowej, spełniającej kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych, do której nie mają zastosowania przepisy dot. pomocy publicznej, w szczególności przepisy Rozporządzenia, intensywność dofinansowania fazy badawczej może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. 8. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis jest udzielana przedsiębiorcy przez Centrum pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem realizacji Projektu. 9. Podstawowa intensywność pomocy publicznej brutto na realizację fazy badawczej nie może przekraczać: 1) 50 % kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych; 3

6 2) 25 % kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych. 10. Warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej dla badań przemysłowych i prac rozwojowych są wskazane w Rozporządzenia. 11. Maksymalna intensywność pomocy publicznej brutto, przy spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków zwiększenia podstawowej intensywności pomocy publicznej dla badań przemysłowych, nie może przekraczać: 1) 80% kosztów kwalifikowanych dla Wnioskodawcy będącego mikro- lub małym przedsiębiorcą; 2) 75% kosztów kwalifikowanych dla Wnioskodawcy będącego średnim przedsiębiorcą; 3) 65% kosztów kwalifikowanych dla Wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorcą. dla prac rozwojowych nie może przekraczać: 1) 60% kosztów kwalifikowanych dla Wnioskodawcy będącego mikro- lub małym przedsiębiorcą; 2) 50% kosztów kwalifikowanych dla Wnioskodawcy będącego średnim przedsiębiorcą; 3) 40% kosztów kwalifikowanych dla Wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorcą. 12. Faza przygotowań do wdrożenia jest realizowana przez podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego wdrożenia wyników Projektu. Dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia wynosi nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych jej realizacji. 13. W przypadku innych podmiotów (poza jednostkami naukowymi, spełniającymi kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych i przedsiębiorcami), intensywność dofinansowania realizacji zadań może wynosić do 75% kosztów kwalifikowalnych. 14. Warunkiem przyznania dofinansowania na wykonanie Projektu zgłoszonego przez konsorcjum naukowe z udziałem dużego przedsiębiorcy, jest przedstawienie we Wniosku pełnym analizy porównawczej wskazującej na wystąpienie na skutek przyznania pomocy publicznej dużemu przedsiębiorcy, co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu do sytuacji, która miałaby miejsce w przypadku nieprzyznania pomocy: 1) istotne zwiększenie rozmiaru fazy badawczej; 2) istotne zwiększenie zakresu fazy badawczej; 3) istotne skrócenie czasu realizacji fazy badawczej; 4) istotne zwiększenie całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację fazy badawczej. 15. Katalog kosztów kwalifikowalnych zawarty jest w załączniku nr 2 do Regulaminu. 16. Dofinansowanie przekazywane jest na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie Projektu zawartej pomiędzy Centrum a Wnioskodawcą. 17. Wnioskodawca może rozpocząć realizację Projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, a koszty kwalifikowane Projektu mogą być ponoszone od dnia złożenia Wniosku pełnego. Warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji kosztów kwalifikowanych jest przyznanie Wnioskodawcy dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu oraz podpisanie z Centrum umowy o wykonanie i finansowanie Projektu. 18. Łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie może przekraczać 3 lat, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 1,5 roku. 19. Kwota wnioskowanego dofinansowania Projektu nie powinna być mniejsza niż PLN. 4

7 III OGŁOSZENIE KONKURSU I NABÓR WNIOSKÓW 1. Konkurs w ramach Programu ogłasza Dyrektor Centrum. 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie internetowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w BIP oraz udostępnia w siedzibie Centrum i MNiSW. 3. Nabór wniosków w konkursie jest dwuetapowy i obejmuje: 1) w I etapie otwarty nabór Wniosków wstępnych; 2) w II etapie zamknięty nabór Wniosków pełnych. 4. Nabór Wniosków wstępnych trwa 30 dni i odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: 1) Wnioskodawca składa Wniosek wstępny, zgodnie ze wzorem określonym przez Centrum, w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie; 2) Wniosek wstępny należy sporządzić wyłącznie w wersji elektronicznej, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu, i przesłać pocztą elektroniczną na adres 3) warunkiem uznania Wniosku wstępnego za złożony w terminie, jest jego wpływ na adres wskazany w pkt 2, najpóźniej do godziny w dniu zamknięcia naboru Wniosków wstępnych; 4) nie przewiduje się możliwości uzupełnienia lub korekty złożonego Wniosku wstępnego. 5. Nabór Wniosków pełnych trwa 45 dni i odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: 1) Wnioskodawca składa Wniosek pełny w wersji papierowej, zgodnie ze wzorem określonym przez Centrum, i elektronicznej za pomocą systemu informatycznego OSF, w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie; 2) Wniosek pełny w wersji elektronicznej składany za pomocą systemu informatycznego OSF należy sporządzić i przesłać on-line za pomocą systemu informatycznego OSF, dostępnego pod adresem internetowym https://osf.opi.org.pl; 3) Wersję papierową Wniosku pełnego wraz z wymaganymi pieczęciami i podpisami oraz dokumentami określonymi w załączniku nr 4 do Regulaminu należy przesłać na adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa z dopiskiem: Konkurs STRATEGMED 4) Wersja przesłana za pomocą systemu informatycznego OSF oraz wersja papierowa Wniosku pełnego muszą być tożsame; 5) Wniosek pełny w wersji elektronicznej, składany za pomocą systemu informatycznego OSF, należy przesłać najpóźniej do godz. 16:00 w dniu zamknięcia naboru Wniosków pełnych; 6) Warunkiem uznania wersji papierowej Wniosku pełnego za złożoną w terminie, jest jej wpływ do Centrum w terminie 7 dni roboczych od dnia zamknięcia naboru Wniosków pełnych w systemie informatycznym OSF, najpóźniej do godziny 16.00; 6. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego. Wycofanie Wniosku następuje w formie pisemnego oświadczenia Wnioskodawcy przesłanego na adres Centrum. 5

8 ETAP I procedury konkursowej obejmuje: IV. PROCEDURA KONKURSOWA 1) Ocenę formalną Wniosków wstępnych zgodnie z kryteriami oceny formalnej określonymi w załączniku nr 5a do Regulaminu. Wnioski wstępne niespełniające kryteriów oceny formalnej pozostają bez rozpatrzenia. 2) Opublikowanie na stronie internetowej Centrum listy Wniosków wstępnych spełniających wymogi formalne. 3) Ocenę merytoryczną Wniosków wstępnych spełniających wymogi formalne, przeprowadzaną przez ekspertów oraz Komitet Sterujący, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej, określonymi w załączniku nr 6a do Regulaminu, obejmującą: a) ocenę ekspercką przeprowadzaną przez 5 ekspertów, przy czym w końcowej ocenie eksperckiej Wniosku wstępnego zostaną uwzględnione 3 z 5 ocen, które pozostaną po odrzuceniu ocen skrajnych (najniższej i najwyższej); b) ustalenie końcowej oceny eksperckiej Wniosku wstępnego, która stanowić będzie średnią arytmetyczną z uwzględnionych (zgodnie z pkt. 3.a) 3 ocen eksperckich dla poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej; c) końcową ocenę merytoryczną przeprowadzaną przez Komitet Sterujący, w odniesieniu do tych Wniosków wstępnych, które w końcowej ocenie eksperckiej uzyskały, w każdym z kryteriów oceny merytorycznej, próg oceny końcowej określony punktowo dla danego kryterium, zgodnie z załącznikiem 6a do Regulaminu; d) ustalenie przez Komitet Sterujący końcowej oceny merytorycznej Wniosku wstępnego, w oparciu o końcową ocenę ekspercką oraz ocenę Komitetu Sterującego, przy czym punktacja w końcowej ocenie merytorycznej Wniosku wstępnego w poszczególnych kryteriach nie może być niższa od najniższej lub wyższa od najwyższej z 3 ocen eksperckich uwzględnianych w końcowej ocenie eksperckiej Wniosku wstępnego; e) ustalenie przez Komitet Sterujący listy pozytywnie zaopiniowanych Wniosków wstępnych, utworzonej na podstawie końcowej oceny merytorycznej Wniosku wstępnego, sformułowanej w karcie oceny Wniosku wstępnego, której wzór stanowi załącznik nr 7a do Regulaminu; f) ustalenie listy Wniosków wstępnych zakwalifikowanych do II etapu konkursu, na której znajdą się najwyżej ocenione Wnioski wstępne z listy, o której mowa w pkt. 3.e, dla których łączna suma wnioskowanego dofinansowania nie przekroczy 150% budżetu Centrum przeznaczonego na dofinansowanie Projektów wyłonionych w I konkursie w ramach Programu, o którym mowa w pkt. II.1 Regulaminu. 4) Publikację listy na stronie internetowej Centrum Wniosków wstępnych zakwalifikowanych do II etapu konkursu. 5) Przesłanie do Wnioskodawców pisemnej informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Wniosku wstępnego do II etapu konkursu. 6) Treść recenzji dot. oceny merytorycznej Wniosku wstępnego może zostać udostępniona Wnioskodawcy po zakończeniu I etapu procedury konkursowej, na jego wniosek i przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących recenzji. ETAP II procedury konkursowej obejmuje: 7) Składanie Wniosków pełnych wyłącznie przez Wnioskodawców, których Wnioski wstępne zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu. Wniosek pełny musi być tożsamy z Wnioskiem wstępnym w zakresie planowanych kosztów kwalifikowalnych, wnioskowanej kwoty 6

9 dofinansowania oraz opisu projektu. Skład konsorcjum naukowego podany we Wniosku wstępnym, może zostać rozszerzony. 8) Ocenę formalną Wniosków pełnych przeprowadzaną zgodnie z kryteriami oceny formalnej, określonymi w załączniku nr 5b do Regulaminu. Wniosek pełny nie spełniający kryteriów formalnych podlega jednokrotnemu uzupełnieniu w zakresie i na warunkach określonych w załączniku 5b do Regulaminu. 9) Ocenę merytoryczną Wniosków pełnych, spełniających wymogi formalne, przeprowadzaną przez ekspertów oraz Komitet Sterujący, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej, określonymi w załączniku nr 6b do Regulaminu, obejmującą: a) ocenę ekspercką przeprowadzaną przez 5 ekspertów, przy czym w końcowej ocenie eksperckiej Wniosku pełnego zostaną uwzględnione 3 z 5 ocen, które pozostaną po odrzuceniu ocen skrajnych (najniższej i najwyższej); b) ustalenie końcowej oceny eksperckiej Wniosku pełnego, która stanowi średnią arytmetyczną z uwzględnionych (zgodnie z pkt. 9.a) 3 ocen eksperckich dla poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej; c) ustalenie przez Komitet Sterujący końcowej oceny merytorycznej Wniosku pełnego, w oparciu o końcową ocenę ekspercką oraz ocenę Komitetu Sterującego, przy czym punktacja w końcowej ocenie merytorycznej Wniosku pełnego, w poszczególnych kryteriach, nie może być niższa od najniższej lub wyższa od najwyższej z 3 ocen eksperckich, uwzględnianych w końcowej ocenie eksperckiej Wniosku pełnego; d) ustalenie przez Komitet Sterujący listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych Wniosków pełnych, utworzonej na podstawie końcowej oceny merytorycznej Wniosku pełnego, sformułowanej w karcie oceny Wniosku pełnego, której wzór stanowi załącznik nr 7b do Regulaminu. 10) Podjęcie przez Dyrektora Centrum decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dofinansowania na podstawie listy rankingowej, o której mowa w pkt. 9.d, mając na uwadze wysokość środków finansowych dostępnych w budżecie Centrum w bieżącym roku budżetowym oraz szacowaną ich wysokość w przyszłych latach budżetowych. 11) Przesłanie decyzji, o której mowa w pkt. 10, do Wnioskodawcy. 12) Opublikowanie na stronie internetowej Centrum listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków wraz z informacją o przyznaniu albo odmowie przyznania dofinansowania oraz listy wniosków, które uzyskały ocenę negatywną. 13) W przypadku zastrzeżeń, w co najmniej dwóch recenzjach spośród trzech stanowiących podstawę końcowej oceny merytorycznej Wniosku pełnego, dotyczących zasadności kosztów Projektu co do którego Dyrektor Centrum podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania, przed podpisaniem umowy o wykonanie i finansowanie Projektu, Centrum przeprowadza z Wnioskodawcą negocjacje, w wyniku których ustalana jest ostateczna kwota dofinansowania. 14) Treść recenzji dot. oceny merytorycznej Wniosku pełnego może zostać udostępniona Wnioskodawcy po zakończeniu II etapu procedury konkursowej, na jego wniosek i przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących recenzji. 15) Informacja o tytułach Projektów, na wykonanie których Centrum przyznało dofinansowanie, o ich wykonawcach oraz o wysokości przyznanego dofinansowania zamieszczana jest na stronie internetowej Centrum oraz Programu. V. PROCEDURA SKŁADANIA PROTESTÓW 1. Na każdym etapie procedury konkursowej, od informacji Dyrektora Centrum o odrzuceniu wniosku po ocenie formalnej lub innych rozstrzygnięć Dyrektora Centrum kończących postepowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku, niebędących decyzjami, o których mowa w pkt 7

10 IV.10 Regulaminu, Wnioskodawcy przysługuje protest, tj. pisemne wystąpienie o weryfikację dokonanej oceny Projektu. 2. Protest składany jest do Dyrektora Centrum w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia Wnioskodawcy rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum w formie pisemnej. 3. Dyrektor Centrum, po zapoznaniu się z rekomendacja Zespołu ds. rozpatrywania protestów, w ciągu 70 dni od dnia złożenia protestu przekazuje Wnioskodawcy informacje o jego rozstrzygnięciu. VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 1. Od decyzji, o której mowa w rozdziale IV pkt 10 Regulaminu, Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady Centrum w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 2. Komisja Odwoławcza Rady Centrum wydaje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 3. Na decyzję Komisji Odwoławczej przysługuje skarga do sądu administracyjnego. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wnioskodawca niezwłocznie informuje Centrum o zmianie danych teleadresowych, która nastąpiła w trakcie trwania konkursu, pod rygorem odrzucenia Wniosku wstępnego lub Wniosku pełnego. 2. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję Dyrektora Centrum o przyznaniu środków finansowych na realizację Projektu zawiera umowę na wykonanie i finansowanie projektu, w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych. W przypadku niedochowania ww. terminu, Dyrektor Centrum może odstąpić od zawarcia przedmiotowej umowy. 3. Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie Projektu jest złożenie przez Wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w załączniku nr 8 do Regulaminu. 4. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie Projektu stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu. 5. Centrum, w trakcie i po zakończeniu Programu, prowadzi jego ewaluację oraz rozpowszechnia informację o jego rezultatach. W badaniach ewaluacyjnych wykorzystywane są wyniki monitorowania dofinansowanych Projektów, prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w umowach o wykonanie i finansowanie Projektów zawartych z Wykonawcami. 8

11 Załączniki do Regulaminu: 1. Wzory wniosków: a) Wzór wniosku wstępnego b) Zakres informacji wymaganych do wniosku pełnego 2. Katalog kosztów kwalifikowalnych a) Przewodnik kwalifikowalności kosztów 3. Wymogi w odniesieniu do elektronicznej wersji Wniosku wstępnego 4. Zestawienie dokumentów wymaganych do załączenia do Wniosku pełnego 5. Kryteria oceny formalnej wniosków: a) kryteria oceny formalnej Wniosku wstępnego b) kryteria oceny formalnej Wniosku pełnego 6. Kryteria oceny merytorycznej wniosków a) kryteria oceny merytorycznej Wniosku wstępnego b) kryteria oceny merytorycznej Wniosku pełnego 7. Karta oceny merytorycznej wniosków a) karta oceny merytorycznej Wniosku wstępnego b) karta oceny merytorycznej Wniosku pełnego 8. Zestawienie dokumentów, których złożenie jest warunkiem zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie Projektu 9. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie Projektu 9

12 Załącznik 1a do Regulaminu WZÓR WNIOSKU WSTĘPNEGO (wzór dostępny także w odrębnym pliku) WNIOSEK WSTĘPNY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W I KONKURSIE PROGRAMU STRATEGMED A. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA 1. Grupa tematyczna której dotyczy Wniosek ONKOLOGIA NEUROLOGIA I ZMYSŁY MEDYCYNA REGENERACYJNA 2. Temat/y szczegółowe 3. Tytuł projektu 4. Akronim (nie więcej niż 10 znaków) 5. Słowa kluczowe (maks. 5) Streszczenie projektu (maks. 200 słów) Oświadczam, że wykonanie projektu obejmuje wykonanie badań lub doświadczeń w dziedzinach wymagających zgody lub zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów prawnych (np. opinii Komisji Bioetycznej) TAK NIE 8. Obszar naukowy (wg OECD + dyscyplina szczegółowa) Dział gospodarki (wg PKD) 9. Planowany okres realizacji (w miesiącach) KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU I WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE Kwota w PLN 10. Planowane koszty kwalifikowalne projektu 11. Wnioskowane dofinansowanie z NCBR 12. Środki własne

13 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY I OŚWIADCZENIE 13. Nazwa konsorcjum Skład konsorcjum l.p. Nazwa podmiotu Nazwa skrócona 1 Status organizacyjny Nazwa i adres podmiotu reprezentującego konsorcjum (telefon, fax, , www) Osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania podmiotu (imię, nazwisko, funkcja) 17. REGON, KRS 18. Osoba do kontaktu (imię nazwisko, telefon, ) Oświadczenie Wnioskodawcy Wnioskodawca oświadcza, że: 19. zapoznał się z warunkami uczestnictwa w konkursie, z procedurą oceny i nie wnosi do nich zastrzeżeń; spełnia wymagania formalne, prawne i techniczne umożliwiające podpisanie umowy w przypadku przyznania dofinansowania; zadania objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł i Wnioskodawca nie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł; nie zalega z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy 20. Imię i nazwisko. Podpis Imię i nazwisko

14 ... Podpis Miejscowość i data Pieczęć wnioskodawcy 1 JN - jednostka naukowa (uczelnia publiczna, instytut badawczy, jednostka PAN) PM - małe/mikro przedsiębiorstwo, PS - średnie przedsiębiorstwo, PD - duże przedsiębiorstwo, JST - jednostka samorządu terytorialnego, SPZOZ samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, PL podmiot leczniczy (inny niż SPZOZ), Inny

15 B. DESCRIPTION OF PROJECT (PRE-PROPOSAL) GENERAL INFORMATION Project Acronym Project Full Title Duration of the Project (in months) Keywords (max. 5) Summary of the project (200 words) COMPOSITION OF THE PROJECT CONSORTIUM Organization name Coordinator Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Partner n

16 1. GENERAL CONCEPTS AND OBJECTIVES OF THE PROJECT ITS HEALTH AND SOCIAL IMPACT (max. length 3 pages A4: Times New Roman 11, single line spacing) Provide the information on: general concept of the project its relevancy to the scope of call; objectives and results of the project (e.g. novel method of treatment, novel preventive strategy, products, service, etc.) with regard to practical application (the problem to be solved); justification of the project importance: epidemiological data concerning the problem addressed, the number of patients facing the problem and its impact on the population, social/economic costs generated by; justification of the project impact: benefits (social and economic) and beneficiaries (e.g. foreseen number of patients (and their relatives); number and kind of entities, etc.) 2. SCIENTIFIC AND INNOVATIVE VALUE OF THE PROJECT INCLUDING PLANNED IMPLEMENTATION OF ITS RESULTS (max. length 3 pages A4: Times New Roman 11, single line spacing) Provide the information on: 1. The scientific approach/methodology including: methodologies and techniques proposed by means of which the project objectives will be reached; adequacy of proposed approach novelty in the context of the state-of-the-art in the field concerned; contribution of the project results to science and technology development in the area; 2. Innovativeness of projects results and their implementation plan including: innovativeness of the project results ( product/method/service, etc.) and their added value; significance of novelty of the solution in relation to the state-of-the-art in the field concerned; potential market for new knowledge/ project outputs (define entities interested in results implementation); planned exploitation of project outputs including commercialization;

17 3. COMPETENCE AND EXPERTISE OF APPLICANT (max. length 3 pages A4: Times New Roman 11, single line spacing ) Provide the information on the competence and expertise of applicant ensuring project realization: 1. The profiles of the key staff involved describing their professional experience relevant to the project including: scientific expertise relevant to the project (max. 3 key scientific papers published within last 4 years per person); achievements in implementation of R&D results - new technologies, products, methods developed; participation in international projects with particular emphasis on the exploitation of R&D results; patent applications, patents, prizes 2. The resources of the consortium partners available to carry out the project including: technical expertise with regard to the scope of the project; research infrastructure and equipment; expertise in implementation into the practise/commercialisation of R&D results; expertise in R&D project management; synergies between the consortium partners

18 Załącznik 1b do Regulaminu ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU PEŁNYM A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY W zakresie przedmiotu wniosku: określenie grupy tematycznej i tematów szczegółowych tytuł i akronim projektu; słowa kluczowe (max 5); streszczenie projektu (max 200 słów); określenie obszar naukowego (wg OECD + dyscyplina szczegółowa); określenie działu gospodarki (wg PKD); planowany okres realizacji projektu (w miesiącach); W zakresie Wnioskodawcy: nazwa i skład konsorcjum; podmiot reprezentujący konsorcjum - nazwa skrócona, status organizacyjny, dane teleadresowe; podmioty konsorcjum - nazwa skrócona, status organizacyjny, dane teleadresowe; dane osób uprawnionych do reprezentowania konsorcjum; dane osoby upoważnionej do kontaktu; DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY: Zgodnie z załącznikiem 4 do Regulaminu

19 B. OPIS PROJEKTU (WNIOSEK PEŁNY) / DESCRIPTION OF PROJECT (PROPOSAL) (max. 40 stron A4) INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKU I WNIOSKODAWCY W FORMIE TABELARYCZNEJ 1. CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU (max. 5 stron A4) Opis celu projektu z uwzględnieniem przesłanek stanowiących podstawę do podjęcia badań nad rozwiązaniem będącym przedmiotem projektu w kontekście aktualnego stanu w obszarze dotyczącym projektu. Opis głównych założeń projektu z uzasadnieniem w jakim wykonanie projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Programu STRATEGMED, tj. do: a) uzyskania zasadniczego postępu w zakresie zwalczania (profilaktyki i leczenia) chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej; b) znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach nauki objętych programem; c) wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych w międzynarodowym składzie osobowym i o silnej, udokumentowanej pozycji międzynarodowej d) transferu know-how i nowych technologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki. 2. OPIS PRZYJĘTEJ METODOLOGII BADAWCZEJ, PLANOWANE WYNIKI W TYM INNOWACYJNOŚĆ ROZWIĄZANIA BĘDĄCEGO REZULTATEM PROJEKTU (razem max. 19 stron) Opis sposobu rozwiązania problemu badawczego, proponowanej metodyki badawczej z uzasadnieniem jej adekwatności do założonego celu projektu z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie dotyczącej projektu. Przedstawienie wpływu realizacji projektu na rozwój dyscyplin/y naukowej, której projekt dotyczy oraz na wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji kadry naukowej (max. 4 strony A4). Opis poszczególnych zadań: tytuł, cel, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji, wskazanie podmiotu/podmiotów wykonujących, określenie rodzaju zadania (BPR - badania przemysłowe, BPO - badania podstawowe, PRO prace rozwojowe), sposób realizacji zadania: metodologia badawcza, sposób analizy wyników badań, rola poszczególnych partnerów w realizacji zadania, planowane rezultaty, mierzalne efekty, kamienie milowe (do 1 strony A4* na zadanie w formie tabelarycznej, zalecana liczba zadań w projekcie: nie więcej niż 15, razem do 15 stron A4*). 3. DOROBEK I POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY (razem maksymalnie 10 stron) Opis zespołu wykonawców skład osobowy zespołu badawczego, informacje o kierowniku projektu i głównych członkach zespołu badawczego w kontekście kompetencji koniecznych do realizacji projektu (ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z okresu 5 lat przed złożeniem wniosku) w zakresie (4 strony A4):

20 a) dorobku publikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w renomowanych czasopismach naukowych oraz ich cytowań; b) udziału w realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na zastosowania w praktyce (ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej); c) osiągnięć w zakresie zastosowania wyników badań naukowych w praktyce oraz w działalności innowacyjnej(w tym opracowane nowe technologie/metody, innowacyjne produkty, wdrożenia, sprzedaż patentu lub licencji); d) dorobku w zakresie praw własności przemysłowej: patenty, zgłoszenia patentowe; e) innych osiągnięć w tym prestiżowe nagrody. Opis podmiotów (instytucji) wchodzących w skład konsorcjum informacje o zasobach i potencjale poszczególnych instytucji w kontekście możliwości realizacji projektu z uwzględnieniem: (4 strony A4) a) potencjału kadrowego z uwzględnieniem udziału w projekcie młodych naukowców; b) zasobów materialnych odpowiednich warunków technicznych oraz infrastruktury i aparatury badawczej na potrzeby realizacji projektu; c) potencjału organizacyjnego doświadczenia w realizacji projektów badawczych, prowadzeniu prac rozwojowych oraz wdrożeniu nowych rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w praktyce; d) istnienia komórek wyspecjalizowanych w obszarach: transferu technologii, zabezpieczenia praw własności, zarządzania projektami. Opis współpracy konsorcjum (2 strony A4) - uzasadnienie doboru partnerów ze szczególnym uwzględnieniem: a) wyboru lidera konsorcjum dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi realizowanymi we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; b) podziału zadań pomiędzy poszczególne podmioty wchodzące w skład konsorcjum; c) komplementarności kompetencji oraz posiadanych zasobów zapewnienie efektywności i równowagi we współpracy w realizacji projektu; d) sposobu zarządzania projektem. 4. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA WYNIKÓW PROJEKTU W GOSPODARCE (Z UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁPRACY PRZY WYKONYWANIU PROJEKTU MIĘDZY JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI I PRZEDSIĘBIORCAMI) LUB ICH INNEGO PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA (maksymalnie 3 strony A4) Opis potencjału aplikacyjnego wyników projektu w kontekście aktualnego stanu techniki ze szczególnym uwzględnieniem przewagi proponowanego rozwiązania w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych. Uzasadnienie zapotrzebowania na wyniki projektu ze strony gospodarki - określenie grupy docelowej podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem wyników projektu w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, rola przedsiębiorcy/ów w zdefiniowaniu celu i kierunków wdrożenia wyników projektu (w jakim stopniu wynika on z zapotrzebowania przedsiębiorców) i planowana współpraca przy wykonywaniu projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Uzasadnienie zapotrzebowania na wyniki projektu ze strony państwa i społeczeństwa określenie grupy końcowych odbiorców rozwiązań opartych na wynikach projektu, znaczenie epidemiologiczne i populacyjne liczebność grupy pacjentów korzystających z rozwiązań opracowanych w projekcie. Analiza możliwości i koncepcja wprowadzenia wyników projektu do jak najszerszego zastosowania w praktyce, w tym:

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH. 7 lutego 2013

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH. 7 lutego 2013 PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH 1 Ogłoszenie konkursu Rozpoczęcie naboru 21 stycznia 2013 r.; Podstawowe dokumenty: Regulamin konkursu Wzór wniosku wstepnego 2 4 Grupy tematyczne: Konkurs

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu. Rozpoczęcie naboru 10 maja 2013 r. Zakończenie naboru 8 lipca 2013 r., do godz. 16:00. 13 czerwca 2013

Ogłoszenie konkursu. Rozpoczęcie naboru 10 maja 2013 r. Zakończenie naboru 8 lipca 2013 r., do godz. 16:00. 13 czerwca 2013 1 Ogłoszenie konkursu Rozpoczęcie naboru 10 maja 2013 r. Zakończenie naboru 8 lipca 2013 r., do godz. 16:00 2 Wnioskodawca (1) konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, składające

Bardziej szczegółowo

Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie

Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie I. Podstawa prawna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR ) dofinansowuje udział polskich podmiotów w konkursie bilateralnym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH A. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 1. Wniosek dotyczy Ścieżka: wybór z listy: ścieżka A ścieżka B Obszar: wybór z listy: Nauki chemiczne

Bardziej szczegółowo

RID-I/10. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie

RID-I/10. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Gdzie: Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) RID-I/10 10 - oznacza numer kolejny wniosku złożonego w I Konkursie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET i ERA-NET PLUS oraz programów podejmowanych na mocy Artykułów 185 oraz 187 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Program Badań Stosowanych. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

Program Badań Stosowanych. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Program Badań Stosowanych ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Do zadań Centrum należy zgodnie z art. 30.1 Ustawy o NCBiR z 30.04.2010 r.: inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

II. GRUPA TEMATYCZNA: ONKOLOGIA

II. GRUPA TEMATYCZNA: ONKOLOGIA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania informacyjnego Programu Gekon II Konkurs 1. Zasady II Konkursu w ramach Programu Gekon 2. Zagadnienia formalne związane z naborem wniosków o dofinansowanie fazy B+R 3. Zagadnienia finansowe

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH. 10 lipca 2014

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH. 10 lipca 2014 PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH 1 Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie konkursu 24 czerwca 2014 r. Podstawowe dokumenty: Regulamin konkursu Wzór wniosku wstępnego 2 4 Grupy tematyczne: II Konkurs

Bardziej szczegółowo

Prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działa

Prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działa Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Termin naboru wniosków: 16 sierpnia 30 września 2016 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I KONKURSU

REGULAMIN I KONKURSU Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 95/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. REGULAMIN I KONKURSU o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW Przewodnik reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych REGULAMIN II KONKURSU w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) Data złożenia wniosku w Generatorze Wniosków (wskazana przez Generator

Bardziej szczegółowo

Informacja dla wnioskodawców

Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET, ERA-NET PLUS, ERA-NET Co-fund, inicjatyw typu JPI oraz programów podejmowanych na mocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU

REGULAMIN II KONKURSU REGULAMIN II KONKURSU o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych Konkurs II Warszawa 2014 r. 1 Rozdział I Podstawy prawne i postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: Przewodnik Kwalifikowalności Kosztów dla Przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych I Zasady kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE FAZY B+R PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU GEKON Ołesia Witowska, NCBR Edyta Roman, NCBR Spis treści Kto, gdzie i w jakiej formie może składać wniosek B+R Struktura wniosku B+R Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW PROGRAM SPIN-TECH

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW PROGRAM SPIN-TECH PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW PROGRAM SPIN-TECH 1. Zasady kwalifikowania kosztów Ramy czasowe kwalifikowalności Pod pojęciem okresu kwalifikowania kosztów należy rozumieć okres, w którym mogą być

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE FAZY B+R PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU GEKON

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE FAZY B+R PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU GEKON Załącznik nr 3 do Regulaminu WNIOSEK O DOFINANSOWA FAZY B+R PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU GEKON Nr rejestracyjny wniosku (ID nadane przez generator wniosków) Data wpłynięcia (wskazana przez generator wniosków)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PRZEZNACZENIE I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Zatwierdzam: Data: REGULAMIN V KONKURSU W PROGRAMIE LIDER I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu Programu LIDER (dalej: Regulamin ) ustala Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I KONKURSU PROGRAMU SPIN-TECH 1 PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I KONKURSU PROGRAMU SPIN-TECH 1 PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I KONKURSU PROGRAMU SPIN-TECH 1 PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu Programu SPIN-TECH (dalej: Regulamin ) ustala Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie

Bardziej szczegółowo

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: Przewodnik Kwalifikowalności Kosztów dla Programu Patent Plus II konkurs I Zasady kwalifikowania kosztów 1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1.1 Pod pojęciem okresu kwalifikowania kosztów należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

Przewodnik KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW Przewodnik KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW 1. Zasady kwalifikowania kosztów 1 Ramy czasowe kwalifikowalności PROGRAM INNOWACJE SPOŁECZNE 1.1 Pod pojęciem okresu kwalifikowania kosztów należy rozumieć okres,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych REGULAMIN III KONKURSU w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r. 28 marca 2013 r. Webinar, 6 marca 2013 r. 1 PROGRAM SEMINARIUM 1. Cele Programu 2. Warunki uczestnictwa 3. Specyfika

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Przedsi wzi cie IniTech ustanowione rozporz

Przedsi wzi cie IniTech ustanowione rozporz Przedsięwzięcie IniTech Działania NCBiR na rzecz komercjalizacji wyników badań i wspierania innowacyjności polskiej gospodarki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Programu INNOLOT Innowacyjne Lotnictwo

Regulamin konkursu Programu INNOLOT Innowacyjne Lotnictwo 2013.05.13-23DC Regulamin konkursu Programu Innowacyjne Lotnictwo Spis treści I. Podstawa prawna i postanowienia ogólne... 2 II. Przeznaczenie i warunki dofinansowania... 3 III. Dopuszczalne poziomy wsparcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU I. Podwójne finansowanie II. Wkład własny II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o finansowanie wykonania projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

WNIOSEK. o finansowanie wykonania projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Instrukcja wypełniania wniosku (dotyczy załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu nr 5/2014) WNIOSEK o finansowanie wykonania projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - obowiązuje od 01.07.2012

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - obowiązuje od 01.07.2012 Załącznik nr 2a do Regulaminu PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - obowiązuje od 01.07.2012 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU TANGO (TANGO 2)

REGULAMIN II KONKURSU TANGO (TANGO 2) TANGO 2 załącznik nr 2 REGULAMIN II KONKURSU TANGO (TANGO 2) na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III KONKURSU PROGRAMU PATENT PLUS

REGULAMIN III KONKURSU PROGRAMU PATENT PLUS REGULAMIN III KONKURSU PROGRAMU PATENT PLUS I. Podstawa Prawna i Postanowienia ogólne II. Przeznaczenie i warunki dofinansowania III. Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków IV. Procedura konkursowa V. Procedura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 14. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 14. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 14. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych, w ramach PO IR, Działanie 4.4.

Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych, w ramach PO IR, Działanie 4.4. Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych, w ramach PO IR, Działanie 4.4. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady

Bardziej szczegółowo

Program Badań Stosowanych jako jedno z zadań Centrum

Program Badań Stosowanych jako jedno z zadań Centrum 1 Program Badań Stosowanych jako jedno z zadań Centrum Do zadań Centrum należy zgodnie z Art. 30.1 Ustawy o NCBiR z 30.04.2010 r.: inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych,

Bardziej szczegółowo

ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW

ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 9 grudnia 2013 r. Program Gekon - Cele Wsparcie inicjatyw w obszarze technologii proekologicznych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

Przewodnik KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW Przewodnik KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju* - obowiązuje od 01.07.2012 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach realizowanych w ramach PO PC Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 28 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 28 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 215 15210 Poz. 1411 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED II Wybrane aspekty prawne

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED II Wybrane aspekty prawne PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED II Wybrane aspekty prawne Wnioskodawca Konsorcjum naukowe z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z wymogiem regulaminu konkursu:

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku pełnego. Załącznik nr 4 do Regulaminu: TANGO 2. Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków)

Wzór wniosku pełnego. Załącznik nr 4 do Regulaminu: TANGO 2. Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) Załącznik nr 4 do Regulaminu: TANGO 2 Wzór wniosku pełnego Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) Data złożenia wniosku w Generatorze Wniosków (wskazana przez Generator Wniosków) A.

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu Dokumenty wymagane od 1. Oświadczenie (łączne) o:

Bardziej szczegółowo

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GEKON Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1. Tematyka Dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych

Bardziej szczegółowo

Polsko Japońska Współpraca Badawcza

Polsko Japońska Współpraca Badawcza Polsko Japońska Współpraca Badawcza Konkurs I ZASADY UDZIAŁU POLSKICH WNIOSKODAWCÓW W KONKURSIE I. Podstawa prawna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR ) dofinansowuje udział polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju I Dane podstawowe 1. Nazwa programu Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2. Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca Narodowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty prawne

Wybrane aspekty prawne Generator koncepcji ekologicznych GEKON Wybrane aspekty prawne Wnioskodawca 1) Przedsiębiorca 2) Konsorcjum naukowe z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z wymogiem regulaminu konkursu:

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Wybrane aspekty prawne Wnioskodawca Konsorcjum naukowe z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z wymogiem regulaminu konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I KONKURSU W RAMACH PROGRAMU KadTech

REGULAMIN I KONKURSU W RAMACH PROGRAMU KadTech REGULAMIN I KONKURSU W RAMACH PROGRAMU KadTech 1. Słownik pojęć 2. Przeznaczenie i warunki dofinansowania 3. Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków o dofinansowanie 4. Procedura konkursowa 5. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I KONKURSU

REGULAMIN I KONKURSU REGULAMIN I KONKURSU o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych Konkurs I Warszawa 2012 r. 1 Rozdział I Podstawy prawne i postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.4 w 2015 r.

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.4 w 2015 r. 21.09.2015 r. Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.4 w 2015 r. NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 Badania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW Współpraca Polska - Berlin

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW Współpraca Polska - Berlin Przewodnik kwalifikowalności kosztów opracowany został na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Przedstawione w nim zasady mają charakter informacyjny, głównym celem przewodnika jest ułatwienie Wykonawcom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 10/2011 z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI KONKURSU W PROGRAMIE LIDER

REGULAMIN VI KONKURSU W PROGRAMIE LIDER Zatwierdzam: Data: REGULAMIN VI KONKURSU W PROGRAMIE LIDER I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu Programu LIDER (dalej: Regulamin ) ustala Dyrektor Narodowego Centrum Badań i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW LIDER V edycja

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW LIDER V edycja Przewodnik kwalifikowalności kosztów opracowany został na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Przedstawione w nim zasady mają charakter informacyjny, głównym celem przewodnika jest ułatwienie Wykonawcom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w Programie INNOTECH III konkurs IN-TECH

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w Programie INNOTECH III konkurs IN-TECH 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wersja 2

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wersja 2 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

I. Procedura przyznawania środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego w ramach konkursu polsko-izraelskiego

I. Procedura przyznawania środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego w ramach konkursu polsko-izraelskiego Wprowadzenie Zasady uzyskania dofinansowania stosowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III polsko-izraelskiego konkursu na projekty badawczo-rozwojowe 1. Na podstawie art. 5 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW LIDER VI edycja. Załącznik nr 1 do Regulaminu

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW LIDER VI edycja. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przewodnik reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 Regulaminu PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych 1. Cel programu Przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie powstałych w ich

Bardziej szczegółowo

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 1 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH Narodowe Centrum Nauki w Krakowie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Fundacja na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych 1. Cel programu Przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Formularz Wniosku z załącznikami

Załącznik nr 2. Formularz Wniosku z załącznikami Załącznik nr 2 Formularz Wniosku z załącznikami METRYKA PROJEKTU 1 Tytuł projektu 2 Imię i nazwisko Kierownika Projektu 3 Planowany okres realizacji w miesiącach 4 Wnioskowana wysokość finansowania 5 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum?

Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum? Pytanie I Czy występują jakieś ograniczenia co do partycypowania w konsorcjum naukowym firmy zagranicznej? Czy dofinansowanie może objąć konsorcjum w skład którego wchodziliby instytut PAN oraz duży przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Rozwoju System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa KOSZTY KWALIFIKOWANE Pełny Przewodnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 8/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 8/2011 z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności" w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE II Konkurs

Program INNOWACJE SPOŁECZNE II Konkurs Program INNOWACJE SPOŁECZNE II Konkurs 4/03/2014 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl [ 1 ] Agenda spotkania 10:15 zagadnienia merytoryczne

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

W - Koszty wynagrodzeń

W - Koszty wynagrodzeń Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Współpraca Polska-Berlin Zasady udziału polskich wnioskodawców w konkursie w obszarze fotoniki

Współpraca Polska-Berlin Zasady udziału polskich wnioskodawców w konkursie w obszarze fotoniki Współpraca Polska-Berlin Zasady udziału polskich wnioskodawców w konkursie w obszarze fotoniki I. Podstawa prawna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR ) dofinansowuje udział polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach

w pytaniach i odpowiedziach w pytaniach i odpowiedziach Czy jednym z partnerów wchodzących w skład konsorcjum może być jednostka zagraniczna mająca siedzibę poza granicami Polski (np. uniwersytet, przedsiębiorstwo)? Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach inwestycyjnych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog kosztów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56. 1. Postanowienia ogólne

Zarządzenie nr 56. 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad wnoszenia wkładu własnego w projektach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum jest Agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa

Bardziej szczegółowo