ul. Dubois 27, Szczecin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin"

Transkrypt

1 Program naprawczy Szpitala im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy Opracowano w: Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. ul. Dubois 27, Szczecin Szczecin, lipiec 2012

2 Spis treści Wstęp Opis sytuacji ZOZ w Łęczycy Uwarunkowania geograficzne i gospodarcze Demografia Epidemiologia Analiza otoczenia i konkurencja Analiza działalności medycznej ZOZ w Łęczycy Analiza kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Analiza wskaźników medycznych Lecznictwo szpitalne, działalność poradni specjalistycznych Analiza działalności bloku operacyjnego Działalność pracowni diagnostycznych Analiza działalności operacyjnej Struktura organizacyjna, zarządzanie Jednostką Polityka kadrowa Infrastruktura techniczna ZOZ w Łęczycy Nieruchomości Majątek ruchomy Nakazy BHP i ppoż Infrastruktura informatyczna i teleinformatyczna Analiza rozwiązań organizacyjnych Pranie bielizny szpitalnej Żywienie pacjentów Sterylizacja Wywóz nieczystości Odpady medyczne Transport medyczny Transport gospodarczy Gazy medyczne Krew Dozór i ochrona Obsługa prawna

3 Monitorowanie systemu alarmowego pożarowego Konserwacja dźwigu Dostawa wody i odprowadzenie ścieków Opis badań tomografii komputerowej Analiza efektywności gospodarowania materiałami medycznymi Sytuacja ekonomiczno finansowa Analiza bilansu Analiza istniejącego zadłużenia Analiza rachunku zysków i strat za lata historyczne Analiza przychodów Analiza kosztów Analiza rachunku przepływów pieniężnych Analiza wyników finansowych komórek medycznych Analiza wskaźnikowa Plan restrukturyzacji przedstawienie istotnych inicjatyw restrukturyzacyjnych Działania w zakresie oferty medycznej Działania w zakresie techniczno infrastrukturalnym Działania w zakresie polityki kadrowej Działania organizacyjno zarządcze Harmonogram wdrożenia planu restrukturyzacji Opis stanu docelowego Opis docelowego planu stanu majątkowego placówki Analiza struktury i adekwatności zatrudnienia Harmonogram obsługi długu Analiza SWOT Projekcje finansowe funkcjonowania ZOZ w Łęczycy Założenia do projekcji Podsumowanie prognoz wyniki Identyfikacja głównych ryzyk Zakończenie Spis tabel Spis wykresów Spis rysunków

4 Wstęp Potrzeb zdrowotnych jest znacznie więcej niż możliwości ich zaspokojenia. Popyt na opiekę zdrowotną jest dużo większy od dostępnych zasobów wymaganych w procesie świadczenia usług zdrowotnych. Przed właścicielem jednostki staje konieczność wyboru pomiędzy alternatywnymi sposobami wykorzystania ograniczonych zasobów. W świetle niepewnego sposobu finansowania usług medycznych, rosnących żądań płacowych personelu medycznego oraz zmiennego ustawodawstwa w zakresie ochrony zdrowia, egzystowanie placówek medycznych jest skomplikowane, w szczególności w sferze finansowej. Do jednostek takich należy także Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Celem przygotowanego programu naprawczego jest określenie możliwości i niezbędnych warunków dla funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Opracowanie przedstawia informację na temat bieżącej działalności jednostki, procesów w niej zachodzących na tle otoczenia oraz konkurencji. Wskazuje ono rozwiązania nieefektywne, wymagające optymalizacji i obejmuje swym zasięgiem wszystkie sfery działalności placówki medycznej (finansową, kadrową, medyczną, techniczną, organizacyjną, zarządczą). Opracowanie stanowi wskazówkę dla Dyrekcji Szpitala oraz Organu Założycielskiego, w którym kierunku należy pójść oraz jakie działania należy poczynić, aby umożliwić i zapewnić dostęp do wysokiej jakości usług. Sporządzony program pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, czy po restrukturyzacji zadłużenia oraz po zrealizowaniu zamierzonych działań naprawczych, Szpital osiągnie parametry finansowe potwierdzające trwałość planowanego przedsięwzięcia. W niniejszym opracowaniu dokonano oceny Szpitala w sferze finansowej, organizacyjnej, medycznej, wskazano niezbędne do przeprowadzenia działania restrukturyzacyjne, dokonano symulacji zjawisk ekonomicznych. Prognoza została sporządzona na lata Analiza danych historycznych przeprowadzona została za trzy ostatnie lata obrachunkowe (równe latom kalendarzowym) oraz za okres styczeń - kwiecień 2012 roku. Symulacji zjawisk ekonomicznych dalszego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej dokonano w trzech wariantach: 1. WARIANT 0 SP ZOZ z uwzględnieniem działań naprawczych opracowanych przez Dyrekcję Szpitala w Łęczycy 2. WARIANT 1 SP ZOZ z uwzględnieniem działań naprawczych opracowanych przez konsultantów ZUK Know How Sp. z o.o. 3. WARIANT 2 przekształcenie w Spółkę prawa handlowego z uwzględnieniem działań naprawczych opracowanych przez konsultantów ZUK Know How Sp. z o.o. Zakończenie procesu restrukturyzacji we wszystkich trzech wariantach planowane jest na początku 2015 roku. Wprowadzenie Programu konieczne jest z uwagi na trudną i złożoną sytuację, wynikającą z nieefektywnej formy funkcjonowania ZOZ. Wszelkie analizy, symulacje oraz wnioski zawarte w niniejszym opracowaniu zostały oparte o dokumentację, dane i wyjaśnienia przekazane przez Dyrekcję oraz pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. 4

5 1. Opis sytuacji ZOZ w Łęczycy 1.1. Uwarunkowania geograficzne i gospodarcze Powiat łęczycki utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Łęczyca. Powiat łęczycki położony jest centralnie tworząc geometryczny środek Polski. Znajduje się w północnej części województwa łódzkiego. Większa część powiatu położona jest na równinie Łowicko Błońskiej, w makroregionie Niziny Środkowomazowieckiej w podprowincji Nizin Środkowopolskich. Położenie powiatu łęczyckiego na terenie województwa łódzkiego przedstawia rysunek 1. Rysunek 1 Położenie powiatu łęczyckiego na mapie województwa łódzkiego Źródło: 5

6 Administracyjnie powiat jest jednym z 24 powiatów województwa łódzkiego (21 powiatów ziemskich i 3 powiatów grodzkich). W skład powiatu łęczyckiego wchodzi gmina miejska Łęczyca oraz następujące gminy wiejskie: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, Witonia. Powiat łęczycki sąsiaduje z powiatami województwa łódzkiego: kutnowskim, łowickim, zgierskim, poddębickim oraz województwa wielkopolskiego: powiatem kolskim. Podział administracyjny powiatu łęczyckiego przedstawia rysunek 2. Rysunek 2 Powiat łęczycki Źródło: Powierzchnię, liczbę ludności oraz gęstość zaludnienia w poszczególnych gminach powiatu łęczyckiego przedstawia tabela 1. Tabela 1 Powierzchnia oraz gęstość zatrudnienia w powiecie łęczyckim (stan na 1 stycznia 2010 roku) Lp. Gmina Siedziba Powierzchnia Gęstość zaludnienia (km 2 ) (osób/km 2 ) 1. Daszyna Daszyna 80, Góra Świętej Góra Świętej Małgorzaty Małgorzaty 90, Grabów Grabów 154, Łęczyca Łęczyca 150, Piątek Piątek 133, Świnice Warckie Świnice Warckie 93,

7 7. Witonia Witonia 60, Łęczyca - 8, Razem 772,75 68 Źródło: Powiat łęczycki zajmuje powierzchnię 772,75 km 2 i stanowi 4,24% powierzchni województwa łódzkiego. Wśród wymienionych wyżej w tabeli gmin powiatu łęczyckiego największy obszar zajmuje gmina Grabów (pow. 154,96 km 2 ). Następnie kolejno znajdują się gmina Łęczyca (pow. 150,57 km 2 ), gmina Piątek (pow. 133,18 km 2 ), gmina Świnice Warckie (pow. 93,47 km 2 ), gmina Góra Świętej Małgorzaty (pow. 90,26 km 2 ), gmina Daszyna (pow. 80,91 km 2 ) oraz gmina Witonia (pow. 60,45 km 2 ). Najmniejszą pod względem powierzchni jest gmina miejska Łęczyca (8,95 km 2 ). Gęstość zaludnienia dla całego powiatu wynosi 68 osób na km 2. Największa gęstość zaludnienia jest w gminie miejskiej Łęczyca (1 700 osób/km 2 ). Dalej kolejno w gminie wiejskiej Łęczyca oraz w gminie Witonia po 56 osób/km 2, w gminie Daszyna (51 osób/km 2 ), w gminie Góra Świętej Małgorzaty (50 osób/km 2 ), w gminie Piątek (48 osób/km 2 ) oraz w gminie Świnice Warckie (43 osoby/km 2 ). Natomiast najmniejsza gęstość zaludnienia występuje w gminie Grabów (41 osób/km 2 ). Do głównych dróg komunikacyjnych przebiegających przez teren powiatu należą: droga krajowa nr 60 Łęczyca Kutno; autostrada A2 odcinek w południowo zachodniej części powiatu; droga krajowa nr 1 Łódź Włocławek; droga wojewódzka nr 703 Łowicz Poddębice; droga wojewódzka nr 702 Kutno Zgierz. Według danych GUS (stan na r.) przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w powiecie łęczyckim wyniosło 2 893,63 zł i było niższe o 15,8% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej. Łączna liczba osób pracujących w powiecie łęczyckim w 2010 roku wyniosła 7 090, w tym kobiet (ok. 53% zatrudnionych) oraz mężczyzn (ok. 47% zatrudnionych). W powiecie łęczyckim stopa bezrobocia na koniec roku 2011 wyniosła 14,3% i była wyższa od stopy bezrobocia w województwie łódzkim o 1,6 punktu procentowego. W porównaniu do grudnia 2010 roku stopa bezrobocia w powicie łęczyckim wzrosła o 0,3 punktu procentowego. Opiekę zdrowotną na terenie powiatu zapewniają przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i szpital Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, który jest szpitalem spełniającym najwyższe normy jakości. Już w 2003, w oparciu o dokonaną inspekcję przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny, a w 2007 po dwuetapowym audycie przeprowadzonym przez Akademia DEKRA Certification uzyskał certyfikat jakości ISO 9001:

8 1.2. Demografia Szpital w Łęczycy w zdecydowanej większości świadczy usługi na rzecz mieszkańców powiatu łęczyckiego, w skład którego wchodzą gminy: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, Witonia. Pacjentami Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jest także ludność gmin z przygranicznych powiatów. Liczba mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania) wyżej wymienionych gmin została przedstawiona w tabeli 2. Tabela 2 Ludność gmin powiatu łęczyckiego w 2010 roku Jednostka terytorialna Ogółem w liczbach bezwzględnych Kobiety w liczbach względnych w liczbach bezwzględnych Mężczyźni w liczbach względnych Powiat łęczycki ,2% ,8% Łęczyca * ,3% ,7% Daszyna ,0% ,0% Góra Św. Małgorzaty ,7% ,3% Grabów ,3% ,7% Łęczyca ** ,6% ,4% Piątek ,7% ,3% Świnice Warckie ,3% ,7% Witonia ,4% ,6% *gmina miejska ** gmina wiejska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Na koniec 2010 roku powiat łęczycki liczył mieszkańców. Największa liczba ludności zamieszkiwała w gminie miejskiej Łęczyca ( osób, tj. 29% ogółu populacji powiatu). Równie licznymi gminami pod względem ludności były gminy: wiejska Łęczyca osób, tj. 16% ogółu ludności powiatu, gmina Grabów osób, tj. 12% ogółu ludności powiatu oraz gmina Piątek osób, tj. 12% ogółu ludności powiatu. Najmniej liczebną grupę stanowili mieszkańcy gminy Witonia (ich udział w populacji powiatu kształtował się w granicach 6%). Spośród ludności powiatu łęczyckiego 29,0% osób mieszkało w miastach, natomiast pozostałe 71,0% na wsi. Strukturę ludności powiatu łęczyckiego wg wieku i płci przedstawia tabela 3 i wykres 1. Tabela 3 Struktura ludności powiatu łęczyckiego wg płci i wieku (stan na ) Udział % Udział % Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety mężczyzn kobiet ,3% 48,7% ,1% 48,9% ,0% 46,0% ,6% 48,4% ,4% 47,6% ,0% 48,0% ,4% 46,6% ,5% 48,5% ,1% 50,9% 8

9 ,2% 49,8% ,4% 49,6% ,0% 51,0% ,1% 54,9% ,1% 57,9% ,9% 60,1% ,5% 62,5% ,5% 64,5% 85 i więcej ,5% 73,5% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wykres 1 Piramida wieku ludności powiatu łęczyckiego (stan na ) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Najliczniejszą grupę mieszkańców powiatu łęczyckiego stanowili mieszkańcy w wieku lat osób, tj. 8,33%. Dzieci do 4 roku życia stanowiły prawie 5% ogólnej liczby mieszkańców powiatu (tj osób). Najmniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 85 lat i więcej 770 osób, tj. 1,48%. Widoczna jest wyraźna nadwyżka liczebna mężczyzn nad kobietami w młodszych grupach wiekowych. Przewaga liczebna mężczyzn związana z wyższą częstotliwością urodzeń dzieci płci męskiej widoczna jest wśród mieszkańców powiatu do 39 roku życia. Począwszy od 55 roku życia następuje przewaga liczebna kobiet związana z wyższą umieralnością mężczyzn. Ruch naturalny ludności powiatu łęczyckiego oraz w poszczególnych jego gminach został przedstawiony w poniższych tabelach (stan na ). 9

10 Tabela 4 Ruch naturalny w powiecie łęczyckim w 2010 roku Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Ruch naturalny na ludności Urodzenia żywe 503 9,5 Zgony ogółem ,3 w tym niemowląt 4 8,0 Przyrost naturalny ,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tabela 5 Ruch naturalny ludności w gminach powiatu łęczyckiego w 2010 roku Jednostka terytorialna Urodzenia żywe Zgony w liczbach bezwzględnych Przyrost naturalny Urodzenia żywe Zgony na ludności Przyrost naturalny Łęczyca * ,4 12,3-1,9 Daszyna ,2 13,5-5,3 Góra Świętej Małgorzaty ,2 15,7-5,5 Grabów ,6 14,9-5,3 Łęczyca ** ,9 12,7-2,8 Piątek ,3 14,2-5,9 Świnice Warckie ,6 10,1-2,5 Witonia ,9 14,9-5,0 Powiat Łęczycki ,5 13,3 3,8 *gmina miejska ** gmina wiejska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. W powiecie łęczyckim w 2010 roku urodziło się 503 dzieci, natomiast zmarły 702 osoby, w tym 4 niemowlęta. Przyrost naturalny w powiecie ukształtował się na ujemnym poziomie 3,8 na mieszkańców. Największą liczbę urodzeń zanotowano w gminie miejskiej Łęczyca 158 dzieci, następnie w gminie wiejskiej Łęczyca 85 osób. Z kolei najmniej dzieci urodziło się w gminie Świnice Warckie tylko 31 osób. Największą liczbę zgonów zanotowano również w gminie miejskiej Łęczyca 187 zgonów oraz w gminie wiejskiej Łęczyca 109 zgonów. We wszystkich gminach powiatu łęczyckiego zaobserwowano ujemny przyrost naturalny. Najniższy przyrost naturalny zanotowano w gminie Piątek (-5,9 na mieszkańców). W tabeli 5 przedstawiono ludność powiatu łęczyckiego wg wieku produkcyjnego (stan na ). Tabela 6 Ludność powiatu łęczyckiego według wieku produkcyjnego w roku 2010 Jednostka terytorialna Ogółem Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny w liczbach bezwzględnych w liczbach względnych w liczbach bezwzględnych w liczbach względnych w liczbach bezwzględnych w liczbach względnych Powiat łęczycki ,7% ,9% ,5% Łęczyca * ,9% ,5% ,6% 10

11 Daszyna ,7% ,4% ,9% Góra Świętej Małgorzaty ,7% ,0% ,3% Grabów ,7% ,2% ,1% Łęczyca ** ,1% ,6% ,3% Piątek ,2% ,1% ,7% Świnice Warckie ,4% ,0% ,6% Witonia ,3% ,8% ,9% *gmina miejska ** gmina wiejska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek lata, zaś dla kobiet lat. Przez ludność w wieku przedprodukcyjnym rozumie się dzieci do 17 roku życia. Do ludności w wieku poprodukcyjnym zalicza się mężczyzn w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej. Najliczniejszą grupę ludności powiatu łęczyckiego stanowili mieszkańcy w wieku produkcyjnym, tj. 61,9%. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 19,5% populacji powiatu. Najmniej liczną grupą w powiecie były osoby w wieku przedprodukcyjnym. Stanowiły one 18,7% populacji powiatu. W 2010 roku do powiatu łęczyckiego napłynęło na pobyt stały 483 osoby, z czego 54,1% (237 osób) z miast, 44,7% (196 osób) ze wsi oraz 1,1% (5 osób) z zagranicy. W tym samym roku powiat łęczycki opuściło 546 osób, w tym 52,2%, tj. 285 osób wyjechało do miast, natomiast pozostałe 47,8%, tj. 261 osób na wieś. Saldo migracji ukształtowało się na ujemnym poziomie 108 osób. Prognoza liczby ludności w latach wg wieku została przedstawiona w poniższej tabeli i na wykresie. Tabela 7 Prognoza liczby ludności w powiecie łęczyckim wg wieku Wiek/ Rok

12 i więcej Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że z roku na rok liczba ludności powiatu łęczyckiego będzie zmniejszać się, aż w 2035 roku osiągnie wartość o blisko 18% niższą niż w roku Największy spadek liczby ludności prognozowany jest wśród ludzi młodych, w szczególności w wieku do 25 do 29 roku życia o około 46%. Największy przyrost liczebności mieszkańców będzie miał miejsce wśród ludzi w przedziale wiekowym lat o ponad 39%. Wykres 2 Prognoza ludności w powiecie łęczyckim wg wieku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Z zaprezentowanych danych wynika, że w następnych latach wystąpią zasadnicze zmiany w liczbie i strukturze mieszkańców powiatu łęczyckiego. Populacja młodych będzie się zmniejszać, natomiast liczba osób starszych ulegnie zdecydowanemu zwiększeniu. Na koniec 2025 roku udział tej grupy (osoby w wieku ponad 65 lat) stanowić będą już ponad 23% ludności powiatu, natomiast w 2035 wzrośnie do poziomu ponad 26%. Obecnie udział osób starszych w populacji powiatu wynosi około 16%. Można zatem uznać, że proces starzenia społeczeństwa będzie sukcesywnie postępował. Prognozowaną liczba ludności w powiecie łęczyckim wg płci przedstawiają tabela 8 i wykres 3. 12

13 Tabela 8 Prognozowana liczba ludności w powiecie łęczyckim wg płci Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wykres 3 Prognozowana liczba ludności w powiecie łęczyckim wg wieku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Z przedstawionych danych wynika, że liczba ludności w powiecie łęczyckim w kolejnych latach będzie charakteryzowała się trendem malejącym. W każdym roku widoczna jest też niewielka przewaga liczebna kobiet. Kobiety będą stanowiły 51% populacji powiatu, natomiast mężczyźni 49% Epidemiologia W województwie łódzkim w 2010 roku istniało 61 szpitali ogólnych. Do sektora publicznego zaliczało się 60,7%, tj. 37 placówek, zaś do sektora niepublicznego 39,3%, tj. 24 szpitale (stan na wg Głównego Urzędu Statystycznego). W 2010 roku liczba łóżek rzeczywistych w publicznych szpitalach ogólnych w województwie łódzkim wynosiła , natomiast w szpitalach niepublicznych łóżek. W opisywanym roku we wszystkich szpitalach hospitalizowanych było łącznie osób. 13

14 Tabela 9 Liczba oddziałów i leczeni na wybranych oddziałach szpitali ogólnych (publicznych i niepublicznych) w województwie łódzkim w 2010 roku Oddziały Liczba oddziałów Leczeni z ruchem międzyoddziałowym Chirurgiczny dla dzieci Chirurgiczny ogólny Chirurgii szczękowo - twarzowej Chirurgii urazowo - ortopedycznej Kardiochirurgiczny Neurochirurgiczny Urologiczny Chorób wewnętrznych Zakaźny Obserwacyjno - zakaźny Dermatologiczny Endokrynologiczny Gastrologiczny Geriatryczny Ginekologiczno - położniczy Gruźlicy i chorób płuc Hematologiczny Intensywnej terapii Kardiologiczny Nefrologiczny Neonatologiczny Neurologiczny Odwykowy Okulistyczny Onkologiczny Otolaryngologiczny Pediatryczny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Reumatologiczny Toksykologiczny Transplantologiczny Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. W roku 2010 w województwie łódzkim w szpitalach najwięcej było oddziałów chorób wewnętrznych 46, oddziałów chirurgicznych 40 oraz oddziałów ginekologicznopołożniczych 39. Jak wynika z powyższych danych w 2010 roku najwięcej pacjentów było leczonych na oddziałach chorób wewnętrznych ( osób). Następnie w kolejności były oddziały ginekologiczno-położnicze ( osób) oraz oddziały chirurgiczne ogólne ( osób). Najmniejsza liczba leczonych w województwie łódzkim występowała na oddziałach transplantologicznych oraz geriatrycznych. 14

15 Liczba łóżek w województwie łódzkim w latach według rodzajów działalności przedstawia poniższa tabela i wykres. Tabela 10 Liczba łóżek w województwie łódzkim w latach wg rodzajów działalności Oddziały Liczba łóżek rzeczywistych % stan w dniu Ogółem, z tego: ,0 100,0 Oddziały związane ze specjalnościami choroby wewnętrzne ,2 24,0 Oddziały innych specjalności zachowawczych ,2 21,5 Oddziały związane z opieką nad matką i dzieckiem ,1 17,7 Oddziały specjalności zabiegowych ,1 24,1 Oddziały psychiatryczne i uzależnień ,7 12,0 Inne ,7 0,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego Wykres 4 Struktura procentowa łóżek w województwie łódzkim w 2011 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego Na koniec 2011 roku w szpitalach województwa łódzkiego znajdowały się łóżka. Było to o 17 łóżek mniej niż w roku poprzednim, tj. o 0,11%. Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze łóżek w 2011 roku w województwie łódzkim przeważały łóżka specjalności zabiegowych (24,1%) i związanych z chorobami wewnętrznymi (24,0%). Dwukrotnie mniej było łóżek psychiatrycznych (12,0%), chociaż z roku na rok obserwuje się nieznaczny ich przyrost w stosunku do 2010 roku wzrost o 0,3 pp. Oddziały innych specjalności zachowawczych posiadały 21,5% ogółu łóżek występujących w szpitalach województwa łódzkiego, natomiast oddziały związane z opieką nad matką i dzieckiem 17,7%. Najmniej łóżek w 2011 roku posiadały pozostałe oddziały 0,7%. 15

16 Wskaźnik wykorzystania łóżek w odniesieniu do komórek organizacyjnych danej specjalności w 2011 r. przedstawia poniższy wykres. Wykres 5 Wskaźnik wykorzystania łóżek w województwie łódzkim w latach Źródło: Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego W 2011 roku w najwyższym procencie (120,4 %) wykorzystane były łóżka innych specjalności (SOR i hospicyjne). Wysoki był wskaźnik wykorzystania łóżek psychiatrycznych i uzależnień (92,8%) i w porównaniu do 2010 roku zaobserwować można wzrost wskaźnika o 2,3 pp. W pozostałych specjalnościach odnotowany został nieznaczny spadek wskaźnika wykorzystania łóżek w stosunku do roku Wskaźnik wykorzystania łóżek na oddziałach specjalności zachowawczych w 2011 roku wyniósł 76,0% i był niższy o 0,7 pp. od wskaźnika w roku poprzednim. Wykorzystanie łóżek na oddziałach o specjalnościach chorób wewnętrznych w 2011 roku wyniosło 74,1% i było niższe od wykorzystania łóżek w 2010 roku o 2,7 pp. Wśród oddziałów specjalności zabiegowych wykorzystanie łóżek wyniosło 60,6%, czyli o 1,5 pp. mniej niż w roku W 2011 roku w 54,6% wykorzystane były łóżka w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. Było to o 2,3 pp. mniej niż w 2010 roku. Ilość łóżek w szpitalach ogólnych w 2010 roku w 21 powiatach (bez miast na prawach powiatów) znajdujących się na terenie województwa łódzkiego przedstawia tabela i wykres poniżej. Tabela 11 Ilość łóżek w szpitalach ogólnych w wybranych powiatach województwa łódzkiego w 2010 roku Jednostka terytorialna Ilość łóżek powiat zgierski 925 powiat bełchatowski 872 powiat sieradzki 786 powiat pabianicki

17 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. powiat tomaszowski 442 powiat kutnowski 418 powiat wieluński 328 powiat radomszczański 325 powiat łaski 319 powiat łódzki wschodni 292 powiat łęczycki 245 powiat opoczyński 230 powiat łowicki 219 powiat zduńskowolski 213 powiat brzeziński 181 powiat rawski 166 powiat poddębicki 123 powiat wieruszowski 70 powiat pajęczański 68 powiat piotrkowski 28 powiat skierniewicki b.d. Wykres 6 Liczba łóżek w wybranych powiatach woj. łódzkiego w 2010 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Z powyżej zaprezentowanych danych wynika, że najwięcej łóżek w szpitalach w 2010 roku było w następujących powiatach: zgierskim 925, bełchatowskim 872 oraz sieradzkim 786. Najmniej łóżek w szpitalach znajdowało się w powiecie pajęczańskim 68 i piotrkowskim 28. Na terenie powiatu łęczyckiego, w którym położony jest Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy w szpitalach znajdowało się łącznie 245 łóżek. Stanowiło to 1,8% wszystkich łóżek szpitalnych z terenu województwa łódzkiego. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki statystyczne określające działalność zakładów lecznictwa zamkniętego (zakładów powiatowych) województwa łódzkiego w 2011 roku. 17

18 Tabela 12 Działalność zakładów powiatowych lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego w 2011 r. wg specjalności wybranych oddziałów Wyszczególnienie Średnia liczba łóżek Leczeni Osobodni Średnie wykorzystanie łóżek w dniach Średni pobyt chorego Śmiertelność (%) Oddziały Wewnętrzne ,52 6,7 7,7 Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii ,14 10,45 55,10 Oddziały Pediatryczne ,75 5,46 0,01 Oddziały Ginekologiczno Położnicze ,12 3,90 0,02 Oddziały Chirurgiczne Ogólne ,23 4,81 2,28 Oddziały Urazowo Ortopedyczne ,45 5,60 0,55 Oddziały Otolaryngologiczne ,78 3,76 0,05 Oddziały Neonatologiczne ,71 4,33 0,05 Dzienne Oddziały i Ośrodki Rehabilitacyjne Oddziały Neurologiczne ,74 7,20 1,87 Oddziały Udarowe ,26 11,28 9,23 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego W szpitalach powiatowych województwa łódzkiego w 2011 roku najwięcej pacjentów leczono na Oddziałach Wewnętrznych (32 069), Oddziałach Chirurgicznych Ogólnych (21 940) oraz na Oddziałach Ginekologiczno Położniczych (20 542). Oddziały te posiadały najwięcej łóżek spośród wszystkich wymienionych oddziałów: Wewnętrzne 766 łóżek, Chirurgiczne 464 łóżek, Ginekologiczno Położnicze 387 łóżek. Najmniej pacjentów leczono na Oddziałach Udarowych 603 pacjentów. Najmniej łóżek znajdowało się w Dziennych Oddziałach i Ośrodkach Rehabilitacyjnych 32 łóżka. Najdłużej pacjenci przebywali na Oddziałach Wewnętrznych osobodni oraz na Oddziałach Chirurgicznych osobodni, zaś najkrócej na Oddziałach Udarowych osobodni. Największe obłożenie łóżek zaobserwowano na Oddziałach Neurologicznych przez 362,74 dni w roku oraz na Oddziałach Wewnętrznych przez 280,52 dni w roku. Najmniejsze średnie wykorzystanie łóżek wystąpiło na Oddziałach Neonatologicznych przez 150,71 dni w roku. Najdłuższy pobyt chorego zanotowano na Oddziałach Udarowych 11,28 dni oraz Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii 10,45 dni, natomiast najkrótszy na Oddziałach Otolaryngologicznych 3,76 dni oraz na Oddziałach Ginekologiczno Położniczych 3,90 dni. Największa śmiertelność wśród pacjentów wystąpiła na Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii 55,10%, zaś najmniejsza na Oddziałach Pediatrycznych 0,01%. Tabela poniżej prezentuje liczbę porad w poradniach specjalistycznych w województwie łódzkim i powiecie łęczyckim. 18

19 Tabela 13 Liczba porad w poradniach specjalistycznych w województwie łódzkim i powiecie łęczyckim w latach Wyszczególnienie liczba porad ogółem liczba porad /1 mieszkańca Jednostka terytorialna Razem POZ 1 Specjalistyka 2 Razem POZ Specjalistyka woj. łódzkie powiat łęczycki woj. łódzkie 7,1 4,4 2,7 7,0 4,3 2,7 powiat łęczycki 6,6 4,5 2,1 6,5 4,7 1,9 1 Podstawowa opieka zdrowotna 2 bez porad w poradniach psychiatrycznych i uzależnień Źródło: Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Łódzkiego W województwie łódzkim w 2010 roku udzielono łącznie porad w poradniach specjalistycznych. Było to o 2% mniej niż w roku poprzednim. W przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa w 2010 roku udzielono 7 porad, czyli o 0,1 porady mniej niż w roku 2009, w tym: 4,3 porad na 1 mieszkańca udzielono w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zaś 2,7 porad na 1 mieszkańca w poradniach specjalistycznych. W powiecie łęczyckim w 2010 roku we wszystkich poradniach udzielono łącznie porad. Stanowiło to 2% wszystkich porad udzielonych na terenie województwa łódzkiego. W porównaniu do roku poprzedniego było to o porad mniej. W powiecie łęczyckim przeważały porady udzielone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, które stanowiły w 2010 roku ponad 70% ogólnej liczby porad udzielonych w poradniach. Pozostałe niecałe 30% stanowiły porady w poradniach specjalistycznych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w powiecie łęczyckim udzielono 6,5 porad w 2010 roku, czyli o 0,1 porad mniej niż w roku poprzednim. Porady w specjalistycznej opiece zdrowotnej w województwie łódzkim wg typu poradni w latach przedstawia tabela 11. Tabela 14 Ilość porad w wybranych poradniach specjalistycznych województwa łódzkiego w latach Wyszczególnienie Porady 2009 Porady 2010 % wzrostu / spadku porad poradnie ginekologiczno - położnicze ,90% poradnie okulistyczne ,29% poradnie urazowo - ortopedyczne ,70% poradnie chirurgii ogólnej ,75% poradnie otolaryngologiczne ,67% poradnie neurologiczne ,15% poradnie dermatologiczne ,30% poradnie kardiologiczne ,53% poradnie rehabilitacyjne ,68% poradnie alergologiczne ,74% poradnie urologiczne ,14% poradnie diabetologiczne ,19% poradnie onkologiczne ,22% Źródło: Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Łódzkiego

20 W badanym okresie najwięcej porad w województwie łódzkim udzielono w poradniach ginekologiczno-położniczych. W 2010 roku było to porad, czyli o 0,90% więcej niż w roku poprzednim. Dużą ilość porad udzielono w poradniach okulistycznych w 2010 roku , tj. 2,71% mniej niż w 2009 roku, w poradniach urazowo ortopedycznych w 2010 roku , tj. 0,70% więcej niż w roku poprzednim. Najmniej porad na terenie województwa udzielono w poradniach: diabetologicznych , tj. o 1,81% mniej niż w 2009 roku i onkologicznych , tj. o 15,78% mniej niż w roku poprzednim. W poniższych tabelach i na wykresach przedstawiono dane dotyczące najczęstszych schorzeń wśród pacjentów pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz w niektórych poradniach specjalistycznych. Tabela 15 Dane o stanie zdrowia dzieci w wieku 0 18 lat będących pod opieką lekarza POZ wg przyczyn w 2010 roku w województwie łódzkim i powiecie łęczyckim Wyszczególnienie Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem Otyłość Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka w tym Alergie 1 Zniekształcenia kręgosłupa Wady rozwojowe 2 woj. łódzkie powiat łęczycki dychawica oskrzelowa, alergia pokarmowa, alergie skórne. 2 wady rozwojowe: układu nerwowego, jam i połączeń sercowych, jajników, jajowodów, układu krążenia, zespół Downa. Źródło: Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Łódzkiego Wśród dzieci do 18 roku życia w 2010 roku w województwie łódzkim odnotowano schorzeń. Najwięcej dzieci chorowało na alergie, w tym pokarmowe i skórne osoby. W powiecie łęczyckim odnotowano łącznie schorzenia u dzieci w wieku poniżej 18 roku życia. Największą część tych schorzeń stanowiły zniekształcenia kręgosłupa wykryto u dzieci. Najmniej dzieci zarówno w województwie, jak i w powiecie w 2010 roku chorowało na wady rozwojowe, w tym układu nerwowego, układu krążenia, narządów płciowych. Tabela 16 Chorzy w wieku powyżej 19 lat leczeni z powodu chorób układu krążenia wg wybranych przyczyn w 2010 roku w województwie łódzkim i powiecie łęczyckim Wyszczególnienie Ogółem Przewlekła choroba reumatyczna Choroba nadciśnieniowa w tym Choroba naczyń mózgowych Choroba niedokrwienia serca w tym: przebyty zawał serca woj. łódzkie powiat łęczycki Źródło: Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Łódzkiego W województwie łódzkim z powodu chorób krążenia leczono w 2010 roku łącznie pacjentów, natomiast w powiecie łęczyckim pacjentów. W województwie łódzkim największa ilość pacjentów cierpiała na chorobę nadciśnieniową osób oraz chorobę niedokrwienia serca osób. W powiecie łęczyckim, podobnie jak na terenie województwa, najwięcej osób leczono na chorobę nadciśnieniową osób i chorobę niedokrwienia serca osób. Spośród osób cierpiących na niedokrwienie serca zawał przebyło: 20

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

L.P. PRZYCHODNIA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

L.P. PRZYCHODNIA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Wykaz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 października 2012 r. Załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia

Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Wykaz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Struktura organizacyjna I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa SZPITAL: Szpital Specjalistyczny 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga:

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO - 1 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2013 Łódź CZERWIEC 2014 - 2 - Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Struktura Organizacyjna Wielospecjalistycznego Szpitala - SPZOZ w Zgorzelcu

Struktura Organizacyjna Wielospecjalistycznego Szpitala - SPZOZ w Zgorzelcu z dnia 13 listopada 2014 r. Struktura Organizacyjna Wielospecjalistycznego Szpitala - SPZOZ w Zgorzelcu PION LECZNICZY I. Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Zgorzelcu - Szpitalnictwo zlokalizowany w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność. Załącznik Nr 3 do U c h w a ł y Nr XXXI/290/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008 r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna Załącznik nr 2 Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia 5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2010 roku,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia.

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia. 5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia. Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 30 października 2012 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 30 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Lp.

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr III/8/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo