ul. Dubois 27, Szczecin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin"

Transkrypt

1 Program naprawczy Szpitala im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy Opracowano w: Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. ul. Dubois 27, Szczecin Szczecin, lipiec 2012

2 Spis treści Wstęp Opis sytuacji ZOZ w Łęczycy Uwarunkowania geograficzne i gospodarcze Demografia Epidemiologia Analiza otoczenia i konkurencja Analiza działalności medycznej ZOZ w Łęczycy Analiza kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Analiza wskaźników medycznych Lecznictwo szpitalne, działalność poradni specjalistycznych Analiza działalności bloku operacyjnego Działalność pracowni diagnostycznych Analiza działalności operacyjnej Struktura organizacyjna, zarządzanie Jednostką Polityka kadrowa Infrastruktura techniczna ZOZ w Łęczycy Nieruchomości Majątek ruchomy Nakazy BHP i ppoż Infrastruktura informatyczna i teleinformatyczna Analiza rozwiązań organizacyjnych Pranie bielizny szpitalnej Żywienie pacjentów Sterylizacja Wywóz nieczystości Odpady medyczne Transport medyczny Transport gospodarczy Gazy medyczne Krew Dozór i ochrona Obsługa prawna

3 Monitorowanie systemu alarmowego pożarowego Konserwacja dźwigu Dostawa wody i odprowadzenie ścieków Opis badań tomografii komputerowej Analiza efektywności gospodarowania materiałami medycznymi Sytuacja ekonomiczno finansowa Analiza bilansu Analiza istniejącego zadłużenia Analiza rachunku zysków i strat za lata historyczne Analiza przychodów Analiza kosztów Analiza rachunku przepływów pieniężnych Analiza wyników finansowych komórek medycznych Analiza wskaźnikowa Plan restrukturyzacji przedstawienie istotnych inicjatyw restrukturyzacyjnych Działania w zakresie oferty medycznej Działania w zakresie techniczno infrastrukturalnym Działania w zakresie polityki kadrowej Działania organizacyjno zarządcze Harmonogram wdrożenia planu restrukturyzacji Opis stanu docelowego Opis docelowego planu stanu majątkowego placówki Analiza struktury i adekwatności zatrudnienia Harmonogram obsługi długu Analiza SWOT Projekcje finansowe funkcjonowania ZOZ w Łęczycy Założenia do projekcji Podsumowanie prognoz wyniki Identyfikacja głównych ryzyk Zakończenie Spis tabel Spis wykresów Spis rysunków

4 Wstęp Potrzeb zdrowotnych jest znacznie więcej niż możliwości ich zaspokojenia. Popyt na opiekę zdrowotną jest dużo większy od dostępnych zasobów wymaganych w procesie świadczenia usług zdrowotnych. Przed właścicielem jednostki staje konieczność wyboru pomiędzy alternatywnymi sposobami wykorzystania ograniczonych zasobów. W świetle niepewnego sposobu finansowania usług medycznych, rosnących żądań płacowych personelu medycznego oraz zmiennego ustawodawstwa w zakresie ochrony zdrowia, egzystowanie placówek medycznych jest skomplikowane, w szczególności w sferze finansowej. Do jednostek takich należy także Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Celem przygotowanego programu naprawczego jest określenie możliwości i niezbędnych warunków dla funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Opracowanie przedstawia informację na temat bieżącej działalności jednostki, procesów w niej zachodzących na tle otoczenia oraz konkurencji. Wskazuje ono rozwiązania nieefektywne, wymagające optymalizacji i obejmuje swym zasięgiem wszystkie sfery działalności placówki medycznej (finansową, kadrową, medyczną, techniczną, organizacyjną, zarządczą). Opracowanie stanowi wskazówkę dla Dyrekcji Szpitala oraz Organu Założycielskiego, w którym kierunku należy pójść oraz jakie działania należy poczynić, aby umożliwić i zapewnić dostęp do wysokiej jakości usług. Sporządzony program pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, czy po restrukturyzacji zadłużenia oraz po zrealizowaniu zamierzonych działań naprawczych, Szpital osiągnie parametry finansowe potwierdzające trwałość planowanego przedsięwzięcia. W niniejszym opracowaniu dokonano oceny Szpitala w sferze finansowej, organizacyjnej, medycznej, wskazano niezbędne do przeprowadzenia działania restrukturyzacyjne, dokonano symulacji zjawisk ekonomicznych. Prognoza została sporządzona na lata Analiza danych historycznych przeprowadzona została za trzy ostatnie lata obrachunkowe (równe latom kalendarzowym) oraz za okres styczeń - kwiecień 2012 roku. Symulacji zjawisk ekonomicznych dalszego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej dokonano w trzech wariantach: 1. WARIANT 0 SP ZOZ z uwzględnieniem działań naprawczych opracowanych przez Dyrekcję Szpitala w Łęczycy 2. WARIANT 1 SP ZOZ z uwzględnieniem działań naprawczych opracowanych przez konsultantów ZUK Know How Sp. z o.o. 3. WARIANT 2 przekształcenie w Spółkę prawa handlowego z uwzględnieniem działań naprawczych opracowanych przez konsultantów ZUK Know How Sp. z o.o. Zakończenie procesu restrukturyzacji we wszystkich trzech wariantach planowane jest na początku 2015 roku. Wprowadzenie Programu konieczne jest z uwagi na trudną i złożoną sytuację, wynikającą z nieefektywnej formy funkcjonowania ZOZ. Wszelkie analizy, symulacje oraz wnioski zawarte w niniejszym opracowaniu zostały oparte o dokumentację, dane i wyjaśnienia przekazane przez Dyrekcję oraz pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. 4

5 1. Opis sytuacji ZOZ w Łęczycy 1.1. Uwarunkowania geograficzne i gospodarcze Powiat łęczycki utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Łęczyca. Powiat łęczycki położony jest centralnie tworząc geometryczny środek Polski. Znajduje się w północnej części województwa łódzkiego. Większa część powiatu położona jest na równinie Łowicko Błońskiej, w makroregionie Niziny Środkowomazowieckiej w podprowincji Nizin Środkowopolskich. Położenie powiatu łęczyckiego na terenie województwa łódzkiego przedstawia rysunek 1. Rysunek 1 Położenie powiatu łęczyckiego na mapie województwa łódzkiego Źródło: 5

6 Administracyjnie powiat jest jednym z 24 powiatów województwa łódzkiego (21 powiatów ziemskich i 3 powiatów grodzkich). W skład powiatu łęczyckiego wchodzi gmina miejska Łęczyca oraz następujące gminy wiejskie: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, Witonia. Powiat łęczycki sąsiaduje z powiatami województwa łódzkiego: kutnowskim, łowickim, zgierskim, poddębickim oraz województwa wielkopolskiego: powiatem kolskim. Podział administracyjny powiatu łęczyckiego przedstawia rysunek 2. Rysunek 2 Powiat łęczycki Źródło: Powierzchnię, liczbę ludności oraz gęstość zaludnienia w poszczególnych gminach powiatu łęczyckiego przedstawia tabela 1. Tabela 1 Powierzchnia oraz gęstość zatrudnienia w powiecie łęczyckim (stan na 1 stycznia 2010 roku) Lp. Gmina Siedziba Powierzchnia Gęstość zaludnienia (km 2 ) (osób/km 2 ) 1. Daszyna Daszyna 80, Góra Świętej Góra Świętej Małgorzaty Małgorzaty 90, Grabów Grabów 154, Łęczyca Łęczyca 150, Piątek Piątek 133, Świnice Warckie Świnice Warckie 93,

7 7. Witonia Witonia 60, Łęczyca - 8, Razem 772,75 68 Źródło: Powiat łęczycki zajmuje powierzchnię 772,75 km 2 i stanowi 4,24% powierzchni województwa łódzkiego. Wśród wymienionych wyżej w tabeli gmin powiatu łęczyckiego największy obszar zajmuje gmina Grabów (pow. 154,96 km 2 ). Następnie kolejno znajdują się gmina Łęczyca (pow. 150,57 km 2 ), gmina Piątek (pow. 133,18 km 2 ), gmina Świnice Warckie (pow. 93,47 km 2 ), gmina Góra Świętej Małgorzaty (pow. 90,26 km 2 ), gmina Daszyna (pow. 80,91 km 2 ) oraz gmina Witonia (pow. 60,45 km 2 ). Najmniejszą pod względem powierzchni jest gmina miejska Łęczyca (8,95 km 2 ). Gęstość zaludnienia dla całego powiatu wynosi 68 osób na km 2. Największa gęstość zaludnienia jest w gminie miejskiej Łęczyca (1 700 osób/km 2 ). Dalej kolejno w gminie wiejskiej Łęczyca oraz w gminie Witonia po 56 osób/km 2, w gminie Daszyna (51 osób/km 2 ), w gminie Góra Świętej Małgorzaty (50 osób/km 2 ), w gminie Piątek (48 osób/km 2 ) oraz w gminie Świnice Warckie (43 osoby/km 2 ). Natomiast najmniejsza gęstość zaludnienia występuje w gminie Grabów (41 osób/km 2 ). Do głównych dróg komunikacyjnych przebiegających przez teren powiatu należą: droga krajowa nr 60 Łęczyca Kutno; autostrada A2 odcinek w południowo zachodniej części powiatu; droga krajowa nr 1 Łódź Włocławek; droga wojewódzka nr 703 Łowicz Poddębice; droga wojewódzka nr 702 Kutno Zgierz. Według danych GUS (stan na r.) przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w powiecie łęczyckim wyniosło 2 893,63 zł i było niższe o 15,8% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej. Łączna liczba osób pracujących w powiecie łęczyckim w 2010 roku wyniosła 7 090, w tym kobiet (ok. 53% zatrudnionych) oraz mężczyzn (ok. 47% zatrudnionych). W powiecie łęczyckim stopa bezrobocia na koniec roku 2011 wyniosła 14,3% i była wyższa od stopy bezrobocia w województwie łódzkim o 1,6 punktu procentowego. W porównaniu do grudnia 2010 roku stopa bezrobocia w powicie łęczyckim wzrosła o 0,3 punktu procentowego. Opiekę zdrowotną na terenie powiatu zapewniają przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i szpital Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, który jest szpitalem spełniającym najwyższe normy jakości. Już w 2003, w oparciu o dokonaną inspekcję przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny, a w 2007 po dwuetapowym audycie przeprowadzonym przez Akademia DEKRA Certification uzyskał certyfikat jakości ISO 9001:

8 1.2. Demografia Szpital w Łęczycy w zdecydowanej większości świadczy usługi na rzecz mieszkańców powiatu łęczyckiego, w skład którego wchodzą gminy: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, Witonia. Pacjentami Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jest także ludność gmin z przygranicznych powiatów. Liczba mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania) wyżej wymienionych gmin została przedstawiona w tabeli 2. Tabela 2 Ludność gmin powiatu łęczyckiego w 2010 roku Jednostka terytorialna Ogółem w liczbach bezwzględnych Kobiety w liczbach względnych w liczbach bezwzględnych Mężczyźni w liczbach względnych Powiat łęczycki ,2% ,8% Łęczyca * ,3% ,7% Daszyna ,0% ,0% Góra Św. Małgorzaty ,7% ,3% Grabów ,3% ,7% Łęczyca ** ,6% ,4% Piątek ,7% ,3% Świnice Warckie ,3% ,7% Witonia ,4% ,6% *gmina miejska ** gmina wiejska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Na koniec 2010 roku powiat łęczycki liczył mieszkańców. Największa liczba ludności zamieszkiwała w gminie miejskiej Łęczyca ( osób, tj. 29% ogółu populacji powiatu). Równie licznymi gminami pod względem ludności były gminy: wiejska Łęczyca osób, tj. 16% ogółu ludności powiatu, gmina Grabów osób, tj. 12% ogółu ludności powiatu oraz gmina Piątek osób, tj. 12% ogółu ludności powiatu. Najmniej liczebną grupę stanowili mieszkańcy gminy Witonia (ich udział w populacji powiatu kształtował się w granicach 6%). Spośród ludności powiatu łęczyckiego 29,0% osób mieszkało w miastach, natomiast pozostałe 71,0% na wsi. Strukturę ludności powiatu łęczyckiego wg wieku i płci przedstawia tabela 3 i wykres 1. Tabela 3 Struktura ludności powiatu łęczyckiego wg płci i wieku (stan na ) Udział % Udział % Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety mężczyzn kobiet ,3% 48,7% ,1% 48,9% ,0% 46,0% ,6% 48,4% ,4% 47,6% ,0% 48,0% ,4% 46,6% ,5% 48,5% ,1% 50,9% 8

9 ,2% 49,8% ,4% 49,6% ,0% 51,0% ,1% 54,9% ,1% 57,9% ,9% 60,1% ,5% 62,5% ,5% 64,5% 85 i więcej ,5% 73,5% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wykres 1 Piramida wieku ludności powiatu łęczyckiego (stan na ) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Najliczniejszą grupę mieszkańców powiatu łęczyckiego stanowili mieszkańcy w wieku lat osób, tj. 8,33%. Dzieci do 4 roku życia stanowiły prawie 5% ogólnej liczby mieszkańców powiatu (tj osób). Najmniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 85 lat i więcej 770 osób, tj. 1,48%. Widoczna jest wyraźna nadwyżka liczebna mężczyzn nad kobietami w młodszych grupach wiekowych. Przewaga liczebna mężczyzn związana z wyższą częstotliwością urodzeń dzieci płci męskiej widoczna jest wśród mieszkańców powiatu do 39 roku życia. Począwszy od 55 roku życia następuje przewaga liczebna kobiet związana z wyższą umieralnością mężczyzn. Ruch naturalny ludności powiatu łęczyckiego oraz w poszczególnych jego gminach został przedstawiony w poniższych tabelach (stan na ). 9

10 Tabela 4 Ruch naturalny w powiecie łęczyckim w 2010 roku Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Ruch naturalny na ludności Urodzenia żywe 503 9,5 Zgony ogółem ,3 w tym niemowląt 4 8,0 Przyrost naturalny ,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tabela 5 Ruch naturalny ludności w gminach powiatu łęczyckiego w 2010 roku Jednostka terytorialna Urodzenia żywe Zgony w liczbach bezwzględnych Przyrost naturalny Urodzenia żywe Zgony na ludności Przyrost naturalny Łęczyca * ,4 12,3-1,9 Daszyna ,2 13,5-5,3 Góra Świętej Małgorzaty ,2 15,7-5,5 Grabów ,6 14,9-5,3 Łęczyca ** ,9 12,7-2,8 Piątek ,3 14,2-5,9 Świnice Warckie ,6 10,1-2,5 Witonia ,9 14,9-5,0 Powiat Łęczycki ,5 13,3 3,8 *gmina miejska ** gmina wiejska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. W powiecie łęczyckim w 2010 roku urodziło się 503 dzieci, natomiast zmarły 702 osoby, w tym 4 niemowlęta. Przyrost naturalny w powiecie ukształtował się na ujemnym poziomie 3,8 na mieszkańców. Największą liczbę urodzeń zanotowano w gminie miejskiej Łęczyca 158 dzieci, następnie w gminie wiejskiej Łęczyca 85 osób. Z kolei najmniej dzieci urodziło się w gminie Świnice Warckie tylko 31 osób. Największą liczbę zgonów zanotowano również w gminie miejskiej Łęczyca 187 zgonów oraz w gminie wiejskiej Łęczyca 109 zgonów. We wszystkich gminach powiatu łęczyckiego zaobserwowano ujemny przyrost naturalny. Najniższy przyrost naturalny zanotowano w gminie Piątek (-5,9 na mieszkańców). W tabeli 5 przedstawiono ludność powiatu łęczyckiego wg wieku produkcyjnego (stan na ). Tabela 6 Ludność powiatu łęczyckiego według wieku produkcyjnego w roku 2010 Jednostka terytorialna Ogółem Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny w liczbach bezwzględnych w liczbach względnych w liczbach bezwzględnych w liczbach względnych w liczbach bezwzględnych w liczbach względnych Powiat łęczycki ,7% ,9% ,5% Łęczyca * ,9% ,5% ,6% 10

11 Daszyna ,7% ,4% ,9% Góra Świętej Małgorzaty ,7% ,0% ,3% Grabów ,7% ,2% ,1% Łęczyca ** ,1% ,6% ,3% Piątek ,2% ,1% ,7% Świnice Warckie ,4% ,0% ,6% Witonia ,3% ,8% ,9% *gmina miejska ** gmina wiejska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek lata, zaś dla kobiet lat. Przez ludność w wieku przedprodukcyjnym rozumie się dzieci do 17 roku życia. Do ludności w wieku poprodukcyjnym zalicza się mężczyzn w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej. Najliczniejszą grupę ludności powiatu łęczyckiego stanowili mieszkańcy w wieku produkcyjnym, tj. 61,9%. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 19,5% populacji powiatu. Najmniej liczną grupą w powiecie były osoby w wieku przedprodukcyjnym. Stanowiły one 18,7% populacji powiatu. W 2010 roku do powiatu łęczyckiego napłynęło na pobyt stały 483 osoby, z czego 54,1% (237 osób) z miast, 44,7% (196 osób) ze wsi oraz 1,1% (5 osób) z zagranicy. W tym samym roku powiat łęczycki opuściło 546 osób, w tym 52,2%, tj. 285 osób wyjechało do miast, natomiast pozostałe 47,8%, tj. 261 osób na wieś. Saldo migracji ukształtowało się na ujemnym poziomie 108 osób. Prognoza liczby ludności w latach wg wieku została przedstawiona w poniższej tabeli i na wykresie. Tabela 7 Prognoza liczby ludności w powiecie łęczyckim wg wieku Wiek/ Rok

12 i więcej Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że z roku na rok liczba ludności powiatu łęczyckiego będzie zmniejszać się, aż w 2035 roku osiągnie wartość o blisko 18% niższą niż w roku Największy spadek liczby ludności prognozowany jest wśród ludzi młodych, w szczególności w wieku do 25 do 29 roku życia o około 46%. Największy przyrost liczebności mieszkańców będzie miał miejsce wśród ludzi w przedziale wiekowym lat o ponad 39%. Wykres 2 Prognoza ludności w powiecie łęczyckim wg wieku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Z zaprezentowanych danych wynika, że w następnych latach wystąpią zasadnicze zmiany w liczbie i strukturze mieszkańców powiatu łęczyckiego. Populacja młodych będzie się zmniejszać, natomiast liczba osób starszych ulegnie zdecydowanemu zwiększeniu. Na koniec 2025 roku udział tej grupy (osoby w wieku ponad 65 lat) stanowić będą już ponad 23% ludności powiatu, natomiast w 2035 wzrośnie do poziomu ponad 26%. Obecnie udział osób starszych w populacji powiatu wynosi około 16%. Można zatem uznać, że proces starzenia społeczeństwa będzie sukcesywnie postępował. Prognozowaną liczba ludności w powiecie łęczyckim wg płci przedstawiają tabela 8 i wykres 3. 12

13 Tabela 8 Prognozowana liczba ludności w powiecie łęczyckim wg płci Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wykres 3 Prognozowana liczba ludności w powiecie łęczyckim wg wieku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Z przedstawionych danych wynika, że liczba ludności w powiecie łęczyckim w kolejnych latach będzie charakteryzowała się trendem malejącym. W każdym roku widoczna jest też niewielka przewaga liczebna kobiet. Kobiety będą stanowiły 51% populacji powiatu, natomiast mężczyźni 49% Epidemiologia W województwie łódzkim w 2010 roku istniało 61 szpitali ogólnych. Do sektora publicznego zaliczało się 60,7%, tj. 37 placówek, zaś do sektora niepublicznego 39,3%, tj. 24 szpitale (stan na wg Głównego Urzędu Statystycznego). W 2010 roku liczba łóżek rzeczywistych w publicznych szpitalach ogólnych w województwie łódzkim wynosiła , natomiast w szpitalach niepublicznych łóżek. W opisywanym roku we wszystkich szpitalach hospitalizowanych było łącznie osób. 13

14 Tabela 9 Liczba oddziałów i leczeni na wybranych oddziałach szpitali ogólnych (publicznych i niepublicznych) w województwie łódzkim w 2010 roku Oddziały Liczba oddziałów Leczeni z ruchem międzyoddziałowym Chirurgiczny dla dzieci Chirurgiczny ogólny Chirurgii szczękowo - twarzowej Chirurgii urazowo - ortopedycznej Kardiochirurgiczny Neurochirurgiczny Urologiczny Chorób wewnętrznych Zakaźny Obserwacyjno - zakaźny Dermatologiczny Endokrynologiczny Gastrologiczny Geriatryczny Ginekologiczno - położniczy Gruźlicy i chorób płuc Hematologiczny Intensywnej terapii Kardiologiczny Nefrologiczny Neonatologiczny Neurologiczny Odwykowy Okulistyczny Onkologiczny Otolaryngologiczny Pediatryczny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Reumatologiczny Toksykologiczny Transplantologiczny Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. W roku 2010 w województwie łódzkim w szpitalach najwięcej było oddziałów chorób wewnętrznych 46, oddziałów chirurgicznych 40 oraz oddziałów ginekologicznopołożniczych 39. Jak wynika z powyższych danych w 2010 roku najwięcej pacjentów było leczonych na oddziałach chorób wewnętrznych ( osób). Następnie w kolejności były oddziały ginekologiczno-położnicze ( osób) oraz oddziały chirurgiczne ogólne ( osób). Najmniejsza liczba leczonych w województwie łódzkim występowała na oddziałach transplantologicznych oraz geriatrycznych. 14

15 Liczba łóżek w województwie łódzkim w latach według rodzajów działalności przedstawia poniższa tabela i wykres. Tabela 10 Liczba łóżek w województwie łódzkim w latach wg rodzajów działalności Oddziały Liczba łóżek rzeczywistych % stan w dniu Ogółem, z tego: ,0 100,0 Oddziały związane ze specjalnościami choroby wewnętrzne ,2 24,0 Oddziały innych specjalności zachowawczych ,2 21,5 Oddziały związane z opieką nad matką i dzieckiem ,1 17,7 Oddziały specjalności zabiegowych ,1 24,1 Oddziały psychiatryczne i uzależnień ,7 12,0 Inne ,7 0,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego Wykres 4 Struktura procentowa łóżek w województwie łódzkim w 2011 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego Na koniec 2011 roku w szpitalach województwa łódzkiego znajdowały się łóżka. Było to o 17 łóżek mniej niż w roku poprzednim, tj. o 0,11%. Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze łóżek w 2011 roku w województwie łódzkim przeważały łóżka specjalności zabiegowych (24,1%) i związanych z chorobami wewnętrznymi (24,0%). Dwukrotnie mniej było łóżek psychiatrycznych (12,0%), chociaż z roku na rok obserwuje się nieznaczny ich przyrost w stosunku do 2010 roku wzrost o 0,3 pp. Oddziały innych specjalności zachowawczych posiadały 21,5% ogółu łóżek występujących w szpitalach województwa łódzkiego, natomiast oddziały związane z opieką nad matką i dzieckiem 17,7%. Najmniej łóżek w 2011 roku posiadały pozostałe oddziały 0,7%. 15

16 Wskaźnik wykorzystania łóżek w odniesieniu do komórek organizacyjnych danej specjalności w 2011 r. przedstawia poniższy wykres. Wykres 5 Wskaźnik wykorzystania łóżek w województwie łódzkim w latach Źródło: Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego W 2011 roku w najwyższym procencie (120,4 %) wykorzystane były łóżka innych specjalności (SOR i hospicyjne). Wysoki był wskaźnik wykorzystania łóżek psychiatrycznych i uzależnień (92,8%) i w porównaniu do 2010 roku zaobserwować można wzrost wskaźnika o 2,3 pp. W pozostałych specjalnościach odnotowany został nieznaczny spadek wskaźnika wykorzystania łóżek w stosunku do roku Wskaźnik wykorzystania łóżek na oddziałach specjalności zachowawczych w 2011 roku wyniósł 76,0% i był niższy o 0,7 pp. od wskaźnika w roku poprzednim. Wykorzystanie łóżek na oddziałach o specjalnościach chorób wewnętrznych w 2011 roku wyniosło 74,1% i było niższe od wykorzystania łóżek w 2010 roku o 2,7 pp. Wśród oddziałów specjalności zabiegowych wykorzystanie łóżek wyniosło 60,6%, czyli o 1,5 pp. mniej niż w roku W 2011 roku w 54,6% wykorzystane były łóżka w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. Było to o 2,3 pp. mniej niż w 2010 roku. Ilość łóżek w szpitalach ogólnych w 2010 roku w 21 powiatach (bez miast na prawach powiatów) znajdujących się na terenie województwa łódzkiego przedstawia tabela i wykres poniżej. Tabela 11 Ilość łóżek w szpitalach ogólnych w wybranych powiatach województwa łódzkiego w 2010 roku Jednostka terytorialna Ilość łóżek powiat zgierski 925 powiat bełchatowski 872 powiat sieradzki 786 powiat pabianicki

17 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. powiat tomaszowski 442 powiat kutnowski 418 powiat wieluński 328 powiat radomszczański 325 powiat łaski 319 powiat łódzki wschodni 292 powiat łęczycki 245 powiat opoczyński 230 powiat łowicki 219 powiat zduńskowolski 213 powiat brzeziński 181 powiat rawski 166 powiat poddębicki 123 powiat wieruszowski 70 powiat pajęczański 68 powiat piotrkowski 28 powiat skierniewicki b.d. Wykres 6 Liczba łóżek w wybranych powiatach woj. łódzkiego w 2010 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Z powyżej zaprezentowanych danych wynika, że najwięcej łóżek w szpitalach w 2010 roku było w następujących powiatach: zgierskim 925, bełchatowskim 872 oraz sieradzkim 786. Najmniej łóżek w szpitalach znajdowało się w powiecie pajęczańskim 68 i piotrkowskim 28. Na terenie powiatu łęczyckiego, w którym położony jest Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy w szpitalach znajdowało się łącznie 245 łóżek. Stanowiło to 1,8% wszystkich łóżek szpitalnych z terenu województwa łódzkiego. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki statystyczne określające działalność zakładów lecznictwa zamkniętego (zakładów powiatowych) województwa łódzkiego w 2011 roku. 17

18 Tabela 12 Działalność zakładów powiatowych lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego w 2011 r. wg specjalności wybranych oddziałów Wyszczególnienie Średnia liczba łóżek Leczeni Osobodni Średnie wykorzystanie łóżek w dniach Średni pobyt chorego Śmiertelność (%) Oddziały Wewnętrzne ,52 6,7 7,7 Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii ,14 10,45 55,10 Oddziały Pediatryczne ,75 5,46 0,01 Oddziały Ginekologiczno Położnicze ,12 3,90 0,02 Oddziały Chirurgiczne Ogólne ,23 4,81 2,28 Oddziały Urazowo Ortopedyczne ,45 5,60 0,55 Oddziały Otolaryngologiczne ,78 3,76 0,05 Oddziały Neonatologiczne ,71 4,33 0,05 Dzienne Oddziały i Ośrodki Rehabilitacyjne Oddziały Neurologiczne ,74 7,20 1,87 Oddziały Udarowe ,26 11,28 9,23 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego W szpitalach powiatowych województwa łódzkiego w 2011 roku najwięcej pacjentów leczono na Oddziałach Wewnętrznych (32 069), Oddziałach Chirurgicznych Ogólnych (21 940) oraz na Oddziałach Ginekologiczno Położniczych (20 542). Oddziały te posiadały najwięcej łóżek spośród wszystkich wymienionych oddziałów: Wewnętrzne 766 łóżek, Chirurgiczne 464 łóżek, Ginekologiczno Położnicze 387 łóżek. Najmniej pacjentów leczono na Oddziałach Udarowych 603 pacjentów. Najmniej łóżek znajdowało się w Dziennych Oddziałach i Ośrodkach Rehabilitacyjnych 32 łóżka. Najdłużej pacjenci przebywali na Oddziałach Wewnętrznych osobodni oraz na Oddziałach Chirurgicznych osobodni, zaś najkrócej na Oddziałach Udarowych osobodni. Największe obłożenie łóżek zaobserwowano na Oddziałach Neurologicznych przez 362,74 dni w roku oraz na Oddziałach Wewnętrznych przez 280,52 dni w roku. Najmniejsze średnie wykorzystanie łóżek wystąpiło na Oddziałach Neonatologicznych przez 150,71 dni w roku. Najdłuższy pobyt chorego zanotowano na Oddziałach Udarowych 11,28 dni oraz Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii 10,45 dni, natomiast najkrótszy na Oddziałach Otolaryngologicznych 3,76 dni oraz na Oddziałach Ginekologiczno Położniczych 3,90 dni. Największa śmiertelność wśród pacjentów wystąpiła na Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii 55,10%, zaś najmniejsza na Oddziałach Pediatrycznych 0,01%. Tabela poniżej prezentuje liczbę porad w poradniach specjalistycznych w województwie łódzkim i powiecie łęczyckim. 18

19 Tabela 13 Liczba porad w poradniach specjalistycznych w województwie łódzkim i powiecie łęczyckim w latach Wyszczególnienie liczba porad ogółem liczba porad /1 mieszkańca Jednostka terytorialna Razem POZ 1 Specjalistyka 2 Razem POZ Specjalistyka woj. łódzkie powiat łęczycki woj. łódzkie 7,1 4,4 2,7 7,0 4,3 2,7 powiat łęczycki 6,6 4,5 2,1 6,5 4,7 1,9 1 Podstawowa opieka zdrowotna 2 bez porad w poradniach psychiatrycznych i uzależnień Źródło: Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Łódzkiego W województwie łódzkim w 2010 roku udzielono łącznie porad w poradniach specjalistycznych. Było to o 2% mniej niż w roku poprzednim. W przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa w 2010 roku udzielono 7 porad, czyli o 0,1 porady mniej niż w roku 2009, w tym: 4,3 porad na 1 mieszkańca udzielono w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zaś 2,7 porad na 1 mieszkańca w poradniach specjalistycznych. W powiecie łęczyckim w 2010 roku we wszystkich poradniach udzielono łącznie porad. Stanowiło to 2% wszystkich porad udzielonych na terenie województwa łódzkiego. W porównaniu do roku poprzedniego było to o porad mniej. W powiecie łęczyckim przeważały porady udzielone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, które stanowiły w 2010 roku ponad 70% ogólnej liczby porad udzielonych w poradniach. Pozostałe niecałe 30% stanowiły porady w poradniach specjalistycznych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w powiecie łęczyckim udzielono 6,5 porad w 2010 roku, czyli o 0,1 porad mniej niż w roku poprzednim. Porady w specjalistycznej opiece zdrowotnej w województwie łódzkim wg typu poradni w latach przedstawia tabela 11. Tabela 14 Ilość porad w wybranych poradniach specjalistycznych województwa łódzkiego w latach Wyszczególnienie Porady 2009 Porady 2010 % wzrostu / spadku porad poradnie ginekologiczno - położnicze ,90% poradnie okulistyczne ,29% poradnie urazowo - ortopedyczne ,70% poradnie chirurgii ogólnej ,75% poradnie otolaryngologiczne ,67% poradnie neurologiczne ,15% poradnie dermatologiczne ,30% poradnie kardiologiczne ,53% poradnie rehabilitacyjne ,68% poradnie alergologiczne ,74% poradnie urologiczne ,14% poradnie diabetologiczne ,19% poradnie onkologiczne ,22% Źródło: Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Łódzkiego

20 W badanym okresie najwięcej porad w województwie łódzkim udzielono w poradniach ginekologiczno-położniczych. W 2010 roku było to porad, czyli o 0,90% więcej niż w roku poprzednim. Dużą ilość porad udzielono w poradniach okulistycznych w 2010 roku , tj. 2,71% mniej niż w 2009 roku, w poradniach urazowo ortopedycznych w 2010 roku , tj. 0,70% więcej niż w roku poprzednim. Najmniej porad na terenie województwa udzielono w poradniach: diabetologicznych , tj. o 1,81% mniej niż w 2009 roku i onkologicznych , tj. o 15,78% mniej niż w roku poprzednim. W poniższych tabelach i na wykresach przedstawiono dane dotyczące najczęstszych schorzeń wśród pacjentów pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz w niektórych poradniach specjalistycznych. Tabela 15 Dane o stanie zdrowia dzieci w wieku 0 18 lat będących pod opieką lekarza POZ wg przyczyn w 2010 roku w województwie łódzkim i powiecie łęczyckim Wyszczególnienie Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem Otyłość Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka w tym Alergie 1 Zniekształcenia kręgosłupa Wady rozwojowe 2 woj. łódzkie powiat łęczycki dychawica oskrzelowa, alergia pokarmowa, alergie skórne. 2 wady rozwojowe: układu nerwowego, jam i połączeń sercowych, jajników, jajowodów, układu krążenia, zespół Downa. Źródło: Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Łódzkiego Wśród dzieci do 18 roku życia w 2010 roku w województwie łódzkim odnotowano schorzeń. Najwięcej dzieci chorowało na alergie, w tym pokarmowe i skórne osoby. W powiecie łęczyckim odnotowano łącznie schorzenia u dzieci w wieku poniżej 18 roku życia. Największą część tych schorzeń stanowiły zniekształcenia kręgosłupa wykryto u dzieci. Najmniej dzieci zarówno w województwie, jak i w powiecie w 2010 roku chorowało na wady rozwojowe, w tym układu nerwowego, układu krążenia, narządów płciowych. Tabela 16 Chorzy w wieku powyżej 19 lat leczeni z powodu chorób układu krążenia wg wybranych przyczyn w 2010 roku w województwie łódzkim i powiecie łęczyckim Wyszczególnienie Ogółem Przewlekła choroba reumatyczna Choroba nadciśnieniowa w tym Choroba naczyń mózgowych Choroba niedokrwienia serca w tym: przebyty zawał serca woj. łódzkie powiat łęczycki Źródło: Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Łódzkiego W województwie łódzkim z powodu chorób krążenia leczono w 2010 roku łącznie pacjentów, natomiast w powiecie łęczyckim pacjentów. W województwie łódzkim największa ilość pacjentów cierpiała na chorobę nadciśnieniową osób oraz chorobę niedokrwienia serca osób. W powiecie łęczyckim, podobnie jak na terenie województwa, najwięcej osób leczono na chorobę nadciśnieniową osób i chorobę niedokrwienia serca osób. Spośród osób cierpiących na niedokrwienie serca zawał przebyło: 20

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą:

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą: PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013 pod nazwą: PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO Program powstał pod kierunkiem Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA CZ. I ILOŚCIOWO-ANALITYCZNA (II WERSJA ROBOCZA)

DIAGNOZA CZ. I ILOŚCIOWO-ANALITYCZNA (II WERSJA ROBOCZA) URZĄD MIASTA PŁOCKA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA PŁOCKA (AKTUALIZACJA) DIAGNOZA CZ. I ILOŚCIOWOANALITYCZNA (II WERSJA ROBOCZA) OPRACOWAŁ: DR JACEK SOŁTYS W OPARCIU O MATERIAŁY PRZEKAZANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO NA LATA 2007-2015 Załącznik do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolbuszowskiego Nr... z dnia... KOLBUSZOWA 2007 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo