The Methodology of Science

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The Methodology of Science"

Transkrypt

1 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR zimowy NAZWA PRZEDMIOTU/ Metodologia nauki NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS The Methodology of Science OSOBA (Y) PROWADZĄCA (E) Stopień naukowy Imię i Nazwisko Katedra / Instytut / Centrum OSOBA ODPOWIEDZIALNA (JEŚLI INNA NIŻ PROWADZĄCA) prof.dr hab. jak wyżej Wojciech Gasparski Centrum Etyki Biznesu PREREKWIZYTY * (warunki wstępne) KOREKWIZYTY udział w Studium Doktorackim ALK zainteresowania badaniami naukowymi CELE KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA: UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE 1. NABYCIE PRZEZ STUDENTÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROZUMOWANIA TEORETYCZNEGO 2. NABYCIE PRZEZ STUDENTÓW UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO KRYTYCZNEGO MYŚLENIA, WNIOSKOWANIA, OCENY I STOSOWANIA TEORII W PRAKTYCE 3. NABYCIE PRZEZ STUDENTÓW UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI, PRACY W ZESPOŁACH, PRZYWÓDZTWA ORGANIZACYJNEGO, WZORÓW ETYCZNYCH, ZACHOWAŃ I POSTAW SPOŁECZNYCH, ŚWIADOMOŚCI TRWAŁEGO (a) zapoznanie doktorantów z podstawami teorii poznania (epistemologii) (b) wskazanie doktorantom elementów ogólnej metodologii nauki (c) wskazanie literatury podstawowej i pomocniczej z tego zakresu zachęcenie do samodzielnego studiowania zagadnień metodologicznych Wykład prowadzony jest przy założeniu aktywnego udziału doktorantów w dyskusji oraz opracowywaniu wskazanych zagadnień.

2 ROZWOJU EKOSYSTEMU TREŚCI KSZTAŁCENIA LICZBA GODZIN 1. Prolegomena do metodologii nauki i projektowania 2. Struktura wiedzy metodologicznej 3. Nauka (preliminaria, kontekst, proces) 3.1. Preliminaria: Metodologia Wiedza Poznanie i jego teoria (epistemologia) Ideały epistemiczne Praktyka badań Dyrektywy (prawa i reguły) Język tworzywem nauki 3.2. Kontekst: Rodzaje nauk Kultura i nauki o kulturze Współczynnik humanistyczny Nauki praktyczne Ekonomia Biznes i zarządzanie a nauki społeczne Ważne pytania 3.3. Proces Strategia badań Taktyka badań Program badawczy Fazy procesu badawczego 4. Badania (podejście, metoda, dane) 4.1. Podejście Założenia Systemowa natura świata Radość tworzenia Problemy 4.2. Metoda Metoda rozwiązywania problemów 12 reguł postępowania Wnioskowanie (dedukcja, indukcja, inne rodzaje wyjaśniania) 4.3.Dane Rodzaje danych Dane i informacje Pozyskiwanie danych/informacji (źródła, znaczenie wiedzy teoretycznej, badania empiryczne) 5. Badacz i dzieło naukowe (etyka, tekst, ocena) 5.1. Etyka Punkty widzenia Etyka badań naukowych Endomoralność Etos profesji badacza Cztery poziomy

3 Egzomoralność Kodeksy etyczne 5.2. Tekst Struktura Proces tworzenia Na co zwracać uwagę? Czego unikać? 5.3. Ocena Oryginalność Krytycyzm RAZEM LICZBA GODZIN: 12 SUGEROWANA LICZBA GODZIN PRACY WŁASNEJ STUDENTA *** 28 CAŁKOWITA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA STUDIOWANIE PRZEDMIOTU 40 DESCRIPTION OF THE MODULE IN ENGLISH (MAX 300 SYMBOLS The public expects specialists educated at management departments and business schools to be skilled at organizing and running companies, enterprises, institutions, partnerships - in other words, organizations. The high organizational quality of an organization is conditioned upon the professionalism of the organizers. Professionalism depends on the quality of management education, and that depends on the quality of the knowledge passed on by teachers. Meanwhile, the quality of knowledge is the better, the more the knowledge on organization and management is cognitively well-founded. The theory of organization and management is precisely such a practical discipline/science.. Similarly to other practical disciplines (sciences of the artificial) its methodological characteristic is design. Design consists in the conceptual preparation of actions before they are carried out, as this is more efficacious (effective and efficient) and also evaluated in terms of their axiological context (ethicality). Being able to design means being able to make decisions based on the force of argument, not the argument of force, This is the purpose that should be served by cognitively well-founded knowledge provided to managers of different specialties as outcome of in-depth research. This needs methodological competence. Foundations of relevant methodology is the essence of the course. UMIĘDZYNARODOWIENIE KSZTAŁCENIA ASPEKTY ODPOWIEDZIALOŚCI SPOŁECZNEJ I ETYCZNEJ Korzystanie z literatury zagranicznej oraz ewentualny udział w warsztatach doktoranckich organiziwanych w związku z konferencjami dot. zarządzania. Zwrócenie uwagi na etyczne aspekty badań naukowych oraz odpowiedzialność związaną z ochroną własności intelektualnej. LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ (zaleca się podawanie do trzech pozycji) LP. AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY 1. Ajdukiewicz, K., 1974, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 2. Babbie, E., 2007, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 3. Gasparski, W., 2007, Wiedza o organizacji zarządzaniu oraz jej poznawcze ugruntowanie, Współczesne Zarządzanie, n. 1, s LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ (zaleca się podawanie do pięciu pozycji)

4 LP. AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY 1. Bocheński, J. M., 1993, Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa produkcyjnego, w: tegoż Logika i filozofia, PWN, Warszawa, s Grobler, A., 2006, Metodologia nauk, Aureus-Znak, Kraków. 3. Karpiński, J., 2006, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 4. Morton, A. 2002, Przewodnik po teorii poznania, Spacja, Warszawa 5. Nowak, S., 2007, Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU (można podać dowolną liczbę pozycji) LP. AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY. 1. Auspitz, J. Lee, Gasparski, Wojciech, W., Mlicki, Marek, K, Szaniawski, Klemens, red., 1992, Praxiologies and the Philosophy of Economics, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) London (UK). 2. Blaug, Mark, 1995, Metodologia ekonomii, tłum. z ang. B. Czarny, A. Mosalik, PWN, Warszawa. 3. Bremer, Józef, W., 2002, Elementy logiki, Wydawnictwo WAM, Kraków. 4. Bunge, M., 1979, Treatise on Basic Philosophy, Vol. 4, Ontology II: A World of Systems, Reidel, Dordrecht. 5. Bunge, Mario, 1998, Philosophy of Science, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) London (UK). 6. Dow, Sheila, C., 2003, Economic Methodology: An Inquiry, Oxford University Press, Oxford. 7. Gasparski, Wojciech, 1995, Projektowanie, nauka i filozofia: perspektywa prakseologiczna, w: Czarnocka, M., red., Dziedzictwo logicznego empiryzmu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s Gasparski, Wojciech, 2007, Etyka nauki i etyka biznesu: podobieństwa i różnice, w: tegoż, Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja uzupełniona, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa, s Gasparski, Wojciech, 2009, Fizyka i inżynieria ekonomii, w: M. Rocki, red., Jakość kształcenia ekonomicznego, PTE, Warszawa, s Guala, F., 2005, The Methodology of Experimental Economics, Cambridge University Press. 11. Hannan, M. T., Polos, L. & Glenn, R., 2007, Logics of Organization Theory, Princeton University Press. 12. Konecki, K. T., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych: Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa/ 13. Maylor, H., Blackmon, K., 2005, Researching Business and Management, Palgrave Macmilan, Houndmills. 14. Remei, Dan, Williams, Brian, Money, Arthur, Swartz, Ethne, 2003, Doing Research in Business and Management: An Introduction to Process and Method, Sage Publications, London. 15. Rubinstein, M. F., 1975, Patterns of Problem Solving, Prentice-Hall, Englewood Cliffs. 16. Selye, H., 1967, Od marze4nia do odkrycia naukowego: Jak być naukowcem, tłum. L. Zembrzuski & W. Serzysko, PZWL, Warszawa. 17. Sułkowski, Ł., 2005, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Łódź. 18. Wilson, Jr., E. B., 1968, Wstęp do badań naukowych, PWN, Warszawa. 19. Wójcicki, Ryszard, 1982, Wykłady z metodologii nauk, PWN, Warszawa.

5 FORMA ZALICZENIA (pisemna, ustna, projekt) Proszę szczegółowo wyjaśnić jakie elementy będą składały się na ocenę końcową i jaka jest ich waga RODZAJ SPRAWDZANYCH KOMPETENCJI FORMA SPRAWDZIANU CZAS TRWANIA PROCENTOWY WPŁYW NA OGÓLNĄ SPRAWDZANIE NABYTEJ WIEDZY I ROZUMOWANIA TEORETYCZNEGO SPRAWDZANIE NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI (Z ZAKRESU DYSCYPLINY I KOMUNIKACJI ORAZ ZACHOWAŃ I POSTAW SPOŁECZNYCH, WZORÓW ETYCZNYCH) EGZAMIN W TERMINIE POPRAWKOWYM jeśli forma egzaminu będzie inna niż w pierwszym terminie Przygotowanie opracowania nt. założeń metodologicznych badań stanowiących podstawę zamierzonej rozprawy doktorskiej Wykonanie zleconych przez wykładowcę zadań dokumentujących zapoznanie się z podstawową literaturą przedmiotu Jak wyzej ze wskazaniem na aspekty etyczne związane z badaniami naukowymi OCENĘ praca własna 100% praca własna praca własna warunek dopuszczenia warunek dopuszczenia INNE UWAGI WŁASNE Pytania, na jakie należy umieć odpowiedzieć: 1. Co wyróżnia badania naukowe? 2. Czy zajmuje się metodologia nauki? 3. Na czym polega poznanie naukowe? 4. Czego dotyczą ideały epistemiczne? 5. Czym jest nauka? 6. Jakie są rodzaje wiedzy? 7. Jakie są rodzaje nauk? 8. Co to jest reguła poznawczo ugruntowana? 9. Jaką postać ma schemat wynikania reguł? 10. Czy różnią się prawa naukowe od reguł? 11. Co to są zdania nomologiczne/ zdania nomopragmatyczne? 12. Co to jest pojęcie? 13. Co składa się na "trójkę pojęciową"? 14. Co jest językiem nauki? 15. Co to jest definicja i jak się ją tworzy? 16. Jakie są główne błędy definiowania? 17. Czym się zajmuje logika języka? 18. Co to jest sąd? 19. Co to jest zdanie? 20. Co to jest zdanie warunkowe? 21. Czym różnią się nauki o kulturze od nauk o naturze? 22. Co to są nauki praktyczne? 23. Od czego zależy sprawność metodologiczna?

6 24. Na czym polega trafność rozwiązań projektowych? 25. Co to jest współczynnik humanistyczny? 26. Czym zajmuje się prakseologia? 27. Co wyznacza kontekst aksjologiczny działań ("trzy E")? 28. Czym zajmuje się ekonomia? 29. Co stanowi wyróżnik badań "biznesu i zarządzania" (B&R)? 30. Dlaczego, co, gdzie i jak badać? 31. Co to jest problem badawczy? 32. Czemu służy strategia, czemu taktyka, a czemu program badań? 33. Z jakich faz składa się proces badawczy? 34. Co to są założenia? 35. C to znaczy, że świat ma naturę systemową? 36. Co to jest agregat? 37. Podaj definicję ogólną systemu. 38. Co to jest poziom atomiczny istnienia systemu? 39. Podaj definicję systemu odnoszącą się do poziomu atomicznego. 40. Czym różni się historia agregatu od historii systemu? 41. Co to jest prawnościowa przestrzeń stanów systemu? 42. Co to jest podsystem/nadsystem? 43. Scharakteryzuj przedsiębiorstwo jako system. 44. Jakie znasz rodzaje problemów? 45. Na czym polega rozwiązywanie problemów? 46. Jakie znasz rodzaje wnioskowania? 47. Na czym polega dedukcja? 48. Na czym polega dedukcja? 49. Scharakteryzuj rodzaje wyjaśniania. 50. Z jakich danych korzysta się w badaniach naukowych? 51. Jak zdobywa się dane? 52. Co składa się na etykę badań naukowych? 53. Na czym polega endomoralność badań naukowych? 54. Na czym polega egzomoralność badań naukowych? 55. Jak brzmi norma ogólna etyki zawodowej? 56. Co składa się na etos profesji badacza? 57. Scharakteryzuj cztery poziomy etyki nauki. 58. Czym różni się etyka badań naukowych od etyki biznesu? 59. Podaj elementy etyki nauki na poziomie mikro. 60. Podaj elementy etyki nauki na poziomie mezo. 61. Podaj elementy etyki nauki na poziomie makro 62. Podaj elementy etyki nauki na poziomie globalnym. 63. Podaj elementy Kodeksu Etycznego WSPiZ im. L. Koźmińskiego. 64. Za co odpowiada badacz nauk

7 praktycznych? 65. Za co odpowiada badacz nauk społecznych? 66. Za co odpowiada projektant? 67. Podaj kodeksy normujące etykę badacza oraz podaj czego dotyczą? 68. Na co zwracał uwagę Jan Paweł II w związku z etyką nauki? 69. Z jakich części powinna składać się rozprawa doktorska? 70. Na co należy zwracać uwagę przy pisaniu pracy naukowej? 71. Czego należy unikać w badaniach naukowych? 72. Jakie zagadnienia są ważne z punktu widzenia krytyki pracy naukowej? 73. Wymień listę pytań kontrolnych dotyczących pracy naukowej. KIERUNEK ROK STUDIÓW / SEMESTR STUDIÓW SPECJALNOŚĆ Studia Doktoranckie Pierwszy/Pierwszy TYP PRZEDMIOTU podstawowy P / kierunkowy K / specjalnościowy S POZIOM PRZEDMIOTU ** podstawowy P / średnio zaawansowany Ś / zaawansowany Z RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN NAUCZANIA, W TYM: P Z Wykład wprowadzenie do tematyki zajęć przez prowadzącego 12 Ćwiczenia Konwersatorium z wykładowcą Warsztaty grupowe Spotkania z praktykami Laboratorium Projekty E-learning Seminaria dyplomowe Inne metody Egzamin FORMA STUDIÓW stacjonarne S / niestacjonarne NS POZIOM STUDIÓW pierwszego stopnia I ST / drugiego stopnia II ST / magisterskie jednolite MJ JĘZYK WYKŁADOWY (polski / obcy jaki) NS III SD polski * Zakres wiadomości / umiejętności / kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej ** Poziom przedmiotu można zdefiniować przy pomocy takich czynników jak: - warunki wstępne (dopuszczające)

8 - efekty kształcenia - informacje bibliograficzne *** W standardach ECTS przyjęto, że na 1 godzinę zajęć prowadzonych na Uczelni (wykład, ćwiczenia) przypadają 2 godziny pracy własnej studenta\

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Szkoły Wyższej

Pedagogika Szkoły Wyższej Pedagogika Szkoły Wyższej UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI Pedagogika Szkoły Wyższej 1/2013 SZCZECIN 2013 Rada Naukowa Teresa Bauman, Maria Czerepaniak-Walczak, Barbara

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo