Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałnie Regionalne Strategie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałnie 8.2.2 Regionalne Strategie"

Transkrypt

1 1

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałnie Regionalne Strategie Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2013

3

4 Cel główny projektu Zwiększenie innowacyjności gospodarki regionu poprzez zintensyfikowanie powiązań między nauką i przemysłem

5 Cele szczegółowe projektu Ukierunkowanie 130 badań naukowych na sektory kluczowe dla rozwoju województwa; poprawę współpracy strefy naukowej z przemysłem w zakresie badań i transferu technologii poprzez 130 porozumień o współpracy; podjęcie dodatkowej działalności w przemyśle przez 130 doktorantów;

6 Cele szczegółowe projektu (cd.) zwiększenie potencjału, innowacyjności i konkurencyjności regionalnego przemysłu poprzez absorpcje nowych rozwiązań naukowych w formie 24 patentów, wzorów użytkowych lub rekomendacji odnośnie wdrożenia wyników prac badawczych w przedsiębiorstwie; propagowanie kluczowych dla regionu dziedzin badawczych wśród społeczeństwa

7 Wypłata stypendium 7

8 Kryteria dostępu dla uczestnika projektu (cz.1) uczestnikiem projektu mogą być doktoranci w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz ze zm.) mają otwarte przewody doktorskie w uczelniach wyższych lub instytutach naukowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, które uprawnione są do nadania stopnia naukowego doktora posiadają obywatelstwo Unii Europejskiej w chwili składania wniosku, posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie województwa dolnośląskiego

9 Kryteria dostępu dla uczestnika projektu (cz. 2) realizują prace doktorskie z dyscyplin uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa dolnośląskiego (szczegółowy wykaz w Załączniku do Regulaminu Przyznawania Stypendium) w ramach następujących dziedzin: - projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, -technologie informacyjne, -nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, -odnawialne i alternatywne źródła energii w chwili składania wniosku przedstawią zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich przez co najmniej następne 6 miesięcy.

10 Kryteria dostępu dla uczestnika projektu (cz. 3) nie otrzymują aktualnie stypendium na realizację swojej pracy doktorskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzą innowacyjne badania naukowe, których rezultaty mogą zostać w sposób praktyczny zastosowane i wdrożone na terenie województwa dolnośląskiego nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą działalność gospodarczą, której zakres nie jest związany z działaniami objętymi wsparciem w ramach realizowanej pracy badawczej.

11 Kryteria dostępu dla uczestnika projektu (cz. 3) nie otrzymują aktualnie stypendium na realizację swojej pracy doktorskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzą innowacyjne badania naukowe, których rezultaty mogą zostać w sposób praktyczny zastosowane i wdrożone na terenie województwa dolnośląskiego nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą działalność gospodarczą, której zakres nie jest związany z działaniami objętymi wsparciem w ramach realizowanej pracy badawczej.

12 Kryteria dostępu dla uczestnika projektu (cz. 4) mają podpisane co najmniej 1 porozumienie o współpracy z przedsiębiorcą z województwa dolnośląskiego, którego minimalny zakres został określony we wzorze; przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w formie: - spółki jawnej - spółki partnerskiej - spółki komandytowej - spółki komandytowo- akcyjnej - spółki akcyjnej - spółdzielni - spółki z ograniczoną - przedsiębiorstwa państwowego - odpowiedzialnością

13 Porozumienie o współpracy zawarte między doktorantem a przedsiębiorcą (cz.1) dokument określa cel priorytetowy oraz cele szczegółowe obu stron doktorant deklaruje pomoc przedsiębiorcy w realizacji bieżących zadań z zakresu swojej specjalizacji doktorant deklaruje aktywne uczestnictwo przy realizacji projektu badawczego doktorant zobowiązuje się udzielić przedsiębiorcy informacji o postępach w realizacji badań w przypadku braku przeciwwskazań, doktorant deklaruje możliwość wglądu w uzyskane wyniki badań przez przedsiębiorcę

14 Porozumienie o współpracy zawarte między doktorantem a przedsiębiorcą (cz.2) przedsiębiorcą w ramach współpracy wyraża chęć praktycznego wdrożenia wyników badań w przypadku pomyślnego ich zakończenia przedsiębiorca deklaruje pomoc doktorantowi w zakresie prowadzonych badań naukowych przedsiębiorca deklaruje udostępnienie w miarę możliwości informacji i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia planowanych badań przedsiębiorca deklaruje udostępnienie w miarę możliwości aparatury, która wspomoże prace badawcze doktoranta

15 Nabór wniosków

16 Kryteria oceny merytorycznej dotychczasowy dorobek naukowy stopień zaangażowania przewodu doktorskiego możliwość praktycznego zastosowania oraz wdrożenia wyników badań na terenie województwa dolnośląskiego poziom innowacyjności pracy doktorskiej w skali kraju i świata zakres nawiązanej współpracy z przedsiębiorcą i jej użyteczność dla prowadzonych badań

17 Kto może starać się o wpis na listę Recenzentów? (cz.1) osoba posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie jednej z dziedzin: - projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, -technologie informacyjne, -nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, -odnawialne i alternatywne źródła energii osoba posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ww. dziedzin

18 Kto może starać się o wpis na listę Recenzentów? (cz.2) osoba posiada wiedzę z Dolnośląskiej Strategii Innowacji korzysta w pełni z praw publicznych ma pełną zdolność do czynności prawnych nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane oskarżenia z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe nie jest pracownikiem zespołu projektowego Beneficjenta Systemowego

19 5 dni roboczych do 2 recenzentów PRZEDSIĘBIORCZY DOKTORANT INWESTYCJA W INNOWACYJNY ROZWÓJ REGIONU Komisja Stypendialna przypisuje wnioski recenzentom pozytywna informacja zwrotna w ciągu 5 dni roboczych brak odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych rezygnacja z oceny Podpisanie umowy 2 dni robocze zwrot 1 podpisanego egz. umowy do BS ocena merytoryczna zwrot dokumentów do BS 19

20 Komisja Stypendialna ciało opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie przyznawania stypendiów skierowanych do doktorantów sprawowanie nadzoru nad całością procesu przyznawania stypendium (np. dobór recenzentów do wniosku styp., przyznawanie dodatkowych punktów wnioskom styp., wyłonienie listy potencjalnych kandydatów kwalifikujących się do otrzymania stypendium, sporządzanie listy rezerwowej doktorantów, wnioskowanie do ZWD o cofnięcie lub wstrzymanie wypłaty stypendium)

21 Ocena merytoryczna

22 22

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/14 z dnia 26.02.2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UMB Z OTWARTYM PRZEWODEM

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r. 28 marca 2013 r. Webinar, 6 marca 2013 r. 1 PROGRAM SEMINARIUM 1. Cele Programu 2. Warunki uczestnictwa 3. Specyfika

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo