Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization"

Transkrypt

1 World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek Opracowanie graficzne: Marek Sikorski Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009 Publikacja bezpłatna Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej. Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ISBN

3 Wprowadzenie We współczesnej gospodarce szczególny nacisk położony jest na wzrost i rozwój innowacyjności, osiągany między innymi poprzez ochronę wyników prac naukowo-badawczych, warunkującą ich efektywne wdrożenie i w konsekwencji uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych. Odpowiednia ochrona wynalazków przesądza o przewadze rynkowej i sukcesie komercyjnym, a jednocześnie przyczynia się do powstawania kolejnych rozwiązań, decydujących o dalszym postępie naukowo-technicznym. Przedsiębiorstwa mają wiele możliwości wykorzystywania własnych patentów, czy to w nowych towarach, procesach lub usługach, osiągając tym samym przewagę konkurencyjną na rynku. Niejednokrotnie udostępnienie nowych technologii następuje w wyniku udzielenia licencji, w takim przypadku są one źródłem korzyści pochodzących z opłat licencyjnych. W coraz większym stopniu patenty traktowane są również jako aktywa stanowiące źródło informacji o możliwościach technologicznych przedsiębiorstwa, wzmacniając ich pozycję przetargową w rozmaitych negocjacjach, takich jak tworzenie joint ventures, dokonywanie fuzji oraz przejęć, czy też wprowadzanie przedsiębiorstwa na rynki finansowe. Celem niniejszego poradnika jest zwiększenie świadomości w zakresie ochrony własności przemysłowej i stopnia wykorzystania systemu patentowego dla uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W przygotowaniu poradnika wykorzystane zostało opracowanie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pt.: Inventing the Future. An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises. Ze względu na popularyzatorski charakter opracowania konieczne było dokonanie pewnych uproszczeń. W związku z powyższym publikacja niniejsza nie może być traktowana jako oficjalne stanowisko lub wykładnia przepisów prawa dokonana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Zawarte w opracowaniu informacje stanowią jedynie ogólne wytyczne dla postępowania w sprawach związanych z ochroną wynalazków. W opracowaniu, w celach ilustracyjnych, wykorzystano przykłady produktów wytworzonych według wynalazków opatentowanych w Polsce oraz w innych państwach, będących własnością różnych przedsiębiorstw lub osób fizycznych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

4

5 1. Patenty Czym jest patent? Patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek bez względu na dziedzinę techniki który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Art. 24 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo właśności przemysłowej (dalej: Pwp) Patent przyznaje uprawnionemu wyłączne prawo do wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży czy też importu produktu lub procesu opartego na wynalazku, tym samym zakazując takich działań innym podmiotom bez uprzedniej zgody właściciela patentu. Patent jest ważnym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej, m.in. w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, podniesienia renomy przedsiębiorstwa oraz jego wartości rynkowej, Firma LfC sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, którą w 1989 r. założył ekspert w inżynierii biomechanicznej dr inż. Lechosław Ciupik, odniosła światowy sukces w zakresie projektowania i produkcji sprzętu chirurgicznego stosowanego w ortopedycznym i neurochirurgicznym leczeniu kręgosłupa. Przy udziale specjalistów z różnych dziedzin techniki i medycyny w firmie opracowano wiele opatentowanych wynalazków, w tym unikalny System Kręgosłupowy DERO (Spinal System DERO), stanowiący zestaw powiązanych ze sobą i wzajemnie się uzupełniających wynalazków wspomagających chirurgiczne leczenie kręgosłupa na całej jego długości. W 2007 r. firma LfC zawarła kontrakt z amerykańską firmą Blackstone/Orthofix, sprzedając prawa do zgłoszonego wynalazku dystansowy implant międzywyrostkowy (zgłoszenie w Polsce nr , zgłoszenie międzynarodowe nr PCT/PL/000059) stosowanego w małoinwazyjnej metodzie stabilizacji biomechanicznej kręgosłupa lędźwiowego z zachowaniem ruchomości (upowszechnionej na Świecie również pod nazwą inswing/dero), a także know-how związane z wynalazkiem. W 2008 r. kontrahent amerykański chcąc osiągnąć sukces na rynku chirurgicznym, zdecydował o powierzeniu produkcji implantów wytwarzanych według tego wynalazku firmie LfC. Jednocześnie została zawarta umowa dotycząca prowadzenia dalszej, innowacyjnej działalności badawczo- -rozwojowej. 3

6 a także uzyskania dodatkowych dochodów, np. z licencji udzielonych na korzystanie z danego wynalazku. Produkt złożony (np. aparat fotograficzny, telefon komórkowy czy samochód) może zawierać wiele rozwiązań technicznych chronionych patentami, które mogą należeć do tego samego lub różnych podmiotów (uprawnionych). Patenty są udzielane przez krajowe urzędy ds. własności przemysłowej, w Polsce przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, lub urzędy regionalne (np. Europejski Urząd Patentowy i inne urzędy regionalne patrz str. 30 w takim przypadku patent udzielany jest w wyznaczonych Kask motocyklowy wytwarzany przez koreańską firmę HJC, jest chroniony patentem w 42 państwach. Dzięki nowatorskiej technologii oraz nowoczesnemu wzornictwu firma osiągnęła status lidera w produkcji i sprzedaży kasków, które stanowią 95% produktów oferowanych przez HJC. Aby utrzymać ten status ponad 10% dochodów firmy inwestowanych jest w działalność badawczo- -rozwojową ukierunkowaną na opracowywanie nowych rozwiązań technicznych. przez zgłaszającego państwach). Patent udzielany jest na czas określony, tzn. maksymalnie na 20 lat licząc od dnia dokonania zgłoszenia, oczywiście pod warunkiem, że wszelkie opłaty związane z udzieleniem i utrzymaniem ochrony wynalazku zostały wniesione w terminie. Należy pamiętać, że patent jest prawem obowiązującym terytorialnie, ograniczonym granicami geograficznymi danego państwa lub regionu, w którym został udzielony. Zgłaszający zobowiązany jest do publicznego ujawnienia istoty wynalazku w jego opisie, który stanowi część dokumentacji zgłoszeniowej. Informacja o zgłoszeniu patentowym oraz o udzielonym patencie jest publikowana przez urzędy patentowe na świecie w oficjalnych publikacjach, w Polsce odpowiednio w Biuletynie Urzędu Patentowego (zgłoszenie) i Wiadomościach Urzędu Patentowego (udzielony patent). Czym jest wynalazek? W polskiej ustawie Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. (Pwp), podobnie jak w ustawach innych państw oraz międzynarodowych konwencjach patentowych, zrezygnowano z definiowania wynalazku. Niewątpliwie wiąże się to z trudnością bądź nawet niemożnością sformułowania takiej definicji. Ustawodawcy w większości krajów poprzestali na określeniu wymogów jakie powinien spełniać wynalazek podlegający opatentowaniu. Patenty udzielane 4

7 RELACJE POMIĘDZY WYNALAZKIEM A INNOWACJĄ Wynalazek jest nowym rozwiązaniem określonego problemu mającym wyłącznie charakter techniczny. Innowacja (od łac. innovare odnowić) jest określana jako nowość, celowo wprowadzana zmiana zarówno w technice, jak i w organizacji, działalności gospodarczej lub w innej sferze ludzkiego życia. Innowacja może dotyczyć także przekształcenia wynalazku w produkt lub proces nadający się do wprowadzenia na rynek. Niektóre z powodów, dla których przedsiębiorstwa wprowadzają innowacyjne rozwiązania: aby ulepszyć proces wytwarzania produktu, w celu oszczędzenia kosztów i podniesienia produktywności, aby wprowadzić nowe produkty, zgodnie z potrzebami klientów, aby wyprzedzać konkurencję i powiększać rynki zbytu, aby mieć pewność, że technologia jest właściwie rozwijana dla sprostania aktualnym i pojawiającym się potrzebom gospodarki i klientów, aby uniezależnić się technologicznie od rozwiązań będących w posiadaniu innych przedsiębiorstw. są na rozwiązania o charakterze technicznym które są: nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (te kryteria omówione zostały w dalszej części niniejszej publikacji). Wynalazek może dotyczyć opracowania nowego urządzenia, produktu, metody, procesu lub może stanowić istotne unowocześnienie już istniejących rozwiązań. Dlaczego należy rozważyć opatentowanie swojego wynalazku? Rosnące zapotrzebowanie na nowatorskie produkty oraz zwiększająca się konkurencja na rynku wywierają olbrzymią presję na innowacyjność przedsiębiorstw, co wiąże się z koniecznością indywidualnego opracowywania nowych technologii bądź produktów lub uzyskiwania dostępu do innowacyjnych rozwiązań będących w posiadaniu innych przedsiębiorstw. Prawo wyłączne w postaci patentu może mieć ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw innowacyjnych, umożliwiając ich skuteczną działalność w wymagającym i dynamicznym środowisku gospodarczym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. 5

8 Dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej można uzyskać: Silną pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną. Patent daje uprawnionemu wyłączne prawo do zarobkowego lub zawodowego korzystania z opatentowanego wynalazku, tym samym wyklucza swobodne stosowanie tego wynalazku przez konkurentów. Prowadzi to do znaczącego zredukowania ryzyka działalności w danym obszarze, jak również ogranicza możliwości konkurentów. Uzyskanie patentu na wartościowy wynalazek pozwoli przedsiębiorstwu na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Wyższe dochody lub zwrot nakładów inwestycyjnych. Jeżeli przedsiębiorstwo opracowując wynalazek zainwestowało znaczną ilość środków finansowych w B+R, oraz kadrę i czas, patent może stanowić narzędzie służące w odzyskaniu poniesionych nakładów i osiągnięciu zysku. Dodatkowy dochód z licencji lub przeniesienia praw. Uprawniony może udzielić innym podmiotom licencji na korzystanie z wynalazku w zamian za opłaty licencyjne lub udział w zyskach z tego wynalazku. Sprzedaż patentu pociąga za sobą przeniesienie własności, podczas gdy udzielenie licencji oznacza zgodę na korzystanie z licencjonowanego wynalazku na warunkach szczegółowo określonych w umowie licencyjnej. Dostęp do technologii poprzez licencję wzajemną. Jeżeli dla efektywnego wykorzystania własnego wynalazku konieczne jest także używanie technologii będącej własnością innego podmiotu, istnieje możliwość zawarcia umowy o licencji wzajemnej ( krzyżowej ). Na skutek tego rodzaju umowy przedsiębiorca i inne strony wzajemnie udzielają upoważnienia do korzystania z jednego lub wielu patentów na warunkach określonych w umowie. Dostęp do nowych rynków. Patent lub uzyskanie licencji na opatentowany wynalazek (a nawet na wynalazek dopiero zgłoszony do ochrony patentowej) może umożliwić przedsiębiorstwu zaistnienie na rynkach, które dotychczas były niedostępne. Wynalazek taki powinien być jednak chroniony patentem lub przynajmniej zgłoszony do ochrony na terytorium tych wszystkich państw, których rynkami zbytu przedsiębiorca jest zainteresowany. Zwiększenie pewności obrotu. Poprzez uzyskanie ochrony patentowej przedsiębiorca redukuje niebezpieczeństwo naruszenia swych praw przez konkurencję podczas komercjalizacji produktu. Patent uniemożliwia bowiem innym podmiotom opatentowanie takiego samego wynalazku, 6

9 zapewniając uprawnionemu z patentu swoistą pozycję monopolistyczną. Możliwość uzyskania grantów i/lub zwiększenia funduszy. Posiadanie patentów (lub licencji na używanie patentu, do którego prawa przysługują innym podmiotom) może zwiększyć możliwości przedsiębiorcy w zakresie pozyskiwania kapitału, który pozwoli wprowadzić dany produkt na rynek, oraz ewentualnie kontynuować prace nad doskonaleniem produktu. W niektórych sektorach (np. biotechnologicznym), często niezbędne jest posiadanie silnego portfolio patentów, w celu przyciągnięcia inwestora kapitałowego. Silne narzędzie do podjęcia działań przeciwko naruszającym. Posiadanie patentu znacząco wzmacnia zdolność przedsiębiorcy do podjęcia kroków prawnych w stosunku do podmiotów naruszających chroniony wynalazek. Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Partnerzy handlowi, inwestorzy, akcjonariusze i klienci mogą postrzegać portfolio patentowe jako wyraz wysokiego poziomu doświadczenia, specjalizacji i zdolności technologicznej danego przedsiębiorstwa. Taki potencjał patentowy może być pomocny przy pozyskiwaniu funduszy, wyszukiwaniu partnerów gospodarczych oraz podnoszeniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Jeżeli wynalazek spełnia wymogi patentowalności, to czy zawsze warto go opatentować? Nie zawsze. Nawet jeżeli wynalazek spełnia wymogi patentowalności, nie oznacza to automatycznie uzyskania wymiernych korzyści, zarówno finansowych, jak również technologicznych. Decyzja o tym, czy dokonać zgłoszenia jest elementem polityki patentowej przedsiębiorstwa i co do zasady powinna opierać się na prawdopodobieństwie uzyskania patentu, którego zastosowanie przyniesie wymierne korzyści. Patent nr US Innowacyjny przyrząd używany do wykonywania otworów w szkle i ceramice został opatentowany przez peruwiańskiego wynalazcę Jose Vidal Martina, który następnie samodzielnie wprowadził przyrząd do obrotu, jak również uzyskał dodatkowe dochody z zawartych umów licencyjnych na ten wynalazek. 7

10 Czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę przy podjęciu decyzji o dokonaniu zgłoszenia patentowego: czy istnieją jakieś alternatywne rozwiązania podobne do opracowanego wynalazku i w jaki sposób nawiązują do niego? czy wynalazek jest użyteczny jeżeli chodzi o unowocześnienie już istniejącego produktu lub wytworzenie produktu całkiem nowego? czy jest rynek zbytu dla wynalazku? czy są potencjalni licencjobiorcy lub inwestorzy, którzy pomogą we wprowadzeniu produktu na rynek? jak posiadanie opatentowanego wynalazku może pomóc w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej na danym rynku? W 1994 r. nowopowstała australijska spółka typu start-up o nazwie ITL Corporation dokonała zgłoszenia na swój pierwszy produkt unikalnie zaprojektowane urządzenie do pobierania krwi, którego igła jest automatycznie zabezpieczana natychmiast po wyjęciu z żyły krwiodawcy. Pozwala to na maksymalne zredukowanie możliwości zranienia zużytą igłą przez wszystkie osoby mogące zetknąć się z takim urządzeniem, począwszy od pracowników służby zdrowia aż po służby gospodarujące odpadami. Produkt ten, chroniony jako wynalazek, wzór użytkowy i przemysłowy, skomercjalizowano pod nazwą Donorcare. Odniósł on ogromny sukces na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. czy inne przedsiębiorstwa konkurencyjne mogą opracować podobny, lecz posiadający zdolność patentową wynalazek i jak to wpłynie na wartość i możliwość dalszego stosowania wynalazku wcześniejszego? czy zyski z prawa wyłącznego przewyższą opłaty za dokonanie zgłoszenia i utrzymanie patentu? 8

11 PATENTY A TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Jeżeli wynalazek spełnia wymagania dotyczące patentowalności (patrz str. 10) należy rozważyć czy jest możliwe utrzymanie istoty wynalazku jako tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how), czy też opatentować wynalazek lub go ujawnić, uniemożliwiając tym samym opatentowanie tego wynalazku gdziekolwiek na świecie (tego typu działanie znane jest pod nazwą: defensive publication). Niektóre korzyści z ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie wymaga kosztów związanych z ochroną patentową, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie wymaga ujawnienia czy też rejestracji w urzędzie krajowym, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest ograniczona w czasie, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa ma efekt natychmiastowy. Niekorzystne skutki związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa: jeżeli tajemnica zostanie ujawniona, wtedy każdy, kto uzyska do niej dostęp będzie mógł korzystać z tego rozwiązania w sposób nieograniczony i czerpać zyski z jego komercjalizacji, poziom ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest zdecydowanie niższy niż w przypadku posiadania patentu na to rozwiązanie. Podczas gdy know-how może być postrzegane jako alternatywny do zgłoszenia patentowego sposób ochrony wynalazków, zazwyczaj uzupełniają się one wzajemnie. Najbardziej znanym przykładem wynalazku chronionego nie patentem, ale jako tajemnica przedsiębiorstwa jest receptura Coca-Coli, która została opracowana w 1886 r. przez Johna Stitha Pembertona, aptekarza z Atlanty. Gdyby receptura produkcji napoju została zgłoszona do opatentowania niezwłocznie po opracowaniu, ochrona patentowa wygasłaby po dwudziestu latach od daty zgłoszenia i od tej pory każdy mógłby czerpać korzyści z produkcji napoju o identycznym składzie. Tymczasem receptura Coca-Coli już od ponad 120 lat stanowi tajemnicę produkcyjną przedsiębiorstwa The Coca-Cola Company. 9

12 Jakie cechy decydują o zdolności patentowej wynalazku? Zgodnie z przepisami ustawy Pwp, aby wynalazek posiadał zdolność patentową musi spełniać szereg wymogów. Patenty są udzielane wyłącznie na rozwiązania o charakterze technicznym, bez względu na dziedzinę techniki, które: są nowe (patrz str. 11) posiadają poziom wynalazczy (patrz str. 12) i nadają się do przemysłowego stosowania (patrz str. 12) Naukowcy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. Andrzeja Kowalczyka rozpoczęli w 1999 r. prace nad wykorzystaniem detekcji widmowej w tomografii optycznej. W wyniku prowadzonych prac badawczych opracowane zostały dwa wynalazki: Sposób szybkiego obrazowania obiektów metodą spektralnej tomografii optycznej w świetle częściowo spójnym oraz Układ sterowania natężeniem wiązki światła w urządzeniu do spektralnej tomografii optycznej, które zostały zgłoszone do opatentowania w Urzędzie Patentowym RP oraz za granicą. Wynalazki te stanowią podstawę nowoczesnej technologii służącej do odczytywania zmian w siatkówce oka 100 razy szybciej i dokładniej niż umożliwiały to technologie stosowane do tej pory. Wyłączne prawa do komercjalizacji tych wynalazków uzyskała firma Optopol SA z siedzibą w Zawierciu. Testowy egzemplarz Spektralnego Optycznego Koherentnego Tomografu Copernicus, wytworzony w oparciu o zgłoszone do opatentowania wynalazki, zaprezentowany został publicznie w 2005 r. W następnym roku rozpoczęto jego seryjną produkcję. Copernicus, uważany za najnowocześniejsze tego typu urządzenie na świecie, odniósł niekwestionowany sukces rynkowy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Tylko w 2008 r. firma Optopol wyprodukowała prawie pół tysiąca tomografów, co przełożyło się na dwudziestoprocentowy udział w światowym rynku tomografii spektralnej. 10

13 Co to jest zdolność patentowa? W Polsce, podobnie jak w większości innych państw na świecie, pojęcie wynalazku patentowalnego jest określone w aspekcie pozytywnym (jakie wynalazki mogą podlegać opatentowaniu patrz str ) jak również w aspekcie negatywnym (jakie rozwiązania nie nadają się do opatentowania). Z mocy prawa za wynalazki nie uważa się w szczególności (art. 28 Pwp): odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; wytworów o charakterze jedynie estetycznym; planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; programów do maszyn cyfrowych; przedstawienia informacji. Ponadto na pewne rozwiązania techniczne, pomimo spełnienia przesłanek patentowalności, nie udziela się patentów. W Polsce są to (art. 29 Pwp): wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; jednakże nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo; odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami (sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie); sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. W jaki sposób ocenia się nowość wynalazku? Wynalazek jest nowy jeśli nie stanowi części stanu techniki. Pojęcie stan techniki generalnie odnosi się do wiedzy technicznej, powszechnie dostępnej na całym świecie w dacie, według której ocenia się nowość wynalazku (z reguły jest to data zgłoszenia wynalazku do ochrony). Gdziekolwiek na świecie ujawniona informacja o istocie wynalazku w formie pisemnej, ustnej, poprzez wystawienie, czy używanie stanowi 11

14 część stanu techniki. W szczególności publikacja w czasopiśmie naukowym, prezentacja na konferencji naukowej, użycie w obrocie komercyjnym, zaprezentowanie na wystawie czy w katalogu firmowym sprawia, że rozwiązanie traci cechę nowości i w związku z tym jego opatentowanie nie jest możliwe. Kluczowe w staraniach o uzyskanie ochrony patentowej jest zatem zapobieganie ujawnianiu istoty wynalazku przed złożeniem wniosku o udzielenie patentu. Kiedy wynalazek posiada poziom wynalazczy? Wynalazek posiada poziom wynalazczy (jest nieoczywisty), jeśli dla specjalisty w danej dziedzinie nie wynika on wprost ze stanu techniki. Wymaganie poziomu wynalazczego służy zapewnieniu, by patenty były udzielane tylko na prawdziwie twórcze i pomysłowe rozwiązania, a nie takie, które znawca w konkretnej dziedzinie może z łatwością wywieść z tego, co jest już publicznie znane. W świetle orzecznictwa sądowego poziomu wynalazczego nie posiadają rozwiązania polegające m.in. na: zmianie jedynie rozmiaru produktu, która czyni go przenośnym; połączeniu kilku znanych rozwiązań lub elementów o ile nie prowadzi to do zmiany ich funkcji ani osiągnięcia korzystniejszego efektu niż suma rezultatów cząstkowych; zmianie zastosowanych komponentów na znane ekwiwalenty. Co oznacza możliwość przemysłowego stosowania? Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Efekt wykorzystania wynalazku nie może być jedynie czysto teoretyczny, musi być użyteczny i powtarzalny. W niektórych krajach, zamiast przemysłowej stosowalności jednym z kryteriów zdolności patentowej jest użyteczność. Wymóg ten stał się szczególnie istotny dla patentów dotyczących łańcuchów genetycznych, których użyteczność może nie być znana w chwili zgłaszania rozwiązania do opatentowania. Jak szczegółowo należy ujawnić wynalazek w zgłoszeniu patentowym? Zgodnie z regulacjami prawnymi w większości państw, w tym w Polsce, ujawnienie powinno być dokonane w taki sposób, aby zarówno istota wynalazku, jak i samo rozwiązanie były jednoznacznie zrozumiałe w stopniu potrzebnym do zrealizowania wynalazku. W niektórych państwach prawo patentowe wymaga, aby wynalazca wskazał najlepszy sposób wykorzystania wynalazku. 12

15 WZORY UŻYTKOWE Kilka cech wzoru użytkowego: Warunki do udzielenia ochrony na wzór użytkowy, inaczej niż w przypadku zgłoszenia wynalazku z reguły nie zawierają wymogu poziomu wynalazczego rozwiązania. Wzory użytkowe są chronione tylko w niektórych państwach. Aktualnie (na dzień 1 lipca 2009 r.) o ochronę wzoru użytkowego można się ubiegać w 78 państwach, wraz z Polską (są to m.in.: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Japonia, Korea Południowa, Portugalia, Rosja, Słowacja czy Ukraina). W niektórych z tych państw zakres ochrony jest ograniczony tylko do pewnego obszaru techniki. W Polsce chroniony wzór użytkowy może dotyczyć wyłącznie przedmiotu materialnego o trwałej postaci, określonego poprzez cechy techniczne przedmiotu, przejawiające się w ukształtowaniu przestrzennym (kształcie) i/lub budowie (konstrukcji) przedmiotu, jako całości, bądź funkcjonalnym zestawieniu elementów niepołączonych ze sobą konstrukcyjnie. W innych państwach uzyskanie ochrony na wzór użytkowy możliwe jest również dla sposobów i metod (tak jak np. w Austrii). Ze względu na mniejszą liczbę zgłoszeń i zakres badania niż w przypadku wynalazków, procedura związana z uzyskaniem ochrony na wzór użytkowy zazwyczaj trwa krócej. Maksymalny okres ochrony wzoru użytkowego jest na ogół krótszy niż w przypadku patentów w Polsce jest to maksymalnie 10 lat. W pewnych przypadkach już po dokonaniu zgłoszenia wynalazku można je zamienić na zgłoszenie wzoru użytkowego po stwierdzeniu braku wystarczającego poziomu wynalazczego dla uzyskania ochrony patentowej danego rozwiązania technicznego. W takiej sytuacji pierwotne zgłoszenie patentowe musi spełniać wymogi przewidziane dla dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego, powinno dotyczyć zatem nowego i użytecznego rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczącego kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. W Polsce zgłoszenie wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego powinno obejmować: podanie zawierające między innymi oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa ochronnego, opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę, zastrzeżenie lub zastrzeżenia ochronne, skrót opisu, rysunek lub rysunki. 13

16 Jakie prawa wynikają z przyznanego patentu? Patent przyznaje osobie, której został udzielony, prawo wyłączne do zarobkowego i zawodowego korzystania z wynalazku, umożliwiając tym samym zapobieganie, lub powstrzymanie innych osób nieuprawnionych od wytwarzania, wykorzystywania, sprzedaży, czy importowania produktu lub procesu opartego na opatentowanym rozwiązaniu. Co warto podkreślić, patent nie gwarantuje jego właścicielowi nieograniczonej swobody używania rozwiązania objętego ochroną, a jedynie uniemożliwia swobodne korzystanie z opatentowanego wynalazku przez inne podmioty. Regulacje krajowe określają WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost zgłoszeń wynalazków i udzielanych patentów w dziedzinie biotechnologii. Regulacje prawne przyjęte w poszczególnych państwach pomimo pewnego zróżnicowania generalnie za wynalazki biotechnologiczne uznają rozwiązania dotyczące wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, przy pomocy którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany (np. metodą inżynierii genetycznej). Wynalazek biotechnologiczny musi również spełniać wymogi dotyczące nowości, poziomu wynalazczego i stosowania przemysłowego. Polskie uregulowania prawne, jak również uregulowania w niemal wszystkich państwach, zezwalają na patentowanie rozwiązań związanych z mikroorganizmami. Wymagają one deponowania próbek mikroorganizmów w uprawnionych do tego instytucjach dopóki mikroorganizmy te nie są publicznie dostępne i nie mogą być prawidłowo przedstawione. Wiele krajów, w tym Polska, wyklucza możliwość opatentowania nowych odmian roślin i zwierząt, ponieważ istnieje odrębny system ochrony nowych gatunków roślin i zwierząt (patrz Prawo patentowe zezwala natomiast na patentowanie materiału biologicznego, który został oczyszczony i wyizolowany z naturalnego środowiska, albo wytworzony w procesie technologicznym. Ustawa Pwp wskazuje konkretne typy wynalazków, które nie mogą zostać objęte ochroną patentową. Należą do nich m.in. sposoby klonowania ludzi czy sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka. Ogólnie przyjęte na świecie jest, iż za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją genu. Jest jednak możliwe opatentowanie elementów wyizolowanych z ciała ludzkiego lub wytworzonych sposobem technicznym, w tym sekwencji lub częściowej sekwencji genu, pod warunkiem ujawnienia ich przemysłowego zastosowania. 14

17 szczegółowo ograniczenia praw z patentu oraz warunki korzystania z chronionych wynalazków przez osoby trzecie. Ponadto bardzo często zakres ochrony poszczególnych patentów zachodzi na siebie i uzupełnia się wzajemnie. Dlatego niejednokrotnie aby wprowadzić do obrotu własne opatentowane rozwiązania, konieczne jest uzyskanie licencji na używanie wynalazków opatentowanych przez inne osoby. Dodatkowo, zanim konkretne wynalazki (na przykład leki) będą mogły zostać wprowadzone do obrotu konieczne może być uzyskanie na to dalszych zezwoleń (na przykład zgoda na obrót wydana przez odpowiedni urząd regulacyjny, w Polsce dla produktów farmaceutycznych jest to Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Rzeczypospolitej Polskiej). Kto może dokonać zgłoszenia i kto jest właścicielem praw z patentu? W większości państw, w tym w Polsce, zgłoszenia może dokonać osoba, która jest twórcą wynalazku lub, jeżeli wynalazek powstał w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy albo innej umowy cywilnoprawnej, zgłoszenia może dokonać pracodawca bądź zamawiający, chyba że strony uzgodniły inaczej. Zgłaszającym może być osoba fizyczna (np. twórca) lub osoba prawna (np. przedsiębiorstwo). Wynalazki pracownicze. Prawa do wynalazku opracowanego przez pracowników mogą z mocy prawa należeć do pracodawcy, o ile umowa o pracę z pracownikiem nie stanowi inaczej. W niektórych przypadkach, jeżeli wynalazek zostanie dokonany poza obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę a jedynie przy pomocy pracodawcy, wynalazcy przysługuje prawo do uzyskania patentu, zaś jego pracodawca uzyskuje niewyłączne prawo korzystania z przedmiotowego rozwiązania we własnym zakresie. Umowy o pracę powinny szczegółowo określać warunki nabywania praw do wynalazków dokonywanych przez pracowników. Kwestie te można również uregulować w stosownych regulaminach wewnętrznych. Wynalazki opracowane przez zleceniobiorców. W Polsce, podobnie jak w innych państwach, zleceniodawca bądź zamawiający dokonanie wynalazku na mocy umowy cywilnoprawnej traktowany jest podobnie jak pracodawca. Zatem jeśli przedmiotem zamówienia jest dokonanie wynalazku przez zleceniobiorcę to, o ile umowa nie stanowi inaczej, prawo do wynalazku przysługuje zamawiającemu. W przypadku braku jednoznacznych postanowień umownych istnieje ryzyko, że przedsiębiorca nie będzie miał zagwarantowanych praw do twórczego 15

18 rezultatu pomimo sfinansowania prac nad wynalazkiem. Wynalazek opracowany przez wielu twórców. Jeśli w opracowywaniu i realizacji wynalazku twórczy wkład ma więcej niż jedna osoba, prawa do wynalazku przysługują im wspólnie i w charakterze współtwórców wymienieni są oni w zgłoszeniu patentowym. Jeśli są oni jednocześnie zgłaszającymi, patent zostanie im przyznany łącznie. Nie jest wymagane aby wkład w opracowanie wynalazku był identyczny, udział współtwórców ustalany jest z reguły proporcjonalnie do wkładu pracy twórczej. Art Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, twórcy. 2. Współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie. 3. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. 4. W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będą prawa, o których mowa w ust. 1, w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w związku z wykonywaniem tej umowy. 5. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo, o którym mowa w ust. 1. Art Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. 2. Umowa o przeniesienie prawa, o którym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 16

19 2. Jak uzyskać patent Od czego należy zacząć? Pierwszym krokiem powinno być zapoznanie się ze stanem techniki. Ze względu na to, że w ostatnich latach liczba udzielanych patentów na świecie dynamicznie rośnie i zbliża się do dwóch milionów rocznie, istnieje poważne ryzyko iż jeden z nich, bądź ich zestawienie, stanowić będzie przeszkodę dla uznania nowości zgłoszonego wynalazku lub w świetle wcześniejszych rozwiązań wynalazek zostanie uznany za oczywisty i tym samym nie będzie posiadał zdolności patentowej. Przeprowadzenie dokładnych poszukiwań w stanie techniki może pozwolić na uniknięcie strat finansowych, związanych z ubieganiem się o ochronę patentową, jeśli wykażą one istnienie rozwiązań mogących uniemożliwić opatentowanie opracowanego wynalazku. Należy pamiętać, iż badanie stanu techniki przeprowadza się nie tylko w oparciu o literaturę patentową, obejmującą dokonane zgłoszenia i przyznane patenty, ale również literaturę niepatentową. Badanie powinno zatem objąć również wszystkie istotne publikacje, w tym książki, czasopisma naukowe i techniczne, sprawozdania z konferencji, informacje na stronach internetowych, katalogi firmowe czy wydawnictwa handlowe. Informacja patentowa jest unikalnym źródłem informacji technicznych, które wykorzystywane w planowaniu strategii patentowej i przedsięwzięć biznesowych, mogą stanowić znaczną wartość dla firm. Często pierwsze ujawnienie istoty wynalazku następuje dopiero w publikacji zgłoszenia patentowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Opublikowane zgłoszenia patentowe są źródłem wiedzy o rezultatach badań naukowych w danej dziedzinie na długo przed pojawieniem się na rynku konkretnego produktu. Opracowywanie nowych rozwiązań nadających się do opatentowania powinno być istotą aktywności działów Badań i Rozwoju (B+R) każdego przedsiębiorstwa. Jak i gdzie można prowadzić poszukiwania w stanie techniki? Patenty i zgłoszenia wynalazków, publikowane przez urzędy patentowe w formie periodycznych biuletynów, są dostępne również on-line, co sprawia, że przegląd stanu techniki jest ułatwiony. Baza danych Urzędu Patentowego RP udostępniona jest on-line na witrynie internetowej Urzędu pod adresem: Ważnym narzędziem do prowadzenia poszukiwań w stanie techniki jest serwis umożliwiający dostęp do ponad 50 mln dokumentów patentowych z całego świata. Poradnik prowadzenia poszukiwań w bazie w języku polskim jest udostępniony na stronie Urzędu Patentowego RP pod adresem: 17

20 Dodatkowo Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) udostępnił bazę ponad 7 mln aktualnych i historycznych zgłoszeń patentowych poprzez wyszukiwarkę internetową Google na stronie: Listę urzędów, które nieodpłatnie udostępniają swoje bazy patentów, można znaleźć na stronie internetowej: Ponadto wiele urzędów patentowych i innych instytucji udostępnia dostęp do baz danych za opłatą. O ile dostęp do informacji o patentach poprzez Internet jest prosty, o tyle nie jest łatwe przeprowadzenie ich zaawansowanego przeglądu. Język używany w dokumentacji patentowej jest złożony, z tego powodu profesjonalne przeprowadzenie badania stanu techniki wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Wstępne sprawdzenie może zostać dokonane przy użyciu nieodpłatnych internetowych baz danych, jednak większość przedsiębiorstw potrzebujących informacji patentowej w celu podejmowania kluczowych decyzji biznesowych (np. czy ubiegać się o uzyskanie patentu) używa bardziej rozbudowanych, płatnych baz danych i korzysta ZNACZENIE REGULARNEGO PRZEGLĄDANIA BAZ DANYCH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ PATENTOWĄ Poza sprawdzeniem czy wynalazek posiada zdolność patentową, regularny i skuteczny przegląd patentowych baz danych może dostarczyć bardzo istotnych informacji i rozeznania na temat: aktywności patentowej aktualnych i przyszłych konkurentów na rynku, aktualnych kierunków i tendencji rozwoju, rozwiązań, na które można uzyskać licencje, potencjalnych dostawców, partnerów biznesowych oraz aktywnych patentowo ośrodków naukowych, potencjalnych nisz rynkowych możliwych do zagospodarowania, patentów zgłaszanych przez inne osoby w celu upewnienia się, że opracowywany produkt ich nie narusza, wdrożonych rozwiązań oraz patentów, które już wygasły, możliwości opracowania nowych rozwiązań, przy wykorzystaniu wiedzy o istniejących technologiach. 18

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie We współczesnej gospodarce szczególny nacisk położony jest na wzrost i rozwój innowacyjności, osiągany między innymi poprzez ochronę wyników prac naukowo-badawczych, warunkującą ich efektywne

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek Opracowanie graficzne: Marek Sikorski Krajowa

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 PROCEDURY PATENTOWE Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP Własność intelektualna: wynalazki

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH WYNALAZKI Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami, dalej jako p.w.p.), jak również inne ustawy na świecie

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3 WYKŁAD 3. TREŚĆ I. Ochrona wynalazków. Pojęcie wynalazku. Przesłanki zdolności patentowej wynalazku. Procedura udzielania patentów. Treść i zakres patentu. Wynalazki

Bardziej szczegółowo

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej 4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO 4.1. Przedmioty własności przemysłowej Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie).

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, dostosowując polski system prawa patentowego do standardów europejskich, objęła ochroną pate

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, dostosowując polski system prawa patentowego do standardów europejskich, objęła ochroną pate Standardy patentowania wynalazków biotechnologicznych prawo unijne Unia Europejska ustaliła standardy patentowania wynalazków biotechnologicznych w Dyrektywie 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z

Bardziej szczegółowo

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Formułowanie zastrzeżeń patentowych w dziedzinie chemii Seminarium współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie

Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie Agnieszka Śnieżko Rzecznik patentowy Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie Podstawowe pojęcia i procedury Cechy wynalazku podlegającego ochronie Uchwalona w dniu 30 czerwca 2000 roku ustawa

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014 PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa Warszawa Plan prezentacji Co to jest wynalazek? Patent jak go uzyskać? Co nam daje patentowanie? Wzór użytkowy

Bardziej szczegółowo

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie Fundusz Zaawansowanych Technologii Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych Bartosz Walter, Warszawa 20 czerwca 2012 Gdzie jesteśmy? Projekty technologiczne na świecie Ocena potencjału

Bardziej szczegółowo

Program Patent Plus. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. 9 grudnia 2013 r.

Program Patent Plus. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. 9 grudnia 2013 r. Program Patent Plus Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 9 grudnia 2013 r. Ochrona własności przemysłowej. Najważniejsze korzyści - wzmacnia pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną oraz stanowi zachętę

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PATENTOWY. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy

SYSTEM PATENTOWY. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy SYSTEM PATENTOWY dr Grażyna Padee rzecznik patentowy OCHRONA TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ WYNALAZEK WZÓR UŻYTKOWY KNOW-HOW OCHRONA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ ZNAK TOWAROWY WZÓR PRZEMYSŁOWY OZNACZENIE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w jednostkach naukowych

Własność intelektualna w jednostkach naukowych Własność intelektualna w jednostkach naukowych Sprawne funkcjonowanie jednostek naukowych w gospodarce opartej na wiedzy oraz konkurencyjności zależy nie tylko od ilości pieniędzy przeznaczanych na badania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych 2 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Rzeszów 10-11 czerwca 2010 Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych Magdalena Tagowska 1.Wstęp 2. 3.Ochrona wynalazków w dziedzinie farmacji 4.Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8 Ochrona własności intelektualnej Wykład 8 Prawo własności przemysłowej Pojęcie prawa własności przemysłowej Zgodnie z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej mianem własności przemysłowej określa

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie Prawo własności przemysłowej 5. wydanie PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Polecamy nasze publikacje w serii: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 15 KODEKS CYWILNY, wyd. 33 KODEKS KARNY, wyd. 33 KODEKS PRACY, wyd.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 366 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej Agnieszka Netter Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej ŚWIAT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt prawo do know-how

Bardziej szczegółowo

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych)

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych) Poniżej zamieszczono pomocne definicje związane z prawem własności intelektualnej Informacja patentowa stanowi integralną część i wyspecjalizowaną dziedzinę informacji naukowo-technicznej. Obejmuje zbiór

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji patentowej i jej znaczenie

Źródła informacji patentowej i jej znaczenie Źródła informacji patentowej i jej znaczenie Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Informacja patentowa System ochrony własności przemysłowej zapewnia:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

Nauka i Biznes pt.: Oh Ochrona własności ł ś intelektualnej

Nauka i Biznes pt.: Oh Ochrona własności ł ś intelektualnej Seminarium Nauka i Biznes pt.: Oh Ochrona własności ł ś intelektualnej l Bydgoszcz, 6 grudnia2012 Małgorzata Kluczyk Rzecznik patentowy 1 Projekt innowacyjny Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego :47:19

Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego :47:19 Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego 2016-01-15 15:47:19 2 Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego w kontekście wchodzenia polskich firm na rynek amerykański Firmy rozważające ekspansję

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty własności przemysłowej

Przedmioty własności przemysłowej Przedmioty własności przemysłowej wynalazki wzory użytkowe znaki towarowe wzory przemysłowe topografie układów scalonych oznaczenia geograficzne patent na wynalazek prawo ochronne na wzór użytkowy prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP. Instytut Ciężkiej Syntezy Organiczej Blachownia

Postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP. Instytut Ciężkiej Syntezy Organiczej Blachownia Postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP Instytut Ciężkiej Syntezy Organiczej Blachownia HISTORIA PRAWA PATENTOWEGO 300 r. p.n.e. - dekret pochodzący z greckiego miasta Sybaris Jeśli kucharz

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J.

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR UMOWA LICENCYJNA - WZÓR zawarta w dniu...w(e)... pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu, 50-370, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 reprezentowaną przez: - (osoba uprawniona w ramach danej jednostki

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Adam Wiśniewski Urząd Patentowy RP Data i miejsce prezentacji Spotkanie informacyjne programu

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r.

Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r. Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r. Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Licencje jako instrument transferu technologii

Licencje jako instrument transferu technologii Licencje jako instrument transferu technologii Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska r. Transfer technologii pojęcie transferu technologii cel transferu komercyjny badawczy wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia Załącznik do Uchwały Nr 01/10/2012 Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2012 r. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH. Wiedza i Informacje 17.06.2009 r.

BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH. Wiedza i Informacje 17.06.2009 r. BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH Wiedza i Informacje 17.06.2009 r. Badania patentowe Badania patentowe stanowią zespół czynności, które polegają na wybraniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu pomiędzy:... Adres: NIP:. PESEL: zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: -a- 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadań eksperta

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Rynkowa Analiza Technologii. 2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rynkowa Analiza Technologii. 2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Paweł Przybyszewski Rynkowa Analiza Technologii PLAN PREZENTACJI 1. RAT PODSTAWOWE INFORMACJE 2. INVENTOR 3. STATUS PROJEKTU 4. TECHNOLOGIA 5. PRODUKT 6. RYNEK 7. REKOMENDACJA PROCES umowa development

Bardziej szczegółowo

Budowa świadomości wynalazczej w szkolnictwie technicznym

Budowa świadomości wynalazczej w szkolnictwie technicznym Edukacja techniczna dla rynku pracy - 2011 Budowa świadomości wynalazczej w szkolnictwie technicznym Rafał Klaus Politechnika Poznańska Instytut Informatyki rafal.klaus@cs.put.poznan.pl Streszczenie: W

Bardziej szczegółowo

przemysłowa w działalno instytucji naukowych

przemysłowa w działalno instytucji naukowych Własność przemysłowa w działalno alności instytucji naukowych dr inż. Karol Lityński Warszawa, 13 stycznia, 2010 r. Wynalazek (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własnow asności przemysłowej) wynalazek

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA W STANIE TECHNIKI I BADANIE CZYSTOŚCI PATENTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ZEWNĘTRZNYCH BAZ DANYCH

POSZUKIWANIA W STANIE TECHNIKI I BADANIE CZYSTOŚCI PATENTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ZEWNĘTRZNYCH BAZ DANYCH POSZUKIWANIA W STANIE TECHNIKI I BADANIE CZYSTOŚCI PATENTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ZEWNĘTRZNYCH BAZ DANYCH 26 września 2007 Piotr Czaplicki Stanisław Vasina Co to są badania patentowe? Szczególny rodzaj poszukiwań

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii współpracy z biznesem

Tworzenie strategii współpracy z biznesem Człowiek najlepsza inwestycja Tworzenie strategii współpracy z biznesem Plan prezentacji 1. Dlaczego współpraca nauki z biznesem? 2. Uwarunkowania prawne 3. Modele współpracy nauki z biznesem 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Wzory przemysłowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Title Wzory of the przemysłowe presentation 18.05.2012. Date # 2 Co to jest wzór przemysłowy? Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca

Bardziej szczegółowo

W zakresie literatury naukowo-technicznej rocznie na świecie publikuje się:

W zakresie literatury naukowo-technicznej rocznie na świecie publikuje się: W zakresie literatury naukowo-technicznej rocznie na świecie publikuje się: - 60 tysięcy czasopism - 100 tysięcy książek - kilkaset tysięcy referatów - ok. 1,5 miliona dokumentów patentowych! - tylko 5-10

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r.

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami

Bardziej szczegółowo

Podstawy patentowania wynalazków wycena, sporządzanie dokumentacji, procedury

Podstawy patentowania wynalazków wycena, sporządzanie dokumentacji, procedury Podstawy patentowania wynalazków wycena, sporządzanie dokumentacji, procedury basic intermediate advanced O Autorze: Pracownik wiedzy, Inżynier, Badacz, Działacz. Inżynier Testów w Tieto Polska, gdzie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r.

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK - z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, w Białymstoku, NIP: 542-030-46-37, REGON 000515000, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Ewa Skrzypkowska Kochański Brudkowski i Wspólnicy Sp.j. Poznań, 26 maja 2007 r. Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej program

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 344 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. infrastruktura badawcza SGH know-how Regulamin rezultat twórczy

Uchwała nr 344 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. infrastruktura badawcza SGH know-how Regulamin rezultat twórczy Uchwała nr 344 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 76 Senatu SGH z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2.

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2. str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XIX Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa................

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

BADANIA PATENTOWE. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy

BADANIA PATENTOWE. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy BADANIA PATENTOWE dr Grażyna Padee rzecznik patentowy PATENT PRAWO WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA Z WYNALAZKU PRZESŁANKI ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ NOWOŚĆ POZIOM WYNALAZCZY PRZEMYSŁOWA STOSOWALNOŚĆ OGRANICZENIA PRAW

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 1 1. Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój znak towarowy?

Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Ochrona Własności Intelektualnej cz. III dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest znak towarowy? Dlaczego opłaca się bronić znak towarowy? Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Jakie są kategorie znaków

Bardziej szczegółowo

Bogumiła Warząchowska

Bogumiła Warząchowska Bogumiła Warząchowska Zarządzanie własnością intelektualną : sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego przez rzecznika patentowego Uniwersytetu Śląskiego mgr Mariusza Grzesiczaka, (5 lipca 2012 roku)

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Informacji Patentowej i jej źródła

Znaczenie Informacji Patentowej i jej źródła Szkolenie w ramach Poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Znaczenie Informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie 1 Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej

Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej Piotr Zakrzewski Własnośd intelektualna pojęcie własności dotyczy nie tylko przedmiotów materialnych, ale również dóbr niematerialnych, będących

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo