NR ISSN X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil!"

Transkrypt

1 Resin-based dental restorative system Mıgyanta alapú kompozit tömœanyag Sistem restaurativ direct pe baza de rasina 27g Composite 4.5ml Bonding For dental use only NR ISSN X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil! Materiał złożony FulFil Extra to najnowsza pozycja na liście kompozytów oferowanych przez firmę Dentsply. Jak zwykle do opracowania kolejnego produktu wykorzystano wiedzę i doświadczenia pozyskane dzięki pracom klinicznym dotyczących poprzednich materiałów wypełniających (np. Prisma APH, Prisma TPH, Esthet X, Ceram X). 1 FulFil Extra stanowi reprezentatywny przyk ad nowoczesnego kompozytu Êwiat outwardzalnego, którego budowa chemiczna odpowiada wspó czesnym standardom wyznaczanym przez osiàgni cia technologii polimerowej wykorzystywane obecnie w Êwiatowej stomatologii. Mo na wi c oczekiwaç, e produkt ten stanie si godnym konkurentem dla nowych materia ów z o onych. Wa nym pretekstem do opracowania materia u wype niajàcego FulFil Extra sta o si powszechne zainteresowanie kompozytami o konkretnych walorach u ytkowych i ekonomicznych. Wbrew pozorom w naszej stomatologicznej rzeczywistoêci tego rodzaju materia y sà bardzo po àdane przez stomatologów. Czasoch onne i pracoch onne systemy kompozytowe majà wiele niekwestionowanych zalet. Do najwa niejszych nale y niewàtpliwie wysoki poziom estetyczny wype nieƒ, jaki mo na Special Syringe Starter Kit uzyskaç pracujàc zgodnie z proponowanymi technikami aplikacji. Problemem jaki wykreowa o pojawienie si tej grupy kompozytów sta a si kwestia podniesienia kosztów wykonywanych zabiegów. Aspekt ekonomiczny sprawi wi c, e wielu pacjentów jest sk onna wybieraç taƒsze, alternatywne sposoby leczenia. To oczywiêcie wià e si z koniecznoêcià poszukiwania przez stomatologów konkurencyjnych cenowo kompozytów. W tej sytuacji najbardziej oczekiwanà wydaje si kombinacja dobrej jakoêci materia u z jego relatywnie niskà cenà. Te wymogi doskonale spe nia FulFil Extra. Prosta technika pracy, optymalna estetyka oraz mo liwoêç stosowania ró nych, uniwersalnych systemów wià àcych(np. Prime&Bond NT, Xeno III) to walory które dodatkowo czynià z tego kompozytu produkt godny zainteresowania. 2 Uniwersalny materia wype niajàcy na bazie ywic kompozytowych Pryskyfiiãn v plàov materiál 0123 ReOrder

2 NOWOÂCI Wszystko co chcielibyście wiedzieć o a dotyczy budowy chemicznej Ceram X nale y do grupy kompozytowych materia ów wype niajàcych. Nano-ceramiczna technologia z której si wywodzi stanowi po àczenie organicznie modyfikowanej ceramiki z podstawami nanotechnologii. Budowa Ceram X opiera si na zawartoêci Organicznie Zmodyfikowanych Ceramicznych nano-czàsteczek o wielkoêci 2-3 nm, nano-czàsteczek (~10 nm) zastosowanych ju w Prime&Bond NT oraz konwencjonalnych szklanych czàsteczek wype niacza o wielkoêci oko o 1 µm. Nano-ceramiczne czàsteczki (nieorganiczno-organiczne) maja charakter hybrydowy. Nieorganiczna silkoksanowa cz Êç odpowiada za wytrzyma oêç kompozytu, a organiczna, metakrylanowa cz Êç jest kompatybilna do ywic i ma mo liwoêç wzi cia udzia u w reakcji polimeryzacji. Dzi ki komponencie nieorganicznej Ceram X cechuje si wysokà odpornoêcià na szerzenie si mikrop kni ç wewnàtrz struktury materia u z o onego. właściwości użytkowych Wykorzystany w Ceram X nowy system fotoinhibitorów wyd u y czas pracy a do 180 sekund. To oznacza niemal trzykrotnie d u szy czas pracy ni w przypadku wi kszoêci konwencjonalnych kompozytów. Zastosowanie nano-technologii znacznie poprawi o w aêciwoêci u ytkowe Ceram X. Do jego niekwestionowanych zalet nale y konsystencja która atwo poddaje si wszelkim czynnoêciom manipulacyjnym (nie klei si do narz dzi). Ceram X zawiera jednoczeênie organiczne i nieorganiczne czàsteczki wype niacza. Dzi ki temu ograniczono zawartoêç ywicy do 12%. Materia wype niajàcy Ceram X wyró nia znacznie zredukowane uwalnianie wolnych monomerów. Wp ywa to na ulepszonà biokompatybilnoêç w stosunku do tkanek z ba. 2 DENTSPLY RAPORT [ ] Signum Tempori

3 PRZED PO 1 2 eram X 3 możliwości estetycznych W aêciwoêci estetyczne dajà prawo zakwalifikowania Ceram X do grupy kompozytów o wyjàtkowych walorach kosmetycznych. Ograniczona iloêç specjalnie dobranych odcieni daje szeroki wachlarz mo liwoêci nie komplikujàc jednoczeênie procedury stosowania. W zale noêci od wyboru techniki pracy system Ceram X dost pny jest jako Ceram X mono (System Pojedyƒczej PrzeziernoÊci) oraz Ceram X duo (System Podwójnej PrzeziernoÊci). 1 Ceram X mono opiera si na siedmiu kolorach o poêrednim stopniu przeziernoêci (Mono M1, M2, M3, M4, M5, M6 i M7). Ceram X duo, sk ada si z czterech odcieniach z binowych (Duo D1, D2, D3 and D4) i trzech szkliwnych (Duo E1, E2 and E3). S u y do wykonywania najbardziej wymagajàcych pod wzgl dem estetycznym wype nieƒ. W ramach sytemu Ceram X duo, wyst puje dodatkowy odcieƒ z binowy (Duo DB) do z bów wybielonych. 2 Zarówno Ceram X mono jak i Ceram X duo mogà byç stosowane do odbudowy ubytków wszystkich klas. W zale noêci od preferowanej techniki pracy, estetycznych wymogów danego przypadku klinicznego oraz poziomu oczekiwaƒ pacjenta stomatolog mo e stosowaç obydwa systemy w odmiennych sytuacjach klinicznych. 3 DENTSPLY RAPORT [ ] 3

4 GALERIA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH PROSTO DO CELU QuiXfil Prosty w użyciu kompozyt do zębów bocznych Trwała odbudowa ubytków w zębach trzonowych i przedtrzonowych wciąż pozostaje kwestią problematyczną. Mamy do dyspozycji dużą ilość produktów których przeznaczeniem jest leczenie zębów trzonowych i przedtrzonowych techniką bezpośrednią. ontrowersyjne wype nienia amalgamatowe wcià stanowià jednà z potencjalnych mo liwoêci. Niewàtpliwie sà to materia y wype niajàce nale àce do najprostszych i najtaƒszych. PiÊmiennictwo dostarcza wielu dowodów na ich wyjàtkowà trwa oêç klinicznà chocia nie brak równie publikacji których rezultaty nie nale à do przekonywujàcych. Kryterium które bezwzgl dnie dyskwalifikuje amalgamaty, z ca à surowoêcià popartà brakiem akceptacji ze strony wi kszoêci pacjentów, jest wyglàd estetyczny. JednoczeÊnie materia y z o one podlegajà nieustajàcym udoskonaleniom. Wynikiem sà lepsze parametry wytrzyma- oêciowe umo liwiajàce d u sze funkcjonowanie wype nieƒ w skomplikowanych warunkach Êrodowiska jamy ustnej. Warto tak e zauwa yç, e stosowanie kompozytów pozwala na bardziej zachowawcze opracowanie ubytku i do pewnego stopnia wzmacnia struktur, os abionego procesem próchnicy, z ba. Dzi ki wspó czesnym systemom wià àcym jesteêmy w stanie stworzyç bardziej szczelne wype nienia i ten argument tak e przemawia za powszechnym stosowaniem polimerowych materia ów wype niajàcych. Decydujàc si na wybór danego materia u z o onego musimy wziàç pod uwag wiele kryteriów. Niektóre z nich takie jak na przyk ad: rodzaj i rozleg oêç ubytków, lokalizacja granic znajdujàcych si pod lub nad po àczeniem szkliwno-z binowym, rodzaj Êcian ubytków w zakresie z biny powinny stanowiç g ówne wyznaczniki w aêciwego wyboru produktu. Jednak ich mnogoêç narzuca koniecznoêç hierarchizacji celi jakie narzucajà nam zasady post powania terapeutycznego. Do jasno sformu owanych standardów mo na proêciej przyporzàdkowaç grupy materia ów, a wraz z nimi okreêlone kompozyty. Bioràc pod uwag koszty wykonania danego wype nienia i stopieƒ z o onoêci techniki pracy Lutz i wsp. [1998] zaproponowani wyodr bnienie trzech poziomów leczenia zachowawczego. Standard pierwszy obejmuje sytuacje gdy nadrz dnym celem staje si zachowanie tkanek twardych stosujàc najprostsze w u yciu i najtaƒsze materia y wype niajàce. Standard drugi odnosi si do koniecznoêci zapewnienia prawid owego kszta tu anatomicznego tak, aby wykonane wype nienie spe nia o funkcj utraconych tkanek z ba. Najbardziej skomplikowanej procedury terapeutycznej wraz z wykorzystaniem najdro szych kompozytów wymaga standard trzeci. Tutaj oprócz warunków jakie narzucone zosta y na poziomie drugim dochodzi koniecznoêç spe nienia kryterium estetycznego. Wykonane wype nienie wymaga czasu i wi kszych nak adów finansowych, ale rezultat kosmetyczny sprawia e naêladuje ono wyglàd naturalnego szkliwa i z biny. Takie wype nienia sà po àdane przez pacjentów i pracy nad nimi chcia aby oddaç si wi kszoêç stomatologów. Niestety nie zawsze rzeczywistoêç ekonomiczna pozwala na zaoferowanie pacjentom wraz z naszymi umiej tnoêciami i wiedzà materia ów wype niajàcych, które sà w stanie zapewniç idealny efekt kosmetyczny. Materia z o ony QuixFil przeznaczony do wykonywania sta- ych wype nieƒ w z bach bocznych jeêli chodzi o parametry fizyko-chemiczne spe nia wymogi stawiane nowoczesnym kompozytom. Zaspakaja tym samym oczekiwania lekarzy, którzy wybierajàc dany produkt stawiajà przed nim konkretne wymagania. Mo na go zakwalifikowaç do materia ów, które wed ug przedstawionego powy ej schematu odpowiadajà standardowi drugiemu. Oznacza to, e prosta technika pracy oraz niskie koszty wykonania tego rodzaju wype nienia sà konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych systemów kompozytowych. Kompozyt QuixFil wyst puje w jednym uniwersalnym odcieniu. Chocia nie jest mo liwe idealne dopasowanie koloru do tkanek z ba w ka dych warunkach klinicznych to jednak wype nienie spe nia podstawowe oczekiwania pacjentów co do rezultatu kosmetycznego. Niepodwa alnà zaletà QuixFilu sà jego w aêciwoêci u ytkowe takie jak: konsystencja pasty, krótki czas polimeryzacji. (10 sek/4 mm) i d ugi czas pracy (90 sek) Kompozyt zawiera bardzo du à iloêci wype niacza organicznego (66% obj toêciowo i 86% wagowo). Wp yn o to korzystnie na ograniczonà wielkoêç skurczu polimeryzacyjnego 1,73%, a dzi ki technologii precyzyjnej kontroli Êrednicy czàsteczek wype niaczy(ang. Precise Filler Control Technology) uda o si osiàgnàç mimo zwi kszonej obecnoêci wype niaczy optymalnà lepkoêç pasty. QuiXfil, poprzez zastosowanie technologii BIT (ang. Bi-modal Interstitial Technology) osiàgnà najwy szà zawartoêç wype niacza. Badania pochodzàce z Uniwersytetów w Creighton i Mainz dowiod y, e QuiXfil cechuje wyjàtkowo niska ÊcieralnoÊç i obni one napi cie skurczowe powiedzia Dr Christoph Weber, dyrektor dzia u Badaƒ i Rozwoju firmy DENTSPLY DeTrey. Te parametry zapewniajà trwa oêç i czynià z tego kompozytu idealny materia wype niajàcy do z bów bocznych. 4 DENTSPLY RAPORT [ ] Quod Erat Demonstrandum

5 QuiXfil Przypadek kliniczny 1. Ząb 37 po wykonaniu izolacji pola pracy. Widoczne rozległe wypełnienie amalgamatowe. Badanie radiologiczne wykazało obecność ogniska próchnicy na ścianie dystalnej 2. Stan po usunięciu amalgamatu i opracowaniu ubytku na ścianie dalszej 3. Zastosowanie formówek częściowych systemu Palodent. Formówka idealnie dopasowana do ściany stycznej zapobiega wypłynięciu półpłynnego kompozytu i daje możliwość odbudowy punktu stycznego 4. Wytrawianie zębiny i szkliwa za pomocą 37% kwasu fosforowego w ciągu 30 sek 5. Aplikacja systemu wiążącego Prime & Bond NT i polimeryzacja przez 10 sek 6. Aplikacja półpłynnego kompozytu X flow jako materiału podkładowego, który zapewnia jednocześnie lepszą adaptację do ścian ubytku 7. Usunięcie formówki częściowej i warstwowe wypełnianie ubytku klasy I 8. Ostateczne opracowanie powierzchni żującej Javier Fernández Zubizaretta, Associate Professor PTD, Faculty of Dentistry, University of Oviedo

6 NOWOÂCI Komputerowo wspomagany system ceramiki bezmetalowej TLENEK CYRKONU OBECNY JEST W MEDYCYNIE OD 30 LAT Tlenek cyrkonu, lub dok adniej Y-TZP (Yttria stabilized tetragonal zirconia polycrystals), stabilizowany tlenkiem itru, jest stosowany w ortopedii z du ym sukcesem od 1969 roku. Materia u tego u ywa si do wykonywania g ówek sztucznych stawów biodrowych. Od roku 1969 udokumentowano na ca ym Êwiecie ponad przypadków zastosowania tlenku cyrkonu w ortopedii. Po przeprowadzeniu licznych doêwiadczeƒ na starzenie si materia u oraz licznych testów obcià eniowych okaza o si, i materia Y-ZTP równie po okresie fizjologicznego u ywania, czyli po ok. 50 latach, wykazuje doskona e w aêciwoêci mechaniczne. Jest wystarczajàco twardy i wytrzyma y, aby zastosowaç go w implantach ortopedycznych lub stomatologicznych. Y-TZP nie wykaza w ró norodnych testach in- -vitro i in-vivo dzia ania mutagennego (test aberacji chromosomów) ani te kancerogennego (test Amesa). Raporty zgodnie potwierdzajà, e w kontakcie ceramiki cyrkonowej z koêçmi lub tkankami mi kkimi nie wyst pujà miejscowe efekty toksyczne. W stomatologii tlenek cyrkonu by dotychczas stosowany przewa nie w formie prefabrykowanych wk adów koronowo-korzeniowych, zamków ortodontycznych lub àczników implantologicznych. Do tej pory tlenek cyrkonu opracowywany by wy àcznie wówczas, gdy zosta poddany procesowi Êcis ej synteryzacji, co by o zwiàzane z niezwykle du ym Êcieraniem si narz dzi oraz wymaga o ogromnego nak adu czasu. Dzi ki systemowi Cercon, ze wzgl du na mo liwoêç obróbki materia u w stanie przed synteryzacjà, otwierajà si nowe, racjonalne i nie tak kosztowne techniki wykonywania koron i mostów z tlenku cyrkonu w laboratorium protetycznym. ZDECYDOWANIE WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ Statystyczna odpornoêç na z amania wyfrezowanych w tlenku cyrkonu trzypunktowych mostów w obszarze bocznym jest razy wy sza w porównaniu do trzypunktowych mostów z ceramiki t oczonej (Empress II) lub ceramiki infiltrowanej (InCeram Alumina). Wytrzyma oêç materia u Y-TZP jest trzykrotnie wi ksza ni wytrzyma oêç materia u InCeram Alumina. Przy porównaniu odpornoêci na z amania pe noceramicznych koron w z bach bocznych uzupe nienia z tlenku cyrkonu, które zosta y wykonane w systemie Cercon, wykazujà zdecydowanie wy szà odpornoêç ni dotychczas u ywane na rynku systemy pe noceramiczne (InCeram Zirconia, Procera, Empress II). Badania in-vitro testujàce odpornoêç na z amania koron z bów przednich wykaza y, i uzupe nienia z tlenku cyrkonu majà porównywalnà wytrzyma oêç jak metalowo-ceramiczne korony na bazie stopów z metali szlachetnych. System Cercon zosta opracowany przez naukowców szwajcarskich z renomowanej Federalnej Wy szej Szko y Techniki w Zürichu we wspó pracy z Akademià Medycznà w Zürichu. Proces obróbki tlenku cyrkonu zosta wielokrotnie opisany w literaturze pod has em DCM (Direct Ceramic Machining) i dok adnie opracowany do wprowadzenia na rynek w kooperacji z firmà DeguDent. W procesie CAM kszta t modelu woskowego korony lub mostu jest rejestrowany przez laser. Komputer wykorzystuje dane przekazane przez laser do sterowania bardzo precyzyjnà frezarkà, która rzeêbi kszta t woskowej korony w sztabce z tlenku cyrkonu, po czym wyfrezowany most lub korona zostajà poddane synteryzacji. Proces skanowania i frezowania pojedynczej korony w urzàdzeniu Cercon Brain trwa ok. 30 min, trzypunktowego mostu ok. 50 min, a 4-punktowego mostu ok. 65 min. Wyfrezowana praca zostaje w o ona do pieca Cercon heat i tam poddana synteryzacji w temperaturze 1350 C. Ca y proces spiekania trwa ok. 6 godzin. Poniewa synteryzacja wià e si ze zmianà obj toêci wyrzeêbionego obiektu, w zwiàzku z tym konstrukcja zaraz po wyrzeêbieniu jest o ok. 30% wi ksza ni jej woskowy pierwowzór. Skanowanie kszta tu modelu woskowego i jednoczeênie powi kszenie kszta tu konstrukcji odbywa si w sterowanym komputerowo urzàdzeniu Cercon Brain. Jest to mo liwe, gdy skurcz sztabek z tlenku cyrkonu, Cercon base, zostaje podczas produkcji dok adnie obliczony i jego wielkoêç mo na przewidzieç. Do licowania dok adnie dopasowanych, poddanych synteryzacji konstrukcji cyrkonowych nadaje si tylko specjalnie opracowana ceramika Cercon Ceram S. PEŁNOCERAMICZNE UZUPEŁNIENIA NA BAZIE TLENKU CYRKONU ZASTOSOWANIE Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru wyró nia si ekstremalnà twardoêcià i wytrzyma oêcià. Jest bia y i przepuszcza Êwiat o. Ponadto ogromnà zaletà jest jego biozgodnoêç oraz ma a zdolnoêç przewodzenia ciep a. To wszystko powoduje, e materia nadaje si doskonale na sta e uzupe nienia protetyczne. Uzupe nienia pe noceramiczne na bazie tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru, wykonywane w systemie Cercon sà obecnie zalecane w nast pujàcych przypadkach: korony pojedyncze, trzypunktowe mosty, czteropunktowe mosty, mosty o maksymalnej anatomicznej d ugoêci 47 mm w obszarze z bów przednich i bocznych. Zastosowanie systemu Cercon w wy ej wymienionych przypadkach jest potwierdzone wynikami badaƒ klinicznych. W przypadku odpowiedniej, dostosowanej do systemu preparacji mo liwe jest równie wykonywanie koron cz Êciowych. Ze wzgl du na du à wytrzyma oêç materia u konstrukcyjnego, uzupe nienia z tlenku cyrkonu mogà byç mierzone zarówno po wykonaniu konstrukcji (po procesie synteryzacji), jak równie po zakoƒczeniu licowania. Post powanie kliniczne staje si wi c o wiele atwiejsze w porównaniu z adhezyjnie cementowanymi uzupe nieniami pe noceramicznymi i gwarantuje 6 DENTSPLY RAPORT [ ] Signum Tempori

7 NOWOÂCI mo liwoêç przymiarki i sprawdzenia zgryzu okluzji, mo liwoêç cementowanie prowizorycznego i konwencjonalnego. Uzupe nienia w systemie Cercon nale y wykonaç jako korony i mosty, które zostanà poddane w ca oêci licowaniu ceramikà. Konstrukcja z tlenku cyrkonu nie powinna byç widoczna, gdy tlenek cyrkonu jest bardzo trudny do polerowania, a ponadto materia ten posiada wi kszà ÊcieralnoÊç ni tradycyjna ceramika dentystyczna. Decydujàcy wp yw na sukces kliniczny uzupe nienia ma zachowanie pewnych parametrów przy sporzàdzaniu konstrukcji. Minimalna gruboêç Êcian osiowych i Êciany ujàcej nie mo e byç mniejsza ni 0,4 mm. Miejsca po àczeƒ prz s a w mostach muszà posiadaç minimalnà powierzchni przekroju 9 mm 2. ZALECENIA DOTYCZĄCE PREPARACJI Zalecenia odnoênie preparacji pod uzupe nienia z Cerconu pokrywajà si ze znanymi zaleceniami preparacji pod uzupe nienia pe noceramiczne. Opracowanie z ba bez stopnia lub ze stopniem typu shoulder ze zukoênieniem nie pozwala na wykonanie uzupe nienia z tlenku cyrkonu, gdy obie formy opracowania koƒczà si zbyt cienkim brzegiem, co mo e spowodowaç p kni cia brzegów korony cyrkonowej. Odpowiednie preparacje to opracowanie typu chamfer (90 ) oraz opracowanie typu shoulder z zaokràglonym kàtem. Najmniejsza gruboêç Êcian konstrukcji z tlenku cyrkonu wynosi 0,4 mm, minimalna konieczna gruboêç przewidziana na ceramik w obszarze szyjkowym to 0,6 mm, w zwiàzku z czym szerokoêç stopnia powinna wynosiç 1,0 mm. Przy uzupe nieniach w obszarze z bów bocznych nale y na powierzchni ujàcej zapewniç minimalnie 1-milimetrowà warstw ceramiki licujàcej. Ze wzgl du na minimalnà gruboêç Êciany konstrukcji 0,4 mm nale y w obszarze powierzchni ujàcej dà yç do usuni cia tkanki z ba na gruboêç ok. 1,5 mm. Zbie noêç ka dej Êciany osiowej powinna wynosiç od 3 do 4. PrzejÊcia pomi dzy Êcianami osiowymi a powierzchnià ujàcà nale y zaokràgliç. W przypadku mostów nale y przy ustalaniu toru wprowadzenia zwracaç uwag, aby àczna zbie noêç Êcian osiowych wynosi a przynajmniej 6. Zbyt równolegle opracowane Êciany osiowe rejestrowane sà przez skaner jako pionowe i nie mogà zostaç dok adnie odwzorowane przez program. Powierzchnia ujàca powinna mieç uproszczony kszta t. Kàty nachylenia stoków na p aszczyênie ujàcej od 120 do 140 pozwalajà na dok adne odtworzenie wewn trznych powierzchni uzupe nienia podczas frezowania, co zapewnia dobre wewn trzne przyleganie. Opracowanie z bów przednich odbywa si wg wspomnianych ogólnych regu. Oprócz g bokoêci schodka wynoszàcej 1,0 mm, zbie noêç Êcian osiowych powinna wynosiç od 6 do 8. PrzejÊcia pomi dzy powierzchniami osiowymi a wargowo-podniebiennymi oraz brzeg sieczny nale y zaokràgliç (minimalny promieƒ 0,4 mm). G ównie ze wzgl dów estetycznych brzeg sieczny nale y zeszlifowaç o 2,0 mm. Minimalna szerokoêç brzegu siecznego w kierunku przednio-tylnym musi wynosiç 0,9 mm, aby uzyskaç dok adne odwzorowanie wewn trznych powierzchni konstrukcji. Opracowanie brzegu w kszta cie stopnia typu shoulder z zaokràglonym kàtem w porównaniu do opracowania typu chamfer u atwia wykonanie ceramicznego brzegu korony w pracowni protetycznej. Uzupe nienia z cyrkonu mo na wykonaç z brzegiem ceramicznym na powierzchni wargowej lub na ca ym obwodzie korony. Do dyspozycji istniejà odpowiednie masy schodkowe Cercon Ceram S. WYCISKI Dzi ki u yciu plecionych nici retencyjnych (np. Ultrapak, Ultradent Products/ USA) uzyskuje si dobre odwzorowanie granicy opracowania. Dobre wyciski o dok adnym odwzorowaniu pola protetycznego mo na uzyskaç dzi ki u yciu dwóch nici retencyjnych. W technice tej cienka nitka zak adana jest jako pierwsza do kieszonki z ba i pozostaje ona w kieszonce podczas pobierania wycisku. Druga, gruba nitka, zostaje na o ona nad pierwszà i usuwa si jà tu przed pobraniem wycisku. Pierwsza nitka ma za zadanie, zablokowaç krwawienie z kieszonki i utrzymuje retrakcj dziàs a. Metoda jednoetapowa pobierania wycisku za pomocà dwu mas o ró nej pr noêci wymaga u ycia y ki indywidualnej lub przynajmniej indywidualizacji y ki ( y ka Rimlock). Zalecane jest tak e uszczelnienie tylnej granicy y ki materia- em Êwiat outwardzalnym lub termoplastycznym. Wycisk mo na pobraç za pomocà wszystkich popularnych materia ów wyciskowych do uzupe nieƒ sta ych (hydrokoloidalnych, polieterowych i silikonowych). W przypadku u ycia mas silikonowych mo na zastosowaç zarówno metod jedno- jak i dwuetapowà. Zastosowanie materia ów polieterowych o ró nej pr noêci wymaga u ycia metody jednoetapowej. Niezale nie od stosowanej metody jedno- lub dwuetapowej zalecamy rozprowadzenie masy o ma ej pr noêci strumieniem powietrza. Pozwoli to na lepsze zwil enie powierzchni opracowania. CEMENTOWANIE Powierzchnie uzupe nienia z tlenku cyrkonu przeznaczone do zacementowania, nale y przed osadzeniem wypiaskowaç (tlenek glinu, 110 µm, 3 4 bary). Schropowacenie, a wi c powi kszenie powierzchni, zapewnia lepsze po àczenie w przypadku konwencjonalnego jak i adhezyjnego cementowania. Do konwencjonalnego osadzania uzupe nieƒ z tlenku cyrkonu nadajà si zarówno cementy na bazie fosforanu cynkowego jak i cementy szk ojonomerowe. W przypadku tradycyjnego cementowania specjalne przygotowanie powierzchni z ba nie jest konieczne. Wed ug przeprowadzonych badaƒ cementy o podwójnym sposobie wiàzania nie nadajà si do cementowania adhezyjnego. W warunkach laboratoryjnych nie osiàgni to w przypadku tych produktów d ugotrwa ego po àczenia. Do adhezyjnego cementowania uzupe nieƒ z tlenku cyrkonu mo na zgodnie z obecnym stanem wiedzy zaleciç cementy Panavia 21 i Panavia F. Tymczasowe cementowanie uzupe nieƒ z tlenku cyrkonu mo na przeprowadziç za pomocà ka dego cementu do prowizorycznego osadzania (np. Temp Bond, Kerr GmbH, Karlsruhe). JeÊli planowane jest adhezyjne cementowanie uzupe nienia w póêniejszym terminie, zalecane jest u ycie cementu nie zawierajàcego eugenolu. OPRACOWANIE DOSTĘPU I USUWANIE UZUPEŁNIEŃ Opracowanie dost pu do z ba mo e byç wykonane w krótkim czasie i bez dodatkowych powik aƒ dzi ki zastosowaniu odpowiednich narz dzi. Zaleca si post powanie dwuetapowe. Najpierw nale y usunàç ceramik licujàcà za pomocà instrumentu diamentowego, nie perforujàc podbudowy. Nast pnie nale y przeciàç instrumentem diamentowym podbudow cyrkonowà i opracowaç odpowiedni dost p. Zachowanie odleg oêci 0,5 mm od ceramiki licujàcej zapobiega odpryskiwaniu porcelany podczas przecinania konstrukcji ceramicznej. Struktura i trwa oêç korony z tlenku cyrkonu pozostaje zachowana równie po leczeniu endodontycznym, dzi ki czemu uzupe nienie mo na pozostawiç. Otwór po perforacji mo na wype niç materia em kompozytowym. Ponadto uzupe nienia z tlenku cyrkonu dajà na zdj ciach RTG podobny cieƒ jak uzupe nienia metalowo-ceramiczne. Do opracowywania dost pu i zdejmowania koron doskonale nadajà si : instrumenty w kszta cie cylindra o okràg ym zakoƒczeniu i ziarnistoêci µm na kàtnic przyêpieszajàcà 4:1 z maksymalnym ch odzeniem. W celu usuni cia uzupe nienia z tlenku cyrkonu nale y rozwierciç w nim szczelin wzd u Êciany osiowej a do po owy powierzchni ujàcej lub brzegu siecznego. Uzupe nienie mo na wówczas rozchyliç odpowiednim narz dziem, przy czym dochodzi do p kni cia uzupe nienie. W przypadku uzupe nieƒ osadzonych adhezyjnie nale y resztki cementu usunàç za pomocà ultradêwi ków. INFORMACJE DeguDent Biuro Dentsply DeTrey ul. Filtrowa 43/2, Warszawa tel./fax Signum Tempori DENTSPLY RAPORT [ ] 7

8 GALERIA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH 6-letnie badania kliniczne potwierdziły kliniczną skuteczność kompomeru Dyract stosowanego do odbudowy dużych ubytków w zębach przednich Rozwój stomatologicznych materiałów wypełniających to ciągłe wdrażanie udoskonaleń technologii kompozytowej mające na celu coraz lepszą odbudowę tkanek zębów. iestety dynamizm rozwoju tej dziedziny utrudni w znaczàcym stopniu mo liwoêç d ugoterminowej obserwacji i tym samym klinicznej weryfikacji skutecznoêci wcià powstajàcych materia ów wype niajacych. Dlatego szczególnie wa ne wydajà si rezultaty poni ej przedstawionej publikacji dr Jan W.V. van Dijken, eksperta o mi dzynarodowej s awie z dziedziny stomatologii zachowawczej, cenionego nauczyciela akademickiego z Umeá University. Van Dijken opublikowa wyniki swoich 5-letnich badaƒ w opiniotwórczym periodyku European Journal of Oral Science [1]. Natomiast 6-letnie wyniki tych obserwacji zamieszczono w formie streszczenia [2]. MATERIAŁ I METODA Celem badania by a ocena trwa oêci nast pujàcych materia ów wype niajàcych: kompomeru Dyract, Êwiat outwardzalnego cementu glasjonomerowego Fuji II LC oraz kompozytu Pekafil. Wykonano 154 du ych wype nieƒ klasy III. U wi kszoêci pacjentów zastosowano jeden z trzech ocenianych materia ów wype niajàcych. Wype nienia z kompomeru Dyract wykonywano zgodnie z proponowanà przez producenta technikà aplikacji bez wytrawiania tkanek i przy zastosowaniu odpowiedniego systemu wià àcego. Materia z o ony stosowano zgodnie z zasadami techniki ca kowitego wytrawiania oraz aplikujàc system wià àcy. Wykonanie wype nienia z cementu glasjonomerowego Fuji II LC poprzedza etap kondycjonowania tkanek przy u yciu 10% kwasu poliakrylowego. Wype nienia oceniano po raz pierwszy po up ywie szeêciu miesi cy, a nast pnie co roku w czasie szeêcioletniego okresu obserwacji. Sprawdzano zachowanie kszta tu anatomicznego wype nieƒ, stopieƒ szczelnoêci brze nej, przebarwienia, dopasowanie koloru, szorstkoêç powierzchni i wyst powanie objawów próchnicy wtórnej. WYNIKI Po up ywie pi ciu lat stwierdzono w przypadku wszystkich wype nieƒ niewielkà iloêç niepowodzeƒ. Po szeêciu latach, procentowy udzia wype nieƒ, które otrzyma y pozytywnà ocen osiàgnà wielkoêç 89%, przy brak znaczàcych ró nic pomi dzy badanymi materia ami wype niajàcymi. Wype nienia wykonane zarówno z kompomeru Dyract jak i z kompozytu wykazywa y lepsze wyniki w przypadku oceny stopnia szorstkoêci oraz dopasowania odcienia ni w przypadku u ycia cementu Fuji II LC. adna z zastosowanych technik aplikacji nie spowodowa a wystàpienia objawów nadwra liwoêci pozabiegowej lub utraty ywotnoêci miazgi. W porównaniu do materia u z o onego kompomer Dyract otrzyma mniejszà iloêç najwy szych ocen przy badaniu stopnia dopasowania koloru i wystàpienia przebarwieƒ brze nych. Jednak ogólnie wype nienia z kompomeru Dyract i kompozytu Pekafil uzyska y takà samà liczb pozytywnych ocen. WNIOSKI Wyniki 6-letnich obserwacji klinicznych du ych wype nieƒ klasy III wykonanych z kompomeru Dyract wykaza y, e jest to materia wype niajàcy atwy w u yciu. Procedura wykonywania wype nieƒ z kompomeru jest skrócona, co zmniejsza czas ca ego zabiegu. Kompomer Dyract okaza si odpowiednià alternatywà dla wype nieƒ kompozytowych. Po up ywie szeêciu lat liczba wype nieƒ akceptowanych z punktu widzenia klinicznego by a jednakowa dla obydwu materia ów wype niajàcych. [1] Van Dijken J W V (1999). Longevity of new hybrid restorative materials in class III cavities. Eur J Oral Science 107: [2] Van Dijken J W V (2001). Durability of new restorative materials in Class III cavities. J Adhes. Dent. 3(1): CHARAKTERYSTYKA Dyract extra Uniwersalny kompomer do wszystkich klas ubytków Konsystencja ułatwiająca aplikację i adaptację kompomeru do ścian ubytku Skrócony czas polimeryzacji 10 sek Długi czas pracy 90 sek Gładka powierzchnia i łatwość jej opracowania Właściwości kariostatyczne Niska ścieralność i większa wytrzymałość Wykorzystuje 10 lat sukcesów klinicznych swych poprzedników Dyract/Dyract AP, które zostałe potwierdzona w ponad 140 publikacjach 8 DENTSPLY RAPORT [ ] Quod Erat Demonstrandum

9 LAMPA DIODOWA Czasy polimeryzacji dla wybranych produktów Czas w sekundach10 sek 20 sek 30 sek Esthet X (2 mm * ) A1, A2, A3, A3.5, A4 B1, B2, B3 B5/DY C1, C2, C3, C4 C5/XGB D2, D3 Universal White XL WE, CE, YE, GE, AE W-O, B2-O, C1-O, D3-O A2-O A4-O, C4-O Fulfil Extra (2 mm * ) A1, A2, A3, A3.5 B1, B2 C2 O-A3.5 SureFil (2 mm * ) A, B, C QuixFil (4 mm * ) Universal Xeno III Prime&Bond NT Ceram X mono (2 mm * ) M1, M2, M3 M4, M5, M6, M7 Ceram X duo (2 mm * ) D1, D2, D3, D4, DB E1, E2, E3 Dyract extra (2 mm) A2, A3, A3.5, A4 B1, B3 C2, C3 O-A3, O-B3 X-flow (2 mm * ) A2, B1, C2, TL A3, A4 X-flow (1 mm * ) O-A3 * Głębokość pojedyńczej, naświetlanej warstwy zgodna ze standardem ISO 4049:2000

10 wiodący uszczelniacz kanałowy oparty na wykorzystaniu długoterminowych doświadczeń z żywicami amino-epoksydowymi (AH26) Eliminacja uwalniania formaldehydu w addycyjnym procesie wiązania Opracowanie systemu pasta-pasta w celu poprawy walorów użytkowych materiału Sprawdzona biokompatybilność Doskonałe właściwości uszczelniające dzięki ograniczonej rozpuszczalności i niewielkim zmianom objętościowym Dobra kontrastowość na zdjęciu RTG Możliwość zastosowania we wszystkich technikach uszczelniania kanału Rekomendacje słynnych ośrodków uniwersyteckich Wyjątkowa szczelność wypełnień kanałowych Bardzo niski skurcz polimeryzacyjny Penetracja barwnika [mm] Technika ćwieka głównego Kondensacja boczna Zmiany objętościowe [%] AH Plus Diaket Apexit AH 26 Wyniki testu szczelności z Uniwersytetu w Monachium AH Plus AH 26 Hermetic Diaket Apexit Epiphany Ketac Endo Skurcz polimeryzacyjny wybranych past uszczelniających Doskonała kontrastowość na zdjęciach radiologicznych Bardzo niska rozpuszczalność [mm/mm AI] AH Plus AH 26 Hermetic Diaket Sealapex Apexit Ketac-Endo Tubli-Seal Endomethasone N2 Roekoseal Epiphany Rozpuszczalność [ww/%] AH Plus AH 26 Hermetic Apexit Ketac Endo Epiphany Kontrastowość past uszczelniających na zdjęciach RTG Rozpuszczalność uszczelniaczy kanałowych

11 RÓ NOÂCI AutoMatrix i QuixFil Aby wykonywanie wypełnienia w zębach bocznych przestało być problemem Automatrix to sprawdzony system formówek całkowitych z integralnym mechanizmem zaciskającym. Automatrix może być stosowany we wszystkich sytuacjach, gdzie niezbędne jest użycie formówek. Szczególnie przydatny w sytuacjach wykonywania rozległych wypełnień oraz gdy nie możliwe użycie formówek częściowych (np. Palodent). Zestaw zawiera 4 rozmiary formówek o stożkowatym kształcie umożliwiającym lepszą anatomiczną adaptację. Z kolei AutoMate II to instrument niezbędny do zaciskania pierścieni. System zawiera także specjalne narzędzia do przycinania formówek. Procedura zakładania formówek jest prosta i szybka. Dzięki mechanizmowi zaciskającemu AutoMatrix zapewnia dobrą widoczność pola pracy i stabilne zamocowanie formówek. Anaheim Group oceniła w specjalnym raporcie firmę DENTSPLY jako najbardziej innowacyjną firmę stomatologiczną w 2003 roku. W zestawieniu, okreêlajàc firm tym mianem, wzi to pod uwag liczb uzyskanych przez nià patentów oraz dopuszczonych do sprzeda y w USA produktów w których zastosowano te innowacyjne rozwiàzania. Wskaênik ten nie okreêla bezpoêrednio stopnia sukcesu komercyjnego, ale autorzy raportu podkreêlajà e istnieje mi dzy nimi korelacja Anaheim Group stanowi wiarygodne êród o informacji na temat bran y stomatologicznej i zwiàzanych z nim producentów. Swà dzia alnoêç rozpocz li w 1994 roku publikujàc po raz pierwszy DENTALFAX MONTHLY. Obecnie ukazuje si tak- e DENTALFAX WEEKLY wraz z internetowymi stronami pod adresem dentalfax.com. Anaheim Group podaje wyniki swoich zestawieƒ od poczàtku lat dziewi çdziesiàtych, ale a do 2002 roku rankingi te nie zawiera y tak wielu danych na temat technicznych innowacji. Dentsply jako wiodąca firma w dziedzinie innowacji Varia DENTSPLY RAPORT [ ] 11

12 LISTA AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH Bia ystok DENTOMAX Bia ystok ul. Nowowarszawska 32/2 tel. 85/ , tel./fax 85/ Bielsko Bia a MARRODENT Jasienica k/ Bielska Bia ej ul. Strumieƒska 894 tel./fax 33/ , tel. 33/ E k DENTOMAX E k, ul. Kajki 12 tel/fax 87/ Gdaƒsk DEN-MEDica Gdaƒsk, ul. Jana Paw a II 6 D/1 tel. 58/ , Jaros aw AN-WER ul. Reymonta 1C tel. 16/ , fax 16/ Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. WolnoÊci 32/1 tel/fax 75/ Katowice MARRODENT Katowice, ul. Chrobrego 29 tel. 32/ , fax 32/ , Koszalin Koszalin, ul. Zwyci stwa 102 tel. 94/ Kraków MEDDENT Kraków ul. Królowej Jadwigi 135 tel. 12/ tel/fax 12/ Legnica Legnica, ul. Or a Bia ego 4 tel/fax 76/ Leszno Leszno, ul. Szybowników 19 tel/fax 65/ Lubaczów AN-WER ul. Kopernika 1 tel. 16/ , fax 16/ Lublin DENTAL S.J Lublin, ul. Lwowska 6 tel. 81/ , fax 81/ HELTKOPOL Lublin, ul. Botaniczna 22 tel/fax 81/ om a DENTOMAX om a, ul. Stary Rynek 2 tel/fax 86/ ódê DENT-R ódê, ul. Piotrkowska 31 tel. 42/ , 42/ fax 42/ HANSEN DENTAL POLEN ódê, ul. Wschodnia 74 tel. 42/ , fax 42/ Opole Opole, ul. KoÊciuszki 31 tel/fax 77/ Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 24a tel 62/ , fax 62/ Pabianice DENT-R Pabianice, ul. 20 Stycznia 40 tel/fax 42/ Piotrków Trybunalski SKAMEX Piotrków Trybunalski ul. elazna 4 tel. 44/ Poznaƒ MERCONTROL Poznaƒ, ul. 3 Maja 48C tel. 61/ , fax 61/ Radom KOL-DENTAL Radom ul. wirki i Wigury 38 lok. 12 tel. 48/ ; 48/ Rzeszów AN-WER Rzeszów ul. Kochanowskiego 15 tel/fax 17/ S upsk S upsk ul. Wojska Polskiego 49 tel 59/ Szczecin Szczecin ul. Getta Warszawskiego 19/2 tel 91/ Âwidnica Âwidnica, ul. Komunardów 14 tel/fax 74/ Warszawa DANAMED Warszawa ul. Targowa 66 paw. 20 tel. 22/ , fax 22/ DONAU TRADING Corp Warszawa, ul. Konduktorska 4, tel.22/ , 22/ fax 22/ KOL-DENTAL Warszawa, ul. Ostrobramska 73 tel. 22/ , fax 22/ MARRODENT Warszawa, ul. Bohdanowicza 13, tel. 22/ , tel/fax 22/ S+M DENTAL Warszawa, ul. ucka 18 paw. 6 tel./fax 22/ tel. 22/ , fax 22/ Wroc aw CAR-LINE Wroc aw, ul. Rac awicka 2/4, tel. 71/ , tel/fax 71/ Wroc aw, ul. Widna 4 tel. 71/ , 71/ fax 71/ Wroc aw, ul. Sàdowa 9a, tel/fax 71/ Wroc aw, ul. Rzeênicza 28/31 tel/fax 71/ Zapraszamy na nasze strony internetowe WYDAWCA: Dentsply DeTrey GmbH Biuro Przedstawicielskie ul. Filtrowa 43 m. 2, Warszawa, tel. (022) , fax (022) , Oprac. merytoryczne: lek. stom. Agnieszka Anna Pacyk Oprac. graficzne: Piotr Stelmasiak W razie pytaƒ dotyczàcych naszych produktów prosimy o pozostawienie wiadomoêci pod numerem telefonicznym, za poêrednictwem faxu lub

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW O firmie Dentsply DENTSPLY to największa międzynarodowa firma produkująca nowoczesne materiały dla różnych dziedzin stomatologii. Misją firmy jest aktywny wpływ na osiąganie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Papierowe bogactwo sekurytyzacji

Papierowe bogactwo sekurytyzacji 16 Rynki i Instytucje Finansowe Papierowe bogactwo sekurytyzacji Aneta Waszkiewicz Wst p Sekurytyzacja nale y do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonujà stosunkowo od niedawna. Po raz

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop nowy dwumiesięcznik www.nowygabinet.pl magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 3 (81) 2015 r. ISSN 1644-4892 Nowo ci IDS 2015 Zgoda na leczenie protetyczne Wybieramy mikroskop Niebezpieczny pacjent

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 201 20 3 1 201 3 20 4 1

Katalog produktów 201 20 3 1 201 3 20 4 1 Katalog produktów 2013 2014 Drodzy Klienci, Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym katalogiem SpofaDental 2013/2014, w którym z przyjemnością prezentujemy szeroki wybór materiałów stworzonych

Bardziej szczegółowo