NR ISSN X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil!"

Transkrypt

1 Resin-based dental restorative system Mıgyanta alapú kompozit tömœanyag Sistem restaurativ direct pe baza de rasina 27g Composite 4.5ml Bonding For dental use only NR ISSN X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil! Materiał złożony FulFil Extra to najnowsza pozycja na liście kompozytów oferowanych przez firmę Dentsply. Jak zwykle do opracowania kolejnego produktu wykorzystano wiedzę i doświadczenia pozyskane dzięki pracom klinicznym dotyczących poprzednich materiałów wypełniających (np. Prisma APH, Prisma TPH, Esthet X, Ceram X). 1 FulFil Extra stanowi reprezentatywny przyk ad nowoczesnego kompozytu Êwiat outwardzalnego, którego budowa chemiczna odpowiada wspó czesnym standardom wyznaczanym przez osiàgni cia technologii polimerowej wykorzystywane obecnie w Êwiatowej stomatologii. Mo na wi c oczekiwaç, e produkt ten stanie si godnym konkurentem dla nowych materia ów z o onych. Wa nym pretekstem do opracowania materia u wype niajàcego FulFil Extra sta o si powszechne zainteresowanie kompozytami o konkretnych walorach u ytkowych i ekonomicznych. Wbrew pozorom w naszej stomatologicznej rzeczywistoêci tego rodzaju materia y sà bardzo po àdane przez stomatologów. Czasoch onne i pracoch onne systemy kompozytowe majà wiele niekwestionowanych zalet. Do najwa niejszych nale y niewàtpliwie wysoki poziom estetyczny wype nieƒ, jaki mo na Special Syringe Starter Kit uzyskaç pracujàc zgodnie z proponowanymi technikami aplikacji. Problemem jaki wykreowa o pojawienie si tej grupy kompozytów sta a si kwestia podniesienia kosztów wykonywanych zabiegów. Aspekt ekonomiczny sprawi wi c, e wielu pacjentów jest sk onna wybieraç taƒsze, alternatywne sposoby leczenia. To oczywiêcie wià e si z koniecznoêcià poszukiwania przez stomatologów konkurencyjnych cenowo kompozytów. W tej sytuacji najbardziej oczekiwanà wydaje si kombinacja dobrej jakoêci materia u z jego relatywnie niskà cenà. Te wymogi doskonale spe nia FulFil Extra. Prosta technika pracy, optymalna estetyka oraz mo liwoêç stosowania ró nych, uniwersalnych systemów wià àcych(np. Prime&Bond NT, Xeno III) to walory które dodatkowo czynià z tego kompozytu produkt godny zainteresowania. 2 Uniwersalny materia wype niajàcy na bazie ywic kompozytowych Pryskyfiiãn v plàov materiál 0123 ReOrder

2 NOWOÂCI Wszystko co chcielibyście wiedzieć o a dotyczy budowy chemicznej Ceram X nale y do grupy kompozytowych materia ów wype niajàcych. Nano-ceramiczna technologia z której si wywodzi stanowi po àczenie organicznie modyfikowanej ceramiki z podstawami nanotechnologii. Budowa Ceram X opiera si na zawartoêci Organicznie Zmodyfikowanych Ceramicznych nano-czàsteczek o wielkoêci 2-3 nm, nano-czàsteczek (~10 nm) zastosowanych ju w Prime&Bond NT oraz konwencjonalnych szklanych czàsteczek wype niacza o wielkoêci oko o 1 µm. Nano-ceramiczne czàsteczki (nieorganiczno-organiczne) maja charakter hybrydowy. Nieorganiczna silkoksanowa cz Êç odpowiada za wytrzyma oêç kompozytu, a organiczna, metakrylanowa cz Êç jest kompatybilna do ywic i ma mo liwoêç wzi cia udzia u w reakcji polimeryzacji. Dzi ki komponencie nieorganicznej Ceram X cechuje si wysokà odpornoêcià na szerzenie si mikrop kni ç wewnàtrz struktury materia u z o onego. właściwości użytkowych Wykorzystany w Ceram X nowy system fotoinhibitorów wyd u y czas pracy a do 180 sekund. To oznacza niemal trzykrotnie d u szy czas pracy ni w przypadku wi kszoêci konwencjonalnych kompozytów. Zastosowanie nano-technologii znacznie poprawi o w aêciwoêci u ytkowe Ceram X. Do jego niekwestionowanych zalet nale y konsystencja która atwo poddaje si wszelkim czynnoêciom manipulacyjnym (nie klei si do narz dzi). Ceram X zawiera jednoczeênie organiczne i nieorganiczne czàsteczki wype niacza. Dzi ki temu ograniczono zawartoêç ywicy do 12%. Materia wype niajàcy Ceram X wyró nia znacznie zredukowane uwalnianie wolnych monomerów. Wp ywa to na ulepszonà biokompatybilnoêç w stosunku do tkanek z ba. 2 DENTSPLY RAPORT [ ] Signum Tempori

3 PRZED PO 1 2 eram X 3 możliwości estetycznych W aêciwoêci estetyczne dajà prawo zakwalifikowania Ceram X do grupy kompozytów o wyjàtkowych walorach kosmetycznych. Ograniczona iloêç specjalnie dobranych odcieni daje szeroki wachlarz mo liwoêci nie komplikujàc jednoczeênie procedury stosowania. W zale noêci od wyboru techniki pracy system Ceram X dost pny jest jako Ceram X mono (System Pojedyƒczej PrzeziernoÊci) oraz Ceram X duo (System Podwójnej PrzeziernoÊci). 1 Ceram X mono opiera si na siedmiu kolorach o poêrednim stopniu przeziernoêci (Mono M1, M2, M3, M4, M5, M6 i M7). Ceram X duo, sk ada si z czterech odcieniach z binowych (Duo D1, D2, D3 and D4) i trzech szkliwnych (Duo E1, E2 and E3). S u y do wykonywania najbardziej wymagajàcych pod wzgl dem estetycznym wype nieƒ. W ramach sytemu Ceram X duo, wyst puje dodatkowy odcieƒ z binowy (Duo DB) do z bów wybielonych. 2 Zarówno Ceram X mono jak i Ceram X duo mogà byç stosowane do odbudowy ubytków wszystkich klas. W zale noêci od preferowanej techniki pracy, estetycznych wymogów danego przypadku klinicznego oraz poziomu oczekiwaƒ pacjenta stomatolog mo e stosowaç obydwa systemy w odmiennych sytuacjach klinicznych. 3 DENTSPLY RAPORT [ ] 3

4 GALERIA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH PROSTO DO CELU QuiXfil Prosty w użyciu kompozyt do zębów bocznych Trwała odbudowa ubytków w zębach trzonowych i przedtrzonowych wciąż pozostaje kwestią problematyczną. Mamy do dyspozycji dużą ilość produktów których przeznaczeniem jest leczenie zębów trzonowych i przedtrzonowych techniką bezpośrednią. ontrowersyjne wype nienia amalgamatowe wcià stanowià jednà z potencjalnych mo liwoêci. Niewàtpliwie sà to materia y wype niajàce nale àce do najprostszych i najtaƒszych. PiÊmiennictwo dostarcza wielu dowodów na ich wyjàtkowà trwa oêç klinicznà chocia nie brak równie publikacji których rezultaty nie nale à do przekonywujàcych. Kryterium które bezwzgl dnie dyskwalifikuje amalgamaty, z ca à surowoêcià popartà brakiem akceptacji ze strony wi kszoêci pacjentów, jest wyglàd estetyczny. JednoczeÊnie materia y z o one podlegajà nieustajàcym udoskonaleniom. Wynikiem sà lepsze parametry wytrzyma- oêciowe umo liwiajàce d u sze funkcjonowanie wype nieƒ w skomplikowanych warunkach Êrodowiska jamy ustnej. Warto tak e zauwa yç, e stosowanie kompozytów pozwala na bardziej zachowawcze opracowanie ubytku i do pewnego stopnia wzmacnia struktur, os abionego procesem próchnicy, z ba. Dzi ki wspó czesnym systemom wià àcym jesteêmy w stanie stworzyç bardziej szczelne wype nienia i ten argument tak e przemawia za powszechnym stosowaniem polimerowych materia ów wype niajàcych. Decydujàc si na wybór danego materia u z o onego musimy wziàç pod uwag wiele kryteriów. Niektóre z nich takie jak na przyk ad: rodzaj i rozleg oêç ubytków, lokalizacja granic znajdujàcych si pod lub nad po àczeniem szkliwno-z binowym, rodzaj Êcian ubytków w zakresie z biny powinny stanowiç g ówne wyznaczniki w aêciwego wyboru produktu. Jednak ich mnogoêç narzuca koniecznoêç hierarchizacji celi jakie narzucajà nam zasady post powania terapeutycznego. Do jasno sformu owanych standardów mo na proêciej przyporzàdkowaç grupy materia ów, a wraz z nimi okreêlone kompozyty. Bioràc pod uwag koszty wykonania danego wype nienia i stopieƒ z o onoêci techniki pracy Lutz i wsp. [1998] zaproponowani wyodr bnienie trzech poziomów leczenia zachowawczego. Standard pierwszy obejmuje sytuacje gdy nadrz dnym celem staje si zachowanie tkanek twardych stosujàc najprostsze w u yciu i najtaƒsze materia y wype niajàce. Standard drugi odnosi si do koniecznoêci zapewnienia prawid owego kszta tu anatomicznego tak, aby wykonane wype nienie spe nia o funkcj utraconych tkanek z ba. Najbardziej skomplikowanej procedury terapeutycznej wraz z wykorzystaniem najdro szych kompozytów wymaga standard trzeci. Tutaj oprócz warunków jakie narzucone zosta y na poziomie drugim dochodzi koniecznoêç spe nienia kryterium estetycznego. Wykonane wype nienie wymaga czasu i wi kszych nak adów finansowych, ale rezultat kosmetyczny sprawia e naêladuje ono wyglàd naturalnego szkliwa i z biny. Takie wype nienia sà po àdane przez pacjentów i pracy nad nimi chcia aby oddaç si wi kszoêç stomatologów. Niestety nie zawsze rzeczywistoêç ekonomiczna pozwala na zaoferowanie pacjentom wraz z naszymi umiej tnoêciami i wiedzà materia ów wype niajàcych, które sà w stanie zapewniç idealny efekt kosmetyczny. Materia z o ony QuixFil przeznaczony do wykonywania sta- ych wype nieƒ w z bach bocznych jeêli chodzi o parametry fizyko-chemiczne spe nia wymogi stawiane nowoczesnym kompozytom. Zaspakaja tym samym oczekiwania lekarzy, którzy wybierajàc dany produkt stawiajà przed nim konkretne wymagania. Mo na go zakwalifikowaç do materia ów, które wed ug przedstawionego powy ej schematu odpowiadajà standardowi drugiemu. Oznacza to, e prosta technika pracy oraz niskie koszty wykonania tego rodzaju wype nienia sà konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych systemów kompozytowych. Kompozyt QuixFil wyst puje w jednym uniwersalnym odcieniu. Chocia nie jest mo liwe idealne dopasowanie koloru do tkanek z ba w ka dych warunkach klinicznych to jednak wype nienie spe nia podstawowe oczekiwania pacjentów co do rezultatu kosmetycznego. Niepodwa alnà zaletà QuixFilu sà jego w aêciwoêci u ytkowe takie jak: konsystencja pasty, krótki czas polimeryzacji. (10 sek/4 mm) i d ugi czas pracy (90 sek) Kompozyt zawiera bardzo du à iloêci wype niacza organicznego (66% obj toêciowo i 86% wagowo). Wp yn o to korzystnie na ograniczonà wielkoêç skurczu polimeryzacyjnego 1,73%, a dzi ki technologii precyzyjnej kontroli Êrednicy czàsteczek wype niaczy(ang. Precise Filler Control Technology) uda o si osiàgnàç mimo zwi kszonej obecnoêci wype niaczy optymalnà lepkoêç pasty. QuiXfil, poprzez zastosowanie technologii BIT (ang. Bi-modal Interstitial Technology) osiàgnà najwy szà zawartoêç wype niacza. Badania pochodzàce z Uniwersytetów w Creighton i Mainz dowiod y, e QuiXfil cechuje wyjàtkowo niska ÊcieralnoÊç i obni one napi cie skurczowe powiedzia Dr Christoph Weber, dyrektor dzia u Badaƒ i Rozwoju firmy DENTSPLY DeTrey. Te parametry zapewniajà trwa oêç i czynià z tego kompozytu idealny materia wype niajàcy do z bów bocznych. 4 DENTSPLY RAPORT [ ] Quod Erat Demonstrandum

5 QuiXfil Przypadek kliniczny 1. Ząb 37 po wykonaniu izolacji pola pracy. Widoczne rozległe wypełnienie amalgamatowe. Badanie radiologiczne wykazało obecność ogniska próchnicy na ścianie dystalnej 2. Stan po usunięciu amalgamatu i opracowaniu ubytku na ścianie dalszej 3. Zastosowanie formówek częściowych systemu Palodent. Formówka idealnie dopasowana do ściany stycznej zapobiega wypłynięciu półpłynnego kompozytu i daje możliwość odbudowy punktu stycznego 4. Wytrawianie zębiny i szkliwa za pomocą 37% kwasu fosforowego w ciągu 30 sek 5. Aplikacja systemu wiążącego Prime & Bond NT i polimeryzacja przez 10 sek 6. Aplikacja półpłynnego kompozytu X flow jako materiału podkładowego, który zapewnia jednocześnie lepszą adaptację do ścian ubytku 7. Usunięcie formówki częściowej i warstwowe wypełnianie ubytku klasy I 8. Ostateczne opracowanie powierzchni żującej Javier Fernández Zubizaretta, Associate Professor PTD, Faculty of Dentistry, University of Oviedo

6 NOWOÂCI Komputerowo wspomagany system ceramiki bezmetalowej TLENEK CYRKONU OBECNY JEST W MEDYCYNIE OD 30 LAT Tlenek cyrkonu, lub dok adniej Y-TZP (Yttria stabilized tetragonal zirconia polycrystals), stabilizowany tlenkiem itru, jest stosowany w ortopedii z du ym sukcesem od 1969 roku. Materia u tego u ywa si do wykonywania g ówek sztucznych stawów biodrowych. Od roku 1969 udokumentowano na ca ym Êwiecie ponad przypadków zastosowania tlenku cyrkonu w ortopedii. Po przeprowadzeniu licznych doêwiadczeƒ na starzenie si materia u oraz licznych testów obcià eniowych okaza o si, i materia Y-ZTP równie po okresie fizjologicznego u ywania, czyli po ok. 50 latach, wykazuje doskona e w aêciwoêci mechaniczne. Jest wystarczajàco twardy i wytrzyma y, aby zastosowaç go w implantach ortopedycznych lub stomatologicznych. Y-TZP nie wykaza w ró norodnych testach in- -vitro i in-vivo dzia ania mutagennego (test aberacji chromosomów) ani te kancerogennego (test Amesa). Raporty zgodnie potwierdzajà, e w kontakcie ceramiki cyrkonowej z koêçmi lub tkankami mi kkimi nie wyst pujà miejscowe efekty toksyczne. W stomatologii tlenek cyrkonu by dotychczas stosowany przewa nie w formie prefabrykowanych wk adów koronowo-korzeniowych, zamków ortodontycznych lub àczników implantologicznych. Do tej pory tlenek cyrkonu opracowywany by wy àcznie wówczas, gdy zosta poddany procesowi Êcis ej synteryzacji, co by o zwiàzane z niezwykle du ym Êcieraniem si narz dzi oraz wymaga o ogromnego nak adu czasu. Dzi ki systemowi Cercon, ze wzgl du na mo liwoêç obróbki materia u w stanie przed synteryzacjà, otwierajà si nowe, racjonalne i nie tak kosztowne techniki wykonywania koron i mostów z tlenku cyrkonu w laboratorium protetycznym. ZDECYDOWANIE WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ Statystyczna odpornoêç na z amania wyfrezowanych w tlenku cyrkonu trzypunktowych mostów w obszarze bocznym jest razy wy sza w porównaniu do trzypunktowych mostów z ceramiki t oczonej (Empress II) lub ceramiki infiltrowanej (InCeram Alumina). Wytrzyma oêç materia u Y-TZP jest trzykrotnie wi ksza ni wytrzyma oêç materia u InCeram Alumina. Przy porównaniu odpornoêci na z amania pe noceramicznych koron w z bach bocznych uzupe nienia z tlenku cyrkonu, które zosta y wykonane w systemie Cercon, wykazujà zdecydowanie wy szà odpornoêç ni dotychczas u ywane na rynku systemy pe noceramiczne (InCeram Zirconia, Procera, Empress II). Badania in-vitro testujàce odpornoêç na z amania koron z bów przednich wykaza y, i uzupe nienia z tlenku cyrkonu majà porównywalnà wytrzyma oêç jak metalowo-ceramiczne korony na bazie stopów z metali szlachetnych. System Cercon zosta opracowany przez naukowców szwajcarskich z renomowanej Federalnej Wy szej Szko y Techniki w Zürichu we wspó pracy z Akademià Medycznà w Zürichu. Proces obróbki tlenku cyrkonu zosta wielokrotnie opisany w literaturze pod has em DCM (Direct Ceramic Machining) i dok adnie opracowany do wprowadzenia na rynek w kooperacji z firmà DeguDent. W procesie CAM kszta t modelu woskowego korony lub mostu jest rejestrowany przez laser. Komputer wykorzystuje dane przekazane przez laser do sterowania bardzo precyzyjnà frezarkà, która rzeêbi kszta t woskowej korony w sztabce z tlenku cyrkonu, po czym wyfrezowany most lub korona zostajà poddane synteryzacji. Proces skanowania i frezowania pojedynczej korony w urzàdzeniu Cercon Brain trwa ok. 30 min, trzypunktowego mostu ok. 50 min, a 4-punktowego mostu ok. 65 min. Wyfrezowana praca zostaje w o ona do pieca Cercon heat i tam poddana synteryzacji w temperaturze 1350 C. Ca y proces spiekania trwa ok. 6 godzin. Poniewa synteryzacja wià e si ze zmianà obj toêci wyrzeêbionego obiektu, w zwiàzku z tym konstrukcja zaraz po wyrzeêbieniu jest o ok. 30% wi ksza ni jej woskowy pierwowzór. Skanowanie kszta tu modelu woskowego i jednoczeênie powi kszenie kszta tu konstrukcji odbywa si w sterowanym komputerowo urzàdzeniu Cercon Brain. Jest to mo liwe, gdy skurcz sztabek z tlenku cyrkonu, Cercon base, zostaje podczas produkcji dok adnie obliczony i jego wielkoêç mo na przewidzieç. Do licowania dok adnie dopasowanych, poddanych synteryzacji konstrukcji cyrkonowych nadaje si tylko specjalnie opracowana ceramika Cercon Ceram S. PEŁNOCERAMICZNE UZUPEŁNIENIA NA BAZIE TLENKU CYRKONU ZASTOSOWANIE Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru wyró nia si ekstremalnà twardoêcià i wytrzyma oêcià. Jest bia y i przepuszcza Êwiat o. Ponadto ogromnà zaletà jest jego biozgodnoêç oraz ma a zdolnoêç przewodzenia ciep a. To wszystko powoduje, e materia nadaje si doskonale na sta e uzupe nienia protetyczne. Uzupe nienia pe noceramiczne na bazie tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru, wykonywane w systemie Cercon sà obecnie zalecane w nast pujàcych przypadkach: korony pojedyncze, trzypunktowe mosty, czteropunktowe mosty, mosty o maksymalnej anatomicznej d ugoêci 47 mm w obszarze z bów przednich i bocznych. Zastosowanie systemu Cercon w wy ej wymienionych przypadkach jest potwierdzone wynikami badaƒ klinicznych. W przypadku odpowiedniej, dostosowanej do systemu preparacji mo liwe jest równie wykonywanie koron cz Êciowych. Ze wzgl du na du à wytrzyma oêç materia u konstrukcyjnego, uzupe nienia z tlenku cyrkonu mogà byç mierzone zarówno po wykonaniu konstrukcji (po procesie synteryzacji), jak równie po zakoƒczeniu licowania. Post powanie kliniczne staje si wi c o wiele atwiejsze w porównaniu z adhezyjnie cementowanymi uzupe nieniami pe noceramicznymi i gwarantuje 6 DENTSPLY RAPORT [ ] Signum Tempori

7 NOWOÂCI mo liwoêç przymiarki i sprawdzenia zgryzu okluzji, mo liwoêç cementowanie prowizorycznego i konwencjonalnego. Uzupe nienia w systemie Cercon nale y wykonaç jako korony i mosty, które zostanà poddane w ca oêci licowaniu ceramikà. Konstrukcja z tlenku cyrkonu nie powinna byç widoczna, gdy tlenek cyrkonu jest bardzo trudny do polerowania, a ponadto materia ten posiada wi kszà ÊcieralnoÊç ni tradycyjna ceramika dentystyczna. Decydujàcy wp yw na sukces kliniczny uzupe nienia ma zachowanie pewnych parametrów przy sporzàdzaniu konstrukcji. Minimalna gruboêç Êcian osiowych i Êciany ujàcej nie mo e byç mniejsza ni 0,4 mm. Miejsca po àczeƒ prz s a w mostach muszà posiadaç minimalnà powierzchni przekroju 9 mm 2. ZALECENIA DOTYCZĄCE PREPARACJI Zalecenia odnoênie preparacji pod uzupe nienia z Cerconu pokrywajà si ze znanymi zaleceniami preparacji pod uzupe nienia pe noceramiczne. Opracowanie z ba bez stopnia lub ze stopniem typu shoulder ze zukoênieniem nie pozwala na wykonanie uzupe nienia z tlenku cyrkonu, gdy obie formy opracowania koƒczà si zbyt cienkim brzegiem, co mo e spowodowaç p kni cia brzegów korony cyrkonowej. Odpowiednie preparacje to opracowanie typu chamfer (90 ) oraz opracowanie typu shoulder z zaokràglonym kàtem. Najmniejsza gruboêç Êcian konstrukcji z tlenku cyrkonu wynosi 0,4 mm, minimalna konieczna gruboêç przewidziana na ceramik w obszarze szyjkowym to 0,6 mm, w zwiàzku z czym szerokoêç stopnia powinna wynosiç 1,0 mm. Przy uzupe nieniach w obszarze z bów bocznych nale y na powierzchni ujàcej zapewniç minimalnie 1-milimetrowà warstw ceramiki licujàcej. Ze wzgl du na minimalnà gruboêç Êciany konstrukcji 0,4 mm nale y w obszarze powierzchni ujàcej dà yç do usuni cia tkanki z ba na gruboêç ok. 1,5 mm. Zbie noêç ka dej Êciany osiowej powinna wynosiç od 3 do 4. PrzejÊcia pomi dzy Êcianami osiowymi a powierzchnià ujàcà nale y zaokràgliç. W przypadku mostów nale y przy ustalaniu toru wprowadzenia zwracaç uwag, aby àczna zbie noêç Êcian osiowych wynosi a przynajmniej 6. Zbyt równolegle opracowane Êciany osiowe rejestrowane sà przez skaner jako pionowe i nie mogà zostaç dok adnie odwzorowane przez program. Powierzchnia ujàca powinna mieç uproszczony kszta t. Kàty nachylenia stoków na p aszczyênie ujàcej od 120 do 140 pozwalajà na dok adne odtworzenie wewn trznych powierzchni uzupe nienia podczas frezowania, co zapewnia dobre wewn trzne przyleganie. Opracowanie z bów przednich odbywa si wg wspomnianych ogólnych regu. Oprócz g bokoêci schodka wynoszàcej 1,0 mm, zbie noêç Êcian osiowych powinna wynosiç od 6 do 8. PrzejÊcia pomi dzy powierzchniami osiowymi a wargowo-podniebiennymi oraz brzeg sieczny nale y zaokràgliç (minimalny promieƒ 0,4 mm). G ównie ze wzgl dów estetycznych brzeg sieczny nale y zeszlifowaç o 2,0 mm. Minimalna szerokoêç brzegu siecznego w kierunku przednio-tylnym musi wynosiç 0,9 mm, aby uzyskaç dok adne odwzorowanie wewn trznych powierzchni konstrukcji. Opracowanie brzegu w kszta cie stopnia typu shoulder z zaokràglonym kàtem w porównaniu do opracowania typu chamfer u atwia wykonanie ceramicznego brzegu korony w pracowni protetycznej. Uzupe nienia z cyrkonu mo na wykonaç z brzegiem ceramicznym na powierzchni wargowej lub na ca ym obwodzie korony. Do dyspozycji istniejà odpowiednie masy schodkowe Cercon Ceram S. WYCISKI Dzi ki u yciu plecionych nici retencyjnych (np. Ultrapak, Ultradent Products/ USA) uzyskuje si dobre odwzorowanie granicy opracowania. Dobre wyciski o dok adnym odwzorowaniu pola protetycznego mo na uzyskaç dzi ki u yciu dwóch nici retencyjnych. W technice tej cienka nitka zak adana jest jako pierwsza do kieszonki z ba i pozostaje ona w kieszonce podczas pobierania wycisku. Druga, gruba nitka, zostaje na o ona nad pierwszà i usuwa si jà tu przed pobraniem wycisku. Pierwsza nitka ma za zadanie, zablokowaç krwawienie z kieszonki i utrzymuje retrakcj dziàs a. Metoda jednoetapowa pobierania wycisku za pomocà dwu mas o ró nej pr noêci wymaga u ycia y ki indywidualnej lub przynajmniej indywidualizacji y ki ( y ka Rimlock). Zalecane jest tak e uszczelnienie tylnej granicy y ki materia- em Êwiat outwardzalnym lub termoplastycznym. Wycisk mo na pobraç za pomocà wszystkich popularnych materia ów wyciskowych do uzupe nieƒ sta ych (hydrokoloidalnych, polieterowych i silikonowych). W przypadku u ycia mas silikonowych mo na zastosowaç zarówno metod jedno- jak i dwuetapowà. Zastosowanie materia ów polieterowych o ró nej pr noêci wymaga u ycia metody jednoetapowej. Niezale nie od stosowanej metody jedno- lub dwuetapowej zalecamy rozprowadzenie masy o ma ej pr noêci strumieniem powietrza. Pozwoli to na lepsze zwil enie powierzchni opracowania. CEMENTOWANIE Powierzchnie uzupe nienia z tlenku cyrkonu przeznaczone do zacementowania, nale y przed osadzeniem wypiaskowaç (tlenek glinu, 110 µm, 3 4 bary). Schropowacenie, a wi c powi kszenie powierzchni, zapewnia lepsze po àczenie w przypadku konwencjonalnego jak i adhezyjnego cementowania. Do konwencjonalnego osadzania uzupe nieƒ z tlenku cyrkonu nadajà si zarówno cementy na bazie fosforanu cynkowego jak i cementy szk ojonomerowe. W przypadku tradycyjnego cementowania specjalne przygotowanie powierzchni z ba nie jest konieczne. Wed ug przeprowadzonych badaƒ cementy o podwójnym sposobie wiàzania nie nadajà si do cementowania adhezyjnego. W warunkach laboratoryjnych nie osiàgni to w przypadku tych produktów d ugotrwa ego po àczenia. Do adhezyjnego cementowania uzupe nieƒ z tlenku cyrkonu mo na zgodnie z obecnym stanem wiedzy zaleciç cementy Panavia 21 i Panavia F. Tymczasowe cementowanie uzupe nieƒ z tlenku cyrkonu mo na przeprowadziç za pomocà ka dego cementu do prowizorycznego osadzania (np. Temp Bond, Kerr GmbH, Karlsruhe). JeÊli planowane jest adhezyjne cementowanie uzupe nienia w póêniejszym terminie, zalecane jest u ycie cementu nie zawierajàcego eugenolu. OPRACOWANIE DOSTĘPU I USUWANIE UZUPEŁNIEŃ Opracowanie dost pu do z ba mo e byç wykonane w krótkim czasie i bez dodatkowych powik aƒ dzi ki zastosowaniu odpowiednich narz dzi. Zaleca si post powanie dwuetapowe. Najpierw nale y usunàç ceramik licujàcà za pomocà instrumentu diamentowego, nie perforujàc podbudowy. Nast pnie nale y przeciàç instrumentem diamentowym podbudow cyrkonowà i opracowaç odpowiedni dost p. Zachowanie odleg oêci 0,5 mm od ceramiki licujàcej zapobiega odpryskiwaniu porcelany podczas przecinania konstrukcji ceramicznej. Struktura i trwa oêç korony z tlenku cyrkonu pozostaje zachowana równie po leczeniu endodontycznym, dzi ki czemu uzupe nienie mo na pozostawiç. Otwór po perforacji mo na wype niç materia em kompozytowym. Ponadto uzupe nienia z tlenku cyrkonu dajà na zdj ciach RTG podobny cieƒ jak uzupe nienia metalowo-ceramiczne. Do opracowywania dost pu i zdejmowania koron doskonale nadajà si : instrumenty w kszta cie cylindra o okràg ym zakoƒczeniu i ziarnistoêci µm na kàtnic przyêpieszajàcà 4:1 z maksymalnym ch odzeniem. W celu usuni cia uzupe nienia z tlenku cyrkonu nale y rozwierciç w nim szczelin wzd u Êciany osiowej a do po owy powierzchni ujàcej lub brzegu siecznego. Uzupe nienie mo na wówczas rozchyliç odpowiednim narz dziem, przy czym dochodzi do p kni cia uzupe nienie. W przypadku uzupe nieƒ osadzonych adhezyjnie nale y resztki cementu usunàç za pomocà ultradêwi ków. INFORMACJE DeguDent Biuro Dentsply DeTrey ul. Filtrowa 43/2, Warszawa tel./fax Signum Tempori DENTSPLY RAPORT [ ] 7

8 GALERIA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH 6-letnie badania kliniczne potwierdziły kliniczną skuteczność kompomeru Dyract stosowanego do odbudowy dużych ubytków w zębach przednich Rozwój stomatologicznych materiałów wypełniających to ciągłe wdrażanie udoskonaleń technologii kompozytowej mające na celu coraz lepszą odbudowę tkanek zębów. iestety dynamizm rozwoju tej dziedziny utrudni w znaczàcym stopniu mo liwoêç d ugoterminowej obserwacji i tym samym klinicznej weryfikacji skutecznoêci wcià powstajàcych materia ów wype niajacych. Dlatego szczególnie wa ne wydajà si rezultaty poni ej przedstawionej publikacji dr Jan W.V. van Dijken, eksperta o mi dzynarodowej s awie z dziedziny stomatologii zachowawczej, cenionego nauczyciela akademickiego z Umeá University. Van Dijken opublikowa wyniki swoich 5-letnich badaƒ w opiniotwórczym periodyku European Journal of Oral Science [1]. Natomiast 6-letnie wyniki tych obserwacji zamieszczono w formie streszczenia [2]. MATERIAŁ I METODA Celem badania by a ocena trwa oêci nast pujàcych materia ów wype niajàcych: kompomeru Dyract, Êwiat outwardzalnego cementu glasjonomerowego Fuji II LC oraz kompozytu Pekafil. Wykonano 154 du ych wype nieƒ klasy III. U wi kszoêci pacjentów zastosowano jeden z trzech ocenianych materia ów wype niajàcych. Wype nienia z kompomeru Dyract wykonywano zgodnie z proponowanà przez producenta technikà aplikacji bez wytrawiania tkanek i przy zastosowaniu odpowiedniego systemu wià àcego. Materia z o ony stosowano zgodnie z zasadami techniki ca kowitego wytrawiania oraz aplikujàc system wià àcy. Wykonanie wype nienia z cementu glasjonomerowego Fuji II LC poprzedza etap kondycjonowania tkanek przy u yciu 10% kwasu poliakrylowego. Wype nienia oceniano po raz pierwszy po up ywie szeêciu miesi cy, a nast pnie co roku w czasie szeêcioletniego okresu obserwacji. Sprawdzano zachowanie kszta tu anatomicznego wype nieƒ, stopieƒ szczelnoêci brze nej, przebarwienia, dopasowanie koloru, szorstkoêç powierzchni i wyst powanie objawów próchnicy wtórnej. WYNIKI Po up ywie pi ciu lat stwierdzono w przypadku wszystkich wype nieƒ niewielkà iloêç niepowodzeƒ. Po szeêciu latach, procentowy udzia wype nieƒ, które otrzyma y pozytywnà ocen osiàgnà wielkoêç 89%, przy brak znaczàcych ró nic pomi dzy badanymi materia ami wype niajàcymi. Wype nienia wykonane zarówno z kompomeru Dyract jak i z kompozytu wykazywa y lepsze wyniki w przypadku oceny stopnia szorstkoêci oraz dopasowania odcienia ni w przypadku u ycia cementu Fuji II LC. adna z zastosowanych technik aplikacji nie spowodowa a wystàpienia objawów nadwra liwoêci pozabiegowej lub utraty ywotnoêci miazgi. W porównaniu do materia u z o onego kompomer Dyract otrzyma mniejszà iloêç najwy szych ocen przy badaniu stopnia dopasowania koloru i wystàpienia przebarwieƒ brze nych. Jednak ogólnie wype nienia z kompomeru Dyract i kompozytu Pekafil uzyska y takà samà liczb pozytywnych ocen. WNIOSKI Wyniki 6-letnich obserwacji klinicznych du ych wype nieƒ klasy III wykonanych z kompomeru Dyract wykaza y, e jest to materia wype niajàcy atwy w u yciu. Procedura wykonywania wype nieƒ z kompomeru jest skrócona, co zmniejsza czas ca ego zabiegu. Kompomer Dyract okaza si odpowiednià alternatywà dla wype nieƒ kompozytowych. Po up ywie szeêciu lat liczba wype nieƒ akceptowanych z punktu widzenia klinicznego by a jednakowa dla obydwu materia ów wype niajàcych. [1] Van Dijken J W V (1999). Longevity of new hybrid restorative materials in class III cavities. Eur J Oral Science 107: [2] Van Dijken J W V (2001). Durability of new restorative materials in Class III cavities. J Adhes. Dent. 3(1): CHARAKTERYSTYKA Dyract extra Uniwersalny kompomer do wszystkich klas ubytków Konsystencja ułatwiająca aplikację i adaptację kompomeru do ścian ubytku Skrócony czas polimeryzacji 10 sek Długi czas pracy 90 sek Gładka powierzchnia i łatwość jej opracowania Właściwości kariostatyczne Niska ścieralność i większa wytrzymałość Wykorzystuje 10 lat sukcesów klinicznych swych poprzedników Dyract/Dyract AP, które zostałe potwierdzona w ponad 140 publikacjach 8 DENTSPLY RAPORT [ ] Quod Erat Demonstrandum

9 LAMPA DIODOWA Czasy polimeryzacji dla wybranych produktów Czas w sekundach10 sek 20 sek 30 sek Esthet X (2 mm * ) A1, A2, A3, A3.5, A4 B1, B2, B3 B5/DY C1, C2, C3, C4 C5/XGB D2, D3 Universal White XL WE, CE, YE, GE, AE W-O, B2-O, C1-O, D3-O A2-O A4-O, C4-O Fulfil Extra (2 mm * ) A1, A2, A3, A3.5 B1, B2 C2 O-A3.5 SureFil (2 mm * ) A, B, C QuixFil (4 mm * ) Universal Xeno III Prime&Bond NT Ceram X mono (2 mm * ) M1, M2, M3 M4, M5, M6, M7 Ceram X duo (2 mm * ) D1, D2, D3, D4, DB E1, E2, E3 Dyract extra (2 mm) A2, A3, A3.5, A4 B1, B3 C2, C3 O-A3, O-B3 X-flow (2 mm * ) A2, B1, C2, TL A3, A4 X-flow (1 mm * ) O-A3 * Głębokość pojedyńczej, naświetlanej warstwy zgodna ze standardem ISO 4049:2000

10 wiodący uszczelniacz kanałowy oparty na wykorzystaniu długoterminowych doświadczeń z żywicami amino-epoksydowymi (AH26) Eliminacja uwalniania formaldehydu w addycyjnym procesie wiązania Opracowanie systemu pasta-pasta w celu poprawy walorów użytkowych materiału Sprawdzona biokompatybilność Doskonałe właściwości uszczelniające dzięki ograniczonej rozpuszczalności i niewielkim zmianom objętościowym Dobra kontrastowość na zdjęciu RTG Możliwość zastosowania we wszystkich technikach uszczelniania kanału Rekomendacje słynnych ośrodków uniwersyteckich Wyjątkowa szczelność wypełnień kanałowych Bardzo niski skurcz polimeryzacyjny Penetracja barwnika [mm] Technika ćwieka głównego Kondensacja boczna Zmiany objętościowe [%] AH Plus Diaket Apexit AH 26 Wyniki testu szczelności z Uniwersytetu w Monachium AH Plus AH 26 Hermetic Diaket Apexit Epiphany Ketac Endo Skurcz polimeryzacyjny wybranych past uszczelniających Doskonała kontrastowość na zdjęciach radiologicznych Bardzo niska rozpuszczalność [mm/mm AI] AH Plus AH 26 Hermetic Diaket Sealapex Apexit Ketac-Endo Tubli-Seal Endomethasone N2 Roekoseal Epiphany Rozpuszczalność [ww/%] AH Plus AH 26 Hermetic Apexit Ketac Endo Epiphany Kontrastowość past uszczelniających na zdjęciach RTG Rozpuszczalność uszczelniaczy kanałowych

11 RÓ NOÂCI AutoMatrix i QuixFil Aby wykonywanie wypełnienia w zębach bocznych przestało być problemem Automatrix to sprawdzony system formówek całkowitych z integralnym mechanizmem zaciskającym. Automatrix może być stosowany we wszystkich sytuacjach, gdzie niezbędne jest użycie formówek. Szczególnie przydatny w sytuacjach wykonywania rozległych wypełnień oraz gdy nie możliwe użycie formówek częściowych (np. Palodent). Zestaw zawiera 4 rozmiary formówek o stożkowatym kształcie umożliwiającym lepszą anatomiczną adaptację. Z kolei AutoMate II to instrument niezbędny do zaciskania pierścieni. System zawiera także specjalne narzędzia do przycinania formówek. Procedura zakładania formówek jest prosta i szybka. Dzięki mechanizmowi zaciskającemu AutoMatrix zapewnia dobrą widoczność pola pracy i stabilne zamocowanie formówek. Anaheim Group oceniła w specjalnym raporcie firmę DENTSPLY jako najbardziej innowacyjną firmę stomatologiczną w 2003 roku. W zestawieniu, okreêlajàc firm tym mianem, wzi to pod uwag liczb uzyskanych przez nià patentów oraz dopuszczonych do sprzeda y w USA produktów w których zastosowano te innowacyjne rozwiàzania. Wskaênik ten nie okreêla bezpoêrednio stopnia sukcesu komercyjnego, ale autorzy raportu podkreêlajà e istnieje mi dzy nimi korelacja Anaheim Group stanowi wiarygodne êród o informacji na temat bran y stomatologicznej i zwiàzanych z nim producentów. Swà dzia alnoêç rozpocz li w 1994 roku publikujàc po raz pierwszy DENTALFAX MONTHLY. Obecnie ukazuje si tak- e DENTALFAX WEEKLY wraz z internetowymi stronami pod adresem dentalfax.com. Anaheim Group podaje wyniki swoich zestawieƒ od poczàtku lat dziewi çdziesiàtych, ale a do 2002 roku rankingi te nie zawiera y tak wielu danych na temat technicznych innowacji. Dentsply jako wiodąca firma w dziedzinie innowacji Varia DENTSPLY RAPORT [ ] 11

12 LISTA AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH Bia ystok DENTOMAX Bia ystok ul. Nowowarszawska 32/2 tel. 85/ , tel./fax 85/ Bielsko Bia a MARRODENT Jasienica k/ Bielska Bia ej ul. Strumieƒska 894 tel./fax 33/ , tel. 33/ E k DENTOMAX E k, ul. Kajki 12 tel/fax 87/ Gdaƒsk DEN-MEDica Gdaƒsk, ul. Jana Paw a II 6 D/1 tel. 58/ , Jaros aw AN-WER ul. Reymonta 1C tel. 16/ , fax 16/ Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. WolnoÊci 32/1 tel/fax 75/ Katowice MARRODENT Katowice, ul. Chrobrego 29 tel. 32/ , fax 32/ , Koszalin Koszalin, ul. Zwyci stwa 102 tel. 94/ Kraków MEDDENT Kraków ul. Królowej Jadwigi 135 tel. 12/ tel/fax 12/ Legnica Legnica, ul. Or a Bia ego 4 tel/fax 76/ Leszno Leszno, ul. Szybowników 19 tel/fax 65/ Lubaczów AN-WER ul. Kopernika 1 tel. 16/ , fax 16/ Lublin DENTAL S.J Lublin, ul. Lwowska 6 tel. 81/ , fax 81/ HELTKOPOL Lublin, ul. Botaniczna 22 tel/fax 81/ om a DENTOMAX om a, ul. Stary Rynek 2 tel/fax 86/ ódê DENT-R ódê, ul. Piotrkowska 31 tel. 42/ , 42/ fax 42/ HANSEN DENTAL POLEN ódê, ul. Wschodnia 74 tel. 42/ , fax 42/ Opole Opole, ul. KoÊciuszki 31 tel/fax 77/ Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 24a tel 62/ , fax 62/ Pabianice DENT-R Pabianice, ul. 20 Stycznia 40 tel/fax 42/ Piotrków Trybunalski SKAMEX Piotrków Trybunalski ul. elazna 4 tel. 44/ Poznaƒ MERCONTROL Poznaƒ, ul. 3 Maja 48C tel. 61/ , fax 61/ Radom KOL-DENTAL Radom ul. wirki i Wigury 38 lok. 12 tel. 48/ ; 48/ Rzeszów AN-WER Rzeszów ul. Kochanowskiego 15 tel/fax 17/ S upsk S upsk ul. Wojska Polskiego 49 tel 59/ Szczecin Szczecin ul. Getta Warszawskiego 19/2 tel 91/ Âwidnica Âwidnica, ul. Komunardów 14 tel/fax 74/ Warszawa DANAMED Warszawa ul. Targowa 66 paw. 20 tel. 22/ , fax 22/ DONAU TRADING Corp Warszawa, ul. Konduktorska 4, tel.22/ , 22/ fax 22/ KOL-DENTAL Warszawa, ul. Ostrobramska 73 tel. 22/ , fax 22/ MARRODENT Warszawa, ul. Bohdanowicza 13, tel. 22/ , tel/fax 22/ S+M DENTAL Warszawa, ul. ucka 18 paw. 6 tel./fax 22/ tel. 22/ , fax 22/ Wroc aw CAR-LINE Wroc aw, ul. Rac awicka 2/4, tel. 71/ , tel/fax 71/ Wroc aw, ul. Widna 4 tel. 71/ , 71/ fax 71/ Wroc aw, ul. Sàdowa 9a, tel/fax 71/ Wroc aw, ul. Rzeênicza 28/31 tel/fax 71/ Zapraszamy na nasze strony internetowe WYDAWCA: Dentsply DeTrey GmbH Biuro Przedstawicielskie ul. Filtrowa 43 m. 2, Warszawa, tel. (022) , fax (022) , Oprac. merytoryczne: lek. stom. Agnieszka Anna Pacyk Oprac. graficzne: Piotr Stelmasiak W razie pytaƒ dotyczàcych naszych produktów prosimy o pozostawienie wiadomoêci pod numerem telefonicznym, za poêrednictwem faxu lub

Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX. Rodzina cementów 3M ESPE

Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX. Rodzina cementów 3M ESPE Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX Rodzina cementów 3M ESPE RelyX Unicem samoprzylegajàcy, uniwersalny cement do ostatecznego osadzania ceramicznych, metalowych i kompozytowych uzupe nieƒ

Bardziej szczegółowo

W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji. Filtek. i przyjaciele. Wype nienia kompozytowe

W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji. Filtek. i przyjaciele. Wype nienia kompozytowe W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji Filtek i przyjaciele Wype nienia kompozytowe Filtek Supreme Najbardziej innowacyjny dzi ki nanotechnologii Filtek Supreme otrzyma od The Dental Advisor tytu Najlepszego

Bardziej szczegółowo

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2016 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

Inlay e kompozytowe dlaczego nie? Wykonywanie wysokiej jakości inlay ów kompozytowych przy użyciu GrandioSO Inlay System w trakcie jednej wizyty

Inlay e kompozytowe dlaczego nie? Wykonywanie wysokiej jakości inlay ów kompozytowych przy użyciu GrandioSO Inlay System w trakcie jednej wizyty dr Klaus Peter Hoffmann Inlay e kompozytowe dlaczego nie? Wykonywanie wysokiej jakości inlay ów kompozytowych przy użyciu GrandioSO Inlay System w trakcie jednej wizyty Kompozyty światłoutwardzalne są

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjenta. Marzysz. o pi kniejszym. uêmiechu? all ceramic all you need. IPSe.max

Informacja dla pacjenta. Marzysz. o pi kniejszym. uêmiechu? all ceramic all you need. IPSe.max Informacja dla pacjenta Marzysz o pi kniejszym uêmiechu? IPSe.max all ceramic all you need Marzenie o pi kniejszym uêmiechu mo e si spe niç Nie wszystkich natura obdarowa a idealnym uêmiechem. Z by mogà

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Pokaz zabiegów Opracowanie kanałów policzkowych zęba trzonowego metodą step-back oraz ich wypełnienie metodą bocznej kondensacji gutaperki.

Pokaz zabiegów Opracowanie kanałów policzkowych zęba trzonowego metodą step-back oraz ich wypełnienie metodą bocznej kondensacji gutaperki. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana III rok zblokowane zajęcia praktyczne Rok akademicki 2015/16 ĆWICZENIA 1: Wstęp do periodontologii cz.iii ĆWICZENIA 2: Etiologia chorób miazgi. Symptomatologia

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika Cz Êç A Informacje dla u ytkownika A Informacje dla u ytkownika A.2 S owo wst pne A.2.1 Wst p dla stomatologa A.2.2 Wst p dla pacjenta A.3 Informacja o autorach B Zdrowy narzàd ucia B.1 Spis treêci B.2

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach take Klasyczne stopy szlachetne Duceram Kiss Uniwersalne stopy szlachetne i nieszlachetne oraz ceramika prasowana Duceragold Kiss Stopy

Bardziej szczegółowo

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE KROMOGLASS 2 KROMOGLASS: cementy na bazie szkła-jonomerowego, rozrabiane z wodą 2 3 Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków w zębach mlecznych klasy 1.

Bardziej szczegółowo

Bądź w pełni sobą. Dlaczego odbudowa nawet jednego brakującego zęba jest tak ważna.

Bądź w pełni sobą. Dlaczego odbudowa nawet jednego brakującego zęba jest tak ważna. Bądź w pełni sobą. Dlaczego odbudowa nawet jednego brakującego zęba jest tak ważna. Straciłeś ząb i nie wiesz, co teraz zrobić? A może dentysta musiał usunąć ci któryś z tylnych zębów i nie widzisz potrzeby

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym 5 /2010 STOMATOLOGIA z a c h o w a w c z a Robert A. Lowe, DDS Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym Obniżenie wielkości naprężenia skurczowego jest czynnikiem krytycznym, który determinuje

Bardziej szczegółowo

PHONARES KARTA WIELKOÂCI I KSZTAŁTU Z BÓW. SR PHONARES NHC SR PHONARESTyp NHC SR PHONARESLingual NHC

PHONARES KARTA WIELKOÂCI I KSZTAŁTU Z BÓW. SR PHONARES NHC SR PHONARESTyp NHC SR PHONARESLingual NHC Phonares-ZFK-pol.qxd:zfk 15.9.2010 11:05 Uhr Seite 1 SR PHONARES A R C Y D Z I E Ł O N O W O C Z E S N O Â C I KARTA WIELKOÂCI I KSZTAŁTU Z BÓW SR PHONARES NHC SR PHONARESTyp NHC SR PHONARESLingual NHC

Bardziej szczegółowo

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda Rebilda DC Rebilda Post System Rebilda Rebilda DC JEDNORODNA REKONSTRUKCJA FILARU ZĘBA Współczesne kompozyty i systemy łączące umożliwiają rekonstrukcję poważnie zniszczonych zębów, nawet w przypadku całkowitej

Bardziej szczegółowo

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy.

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. EcuSphere Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Bezpieczny, przyjemny i o najwyższych walorach estetycznych system EcuSphere spełnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat produktów

Informacje na temat produktów Informacje na temat produktów PRODUKTY WYKORZYSTYWANE W STEROWANEJ REGENERACJI KOŚCI GORE-TEX REGENERATIVE MEMBRANE MEMBRANY MIĘDZYZĘBOWE GTN1 GTN2 GTW1 Membrany te dostępne są w 8 wersjach profilowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. O wkładach koronowych.

1. Wstęp. O wkładach koronowych. 1. Wstęp O wkładach koronowych. Wkłady koronowe są uznaną metodą rekonstrukcji utraconych twardych tkanek zęba (fot.1-3). Ich kształt oraz wielkość zależą od klasy ubytku (klasyfikacja według Blacka).W

Bardziej szczegółowo

Wk!ady mog" by' w razie potrzeby sterylizowane w temperaturze do 135 C.

Wk!ady mog by' w razie potrzeby sterylizowane w temperaturze do 135 C. Wk!ady OliPost Light s" widoczne na zdj#ciach RTG. Zosta!o to osi"gni#te dzi#ki optymalizacji sk!adu materia!u bazowego sk!adaj"cego si# w 68% z w!ókien szklanych (z 19% udzia!em cyrkonu) oraz w 32% z

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink II

Schemat blokowy Variolink II Schemat blokowy Variolink II ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink II - ExciTE F 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych

FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych System indywidualnego dopasowania utrzymania daje lekarzom i technikom całkowicie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający

Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający Instrukcja użytkowania Polski Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający Ceram X jest światłoutwardzalnym, kontrastowym na zdjęciu radiologicznym materiałem wypełniającym do zębów przednich i bocznych.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Po àczenie w ka dej sytuacji. Adper. Systemy àczàce 3M ESPE

Po àczenie w ka dej sytuacji. Adper. Systemy àczàce 3M ESPE Po àczenie w ka dej sytuacji Adper Systemy àczàce 3M ESPE Adper Scotchbond Multi-Purpose System klasyczny Trzyetapowy system àczàcy stosowany w klinikach od ponad 12 lat Âwiat outwardzalny system àczàcy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność dla pracowni protetycznych

Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność dla pracowni protetycznych Dwu-krzemian Litu - ceramika prasowana o wyjątkowej wytrzymałości! 420 Mpa odporności na zginanie Wysoka estetyka Doskonałe dopasowanie powierzchni Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

estetyka bez kompromisu

estetyka bez kompromisu NOWY Premise estetyka bez kompromisu Twoja Twoja praktyka praktyka jest jest naszą inspiracją. inspiracją. NOWY Premise Premise, naturalny ideał Premise, kompozyt oparty na najnowszych osiągnięciach nauki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Cennik na dzień 26.02.2016r. KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł. Inlay/onlay kompozytowy

Cennik na dzień 26.02.2016r. KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł. Inlay/onlay kompozytowy Cennik na dzień 26.02.2016r. KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł Korona cyrkonowa 1 300,00 zł Korona pełnoceramiczna 2 000,00 zł Korona tymczasowa 70zł + cementowanie

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Rekonstrukcja wysokości zwarcia za pomocą licówek i koron pełnoceramicznych Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Tech. dent. Iwona Wilkowska, Łódź Z powodu znacznego starcia zębów doszło

Bardziej szczegółowo

Moduł do łączników dla Ceramill Mind

Moduł do łączników dla Ceramill Mind Moduł do łączników dla Ceramill Mind PL 2 by Oral Design Ulrich Werder by Knut Miller by Knut Miller by Oral Design Ulrich Werder Moduł do łączników dla Ceramill Mind Cyfrowe wytwarzanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2470113. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.07.2010 10747839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2470113. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.07.2010 10747839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2470113 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.07.2010 10747839.8 (13) (51) T3 Int.Cl. A61C 13/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

GLUMA 2Bond. Więcej korzyści bez bólu. Silne łączenie.

GLUMA 2Bond. Więcej korzyści bez bólu. Silne łączenie. GLUMA 2Bond Więcej korzyści bez bólu Silne łączenie. GLUMA silne łączenie 25 lat doświadczenia w rozwijaniu bezpiecznych i wygodnych w użyciu systemów łączących GLUMA firmy Heraeus jest uznaną marką o

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystuję najprostszy sposób osiągnięcia precyzyjnego wyniku. .zy widzisz różnicę?

Wykorzystuję najprostszy sposób osiągnięcia precyzyjnego wyniku. .zy widzisz różnicę? PL Stand: 03/2008 Wykorzystuję najprostszy sposób osiągnięcia precyzyjnego wyniku. Skanowanie Skanowanie modelu. Wstępny projekt struktury zaproponowany przez program. wt., godz. 14.32, laboratorium dentystyczne

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE 07/2007 SYSTEMY SUFITOWE Więcej przestrzeni dla nowości SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ THERMATEX Alpha Klasa absorbera dźwięku A w 0,90 Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) MADE IN GERMANY AMF

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Estetyczna odbudowa zębów przednich wyzwanie dla lekarza i technika

Estetyczna odbudowa zębów przednich wyzwanie dla lekarza i technika Estetyczna odbudowa zębów przednich wyzwanie dla lekarza i technika Autor_Dr n. med. Krystian Owczarczak Przypadek 1 Ryc. 1, 2, 3, 4, 5_Sytuacja poczàtkowa stan przed leczeniem. Ryc. 6_Stan po chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Licówka - Dwukrzemowo litowa ceramika szklana - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Lakier bezbarwny 2K w systemie MS P190-598 Produkty P190-598 Lakier bezbarwny 2K MS P210-796/-798/-828/-847

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V. seria HZY-ŻELOWE

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V. seria HZY-ŻELOWE HAZE BATTERY Company Ltd Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V seria HZY-ŻELOWE KONSTRUKCJA - Siatki płyt dodatnich i ujemnych odlewane są z ołowiu wapniowo-cynowego,

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo