Interdyscyplinarnego programu nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum - INTERBLOK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interdyscyplinarnego programu nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum - INTERBLOK"

Transkrypt

1 Maria Rozenbajgier Bochnia, dnia r. ul. Serugi Bochnia nauczyciel fizyki w gimnazjum współautor podręczników do fizyki w gimnazjum (wydawnictwa ZamKor) egzaminator OKE Recenzja merytoryczno - dydaktyczna Interdyscyplinarnego programu nauczania blokowego przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i informatyki w gimnazjum - INTERBLOK Wstępna wersja, przeznaczona do testowania w wybranych gimnazjach województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego. Autorzy: Zdzisław Bednarek, Halina Bochniarz, Małgorzata Grabis, Anna Korska, Krzysztof Kozak, Wojciech M. Kwiatek, Jadwiga Mazur, Marcin Stobiński, Jacek Ślósarz, Agata Twardowska, Iwo Wroński. Program opracowany w ramach realizacji Projektu INTERBLOK Beneficjent Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie, ul. Stradomska 10, Kraków. Przedstawiony mi do oceny w/w program zawiera 8 rozdziałów, w których autorzy wyczerpująco zawarli przeznaczone dla adresatów programu niezbędne informacje o koncepcji i celach edukacyjnych programu oraz o warunkach i formach jego realizacji. Program uzupełnia bardzo bogata obudowa, w której jego adresaci mogą znaleźć m.in. instrukcje i scenariusze interdyscyplinarnych zajęć blokowych, propozycje problemów badawczych do samodzielnego rozwiązania przez ucznia, rozkład zajęć na poszczególne lata, regulamin Gry Ekonomicznej oraz propozycje wycieczek badawczych i zajęć blokowych opracowanych przez nauczycieli konsultantów. Program ITERBLOK jest (wg jego autorów) odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa na kształcenie takich kompetencji, dzięki którym uczeń będzie planował eksperyment, konstruował prototypy urządzeń, szacował koszty produkcji i koszty pracy. Autorzy powołują się na wyniki badań PISA według, których najsłabszym ogniwem kształcenia w polskich szkołach jest nauczanie umiejętności praktycznych. Przedstawione propozycje programowe mają przyczynić się do rozwiązania tych problemów edukacyjnych. Program INTERBLOK wprowadza nowatorskie rozwiązania w metodologii nauczania prowadzące do: kształcenia umiejętności praktycznych, inspirowania uczniów do konstruowania prototypów urządzeń własnego pomysłu, rozwiązywania problemów, których rozwiązanie wymaga wiadomości z różnych przedmiotów (matematyka, fizyka, biologia, geografia, informatyka); nauki ekonomi i przedsiębiorczości; samooceny ucznia na każdych zajęciach; ewaluacji po każdych zajęciach. 1

2 Program w jasny i logiczny sposób prowadzi uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół do realizacji założonych celów. Podaje sposoby ich realizacji, oceny i ewaluacji. Jest nowatorski, możliwy do zrealizowania przy bardzo dużym zaangażowaniu się i zdyscyplinowaniu wszystkich adresatów. Moim zdaniem przyczyni się on do prawidłowego zrozumienia przez uczniów zjawisk w otaczającym świecie i będzie zachętą do podejmowania w przyszłości przez młodzież studiów technicznych bądź przyrodniczych. Mocną stroną programu jest postawienie ucznia w sytuacjach, które wymagają samodzielnego i twórczego myślenia. Jako nauczyciel z długoletnim stażem bardzo dobrze oceniam koncepcję zajęć blokowych realizowanych w ramach programu. Według niej uczniowie stopniowo nabierają umiejętności niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania problemów. Charakter zajęć blokowych zmienia się w każdym roku. W pierwszym roku uczniowie pracują z instrukcją (krok po kroku), która prowadzeni ich kolejno przez poszczególne etapy, tj.: od zgromadzenia pomocy naukowych, poprzez przeprowadzenie eksperymentu aż do wyciągnięcia wniosków. Uczniowie dodatkowo uczą się kalkulować koszty, zarówno pomocy naukowych, jak i koszty pracy eksperymentatorów. Według założeń programu po roku pracy uczniowie powinni być gotowi do samodzielnego projektowania badań naukowych, eksperymentowania, doboru pomocy naukowych i kalkulacji kosztów. W drugim roku pracy uczniowie otrzymują do rozwiązania problemy badawcze. Aby rozwiązać problem wybierają metodologię postępowania, przygotowują plan działania, dobierają odpowiednie pomoce naukowe, szacują koszty eksperymentu. Po zakończeniu badań dokonują ewaluacji wykonanego projektu. W trzecim roku jeden temat może być realizowany w trakcie kilku bloków. Podczas tych zajęć uczniowie stają się konstruktorami. Potrafią rozwiązywać problemy badawcze stosując metodologie naukowe, projektują, budują, testują prototypy wykonanych samodzielnie urządzeń, które mają spełniać określone w zadaniu warunki. Na podstawie zawartych w programie scenariuszy interdyscyplinarnych zajęć blokowych stwierdzam, że założone przez autorów cele edukacyjne programu będą realizowane podczas tych zajęć. Głównym celem programu jest zainteresowanie uczniów nauką i techniką, co ma być wynikiem zrozumienia zagadnień związanych z realizacją eksperymentów. Cel ten jest realizowany poprzez proponowanie takich eksperymentów, które uczniowie wykonują początkowo według instrukcji, później metodą prób, nie koniecznie posiadając odpowiednie wiadomości. Dopiero w trakcie wykonywania eksperymentu (lub nawet po jego zakończeniu) szukają naukowego wyjaśnienia obserwowanego zjawiska. Najważniejszym jednak celem zajęć jest tak zainteresować ucznia, aby zadawał on pytania i chciał wyjaśnić wszystkie zjawiska i problemy wynikłe podczas realizacji zajęć. Zawarte w obudowie programu scenariusze interdyscyplinarnych zajęć blokowych, propozycje problemów badawczych do samodzielnego rozwiązania przez ucznia, propozycje prototypów urządzeń pokazują, że koncepcja programu jest możliwa do zrealizowania w każdym gimnazjum. Tematy zajęć są ciekawe, i nowatorskie, a niektóre nawet zaskakujące. Mogą wzbudzać u uczniów zainteresowanie nauką i techniką. Realizowane treści są zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową (obowiązującą od 1 września 2009 r.), ale sposób ich przedstawienia jest inny niż na lekcjach, wymaga od uczniów interdyscyplinarności (realizacja projektu wymaga od uczniów wiedzy z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i informatyki) i inspiruje uczniów do szukania nowych rozwiązań. Scenariusze zajęć zawierają też propozycje samooceny ucznia i ewaluacji zajęć. 2

3 W każdym roku realizacji programu zmienia się również rola nauczyciela. W pierwszym roku pełni on rolę eksperta, pomaga w działaniu według instrukcji, koryguje efekty prac uczniów, dyskutuje z eksperymentatorami o ich samoocenie. W drugim roku pracy nauczyciel staje się doradcą, delikatnie modyfikuje pomysły uczniów, zezwala na naukę poprzez doświadczenie (także błędu badawczego). W ostatnim roku pracy nauczyciel pełni rolę partnera motywując uczniów do realizacji własnych pomysłów. Interesujące w programie są dwie propozycje, tj.: Gra Ekonomiczna i Interplatforma (dostępna pod adresem Celem Gry jest zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania rynku kapitałowego i zastosowania tych zasad w grze, która jest symulacją rzeczywistych zjawisk przebiegających na polskim rynku kapitałowym. Uczniowie biorący w niej udział mogą inwestować swój kapitał celem jego pomnożenia. Tak, więc w sposób praktyczny uczeń zdobywa wiedzę z ekonomii i przedsiębiorczości. Dużą rolę autorzy projektu przewidzieli dla nowoczesnych technologii informacyjnych, które ułatwiają dostęp do informacji i komunikację między podmiotami uczestniczącymi w projekcie. Takim narzędziem ma być Interplatforma. W dziale Obudowa programu autorzy podają instrukcję dla uczniów (w której krótko przedstawiają sposób realizacji programu) oraz dla nauczycieli i dyrektorów (jak wdrożyć program, wskazują na możliwość zaangażowania do projektu rodziców i praktykantów, jako osoby wspierające nauczyciela podczas zajęć). Podane są przykłady organizacji pracy nauczyciela z wykorzystaniem dwóch godzin (które powinny być przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym, zajęcia świetlicowe, zajęcia wyrównawcze) oraz niestandardowych rozwiązań w podziale godzin. Rozbudzenie aspiracji naukowych uczniów realizowane jest przez ich udział w wycieczkach naukowych do IFJ UJ oraz w wykładach popularno naukowych. Podano 12 tematów zajęć realizowanych w ramach wycieczek i 3 tematy wykładów, sprecyzowano cele edukacyjne i dydaktyczne realizowane w czasie wizyt w laboratoriach. Na pewno wizyty te będą kolejnym krokiem do rozbudzenia wśród uczniów chęci eksperymentowania, zainspirowania ich do dyskusji o pracy naukowej, obudzenia w nich pasji badawczej oraz ukierunkowania ich przyszłych planów zawodowych. Nowatorskie jest przekazywanie uczniom wiedzy z ekonomi i przedsiębiorczości. W programie uwzględniono kształcenie umiejętności przydatnych w życiu każdego człowieka, a to: szacowanie kosztów własnych działań oraz zdobywanie pieniędzy i ich inwestowanie we własną działalność gospodarczą. Uczniowie w trakcie realizacji programu: kalkulują koszty pomocy naukowych; rozliczają osobogodziny pracy; mogą uczestniczyć w Grze Ekonomicznej (regulamin zamieszczony jest w dziale obudowa programu ); zwracają uwagę na postawy etyczne (ocena wkładu pracy każdego z członków zespołu, krytyczna ocena własnej pracy); szukają sposobu zmniejszania kosztów eksperymentu, prototypu; dokumentują swoją pracę (fotografie, filmy, kosztorysy eksperymentu). Czytelny jest także sposób oceniania, który pozwala uczniom i nauczycielom przeliczyć zdobyte przez uczniów punkty na stopnie w skali od 1 do 6. Na każdym etapie realizacji programu taką ocenę może uczeń mieć wpisaną na świadectwie, jako ocenę z zajęć dodatkowych. Uważam, że w zaproponowanym systemie oceniania, w którym ocenia się 3

4 głównie stopień zaangażowania ucznia w realizację projektu, ocena ma bardzo motywującą rolę. Podkreśla się dobre strony ucznia, a nie eksponuje się tego, czego uczeń nie umie! Taka ocena bardziej motywuje ucznia do rozwijania swoich zainteresowań, stawiania pytań dla wyjaśniania otaczającej rzeczywistości i poszukiwania odpowiedzi na nie, a także pokonuje lęk przed popełnieniem błędu. Na każdych zajęciach uczeń nie tylko jest oceniany przez nauczyciela, ale dokonuje też samooceny wypełniając przygotowaną kartę samooceny. Może też ocenić pracę i postawę kolegów w grupie. Kształtowane są w ten sposób dobre postawy społeczne. Po zapoznaniu się z materiałami zawartymi w obudowie programu stwierdzam, że adresaci programu, tj. uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy w skierowanych do nich instrukcjach są szczegółowo poinformowani o celach programu, sposobie jego realizacji oraz pomocy, na jaką mogą liczyć ze strony autorów programu. Dyrektorzy i nauczyciele mają jasno sprecyzowane zadania i czas ich realizacji. Na realizację programu proponuje się wykorzystać dodatkowe dwie godziny dydaktyczne, które każdy nauczyciel powinien zrealizować zgodnie z wymogiem art. 42 Karty Nauczyciela, a w jaki sposób, to szczegółowo przedstawiono w rozdziale Organizacja pracy nauczyciela. W tym rozdziale podano propozycje rozkładów zajęć w poszczególnych latach i niestandardowych rozwiązań w podziale godzin. Ważną rolę przewidziano też dla rodziców, nazwanych w programie pasjonatami. Z takiej współpracy powinna winna wynikać potrójna korzyść: rodzic sam się rozwija, pomaga w realizacji programu uczniowi i nauczycielowi oraz kształci dobre relacje z dziećmi i nauczycielami. Należy podkreślić dbałość autorów programu o to, by nauczyciel go realizujący otrzymał wszystkie potrzebne mu materiały. Większość scenariuszy zajęć dla każdego bloku zawiera: cele i oczekiwane rezultaty danego bloku; realizowane treści podstawy programowej; wykaz niezbędnych pomocy naukowych; proponowany przebieg zajęć z rozliczeniem czasowym; kartę pracy ucznia, kartę kalkulacji kosztów; materiały pomocnicze; kartę oceny pracy; kartę samooceny; ankietę ewaluacyjną. Wszystkie te materiały będą zamieszczone na stronie internetowej INTERBLOKU oraz na Interplatformie. Moim zdaniem w przedstawionej mi wersji programu należałoby wprowadzić następujące zmiany: 1. Uzupełnić scenariusze zajęć blokowych tak, aby wszystkie zawierały przedstawione wyżej elementy. 2. Określić liczbę uczniów na zajęciach ze względu na to, że są to zajęcia, w których uczniowie wykonują samodzielnie eksperymenty grupy powinny być 10 osobowe. Przy większej grupie niezbędny jest drugi nauczyciel ewentualnie rodzic lub praktykant. 3. Scenariusze zajęć powinny zawierać wzorcowy zestaw pomocy do doświadczeń oraz fotografie bądź rysunki wykonanych prototypów. Powinny być też tam podane informacje, gdzie te wszystkie materiały można kupić. To ułatwiłoby nauczycielowi lepsze przygotowanie się do zajęć i przewidzieć problemy, które może mieć uczeń. Przygotowanie takiego zestawu będzie, bowiem wymagało od nauczyciela i od ucznia 4

5 dużego nakładu pracy. Takim wzorcowym zestawem pomocy mogłaby dysponować np. wybrana placówka w każdym z województw realizujących projekt. 4. Uwagi dotyczące nielicznych błędów stylistycznych i literówek podaję w załączniku. Reasumując: rekomenduję przedstawioną mi wstępną wersję Interdyscyplinarnego programu nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum - INTERBLOK do testowania w wybranych gimnazjach województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego. 5

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli 1 Joanna Lilpop, Urszula Poziomek, Krzysztof Spalik, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Program Ekonomia na co dzień

Program Ekonomia na co dzień Program Ekonomia na co dzień Założenia ogólne Program obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego i przeznaczony jest do realizacji w gimnazjum. Celem programu jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo