Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych"

Transkrypt

1 Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak należy rozumieć dany Temat i jakich projektów innowacyjnych można się spodziewać w danym Temacie (jakich kierunków rozwiązań należałoby oczekiwać od projektodawców projektów innowacyjnych) w poszczególnych priorytetach PO KL. 1. Wyjaśnienie Tematu w kontekście celów PO KL dla poszczególnych priorytetów PO KL Powszechnie uważa się, że istotny wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki ma komercjalizacja badań naukowych i innowacje. Komercjalizacja badań jest procesem, którym należy właściwie kierować na każdym poziomie organizacji przedsiębiorstwa, uczelni wyższych, regionu, państwa lub Unii Europejskiej. Wdrażanie innowacji tworzy popyt, obniżając ceny, przyspiesza tempo wzrostu danej organizacji i stwarza możliwość realizacji bardziej rentownych inwestycji. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że wydajność, konkurencyjność, rozwój wymiany handlowej są skorelowane z rozwojem innowacji. We współczesnych gospodarkach rośnie waga komercjalizacji badań naukowych w stosunku do tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego, takich jak ziemia, kapitał i siła robocza. Wraz z powstaniem społeczeństwa informacyjnego i dążeniem do kreowania gospodarki opartej na wiedzy widać wpływ komercjalizacji badań na rozwój gospodarczy. Prawa niematerialne zaczynają być cenniejsze niż inne zasoby. W społeczeństwie informacyjnym ochrona własności intelektualnej stała się sposobem na przekształcenie osiągnięć naukowych w wymierny sukces ekonomiczny poprzez ich komercjalizację i wdrożenia. Obecnie uczelnie mają do czynienia z sytuacją, gdzie wyniki badań naukowca lub uzdolnionego studenta stanowią zwieńczenie jego pracy i finalnie zostają przedstawione na konferencjach naukowych. Na tym kończy się zazwyczaj informacja i popularyzacja osiągnięć naukowych. Uczelnie, z uwagi na swoje potrzeby powinny dążyć do zabezpieczenia praw autorskich swoich pracowników i studentów, tak aby wszystkie wymienione strony uzyskały wymierne korzyści ekonomiczne, mogące pokryć koszty badań, ich patentowania czy komercjalizacji. Niestety długa i skomplikowana procedura zapewniająca bezpieczeństwo przed utratą praw własności powoduje niechęć wcielania w życie działań zabezpieczających. Dodatkowo uczelnie jako jednostki budżetowe muszą ponieść niebagatelne koszty związane z ochroną własności intelektualnej. Z powyższych względów często narażają się na utratę praw własności do odkryć swoich pracowników i studentów, a potencjał intelektualny zostaje pominięty i zapomniany. Ponadto należy pamiętać, że ważną przeszkodą w komercjalizacji badań przez wynalazcę, jest fakt, że praca wynalazcza wykonana za pomocą sprzętu uczelni oraz wynikająca z samego stosunku pracy naukowca, nie jest jego własnością, co zniechęca potencjalnych autorów badań do personalnych starań na rzecz wdrożeń i komercjalizacji. Pomoc prawna i przejście przez skomplikowane procesy prawne zwieńczone uzyskaniem realnych środków finansowych zarówno dla uczelni, jak i autora poprzez np.: sprzedaż technologii, wydaje się być wymierna i priorytetowa. Istnieje wiele czynników przeszkadzających w ochronie i identyfikacji własności intelektualnej, dlatego też podejmowane są działania zmierzające do intensyfikacji działań związanych z komercjalizacją. Takimi działaniami są podejmowane próby systemowego zarządzania własnością intelektualną, co prowadzi do: wdrożenia zasad ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych ze względu na planowaną współpracę z przemysłem i innymi ośrodkami naukowymi; rozwinięcia systemu informowania i doradzania w obszarze uzyskiwania ochrony oraz korzystania z zasobów patentowych dla społeczności akademickiej i przedsiębiorców; prowadzenia intensywnych działań uświadamiających znaczenie ochrony know-how, praw autorskich, znaków towarowych w kontekście znaczenia innowacyjnych sektorów dla gospodarki; wsparcia w obszarze informacji i doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej dla jednostek, które mają być najważniejszym narzędziem pobudzania działalności w obszarze wysokich technologii. 1

2 Aby sprawnie realizować działania służące komercjalizacji badań naukowych uczelnie wyższe powinny skupić się na realizacji następujących celów: podniesienie świadomości ekonomicznej społeczności akademickiej poprzez działalność np. biur karier, organizację szkoleń z zakresu: tworzenia biznes planów, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prawa własności intelektualnej oraz funkcjonowanie na rynku pracy, a także organizację branżowych spotkań z pracodawcami i przedsiębiorcami jako potencjalnymi inwestorami w zastosowaniu prac naukowych; zachęcenie kadry naukowej uczelni do komercjalizacji badań; organizacja szkoleń dla kadry naukowej, wprowadzenie systemu motywacji, oceny rozwoju i potencjału osoby, wizyty studyjne realizowane w celu wymiany doświadczeń i budowania świadomości oraz pokazanie najlepszych praktyk komercjalizacji wiedzy, funkcjonujących w kraju i za granicą; Zagraniczne uczelnie, szczególnie amerykańskie i zachodnioeuropejskie od kilkunastu co najmniej lat traktują współpracę z gospodarką jako podstawowy (obok kształcenia i badań) element swojej działalności. Podstawowym warunkiem takiej współpracy jest zadbanie o ochronę własnej wiedzy, która w wymianie naukagospodarka jest formą towaru. Dlatego też systemy ochrony własności intelektualnej rozwijane i doskonalone są od wielu lat. Oprócz samych regulaminów niezbędne jest również wprowadzenie stosownych procedur, które w jednoznaczny sposób wytyczą ścieżki postępowania z wynalazkami w instytucji naukowej. Procedury te powinny uwzględniać również sytuację, w której jednostka naukowa odstępuje od ochrony wynalazku. Może to być skutkiem oceny niskich szans komercjalizacji rozwiązania, lecz także brakiem środków finansowych instytucji. Jest to, co prawda sytuacja rzadko występująca w polskich jednostkach naukowych, ponieważ dzięki uzyskanym patentom instytucja zyskuje dodatkowe punkty w ocenie jej kategorii. Niemniej jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że działania na rzecz uzyskania przez instytucję praw z patentu powinny być uwarunkowane realną koncepcją korzystnego gospodarczo wykorzystania chronionego rozwiązania. W tym kierunku powinny iść zmiany w ustawach regulujących sprawy nauki. Należy również stworzyć warunki, aby zgłoszenie patentowe, dla którego, z ww. względów, nie przewiduje się dalszej procedury ochronnej, mogło być na określonych zasadach przekazane twórcom. Taka procedura zdecydowanie zwiększa szanse na gospodarcze wykorzystanie wynalazku. Dokonując analizy stanu aktualnej sytuacji w Polsce dot. rozwiązań w zakresie komercjalizacji badań naukowych widać, iż niektóre instytucje/uczelnie wyższe podjęły już wyzwanie mające na celu usprawnienie procesów niezbędnych do komercjalizacji badań własnych. Niemniej jednak rozwiązania te wymagają usprawnienia poprzez wdrożenie najbardziej skutecznych mechanizmów na poziomie centralnym i regionalnym. Poniżej przedstawiono nieliczne inicjatywy podejmowane przez polskie uczenie wyższe. 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stworzył dwupodmiotowy układ instytucji wsparcia komercjalizacji oparty na modelu wewnętrznym oraz wydzielonej ze struktur uczelni fundacji (model zewnętrzny ). Kluczowym dla uczelni podmiotem jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza utworzona w 1990 roku. Jej celem jest upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych uczelni oraz finansowe wspieranie działalności jej instytutów. Założycielami Fundacji było pięć przedsiębiorstw państwowych, dwa banki (w tym największy fundator PKO BP) oraz skarb państwa reprezentowany przez Wojewodę Poznańskiego. W gronie fundatorów nie znalazła się Uczelnia, jednakże kontroluje ona działalność Fundacji poprzez obsadę zarządu oraz 5/7 składu rady nadzorczej. W roku 1995 Fundacja uruchomiła w formie wydzielonego projektu park naukowo-technologiczny 1, organizacyjnie przyporządkowując mu realizację działań na rzecz komercjalizacji technologii. Stopniowo, w ciągu 14 lat działalności parku, uruchomionych zostało pięć modułów organizacyjnych i funkcjonalnych wspierających różne formy i etapy procesu komercjalizacji innowacji: Inkubator Technologii Chemicznych wraz halą technologiczną do produkcji małotonażowej, który 1 Budowa infrastruktury parku została w części sfinansowania z funduszy strukturalnych w ramach SPO WKP, Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm. 2

3 umożliwia realizację prac badawczych zamawianych przez przemysł (w roku 2007 wpływy z tego tytułu wyniosły 0,8 mln zł), Inkubator Technologiczny (3,3 tys. m 2 ) oferujący powierzchnię biurową i usługi wsparcia dla powstających spółek spin-off (w roku 2009 w inkubatorze było ulokowanych 47 firm), Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe, realizujące głównie zlecenia instytucji naukowych oraz zlecenia z gospodarki - np. dla przedsiębiorstw sektora spożywczego (w roku 2007 wpływy z tego typ zleceń wyniosły 4 mln zł), cztery centra analityczno-diagnostyczne (Centrum Gospodarki Odpadami, Laboratorium Izotopowe, Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej, Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno- Ekonomicznych), Centrum Wspierania Innowacji oferujące usługi informacyjno-doradcze. Jak widać, Park jest skoncentrowany na badaniach kontraktowych i wsparciu dla start-up ów (niekoniecznie wywodzących się z uczelni), pozostawiając poza swoim obszarem zainteresowania identyfikację innowacji, wsparcie jej ochrony (patentowanie) i licencjonowanie. Prawdopodobnie fakt ten spowodował, że w roku 2004 Uniwersytet zdecydował się na utworzenie, poza strukturą Fundacji, tematycznej komórki organizacyjnej Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Celem centrum ma być wzmacnianie współpracy z biznesem poprzez monitorowanie zasobów uczelni i promocję w środowiskach gospodarczych. Do chwili obecnej Centrum koncentruje się na projektach miękkich. Rysunek 1. Struktura podmiotowa komercjalizacji innowacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Poznański Park Naukowo- Technologiczny Inkubator Technologii Chemicznych Laboratorium Radiowęglowe Inkubator Technologiczny Centra analitycznodiagnostyczne Centrum Wspierania Innowacji Źródło: opracowanie własne 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński stosunkowo późno w porównaniu do uczelni poznańskiej rozpoczął budowę struktur organizacyjnych wspierających procesy komercjalizacji innowacji. Podobnie jak w Poznaniu posłużono tu się układem dwóch podmiotów: 1. Obsługę procesu komercjalizacji bazującego na zasobach badawczo-naukowych uczelni powierzono wewnętrznej komórce organizacyjnej. W tym celu w roku 2003 utworzono jednostkę organizacyjną o nazwie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), której przypisano 3

4 realizację sześciu zadań operacyjnych: komercjalizacja rezultatów badań naukowych, zarządzanie prawami własności intelektualnej, wsparcie współpracy biznes nauka, edukacja dla przedsiębiorczości, popularyzacja zagadnień związanych z innowacyjnością, pozyskiwanie środków na inwestycje uczelni. Do realizacji tych zadań zostały utworzone trzy zespoły tematyczne: innowacje 3 osoby, promocja i edukacja 3 osoby, fundusze strukturalne 7 osób (ponadto działa też zespół administracyjny w którym pracują 3 osoby). W roku 2007 uczelnia zdefiniowała swoją politykę w zakresie komercjalizacji wyników badań wprowadzając regulaminy ochrony własności intelektualnej i tworzenia spółek spin-off. Ustanowiono w ten sposób procedurę informowania o powstaniu dóbr intelektualnych (które zgłaszane są kierownikowi jednostki organizacyjnej na Formularzu Zgłoszenia Innowacji) i podejmowania decyzji o ewentualnej komercjalizacji. Wprowadzono też prosty i silnie motywujący podział korzyści z komercjalizacji dóbr własności intelektualnej. Przyjęto, że w pierwszej kolejności uczelnia odzyskuje koszty poniesione w związku z zapewnieniem ochrony prawnej dóbr intelektualnych i ich komercjalizacją. Następnie twórca innowacji otrzymuje połowę zysków uzyskanych z komercjalizacji. Druga połowa jest dzielona między wydział, z którego pochodzi twórca (15%), budżet centralny uczelni (25%) oraz specjalny fundusz utworzony w celu wspierania rozwoju dóbr intelektualnych na UJ (10%). Działania te ułatwiły przepływ informacji i wzmocniły pozycję CITTRU w strukturze uczelni. W efekcie proces wsparcia został zunifikowany i zintegrowany CITTRU prowadzi analizy zdolności patentowej i potencjału wdrożeniowego wynalazku, proponuje podział ewentualnych korzyści majątkowych, finansuje uzyskanie ochrony patentowej na poziomie krajowym, koordynuje proces dalszej komercjalizacji poprzez licencjonowanie lub utworzenie spółki. Dzięki wprowadzonym procedurom w roku 2007 i 2008 liczba zgłoszeń innowacji do CITTRU wyniosła odpowiednio 14 i 23 (wobec 3-4 w latach ). Zwiększyła się też liczba zgłoszeń patentowych: z 7 w roku 2007 do 18 w roku CITTRU intensywnie zaangażowało się też w aktywność szkoleniowo-doradczą (w okresie tym przeszkolono około 500 osób), promocję przedsiębiorczości (projekty Kompas Innowacji, Kreator Innowacyjności), aktywizowanie komercjalizacji dokonywanej poprzez badania zlecone (organizacja spotkań branżowych, spotkania na życzenie firm) oraz w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne uczelni (pozyskano 637 mln Euro na rozbudowę uczelni) 2. Ta ostatnia działalność absorbuje obecnie największą część zasobów CITTRU. 2. Praktycznie równolegle z uruchomieniem CITTRU przystąpiono do prac nad stworzeniem szerokiego zaplecza współpracy z biznesem i inkubacji firm innowacyjnych. W tym celu w roku 2004 uczelnia utworzyła spółkę Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI), powierzając jej funkcję zarządcy powstającego parku technologicznego specjalizującego się w obszarze lifescience (biologia, medycyna). JCI obecnie zakończyło pierwszy etap budowy parku (Park Technologiczny I o powierzchni użytkowej 5,8 tys.m 2 przeznaczonej pod wynajem powierzchni laboratoryjnej oraz zaplecza badawczego i organizacyjnego dla krajowych i zagranicznych firm z sektora life science; trwają prace nad drugim i trzecim modułem parku). W roku 2008 JCI do powstającego zaplecza infrastrukturalnego dobudowało fundusz seed capital (JCI Ventures) skapitalizowany w oparciu o środki uzyskane z Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wdrożony układ organizacyjny przedstawia rysunek 2. Rysunek 2. Komercjalizacja innowacji na Uniwersytecie Jagiellońskim 2 Źródło: dane CITTRU 4

5 Uniwersytet Jagielloński Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. CITTRU Zespół ds Innowacji Zespół ds promocji i edukacji Formularz zgłoszenia innowacji Regulamin Ochrony Własności intelektualnej Park Technologiczny I Bio-Inkubator JCV Seed finance Zespół ds funduszy strukturalnych Regulamin Tworzenia Spółek Spin-off Park Technologiczny II Źródło: opracowanie własne 3. Politechnika Wrocławska we Wrocławiu Politechnika Wrocławska znajduje się od lat w czołówce polskich uczelni wyższych (III miejsce wśród uczelni technicznych, VI miejsce wśród wszystkich polskich uczelni wg Rzeczpospolitej, 2009); Uczelnia zatrudnia ponad 4,1 tys. wykładowców i kształci 33 tys. studentów 25 różnych kierunków na 12 wydziałach. Organizacja procesu komercjalizacji rozpoczęła się w Politechnice Wrocławskiej w roku 1995 w wyniku realizacji projektu Bridging the Gap Between University and Industry finansowanego przez UE w ramach PHARE TEMPUS, co doprowadziło do powstania Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii (WCTT). Realizacja kolejnych przedsięwzięć partnerskich umożliwiła wykształcenie kompetencji i umiejętności do prowadzenia doradztwa na rzecz uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych w zakresie: podnoszenia zdolności organizacyjnych oraz technologicznych, wspomagania krajowego i międzynarodowego transferu technologii (np. doradztwo w zakresie negocjowania warunków umów), ułatwiania współpracy między instytucjami sfery badawczej i produkcyjnej, wspierania uczestnictwa w programach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej, wspierania przedsiębiorczości (zwłaszcza akademickiej), komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, rozwoju lokalnego i regionalnego, promocji innowacyjności i wykorzystania nowoczesnych technologii. W roku 2006 Uczelnia dokonała reorganizacji i zobowiązała wybrane jednostki do obsługi różnych etapów/funkcji procesu komercjalizacji, celem uzupełnienia działalności WCTT: Dział Nauki - jednostka podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, odpowiedzialna w zakresie komercjalizacji za: inicjowanie prac związanych z rozwojem badań naukowych w Uczelni (w tym nowe formy działalności naukowo-badawczej); współpracę z gospodarką oraz organami administracji państwowej i samorządowej; koordynowanie działań związanych z tworzeniem i aktualizacją bazy danych rozwiązań i wyników prac naukowo-badawczych przewidzianych do komercjalizacji oraz listy ekspertów z różnych dziedzin; obsługę formalno-prawną w zakresie negocjowania, przygotowania, zawierania, realizacji i rozliczania umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i administracyjnymi; prowadzenie działalności doradczo-konsultacyjnej; Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej - jednostka podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, odpowiedzialna w zakresie komercjalizacji za: reprezentowanie Politechniki Wrocławskiej przed Urzędem Patentowym i komisją odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP; opracowywanie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych do ochrony prawnej; zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych do ochrony 5

6 prawnej; prowadzenie obrony spraw zgłoszonych do ochrony prawnej w trakcie ich rozpatrywania przed Urzędem Patentowym RP; prowadzenie wszystkich innych spraw związanych z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony prawnej; negocjowanie, sporządzanie i zawieranie umów z zakresu ochrony własności przemysłowej dotyczących komercjalizacji wyników badań. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (API) - jednostka ogólnouczelniana podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, która ma za zadanie: promowanie i wspieranie przedsiębiorczości studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej, a także innych podmiotów zewnętrznych, które zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność gospodarczą we wszelkich prawem dozwolonych formach; efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki Wrocławskiej oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki, aktywizacja społeczności akademickiej Wrocławia do podejmowania działalności gospodarczej; pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu mikro przedsiębiorstw i w ich działalności w pierwszym okresie funkcjonowania; wspieranie tworzenia przez pracowników Politechniki Wrocławskiej firm współpracujących z Uczelnią (np. spin-off i start-up), wykorzystujących na zasadach odpłatności potencjał technologiczny i intelektualny wydziałów Politechniki Wrocławskiej oraz Wrocławskiego Parku, Technologicznego S.A.; rozwijać współpracę z partnerami. Szereg działań z zakresu transferu technologii odbywa się na poziomie wyspecjalizowanych centrów funkcjonujących w Uczelni: Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii (CMZiN), zostało zainicjowane jako interdyscyplinarne centrum przez profesorów chemii, fizyki, elektroniki, a powołane oficjalnie decyzją Senatu Politechniki Wrocławskiej w Formalną działalność jako fundacja rozpoczęło rok później. Centrum nie posiada struktur administracyjnych oraz instytucjonalnych i jest samoorganizującą się siecią: laboratoriów badawczych: Semiconductor Physics, Devices and Nanotechnology; Physics and Chemistry of Molecular Materials; Scanning Probe Microscopy, Nanostructures and Nanometrology; SMART Magnetic Materials and Measurement Techniques; Special Polymers; High Temperature Chemical Processes; grup badawczych: Optyczna Spektroskopia Nanostruktur; Bio-Optyka; Grupa Badawcza Elektroniki Laserowej i Światłowodowej; Węgiel i Materiały Węglowe; Laboratorium Polimerowych Warstw Optoelektronicznych; Interkalacja i Eksfoliacja Minerałów Ilastych; Laboratorium Syntezy Nowych Symetrycznych Amfifilowych Pochodnych Układów Heterocyklicznych; Pracownia Rentgenowska; Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów; Grupa Katalizy Stosowanej; Grupa Optyki Nieliniowej; centrum doskonałości: Sol-Gel Materia land Nenotechnology. Celem działalności jest integracja środowiska naukowego i wspieranie interdyscyplinarnych badań i studiów z różnych dyscyplin naukowych dotyczących materiałów zaawansowanych i nanotechnologii, prowadzenie wspólnych badań aktywności układów kompleksowych z kontrolą struktury i funkcji w skali nano. Centrum Inżynierii Biomedycznej jest jednostką organizacyjną Politechniki Wrocławskiej, której głównym celem działalności jest konsolidacja badawczej i dydaktycznej działalności prowadzonej na Politechnice Wrocławskiej, związanej z inżynierią biomedyczną. Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT) zostało utworzone w 2000 roku jako Centrum Doskonałości ze środków Unii Europejskiej w ramach Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. CAMT oferuje badania, szkolenia i usługi z zakresu transferu technologii w obszarze nowoczesnej produkcji. Zakres badań obejmuje cały cykl rozwoju produktu, od koncepcji, projektowania, poprzez prototypowanie aż do planowania i sterowania produkcją. Centrum Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska zostało powołane w 2001 roku z inicjatywy zespołów naukowych Politechniki Wrocławskiej i Akademii Rolniczej. Kolejno akces do Centrum zgłosiła Akademia Medyczna (2001) i Uniwersytet Wrocławski (2003). Centrum jest jednostką międzyuczelnianą i działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez 6

7 Senaty tych uczelni. Centrum ma za zadanie konsolidować i wykorzystywać potencjał naukowy Wrocławia w ochronie ekosystemów Dolnego Śląska, jak też we wprowadzaniu metod współczesnej biotechnologii w rolnictwie, medycynie i wytwarzaniu nowych materiałów o specyficznych właściwościach. Przeprowadzone do tej pory przekształcenia nie mają charakteru biznesowego. Oferta skierowana z jednej strony do pracowników, a z drugiej do podmiotów biznesowych nie wskazuje na zainteresowanie Uczelni kapitałowym wejściem w podmioty powstające w wyniku komercjalizowania wiedzy/technologii. Istnieją jednak umowy, które zostały zawiązane (np. przez WCTT) z bankami i instytucjami parafinansowymi o zawiadamianiu i przedstawianiu do dyspozycji pomysłów, jakimi dysponuje Uczelnia. Rysunek 3. Struktury zaangażowane w komercjalizację wiedzy na Politechnice Wrocławskiej Politechnika Wrocławska Dział Nauki Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Centra Badawcze Wrocławski Park Technologiczny Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Technologiczny Grupy Badawcze Laboratoria Laboratoria i Pracownie Źródło: opracowanie własne Uporządkowanie ścieżki komercjalizacji w Uczelni nie było nakierowane na monopolistyczne zcentralizowanie tego procesu. Poszczególne jednostki nadal mogą podejmować indywidualne działania w tym zakresie. Choć WCTT obsługuje wszystkie uczelnie publiczne w regionie, to każda z nich organizuje swoje ścieżki komercjalizacji we własnym zakresie. Ważną rolę w budowaniu regionalnej oferty z zakresu komercjalizacji odgrywa także Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) wynikające z treści Porozumienia na rzecz Rozwoju Zaawansowanych Technologii na Dolnym Śląsku 3. Centrum działa na rzecz tworzenia i unowocześniania infrastruktury naukowo-badawczej oraz inicjuje współpracę o charakterze technicznotechnologiczno-handlowym w celu efektywnej ekonomicznie komercjalizacji efektów badań naukowych prowadzonych pomiędzy członkami konsorcjum. Ponadto, w regionie funkcjonuje szereg innych organizacji (np. Wrocławski Park Technologiczny, Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) wspierających procesy komercjalizacji. Niemniej jednak dane statystyczne opublikowane w Raporcie Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIIP) wskazują, że wiele spośród nowo utworzonych CTT przeżywają kryzys po pierwszych 3-ch latach funkcjonowania, a część z nich zaprzestaje dalszej działalności. Z tych względów niezbędna jest realizacja projektów innowacyjnych mających na celu implementację sprawdzonych rozwiązań systemowych, które przyczynią się do wzmocnienia instytucji, a w rezultacie przyczyni się do wzrostu ilości 3 Porozumienie podpisano w dn , aneks do porozumienia datowany jest na

8 komercjalizowanych badań naukowych i ich praktycznego zastosowania w gospodarce. Charakterystyka podstawowych mechanizmów systemu komercjalizacji Komercjalizacja technologii czyli urynkowienie jest nieodłącznym i niezbędnym etapem procesu innowacji. Proces ten obejmuje szereg złożonych, a zarazem trudnych działań, których efektywna realizacja wymaga zastosowania adekwatnych narzędzi i mechanizmów. Pod pojęciem procesu innowacyjnego należy rozumieć generowanie idei innowacyjnej (niezależnie od tego, czego dotyczy lub na jakim obszarze działalności innowacyjnej powstaje), tworzenie, projektowanie oraz pierwszą praktyczną realizację 4. Rysunek 4. Komercjalizacja i transfer technologii w procesie innowacji Zaangażowane podmioty Cykl życia projektu Etap Rezultaty Uczelnie wyższe Jednostki badawczorozwojowe Badania podstawowe Uczelnie wyższe Jednostki badawczorozwojowe Przedsiębiorstwa Badania stosowane B+R Wyniki badań, patenty, nowe pomysły etc. Jednostki badawczorozwojowe Przedsiębiorstwa Prace rozwojowe Transfer Technologii Jednostki badawczorozwojowe Przedsiębiorstwa Centra transferu technologii Prace wdrożeniowe Komercjalizacja Źródło: opracowanie własne Końcowe etapy procesu innowacji obejmują transfer powstałej technologii oraz jej komercjalizację (Rys. 1). Wówczas transfer technologii należy rozumieć jako proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub nowych pomysłów do ich praktycznego zastosowania. Proces ten składa się z prac rozwojowych i wdrożeniowych, polegających na wykonaniu modeli i prototypów lub sprawdzaniu przebiegu proponowanego procesu technologicznego, określenia cech użytkowych i ekonomicznych proponowanych nowych wyrobów lub nowych procesów technologicznych i badań jakościowych, analizy rynku, wyboru najwłaściwszego producenta, ustalenia zasad finansowania dla producenta i uczelni (twórcy technologii) oraz uruchomienia produkcji 5. Komercjalizacja obejmuje natomiast szereg czynności prawnych i finansowych (ustalenie zasad współpracy 4 Janusz W., Kozioł K. Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa Włosiński W., Transfer Technologii, Forum Transferu Technologii, artykuł dostępny pod adresem: 8

9 twórcy technologii z potencjalnym producentem masowym) związanych z urynkowieniem wypracowanego rozwiązania, w tym określenie potrzeb rynku, określenie i zlecenie badań jakościowych (próba typu, badania ekologiczne, możliwość dopuszczenia wyrobu na rynek, etc.) 6. Powszechnie przyjmuje się, iż komercjalizacja technologii to całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy technicznej lub organizacyjnej i związanego z nią know-how do praktyki gospodarczej (wszelkiego rodzaju formy dyfuzji innowacji oraz edukacji technicznej), a zatem proces zasilania rynku nowymi technologiami. W węższym rozumieniu komercjalizację technologii definiuje się jako celowe, ukierunkowane przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, dla jej urynkowienia w postaci usługi/produktu. Przekazywanie to odbywa się z reguły w oparciu o wybraną podstawową koncepcję strategii komercjalizacji 7 : sprzedaż praw własności, licencjonowanie, alians strategiczny, joint venture, samodzielne wdrożenie (spin-off, spin-out). 2. Zasadnicze problemy / potrzeby w obszarze określonym danym Tematem, na tle opisu aktualnej sytuacji w obszarze oraz na tle już obecnie podejmowanych działań (także tych podejmowanych w ramach projektów systemowych PO KL). Zdolność do tworzenia i absorbowania innowacji jest największym wyzwaniem obecnego wieku. Tak więc podstawy współczesnej konkurencji budowane są przez firmy zdolne do realizacji, nabywania i wdrażania innowacji, a także skutecznego uczenia się na sukcesach i błędach, wynikających z realizacji procesów innowacyjnych. Podaż innowacji ograniczona jest ryzykiem osiągnięcia sukcesu końcowego, dostępem do kapitału (venture capital) oraz wymaga sprawnego systemu wsparcia MŚP za pośrednictwem instytucji okołobiznesowych, w tym uczelni wyższych. Wynika to z niedoskonałości funkcji samoregulacyjnej rynku, który sam z siebie, bez zewnętrznego wsparcia nie jest w stanie zapewnić innowacyjności gospodarki na optymalnym poziomie. Wizja zwiększania innowacyjności gospodarki Polski w latach zarysowana w Narodowej Strategii Spójności na lata (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) zakłada budowę Gospodarki Opartej na Wiedzy, w której źródłem przewagi konkurencyjnej większości przedsiębiorstw, w tym MŚP, są przedsięwzięcia wiedzochłonne. Z analizy obecnego stanu gospodarki Polski wynika szereg niedoskonałości, do których m.in. zaliczyć można: niewystarczający wpływ programów edukacyjnych na kształtowanie postaw innowacyjnych na wszystkich poziomach edukacji społeczeństwa obniżenie poziomu edukacji brak systemowych rozwiązań w zakresie komercjalizacji badań naukowych niskie nakłady na sferę B+R niski wskaźnik udziału pracowników naukowo-badawczych wśród osób czynnych zawodowo brak mobilności kadry naukowo-badawczej niedojrzałość instytucji okołobiznesowych, w tym słabo rozwinięte sieci współpracy niedostateczny system dostępu do źródeł finansowania innowacji, w tym do venture capital Aby stworzyć właściwe warunki do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy konieczne jest inwestowanie w rozwój sektora B+R oraz szkolnictwa wyższego. W szczególności istotne jest wspieranie kierunków badań ważnych dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, stymulowanie większego zaangażowania przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojowej, modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej zarówno działalności badawczej jednostek naukowych jak i dydaktycznej szkół wyższych, a także podwyższanie jakości kształcenia na poziomie wyższym i dostosowanie go do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Właśnie w tych obszarach jest skoncentrowane wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6 Włosiński W., Transfer Technologii, Forum Transferu Technologii, artykuł dostępny pod adresem: 7 Głodek P. w Innowacje i transfer technologii słownik pojęć PARP, Warszawa

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Jarosław Działek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Centrum Studiów Regionalnych UniRegio Plan prezentacji czym jest

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii współpracy z biznesem

Tworzenie strategii współpracy z biznesem Człowiek najlepsza inwestycja Tworzenie strategii współpracy z biznesem Plan prezentacji 1. Dlaczego współpraca nauki z biznesem? 2. Uwarunkowania prawne 3. Modele współpracy nauki z biznesem 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Kraków, 06.03.2014 Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Michał Żukowski radca prawny Kierownik Działu Prawnego Narodowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Małgorzata Wawrzyniak I. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce w kontekście komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Uniwersytet w Białymstoku, 2 XII 2010 Plan prezentacji: 1. Wizje komercjalizacji nauki 2. Wizje innowacji 3. Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badań naukowych

Komercjalizacja badań naukowych Komercjalizacja badań naukowych Kinga Korniejenko Tadeusz Kościuszko, Cracow University of Technology 1 Zawartość prezentacji Czym jest komercjalizacja? Komercjalizacja a transfer technologii Koncepcje

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Dr hab. Dariusz Trzmielak Dyrektor CTT UŁ Członek Rady Fundacji Akcelerator Technologii UŁ Zarządzanie wynikami badań Zarzadzanie wynikami

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wyników badań naukowych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Komercjalizacja wyników badań naukowych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej dr Jacek Firlej, Politechnika Wrocławska Komercjalizacja wyników badań naukowych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Diagnoza stan przed realizacją projektu Niski

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy na uczelniach ekonomicznych

Komercjalizacja wiedzy na uczelniach ekonomicznych Andrzej Graczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Komercjalizacja wiedzy na uczelniach ekonomicznych 1. Potencjał wiedzy. Uczelnie ekonomiczne zatrudniają pokaźną liczbę specjalistów z zakresu nauk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej

Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej Waldemar E. Grzebyk Wrocław, 16.10.2014 r. Agenda Wstęp Wdrażanie Systemu Transferu Technologii w PWr. Transfer Technologii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O.

ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O. ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O. CZY KOMERCJALIZOWAĆ? Nie wiem jaka forma komercjalizacji będzie dla Komercjalizacja nie mnie najkorzystniejsza znam się na tym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich

Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich Zbigniew Krzewiński Warszawa, 26.09.12 Punkt widzenia Second Best Massachusetts Instituteof Technology (MIT) -na 2 miejscu w rankingu Forbes

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej

Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej Tomasz Cichocki, Grzegorz Gromada Seminarium Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocław, 15 maja 2012r. Agenda Potrzeba komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Ścieżka komercjalizacji wynalazków w praktyce na przykładzie realizacji projektu Inkubator Innowacyjności

Ścieżka komercjalizacji wynalazków w praktyce na przykładzie realizacji projektu Inkubator Innowacyjności Ścieżka komercjalizacji wynalazków w praktyce na przykładzie realizacji projektu Inkubator Innowacyjności Dr Agnieszka Turyńska Zielona Góra, 07.11.2014 r. O WCTT Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 LP Działanie Dotychczasowe brzmienie w brzmieniu zaakceptowanym przez KM 1. 4.5 W projekcie przewidziano komponent B+R - (utworzenie

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Akademia Transferu Technologii

Wrocławska Akademia Transferu Technologii Wrocławska Akademia Transferu Technologii Geneza, przebieg, rezultaty prof. Jan Koch, dr Jacek Firlej, mgr Jakub Tarasiuk 15 maja 2012 r. Podstawowe dane o projekcie WATT Realizowany na zlecenie NCBiR

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W AGH

MODEL KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W AGH MODEL KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W AGH Kraków, 14 listopada 2016 Jednostki AGH związane z komercjalizacją - Centrum Transferu Technologii AGH - Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Audyt działania, które mają na celu niezaleŝną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, rzetelności; projekty z funduszy strukturalnych podlegają audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo