PROJEKT GEODYNAMICZNYCH BADAŃ WSPÓŁCZESNYCH RUCHÓW KARKONOSZY ORAZ ICH POGÓRZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT GEODYNAMICZNYCH BADAŃ WSPÓŁCZESNYCH RUCHÓW KARKONOSZY ORAZ ICH POGÓRZA"

Transkrypt

1 OPERA CORCONTICA 37: , 2000 PROJEKT GEOYNAMICZNYCH BAAŃ WSPÓŁCZESNYCH RUCHÓW KARKONOSZY ORAZ ICH POGÓRZA A project of geodynamic research concerning present movements in the Karkonosze and the Karkonosze foreland MĄKOLSKI KRZYSZTOF Katedra Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 53, Wrocław, PL, tel Celem badań realizowanych w projekcie jest określenie współczesnych ruchów geodyna micznych w obrębie Karkonoszy i ich Pogórza. Prowadzenie badań implikowane jest stwierdzonymi oznakami tych ruchów zlokalizowanymi w obrębie Masywu Karkonoszy a także potrzebą ustalenia zagrożeń stabilności obiektów technicznych oraz przyrody nieożywionej znajdujących się na obiekcie. Przewiduje się założenia na obiekcie sieci punktów badawczych Karkonosze, stanowią cych sieć podstawową, których lokalizacja uwzględniała będzie przebieg stwierdzonych i prawdopodobnych uskoków tektonicznych. Część punktów założona będzie w miejscach, w których zaobserwowano oznaki młodych pionowych ruchów geodynamicznych. Punkty usytuowane będą również w bezpośredniej bliskości obiektów inżynierskich, dla których ewentualny brak stabilności zagrażałby bezpieczeństwu okolicznej ludności. Okresowe, coroczne pomiary sieci podstawowej prowadzone będą metodą satelitarną GPS. Przewiduje się również wykonywanie pomiarów grawimetrycznych. W miejscach szczególnego zagrożenia przewiduje się rozbudowę sieci podstawowej w postaci siatek lokalnych. Pomiary w siatkach lokalnych realizowane będą metodą niwelacji precyzyjnej oraz przez precyzyjne pomiary kierunków poziomych i odległości przestrzennych. Przewiduje się również ewentualne uzupełnienie pomiarów geodezyjnych pomiarami pośrednimi, realizowanymi przy zastosowaniu urządzeń do pomiarów względnych. The objective of the research is to determine present geodynamic movements in the Karkonosze and the Karkonosze Foreland. The necessity of our research derives from signs of such movements detected in the Karkonosze Massif and by the need of determining a threat to the stability of technical constructions and inanimate nature located at the site. The authors plan to set up a basic net of control points called Karkonosze, the localisation of which would take into account the detected and possibly existing tectonic faults. A group of such points will be located in the places where young vertical geodynamic movements have been observed. Some points will also be located in the nearest vicinity of engineering constructions where lack of stability would pose danger to the local community. Periodic, yearly measurements of the basic net will be performed with use of the satellite GPS method. Some gravimetric measurements are also planned. In the most dangerous places the basic net might be developed through building local nets. The measurements in local nets will be carried out by means of precision levelling and precision measurements of the horizontal directions and distances. There might also appear a necessity of additional indirect measurements carried out with the use of devices meant for relative measurements. Słowa kluczowe: geodynamika, sieć satelitarna GPS, Karkonosze Keywords: geodynamic, satellite network GPS, Karkonosze Mts. 103

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SIECI BAAWCZEJ Celem projektu jest prowadzenie badań mających za zadanie określenie współczesnych ruchów geo dynamicznych w rejonie niestabilnych struktur geologiczno tektonicznych zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie Karkonoszy oraz ich Pogórza. Rejon badań jest jednym z najbardziej aktywnych w Polsce. Prowadzone badania będą kolejnym ogniwem geodynamicznych badań realizowanych w ramach projektów Komitetu Badań Naukowych w latach Badania te obejmowały sieć GEOSU, Masyw Śnieżnika, Góry Stołowe oraz Rów Paczkowa (ryc. 1.). Należy zaznaczyć, że w zasadzie wszystkie wcześniejsze projekty badawcze realizowane były po obu stronach granicy polsko czeskiej. B L O K P R Z E S U E S K I S U E T Y u s k o k profil Złotoryi profil Wojcieszowa u s k o k śród sudecki s u d e c k i profil obromierza profil Pieszyc STACJA PERMANENTNA GPS WROCŁAW uskoki tektoniczne punkty badawcze sieci Geosud punkty badawcze sieci Geosud II izolinie prędk. ruchów pion. skor. ziemsk. C Z E C H Y b r z e ż n y POLIGONY GEOYNAMICZNE Masyw Śnieżnika Rów Paczkowa Góry Stołowe Karkonosze - projektowany Ryc. 1. Rozmieszczenie punktów sieci geodynamicznej GEOSU Prowadzone prace byłyby próbą kontrolowania zachowania się granitowego masywu Karkonoszy, który nie uzyskał jeszcze równowagi izostatycznej, czego potwierdzeniem jest znaczna ujemna anomalia grawimetryczna występująca w tym rejonie (KRÓLIKOWSKI, PETECKI 1995). Projekt podstawowej sieci geodynamicznej Karkonosze nawiązuje do fragmentu profilu geodynamicznego: Śnieżka Borowiec (CACOŃ 1983, 1992). Z projektu tego zaadaptowano kilka punktów, zlokalizowanych na kulminacjach masywu Karkonoszy. Punktem centralnym sieci będzie istniejący, zastabilizowany słupem granitowym, punkt triangulacyjny I klasy państwowej, który włączony został do projektu CERGOP (Śledziński J.). Wybór lokalizacji punktów sieci (ryc. 2.) podyktowany jest przebiegiem uskoków tektonicznych stwierdzonych i prawdopodobnych (SAWICKI 1995). Przewi duje się również stabilizację punktów na obszarach występowania młodych pionowych ruchów geody namicznych zlokalizowanych w następujących rejonach (ryc. 2.): rejon a/, Trzech Jaworów pomiędzy 104

3 Jagniątkowem a Szklarską Porębą (MIERZEJEWSKI 1982, 1997), rejon b/ potoków Podgórnej i Wrzosówki pomiędzy Marczycami, Podgórzynem a Sosnówką (SROKA 1991), rejon c/ Wilczego Potoku i Łomniczki na południe od Karpacza, rejon d/ Torfowiska pod Kamiennikiem na południo zachód od Jakuszyc (MIERZEJEWSKI 1997), rejon e/ na zachód od Kowar, rejon f/ w okolicy Sobieszowa. W miejscach tych znajdują się dyslokacje, dla których południowa część (wyższa) jest podniesiona, a północna (niższa) obniżona. Podobne zjawiska obserwowane są również w rejonie na południe od Janowic Wielkich w Rudawach Janowickich oraz na Rozdrożu Izerskim w Górach Izerskich. Ze względu na niewielkie odległości, obszary te mogłyby być objęte projektowaną siecią badawczą. Szczególnie istotnym wydaje się być prowadzenie badań w rejonie potoku Podgórna. Wynika to z faktu, że budowany jest tam zbiornik wodny Sosnówka, którego zalanie może spowodować naprężenia górotworu w tym rejonie i efekcie doprowadzić do znacznych osiadań terenu, podobnych do tych, jakie występują w rejonie zbiornika Nyskiego (CACOŃ, EEB 1996). W miejscach występowania młodych ruchów pionowych przewiduje się stabilizacje par punktów, stanowiących bazę siatek lokalnych, w których pomiary realizowane będą metodą przekrojów przy zastosowaniu precyzyjnych pomiarów kątowo liniowych oraz niwelacji precyzyjnej. Lubań Lwówek Śl B ó b r Złotoryja Męcink s a K wi J. Leśnieńskie Jawor J. Złotnickie S Grudza U J. Pilchowickie Świeradów Radomier Zdrój Wojcieszyc JELENIA GÓRA C K h tunel Trzcińsko A f R Szklarska Poręba b K Zb. Sosnówka E Jakuszyc d a e Kowary Z O Karpacz Szrenic N E c Prz. O KC k k S Prz.Okra Śnieżk j H Z - punkty I rzędu Y Zb. Bukówka E - punkty II rzędu a -h - rejony występowania młodych pionowych ruchów geodynamicznych - uskok tektoniczny Mniszkó g T Bolków Kamienna Góra Y Ryc. 2. Projekt rozmieszczenia punktów sieci geodynamicznej KARKONOSZE o realizowanej sieci geodynamicznej planuje się włączyć istniejące punkty pomiarowe badań deformacji zbiornika wodnego Pilchowice oraz ewentualnie zbiorników Bukówka, Złotniki i Leśna. Planuje się też objęcie pomiarami rejonu tunelu kolejowego w Trzcińsku, gdzie zaobserwowano istotne deformacje stropu oraz obudowy tunelu powodowane siłami, których orientacja zgodna jest z odwzorowanym dla Europy współczesnym polem naprężeń (MIERZEJEWSKI 1997, MÜLLER 1993). Przewiduje się zlokalizowanie punktów porównawczych (odniesienia) u podnóża oraz na Pogórzu Karkonoszy w rejonie Radomierza, Wojcieszyc i Grudzy. 105

4 METOYKA BAAŃ Stabilizację punktów sieci geodynamicznej proponuje się wykonać blokami betonowymi z głowicami do wymuszonego centrowania, możliwie na wychodniach skał krystalicznych, poniżej poziomu zamarzania gruntu. Zakłada się, że zrealizowanie zadań przedstawionych w projekcie pozwoli na wyznaczenie zmian zachodzących w granitowym masywie Karkonoszy, co stanowić będzie potwierdzenie tez przedstawionych w cytowanych wcześniej pracach: KRÓLIKOWSKIEGO i PETECKIEGO (1995) oraz MÜLLERA (1993). Potrzeba prowadzenia przedmiotowych badań wynika również z faktu, iż obszar Karkonoszy oraz ich Pogórza, szczególnie w rejonie uskoku śródsudeckiego, należy do terenów aktywnych tektonicznie i sejsmicznie (SCHENK i inni 1991). Należy zaznaczyć, że prace o podobnym zakresie na obiekcie nie były dotychczas realizowane. Zaproponowana metodyka badań opiera się o ciągle doskonalony system kontrolno pomiarowo obliczeniowy uwzględniający różne metody pomiarowe, którego podstawowy segment stanowi przestrzenna sieć badawcza realizowana przy zastosowaniu pomiarów GPS. zięki zastosowaniu techniki pomiarów satelitarnych nie ma konieczności ograniczania zasięgu sieci oraz spełnienia wymogu bezpośrednich widoczności pomiędzy jej punktami. Stwarza to szersze możliwości wyboru miejsc usytuowania punktów sieci dostosowując je przede wszystkim dla prawidłowego wyznaczania deformacji, a nie do sytuacji terenowej, co z kolei daje podstawy dla pozyskiwania bardziej wiarygodnych danych o rzeczywistych przemieszczeniach terenu odniesionych do stabilnych stref geologicznych. Koncepcja prowadzenia pomiarów deformacji w rejonie Karkonoszy i ich Pogórza oprócz znaczenia lokalnego ma również znaczenie ponadregionalne. Centralny punkt projektowanej sieci pomiarowej Śnieżka został już w 1993 roku włączony do projektu badawczego EXSTENET SAGE, a od roku 1994 do projektu CERGOP obejmujących swym zasięgiem państwa Europy Środkowej. Zakładając ponadto, że w opracowaniach wyników obserwacji GPS wykorzystywane być mogą również dane z pomiarów na stacji permanentnej Wrocław, a także i innych stacji położonych najbliżej obiektu badań. Można będzie wówczas uzyskane wyniki obserwacji deformacji odnieść do regionów przyległych. Przewiduje się, że pomiary w sieci badawczej Karkonosze realizowane będą w cyklach rocznych, przy zastosowaniu odbiorników dwuczęstotliwościowych z P kodem, typu Z Serveyor, Z 12, M XII, firmy Ashtech. Zakłada się, że w pierwszym cyklu pomiarowym zasady organizacji sesji pomiarowych zostaną ustalone na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie prac realizowanych na innych obiektach, a czas trwania poszczególnych sesji (od 8 do 24 godzin) przyjęty z pewnym zapasem. Przewiduje się również możliwość dwuetapowego wykonywania pomiarów GPS, polegającego na tym, że punkty sieci zostałyby podzielone na dwie grupy. Punkty główne (7 8) mierzone byłyby w sesjach dłuższych (do 24 godzin), natomiast pozostałe punkty w sesjach krótszych (około 12 godzin) ryc. 2. W trakcie realizacji programu badawczego zasady te będą mogły być weryfikowane. Opracowanie wyników pomiarów realizowane będzie w oparciu o programy standardowe, np. BERNESE v. 4 oraz program SNET opracowany w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu (KONTNY 1993). Obliczenia prowadzone będą przy wykorzystaniu precyzyjnych orbit satelitów, podjęte zostaną również próby określenia własnego modelu pola refrakcji troposferycznej. Pomiary w siatkach lokalnych realizowane będą w rejonach, w których sygnalizowane jest występowanie młodych ruchów geodynamicznych. Projektuje się rozmieszczenia pomiędzy punktami bazowymi (obserwowanymi metodą satelitarną) od kilku do kilkunastu punktów stanowiących profil. o pomiaru odległości pomiędzy punktami planuje się wykorzystanie precyzyjnej nasadki dalmierczej I 1000 będącej w dyspozycji Katedry Geodezji i Fotogrametrii. Przewiduje się również wykonanie pomiarów niwelacji geometrycznej wysokiej dokładności przy zastosowaniu niwelatorów Ni 002, Ni 005 oraz skomparowanych łat precyzyjnych (przewiduje się zakup dwóch kompletów łat). Należy zaznaczyć, że na obszarach wokół zapór monolityczncznych: Pilchowice, Leśna oraz Złotniki, prowadzone są wieloletnie badania deformacji w oparciu o poziome oraz wysokościowe siatki lokalne, Włączenie punktów tych siatek do zaproponowanej sieci geodynamicznej nie wymagałoby stabilizacji 106

5 dodatkowych stanowisk obserwacyjnych, a umożliwiłoby kontrolowanie stałości ich położenia. W przypadkach koniecznych omówione pomiary geodezyjne uzupełnione zostaną pomiarami względnymi. otyczyć to będzie następujących obiektów: tunel Trzcińsko, zbiorniki o zaporach ziemnych Sosnówka i Bukówka oraz zbiorniki o zaporach monolitycznych Pilchowice, Złotniki i Leśna, gdzie tego rodzaju prace są wykonywane. LITERATURA CACOŃ, S. (1983): Projekt geodezyjnych badań współczesnych powierzchniowych ruchów skorupy ziemskiej na olnym Śląsku. Mat. III Kraj. Symp. Współczesne i neotektoniczne ruchy skorupy ziemskiej w Polsce, Wyd. Ossolineum, Wrocław. CACOŃ, S. (1992): Geodynamic profile of Śnieżka. Borowice as an element of complex investigations of recent crustal movements. Tectonophysics, 123. CACOŃ, S., EEP, F. (1996): eformations and recent crustal movements as potential hazard to water dams in Lowel Silesia. Folia Quaternaria 66, Kraków. KONTNY, B. (1993): Koncepcja systemu pomiarów oraz geometrycznej analizy i interpretacji deformacji przestrzennych górotworu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, seria Geodezja i Urządzenia Rolne XI, nr 231. KRÓLIKOWSKI, Cz., PETELICKI, Z. (1995): Mapa grawitacyjna Polski anomalie Bouguera skala 1 : Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. MIERZEJEWSKI, M. P. (1997): Oznaki niedawnych i współczesnych ruchów pionowych w granitowym masywie Karkonoszy. Geologiczne Problemy Karkonoszy. Materiały z sesji naukowej, Przesieka. MOCHOLA, R. B., KORZEŃ, J. (1997): Plan ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego. Geologiczne Problemy Karkonoszy. Materiały z sesji naukowej, Przesieka. MULLER, B. (1993): Tectonic stress in Europe. iss. Univ. (TH), Karlsruhe. SROKA, W. (1991): Tektoniczny charakter krawędzi Pogórza Karkonoskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. No 1375, Prace Geol., Min. XXIX. SCHENK, V., SCHENKOVA, Z., KETNAUER, P., GRYGAR, R., CACOŃ, S., KONTNY, B., KALEB, Z., REHAK, J. (1997): Geodynamical network Sudeten, Workshop on Geodynamical Hazards Associated with Large ams, Luxembourg. 107

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana. Instytut Geodezji i Geoinformatyki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk

Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji" Zeszyt streszczeń

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123 Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Jan BLACHOWSKI* Tereny pogórnicze, system informacji geograficznej, deformacje, SYSTEM INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych 21 23 czerwca 2010 Szczyrk

VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych 21 23 czerwca 2010 Szczyrk PRZEGLĄD Nr 10 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 10 (1055) październik 2010 Tom 66(CVI) Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW KSIĘGA ABSTRAKTÓW 1 STEPHEN DAVIS Remote sensing in Ireland: past, present and future The following presentation offers a review of remote sensing in Ireland from its earliest applications to future trends

Bardziej szczegółowo

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland BEZPOŚREDNIA OCENA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Nr 31 2005

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Nr 31 2005 Nr 113 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 113 Studia i Materiały Nr 31 2005 Jan BLACHOWSKI, Jacek KOŹMA ** geopark, pozycjonowanie satelitarne GPS, inwentaryzacja geoturystyczna

Bardziej szczegółowo

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością - Markowy zestaw GPS RTK dla każdego - Idealny dla rozpoczynających działalność - Pełny zestaw GPS RTK w cenie tachimetru - Otwarta platforma Windows CE - Możliwość rozbudowy w przyszłości grafit-werbeagentur.de

Bardziej szczegółowo

Geofizyka w Geologii i Górnictwie

Geofizyka w Geologii i Górnictwie Geofizyka w Geologii i Górnictwie Tom poświęcony Jubileuszowi Profesora Wacława M. Zuberka Redaktor Jerzy Cabała Sosnowiec, 2010 FOTOGRAFIE NA OKŁADCE Kopalnia wapienia Kujawy (fot. J. Cabała) Ostańce

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

OCENA DOKŁADNOŚCI DANYCH UZYSKANYCH Z POMIARU BATYMETRYCZNEGO WYKONANEGO ECHOSONDĄ LOWRANCE LMS-527C DF igps

OCENA DOKŁADNOŚCI DANYCH UZYSKANYCH Z POMIARU BATYMETRYCZNEGO WYKONANEGO ECHOSONDĄ LOWRANCE LMS-527C DF igps Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 2010, s. 109 118 ISBN 978-83-61576-13-6 OCENA DOKŁADNOŚCI DANYCH UZYSKANYCH Z POMIARU BATYMETRYCZNEGO WYKONANEGO ECHOSONDĄ LOWRANCE LMS-527C

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych

Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych TQM w budownictwie Materiały z IX Sympozjum SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych Warszawa 2010 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO dotyczący: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w postaci obwodnicy zachodniej m. Poznania

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r.

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r. Projekt : KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inŝynierskiej i planowania gospodarczego) Zadanie

Bardziej szczegółowo

WADLIWY PROJEKT INFRASTRUKTURY NARCIARSKIEJ PRZYCZYNĄ KONFLIKTU W PARKU NARODOWYM PRZYKŁAD SZRENICY

WADLIWY PROJEKT INFRASTRUKTURY NARCIARSKIEJ PRZYCZYNĄ KONFLIKTU W PARKU NARODOWYM PRZYKŁAD SZRENICY POTOCKI J. 2004: Wadliwy projekt infrastruktury narciarskiej przyczyną konfliktu w parku narodowym przykład Szrenicy. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Politechnika Warszawska Wydział Transportu Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego ASG-EUPOS zdaje egzamin Streszczenie: Testowe uruchomienie z początkiem maja

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Geodezji Szczegółowej Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka PROMOTOR TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne

Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLISH ACADEMY OF SCIENCES STANISŁAW LESZCZYCKI INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND SPATIAL ORGANIZATION Atlas

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo