UCHWAŁA Nr.../2014 RADY MINISTRÓW z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr.../2014 RADY MINISTRÓW z dnia... 2014 r."

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA Nr.../2014 RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw Działania na rzecz poprawy konkurencyjnoci i innowacyjnoci sektora ogrodniczego z uwzgldnieniem jakoci i bezpieczestwa ywnoci oraz ochrony rodowiska naturalnego Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pón. zm. 1 ) Rada Ministrów uchwala, co nastpuje: 1.1. Ustanawia si program wieloletni pod nazw Działania na rzecz poprawy konkurencyjnoci i innowacyjnoci sektora ogrodniczego z uwzgldnieniem jakoci i bezpieczestwa ywnoci oraz ochrony rodowiska naturalnego, zwany dalej Programem, stanowicy załcznik nr 1 do uchwały. 2. Okres realizacji Programu ustala si na lata Wykonawc Programu ustanawia si Instytut Ogrodnictwa, zwany dalej Instytutem. 2. Nadzór nad realizacj Programu sprawuje minister właciwy do spraw rolnictwa Łcznie wydatki z budetu pastwa na realizacj Programu wynios zł. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530,

2 2. Wydatki z budetu pastwa, o których mowa w ust. 1, zostan ujte w ustawach budetowych na poszczególne lata w ramach limitu rodków w czci. 3. Kosztorys zbiorczy realizacji Programu stanowi załcznik nr 2 do uchwały. 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. PREZES RADY MINISTRÓW 2

3 UZASADNIENIE Projektowany program wieloletni pod nazw Działania na rzecz poprawy konkurencyjnoci i innowacyjnoci sektora ogrodniczego z uwzgldnieniem jakoci i bezpieczestwa ywnoci oraz ochrony rodowiska naturalnego, zwany dalej Programem, którego realizacja przewidziana jest na lata bdzie kontynuacj bada naukowych i aplikacyjnych w obszarze ogrodnictwa, prowadzonych aktualnie w ramach programu wieloletniego pn. Rozwój zrównowaonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakoci biologicznej i odywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania biorónorodnoci rodowiska i ochrony jego zasobów ustanowionego na lata i realizowanego przez Instytut Ogrodnictwa. Obecnie realizowany program wieloletni składa si z 50 zada badawczych wykonywanych w ramach siedmiu obszarów tematycznych i jest oceniany pozytywnie przez odbiorców wyników. Odbiorcy, z którymi prowadzono szeroko zakrojon współprac zarówno w trakcie prowadzenia bada, jak i na etapie działalnoci upowszechnieniowej, przedstawili opinie dotyczce realizowanego programu wieloletniego i/lub wybranych obszarów i zada. Wyniki prowadzonych prac były i bd przedstawiane i udostpniane producentom rolin, rodków i akcesoriów ogrodniczych, przedstawicielom słub doradczych i instytucji pracujcych na rzecz polskiego rolnictwa, orodków naukowych, szkół, mediów oraz organów administracji publicznej, a take na yczenie indywidualnym zainteresowanym stronom. Uzyskane wyniki przedstawiano w formie publikacji naukowych i popularno-naukowych, rónego typu opracowa, instrukcji, referatów i posterów na konferencjach, seminariach, szkoleniach i warsztatach, podczas tzw. Dni Otwartych oraz indywidualnych konsultacji. Wykazy opublikowanych prac z poszczególnych obszarów i zada umieszczono na stronie internetowej Instytutu W roku 2013 zostan zakoczone zadania: 5.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3 programu wieloletniego pn. Rozwój zrównowaonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakoci biologicznej i odywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania biorónorodnoci rodowiska i ochrony jego zasobów. Majc na uwadze zapewnienie cigłoci pomiaru i porównywalnoci danych w perspektywie wieloletniej w projektowanym Programie od 2014 r. planuje si rozpoczcie realizacje 3

4 zada: 1.2; 1.3; 2.5, które stanowi kontynuacj w obszarach objtych dotychczas nastpujcymi zadaniami: 5.1 Badanie pozostałoci rodków ochrony rolin w płodach rolnych w ramach obowizujcego monitoringu krajowego oraz wymogów UE; 6.1 Tworzenie postpu biologicznego i jego wykorzystanie w systemie zrównowaonej produkcji sadowniczej; 6.2 Uzyskiwanie i utrzymanie elitarnego materiału szkółkarskiego rolin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów. W projektowanym Programie w 2014 roku planuje si finansowanie wyłcznie ww. zada, które maj charakter cigły oraz zadania 5.1 dotyczcego upowszechniania wyników zrealizowanych zada i transfer wiedzy do praktyki. Finansowanie realizacji pozostałych zada planuje si rozpocz od 2015 roku. Celem głównym projektowanego Programu jest stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoci i innowacyjnoci gospodarstw ogrodniczych, zapewniajcych bezpieczestwo ywnociowe kraju i ochronrodowiska naturalnego. Projektowany program, bdzie realizowany w piciu wanych obszarach tematycznych: 1. Postp biologiczny wyniki zada realizowanych w tym obszarze bd wykorzystywane do wprowadzenia nowych odmian dostosowanych do zmian rodowiska i odpowiadajcych na zapotrzebowanie konsumentów. 2. Bezpieczestwo ywnoci i ochrona rodowiska badania w tym obszarze przyczyni si do ograniczenia ryzyka zwizanego ze stosowaniem rodków ochrony rolin, a tym samym przyczyni si do wzrostu bezpieczestwa ludzi, zwierzt i rodowiska. 3. Rozwój zrównowaonych metod produkcji ogrodniczej badania w tym zakresie maj m.in. na celu wdroenie do produkcji ogrodniczej nowych rozwiza technologicznych i systemów uprawy. 4. Działania na rzecz pszczelarstwa w warunkach zmieniajcego sirodowiska obszar obejmuje badania wspierajce rozwój sektora pszczelarskiego w kraju oraz majce na celu zapobieenie niekorzystnym zjawiskom prowadzcym do redukcji populacji pszczół. 5. Upowszechnianie i wdraanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjnoci i innowacyjnoci sektora ogrodniczego z uwzgldnieniem jakoci i bezpieczestwa ywnoci oraz ochrony rodowiska naturalnego realizacja 4

5 zada w tym obszarze umoliwi sprawny transfer wiedzy i technologii wytworzonych w ramach Programu do producentów oraz przetwórców owoców i warzyw, poprzez organizowanie warsztatów i szkole, a take przez publikacj materiałów informacyjnych i instrukcji wdroeniowych. Dla wybranych zagadnie zwizanych z biec produkcj, jak ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawoenie rolin czy te planowanie nawodnie, zaprojektowane bd skomputeryzowane Systemy Wspomagania Decyzji, które zostan zainstalowane na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa i udostpnione on-line zarówno bezporednio, jak i za porednictwem stron internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Orodków Doradztwa Rolniczego. Jednoczenie prowadzona bdzie akcja promocyjna majca na celu upowszechnienie zasad zdrowego ywienia i znaczenia diety bogatej w warzywa i owoce dla zdrowia konsumentów. Realizacja Programu przyczyni si do ograniczenia zagroe, w szczególnoci zwizanych ze zmianami klimatycznymi, presj chorób i szkodników, zmianami preferencji konsumentów, dla dalszego rozwoju ogrodnictwa w Polsce. Oczekuje si, e realizacja Programu wpłynie na wzrost bezpieczestwa ywnociowego kraju w zakresie zaopatrzenia w owoce i warzywa, pozwoli na utrzymanie kilkuset tysicy miejsc pracy w sektorze ogrodniczym oraz umoliwi popraw bilansu handlowego kraju. Odbiorcami wyników zada realizowanych w ramach projektowanego Programu bd m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pastwowa Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa oraz inne urzdy administracji pastwowej i samorzdowej na szczeblach centralnych i regionalnych, a take jednostki doradztwa rolniczego oraz producenci rolni. Wszystkie opracowania wynikajce z Programu bd miały charakter praktyczny i bd wdraane dla praktyki rolniczej przez publikacje popularno naukowe, broszury i ulotki informacyjne, publikacje recenzowane oraz podczas szkole, warsztatów, kursów i konferencji tematycznych. Realizacja projektowanego Programu nie bdzie miała bezporedniego oddziaływania na rodowisko. Program ma charakter naukowy i nie jest zwizany z adn form inwestycji technicznych, które mogłyby wiza si z pogorszeniem stanu rodowiska, lub które mona zakwalifikowa do przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko. 5

6 Realizacja zada przewidzianych w Programie nie wie si z przedsiwziciami infrastrukturalnymi. Proponuje si aby Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach pełnił funkcj wykonawcy projektowanego Programu, który na potrzeby jego realizacji zaangauje infrastruktur oraz wkład rzeczowy w postaci sprztu, wyposaenia laboratoriów i bazy analitycznej. Instytut Ogrodnictwa jest w pełni przygotowany i ma odpowiednie dowiadczenie do podjcia i realizacji zada zaplanowanych w Programie. Na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 239/2008 z dnia 28 padziernika 2008 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw Rozwój zrównowaonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakoci biologicznej i odywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania biorónorodnoci rodowiska i ochrony jego zasobów, zmienion uchwał nr 106/2009 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2009 r. oraz uchwał nr 130/2011 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2011 r. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie bada naukowych i prac rozwojowych oraz działalnoci wdroeniowej, upowszechnieniowej, normalizacyjnej i unifikacyjnej w obszarze sadownictwa, warzywnictwa, rolin ozdobnych i pszczelnictwa. Kierunki działalnoci Instytutu obejmuj genetyk i hodowl rolin sadowniczych i warzywnych, biologi molekularn i biotechnologi, zwalczanie szkodników i chorób rolin ogrodniczych, fizjologi i biochemi rolin ogrodniczych, zrównowaon produkcj rolin ogrodniczych w gruncie i pod osłonami, ochron zasobów genowych drzew owocowych, warzyw, krzewów i rolin ozdobnych, ocen odmian i szkółkarstwo rolin ogrodniczych, biologi gleby i interakcj rolina-gleba, inynieri ogrodnicz, technologie przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw, badanie jakoci produktów ogrodniczych i analizy pozostałoci pestycydów, ekonomik produkcji ogrodniczej, technologi produkcji grzybów uprawnych, hodowl pszczół; wytwarzanie, przechowywanie i magazynowanie produktów pszczelich, wprowadzanie trzmieli i innych gatunków dzikich pszczół do zapylania rolin, wdraanie i upowszechnianie wiedzy ogrodniczej. Instytut Ogrodnictwa posiada wysoki potencjał naukowo-badawczy znajdujcy odzwierciedlenie w wysokiej jakoci badaniach oraz bliskich i trwałych relacjach z gospodark. Instytut zatrudnia ponad 500 osób z czego ponad 1/3 stanowi pracownicy naukowi. Zatrudnieni w Instytucie pracownicy naukowi i specjalici s autorytetami naukowymi i ekspertami w swoich dziedzinach, uznanymi w kraju i za 6

7 granic. Mierzony publikacjami, patentami, odmianami, certyfikatami, teoretyczny dorobek prac badawczych kładzie podwaliny pod polsk produkcj ogrodnicz. Pracownicy Instytutu wykonuj take liczne ekspertyzy na potrzeby rónych instytucji pastwowych. Instytut Ogrodnictwa posiada najwysz, pierwsz kategori naukow w dziedzinie nauk rolniczych przyznawan przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Instytut posiada take stabiln baz majtkow i infrastruktur badawcz gwarantujc realizacj zada okrelonych w przedmiotowym Programie na najwyszym poziomie. Infrastruktura badawcza Instytutu składa si z aparatury i urzdze niezbdnych do prowadzenia bada naukowych i prac rozwojowych w zakresie ogrodnictwa. 7

8 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które bdzie oddziaływa projektowana uchwała Wejcie w ycie projektowanego Programu bdzie miało wpływ na Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pastwow Inspekcj Ochrony Rolin i Nasiennictwa, a take jednostki doradztwa rolniczego oraz producentów rolnych. Efekty realizacji zada w ramach Programu bd przekazywane w formie raportów, publikacji, analiz, referatów, opracowa, ekspertyz jednostkom takim jak: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytucje i agencje rzdowe, zwizki i organizacje rolnicze, krajowe i zagraniczne orodki naukowe i akademickie, orodki doradztwa rolniczego, podmioty działajce na rynku rolnym, sejmowa i senacka Komisja ds. rolnictwa oraz udostpniane bezpłatnie opinii publicznej na stronie internetowej Instytutu. 2. Wpływ projektowanej uchwały na sektor finansów publicznych, w tym na budet pastwa i budety jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki na realizacj programu w zakresie finansowania pokrywane bd z budetu pastwa i zostan ujte w ustawach budetowych na poszczególne lata, w ramach limitu rodków w czci.. Wejcie w ycie Programu bdzie wiza si z wydatkowaniem rodków budetowych w kwocie nie przekraczajcej zł, w okresie siedmiu lat odpowiednio, zgodnie z kosztorysem zbiorczym realizacji Programu: Rok Koszt (tys. zł) Razem Z uwagi na cigły charakter prac wykonywanych w ramach programu wydatki na jego realizacj powinny by finansowane corocznie od dnia 1 stycznia. 8

9 W projekcie uchwały zostały wyodrbnione wydatki majtkowe zwizane z zakupem niezbdnej aparatury do dalszej realizacji zada w ramach Programu. Wykaz pozycji aparatury przewidzianej do zakupu dla poszczególnych obszarów został zamieszczony w załczniku nr 1 do projektu uchwały. Kwota przewidziana na zakupy majtkowe w latach to tys. zł. Program bdzie realizowany przez Instytut Ogrodnictwa, który na potrzeby jego realizacji zaangaował infrastruktur oraz wkład rzeczowy w postaci sprztu, wyposaenia laboratoriów i bazy analitycznej. Majc na uwadze, e Program ma charakter naukowo-wdroeniowy, a nie wyłcznie badawczy (nastawiony na badania podstawowe), nie ma moliwoci wnioskowania o dodatkowe rodki z funduszy Unii Europejskiej na jego realizacj. Projektowany Program nie bdzie miał wpływu na budety jednostek samorzdu terytorialnego. 3. Wpływ projektowanej uchwały na rynek pracy Projektowany Program nie bdzie miał bezporedniego wpływu na rynek pracy. 4. Wpływ projektowanej uchwały na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym na funkcjonowanie przedsibiorstw Projektowany Program w sposób pozytywny wpłynie na konkurencyjno gospodarki. Programy ochrony rolin, opracowane w ramach projektowanego Programu pozwol na skuteczniejsze zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu si wybranych organizmów szkodliwych dla rolin i ograniczenie w ten sposób strat przez nie powodowanych. Zadania projektowanego Programu przyczyni si ponadto do przygotowania polskiego rolnictwa do wdroenia zasad integrowanej ochrony rolin. Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosowanie tych zasad w produkcji rolniczej bdzie bowiem w Unii Europejskiej obowizkowe. Program w pozytywny sposób wpłynie take na podmioty zajmujce si doradztwem w rolnictwie. Rozwojowi doradztwa słuy bd w szczególnoci opracowane w ramach programu wieloletniego metodyki integrowanej ochrony rolin oraz programy wspomagania decyzji. 9

10 5. Wpływ projektowanej uchwały na sytuacj i rozwój regionalny Wejcie w ycie projektowanej uchwały nie bdzie miało bezporedniego wpływu na sytuacj i rozwój regionalny. Jednak realizacja zada programu stwarza szanse dalszego rozwoju produkcji rolinnej w poszczególnych regionach i na obszarze całego kraju. 6. Konsultacje społeczne Ze wzgldu na tematyk projektowanej uchwały, przeprowadzone zostan konsultacje społeczne z organizacjami społeczno-zawodowymi i zwizkami zawodowymi rolników jak te ze rodowiskami branowymi zainteresowanymi tematyk programu. Projekt uchwały zostanie przekazany do konsultacji do nastepujcych jednostek: Business Centre Club, Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Federacja Branowych Zwizków Producentów Rolnych, Federacja Konsumentów, Federacja Zwizków Pracodawców, Dzierawców i Włacicieli Rolnych, Główny Inspektorat Ochrony Rolin i Nasiennictwa, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbó i Producentów Pasz, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Biopaliw, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Rolin Białkowych, Krajowy Sekretariat Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spoywczego NSZZ Solidano 80, Krajowy Zwizek Plantatorów Buraka Cukrowego, Krajowy Zwizek Plantatorów Rolin Okopowych, Krajowy Zwizek Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego, Krajowy Zwizek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowy Zwizek Stowarzysze Producentów Ziemniaków Skrobiowych w Polsce, Krajowy Zwizek Zrzesze Plantatorów Owoców i Warzyw, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o., Małopolska Hodowla Rolin HBP, Niezaleny Samorzdny Zwizek Rolników Indywidualnych "Solidarno", Ogólnopolskie Porozumienie Zwizków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Ogólnopolskie Porozumienie Zwizków Zawodowych, Polska Grupa Producentów Skrobi Ziemniaczanej i Modyfikatów, Polska Izba Nasienna, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Lewiatan, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Polski Zwizek Ogrodniczy, Polski Zwizek Pszczelarski, Polski Zwizek Producentów Kukurydzy, Polski Zwizek Producentów Rolin Zboowych, Polski 10

11

12 Załczniki do uchwały nr.../2014 Rady Ministrów z dnia r. Załcznik nr 1! " # $%$&'()*%! "#$%!&#'"(#')"&* * )#%++,%$'+-",%$.+$,"&!/ 0 )12'!"3%%4"+&!5&!66 3%%"$ 7#%+8 9 '$+"&!#'),:""$'#'%&#,&; / $%%$",!,%+&+",#%$%$ ""$'#'%&#,&-+%$ +!&:!+&+)", 8 3'#< %+$#%'#4!++#""+$. = )#%++"#$#%!"&!0 ; " >('#% #"1! ")7 "+$. + %. 66=(6* +. '! +%?"+& "++$. %) ')!,& )"& +! "'+ +$#,& &,1 <"& )$+"& ')!,%+ )"$. " ".+ <)1 1)+#,.$ & "+ + #%$%! )%++3,+.+%.66=(60/ 6.",)$&"&!; A#+$"&!*6 B5 C3D EEBBF G BF F 53EDHEBF G* B5B E5DHIE5BFBF*/ J C3BEEB F99 C3EEBBK3ELCB99 C3EEBBCG3EMBNFN 358 * C3EEBB*DHDMBFE 5H H;6 0 C3 EEBB 0 O H 33E 5F HI3LN 35* 9 C3 EEBB 9 3F M B B 55BHN BHN 35E L H5NCG3EMBNFBN 35E*;

13 %+,+ -!. )%+&#%&)$ " +&#"$.)"+')!,& & + # - "&!&")+*-;P'+".!$%,+ $.- +%1+')!,& )" #%+')*6P')!,& 1& )/6P P +"$+, 6P1")<$.&#%,#'%++A 1+&!<'"%+"&-'"$"$ #: ) ''+$ <#!.)+,&!Q ' "" '%! ++ '!)+$.,%$. %!,+ +"$+!'+$. + # ",+%+ :%$.- " " / 01,12,,.03,(/ 01,,2,0 451(+6 " 757/8899( '""#%% '"$"$#:)" &#" <"< '<!)" "+&! <#"+ +&#,. " "" #')"$ -!!!. #"$ "+& % )"! ')!,& & &), '%,2 '+ <$ "+ ', %! "" '#"$2 '"$)" +!, ) ')!,& & '"" < <#! +)- '"$1'#" ))& < " '&+ #: <#"" #, +$. #",),+.< 1 $ "% "'"42)" &4!'"$#%#+')!,&)"&)'#%:'!&4$. " +!,+, %$"(<+$. " &, #%+"&4 + '%$ +$ " &#% %, "+:,#"&4 #:,,!$&12 1+%+ $,! (#'$+"!%"$ <&'"$&)#""+&!%)"!')!,& & "<:) &#% +: "+& +$&$. %.-,% <4,#"%$ ')!,& ++ +"$+ '"$ &)"#$ "+:,#"!. &,1 +%1 '")+%$."<!%$++'$+!')!,&)"&1)+#, 3"$<,')&:'"+)"7+$!%"$!&4$#:+4"<$%#, '" #%'+'#""$ )&+# %)&+"#%+&),!66/R+"#%, 6PS-), ) '%$ '#"",&!-#"" <#". %#$+!$%,+$.""#%% +')!,&'#""#,&- 2,%#%A$ +'$+ ')!,&: 4- &, +#"$#%, 1$ #)+"- %, """:121+"$+$."$.-&,"',-$,-1$#%4",+-' )-,-''$,- <$ +$ &4"'$'"" +)$- +%$ '""'#"": )4 C)" +$ ") &#% +) "#) %+&.$ 1 )!'+)"$.-)"#,&#%"<+4" $,%$+4 %!!'&#, )$ 66;T=T " ) 'U)", 66;!#%+&4 $ +#'%+ )""""++#%#+'#%$$)+R ""*6;"066;- #%8S&#%%,"'++$#,&+%1'")+%&+++"$+- +%$ +'+)")!'+$+$.%!,+) 1)"$.+$#,& "+%1 "+4",+ <",%$+$. '"$)%$. ) ')!,& $+1 A!,&& +$#" <#"$ "#%$ +$#"" &, '$%%+ + #"! #%%"$.'."4)+$.%60(66

14 +$! &#% #%+" +!,+ ) +"#%!,,!$&1 +$&1 #')#%+ )"$.-"'+&4$. <"'"7#%+ $+1+,&!.:1)+#,%! #""+$!#4K S %+"'#%:'!<"+')!,&)"&Q S "$"$,"+4""#%#+ 1),+.$1Q *S '+ +) #$#% + " %. +$%+" ')!,%+ )"$.+$#,&&,1<"'"$.),#! %+Q 0S "+:,#"''!&'#""$ )&)",.+)+"'$&4$.Q 9S ')#'"!+)"$')!%+$.-))+"$.-#',%+.$1#%+.!'<)+"("+&+"+<:)4+':!<#".K S #%:'<"$ S C"'"7#%+$+1.1)+#, *S "+&"++$. %)')!,&)"& 0S """"+&!'#""#%+++!,." &4#:1)+#, 9S '+#". +) +)"$ "" ''+$,,!$&1 +$&1 #,% )" "!+":) &,1 <"'"7#%+ $+1".$1)+#,%! $ ") &#% %, #'+$ %#A +)"$ %. +$%+"$. +.! ) ')!%+ " '"% "$+ C:)" % "+'""+#"%%$#",-%,'""'!<,&: %+A $&$. #%!,& +)+$. )%- ) +$<$. ")7 "+4"$. " <44 ')!,&4-&,.'").< #",), -+1"$%'+ +)7-"'&,%+<:)4#, '!%$"+3$#% $#' $"&-,% "#%4"#%+ #% %%+& #%$%!%!!)#%:' ("+ <"'1)-&,"'1)%+ #%%%+$.#%#%+%+"+&! # " 1),+ )"%+ " )%'+)" <:)",&' $& &4!!'+#". "#) ")+ $+ "" )%$ <%& ++"$++)")+,#! %+ "&!'"$"$#:) &!<""""7) )#" "+&! )%+ + #- "+%!& <"'"7#%+ $+1+,&! +",#"'%" + + +"$+-"'+!%"$,,!#%%$#:$ &# '$ '"$"$ #: ) "+&! <#"+ +&#,. " ''+$ <#!.)+,&! 0+ : #,&#%%" +!'')!% ++"+%$ +"$+"+,&! ')!,!&#:*-6 % % +"$+ #,&#%% &+:,#"$ +!' )! + 1+ ')!% "$<+ &)$. R+ '", <",S-" "4')!,&4 +$#"44 /6%$#% %12')!,& )"& - +%$ "$<+&)$.-'"," 6 )"- #%+')*6P +%1 ')!,& 1&!+: "#!!& ""$- ') 86P!)" ')!,& $,+& +,+%&')!,& )"& 1$ ")<!'+#4 + # '+".'+ %$#.-. +%12')!,&#"+&#% < ') *

15 * )"'+!),&+!'&#,&)"%),,!#%!%&#%+A" #%)$ "+"#%! %#,)&#%)!$ '%,+%+ :%$.- <!+ <!,+%+$.- +%')!,%+#",,#,.-#%4) <# +.)! ""$ +%$ )"')!,&)"&&#%!& $ )/6P+$')!,+$.++-06P+"$+-6P1")<$.<#,86P "$<+&)$.&#%,#'%++A 1+&!<'"%+"&),,!#%!% <#.)+$&#%))%1)"+$#,96!5#! '&,&+ ++ +"$+ +$#, =6, " #<: R,*- % +#,,&!S- +"$ "+% &#%,#! '& ++ '!)+$.,%$. +"$+ ')!,+$.+#-),,!#%!%+$,"!&+:,#"$."!+ &+$#"4 + %+ '.12!'+ )"$.- )" %!& ""4 "<: &# '$ < + # #%& 96 %$# #')#%+ "&!&4$.#:%++4')!,&4 )"4 O4"" +1 "%!)&4,096%$# #< )%') 96%$# #<"%!)$.&#% +'".+%+ '"%+#%+ " +.)!.!%+$ ')!,% )"$ ""% )%+ #%%'"$"$#:)"<"<"+&!<#"++&#,. " "" #')"$ - )%+ )$+ )!4 : + "'+! <"'"7#%+ $+1+,&! "$+ +#%+4 +4'"$&: +)- ))"!&4,"$#% ")+ "+, )":, +$#,& "+%1 "+4",+ '")+%$.- &,K +% $- # - <, #'$+"$- #% 1-,%)$- A+)$ )+)-!#'$+ ++ +"$+ " &#" $"$, +$#%4' +!.<)%"$.-&,.<$!,)!,4-!,"$)"&!"$,%+%+$ 5#! '&+++"$++#),,!#%!%!%"$!&#:%$ # $ '" %- H), <'#$ )$ '&4#+&4,,!$&12 + '"+. +$.- <$2#,!%" %$,+<#,&1)&'#',%$+"#+&-"+$+#"$#"$<,#4,#"%$'$+ #"<)"+$#,4,,!$&121+%+$,!(#'$+"+4,,!&: ) '#,. ')!%+ #%+4 ')! ",&+ "+:%$., "-+%$ ",&+!'&#,&-,%"$)":,"+#+$ %. ')!,& %,%+'"<"!"$#,!&4 <)")!4 +$)&12'$ +$#,4&,12 ')!,%+#%%.%.)":,'#%:'++%.')!,&"+:,#"!'+- %,)+ '%"$ $+1-&,.$- ) "$ % -#%#:,#'% %% )":, <)" #,,#"% '$ #%+4 #4,,!&: ) %)$$&$. ')!%+- + %$ '#,. <$ && #'#%2- '#$ ')!!#"4 +)2 +$&%.'"+&4<$2,#"%$-"+:,#"$2'$&,12')!,%+-'"$ &)"#$ "!%$++'$+!')!,&)"&1)+#, +$ " ))#" "+&! )%+ + ##4%,"&+#, "+4" " <4 " 4, %!- + #""1 )%$"4 '"+ " &#" ')+ H! < #, &) " &#"$. <#+ +)$. +!' N) '" ')+ +$#, /66 "- +! &. '","966 -')"#)$)%#$+&')!,&)"&"<:)$&#%') +.=66 %)!"$#,+$#,.-)<&&,1'+"<:)&#% #%#++)7)')+,#&<#"$.,,!#%!%+#,"!&4- "#<$ +) % #, &#"" #: <4 #,!%, " &#" #: ')+ "+:,#" +'%#'& #'+)+& ')+$#" % '%!$ +,# 0

16 +%$&$ % +":)! "<:) &#% '+ +) +$&$. #$#% + +)7 '%$.! $"$.'".')$-,%'"+4 & #')+ "$ "#< +)$ $%'+)"2 %#$+ '.)+ +!!"$#, 1 +:,#"& )'1 #%#$#'+)+ " &4$ #: +!, 1)+#, R#!#"- +$#, % '%!$- + ')$%'S )')!,&)"&"+4"$ "" 4, %!&#%%, +12 '&+ #: +$. #",),+ '%+ " "+:,#" ":#%1 +$#%:'+%,#$'.)",<" R,%,#$ $.S#%+4$. '%&")")+,#! %+ )+$#"% '%!$'"$1'#"$#"$<,'#%:'!&44))&: < #,!%, <,! +1+ ')"! &!< "" " + "- "+%12 % "& + <. +,%$.. #, " &#"$ #: <#, /6P "! "!<!- "+ + ## 1+$ - &, <)1-!,A <+ <&#%"#< )+$ && ))& <:)" #,!%,+ %+$ #'), '+ % '# % +$ ')&:#"$<,.'"+)"7 N#$"+4","))&4<$ %,+1H#%%')#%++$"< '%+"$-&), )!$ +"+ $.'+)!&"# <$ )%- +"$!$% + ) " + #%#!,! ) '%"< 1 '",&4 ) +) '+".+$.-'+)!&4.!%A"&:%+&)!,&1+$ &#%-<$)+,:+"!)#%#+2)"#<1<$-%,#%')$+1$ ""')#%+"+%1#,),+', +$.+1.H),"+ %)$'!-&, #'#< $#%! )$+ 1 ')#%+ "#,)! 1 #4!&) E"+?"<$ '+ +%. 86!< +,! )% "#!" $#:%.!'+$- &,%%!,) $!'+$.1"<:)&#%.)#%#+)'%"< +"#)%+-&,+)+$ 7"",#!.$1)+#, 3"$<, ')&: '"+)"7 +$ %, +$#%:'!&4 #%% "&+#, #+" )"'#"". R S- +$#%:'!&4 %. +:,#"1,&+ "+:%$.- +%$ #, "$"$$%"&+#, #4),7 +$&1 "$'!#"" #:- <$2 #'+)+ )!%+$ #,- #!<% 1 '"#%1,%$. 1),+.$ 1- ' '"" " )%$."# +!#- " + 1)+#,! %!$ - +%$ " &#" <)1%!$.#)#,+!,.'#,.-1$!'+ +') ;9P "'$ #4 '"" '#"": )4- +: #'), && "<1 #'+)!&#%%$'+ <$%!'"+)"2- $')&42#,)$+' ) %4.<$.)+4 '#"" "+:,#"&44. )'12- %, ) "+:,#" <)1 1)+#, +,!,! "+:,#" %!& <"$ ', +& +,# <"'$%,+$ )%- $ "%#$A,+2 ' ) "+:,#" ''!&)",. +)+"'$&4$.- +#""1'#""# %- " &#"$ $"$,#'),!'+ 1 % A$. +'"$'),!" &#"''!& '#""$ )&,##%%.,,!%+#%$%!'+)"#4'<)+"+)+ +",# %+&.$ 1-,%&"#)$")")$,%$+4!#%+&44 $ +#'%+)" """++#%#+'#%$$)+- <:)4 <+4"$+2%!'&#,&))#%$"60,!3%#+$. "#)%+&.$1+$ #%')#"+)"$+1)')!%+ 9

17 ++ +"$+ % "<:) &#% '+)" #",&,& #",+(!'+#".+&''"" "&: +#"%%+ #",7-!'+#". %)$, %+&.$ ) '#""$. %!,+ ) 1 )"$. " +'+)" %,%$+$.' + %%+$.- +#' &4$.')!%+ +%+&.1R#$#% ++#' )$"&S #%$%!% < "!& % '%?"+& "++$. %) ')!,& )"& +! "'+ +$#,& &,1 <"& )$+"& ')!,%+ )"$. " ".+ <)1 1)+#,.$ & &#%"&'$%%+"+%$. + "+&! <#"+ &#,. % 66;(6* 3"" )!!+ '1+:+.)+%+"&."#<++$.1)"$.","&')!,& ++ +"$+ %? " ""''+$,,!$&1 +$&1 #,% )" "!+":) &,1 <"'"7#%+ $+1 ".$ 1)+#, '+$ % 60(66 " #'#% +$ +$"+ - ")A+$ + 3%% ++ "+&! #- %+ $<%+ % 6(66 + $. #%%"$.'."4)+$. 9+ /." %"< "&! +$, " ),! %+ :)"$)+$.,&+$.,1&4$. ") ""$'#'%& #,& + %& )")"!+":) '$%%$'#%!%$"+%+#%:'!&4$.),! %.K S 5#%$%!& ""$'#'%& #,&"),+% ;;8 R " 8=-'" 0=*- "'U" SQ S 3%%"+&!5&!66Q *S 3%%++"+&!#-%+$<%+%6(66Q 0S 3%%"+&!&+)"%+O)",%668(66Q 9S 3%% "" %% "++ "+&!#'"$&&4 +4"! /S 5&+$ " "" " $"$, "+4" " #%#+ 1),+.$1%6*V68Q 8S 5&+3%%"+&!66(66K$-#%-<#"$&#,Q =S )$,%$+666T/6T %!!'&#,)$")*'U)",666!#%+&4 $ +#'%+)" +)")"'%$, +)& R " " -*8"666-#%-"'U" -#,$)3'&-")"9-%69- #%89SQ ;S )$,%$+ )$ ;T0*T " ) & ;; + #'+.$ #)#, '"$)"$.")",&A!$A$R ""6/"68;;#%8-"'U " -#,$)3'&-")"9-%6-#%6SQ 6S )$,%$+ %!!'&#, )$ 66;T=T") 'U)", 66;!#%+&4 $ +#'%+)" """++#%#+ '#%$$)+R ""*6;"066;-#%8S S 5&+ 3%%.$ ++ $%,+ )1 C"&Q /

18 S!#%+") =!) 66*. 1 R " "66= **-'" =0;- "'U" SQ *S!#%+")= 6*1),..$1R "'"099SQ 0S!#%+")/"+66*.'+&) 1R "*8-'" *66-"'U" SQ 9S!#%+")/,+%660.'"$)$R ""66;9-'"6- "'U" SQ /S!#%+")9"+66;%+,"$ R "/-'";89SQ 8S!#%+");#%')6#%+R "'"9-"'U" SQ =S!#%+")9#'66/<"'"7#%+$+1$+R ""66 */-'";0SQ ;S "'"4)" RS 68T66; %!!'&#, )$ ") 'U)", 66; )%$"4 +'+)") <%! 1),+.$ 1!.$&4 )$,%$+$ )$ 8;T8T ;T00T R " " *6; "066;-#%SQ 6S "'"4)" RS *;/T669 %!!'&#, )$") *!% #'+ &+$#"$. )'!#""$. '" + '"#%1 '#%$$)+ +$+1 '#"$ '.)" 1 "+": ". '+".- " &4)$,%$+:)$;T00TR ""86"/6*669-#%SQ S "'"4)" RS =*0T668 )$") = " #'+')!,&,"& ",+')!,%+,"$.!.$&4 "'"4)" RS 6;T;R ""=;" #%SQ S "'"4)" #% %+ "+&! #") & 6* +#'+ "#%#+7 <#"+$.1),.$1R "'"/9;S 4+ -; $ ' < 0101 * $ #%+ +#') "& +#%%"$. '$%%+"+%$. +3%% "+&! 5&! 66-3%% ++ "+&! #- %+ $<%+ % 6(66 " 5&+& 3%% "+&! 66(66K $- #%- <#"$ &#, H "& '"$"$ #: ) ''+$,,!$&1+$&1#,%(#'$+"-"'+<"'"7#%+ $+1+,&!-.$ <)1 ")#%#+')!,& )"& )", %$"$. 8

19 =+ 6$ 3%%"+&! 5&!66 3%% ++ "+&!#- %+$<%+ %6(66 * 5&+3%% "+&! 66( 66K$- #%-<#"$ &#, < /." *+:,#",,!$&1 )"&#,%(#'$+" **'%$ "&<"$%$"&')!,& 1&-"+":&$<,& *#'+$%+"+$#,&&,1 ')!,%+(#'$+"$.-+%$ ')!,%++$%+"$. %) %+$ -,"$ " %)$$&$ %) ')!,&",$. #!++"#<+"')!,%+$<$. *0"+&<)7""<"'"7#%+ $+1-&&&,1'%"<,#! %+ 0"+&<)7"""++ "+&!#,%(#'$+" 0"+&))"%+!'+#". A &$,+$.+#,%"( #'$+"$ 9.)1<"&- +%$!,$.,#$#% +"A$ A!$"+4"$."#'),44$<,4 9*&+$,"$#%"#<+ +)$.'%"<$%+$<%+ ""+:,#"%&+)& 99"+&+)"$+",#.$ 1)+#,")1 <"&<#".+&#,.&&!'+#". = < /." *"#%''$%!+$, <)7!,+$. *0+:,#"+$,"$#% "+4"7+$&$. /& #')+"#< /0'+#%!1)+#, /9)'%&)", %! *%"$!%+ $.+)<&,!%!" & 9.&,1+)- +%$ &#'), +" 1),.$1 90.<'") "&4-",+#" - #'), "+%1 % "& ""$#"" % :, 9*)'%&')!,& &$<,&)", %! 9**+:,#"#,+#%& +:+<< # +$%+"&+%+ #%%"$*C!)+ ')#%+,,!$&1 +&+)"%+ **+:,#" +1 +'+)""+4"7 +$&$.'"" '")#:<#%+#%$%!& *0#'"+&! #%$%!&%"<"#! RCS *9 $+#$A,&U) A,%$++$,"$#% "+ "%! */$,"$#%++ 1)+#,'"$)" "'%&!)")"%+,!%!+

20 7+ ' 7+,+ A,% '.)+$. '+)"$. + #%$%! +.! <:)"!"$#, +$. +%1+$. ) +$<$. %!,+ 1 #)+"$. %+ +$&1+$. ).)+ 1 +"$+$. "+:,#"& )'1.<$#%#$""+:,#"&+%1)$+"&'")+%&.+'+)")!'+$'"+ #%% "#%#+ 1),+.$ 1-"+:,#"$. %&: " $ 1)+#,- +#""1 #!#": ')+$#"4% '%!:- %,''+&,12-+%12)$+"4%,$&12$,+4')!,%+)"$. 3')"+$ A,% #')"$ - 1)+#,+$ #'"$ %$. ' <)+"("+&+$.<:)"K S "#%#+'#%$$)+Q S "#, 1)+#, " &#"'"#%1 1),+.$ 1++.+"$+.Q *S "+:,#" ')$ ++ +"$+ +$#,& &,1- +%1 )$+"& '")+%&'#, $,!Q 0S "+:,#").)+1#')#%+)"$.Q 9S ''#"")+%1'#,.#)+ '%&,"++ ++$.'"" "+:,#")#%:'1 %- + ) +!#+- +)+ A%'" %!#",,#,1#)+"$.Q /S "+:,#",,!$&1'#,.')!%+$,!!'&#, 7+0+ >! " +%$ <#"" &4!'") +#"$#%,!'+#". + )%+ %)%+&.$'").< #",), "!&".+#""- ") " 5&+$ " "" " $"$, "+4" " #%#+ 1),+.$ 1 C) ) % #4 '+)" + #%$%! +$,!. "& '+ %)$, %+& ')!,& ) +$<$. %!,+ 1 #)+"$. +"$+"$..! "#%4 ",%!"+ #%&4 %)$, '+ + ) %$. %!,+- ),%$. %, %)$, "#%$ &#"" '+!!'+#". %) %+&.$"#%4 '+ %,%$+ 3$#% $ #' $"&-,% <:)4!)#%:' " '1)%+ #%$ %%+& #%$%!%! '+ "#%4 %, %)$,.$ 1 '").< #",), +!'+. <#"+$. %., '+)" "<+ "&4$. #, 1)+#, " '+)"$ <:)" % '"#%1 1),+.$1++.+"$+."!%% '+)"$.'<:)"K S!'+#". %)%+&.$+!'+.)"$.-+%$ +!'+. <#"+$.Q S ""!$1),+.$1Q *S " &#"#,1)+#,Q 0S ''+&,1 ++ +"$+)#%:'$. $,! + +$,!" &#" "+%1'"#%11),+.$1++.+"$+. ;

21 7+9+'..!" )+%$ <#"" &4!'++)+)#"":)$. %) +) 1- #"":)$. %)')!,& +"$+ 1 ")<$.') # " '%$ "&: + 1 )"$. '"+&44!"$#,+ +$#,. '+ '"$ +"#$ "! #, +) '+".+$. ))& <$ )% '+ <:)4 +$& %. '".+" '"+&4 '")!%+1'"<"& '""% +$)!')$ $, '"#" +%$&$ +:,#"1!'+$. +#++ +"$+$, #')"$ -1)+#,+$ #'"$ '+)"$.'<:)"K S '%$ "&+)1'"$".+!+$#,&.')!,%$+1- S " &#""!$+"+++$,!'%$ "&.#%#+- *S "!%A"&+)'+".+$.- 0S '+#%"$ ))& <$''"""#%#+ +1+" +!$%,+!%+- 9S " &#""!$+!'+.1')# - /S ''+&,1-+%1)$+"&'")+%&+++"$+- 8S '")! )#%:'1 $,! " &#" #%% '".+"$. +++"$+- =S "+:,#").)+1#')#%+)"$.- ;S "+:,#",,!$&1'#,.')!%+ ++ +"$+ $,!!'&#, 7+4+ " "&")7 +.% <#"!#4)" +#'&4 "+&#,% '#""#,+#'"".)+:'%$ "&:+!,+.+!'#""$ )& "$.+)+"'$&4$.-:.<)1- %+)#%:'1 '$%,+'#"". ")#,%.'#"$."!+":) &,1 ')!,%+'#"".!+!,+7, "$.A,% "&%$.")7<:)"K S "+:,#" "<1''!& +)+!$%,+$.'"" '%$ "&: <"$ %$"&'#""$.+)+"'$&4$."''+.)'1.<$#",)+"$,1)+#,+Q S ''+)#%:'1<"$', +&&,U)'$%,!)'#"" )$. )",."'$"$Q *S '%$ "& %) #'), '#"& '"+)"&4$. #+$!'), )"'#"".Q 0S '+ %)$ +$ +!< " "+ <1 '$,! %$"" )$A,+$.),!,!$)"$"')!,%+'#"". 7+7+?"!! " +$ "& ") &#% ')# '"! +)"$ ')!%+ ))+ $. + ",# +$&$. "+4"7 ) ''+$,,!$&1 #')#%+)"$.!+":)&4$.+$#,4&,12<"'"7#%+$+1".:1)+#,%!$ &#%%,%#A+)"$%+& 6

22 .1)"$.T%+&)!,&1"!$"$,"+4" "#%#+ 1),+.$1")"&+&#"$,% '+,&+ :)"$)+ " +) %$. %) ) ',%$, '"" ')!%+- ))+"$."#',%+.$1#%+ 3+ ' /. $,'<)+"("+&+$.'+)"$.+.!'"$"$4#:) "+&!')!,& ++- +"$+ 1 ")<$. $ %$%! #,-&), &+:,#"""<:)4 $)+)!&,%&#')#%+)"$. ",)+'"%+#%+++(+"$+!++!,, %$"(<+- %,"!+ %)$&:-"#<$ +$,+A,+&#$ <"& #%&4"'" '"%+" <)+"- ')!,& )" + # #,%+ &#% +,,! #!<. + # %& #.)& 3%%. "+&! +&+)"%+ )",- "+, 1+:%,"$#, )<" "+:%4 ')!,&: )"4 "") $.#%%$.+#""'+$.#%%"$.)"7!- <"'1)!<'1)- "+& %+ '"%+#%+ (#'$+"- +%$ ')!,&'"%+#%++++"$+!!++%$.3%%."+&! '1+:#:%, +#''$!,"')!% $ )%- "+& %+ '"%+#%+ (#'$+"-')!,& $+1 +$#,&&,1-. 1)+#, )'%&')!,& &)'"+$.", %!""$ )"+) +#%:'!&4$.,!,.%+&3%%++"+&!#-%+ $<%+%6(66K S * $%+" +$#,&&,1- <"'"$.),#! %+')!,%+ (#'$+"$.Q S 9. 1)+#, %! + #,%" "$ )1 <"&<#".+&#,.Q *S 9* )'%& %+ $<%+ ) ", %! ".!)" +'"+)"!%$ " R $...." %+'#%:'+ +",# "&")7! <:)" )<$+2#: ')#%+"$. $%$"$.#'+")7"')#%+'"$.'%+ <"!&4$ $,"$#% 1),+ A#+$.'"+)"$. "&:,)"<#"+ %+ #%' #4 +!&:%$. + <:)4'+)" ')#%+"$+#,U,+")A+$.),)")+#'#<),+%$ ). #'$A, '# %+!"#%"$2 <:)4K 3,&! %" "W#+V5#:+$5+$")7<:)4'","$+2)3,&! % ) " A &! +&4 %+ #%' #4:"'+$. + % <:)4 "+ <4'"" $,# "&!

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Projekt. 7c metabenztiazuron do dnia 25 października 2007 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt. 7c metabenztiazuron do dnia 25 października 2007 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji ( 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów)

Raport z konsultacji ( 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów) Raport z konsultacji ( 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów) 1. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. Rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty zajmujące się obrotem

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. Rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty zajmujące się obrotem ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Projekt z dnia. 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami,

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. www.cdr.gov.pl/poznan e-mail: poznan@cdr.gov.pl

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. www.cdr.gov.pl/poznan e-mail: poznan@cdr.gov.pl 1 Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu 61-659 Pozna, ul. Winogrady 63 www.cdr.gov.pl/poznan e-mail: poznan@cdr.gov.pl Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia Załczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia... (poz....) Załcznik nr 1 WZÓR WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego

Bardziej szczegółowo

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Podstawa prawna USTAWA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WARSZAWA, 2006 ROK Spis treci Spis załczników i tabel 2 I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r. PROJEKT zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci i sposobu uiszczania op aty za prowadzenie oceny warto ci u ytkowej pszczó i stad

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. PROJEKT 12 lipca 2007 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia... 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na działalno statutow Na podstawie

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 6 -ROLNICTWO, LENICTWO, GOSPODARKA WODNA, PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL Symbole klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

Rejestr Przedsi biorców

Rejestr Przedsi biorców Rejestr Przedsibiorców I wpis Zmiana wpisu Opłata sdowa Wykrelenie z KRS Przyjcie Złoenie Przedsibiorstw pastwowe 500,00 zł 250,00 zł 300,00 zł 40,00 zł 40,00 zł Jednostka badawczo-rozwojowa 500,00 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Projekt z 16 lutego Ustawa z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady kształtowania

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2005 r.

z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2005 r. Dz.U.05.161.1359 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk (Dz. U. z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 27

Rozdział Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 27 1 Spis treci nr strony Cz 28 Nauka 5 Zbiorcze omówienie dochodów i wydatków 6 Dochody 9 Dział 730 Nauka 10 Dział 750 Administracja publiczna 10 Wydatki 11 Dział 730 Nauka 11 Dział 750 Administracja publiczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

- projekt ustawy budżetowej na rok 2006

- projekt ustawy budżetowej na rok 2006 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-122-05 RM 24-386-05 RM 24-375-05 Druk nr 20 Warszawa, 19 października 2005 r. Szanowny Panie Marszałku. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R.

PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R. PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R. Załcznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na pocztek roku x -11 345 757-13 640 814 1. rodki pienine x 5 123

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2008 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2008 r. PROJEKT zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dopuszczalnych zawarto ci substancji niepo danych w paszach 2) Na podstawie art. 15 ust. 4

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiony projekt ustawy zawiera zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) związane z dostosowaniem polskich

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

6. Zgodno projektu z polityk równych szans Projekt neutralny pod wzgldem równych szans kobiet i mczyzn X

6. Zgodno projektu z polityk równych szans Projekt neutralny pod wzgldem równych szans kobiet i mczyzn X Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt z dnia 19.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY POLSKIEJ OCHRONY ROŚLIN

PROBLEMY POLSKIEJ OCHRONY ROŚLIN INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PROBLEMY POLSKIEJ OCHRONY ROŚLIN Prof. dr hab. Stefan Pruszyński Instytut Ochrony Roślin, Poznań Diabelski krąg inicjowany przez stosowanie środków ochrony roślin Zawartość DDT

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal Załcznik nr 1 do Wniosku o płatno do umowy L/02/163/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.leader.frrl.org.pl w dniu 14.04.2007r.) ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki: ;

U S T AWA. z dnia. potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki: ; U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ma na celu dokonanie zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3)

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) N301: Biologia molekularna i komórkowa biochemia biofizyka bioinformatyka i biologia obliczeniowa biologia molekularna

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej

Protokół z kontroli problemowej R.VIII.M.0930-17-04 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział rodowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie, w dniach 26 i 27 kwietnia 2004 r. w Małopolskim Orodku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

Tabela rozbieżności wynikająca z uwag zgłoszonych przez Ministra Finansów

Tabela rozbieżności wynikająca z uwag zgłoszonych przez Ministra Finansów Tabela rozbieżności wynikająca z uwag zgłoszonych przez Ministra Finansów Lp. Uwaga Ministra Finansów Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. W roku 2015 oba programy mają zabezpieczone finanse

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015 PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015 330 UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług wiadczonych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe PROJEKT USTAWA z dnia...2005 o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo