Skala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce. Raport z badań odpadu szkolnego na terenie 32 gmin.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce. Raport z badań odpadu szkolnego na terenie 32 gmin."

Transkrypt

1 dr hab. Barbara Fatyga dr Anna Tyszkiewicz mgr Przemysław Zieliński Skala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce. Raport z badań odpadu szkolnego na terenie 32 gmin. Warszawa, grudzień 2001

2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 7 Podstawowe informacje o projekcie... 7 Wstępna charakterystyka koncepcji i celów badania terenowego... 8 Informacje dodatkowe i podziękowania Rozdział Założenia teoretyczne i metodologiczne badania skali i powodów wypadania z systemu edukacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Teoretyczne podstawy przyjętej metodologii Cele reformy oświaty a koncepcje teoretyczne i stan badań w socjologii oświaty Rozróżnienie odpadu i odsiewu szkolnego oraz wskaźnik odpadu Przyjęta definicja wykształcenia Użyteczność pojęcia trajektorii edukacyjnej System oświatowy oraz system szkolny i jego elementy uwzględnione w raporcie Przyjęte definicje odpadu szkolnego Metodologia badania Etapy realizacji projektu Wybór wariantu badania Dobór próby badawczej i specyfika docierania do niej Schemat postępowania badawczego w badaniu terenowym Rozdział Wiedza o skali zjawiska wypadania z systemu edukacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w oficjalnych publikacjach i jej prawne uwarunkowania Uwagi wstępne Analiza aktów prawnych Podsumowanie Teoria i aktualne badania naukowe w zderzeniu z empirią. Ranga problemu odpadu szkolnego w Polsce Skala zjawiska odpadu szkolnego według danych GUS wraz z komentarzem opartym na innych dostępnych źródłach Podsumowanie

3 Rozdział Wyniki badań skali i uwarunkowań socjokulturowych zjawiska porzucania szkoły przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, według przedstawicieli instytucji i organizacji Rozpoznanie problemu w terenie przed rozpoczęciem badań Podsumowanie Skala zjawiska odpadu szkolnego według instytucji i organizacji z terenów objętych badaniem oraz w Polsce (wg wojewódzkich kuratoriów oświaty) Obraz wypełniania obowiązku szkolnego na terenie badanych gmin, według dyrektorów szkół, instytucji i organizacji Drugoroczność i odpad szkolny według dyrektorów szkół, instytucji i organizacji Podsumowanie Postrzeganie przez osoby, instytucje i organizacje problemów oświatowych oraz problemów dzieci i młodzieży jako problemów społecznych Podsumowanie Rozdział Przyczyny wypadania uczniów z systemu szkolnego wg osób, instytucji i organizacji Uwagi wstępne Komentarz metodologiczny Problemy budowania kategorii i grup przyczyn wypadania uczniów z systemu szkolnego Analiza kategorii i grup przyczyn wypadania uczniów z systemu szkolnego. Powody rodzinne Analiza kategorii i grup przyczyn wypadania uczniów z systemu szkolnego. Wpływ środowisk rówieśniczych Analiza kategorii i grup przyczyn wypadania uczniów z systemu szkolnego. Uwarunkowania sytuacją szkolną Analiza kategorii i grup przyczyn wypadania uczniów z systemu szkolnego. Przyczyny losowe Analiza kategorii i grup przyczyn wypadania uczniów z systemu szkolnego. Niechęć do nauki Analiza kategorii i grup przyczyn wypadania uczniów z systemu szkolnego. Migracje i kontakt międzykulturowy

4 Analiza kategorii i grup przyczyn wypadania uczniów z systemu szkolnego. Wstąpienie do sekty Podsumowanie Przyczyny wypadania uczniów z systemu szkolnego według placówek opieki społecznej i pomocy rodzinie Podsumowanie Przyczyny wypadania uczniów z systemu szkolnego według organizacji pozarządowych Podsumowanie Przyczyny wypadania uczniów z systemu szkolnego według Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Podsumowanie Przyczyny wypadania uczniów z systemu szkolnego według policji Podsumowanie Przyczyny wypadania uczniów z systemu szkolnego według kuratorów sądowych Podsumowanie Przyczyny wypadania uczniów z systemu szkolnego według dyrektorów szkół Podsumowanie Zbiorcza lista powodów wypadania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z systemu szkolnego (według przedstawicieli instytucji i organizacji) Przyczyny wypadania uczniów z systemu szkolnego według uczniów, którzy porzucili szkołę i ich rodziców Suplement do przyczyn wypadania uczniów zidentyfikowanych lecz nie uczestniczących w badaniu Podsumowanie Komentarz do pojęcia niechęć do nauki Przyczyny wypadania uczniów z systemu szkolnego według respondentów z Kuratoriów Oświaty Powody wypadania z systemu szkolnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ostateczna lista Podsumowanie

5 Rozdział Porzucanie nauki w szkole a zdolności i postawy dzieci oraz ich środowisko rodzinne i rówieśnicze Uwagi wstępne Charakterystyka próby Osobiste zdolności Podsumowanie Własne przekonania Podsumowanie Środowisko rodzinne Podsumowanie Środowisko rówieśnicze Podsumowanie Uzupełnienie Rozdział Analiza zaradczych programów przeciwdziałających problemowi wypadania z systemu edukacji Uwagi wstępne Opis przyjętej metody zbierania i procedury analizy danych Programy bezpośrednio dotyczące odpadu szkolnego opis na podstawie dokumentacji Programy z elementami profilaktyki przeciwko wypadaniu uczniów z systemu szkolnego opis na podstawie dokumentacji Programy z elementami profilaktyki przeciwdziałającej porzucaniu szkoły jako programy wychowawcze szkół program pierwszy Programy z elementami profilaktyki przeciwdziałającej porzucaniu szkoły jako programy wychowawcze szkół programy drugi, trzeci, czwarty Praca w świetlicy szkolnej jako przykład programu z elementami profilaktyki przeciwdziałającej powstawaniu odpadu szkolnego Cztery programy, o których wiadomo niewiele opis przekazanych informacji Profilaktyka uzależnień Programy przeciw agresji i przemocy Programy podszyte psychologią

6 Inne programy kwalifikowane przez dyrektorów jako przeciwdziałające wypadaniu uczniów z systemu szkolnego Inne programy profilaktyczne lub edukacyjne realizowane w badanych szkołach Zakończenie Wnioski końcowe i rekomendacje praktyczne Podsumowanie wyników badania i wnioski końcowe Uwagi o stosunku tytułu raportu do jego zawartości Rekomendacje praktyczne ANEKS STUDIA PRZYPADKÓW ANEKS NARZĘDZIA DLA GMIN

7 Wstęp Podstawowe informacje o projekcie Raport Skala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce poświęcony jest zjawisku odpadu szkolnego (ang. school dropout) 1 powstającego w szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie trwania obowiązku szkolnego. Dotyczy więc dzieci i młodzieży porzucających te szkoły w wieku objętym trwaniem obowiązku szkolnego, tzn. od 7 do 18 roku życia. Prezentowany tekst jest nie tylko sprawozdaniem ze specjalnie zaprojektowanego badania terenowego, lecz zawiera także: - obszerną część teoretyczną i metodologiczną; - szczegółowe omówienie użytych metod i technik badawczych oraz przyjętych przez autorów i realizatorów metod identyfikacji próby w terenie badania oraz sposobów interpretacji uzyskanych wyników; - zestaw narzędzi użytych w badaniu (w aneksie I); - zestaw proponowanych narzędzi do badania (a raczej monitorowania) zjawiska w gminach (w aneksie II); - rekomendacje praktyczne; - rozbudowaną dokumentację wykorzystanej literatury umieszczoną w przypisach na dole strony. Główna część raportu, czyli sprawozdanie z badania terenowego, uwzględnia natomiast opis, analizę i interpretację wyników. Tu przedstawiamy je w porządku merytorycznym, a nie według zawartości rozdziałów. Dotyczą one: - postrzegania przez osoby, instytucje i organizacje problemów oświaty oraz problemów dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów jako problemów społecznych; - skali zjawiska wypadania uczniów objętych obowiązkiem szkolnym na terenie kraju (według dostępnych danych) i na obszarze badanym; - szczegółowych i zbiorczych list przyczyn (powodów) wypadania uczniów z systemu szkolnego; - monograficznego ujęcia zidentyfikowanych przypadków uczniów, którzy porzucili szkołę z terenów objętych badaniem; - ewaluacji programów profilaktycznych związanych ze zjawiskiem wypadania uczniów z systemu szkolnego oraz programów zawierających elementy tego rodzaju profilaktyki na 1 Wyrażenia obcojęzyczne oraz cytaty zaznaczono w tekście kursywą. 7

8 szerokim tle programów zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach lub wchodzących do tzw. programu wychowawczego szkół. Każdą, wyodrębnioną część raportu zamykają krótkie podsumowania i wnioski. Dodatkowo zebraliśmy je również w podsumowaniu całości pracy. Szczegółowy układ treści zawiera, zwyczajowo otwierający raport, spis. Staraliśmy się tak skonstruować całość, by z jednej strony, odzwierciedlała układ problemów ze względu na zadania kontraktu, jak i logikę przedstawiania problemów; z drugiej strony, by raport ten dawało się czytać nie tylko w całości, ale i w osobnych rozdziałach, z których część odpowiada dokładnie zadaniom postawionym w kontrakcie. Badanie zostało przygotowane przez autorów raportu, a zrealizowane przez Fundację Centrum Badań Opinii Społecznej oraz Fundację Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej występującego jako reprezentant Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, który z kolei administruje grantem rządu Japonii (nr TF /003). Nadzór merytoryczny nad całością projektu sprawowała prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych. Czas trwania projektu przewidziano na 4 miesiące, co z uwagi na skomplikowanie kwestii merytorycznych związanych z problematyką badania, o czym szczegółowo informujemy dalej wydaje się minimalnym, ale naprawdę stanowczo zbyt krótkim okresem do zrealizowania tego rodzaju projektu. Wstępna charakterystyka koncepcji i celów badania terenowego Zarówno badanie terenowe, jak i raport zostały zaprojektowane i zrealizowane dosyć niekonwencjonalnie z punktu widzenia stosowanych w polskich badaniach socjologicznych praktyk badawczych. (Nie jest to bowiem w żadnym razie standardowe badanie surveyowe) 2. Po pierwsze, badanie nasze zdecydowanie należy do tzw. badań eksploracyjnych (rozpoznających problem) 3. Uznaliśmy to za szczególnie godne podkreślenia w sytuacji, w której, jak pokazujemy dalej, badania dropoutu mają co prawda również w naszym kraju długą i interesującą tradycję, lecz obecne podjęto je w szczególnych warunkach. Te warunki 2 K. Lutyńska używa zamiennie terminu survey z terminami wywiad kwestionariuszowy i badanie kwestionariuszowe, por. K. Lutyńska Surveye w Polsce. Spojrzenie socjologiczno-antropologiczne, IFiS PAN, Warszawa, 1993, s.5. 3 R. Mayntz, K. Holm i P. Hübner, autorzy Wprowadzenia do metod socjologii empirycznej (PWN, Warszawa,1985) w zasadzie zaliczają ten typ badań do tzw. badań opisowych, których wynikiem jest opis i klasyfikacja zjawisk społecznych (wraz z ustaleniem częstości ich występowania), s. 37. Piszą oni również, iż badaniom tym nadaje się na ogół niższą rangę niż tzw. badaniom wyjaśniającym, jednak według nich, ale także szeregu innych autorów, których tu już z braku miejsca nie będziemy cytować ostateczne oddzielenie opisu i wyjaśnienia nie dokonuje się nigdy mechanicznie, jeśli tak, to zbyt upraszcza to problem. Różnice między tymi dwoma typami cytowani autorzy widzą przede wszystkim w sposobie stawiania pytań i - ogólnie typie postępowania badawczego, (ibidem, s.38-39). Jakkolwiek zabawna wydaje nam się wskazówka, iż badanie wyjaśniające charakteryzuje się obowiązkowym prezentowaniem danych w tabelach. Dodajmy jeszcze, że - według autorów cytowanego podręcznika - oba typy badań nie różnią się natomiast technikami zbierania danych. 8

9 to przede wszystkim niezakończony ciągle proces transformacji systemu społecznego oraz trwająca de facto od 1996 roku reforma systemu edukacji 4. Po drugie, mimo iż większość danych prezentujemy w tabelach (dla wygody czytelnika i oszczędności miejsca), to rzadko pojawiają się tutaj dane procentowe; głównie ze względu na małe liczebności poszczególnych próbek i badanych zbiorowości 5. Z tego samego powodu nie mogliśmy zastosować wielu procedur statystycznych z reguły towarzyszących tabelarycznemu prezentowaniu wyników. Po trzecie więc, jakkolwiek sztafaż stylistyczny raportu przypomina typowe ujęcia stosowane w badaniach ilościowych, jego meritum odnosi się do par excellence jakościowej i niezwykle trudnej, ze względu na drażliwość społeczną, problematyki. Zatem z wymienionych wyżej powodów niniejszy raport należy traktować jako monografię problemu wypadania uczniów z systemu szkolnego w szczególnych warunkach reformy oświaty. Nie oznacza to jednak, że zawarte w nim ustalenia mają moc wyjaśniającą ograniczoną wyłącznie do zbadanego obszaru 30 gmin, 9 powiatów i 3 województw 6. Zebrane dane pozwalają bowiem na realizację następujących celów: 1.) zrozumienie współczesnej specyfiki zjawiska polskiego dropoutu; 2.) ostrożne (w skali ogólnej) i niemal dokładne (w skali województw) 7 oraz dokładne (w skali zbadanego obszaru) jego oszacowanie; 3.) ocenę stanu wiedzy na temat problematyki wypadania uczniów z systemu szkolnego posiadanej przez personel oświatowy, organy prowadzące szkoły, organy nadzorujące szkoły oraz instytucje i organizacje wspomagające wychowywanie; 4.) ocenę działań profilaktycznych podejmowanych w celu zapobiegania zjawisku; 5.) zrozumienie i ocenę zasadności pomijania tej profilaktyki w szkole i jej otoczeniu społecznym. Bardziej szczegółową charakterystykę wszystkich wymienionych tu zagadnień zawierają odpowiednie rozdziały naszej pracy. 4 Za pierwszy etap tej reformy uważamy bowiem dokonane w wymienionym roku przejęcie szkół podstawowych przez samorządy lokalne. Właściwa reforma systemu szkolnego rozpoczęła się, oczywiście, w roku Odsetki pojawiają się w tabelach i w tekście raportu w kilku sytuacjach: przy omawianiu wyników dotyczących próbki dyrektorów, próbki klas oraz tam, gdzie podstawą procentowania były duże liczby wypowiedzi osób badanych. 6 Staraliśmy się zebrać maksymalnie kompletne dane dotyczące również ogólnopolskiej skali badanych zjawisk. 7 W tej sprawie por. uwagi zawarte w rozdziale 2, w podrozdziale dotyczącym charakterystyki próby. Tytułem wyjaśnienia można wskazać, iż jedno z wojewódzkich kuratoriów oświaty mimo wielu prób (łącznie z podjętą na naszą prośbę osobistą interwencją wiceministra) odmówiło udostępnienia informacji. 9

10 Informacje dodatkowe i podziękowania Wykonawcami badania terenowego była sieć ankieterska Fundacji CBOS kierowana przez koordynatora terenowego pana Macieja Czernielewskiego. Na etapie przygotowywania narzędzi i opracowywania wyników korzystaliśmy z pomocy pań: Ilony Kawalec i Małgorzaty Omyły (której w tym miejscu składamy podziękowania za pomoc i cierpliwość). Redakcją i tłumaczeniami oraz pośrednictwem między autorami a wykonawcami badania zajęła się Fundacja Instytut Spraw Publicznych. Szczególnie jesteśmy wdzięczni pani Anicie Sobańskiej za szybkie reagowanie i pozytywne załatwianie naszych próśb. Przede wszystkim jednak chcielibyśmy podziękować osobom, które mimo wszystkich obaw, tabu i trudności zgodziły się wziąć udział w badaniu oraz udostępnić nam posiadane przez siebie informacje. Szczególnie ciepłe słowa należą się badanym dzieciom i ich rodzicom a także dyrektorom szkół, dla których odpowiadanie na nasze pytania było najbardziej uciążliwe. Za całość prezentowanej niniejszym pracy odpowiadają jednak autorzy. 10

11 Rozdział 1 Założenia teoretyczne i metodologiczne badania skali i powodów wypadania z systemu edukacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Teoretyczne podstawy przyjętej metodologii Cele reformy oświaty a koncepcje teoretyczne i stan badań w socjologii oświaty Główne cele reformy ustroju szkolnego, wprowadzanej od 1999 roku, to: podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego; wyrównanie szans edukacyjnych oraz sprzyjanie poprawie jakości kształcenia rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia 8. Powodzenie w realizacji tych celów zależy m.in. od zdolności systemu szkolnego (i oświatowego) do autorefleksji i autokorekty w procesie wprowadzania reformy. Stąd potrzeba badań, które Adam Podgórecki wiązał z tzw. demaskatorską funkcją socjologii. Niewątpliwie należą do takich badania skali i powodów wypadania uczniów z systemu edukacyjnego. Użyteczne dla ich zaprojektowania okazały się m.in. kategorie Michela Foucaulta wykorzystywane np. przez autorów pracy Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza 9. Szczególnie istotne były dla nas takie pojęcia przejęte przez amerykańskich kontynuatorów myśli Foucaulta, jak: władza-wiedza, dyskurs publiczny oraz praktyki repartycji (czyli procedury, które dzięki klasyfikacji i kategoryzacji umożliwiają podział, kontrolę, manipulację i kierowanie ludźmi). W niniejszym raporcie odwołujemy się również do pojęcia technologii normalizacyjnych (pozwalających określać odstępstwa od normy akceptowanej w danym społeczeństwie) oraz technologii moralnych (umożliwiających dyscyplinowanie i kontrolę przedmiotu manipulacji edukacyjnych). W tej perspektywie badanie uczniów wypadających z systemu szkolnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum wiąże się z tropieniem rozlicznych zagrożeń związanych z reformą. Najważniejsze z nich, z punktu widzenia podjętej tu problematyki, to: opór niektórych elementów systemu szkolnego przed zmianą; odtwarzanie w nowych warunkach starych sposobów działania; brak wsparcia dla reformy w otoczeniu społecznym również we władzy państwowej i samorządowej i wreszcie niedoprojektowanie konkretnych rozwiązań w samej reformie. Do większości z tych problemów odnosiliśmy się analizując i interpretując polską literaturę przedmiotu oraz wyniki przeprowadzonego badania. Jeśli wziąć pod uwagę informacje - pochodzące z prowadzonych w ostatnich latach badań - o tym, że coraz większa liczba uczniów nie daje sobie rady z nauką albo też nie chce (lub nie potrafi) stawać do wyścigu szczurów, szeroko potraktowana przez nas 8 MEN Reforma systemu edukacji. Projekt, WSiP, Warszawa, 1998, s S.J.Ball (red.), Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza, Impuls, Kraków,

12 problematyka wypadania uczniów z systemu szkolnego staje się ważnym składnikiem testu dotyczącego powodzenia reformy 10. W badaniu terenowym zaproponowaliśmy ograniczenie się do okresu po wprowadzeniu reformy ze względu chociażby na to, iż wcześniej nie było takiego elementu ustroju szkolnego jak gimnazja; badanie powinno służyć przede wszystkim celom praktycznym; wnioski z niego powinny odnosić się do przyszłości, a nie do historycznych porównań przemian systemu szkolnego. Hipoteza: reformowany od 1999 roku system szkolny w Polsce, służąc w założeniu demokratyzacji państwa, odbija zachodzące jednocześnie w sposób jawny i ukryty procesy rozwarstwienia społeczeństwa. Wypadanie z systemu szkolnego może być jednym ze wskaźników tych procesów Rozróżnienie odpadu i odsiewu szkolnego oraz wskaźnik odpadu. Angielski termin school dropout oraz jego francuski odpowiednik déperdition scolaire oznaczające odpad szkolny - były używane już w latach , a upowszechniły się zwłaszcza w badaniach edukacyjnych podejmowanych w latach 60. i , kiedy to w świecie zachodnim przetaczały się rozmaite koncepcje reformy systemu edukacji 14. Wiele raportów dotyczących odpadu szkolnego powstało również stosunkowo niedawno, bo w latach 90. w USA 15, we Francji nowsze badania związane były m.in. z problematyką mniejszości imigranckich, procesami marginalizacji, ekskluzji, przemocy i zaburzeń socjalizacji 16. Dotyczyły one jednak głównie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego. Zbigniew Kwieciński w pracy z 1972 roku podał, aktualne także i dzisiaj, określenia odpadu i odsiewu szkolnego: Przerwanie nauki w szkole podstawowej przed ukończeniem ostatniej klasy nazywać będę w tej pracy odpadem szkolnym (...) stosowane zamiennie z nim 10 Por. przypisy 7 i Różni autorzy inaczej postrzegają zakres czasowy reformy systemu oświatowego. Stosunkowo najszerzej określa go K. Konarzewski (red.) w wielokrotnie tutaj cytowanej, fundamentalnej pracy Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty, ISP, Warszawa, 2001, s.7-8, pisząc iż początek procesu reformowania szkolnictwa należy wiązać z utworzeniem rządu T. Mazowieckiego. (Nota bene teza ta pozostaje w pewnej niezgodności z tytułem pracy, który odnosi się explicite do etapu tak rozumianej reformy, rozpoczętego w 1999 r. 12 R. Rękas, Przyczyny odpadu i odsiewu w szkołach zawodowych na przykładzie techników łączności, Warszawa Przywołajmy tu przykładowo prace: D.Schreiber, Dropout-Causes and Consequences, (in:) Encyklopedia of Educational Research, London, 1969; E.G.Youmans, The Rrural School Dropout, Lexington-Kentucky 1963.; L.Pauli, M.A.Brimer, La déperdition scolaire - un probleme mondial, UNESCO-BIE, Paris 1972.; P.Bourdieu, J-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 1990, (wyd.i r.); Ch. Lasch, Bunt elit, Wyd. Platan, Kraków, 1997 oraz klasyczne prace: I Illicha, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa, 1976 i B.Bernsteina, Odtwarzanie kultury, PIW, Warszawa, 1990, (wyd. I poszczególnych tekstów w tym zbiorze ). 14 Por. E.Putkiewicz, M.Zahorska, Społeczne nierówności edukacyjne - studium sześciu gmin, ISP, Warszawa, 2001, s Cytowane autorki posługują się również metaforą ślepej uliczki odnoszącą się do fragmentu drogi edukacyjnej, w którym zamknięta zostaje możliwość dalszego kształcenia. 15 Potrzeba tego rodzaju studiów została wzmocniona dzięki zapowiedziom zmian polityki edukacyjnej USA zawartym w programach wyborczych prezydenta B.Clintona. 16 F.Dubet, La Galére: jeunes en survie, Fayard, Paris, 1987; P. Tap, H. Malewska Peyre, Marginalités et troubles de la socjalisation, PUF, Paris,

13 słowo odsiew, wydaje się - w odniesieniu do szkoły podstawowej mniej poprawne. Termin odsiew oznacza bowiem czynność szkoły wobec ucznia (odsianie go); jest on tu przedmiotem czynności, a szkoła podmiotem. Odnosi się to do sytuacji zdarzającej się w szkole średniej i wyższej. Natomiast w szkole obowiązkowej uczeń nie może być odsiany przez szkołę. Faktem jednak jest opuszczanie jej przed czasem przez część uczniów(...) Odpad szkolny bywa też nazywany śmiertelnością szkolną 17. Kwieciński zastosował wskazane pojęcia do badań w szkołach podstawowych. W Polsce badania nad odpadem szkolnym, realizowane zwykle przez tzw. socjologizujących bądź antropologizujących pedagogów i socjologów oświaty, mieszczą się w szerokim nurcie badań nad nierównościami edukacyjnymi i nierównym dostępem do wykształcenia 18. Kwieciński pisał, iż z punktu widzenia socjologicznego odpad jest jednym z zasadniczych rodzajów selekcji szkolnych 19. Autor ten w swoim badaniu nie uznawał za odpad szkolny tych dzieci, które w ogóle nie weszły do systemu szkolnego, lecz zaliczał do tej kategorii dzieci i młodzież, które po przerwaniu nauki nie wracały do szkół podstawowych dziennych w okresie, w którym podlegały obowiązkowi szkolnemu. W naszej propozycji utrzymaliśmy to rozróżnienie. Z trzech omawianych przez Kwiecińskiego ilościowych wskaźników odpadu przyjęliśmy pierwszy. Autor określa go jako odsetek ogółu uczniów, którzy opuścili w danym roku szkolnym interesujące nas szkoły. (Odpad i absolwenci łącznie stanowią pełną edycję uczniów opuszczających szkołę). Ze względu na specyfikę naszego badania wskaźnik odpadu dotyczył odsetka uczniów, którzy nie pojawili się w roku badania w kolejnej klasie, ponieważ zaprzestali nauki w klasie poprzedzającej rok badania, (z wyłączeniem tzw. odpadu naturalnego i pozornego, por. niżej) 20. Tak rozumiane pojęcie odpadu szkolnego umieściliśmy w ramach teorii systemu nauczania przedstawionej przez P. Bourdieu i J-C. Passerona 21. Autorzy ci, pisząc o odpadzie szkolnym, wiązali go z problematyką regulacji porządku społecznego, eufunkcjonalnością 17 Z.Kwieciński, Odpad szkolny na wsi, IRWiR PAN, Warszawa, 1972, s Współautorzy niniejszej koncepcji uzyskiwali szereg cennych informacji na temat nierówności edukacyjnych i barier w dostępie do wykształcenia prowadząc badania dzieci i młodzieży poświęcone innej problematyce. (Por. m.in.: B.Fatyga, E.Łuczak, Dzielimy się tym, co mamy, Elpress, Lublin, 1997; B. Fatyga, J. Sierosławski (współpraca P. Zieliński), Nauczyciele i uczniowie o stylach życia młodzieży i narkotykach, ISP, Warszawa, 1999, B. Fatyga, K. Górniak, P. Zieliński, Dwie Europy. Plemienny wróg - globalny kumpel, IBnPD, Warszawa, 2000; B. Fatyga, Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście, ISNS UW Warszawa, 2001; B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.) Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności w badaniach młodzieży, ISNS UW, Warszawa, w druku oraz B. Fatyga, J. Rogala-Obłękowska, Style życia gimnazjalistów a problem narkotyków, ISP, Warszawa, w druku. 19 Kwieciński, op.cit.,s.15, przywołuje on również pracę J. St.Bystronia z 1934 r.: Szkoła jako zjawisko społeczne. 20 Kwieciński, op. cit., s Pozostałe wskaźniki odpadu szkolnego, to: procentowy stosunek tych, którzy szkoły nie ukończyli do ogółu uczniów z danego rocznika, z tego samego terytorium. (Tu brano pod uwagę również taką młodzież, która kończy obowiązkowe szkoły z opóźnieniem, czekając aż wszyscy z danego rocznika wyjdą z obowiązkowej szkoły, dlatego ten sposób nie będzie użyteczny w naszym badaniu). Trzeci wskaźnik to odsetek uczniów odchodzących przedwcześnie ze szkoły do ogółu jej uczniów. Ten, dzięki sposobowi obliczania, zmniejsza skalę problemu. 21 Bourdieu, Passeron, op.cit., s. 220,

14 systemu edukacyjnego wobec struktury społecznej (tu używali pojęcia rentowności systemu) oraz zwracali uwagę na zakamuflowane funkcje mechanizmów sprzyjających zjawisku odpadu szkolnego. Wskaźnik rentowności systemu edukacyjnego był wyznaczany przez poziom odpadu (określany jako proporcja tych, którzy doń wchodzą, do tych, którzy nie są w stanie z różnych przyczyn uzyskać dyplomu czy świadectwa ukończenia danego szczebla edukacji). Wspomniani autorzy wprowadzili także pojęcia: selekcji technicznej stosowanej przez system edukacyjny (a za jego pośrednictwem system społeczny) w celu produkcji kwalifikacji i selekcji społecznej stosowanej do uprawomocniania różnic klasowych. Bourdieu i Passeron opisali model bezwzględnego wykluczenia (przez egzamin we francuskim modelu szkolnictwa) i łagodną eliminację (cooling out) 22 charakterystyczną dla hierarchicznie zbudowanego modelu kształcenia wyższego w USA. W ich ujęciu system edukacyjny może bądź poświęcać, bądź wykluczać uczniów i studentów, co skutkuje m.in. tym, iż niska rentowność techniczna systemu (wysoki odsetek osób, które nie kończą edukacji) może wiązać się z silną rentownością społeczną w spełnianiu funkcji legitymizującej porządek społeczny (szkoły kończą osoby o pożądanym w systemie statusie) 23. Mimo iż wskazane koncepcje odnoszą się głównie do szkolnictwa wyższych szczebli, uznaliśmy, że mogą, (zgodnie z sugestiami Kwiecińskiego), po modyfikacjach, zostać zastosowane do badania odpadu szkolnego w szkolnictwie obowiązkowym. Obecny stan wiedzy wskazuje bowiem, że produkowanie nierówności i odpadu szkolnego (jako ich najbardziej skrajnej i niekorzystnej społecznie postaci) odbywa się, albo przynajmniej przygotowuje, już na tym pierwszym poziomie kształcenia. Zauważmy także, iż w zaprezentowanej wyżej koncepcji odpadu szkolnego Kwiecińskiego zwraca się uwagę na aktywność ucznia i ewentualnie jego otoczenia w procesie wypadania; zaś koncepcja Bourdieu i Passerona oraz amerykańskich kontynuatorów myśli Foucaulta wskazuje głównie na aktywność instytucji szkoły i systemu społecznego jako całości w tym procesie. My staraliśmy się oba te podejścia połączyć. Hipoteza: we współczesnych warunkach odpad szkolny jest wynikiem złożonego procesu, składającego się z czynników obiektywnych i subiektywnych, występujących w środowisku szkolnym i poza nim. Nie są one dostatecznie rozpoznane, działają na ogół w sposób ukryty i w długich okresach czasu, często przekraczających czas kariery szkolnej jednostek. Ze względu na reformę w badaniu można będzie uchwycić zarówno stare, jak i nowe mechanizmy 22 B.R. Clark The Cooling Out Function in Higher Education, (in:) A.H.Halsey, J.Floud, C.A. Anderson (ed.), Education, Economy and Society, New York Free Press, Por. też: M.Crosier, La crise de l intelligence. Essai sur l impuissance des élites à se réformer, InterEditions, Paris,

15 tworzenia się odpadu, nie da się jednak stwierdzić, które z nich w nowym systemie szkolnym zostaną utrwalone Przyjęta definicja wykształcenia Jak zwracają na to uwagę kompetentni autorzy, w świadomości społeczeństwa polskiego termin wykształcenie 24 może odnosić się do: a) poziomu osiągniętego wykształcenia formalnego, czyli wskazywać ostatnią ukończoną szkołę (etap edukacji zakończony sprawdzianem, egzaminem, egzaminem maturalnym, pracą dyplomową, pracą na stopień naukowy itd.); ten sposób rozumienia wykształcenia stosowany jest szeroko w badaniach socjologicznych, w tzw. metryczkach, w których zbierane są informacje o statusie społecznym osób badanych; w naszym wypadku oznaczał on ostatnią ukończoną klasę (z potwierdzeniem w postaci promocji do klasy następnej); b) osiągnięcia biegłości w zakresie pewnych umiejętności; co nie zawsze musi się wiązać z uzyskaniem formalnego potwierdzenia tego rodzaju kwalifikacji; c) posiadania przez ludzi wykształconych określonej kultury (czyli pewnego poziomu kompetencji kulturowych i społecznych, a nawet pewnych cech psychicznych) 25. Zauważmy, że inaczej można rozumieć pojęcie odpadu szkolnego w zależności od tego, który z tych sensów mamy na uwadze. Konsekwentnie pozostaliśmy przy badaniu odpadu w związku z wykształceniem formalnym, aczkolwiek staraliśmy się również uwzględniać dwa pozostałe sposoby rozumienia. Zdawaliśmy sobie bowiem sprawę, że wskazane rozróżnienia mają charakter analityczny. W istocie ogólne pojęcie wykształcenia łączy wszystkie trzy aspekty. W zakresie wykształcenia obowiązkowego, którym zajmujemy się w niniejszym raporcie, ustala się właśnie jego nowe znaczenie (ze względu na nowy ustrój szkolny i pojawienie się gimnazjum). Hipoteza: wykształcenie formalne staje się w naszym kraju szczególnie pożądanym dobrem, co powoduje, że nasila się konkurencja w dostępie do tego dobra. Im bardziej wykształcenie jest cenione, tym bardziej będzie różnicował się system szkolny i ostrzejsze będą mechanizmy selekcji szkolnych, bardziej dramatyczne będą trajektorie edukacyjne, a więc zwiększać się będzie skala odpadu szkolnego również na poziomie szkolnictwa obowiązkowego Użyteczność pojęcia trajektorii edukacyjnej. W proponowanym badaniu wykorzystaliśmy m.in. pojęcie trajektorii edukacyjnej 26. Termin trajektoria oznacza tutaj przebieg zdobywania wykształcenia podczas pobytu w 24 Por.: W. Wiśniewski, Wzór człowieka wykształconego, (w:) Studia Socjologiczne,1980, nr 3, ss Platoński ideał człowieka jak się należy, ideały damy i dżentelmena czy klerka lub inteligenta, zaś produkt masowego kształcenia z drugiej strony, pokazują możliwe rozpiętości w tym rozumieniu człowieka wykształconego. 15

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne Dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW Dr Magdalena Dudkiewicz Dr Paweł Tomanek Zakład Metod Badania Kultury ISNS UW Ryszard Michalski, CEIiK KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza

Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE trendy rozwojowe Mazowsza nr 11 ISSN 2084-5669 Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza EDUKACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU MAZOWSZA TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Raport cząstkowy w ramach projektu: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim Grudzień 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AUTOEWALUACJI I EWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY RAPORT Z BADAŃ. PROPOZYCJA METOD I NARZĘDZI

PROJEKT AUTOEWALUACJI I EWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY RAPORT Z BADAŃ. PROPOZYCJA METOD I NARZĘDZI PROJEKT AUTOEWALUACJI I EWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY RAPORT Z BADAŃ. PROPOZYCJA METOD I NARZĘDZI PROJEKT AUTOEWALUACJI I EWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY RAPORT Z BADAŃ. PROPOZYCJA METOD I

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Rzeszów, 20 grudnia 2010 Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Autorzy: Kamila Hernik Marek Solon-Lipiński

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc MOC RELACJI modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc Białystok 2014 1 Copyright by Fundacja Edukacji i Twórczości ISBN 978-83-918485-9-3

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo