Ewaluacja w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Listopad 2009 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Egzemplarz bezpłatny 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich tel

3 DEFINICJE EWALUACJI Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych ( ): ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Według Krajowej Jednostki Oceny ewaluacja to osąd wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz wyprodukowanych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii. Semantycznie ewaluacja (ang. evaluation, franc. évalutation) oznacza oszacowanie wartości. Często takie znaczenie przypisuje się polskiemu słowu ocena i stąd tak często ewaluacja w Polsce utożsamiana jest z oceną. Jednak literatura przedmiotu i stąd pochodzące definicje wskazują, że nie jest to tożsame z pojęciem i rozumieniem oceny. Użycie terminu anglojęzycznego jest bardziej wskazane. Ocena zawęża znaczeniowo ewaluację, która stanowi pewien proces badawczy. Ocena jest tylko jednym z elementów tego procesu, osąd nie zawsze jest kluczowy w procesie ewaluacji. Ewaluacja to badanie wykorzystujące różnorodne metody naukowe, przede wszystkim z dziedziny nauk społecznych. Wyniki oraz wnioski płynące z badań pozwalają uzyskać odpowiedzi na pytanie osób i/lub instytucji zlecającej konkretne badanie. Proces badań ewaluacyjnych można określić jako ciąg pytań, powiązanych ze sobą, na które ewaluator musi odpowiedzieć. Postawienie pytań, to środek do celu ewaluacji znalezienia na nie odpowiedzi, znalezienia powiązań przyczynowo-skutkowych, relacji pomiędzy poszczególnymi czynnikami przedsięwzięcia. FUNKCJE EWALUACJI: Źródło: opracowane na podstawie Olejniczak K.: Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

4 Ewaluacja jest narzędziem uczenia się organizacji, zespołów i ludzi. Musi być użyteczna oraz powinna odpowiadać na potrzeby informacyjne podmiotów lub osób planujących badanie ewaluacyjne. Wyniki, rekomendacje z badania ewaluacyjnego mogą mieć wpływ ma: poprawę planowania, przede wszystkim pozwala na rozpoznanie problemów i potrzeb grupy docelowej, a co za tym idzie zaprojektowaniu działań korygujących, wzmocnienie partnerstwa, budowy więzi pomiędzy interesariuszami zawiązanie współpracy wokół projektu, poprawę wdrażania podnosi jakość procedur i procesów związanych z zarządzaniem projektem, pokazanie rzeczywistych efektów (produktów, rezultatów i oddziaływania danego projektu, w stosunku do tego co zostało zaplanowane w wyjściowych celach projektu, zrozumienie mechanizmów zjawisk, które miały wpływ na sukces czy tez porażkę projektu. Ewaluacja projektu jest przydatna nie tylko w przypadku danego projektu, wnioski i rekomendacje płynące z niej będą z całą pewnością użyteczne w przypadku kolejnych przedsięwzięć. Należy zwrócić uwagę na fakt, że jedno badanie ewaluacyjne nie będzie w stanie spełnić wszystkich ww. funkcji jednocześnie. Planując ewaluację należy określić czego od niej oczekujemy. EWALUACJA, MONITORING, AUDYT Wszystkie te pojęcia są nierozerwalnie związane z zarządzaniem projektem i każde z nich przyczynia się do realizowania przedsięwzięcia według określonych standardów. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe różnice pomiędzy ewaluacją, monitoringiem i audytem. źródło: opracowane na podstawie Olejniczak K. Ewaluacja jako narządzie zarządzania w sektorze publicznym, w: Gorzelak G., Tucholska A. (red): Rozwój Region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego & EUROREG, Warszawa

5 Monitoring jest dla ewaluacji bazą - bez danych zbieranych w procesie monitoringu trudno byłoby prowadzić ewaluację. Współcześnie ewaluacja ciągła (on going) nieco zazębia się z monitoringiem będąc jego dopełnieniem w trakcie podsumowywania projektu. Skuteczne i efektywne zarządzanie projektem nie może być prowadzone bez odpowiedniego wsparcia ze strony działań monitoringowych. Działania monitoringowe mogą stanowić swego rodzaju wsparcie dla procesu ewaluacji (o ile dane zgromadzone w procesie monitoringu będą wiarygodne, a sam proces będzie prowadzony skutecznie i rzetelnie, i badacz nie będzie zmuszony sam dochodzić do pewnych danych). Efektywność i skuteczność systemu monitoringu może determinować jakość i rzetelność badań ewaluacyjnych. Patrząc z innej strony, ewaluacja stanowi odpowiedzi na ograniczenia audytu (sformalizowanie i zorientowanie na procedury). Współczesny audyt czasem zapożycza metody i podejścia od ewaluacji i patrzy szerzej na realizację projektów podczas audytu bierze się pod uwagę nie tylko poprawność procedur ale i ich efektywność, nie tylko kwestie finansowe ale i merytoryczne. EWALUACJA PROJEKTU Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r., wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych ewaluacja jest wymogiem prawnym dla wszystkich programów unijnych. Obowiązek ewaluacji został także nałożony na beneficjentów projektów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (powiatowe urzędy pracy, regionalne ośrodki polityki społecznej) oraz na projektodawców realizujących projekty innowacyjne i ponadnarodowe. Projektodawcy konkursowi nie są zobligowani do przeprowadzania ewaluacji projektu, ponieważ w tym celu prowadzone są ewaluacje programów, które będą obejmować je w sposób całościowy. Jednakże fakt uwzględnienia ewaluacji w cyklu życia projektu jest pozytywnie oceniany. Koszt przeprowadzenia ewaluacji jest wydatkiem kwalifikowanym. Pamiętać należy, żeby proces badawczy został dokładnie przedstawiony i uzasadniony. Informacje dotyczące ewaluacji powinny znaleźć się w następujących częściach wniosku o dofinansowanie: w opisie działań (w jakim celu będzie ona przeprowadzona), w zarządzaniu projektem (przez kogo) i w sposobie monitorowania rezultatów i produktów (jakimi metodami będzie realizowana). ETAPY PROCESU EWALUACJI Proces ewaluacji składa się z kilku etapów, których prawidłowa realizacja stanowi gwarancję jakości i przydatności ewaluacji. Ważnym elementem jest dokładne przygotowanie procesu ewaluacji. Etapy ewaluacji : 1. Planowanie procesu ewaluacji W tym momencie należy dokonać analizy potrzeb oraz wstępnie wskazać zakres ewaluacji. Podstawowe pytania, na które w tej fazie należy sobie odpowiedzieć to: po co, kiedy, w czym ma to pomóc? Na tym etapie powinno się przede wszystkim określić: cele ewaluacji, odbiorców ewaluacji, czas i dostępne zasoby. Projektując ewaluację należy także podjąć decyzję czy Projektodawca jest w stanie przeprowadzić badanie samodzielnie, tzn. dokonać ewaluacji wewnętrznej czy też zleci wykonanie jej na zewnątrz firmie specjalizującej się w przeprowadzaniu badań ewaluacyjnych. Decydując się na pierwszy wariant należy posiadać w zespole projektowym osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w przeprowadzaniu badań społecznych. To rozwiązanie jest też dobre w przypadku niewielkich projektów, gdzie zbieranie danych oraz ich analiza nie będą zbyt skomplikowane i czasochłonne. 5

6 W przypadku braku wiedzy oraz doświadczenia z zakresu przeprowadzania badań społecznych, także gdy dodatkowo projekt jest skierowany do licznej grupy docelowej bądź jest realizowany w sposób nowatorski, słusznym rozwiązaniem będzie zlecenie ewaluacji firmie zewnętrznej. Podejmując decyzję o ewaluacji zewnętrznej należy ustalić przede wszystkim sposób wyboru wykonawcy badania. Projektodawca z sektora zobligowany jest postępować zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz z późn. zm.) z wyjątkiem sytuacji, w których wartość podmiotu zamówienia nie przekracza liczonej w PLN równowartości euro netto (wg ustalonego rozporządzeniem kursu). Przy wyborze Ewaluatora warto zwrócić uwagę nie tylko na jego potencjał instytucjonalny, ale przede wszystkim na kwalifikacje zespołu badawczego oraz zapoznanie się z jego wcześniejszymi raportami ewaluacyjnymi. Mając ustalone wszystkie ww. kwestie można rozpocząć etap projektowania ewaluacji. 2. Projektowanie ewaluacji W tej fazie dochodzi do konceptualizacji ewaluacji. Celem tego etapu jest doprecyzowanie oczekiwań i zamiana ich w założenia potrzebne do realizacji badania ewaluacyjnego. Dochodzi do uszczegółowienia decyzji z etapu planowania. Projekt badania ewaluacyjnego musi zawierać następujące elementy: Opis przedmiotu ewaluacji (należy dokładnie zdefiniować co będzie poddane badaniu) Pytania badawcze (powinny być sformułowane dość ogólnie, a zarazem powinny być na tyle szczegółowe aby można było uzyskać konkretną odpowiedź. Dobrą praktyką jest ograniczanie się do 10 pytań o dość ogólnym charakterze, a następnie doprecyzować je pytaniami szczegółowymi.) Kryteria ewaluacyjne (stanowią rodzaj standardów, według których prowadzony jest proces ewaluacji. Najczęściej stosowane kryteria ewaluacji: trafność, skuteczność, efektywność, trwałość, użyteczność, oddziaływanie/wpływ. W zależności od wybranego kryterium ocena może być różna, dlatego dobór właściwych kryteriów jest tak ważny. Kryteria są bezpośrednio powiązane z pytaniami badawczymi, należy je bardzo dokładnie sformułować.) Metody/techniki badawcze i sposób doboru próby badawczej (ewaluacja, tak jak każde badanie społeczne, podlega rygorom metodologicznym dotyczącym trafności i rzetelności stosowanych metod, dlatego też powinno się poważnie zastanowić nad adekwatnym doborem metod badawczych do przedmiotu ewaluacji oraz postawionych problemów badawczych. Metody badawcze dobierane są w zależności od obszaru, grup docelowych, możliwości (czasowych, finansowych) realizacji, a także innych czynników składających się na szczegółowe kwestie związane z daną, konkretną ewaluacją Metody i techniki badawcze powinny być tak dobrane aby dane uzyskane w wyniku ich analizy pozwoliły odpowiedzieć na pytania ewaluacyjne. ) Przykładowe metody badawcze wykorzystywane w celu przeprowadzenia ewaluacji: analiza dokumentów (desk research), wywiady (indywidualne wywiady pogłębione IDI, zogniskowane wywiady grupowe FGI), badanie ankietowe, obserwacja, panel ekspertów. Określenie formatu raportu (ostatnim elementem projektowania ewaluacji jest określenie w jakiej formie, kiedy i komu zostanie przedstawiony raport końcowy. Najważniejsze częścią są użyteczne rekomendacje, poparte dowodami. W przypadku zlecenia ewaluacji na zewnątrz należy dokładnie wskazać Wykonawcy jakiej formy przedstawienia wyników oczekujemy (dotyczy to struktury raportu, objętości, szaty graficznej itp.) 3. Zbieranie i analiza danych Na tym etapie prowadzone są prace badawcze tzn. zbierane są dane do analizy. Analiza danych z badania to, ogólnie rzecz ujmując poszukiwanie, odpowiedzi na sformułowane w projekcie ewaluacji pytania. Jest to najtrudniejszy etap badania. Faza gromadzenia danych jest najbardziej newralgiczna i narażona na błędy ze 6

7 strony Wykonawcy badania (w przypadku ewaluacji zewnętrznej) jak i Zamawiającego. Dlatego ważne jest aby w trakcie procesu badawczego prowadzić nadzór nad jego realizacją, niezależnie od podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie ewaluacji. 4. Raportowanie W raporcie końcowym powinny znaleźć się wyczerpujące odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Raport powinien zawierać nie tylko diagnozę problemów musi także przedstawić propozycję ich rozwiązania, które powinny być oparte na wynikach badania oraz niezależnej analizie i ocenie badacza. Wyniki ewaluacji prezentowane w formie raportu końcowego powinny zostać poddane konsultacji. Dyskusja nad wynikami i rekomendacjami z badania powinna angażować jak najszersze grono interesariuszy. 5. Wykorzystanie wyników ewaluacji Informacje zaprezentowane w raporcie ewaluacyjnym mają posłużyć do podejmowania decyzji prowadzących do udoskonalenia ewaluowanego przedsięwzięcia. Wyniki z badań powinny być upubliczniane i promowane. Raporty z badań powinny być zamieszczane na stronach internetowych oraz w miarę możliwości rozpowszechniane w formie drukowanej. Najskuteczniejszym sposobem dotarcia do odbiorców ewaluacji jest jednak kontakt bezpośredni (np. prezentowanie skróconej wersji raportu ewaluacyjnego na konferencjach czy seminariach). Warto też pokusić się o przedstawienie wyników w formie broszury czy artykułu prasowego. Ważne jest aby wyniki z badania otrzymały wszystkie osoby, podmioty zainteresowane (np. regionalni i lokalni decydenci, Instytucja Wdrażająca, instytucje, które współpracują z grupą docelową projektu itp.). Wyniki, rekomendacje z badania ewaluacyjnego zawarte w raporcie końcowym pomagają udoskonalić realizowane projekty, przez co staną się one bardziej konkurencyjne. Stanowią także rzetelną podwalinę w planowaniu kolejnych przedsięwzięć, mogą pomóc uniknąć podobnych błędów w przyszłości. Koszt przeprowadzenia ewaluacji Ewaluację projektu można przeprowadzić już od kilku tysięcy złotych choć jej koszt może dochodzić także do kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych. Koszt badania ewaluacyjnego zależy przede wszystkim od: rozległości zakresu badawczego, zespołu zaangażowanego w badanie, liczby metod i narzędzi, wielkości próby, czasu przeznaczonego na badanie, zatrudnienia ekspertów z różnych dziedzin. Bibliografia: 1. Ewaluacja krok po kroku. Zalecenia IZ w zakresie prowadzenie ewaluacji w ramach PO KL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2. Ciężka B. Planowanie i projektowania ewaluacji, Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Warszawskiej Cogitatus Numer 2/ Gałka E.: Ewaluacja projektów dlaczego? w: Fundusze europejskie (2/2008) 4. Gałka E.: Kto powinien przeprowadzić ewaluację projektu? w: Fundusze europejskie (4/2008) Olejniczak K, Kozak M, Ledzion B (red): Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Olejniczak K. Ewaluacja jako narządzie zarządzania w sektorze publicznym, w: Gorzelak G. Tucholska A. (red): Rozwój Region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego & EUROREG, Warszawa Olejniczak K., Ferry M. Ewaluacja w praktyce sektora publicznego w: Petras Goc B.: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Wyższa Szkoła Europejska im ks. J Tischnera, Kraków Olejniczak K.: Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

8 8

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych

Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych Czy Twój projekt przyniósł oczekiwane korzyści? Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty Paulina Skórska Maciej Koniewski Instytut Socjologii UJ XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław 2012 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół EWD Obiektywność oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE.

PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE. Grudzień 09 PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE. RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH K a t a r z y n a O s i b o r s k a A n n a S z c z u c k a M a g d a T r a g a s z SPIS TREŚCI: SPIS

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012 Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Autorzy: Dr Joanna Hołub-Iwan (Rozdziały I, II, III, IV pkt 4.1, V) Dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY I KREATYWNYCH" Raport końcowy Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół.

Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół. Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół. Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Istota i cele upowszechniania rezultatów projektów szkolnych Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo