Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r."

Transkrypt

1 Warszawa, 14 maja 2012

2 Spis treści: Wprowadzenie Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku Wybrane dane finansowe Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej Sprawozdanie jednostkowe z całkowitych dochodów Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Infromacje dodatkowe Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Podstawowe zasady księgowe Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres kwartalny Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Informacja na temat segmentów operacyjnych Rzeczowe aktywa trwałe Zysk przypadający na jedna akcję Kapitał zakładowy Istotne zdarzenia po dacie bilansu Skutek zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu I kwartału 2012 roku, łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Transakcje z jednostkami powiązanymi Pozostałe informacje Opis Grupy Kapitałowej IQ Partners Działalność Grupy Kapitałowej IQ Partners w I kwartale 2012 roku oraz do daty publikacji niniejszego raportu okresowego Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Informacje o poręczeniach i gwarancjach Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Organy zarządzające i nadzorujące IQ Partners S.A Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zatwierdzenie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego

3 Wprowadzenie Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w skróconych sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2012 roku. Poniżej zostały przedstawione kursy walut zastosowane do przeliczenia wybranych pozycji finansowych: średni kurs w okresie kurs na ostatni dzień kwartału 1 kwartał ,9742 4, kwartał ,1750 4,1616 Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania. Dane dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu ogłoszonego przez NBP: - na dzień r. - kurs 1 euro wynosił 4,4168 zł. - na dzień r. - kurs 1 euro wynosił 4,1616 zł. Poszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie r. wynosił 1 euro = 3,9742 zł. - kurs średni w okresie r. wynosił 1 euro = 4,1750 zł. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 3

4 1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku 1.1 Wybrane dane finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk (starta) na działalności operacyjnej Zysk (starta) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto netto Przepływy Przepływy środków środków pieniężnych pieniężnych z z działalności działalności operacyjnej operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) od od od od od od od od do do do do do do do do ' 000' PLN PLN 000' 000' EUR EUR 000' 000' PLN PLN 000' EUR 000' EUR (562) (562) (141) (141) (613) (613) (147) (147) (178) (178) (45) (45) ,0398 0,0095 0,1862 0,0469 0,0398 0,0095 0,1862 0,0469 Aktywa trwałe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe Aktywa, razem Aktywa, razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe długoterminowe Kapitał Zobowiązania własny krótkoterminowe Kapitał podstawowy własny Pasywa, Kapitał podstawowy razem Wartość Pasywa, księgowa razem na jedną akcję w (zł ) Wartość księgowa na jedną akcję w (zł ) na na na na na na na na ' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR 000' PLN ' EUR ' PLN ' EUR , , , , ,8242 0,4383 1,8534 0,4196 4

5 Aktywa Aktywa trwałe Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. 1.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Finansowe inwestycje długoterminowe, w tym: Inwestycje w jednostki stowarzyszone Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności długoterminowe Inne aktywa trwałe Wartość firmy -jednostki zależne Wartość firmy -jednostki stowarzyszone Aktywa obrotowe Należności handlowe Pozostałe należności Finansowe inwestycje krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Inne aktywa obrotowe Stan na dzień 31 marca grudnia marca RAZEM AKTYWA Pasywa Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) Akcje własne Zyski zatrzymane Pozostałe kapitały Zysk okresu Różnice kursowe z przeliczenia Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące - w tym udział w wyniku Razem kapitał własny Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania finansowe Rezerwy na podatek odroczony Pozostałe zobowiązania i rezerwy długoterm. Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterm. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Razem zobowiązania RAZEM PASYWA Wartość księgowa w zł Liczba akcji w szt. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł ) (3 080) (1 056) (70) ,8242 1,8534 1,7210 5

6 1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Za okres od do od do Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk na sprzedaży Koszty ogólnego zarządu, w tym: Amortyzacja Pozostałe przychody (inne niż przychody finansowe) Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata ze sprzedaży spółek zależnych Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy, w tym: - część bieżąca - część odroczona Zysk netto (1 771) (979) (1 176) (1 386) (114) (193) (626) (599) (170) (278) - - (825) (268) (68) 156 (50) (100) (18) Inne składniki całkowitego dochodu z tytułu: Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w innych całkowitych dochodach Różnice kursowe z przeliczenia Korekta wyniku finansowego za 2011r. spółki zależnej Inne składniki całkowitego dochodu (netto) ŁĄCZNIE CAŁKOWITE DOCHODY (124) (2 024) (1 936) 407 (1 116) Zysk (strata) netto przypadający na: akcjonariuszy Jednostki Dominującej udziały niekontrolujące (70) 116 Całkowite dochody przypadające na: akcjonariuszy Jednostki Dominującej udziały niekontrolujące (1 046) (70) 116 średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk/strata na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) Podstawowy za okres Rozwodniony za okres ,0398 0,1862 0,0398 0,1862 Podstawowy skonsolidowany zysk na akcję został wyliczony jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych jako akcje własne. Podstawowy zysk na akcję w I kwartale 2012 r. wynosi 0,0398 zł (w I kwartale 2011 r. wynosił 0,1862 zł). Z uwagi na brak instrumentów 6

7 rozwadniających, w okresie sprawozdawczym rozwodniony skonsolidowany zysk na akcję był równy pozycji podstawowy skonsolidowany zysk na akcję. 1.4 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Kapitał Kapitał Zyski zapasowy - akcyjny zatrzymane agio Kapitał zapasowy z zysku Zysk bieżący Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu: Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał przypadający na udziały Ogółem niekontrolujące Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2012 r (1 056) Zysk netto za rok obrotowy (70) 821 Korekta wyniku finansowego za 2011r. spółki zależnej Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy - - (2 024) (2 024) (2 024) Pozostałe całkowite dochody razem (2 024) (1 045) (70) (1 116) Sprzedaż udziałów Stan na 31 marca 2012 r (3 080) Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu: Kapitał Kapitał Zyski zapasowy - akcyjny zatrzymane agio Kapitał zapasowy z zysku Zysk bieżący Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał przypadający na udziały Ogółem niekontrolujące Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2011 r (1 009) (156) Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (900) Pozostałe całkowite dochody razem (900) Sprzedaż udziałów - (5 402) (5 402) Stan na 31 grudnia 2011 r (1 056) Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Inne skumulowane całkowite Kapitał Kapitał Zyski zapasowy - akcyjny zatrzymane agio Kapitał zapasowy z zysku Zysk bieżący Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał przypadający na udziały Ogółem niekontrolujące Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2011 r (1 009) (156) Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody razem Sprzedaż udziałów (2 468) (2 468) (1 672) (4 140) Stan na 31 marca 2011 r (1 743) (602) (156)

8 1.5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty zysku netto: Amortyzacja (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Za okres od do od do (30) (4 839) (707) (1 456) Odsetki 2 32 Zmiana stanu rezerw Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu należności netto Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych Inne korekty, w tym: Wynik udziałów niekontrolujących Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 379 (733) (750) (1 276) (738) (847) (79) (1 308) (70) (562) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych Zbycie aktywów finansowych Otrzymane odsetki Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych Zakup aktywów finansowych Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133) (981) (1 122) (95) - - (613) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Inne wpływy finansowe Wydatki Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek Wykup papierów dłużnych Spłata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Odsetki zapłacone Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Zyski/straty z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu (310) (157) - (202) (21) (23) (17) (4) - (220) (178)

9 2 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku 2.1 Wybrane dane finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk (starta) na działalności operacyjnej Zysk (starta) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) od do od do od do od do ' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR (300) (72) (173) (44) (234) (56) (586) (147) (2) (0) (46) (12) ,0748 0,0179 0,0572 0,0144 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa, razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Pasywa, razem Wartość księgowa na jedną akcję w (zł ) na na na na ' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR ,4425 0,3466 1,5991 0,3621 9

10 Aktywa Aktywa trwałe 2.2 Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Finansowe inwestycje długoterminowe, w tym: Inwestycje w jednostki stowarzyszone Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Należności handlowe Pozostałe należności Finansowe inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Inne aktywa obrotowe Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. Stan na dzień 31 marca grudnia marca RAZEM AKTYWA Pasywa Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) Akcje własne Zyski zatrzymane Pozostałe kapitały Zysk okresu Razem kapitał własny (1 262) (797) Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania finansowe Rezerwy na podatek odroczony Pozostałe zobowiązania i rezerwy długoterm. Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterm. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Razem zobowiązania RAZEM PASYWA Wartość księgowa w zł Liczba akcji w szt. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł ) ,4425 1,5991 1,

11 2.3 Sprawozdanie jednostkowe z całkowitych dochodów Za okres od do od do Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk na sprzedaży Koszty ogólnego zarządu, w tym: Amortyzacja Pozostałe przychody (inne niż przychody finansowe) Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy, w tym: - część bieżąca - część odroczona Zysk netto (37) (40) - - (303) (173) (12) (12) (300) (173) (6) (253) (465) (70) - - (465) (70) Inne składniki całkowitego dochodu z tytułu: Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Korekta błędu przeszłych okresów Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w innych całkowitych dochodach Inne składniki całkowitego dochodu (netto) ŁĄCZNIE CAŁKOWITE DOCHODY (6 384) (124) (5 171) 407 (3 499) średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk/strata na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) Podstawowy za okres Rozwodniony za okres ,0748 0,0572 0,0748 0,0572 Podstawowy zysk na akcję został wyliczony jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych jako akcje własne. Podstawowy zysk na akcję w I kwartale 2012 r. wynosi 0,0748 zł (w I kwartale 2011 r. wynosił 0,0572 zł). Z uwagi na brak instrumentów rozwadniających w okresie sprawozdawczym rozwodniony zysk na akcję był równy pozycji podstawowy zysk na akcję. 11

12 2.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał zapasowy Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu: Niezrealizowany wynik z lat ubiegłych Zysk netto roku obrotowego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał podstawowy Z podziału zysku Ogółem Saldo na dzień (7 062) Zmiany kapitałów Przeniesienie wyniku - (6 637) Wynik okresu Korekta błędu przeszłych okresów Inne całkowite dochody (5 171) - (5 171) Stan na 31 marca 2012 r (12 233) Kapitał zapasowy Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu: Niezrealizowany wynik z lat ubiegłych Zysk netto roku obrotowego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał podstawowy Z podziału zysku Ogółem Saldo na dzień (1 575) Zmiany kapitałów Przeniesienie wyniku - (7 250) Wynik okresu Korekta błędu przeszłych okresów (1 262) - (1 262) Inne całkowite dochody (4 225) - (4 225) Stan na 31 grudnia 2011 r (7 062) Kapitał zapasowy Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu: Niezrealizowany wynik z lat ubiegłych Zysk netto roku obrotowego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał podstawowy Z podziału zysku Ogółem Saldo na dzień (1 575) Zmiany kapitałów Przeniesienie wyniku - (7 250) Wynik okresu Korekta błędu przeszłych okresów Inne całkowite dochody Stan na 31 marca 2011 r (1 168)

13 2.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty zysku netto: Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Podatek dochodowy zaplacony Zmiana stanu należności netto Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. Za okres od do od do (1 906) (1 864) (5) (2 434) (1 718) (392) (20) (16) - - (234) (586) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjej Wpływy Zbycie środków trwałych i wartosći niematerialnych Zbycie aktywów finansowych - jednostki zależne - jednostki pozostałe Otrzymane odsetki Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych Zakup aktywów finansowych - jednostki zależne Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjej (9) - - (73) - (73) - - (2) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych Wydatki Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek Spłata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Odsetki zapłacone Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24) (29) (12) (12) (6) (5) (46) Przepływy pieniężne netto razem Zyski/straty z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu

14 3 Infromacje dodatkowe 3.1 Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Podstawa sporządzenia Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IQ Partners zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy czytać je łącznie ze zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej IQ Partners sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ), zawierającym noty za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się ze: skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdanie z przepływów pieniężnych wybranych not objaśniających. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w tysiącach złotych i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd. Status zatwierdzenia standardów w UE MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji oraz zmian do nich, które według stanu na dzień 01 stycznia 2012 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania: MSSF 9 Instrumenty finansowe opublikowany w dniu 12 listopada 2009 roku (z późniejszymi zmianami), Zmiany w MSSF 1 Znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat opublikowane w dniu 20 grudnia 2010 roku, Zmiana do MSR 12 Podatek odroczony: Odzyskiwalność aktywów stanowiących podstawę jego ustalenia opublikowana w dniu 20 grudnia 2010 roku. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, MSSF 13 Wycena w wartości godziwej, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze, opublikowany w dniu 16 czerwca 2011 roku, Zmiany w MSR 1 Prezentacja pozycji Pozostałych całkowitych dochodów, opublikowane w dniu 16 czerwca 2011 roku, Zmiany w MSSF 7 Ujawnienia kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych, opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku, Zmiany w MSR 32 Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych, opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku, Interpretacja KIMSF 20 Koszty prowadzenia wydobycia w kopalniach odkrywkowych, opublikowana w dniu 19 października 2011 roku. Zarząd analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów oraz interpretacji na sprawozdania finansowe. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień zatwierdzenia sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. 14

15 3.2 Podstawowe zasady księgowe Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. Zasady rachunkowości, metody wyliczeń oraz prezentacja danych przyjęte do przygotowania Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej IQ Partners sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. 3.3 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie W działalności spółki dominującej IQ Partners S.A. oraz spółek zależnych od niej nie występują zjawiska sezonowości i cykliczności, a jakiekolwiek tendencje są trudne do wyznaczenia ze względu na przedmiot działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners. 3.4 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ W okresie I kwartału 2012 roku Grupa Kapitałowa IQ Partners osiągnęła następujące wyniki finansowe: I kwartał I kwartał Zmiana w Zmiana w Dane w tys. zł tys. zł. % Przychody ze sprzedaży (383) -13,4% Pozostałe przychody (inne niż przychody finansowe) ,9% Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) (626) (599) (27) -4,5% Przychody finansowe (2 293) -88,7% Koszty finansowe (170) (278) ,8% Zysk z działalności operacyjnej (492) -23,6% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (3 272) -78,6% EPS zysk na 1 akcję zwykłą w zł. 0,0398 0,1862-0, ,6% W I kwartale 2012 r. GK IQ Partners osiągnęła zysk netto w wysokości 890 tys. zł. Główny wpływ na wynik skonsolidowany miały wyniki dwóch spółek zależnych InQbe Sp. z o.o. oraz Venture Hub Sp. z o.o. z tytułu otrzymanych dotacji z PARP. 3.5 Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres kwartalny W I kwartale 2012 roku nie nastąpiły zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, które miałyby istotny wpływ na bieżący lub przyszły okres sprawozdawczy. 3.6 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Uchwałą Zarządu IQ Partners S.A. z z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie emisji obligacji spółka IQ Partners S.A. wyemitowała imienną obligację serii A na rzecz spółki zależnej Ventures Hub Sp. z o.o. oprocentowaną według zmiennej stawki WIBOR dla jednorocznych depozytów bankowych w PLN powiększonej o 2 pkt procentowe w skali roku. Wartość nominalna obligacji wyniosła 200 tys. zł. Termin wykupu przypada na dzień 05 stycznia 2013 roku. W dniu 18 stycznia 2012 roku spółka Uselab Sp. z o.o. z wyemitowała imienną obligację serii A na rzecz spółki zależnej InQbe Sp. z o.o. oprocentowanej według zmiennej stawki WIBOR dla jednorocznych depozytów bankowych w PLN powiększonej o 3 pkt procentowe w skali roku. Wartość nominalna obligacji wyniosła 120 tys. zł. Termin wykupu przypada na dzień 18 stycznia 2014 roku. W dniu 26 stycznia 2012 roku spółka stowarzyszona Exnui Sp. z o.o. wyemitowała imienną obligację serii B na rzecz spółki zależnej InQbe Sp. z o.o. oprocentowanej według zmiennej stawki WIBOR dla jednorocznych depozytów bankowych w PLN powiększonej o 2 pkt procentowe w skali roku. Wartość nominalna obligacji wyniosła 50 tys. zł. Termin wykupu przypada na dzień 26 stycznia 2013 roku. 15

Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. Warszawa, marzec 2013 roku IQ Partners S.A. Raport zawiera: Opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU BYDGOSZCZ 27.08.2013 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 7 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 4 188 mln 16 940 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany wynik

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Wieluń, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A. SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 214 A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 214 R. DO 31 GRUDNIA 214 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo