Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r."

Transkrypt

1 Warszawa, 14 maja 2012

2 Spis treści: Wprowadzenie Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku Wybrane dane finansowe Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej Sprawozdanie jednostkowe z całkowitych dochodów Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Infromacje dodatkowe Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Podstawowe zasady księgowe Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres kwartalny Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Informacja na temat segmentów operacyjnych Rzeczowe aktywa trwałe Zysk przypadający na jedna akcję Kapitał zakładowy Istotne zdarzenia po dacie bilansu Skutek zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu I kwartału 2012 roku, łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Transakcje z jednostkami powiązanymi Pozostałe informacje Opis Grupy Kapitałowej IQ Partners Działalność Grupy Kapitałowej IQ Partners w I kwartale 2012 roku oraz do daty publikacji niniejszego raportu okresowego Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Informacje o poręczeniach i gwarancjach Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Organy zarządzające i nadzorujące IQ Partners S.A Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zatwierdzenie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego

3 Wprowadzenie Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w skróconych sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2012 roku. Poniżej zostały przedstawione kursy walut zastosowane do przeliczenia wybranych pozycji finansowych: średni kurs w okresie kurs na ostatni dzień kwartału 1 kwartał ,9742 4, kwartał ,1750 4,1616 Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania. Dane dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu ogłoszonego przez NBP: - na dzień r. - kurs 1 euro wynosił 4,4168 zł. - na dzień r. - kurs 1 euro wynosił 4,1616 zł. Poszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie r. wynosił 1 euro = 3,9742 zł. - kurs średni w okresie r. wynosił 1 euro = 4,1750 zł. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 3

4 1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku 1.1 Wybrane dane finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk (starta) na działalności operacyjnej Zysk (starta) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto netto Przepływy Przepływy środków środków pieniężnych pieniężnych z z działalności działalności operacyjnej operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) od od od od od od od od do do do do do do do do ' 000' PLN PLN 000' 000' EUR EUR 000' 000' PLN PLN 000' EUR 000' EUR (562) (562) (141) (141) (613) (613) (147) (147) (178) (178) (45) (45) ,0398 0,0095 0,1862 0,0469 0,0398 0,0095 0,1862 0,0469 Aktywa trwałe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe Aktywa, razem Aktywa, razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe długoterminowe Kapitał Zobowiązania własny krótkoterminowe Kapitał podstawowy własny Pasywa, Kapitał podstawowy razem Wartość Pasywa, księgowa razem na jedną akcję w (zł ) Wartość księgowa na jedną akcję w (zł ) na na na na na na na na ' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR 000' PLN ' EUR ' PLN ' EUR , , , , ,8242 0,4383 1,8534 0,4196 4

5 Aktywa Aktywa trwałe Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. 1.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Finansowe inwestycje długoterminowe, w tym: Inwestycje w jednostki stowarzyszone Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności długoterminowe Inne aktywa trwałe Wartość firmy -jednostki zależne Wartość firmy -jednostki stowarzyszone Aktywa obrotowe Należności handlowe Pozostałe należności Finansowe inwestycje krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Inne aktywa obrotowe Stan na dzień 31 marca grudnia marca RAZEM AKTYWA Pasywa Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) Akcje własne Zyski zatrzymane Pozostałe kapitały Zysk okresu Różnice kursowe z przeliczenia Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące - w tym udział w wyniku Razem kapitał własny Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania finansowe Rezerwy na podatek odroczony Pozostałe zobowiązania i rezerwy długoterm. Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterm. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Razem zobowiązania RAZEM PASYWA Wartość księgowa w zł Liczba akcji w szt. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł ) (3 080) (1 056) (70) ,8242 1,8534 1,7210 5

6 1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Za okres od do od do Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk na sprzedaży Koszty ogólnego zarządu, w tym: Amortyzacja Pozostałe przychody (inne niż przychody finansowe) Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata ze sprzedaży spółek zależnych Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy, w tym: - część bieżąca - część odroczona Zysk netto (1 771) (979) (1 176) (1 386) (114) (193) (626) (599) (170) (278) - - (825) (268) (68) 156 (50) (100) (18) Inne składniki całkowitego dochodu z tytułu: Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w innych całkowitych dochodach Różnice kursowe z przeliczenia Korekta wyniku finansowego za 2011r. spółki zależnej Inne składniki całkowitego dochodu (netto) ŁĄCZNIE CAŁKOWITE DOCHODY (124) (2 024) (1 936) 407 (1 116) Zysk (strata) netto przypadający na: akcjonariuszy Jednostki Dominującej udziały niekontrolujące (70) 116 Całkowite dochody przypadające na: akcjonariuszy Jednostki Dominującej udziały niekontrolujące (1 046) (70) 116 średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk/strata na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) Podstawowy za okres Rozwodniony za okres ,0398 0,1862 0,0398 0,1862 Podstawowy skonsolidowany zysk na akcję został wyliczony jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych jako akcje własne. Podstawowy zysk na akcję w I kwartale 2012 r. wynosi 0,0398 zł (w I kwartale 2011 r. wynosił 0,1862 zł). Z uwagi na brak instrumentów 6

7 rozwadniających, w okresie sprawozdawczym rozwodniony skonsolidowany zysk na akcję był równy pozycji podstawowy skonsolidowany zysk na akcję. 1.4 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Kapitał Kapitał Zyski zapasowy - akcyjny zatrzymane agio Kapitał zapasowy z zysku Zysk bieżący Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu: Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał przypadający na udziały Ogółem niekontrolujące Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2012 r (1 056) Zysk netto za rok obrotowy (70) 821 Korekta wyniku finansowego za 2011r. spółki zależnej Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy - - (2 024) (2 024) (2 024) Pozostałe całkowite dochody razem (2 024) (1 045) (70) (1 116) Sprzedaż udziałów Stan na 31 marca 2012 r (3 080) Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu: Kapitał Kapitał Zyski zapasowy - akcyjny zatrzymane agio Kapitał zapasowy z zysku Zysk bieżący Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał przypadający na udziały Ogółem niekontrolujące Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2011 r (1 009) (156) Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (900) Pozostałe całkowite dochody razem (900) Sprzedaż udziałów - (5 402) (5 402) Stan na 31 grudnia 2011 r (1 056) Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Inne skumulowane całkowite Kapitał Kapitał Zyski zapasowy - akcyjny zatrzymane agio Kapitał zapasowy z zysku Zysk bieżący Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał przypadający na udziały Ogółem niekontrolujące Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2011 r (1 009) (156) Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody razem Sprzedaż udziałów (2 468) (2 468) (1 672) (4 140) Stan na 31 marca 2011 r (1 743) (602) (156)

8 1.5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty zysku netto: Amortyzacja (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Za okres od do od do (30) (4 839) (707) (1 456) Odsetki 2 32 Zmiana stanu rezerw Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu należności netto Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych Inne korekty, w tym: Wynik udziałów niekontrolujących Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 379 (733) (750) (1 276) (738) (847) (79) (1 308) (70) (562) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych Zbycie aktywów finansowych Otrzymane odsetki Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych Zakup aktywów finansowych Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133) (981) (1 122) (95) - - (613) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Inne wpływy finansowe Wydatki Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek Wykup papierów dłużnych Spłata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Odsetki zapłacone Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Zyski/straty z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu (310) (157) - (202) (21) (23) (17) (4) - (220) (178)

9 2 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku 2.1 Wybrane dane finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk (starta) na działalności operacyjnej Zysk (starta) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) od do od do od do od do ' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR (300) (72) (173) (44) (234) (56) (586) (147) (2) (0) (46) (12) ,0748 0,0179 0,0572 0,0144 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa, razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Pasywa, razem Wartość księgowa na jedną akcję w (zł ) na na na na ' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR ,4425 0,3466 1,5991 0,3621 9

10 Aktywa Aktywa trwałe 2.2 Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Finansowe inwestycje długoterminowe, w tym: Inwestycje w jednostki stowarzyszone Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Należności handlowe Pozostałe należności Finansowe inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Inne aktywa obrotowe Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. Stan na dzień 31 marca grudnia marca RAZEM AKTYWA Pasywa Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) Akcje własne Zyski zatrzymane Pozostałe kapitały Zysk okresu Razem kapitał własny (1 262) (797) Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania finansowe Rezerwy na podatek odroczony Pozostałe zobowiązania i rezerwy długoterm. Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterm. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Razem zobowiązania RAZEM PASYWA Wartość księgowa w zł Liczba akcji w szt. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł ) ,4425 1,5991 1,

11 2.3 Sprawozdanie jednostkowe z całkowitych dochodów Za okres od do od do Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk na sprzedaży Koszty ogólnego zarządu, w tym: Amortyzacja Pozostałe przychody (inne niż przychody finansowe) Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy, w tym: - część bieżąca - część odroczona Zysk netto (37) (40) - - (303) (173) (12) (12) (300) (173) (6) (253) (465) (70) - - (465) (70) Inne składniki całkowitego dochodu z tytułu: Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Korekta błędu przeszłych okresów Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w innych całkowitych dochodach Inne składniki całkowitego dochodu (netto) ŁĄCZNIE CAŁKOWITE DOCHODY (6 384) (124) (5 171) 407 (3 499) średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk/strata na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) Podstawowy za okres Rozwodniony za okres ,0748 0,0572 0,0748 0,0572 Podstawowy zysk na akcję został wyliczony jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych jako akcje własne. Podstawowy zysk na akcję w I kwartale 2012 r. wynosi 0,0748 zł (w I kwartale 2011 r. wynosił 0,0572 zł). Z uwagi na brak instrumentów rozwadniających w okresie sprawozdawczym rozwodniony zysk na akcję był równy pozycji podstawowy zysk na akcję. 11

12 2.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał zapasowy Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu: Niezrealizowany wynik z lat ubiegłych Zysk netto roku obrotowego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał podstawowy Z podziału zysku Ogółem Saldo na dzień (7 062) Zmiany kapitałów Przeniesienie wyniku - (6 637) Wynik okresu Korekta błędu przeszłych okresów Inne całkowite dochody (5 171) - (5 171) Stan na 31 marca 2012 r (12 233) Kapitał zapasowy Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu: Niezrealizowany wynik z lat ubiegłych Zysk netto roku obrotowego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał podstawowy Z podziału zysku Ogółem Saldo na dzień (1 575) Zmiany kapitałów Przeniesienie wyniku - (7 250) Wynik okresu Korekta błędu przeszłych okresów (1 262) - (1 262) Inne całkowite dochody (4 225) - (4 225) Stan na 31 grudnia 2011 r (7 062) Kapitał zapasowy Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu: Niezrealizowany wynik z lat ubiegłych Zysk netto roku obrotowego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Różnic kursowych z przeliczenia Kapitał podstawowy Z podziału zysku Ogółem Saldo na dzień (1 575) Zmiany kapitałów Przeniesienie wyniku - (7 250) Wynik okresu Korekta błędu przeszłych okresów Inne całkowite dochody Stan na 31 marca 2011 r (1 168)

13 2.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty zysku netto: Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Podatek dochodowy zaplacony Zmiana stanu należności netto Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. Za okres od do od do (1 906) (1 864) (5) (2 434) (1 718) (392) (20) (16) - - (234) (586) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjej Wpływy Zbycie środków trwałych i wartosći niematerialnych Zbycie aktywów finansowych - jednostki zależne - jednostki pozostałe Otrzymane odsetki Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych Zakup aktywów finansowych - jednostki zależne Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjej (9) - - (73) - (73) - - (2) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych Wydatki Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek Spłata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Odsetki zapłacone Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24) (29) (12) (12) (6) (5) (46) Przepływy pieniężne netto razem Zyski/straty z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu

14 3 Infromacje dodatkowe 3.1 Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Podstawa sporządzenia Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IQ Partners zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy czytać je łącznie ze zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej IQ Partners sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ), zawierającym noty za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się ze: skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdanie z przepływów pieniężnych wybranych not objaśniających. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w tysiącach złotych i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd. Status zatwierdzenia standardów w UE MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji oraz zmian do nich, które według stanu na dzień 01 stycznia 2012 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania: MSSF 9 Instrumenty finansowe opublikowany w dniu 12 listopada 2009 roku (z późniejszymi zmianami), Zmiany w MSSF 1 Znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat opublikowane w dniu 20 grudnia 2010 roku, Zmiana do MSR 12 Podatek odroczony: Odzyskiwalność aktywów stanowiących podstawę jego ustalenia opublikowana w dniu 20 grudnia 2010 roku. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, MSSF 13 Wycena w wartości godziwej, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach, opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku, Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze, opublikowany w dniu 16 czerwca 2011 roku, Zmiany w MSR 1 Prezentacja pozycji Pozostałych całkowitych dochodów, opublikowane w dniu 16 czerwca 2011 roku, Zmiany w MSSF 7 Ujawnienia kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych, opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku, Zmiany w MSR 32 Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych, opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku, Interpretacja KIMSF 20 Koszty prowadzenia wydobycia w kopalniach odkrywkowych, opublikowana w dniu 19 października 2011 roku. Zarząd analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów oraz interpretacji na sprawozdania finansowe. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień zatwierdzenia sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. 14

15 3.2 Podstawowe zasady księgowe Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. Zasady rachunkowości, metody wyliczeń oraz prezentacja danych przyjęte do przygotowania Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej IQ Partners sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. 3.3 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie W działalności spółki dominującej IQ Partners S.A. oraz spółek zależnych od niej nie występują zjawiska sezonowości i cykliczności, a jakiekolwiek tendencje są trudne do wyznaczenia ze względu na przedmiot działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners. 3.4 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ W okresie I kwartału 2012 roku Grupa Kapitałowa IQ Partners osiągnęła następujące wyniki finansowe: I kwartał I kwartał Zmiana w Zmiana w Dane w tys. zł tys. zł. % Przychody ze sprzedaży (383) -13,4% Pozostałe przychody (inne niż przychody finansowe) ,9% Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) (626) (599) (27) -4,5% Przychody finansowe (2 293) -88,7% Koszty finansowe (170) (278) ,8% Zysk z działalności operacyjnej (492) -23,6% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (3 272) -78,6% EPS zysk na 1 akcję zwykłą w zł. 0,0398 0,1862-0, ,6% W I kwartale 2012 r. GK IQ Partners osiągnęła zysk netto w wysokości 890 tys. zł. Główny wpływ na wynik skonsolidowany miały wyniki dwóch spółek zależnych InQbe Sp. z o.o. oraz Venture Hub Sp. z o.o. z tytułu otrzymanych dotacji z PARP. 3.5 Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres kwartalny W I kwartale 2012 roku nie nastąpiły zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, które miałyby istotny wpływ na bieżący lub przyszły okres sprawozdawczy. 3.6 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Uchwałą Zarządu IQ Partners S.A. z z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie emisji obligacji spółka IQ Partners S.A. wyemitowała imienną obligację serii A na rzecz spółki zależnej Ventures Hub Sp. z o.o. oprocentowaną według zmiennej stawki WIBOR dla jednorocznych depozytów bankowych w PLN powiększonej o 2 pkt procentowe w skali roku. Wartość nominalna obligacji wyniosła 200 tys. zł. Termin wykupu przypada na dzień 05 stycznia 2013 roku. W dniu 18 stycznia 2012 roku spółka Uselab Sp. z o.o. z wyemitowała imienną obligację serii A na rzecz spółki zależnej InQbe Sp. z o.o. oprocentowanej według zmiennej stawki WIBOR dla jednorocznych depozytów bankowych w PLN powiększonej o 3 pkt procentowe w skali roku. Wartość nominalna obligacji wyniosła 120 tys. zł. Termin wykupu przypada na dzień 18 stycznia 2014 roku. W dniu 26 stycznia 2012 roku spółka stowarzyszona Exnui Sp. z o.o. wyemitowała imienną obligację serii B na rzecz spółki zależnej InQbe Sp. z o.o. oprocentowanej według zmiennej stawki WIBOR dla jednorocznych depozytów bankowych w PLN powiększonej o 2 pkt procentowe w skali roku. Wartość nominalna obligacji wyniosła 50 tys. zł. Termin wykupu przypada na dzień 26 stycznia 2013 roku. 15

16 W dniu 13 lutego 2012 roku spółka Uselab Sp. z o.o. z wyemitowała imienną obligację serii B na rzecz spółki zależnej InQbe Sp. z o.o. oprocentowanej według zmiennej stawki WIBOR dla jednorocznych depozytów bankowych w PLN powiększonej o 3 pkt procentowe w skali roku. Wartość nominalna obligacji wyniosła 280 tys. zł. Termin wykupu przypada na dzień 13 lutego 2014 roku. Uchwałą Zarządu IQ Partners S.A. z z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie emisji obligacji Spółka IQ Partners S.A. wyemitowała imienną obligację serii B na rzecz spółki zależnej Venture Hub Sp. z o.o. oprocentowaną według zmiennej stawki WIBOR dla jednorocznych depozytów bankowych w PLN powiększonej o 2 pkt procentowe w skali roku. Wartość nominalna obligacji wyniosła 100 tys. zł. Termin wykupu przypada na dzień 30 marca 2013 roku. Informacje nt. pozostałych zdarzeń związanych z emisją, wykupem i spłatą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych w obrębie spółek z Grupy Kapitałowej IQ Partners zostały wskazane w punkcie Działalność Emitenta Grupy Kapitałowej IQ Partners poniżej. 3.7 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane W bieżącym okresie sprawozdawczym dywidendy nie zostały wypłacone zarówno w jednostce dominującej, jak i w spółkach zależnych. 3.8 Informacja na temat segmentów operacyjnych Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów Grupy, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o przydzielaniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. W Grupie Kapitałowej IQ Partners zostały wyróżnione następujące segmenty operacyjne: segment finansowy obejmujący spółki świadczące usługi w zakresie doradztwa finansowego (IQ Partners S.A., InQbe Sp. z o.o., Ventures Hub Sp. z o.o., IQ Venture Capital s.a.r.l., IQ Venture Capital (Cyprus) Limited) segment Internet obejmujący spółki budujące i prowadzące serwisy internetowe (HUB30.com Sp. z o.o., SeoPower Sp. z o.o., Transdata Sp. z o.o.) segment Media (reklama, mobile, content) w bieżącym kwartale Grupa Kapitałowa IQ Partners nie posiadała jednostek z segmentu Media segment E-commerce - obejmujący spółki prowadzące handel za pośrednictwem Internetu (B2BPartner Sp. z o.o., Zakupy.com S.A., Tylko Pracownicy S.A.) Organem dokonującym regularnych przeglądów wewnętrznych raportów finansowych Grupy Kapitałowej IQ Partners dla celów podejmowania głównych decyzji inwestycyjnych jest Zarząd Jednostki Dominującej, który odpowiada za alokację zasobów w Grupie Kapitałowej. Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach między segmentami operacyjnymi ustalane są na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi. 16

17 Segmenty działalności za okres Segment finansowy Segment internet Segment media i reklama Segment e- comerce Segment Mobile Wyłączenia konsolidacyjne Razem Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk na sprzedaży Koszty ogólnego zarządu (250) (37) (242) - (1 492) - - (1 771) - (12) (250) 708 (330) - - (945) - 99 (1 176) Pozostałe przychody (inne niż przychody finansowe) Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk netto Aktywa trwałe Finansowe inwestycje długoterminowe (1) (574) (52) (626) (12) (204) (32) 293 (171) (3) - (15) - 19 (170) (14) (1 042) (49 185) (56 796) Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) (13 075) Suma aktywów Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Suma pasywów (62 260) (49 346) (3 179) (13 231) (62 260) Segmenty działalności za okres Segment finansowy Segment internet Segment media i reklama Segment e- comerce Segment Mobile Wyłączenia konsolidacyjne Razem Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk na sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody (inne niż przychody finansowe) Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk netto Aktywa trwałe Finansowe inwestycje długoterminowe (40) - - (651) - (288) (979) (175) (281) - (320) (43) (567) (1 386) (573) (26) (599) (41) (269) (2) - (1) (6) (278) (45) (41 363) (47 982) Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) (3 105) Suma aktywów Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Suma pasywów (44 468) (55 343) (2 530) (2 710) (44 468) Rzeczowe aktywa trwałe W bieżącym okresie Grupa Kapitałowa IQ Partners nie dokonała istotnych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe. 17

18 3.10 Zysk przypadający na jedna akcję Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. Wyliczenie podstawowego skonsolidowanego zysku na jedną akcję i rozwodnionego skonsolidowanego zysku na jedną akcję zostało oparte na następujących informacjach: Zysk na akcję Zysk (strata) netto Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.) Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję) od do Za okres od do ,0398 0,1862 Nie występują rozwadniające akcje zwykłe Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy (wyemitowany) IQ Partners S.A. wynosi ,00 zł i dzieli się na szt. akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A, szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B, szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez IQ Partners S.A. akcji wynosi Emitent nie posiada akcji zwykłych wyemitowanych i nie w pełni opłaconych, nie posiada także akcji własnych. Nie wystąpiły żadne zmiany w wyemitowanym kapitale własnym Emitenta zarówno w bieżącym jak i w poprzednim okresie sprawozdawczym Istotne zdarzenia po dacie bilansu Informacje na temat zdarzeń, które miały miejsce po dacie bilansu, a dotyczyły działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej IQ Partners zostały przedstawione w punkcie Działalność Grupy Kapitałowej IQ Partners w I kwartale 2012 roku oraz do daty publikacji niniejszego raportu okresowego poniżej Skutek zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu I kwartału 2012 roku, łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności Zbycie udziałów w jednostkach zależnych W okresie objętym niniejszym raportem Grupa IQ Partners nie zbywała udziałów w jednostkach zależnych. W I kwartale 2012 r. zostały zarejestrowane nowopowstałe spółki stowarzyszone oraz podwyższenia kapitałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych, które uchwalono w poprzednim okresie. Wyniki transakcji z podwyższenia kapitałów oraz nabycia spółek stowarzyszonych dla Grupy przedstawiają się następująco: Nabycia udziałów w jednostkach zależnych W dniu 30 marca 2012 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Tylko Pracownicy S.A. Kapitał w całości został objęty przez udziały niekontrolujące. W wyniku rejestracji podwyższenia udział Grupy zmniejszył się z 75,66% do 37,53%. W wyniku podwyższenia kapitału Grupa nie utraciła kontroli i traktuje spółkę jako podmiot zależny. Aktywa netto spółki zależnej Tylko Pracownicy S.A. na dzień podwyższenia kapitału kształtowały się następująco: 18

19 Tylko Pracownicy S.A. Nabyte aktywa netto 25 Zysk/strata z nabycia 25 Wydatki razem - Uregulowane środkami pieniężnymi, wydatki pieniężne netto z tytułu nabycia - W dniu 12 marca 2012 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Zakupy.com S.A. Kapitał w całości został objęty przez udziały niekontrolujące. W wyniku rejestracji podwyższenia Udział Grupy zmniejszył się z 53,12% do 51,36%. W wyniku podwyższenia kapitału Grupa nie utraciła kontroli i traktuje Spółkę jako podmiot zależny. Aktywa netto spółki zależnej Zakupy.com S.A. na dzień podwyższenia kapitału kształtowały się następująco: Zakupy.com S.A. Nabyte aktywa netto (53) Zysk/strata z nabycia (53) Wydatki razem - Uregulowane środkami pieniężnymi, wydatki pieniężne netto z tytułu nabycia - Nabycia udziałów w jednostkach stowarzyszonych Mobile Partner S.A. Nabyte aktywa netto Zysk/strata z nabycia (214) Wydatki razem Uregulowane w wyniku porozumienia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności BSS Poland Sp. z o.o. Nabyte aktywa netto 800 Zysk/strata z nabycia - Wydatki razem 800 Uregulowane środkami pieniężnymi, wydatki pieniężne netto z tytułu nabycia 800 Chinese2know.com Sp. z o.o. Nabyte aktywa netto 400 Zysk/strata z nabycia - Wydatki razem 400 Uregulowane środkami pieniężnymi, wydatki pieniężne netto z tytułu nabycia 400 Getinfo S.A. Nabyte aktywa netto 400 Zysk/strata z nabycia - Wydatki razem 400 Uregulowane środkami pieniężnymi, wydatki pieniężne netto z tytułu nabycia

20 Czerwony Widelec S.A. Nabyte aktywa netto 473 Zysk/strata z nabycia (2) Wydatki razem 475 Uregulowane w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4750 udziałów w kapitale zakładowym spółki Obiadowo Sp. z o.o. 475 VIPMedica S.A. Nabyte aktywa netto 47 Zysk/strata z nabycia - Wydatki razem 47 Uregulowane środkami pieniężnymi, wydatki pieniężne netto z tytułu nabycia 47 Antyweb Sp. z o.o. Nabyte aktywa netto 245 Zysk/strata z nabycia (25) Wydatki razem 270 Uregulowane środkami pieniężnymi, wydatki pieniężne netto z tytułu nabycia 270 Zbycia udziałów w jednostkach stowarzyszonych W dniu 19 stycznia 2012 roku spółka InQbe Sp. z o.o. w 100% zależna od IQ Partners S.A., zawarła umowę sprzedaży części posiadanych akcji spółki M10 S.A. Spółka w 100% zależna od podmiotu dominującego - InQbe Sp. z o.o. zbyła akcji M10 S.A. stanowiących 0,45% udziału w kapitale zakładowym M10 S.A. Za sprzedane akcje Spółka otrzymała 8 tys. zł. Obecny udział Grupy w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu M10 S.A. po transakcji sprzedaży wynosi 42,33%. M10 S.A. Zbyte aktywa netto 7 Zysk/strata ze zbycia 1 Wpływy razem 8 Uregulowane środkami pieniężnymi, wpływy pieniężne netto z tytułu zbycia 8 W dniach od 1 do 8 marca 2012 roku spółka w 100% zależna od IQ Partners S.A., InQbe Sp. z o.o. sprzedała za pośrednictwem domu maklerskiego wszystkie akcje spółki LegalStream S.A. Sprzedano akcji LegalStream S.A. stanowiących 25% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Za sprzedane akcje Spółka otrzymała 538 tys. zł. Legal Stream S.A. Zbyte aktywa netto 140 Zysk/strata ze zbycia 398 Wpływy razem 538 Uregulowane środkami pieniężnymi, wpływy pieniężne netto z tytułu zbycia

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]

Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%] my Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne [seed, startup, early stage] Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże [internet,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. Warszawa, 12 maja 2014 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku... 4 1.1 Wybrane dane finansowe... 4 1.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]

Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%] my Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne [seed, startup, early stage] Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże [internet,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny. od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku. za okres

Raport Kwartalny. od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku. za okres Raport Kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku Spółka IQ Partners S.A. z siedzibą przy ul. Wołoska 7 w Warszawie, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny. Grupy Kapitałowej

Raport Kwartalny. Grupy Kapitałowej Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku Spółka IQ Partners S.A. z siedzibą przy ul. Wołoska 7 w Warszawie, 02-675 Warszawa, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ IQ PARTNERS S.A. za okres: od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ IQ PARTNERS S.A. za okres: od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ IQ PARTNERS S.A. za okres: od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI: 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport składa się z: 1) wybranych danych finansowych 2) rachunku zysków i strat, 3) bilansu.

Raport składa się z: 1) wybranych danych finansowych 2) rachunku zysków i strat, 3) bilansu. R A P O R T P Ó Ł R O C Z Y G R U P Y K A P I T A Ł O W E J I Q P A R T E R S Z A O K R E S 0 1. 0 1. 2 0 0 8 3 0. 0 6. 2 0 0 8 R. Raport składa się z: 1) wybranych danych finansowych 2) rachunku zysków

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. Warszawa, 8 listopada 2013 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 roku... 4 1.1 Wybrane dane finansowe... 4 1.2 Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Berling S.A.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo