Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL /11-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00"

Transkrypt

1 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni medycznych: odnalezienie źródeł, selekcja, weryfikacja, wykonanie merytoryczne opracowania Szczecin, 14 stycznia 2013 r.

2 Spis treści I. Zasady i cele prowadzenia badań monitoringu losów absolwentów Definicja i najważniejsze regulacje prawne dla monitoringu losów absolwentów: Cele prowadzenia badań monitoringu losów absolwentów Grupy docelowe badań monitoringu losów absolwentów Narzędzia badawcze badania monitoringu losów absolwentów Metodologia badania II. Zakres realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe w wybranych krajach Europy Monitoring losów absolwentów w Niemczech Monitoring losów absolwentów w Wielkiej Brytanii Monitoring losów absolwentów we Włoszech Monitoring losów absolwentów we Francji Monitoring losów absolwentów w Finlandii Monitoring losów absolwentów w Austrii III. Zakres realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe w Polsce Monitoring losów absolwentów UJ w Krakowie Monitoring losów absolwentów AGH w Krakowie Monitoring losów absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego IV. Zakres realizacji procesów monitoringu losów absolwentów medycznych zawodów regulowanych przez wyższe uczelnie medyczne w Polsce Monitoring losów absolwentów CMUJ w Krakowie Monitoring losów absolwentów UM w Lublinie Monitoring losów absolwentów UM w Łodzi Monitoring losów absolwentów CM UMK w Bydgoszczy Monitoring losów absolwentów UM w Katowicach.37 V. Zakres realizacji procesów monitoringu losów absolwentów medycznych zawodów regulowanych przez wyższe uczelnie zawodowe i inne podmioty w Polsce Monitoring losów absolwentów w woj. podlaskim Monitoring losów absolwentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego VI. Podsumowanie VII. Bibliografia..44 2

3 I. Zasady i cele prowadzenia badań monitoringu losów absolwentów szkół wyższych 1.1. Definicja i najważniejsze regulacje prawne dla monitoringu losów absolwentów: W polskim systemie prawnym ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005r. (Dz.U. nr 164/2005, poz z późn. zm.): 1) Tworzy system szkolnictwa wyższego w Polsce, na który składają się uczelnie publiczne i niepubliczne. (Ustawy nie stosuje się do szkół wyższych i seminariów duchownych prowadzonych przez jednostki wyznaniowe.) 2) Definiuje rodzaje studiów i zasady ich organizacji, 3) Opisuje prawa, zadania i obowiązki uczelni wyższych, 4) Opisuje zasady tworzenia i likwidacji uczelni wyższych, 5) Definiuje ustrój uczelni wyższych wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania (statutu), organów uczelnianych, organizacji uczelni, zasad finansowania i gospodarowania mieniem, 6) Porusza zagadnienia dotyczące pracowników uczelni ich statusu, wymagań prawnych, stosunku pracy, wynagrodzeń, emerytur i rent oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej 7) Opisuje prawa i obowiązki studentów i doktorantów, zasady organizacji samorządu i innych organizacji studenckich oraz doktoranckich, odpowiedzialność dyscyplinarną studentów i doktorantów, 8) Opisuje zasady nadzoru Ministra nad uczelniami i zasady prowadzenia kontroli, 9) Przytacza zasady międzynarodowej współpracy uczelni w zakresie kształcenia i prowadzenia badań naukowych, 10) Konstytuuje organy opiniodawcze i wspomagające przy określaniu polityki edukacyjnej państwa: Radę Szkolnictwa Wyższego i Państwową Komisję Akredytacyjną, 11) Umożliwia tworzenie Konferencji Rektorów - ciała opiniodawczego, tworzonego przez Rektorów uczelni wyższych, 12) Wyznacza zasady utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie uczelni. Pojęcie monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów wprowadza nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 3

4 zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r. W artykule 13a ustawa wskazuje, iż Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów. Tym samym nakłada ona na uczelnie wyższe obowiązek monitoringu losów zawodowych absolwentów. Główną przesłanką tego obowiązku jest fakt, iż systematyczne prowadzenie badań obejmujących absolwentów wszystkich wydziałów uczelni z uwzględnieniem podziału na kierunki może dostarczyć użytecznej wiedzy, pomagając w ten sposób lepiej zarządzać taką instytucją, jaką jest szkoła wyższa. W 1999 roku ministrowie edukacji z 27 krajów europejskich podpisali Konwencję Bolońską. Jest to dokument zawierający zadania prowadzące do zbliżenia systemów kształcenia w krajach europejskich. Proces wdrażania postanowień bolońskich opiera się na założeniu, że stopnie i kompetencje zawodowe powinny być porównywalne. Ich definicja została określona w Europejskich Ramach Kwalifikacji (ERK), a zalecenia formalne weszły w życie w 2008 r. Każdy z poziomów kształcenia jest opisany z wykorzystaniem efektów kształcenia danego programu, za pomocą deskryptorów, w kategoriach: wiedzy i jej rozumienia oraz umiejętności i postaw. Do 2010 roku państwa członkowskie powinny były odnieść swoje Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) do europejskich, zaś do końca 2012 roku przyjąć i je potwierdzić. Z uwagi na członkowstwo Polski w Unii Europejskiej oraz podpisanie Konwencji Bolońskiej jest ona zobligowana do wypełniania jej postanowień, w tym do stałego podnoszenia jakości kształcenia. Cele kształcenia wyższego według dokumentów bolońskich: 1) przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, zwiększenie tzw. zatrudnialności (ang. employability) absolwentów studiów wyższych, 2) przygotowanie absolwentów do bycia aktywnymi obywatelami w demokratycznym społeczeństwie, również społeczeństwie europejskim; 3) rozwój osobowy (studentów, pracowników naukowych, absolwentów). 4) rozwój i podtrzymywanie szerokich podstaw wiedzy zaawansowanej, które mają służyć rozwojowi społeczeństwa i gospodarki wiedzy, Na kolejnych konferencjach ministerialnych cele te były doprecyzowywane, wskazywano obszary wymagające wytężonej pracy ze strony krajów, a także określano metody i rozwiązania systemowe, jakie należy wdrożyć, aby wyznaczone cele mogły zostać osiągnięte. 4

5 Wytyczono następujące główne kierunki działań: 1) wprowadzenie studiów dwu- i trzystopniowych; 2) wprowadzenie łatwo czytelnych i porównywalnych stopni (dyplomów); 3) utworzenie ogólnoeuropejskiego systemu punktów zaliczeniowych, pozwalającego na przenoszenie osiągnięć (ECTS); 4) zintensyfikowanie mobilności studentów i pracowników europejskich szkół wyższych; 5) współdziałanie w zakresie zapewniania jakości kształcenia; 6) promocja europejskiego wymiaru edukacji wyższej utworzenie kierunków lub modułów o tematyce europejskiej; 7) propagowanie i budowanie struktur dla uczenia się przez całe życie (realizowane np. przy pomocy programu Uczenie się przez całe życie, z ang. LLP the Lifelong Learning Programme); 8) poprawa współpracy pomiędzy uczelniami a studentami; 9) promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na świecie; 10) zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem edukacji, badań i innowacji; synergia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiego Obszaru Badawczego; 11) nacisk na społeczny wymiar kształcenia: stworzenie równego dostępu do szkolnictwa wyższego - w tym możliwości ukończenia studiów - wszystkim chętnym niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego poprzez zapewnienie właściwego wsparcia finansowego, doradztwa zawodowego i osobistego; 12) zwiększenie zatrudnialności absolwentów, czyli zdolności do znalezienia i utrzymania zatrudnienia oraz mobilności na rynku pracy; 13) wprowadzenie suplementu do dyplomu wydawanego nieodpłatnie wszystkim absolwentom studiów wyższych; 14) zmiana w podejściu do procesu kształcenia przejście na kształcenie zorientowane na studenta (zamiast na nauczyciela). 5

6 Powyższe obszary działań ściśle się ze sobą wiążą. Elementem, który spaja wiele z nich, są ramy kwalifikacji. Ich wprowadzenie stanowi w tej chwili jeden z głównych priorytetów dla wszystkich krajów Wspólnej Europy. Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) dla szkolnictwa wyższego to wprowadzana we wszystkich krajach Unii Europejskiej szczególna metoda opisu i budowy programów kształcenia. Metoda ta koncentruje się na efektach kształcenia, podporządkowując im proces kształcenia. System kształcenia właściwy dla KRK jest zorientowany na studenta. W systemie tym projektowanie programu studiów rozpoczyna się od określenia efektów kształcenia, a więc tego, co student będzie wiedział, rozumiał i potrafił zrobić po ukończeniu studiów. Bazując na tych efektach kształcenia, ustala się treści programowe i metody kształcenia dla danego programu studiów, a także sposoby walidacji, czyli sprawdzania, czy dany student osiągnął zakładane efekty kształcenia. W polskim systemie KRK efekty kształcenia zostały podzielone na 3 rodzaje: 1. wiedzę, 2. umiejętności, oraz 3. kompetencje personalne i społeczne. Prawidłowa budowa programów kształcenia z uwzględnieniem efektów kształcenia i właściwa realizacja procesu kształcenia powinna prowadzić do osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia. Aby to osiągnąć, niezbędne jest wdrażanie różnych form oceny jakości na poziomie uczelni oraz wydziału. Jest to możliwe poprzez powoływanie jednostek odpowiedzialnych za opracowanie systemu zapewnienia jakości i zarządzania jakością kształcenia oraz opracowywanie procedur dotyczących różnych elementów procesu dydaktycznego, w tym m.in. zatwierdzanie i modyfikacja programów, procedur egzaminacyjnych oraz kontrola i monitorowanie losów absolwentów danego Wydziału i Uczelni. Rozporządzenie Ministra NiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445) w paragrafie 11, punkcie 1, nakłada obowiązek utworzenia wewnętrznego systemu kształcenia w Uczelni: Wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący się do wszystkich etapów procesu dydaktycznego, uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywane przez studentów, o których mowa w art

7 ust. 3, oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni. Zgodnie z tym rozporządzeniem, rektor danej uczelni jest odpowiedzialny za wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w jednostce. Najważniejsze zadania tego systemu to Weryfikacja i ocena efektów kształcenia na kierunku studiów. Analiza ocen dokonywanych przez studentów. Analiza wniosków z monitorowania kariery absolwentów. Doskonalenie programu kształcenia. W celu ustalenia, jakie są ogólne zalecenia dla tworzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia należy w pierwszej kolejności odnieść się do uchwały Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r. Uchwała ta określa jakie są kryteria dla skutecznego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia: 1) Struktura podejmowania decyzji w zarządzaniu jakością jest przejrzysta i zapewnia udział pracowników, studentów, doktorantów, słuchaczy oraz interesariuszy zewnętrznych w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących jakości kształcenia; 2) wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia mają charakter kompleksowy, przeciwdziałają powstawaniu zjawisk patologicznych i zapewniają weryfikację i ocenę efektywności wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia, w tym umożliwiają: a) ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia zdefiniowanych dla prowadzonych przez jednostkę studiów; b) udział pracodawców w określaniu i ocenie efektów kształcenia; c) monitorowanie losów absolwentów w celu oceny efektów kształcenia na rynku pracy; d) funkcjonowanie systemu informacyjnego, tj. sposobu gromadzenia, analizowania i wykorzystywania informacji stosownych w zapewnieniu jakości kształcenia; 7

8 e) publiczny dostęp do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji o programach studiów, zakładanych i aktualnych efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów; 3. Jednostka dokonuje systematycznej oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewniania jakości, a jej wyniki wykorzystuje do doskonalenia polityki zapewniania jakości kształcenia Cele prowadzenia badań monitoringu losów absolwentów Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych są obecnie uznawane za pierwszoplanowe działania w podwyższaniu jakości programów kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wyniki analiz tych badań wykorzystuje się także do ewaluacji programu studiów oraz udoskonalenia i rozwoju ich harmonogramów, a także do oceny poziomu prowadzonych przez szkoły wyższe studiów czy porównań z innymi uczelniami uczestnikami badania. Badania te są pomocne także w tworzeniu baz danych absolwentów oraz promocji kształcenia ustawicznego i programu europejskiego kształcenia przez całe życie. Upowszechnienie informacji o losach zawodowych absolwentów, ich statusie na rynku pracy, wysokości osiąganych dochodów, formach zawieranych umów o pracę ma niezaprzeczalny wpływ na dokonywane przez młodzież wybory ścieżki kariery zawodowej. Priorytetem badania losów absolwentów jest również analiza zatrudnienia i sytuacji zawodowej absolwentów od momentu ich wejścia na rynek pracy i pierwszych lat ich kariery zawodowej oraz ocena przydatności ich kompetencji w pracy zawodowej. Dzięki analizom tych badań możliwe jest wskazanie różnic pomiędzy rynkami pracy poszczególnych regionów w danym kraju czy zbadanie mobilności przestrzennej absolwentów. Ponadto, dane te mogą być wykorzystywane w badaniach komercyjnych oraz przeprowadzanych przez instytucje pożytku publicznego oraz mogą służyć do monitorowania dyskryminacji rasowej, płciowej, religijnej, itp. Cele szczegółowe: 1) Pozyskanie aktualnej, syntetycznej informacji nt. liczby studentów i absolwentów kształconych na badanych kierunkach i w poszczególnych zawodach. 2) Pozyskanie aktualnej, syntetycznej informacji nt. liczby szkół wyższych w danym województwie, regionie, kształcących w regulowanych zawodach medycznych i innych nieregulowanych zawodach medycznych. 8

9 3) Określenie głównych determinant wyboru poziomu i kierunku edukacji. 4) Określenie ścieżki kariery zawodowej absolwentów badanych kierunków. 5) Udzielenie odpowiedzi na pytanie: Na jakim poziomie jakości, szkoły wyższe oferujące kształcenie na kierunkach objętych badaniem, przygotowują absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy? 6) Zidentyfikowanie głównych barier utrudniających absolwentom szkół wyższych badanych kierunków efektywne poszukiwanie i pozyskiwanie pracy. 7) Ocena stopnia nasycenia regionalnego rynku pracy absolwentami danego kierunku kształcenia aktualnie i w najbliższej przyszłości. 8) Ocena poziomu migracji krajowych i zagranicznych absolwentów badanych kierunków. 9) Określenie poziomu wynagrodzeń otrzymywanych przez absolwentów badanych kierunków Grupy docelowe badań monitoringu losów absolwentów Krąg odbiorców informacji na temat ścieżek karier absolwentów po studiach jest szeroki. Do grup docelowych należą m.in.: 1) władze uczelni, 2) kandydaci na studia wyższe, 3) pracodawcy, 4) jednostki samorządu terytorialnego, 5) jednostki rządowe, w tym departamenty planowania odpowiednich Ministerstw resortowych. Do wyników tych badań sięgają także pracodawcy, stowarzyszenia zawodowe, doradcy zawodowi, naukowe zespoły badawcze oraz sami absolwenci. Wiele szkół wyższych decyduje się na opublikowanie wyników badania w Internecie. Informacje na temat kariery zawodowej absolwentów są traktowane jako jedna z form promocji uczelni i jej oferty dydaktycznej. 9

10 1.4. Narzędzia badawcze badania monitoringu losów absolwentów Dane zbierane są za pomocą kwestionariusza w wersji papierowej lub on-line. Mogą zawierać pytania zamknięte i otwarte, pogrupowane w następujące obszary tematyczne: 1) dane personalne i cechy demograficzno-społeczne w momencie badania, 2) sytuacja edukacyjno-zawodowa w momencie badania, 3) zatrudnienie w momencie badania (obecne miejsce i rodzaj wykonywanej pracy, główne obowiązki służbowe, tytuł zawodowy, nazwa zajmowanego stanowiska, rodzaj umowy, roczna płaca, wielkość miesięcznych zarobków, poziom zadowolenia z aktualnie wykonywanej pracy, nazwa pracodawcy, przydatność wiedzy zdobytej na studiach w aktualnej pracy zawodowej), 4) zatrudnienie do momentu badania (liczba dotychczasowych pracodawców, sposób zarobkowania, czas pozostawania bez pracy po opuszczeniu uczelni, czynniki wpływające na trudności ze znalezieniem pracy), 5) dalsza edukacja (nazwa kursu, obszar dokształcania, nazwa instytucji, przyczyny dokształcania, sposób finansowania dalszej edukacji), 6) pytania tylko dla absolwentów, którzy uzyskali nauczycielskie kwalifikacje zawodowe (zatrudnienie w zawodzie nauczyciela, nauczanie w szkołach publicznych lub prywatnych, podstawowych, gimnazjalnych lub średnich, itd.) 7) pytania tylko dla absolwentów studiów niestacjonarnych (przyczyna wyboru studiów, praca podczas studiów, zakres wsparcia uzyskanego od pracodawcy). W części otwartej kwestionariusza zbierane są informacje na temat: 1) sytuacji rodzinnej absolwenta i jego rodziców (np. stan cywilny, kraj pochodzenia, zawód rodziców, ilość posiadanych dzieci), 2) ukończonych studiów wyższych (frekwencja na zajęciach, przerywanie edukacji, opóźnienia w zaliczaniu przedmiotów, studia za granicą i wyjazdy zagraniczne, itp.) 3) doświadczenia zawodowego zdobytego na studiach (stopień powiązania ukończonego kierunku studiów z pierwszą pracą, praktyki, staże, praca w czasie studiów, praca wakacyjna, zdobyta praktyczna znajomość nowoczesnych technologii IT oraz języków obcych, istota i ranga różnorodnych umiejętności niezbędnych do wykonywania obecnej pracy, w tym: umiejętności analitycznego 10

11 myślenia, pracy w grupie, negocjacji, zarządzania, planowania finansowego i budżetowania działalności, znajomości przepisów prawnych, itp.) 4) możliwości i planów kontynuowania dalszej nauki i studiów, 5) opinii o ukończonej uczelni (warunki studiowania, satysfakcja ze studiów, itp.), 6) perspektyw dalszego zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej, 7) stanu zdrowia i warunków mieszkaniowych, 8) historii pracy zawodowej (gdzie i jak długo pracował absolwent po zakończeniu studiów możliwe schematyczne opracowanie specjalistycznego kalendarza z podziałem na miesiące i lata w celu dokładnego ustalenia przebiegu kariery); Wśród analizowanych w badaniu zagadnień znajdują się także pytania o: sposoby poszukiwania zatrudnienia, charakter prac podejmowanych przez absolwentów w ciągu pięciu/dziesięciu lat od zakończenia edukacji czy też rodzaj umowy zawieranej z pracodawcą w tym okresie. Na końcu kwestionariusza powinna być zamieszczona informacja o dacie kolejnej fazy badania, przeprowadzanej po określonym czasie od zakończenia studiów wyższych, ustalonym odgórnie w harmonogramie badania losu absolwentów danej uczelni. Absolwent ma możliwość odmowy dalszego uczestnictwa w badaniu. Respondenci mogą dodawać też własny komentarz na temat przeprowadzanego badania ankietowego Metodologia badania Do prowadzenia badania losu absolwentów uczelni wyższych jest rekomendowana metoda badania ilościowego, która bazuje na założeniu, iż powinna ona dostarczać informacje o takim zakresie, aby zgromadzone dane udzielały odpowiedzi na pytania wymagające szacunków i konstrukcji modeli probabilistycznych. Z drugiej strony, musi ona pozwolić na uzyskanie wieloczynnikowych charakterystyk statystycznych pozwalających na eksplorację, opis i wyjaśnienie problemu w parametryczno-wskaźnikowej analizie danych. Formalnej podstawy dla rozwiązań w tej materii dostarcza metodologia stosowana w statystyce publicznej, której zasadniczym celem jest standaryzacja procedur badawczych na każdym poziomie realizacji badania. 11

12 II. Zakres realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe w wybranych krajach Europy Jako pierwsze badanie losów absolwentów w Europie przeprowadziły Niemcy. W 1989 roku firma HIS GmbH (Hochschul Informations System GmbH) zrealizowała projekt pod nazwą Absolventenforschung und Lebenslanges Lernen (Badanie absolwentów i kształcenia ustawicznego). Następnie sytuację zawodową swoich absolwentów zaczęły analizować takie kraje jak Wielka Brytania oraz Włochy. W 1994 roku rozpoczęły się dwa badania: brytyjskie Destinations of Leavers from Higher Education (DLHE Sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy) i włoskie Profilo dei laureati (Charakterystyka absolwenta). W 1997 roku pierwsze badanie absolwentów uczelni wyższych przeprowadziła Francja. Realizacją przedsięwzięcia zajęła się instytucja Centre d études et de recherché sur les qualifications (CEREQ - Centrum Studiów i Badań nad Kwalifikacjami). W 2004 roku badanie Zatrudnienie i kariera absolwentów szkół wyższych w formie pilotażowej zrealizowała Finlandia. W 2009 roku monitorowanie karier młodych absolwentów rozpoczęła Austria. Projekt Arbeitssituation von Universitaets und Fachhochschulabsolvent Innen (ARUFA - Sytuacja zawodowa absolwentów uniwersytetów oraz zawodowych szkół wyższych) został zrealizowany przez niemiecki instytut Das Internationale Zentrum für Hochschulforschung Kassel (INCHER Kassel) przy współpracy z Uniwersytetem Alpen-Adria w Klagenfurcie. Powyżej wymienione instytucje monitorujące losy absolwentów nie działają na jednolitych zasadach. Niektóre z nich są kontrolowane przez państwo lub samorządy (francuski CEREQ czy niemiecki HIS) i są przez nie dofinansowane. Inne instytucje funkcjonują na zasadach komercyjnych. Różne są także sposoby pozyskiwania środków na przeprowadzane badania. W Austrii, Francji i Niemczech sponsorem projektów o zasięgu ogólnokrajowym są ministerstwa odpowiedzialne za sprawy nauki i szkolnictwa wyższego. Nawet, jeśli nie finansują badania w całości, to pokrywają znaczną część jego kosztów. W Wielkiej Brytanii i Finlandii fundusze na realizację projektu pochodzą z własnych budżetów szkół wyższych. W przypadku uczelni we Włoszech, środki na realizację systemu monitorowania karier absolwentów pochodzą z trzech źródeł: 40% wydatków finansują uczestniczące w 12

13 nim szkoły wyższe, 25% kosztów pokrywa Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, a pozostałe środki pozyskiwane są od pracodawców Monitoring losów absolwentów w Niemczech W Niemczech śledzeniem losów zawodowych absolwentów zajmują się dwie instytucje. Za regularne badania na poziomie krajowym odpowiada HIS GmbH (Hochschul Informations System GmbH). Analizy przeprowadza także instytut INCHER (Das Internationale Zentrum für Hochschulforschung) przy Uniwersytecie w Kassel. Oferta organizacji skierowana jest wyłącznie do uczelni. HIS oferuje dostawę m.in. oprogramowania informatycznego do zarządzania badaniami monitoringu losów absolwentów oraz wsparcie logistyczno-techniczne (IT). Aktualnie badaniami objętych jest 80% absolwentów niemieckich szkół wyższych. Badanie HIS Począwszy od 1989 roku HIS przeprowadza badanie raz na cztery lata. Ostatnia edycja badania miała miejsce w 2009 roku. Kwestionariusze wypełniają zarówno absolwenci uniwersytetów, jak i zawodowych szkół wyższych. Od 2005 roku badaniami objęci są zarówno absolwenci studiów licencjackich, jak i magisterskich ze względu na trzystopniowy system studiów. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie absolwentów. Dobór próby badawczej opiera się na trzech kryteriach. Są to: kierunek ukończonych studiów, rodzaj ukończonych studiów (jednolite magisterskie, magisterskie uzupełniające, licencjackie) i typ ukończonej szkoły wyższej (wyższa szkoła zawodowa lub uniwersytet). Badanie jest panelowe. Pierwsze badanie następuje po około roku od ukończenia studiów, druga ankieta jest wypełniania około pięć lat po uzyskaniu dyplomu. Ostatnie, trzecie badanie ma miejsce 10 lat po ukończeniu uczelni wyższej. Absolwenci otrzymują do wypełnienia drukowany kwestionariusz ankiety. Wykorzystywane są pytania otwarte, półotwarte i zamknięte. W 2005 roku do badania wytypowano absolwentów. Ankietę wypełniło osób. Stopa zwrotu wyniosła około 30%. Główne informacje o badaniu HIS: Organizator badania: HIS przedsiębiorstwo państwowe 13

14 Częstotliwość przeprowadzania kolejnych edycji: - raz na cztery lata Procedura badawcza: - badanie panelowe przeprowadzane jest po 1, 5 i 10 latach od ukończenia studiów przez absolwenta, Narzędzia badawcze: - ankieta papierowa Populacja badana: - absolwenci studiów licencjackich, - absolwenci studiów magisterskich, Wielkość populacji badanej: - około 47 tys. absolwentów, Stopa zwrotu ankiet: - około 30% Prezentacja wyników badania: - ogólny raport podsumowujący, - opracowania tematyczne. Badanie INCHER Instytut INCHER działa jako jednostka Uniwersytetu Kassel. Głównym obszarem badań jest szkolnictwo wyższe, w tym badanie losów zawodowych absolwentów w różnych krajach Europy. INCHER uczestniczy zarówno w badaniach na poziomie krajowym (KOAB - Kooperationsprojekt Absolventenstudien), jak i międzynarodowym (m.in. udział w sieci CHEERS i REFLEX ). Dodatkowa działalność Instytutu to szkolenia dotyczące metod badania losów absolwentów dla pracowników uczelni włączonych w projekt oraz uczelni zainteresowanych wdrożeniem badania losu absolwentów. Od 2010 roku projekt finansowany jest wyłącznie przez zaangażowane w projekt uczelnie wyższe. 14

15 Główne informacje o badaniu INCHER: Organizator badania: Instytut INCHER instytut badawczy działający przy Uniwersytecie w Kassel, Częstotliwość przeprowadzania kolejnych edycji: - raz na rok Procedura badawcza: - badanie panelowe przeprowadzane jest po 1,5 i 4,5 roku od ukończenia studiów przez absolwenta, Narzędzia badawcze: Populacja badana: - ankieta papierowa (do wyboru przez absolwenta) - ankieta on-line (do wyboru przez absolwenta) - absolwenci studiów licencjackich, - absolwenci studiów magisterskich, - absolwenci studiów doktoranckich Wielkość populacji badanej: - około 100 tys. absolwentów, Stopa zwrotu ankiet: - około 50% Prezentacja wyników badania: - indywidualne raporty podsumowujące dla każdej szkoły uczestniczącej w badaniu, - opracowania tematyczne Monitoring losów absolwentów w Wielkiej Brytanii Badaniem absolwentów w Wielkiej Brytanii zajmuje się instytucja prywatna - The Higher Education Statistics Agency (HESA - Agencja Statystyczna Szkolnictwa Wyższego). 15

16 Agencja powstała w 1993 roku, w wyniku porozumienia rządu z instytucjami finansującymi uczelnie wyższe (ang. funding councils) oraz uniwersytetami. Zadaniem agencji jest zbieranie informacji na temat szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii. HESA obsługuje i jest finansowana przez wszystkie brytyjskie uczelnie otrzymujące środki publiczne i dostarcza informacji, jakich potrzebuje rząd i jego agencje do podejmowania decyzji politycznych. HESA umożliwia również uczelniom rozliczanie się ze swej działalności przed społeczeństwem. Zbierane dane dotyczą studentów, uczelni i kierunków wybieranych przez studentów, pracowników oraz spraw finansowych i są wykorzystywane do opracowania zestawu wskaźników efektywności, które obejmują wskaźniki dotyczące wzrostu odsetka studentów pochodzących z określonych grup czy środowisk, odsetka studentów przerywających studia i odsetka studentów kończących studia oraz wyniki działalności badawczej i informacje o zatrudnieniu absolwentów. Do jej obowiązków należy również archiwizowanie danych niezbędnych do planowania rozwoju szkół wyższych, tworzenie polityki w zakresie szkolnictwa wyższego czy też upublicznianie statystyk na temat brytyjskiej edukacji. Sponsorzy badania losów absolwentów mogą również umieszczać w kwestionariuszu dodatkowe pytania. Mają także możliwość dołączenia do ankiety własnych materiałów informacyjno-promocyjnych (np. oferta studiów podyplomowych, doktoranckich, itp.). Główne informacje o badaniu HESA: Organizator badania: HESA instytucja prywatna, Częstotliwość przeprowadzania kolejnych edycji: - raz na rok Procedura badawcza: - badanie panelowe przeprowadzane jest po 6 miesiącach i 3 latach od ukończenia studiów przez absolwenta, Narzędzia badawcze: - ankieta papierowa (do wyboru przez absolwenta), - ankieta on-line (do wyboru przez absolwenta), - ankieta telefoniczna w przypadku braku zwrotu ankiety 16

17 w okresie 1 m-ca od pobrania ankiety, Populacja badana: - absolwenci studiów licencjackich, - absolwenci studiów magisterskich, - absolwenci studiów doktoranckich Wielkość populacji badanej: - około 100 tys. absolwentów, Stopa zwrotu ankiet: - około 50% dla absolwentów studiów stacjonarnych, - ok. 70% dla absolwentów studiów niestacjonarnych, - ok. 50% dla absolwentów - obcokrajowców studiujących czasowo lub stale w Wielkiej Brytanii, Prezentacja wyników badania: - ogólny raport podsumowujący, - płatne raporty szczegółowe z wybranych tematów (m.in. wynagrodzenia, branże, regiony, narodowości), - usługi komercyjne z zakresu przygotowania raportów o określonej zawartości, - mobilne aplikacje do przeglądania danych, - możliwość pobrania pełnych danych do własnego użytku, - dane z okresu dwóch ostatnich lat do wglądu tylko w przypadku płatnej subskrypcji, 2.3. Monitoring losów absolwentów we Włoszech We Włoszech badanie losów absolwentów szkół wyższych umożliwia internetowy system AlmaLaurea (AL). Od 2001 roku jego obsługą zajmuje się konsorcjum włoskich uniwersytetów (w 2009 roku było 62 uczelnie wyższe w systemie). Jest to prywatna organizacja non-profit. Uniwersytety, które chcą być członkiem konsorcjum, muszą uiścić jednorazową opłatę w wysokości od do EUR. Dodatkowo raz do roku pobierana jest opłata za wprowadzenie danych o absolwentach do bazy AL. W 2010 roku stawka za jednego absolwenta wyniosła 5,96 EUR + 20% VAT. Wsparcia 17

18 merytorycznego i finansowego udziela Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, które jest zleceniodawcą całego przedsięwzięcia. Dostarcza ono 25% potrzebnych środków pieniężnych. W systemie AL gromadzone są także życiorysy zawodowe absolwentów włoskich uczelni (w 2010 roku w bazie zamieszczonych było 1,5 mln CV absolwentów). Z tych informacji korzystają głównie przedsiębiorstwa, które są kolejnym źródłem finansowania przedsięwzięcia. W finansowanie badań losów zawodowych absolwentów we Włoszech zaangażowane są zatem nie tylko pojedyncze uczelnie wyższe, ale także państwo oraz pracodawcy. AL stanowi zatem bazę potencjalnych pracowników, platformę do komunikowania się młodych ludzi z przedsiębiorcami. Twórcy systemu są przekonani, że tego typu dialog uczelni ze światem biznesu to doskonały sposób na wspomaganie procesów rekrutacyjnych zarówno we Włoszech, jak i w całej Europie. Cele i założenia systemu AL są zbieżne z tymi, które propaguje się w Strategii Lizbońskiej. Istotnie, jak wynika z przeprowadzonych badań, osoby, które ukończyły uniwersytet włoski zrzeszony w konsorcjum AL mają mniej problemów ze znalezieniem pracy. Umieszczenie życiorysu w AL zmniejsza prawdopodobieństwo bezrobocia średnio o 1,6 punktu procentowego. Główne informacje o badaniu AlmaLaurea: Organizator badania: AlmaLaurea (AL) organizacja non-profit, Częstotliwość przeprowadzania kolejnych edycji: - raz na rok, Procedura badawcza: - badanie panelowe przeprowadzane jest po 1 roku, 3 i 5 latach od ukończenia studiów przez absolwenta, Narzędzia badawcze: - ankieta on-line (do wyboru przez absolwenta), - ankieta telefoniczna (do wyboru przez absolwenta), 18

19 Populacja badana: - absolwenci studiów licencjackich, - absolwenci studiów magisterskich, - absolwenci studiów doktoranckich, Wielkość populacji badanej: - około 210 tys. Absolwentów (2009 rok), Stopa zwrotu ankiet: - W 2008 roku ankietę on-line wypełniło 41% absolwentów szkół zrzeszonych w konsorcjum AL, - Odsetek wypełnienia ankiety telefonicznej sięgał 81%, Prezentacja wyników badania: - ogólny raport podsumowujący, - baza danych on-line z załączonymi CV studentów i absolwentów do wglądu przez sponsorów badań oraz podmioty, które zapłaciły za subskrypcję baz danych Monitoring losów absolwentów we Francji Centre d études et de recherché sur les qualifications (CEREQ - Centrum Studiów i Badań nad Kwalifikacjami) to instytucja publiczna podlegająca Ministerstwu Edukacji Narodowej i Ministerstwu Pracy i Zdrowia Francji. Losy absolwentów szkół wyższych to tylko jeden z wielu obszarów badawczych organizacji CEREQ. Obecnie zatrudnia ona 120 specjalistów. Finansowanie działalności leży w gestii państwa. Budżet CEREQ na 2010 rok został oszacowany na 11,7 mln EUR. Ostatnie badanie zostało przeprowadzone w 2007 roku i dotyczyło absolwentów, którzy ukończyli edukację w 2004 roku, w dniu badania mieszkali na terenie Francji oraz nie mieli więcej niż 35 lat. W tej edycji badania przeprowadzono wywiady z 65 tys. osób, co stanowi około 9% absolwentów wszystkich szkół we Francji w 2007 roku. Absolwenci szkół wyższych to tylko część próby badawczej. Stopa zwrotu w tym badaniu wynosiła ok. 18%, gdyż wstępnie wytypowanych do badania było osób. Główne informacje o badaniu CEREQ: 19

20 Organizator badania: CEREQ publiczny instytut badawczy, Częstotliwość przeprowadzania kolejnych edycji: - raz na 3 lata Procedura badawcza: - badanie panelowe przeprowadzane jest po 3, 5,7 i 10 latach od ukończenia studiów przez absolwenta, Narzędzia badawcze: - ankieta telefoniczna do wyboru przez absolwenta Populacja badana: - absolwenci studiów licencjackich, - absolwenci studiów magisterskich, - absolwenci studiów doktoranckich, Wielkość populacji badanej: - około 65 tys. absolwentów (2007 rok), Szkoły uczestniczące w badaniu: - losowy dobór uczestników spośród szkół średnich, zawodowych, wyższych, w tym absolwenci studiów dwuletnich, licencjackich, magisterskich, doktoranckich, absolwenci szkół średnich i zawodowych, Stopa zwrotu ankiet: - około 50% Prezentacja wyników badania: - ogólny raport podsumowujący, - opracowania tematyczne. 20

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUINIU ZARZĄDZENIE Nr 124 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Cel badań: Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy zawodowej zgodniej

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wersja dokumentu: 1.6 Data dokumentu: Status dokumentu: Zatwierdzony

Zawartość. Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wersja dokumentu: 1.6 Data dokumentu: Status dokumentu: Zatwierdzony Załącznik nr 2 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego oraz ramowe zasady

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Szczecin, kwiecień 2013r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, kwiecień 2013r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Raport z przeprowadzonej analizy DeskReasearch oraz badań własnych dla projektu pn. AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński i dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Monitoring losów zawodowych, Biura Karier UMK

Monitoring losów zawodowych, Biura Karier UMK Monitoring losów zawodowych, Biura Karier UMK Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, 28.10.2013 Tomasz Jankowski, Jakub Romański Biuro Karier UMK Założenia badania Obowiązki ustawowe Ustawa z dnia 18 marca

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 5. Monitorowanie losów absolwentów Procedury: 5.1. Badanie losów zawodowych absolwentów i ich opinii o ukończonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Monitoring losów absolwentów

Monitoring losów absolwentów Człowiek najlepsza inwestycja Monitoring losów absolwentów Informacje podstawowe Monitoring dlaczego jest tak istotny? 1. Odpowiada na pytanie Czy uczelnia skutecznie przygotowuje absolwenta do realiów

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego?

Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego? Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego? Marek Wilczyński Ekspert boloński Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Połaniec 3 grudnia 2012 r. W prezentacji wykorzystano materiały opracowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

ZASIĘGANIA OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ZASIĘGANIA OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-A3 ZASIĘGANIA OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Opracował Sprawdził Zatwierdził Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Kierownik

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta IV Kongres Akademickich Biur Karier 14 października 2015 r.; Warszawa Raport nt. akademickich biur karier

Bardziej szczegółowo

Przeszłość na usługach przyszłości

Przeszłość na usługach przyszłości Przeszłość na usługach przyszłości Jak wykorzystać wyniki badań losów zawodowych w praktyce szanse i zagrożenia; doświadczenia krajowe. Grażyna Śliwińska Kraków, czerwiec 2015. Przeszłość na usługach przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK Metody-Doświadczenia-Efekty Justyna Łuksza Ośrodek Badań Losów Zawodowych Absolwentów Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Ekspertka Bolońska Uniwersytet im. A.

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Dr inż. Dorota Piotrowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 27 marca 2012r. SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS

Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Zespół Ekspertów Bolońskich Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS Beata Skibińska, FRSE Grotniki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie BIURO KARIER Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie absolwenci 2014 r. Krosno, kwiecień 2015 r. Opracowanie wyników ankiet dotyczących losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg PB Podpisanie Deklaracji Bolońskiej rok państw Europy Regularne Konferencje Ministrów co dwa lata Komunikat Ministrów P

Organizacja i przebieg PB Podpisanie Deklaracji Bolońskiej rok państw Europy Regularne Konferencje Ministrów co dwa lata Komunikat Ministrów P Proces Boloński przemiany w szkolnictwie wyższym w dekadzie 1999-2009 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Politechnika Łódzka Zespół Ekspertów Bolońskich tsw.ife@p.lodz.pl Organizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/ 2014 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZSE W NOWYM SĄCZU

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/ 2014 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZSE W NOWYM SĄCZU LOSY ABSOLWENTÓW 2013/ 2014 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZSE W NOWYM SĄCZU Nasza szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania oraz absolwenci są przygotowani

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA WŁOSKIEGO (KOD 233014) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka włoskiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB

Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr 109/2011 z dnia 30.11.2011 r. oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla dyrektorów/ kierowników programów MBA 1

Kwestionariusz dla dyrektorów/ kierowników programów MBA 1 Kwestionariusz dla dyrektorów/ kierowników programów MBA 1 Część I. Dane podstawowe 1. programu: 2. podmiotu prowadzącego program: 3. Strona www 4. Dane adresowe 5. Charakter/ profil programu ogólny specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. OKREŚLENIE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Rekomendacja IKdsJK: EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Punktacja ECTS, stanowiąca jeden z filarów procesu bolońskiego, powstała w celu zapewnienia porównywalności efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Pion Współpracy i Rozwoju AGH Centrum Karier Kraków, 15 marca 2008 Analiza perspektyw zatrudnienia studentów

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2014 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Poznań 2015 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II. Organy dokonujące potwierdzania efektów uczenia się...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo