oraz pragmatyczne badania kliniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oraz pragmatyczne badania kliniczne"

Transkrypt

1 PRACE POGL DOWE ukasz KACZYÑSKI 1 Bogdan SOLNICA 1 Pragmatyczne badania kliniczne z randomizacj¹ jako Ÿród³o danych w ocenie efektywnoœci praktycznej technologii medycznych Pragmatic randomized controlled trials as a source of data in the assessment of effectiveness of medical technology 1 Zak³ad Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum Kierownik: Dr hab. Bogdan Solnica, prof. UJ Dodatkowe s³owa kluczowe: pragmatyczne badania z randomizacj¹ (prcts) ocena technologii medycznych (HTA) medycyna oparta o dowody naukowe (EBM) badania praktyczne projekt badania ocena jakoœci Additional key words: pragmatic randomized controlled trials (prcts) health technology assessment (HTA) evidence-based medicine (EBM) practical trials research design quality assessment Pozyskiwanie danych naukowych niezbêdnych do racjonalizacji decyzji odnoœnie polityki zdrowotnej sta³o siê nieodzownym elementem ustalania zasadnoœci finansowania konkretnej metody leczenia ze œrodków publicznych w ramach oceny technologii medycznych (HTA). Podstawowym Ÿród³em dowodów naukowych oceny technologii medycznych sta³y siê badania kliniczne z randomizacj¹ (RCTs, próby wyjaœniaj¹ce oceniaj¹ce skutecznoœæ kliniczn¹). Jest to spowodowane ich cechami metodologicznymi, redukuj¹cymi stronniczoœæ przy analizie otrzymywanych wyników, takimi jak losowy przydzia³ do grup badawczych czy zaœlepienie. Cechy te, podnosz¹ce wiarygodnoœæ rezultatów badañ RCTs, czyli stosowanie œciœle okreœlonych, idealnych warunków klinicznych dla wyselekcjonowanej grupy chorych, staj¹ siê jednak wad¹, która jeœli nie wyklucza, to powa nie zmniejsza mo liwoœæ przeniesienia otrzymanych wyników i wniosków na p³aszczyznê rzeczywistej praktyki lekarskiej. W takiej sytuacji du ¹ rolê zaczynaj¹ odgrywaæ badania dostarczaj¹ce informacji o efektywnoœci (effectiveness) - badania obserwacyjne, rejestry oraz pragmatyczne badania kliniczne z randomizacj¹ (prcts). Acquisition of scientific data needed to make rational decisions about health policy has became an important tool in determining the validity of the financing methods of treatment from public funds under the health technology assessment (HTA). The primary source of scientific evidence for health technology assessment are randomized controlled trials (RCTs, explanatory trials evaluating the efficacy), because of their features reducing methodological bias (e.g. randomization or blindness). These features may become a disadvantage, which seriously reduces the possibility of transfer of the results and conclusions to the level of routine practice. In this situation an important role begin to play studies that provide data on effectiveness - observational studies, registries and pragmatic randomized controlled trials (prcts). Adres do korespondencji: ukasz Kaczyñski Zak³ad Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej UJ CM ul. Kopernika 15a, Kraków Tel.: (12) , Fax: (12) Medycyna oparta o dowody naukowe (EBM, evidence-based medicine) sta³a siê z³otym standardem w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych doboru postêpowania w toku leczenia chorego [6]. Praktyka kliniczna oparta o najlepsze dostêpne dane naukowe zastêpuje tradycyjnie rozumian¹ sztukê lekarsk¹ bazuj¹c¹ na doœwiadczeniu zawodowym, subiektywnym doborze publikowanych danych czy osobistych przekonaniach praktykuj¹cych lekarzy [3]. EBM rozumiana jako sposób jej uprawiania opiera siê na trzech nastêpuj¹cych zasadach: (I) systematycznym opracowaniu danych naukowych o najwy szej jakoœci jako podstawie decyzji klinicznych, (II) w³aœciwej hierarchizacji otrzymanych danych oraz (III) konfrontacji dowodów naukowych z bilansem korzyœci, ryzyka i kosztów oraz obci¹ eñ dla chorego, z uwzglêdnieniem jego systemu wartoœci i preferencji [5]. Poza tworzeniem podstaw dla podejmowania trafnych decyzji klinicznych przy pracy z indywidualnym pacjentem, czy szerzej, uprawiania medycyny, EBM odgrywa istotna rolê w organizacji ochrony zdrowia. Pozyskiwanie, zgodnie z zasadami EBM, danych naukowych niezbêdnych do podejmowania racjonalnych decyzji dotycz¹cych polityki zdrowotnej sta³o siê równie standardem jej kszta³towania. Usystematyzowane dane naukowe s¹ nieodzownym elementem ustalania zasadnoœci finansowania metod leczenia, diagnostyki lub innych interwencji ze œrodków publicz- 703

2 nych w ramach oceny technologii medycznych (HTA, health technology assessment). EBM stanowi zatem czêœæ HTA, dostarczaj¹c¹ narzêdzi s³u ¹cych do gromadzenia i weryfikacji danych naukowych [4, 26]. HTA, a badania kliniczne z randomizacj¹ Ocena technologii medycznej polega na analizie danych naukowych uzyskanych w wyniku przegl¹du systematycznego publikacji w medycznych bazach danych (np. MEDLINE przez PubMed) i dokonaniu w oparciu o nie oceny skutecznoœci, op³acalnoœci oraz konsekwencji spo³ecznych, etycznych i prawnych (zarówno dla chorego, jak i dla systemu ochrony zdrowia) wprowadzenia procedury medycznej [5, 26]. Archetypowym Ÿród³em dowodów naukowych dla oceny technologii medycznych sta³y siê badania kliniczne z randomizacj¹ (RCTs, randomized controlled trials), w których pacjentów przydziela siê losowo do grupy ocenianej interwencji i do grupy kontrolnej. Znaczenie tych badañ okreœlaj¹ ich podstawowe cechy metodologiczne redukuj¹ce stronniczoœæ przy analizie otrzymywanych wyników, takie jak zastosowanie randomizacji, zaœlepienie (brak informacji) uczestników i badaczy wzglêdem stosowanej w badaniu interwencji, u ycie placebo czy œcis³a kontrola warunków przeprowadzania próby klinicznej [1]. Badania RCTs nale ¹ do grupy tzw. badañ wyjaœniaj¹cych (explanatory clinical trials), których g³ównym celem jest ocena skutecznoœci (efficacy) danej interwencji, a wiêc okreœlenie czy dana metoda postêpowania w kontrolowanych warunkach eksperymentu wp³ywa na wystêpowanie istotnych, ale ograniczonych punktów koñcowych [15]. Wszystkie za³o enia dotycz¹ce sposobu przeprowadzania badañ z randomizacj¹ (dok³adnie dobrana grupa pacjentów, œcis³e kryteria wykluczenia i w³¹czenia, dok³adne zdefiniowanie schematów leczenia, regularne wizyty kontrolne, ocena zgodnoœci z zaleceniami lekarskimi itp.) maj¹ prowadziæ do najbardziej obiektywnej oceny klinicznych efektów analizowanej interwencji [17]. Nie zawsze badania z randomizacj¹ spe³niaj¹ wszystkie wymienione powy ej kryteria, a zatem nie ka de ma ten sam stopieñ wiarygodnoœci. EBM dostarcza narzêdzi oceny tej wiarygodnoœci, np. jakoœæ badañ z losowym doborem chorych do poszczególnych grup interwencji okreœla siê w metaanalizach wykorzystuj¹c skalê Jadad, rekomendowan¹ tak e przez polsk¹ Agencjê Oceny Technologii Medycznych [10, 26]. Rzeczywiste warunki œwiadczenia opieki zdrowotnej, a badania kliniczne z randomizacj¹ Poprawne zaprojektowanie badañ z randomizacj¹ jest jednak czasami niemo liwe ze wzglêdów organizacyjnych lub etycznych (np. analiza skutecznoœci ró nych metod resuscytacji, ocena nara enia na alkohol etylowy) [5]. Ponadto, w czasie przeprowadzania oceny nowych technologii medycznych w oparciu o przegl¹dy systematyczne niejednokrotnie napotyka siê problem braku dostatecznej iloœci badañ z randomizacj¹, uniemo liwiaj¹cy wydanie rzeczowej opinii dotycz¹cej efektywnoœci klinicznej danej terapii b¹dÿ innej procedury medycznej. Co wiêcej, cechy badañ z randomizacj¹ maj¹ce gwarantowaæ wiarygodnoœæ ich wyników (œciœle okreœlone warunki kliniczne dla wyselekcjonowanej grupy chorych) staj¹ siê wad¹, która jeœli nie wyklucza, to powa nie zmniejsza mo liwoœæ przeniesienia otrzymanych wyników i wniosków na p³aszczyznê codziennej praktyki lekarskiej. Jest to niezmiernie wa ne ograniczenie, gdy faktycznie stwierdzano, e wyniki uzyskane w warunkach kontrolowanych nie by³y zgodne z oczekiwanym efektem zdrowotnym w codziennej praktyce. Przyk³adem mo e byæ zastosowanie u chorych z osteoporoz¹ fluorku sodu powoduj¹cego wzrost gêstoœci koœci poza krêgos³upem, ale tak- e, jak siê okaza³o, prawdopodobnie zwiêkszaj¹cego czêstoœæ z³amañ koœci [17]. Badania obserwacyjne i rejestry chorych W takiej sytuacji du ¹ rolê zaczynaj¹ odgrywaæ badania dostarczaj¹ce informacji o efektywnoœci (effectiveness) interwencji, tzn. o wyniku stosowania procedury w warunkach rutynowej praktyki lekarskiej [14]. Najczêœciej danych takich dostarczaj¹ wielooœrodkowe badania obserwacyjne lub rejestry chorych, o du ej skali, przedstawiaj¹ce wyniki dotycz¹ce jak najbardziej reprezentatywnej dla codziennych warunków grupy chorych [12]. Badania obserwacyjne, w których ekspozycja na analizowany czynnik lub interwencjê nie jest okreœlana przez œcis³y protokó³, jak w badaniach z randomizacj¹, stanowi¹ jednak mniej wiarygodne Ÿród³o informacji. Tym niemniej, odpowiednia ocena jakoœci badañ bez randomizacji, mo e dostarczaæ wartoœciowych danych naukowych, które mog¹ stanowiæ podstawê oceny danej interwencji w przypadku braku badañ z randomizacj¹ lub pozwalaæ na jej wartoœciow¹ analizê w rzeczywistych warunkach praktyki lekarskiej i odniesienie do wyników prób klinicznych z losowym doborem chorych [23]. Wytyczne Agencji Oceny Technologii Medycznych rekomenduj¹ jako narzêdzie oceny badañ obserwacyjnych skalê NOS - Newcastle-Ottawa Scale, która jest równie zatwierdzona przez Cochrane Non-Randomized Studies Methods Working Group [9, 26]. Kwestionariusz NOS sk³ada siê z 8 pytañ zgrupowanych w 3 podrozdzia³ach: dobór chorych; czynniki zak³ócaj¹ce; ekspozycja (badanie kliniczno-kontrolne retrospektywnie oceniaj¹ce zwi¹zek nara enia na potencjalny czynnik sprawczy z wystêpowaniem okreœlonego punku koñcowego) lub efekty zdrowotne (badanie kohortowe oceniaj¹ce w prospektywnej obserwacji wystêpowanie okreœlonego punktu koñcowego w grupach [kohortach] osób nara onych i nienara onych na dany czynnik lub interwencjê). Do ka dego z pytañ przygotowano kilka mo liwych odpowiedzi, z których tylko niektóre s¹ premiowane przyznaniem punktu w formie gwiazdki (ð). Zakres kwestionariusza NOS wynosi od 0 do 9 gwiazdek. Maksymalna iloœæ gwiazdek oznacza badanie najwy szej jakoœci [13, 24]. Twórcom skali zarzuca siê jednak brak opublikowania metodyki kwestionariusza w recenzowanych czasopismach, wykorzystanie do stosowania i rozpowszechniania skali jedynie strony internetowej oraz subiektywny wybór punktowanych odpowiedzi okreœlaj¹cych metodykê ocenianych badañ [20]. Ponadto, niedawny przegl¹d systematyczny, przedstawiaj¹cy ca³e spektrum narzêdzi do oceny jakoœci badañ bez randomizacji, podkreœla brak uniwersalnej metody oceny jakoœci takich badañ oraz wskazuje, e podstaw¹ do jej tworzenia powinien byæ konsensus dotycz¹cy sposobu w³aœciwej prezentacji wyników badañ obserwacyjnych, taki jak STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology). W konsensusie tym zaznaczono wyraÿnie, e nie jest on narzêdziem do oceny jakoœci badañ obserwacyjnych, jednak e opieraj¹c siê o podpunkty wyró nione w tej liœcie kontrolnej mo na wybraæ najwa niejsze elementy metodologiczne, które powinny zostaæ poddane ocenie w celu oszacowania wiarygodnoœci wyników prób klinicznych bez losowego doboru chorych [18, 23]. Warto dodaæ, e rozwijana obecnie koncepcja medycyny personalizowanej i paradygmatu badañ naukowych ukierunkowanych na indywidualnego pacjenta (patient-centered research paradigm) stwarza warunki do tego, e badania z randomizacj¹ maj¹ generowaæ hipotezê dotycz¹c¹ danej interwencji medycznej, natomiast próby obserwacyjne j¹ "potwierdzaæ, co równie podnosi rangê tej ostatniej grupy badañ [16]. Pragmatyczne badania kliniczne z randomizacj¹ W ostatnich latach pojawia siê szereg prób osi¹gniêcia kompromisu miêdzy uzyskaniem wysokiej jakoœci przeprowadzanych badañ oraz mo liwoœci¹ odniesienia ich wyników do realnych warunków realizacji œwiadczeñ w ochronie zdrowia (generalizability) [8]. Jedn¹ z ostatnio rozwijanych i na nowo odkrywanych metod jest prowadzenie pragmatycznych badañ klinicznych z randomizacj¹ (prcts, pragmatic randomized controlled trials). Zgodnie z definicj¹, badania te ³¹cz¹ w sobie cechy metodologii badañ RCTs z uwzglêdniaj¹ca realne warunki praktyki lekarskiej koncepcj¹ badañ obserwacyjnych [12]. Wielu badaczy twierdzi, e nie ma wyraÿnego podzia³u miêdzy badaniami RCTs, a prcts, a s¹ to jedynie okreœlenia odzwierciedlaj¹ce ró ne podejœcie do sposobu projektowania próby klinicznej. Wydzielenia obu grup badañ ju 40 lat temu dokonali Schwartz i Lellouch [19], proponuj¹c rozdzielenie prób klinicznych, które potwierdzaj¹ hipotezy patofizjologiczne (zw³aszcza relacje miêdzy podaniem leku a efektem klinicznym), od tych, które maj¹ dostarczaæ informacji pozwalaj¹cych podejmowaæ decyzje kliniczne b¹dÿ zwi¹zane z finansowaniem œwiadczeñ (interwencji) zdrowotnych. Wskazali oni równie, e wiêkszoœæ przeprowadzanych badañ klinicznych ma z natury charakter prób wyjaœniaj¹cych (RCTs), natomiast projekt badania o charakterze pragmatycznym z randomizacj¹ wymaga szczegó³owego uzasadnienia zastosowania takiego podejœcia. Przek³ada siê to na liczbê badañ prcts odnaj Kaczyñski i wsp.

3 Tabela I Zestawienie cech metodologicznych badañ wyjaœniaj¹cych i pragmatycznych z randomizacj¹ (zmodyfikowane za [1, 11]). Summary of the methodological features of explanatory and pragmatic randomized controlled trials (modified for [1, 11]). Brak kontroli Wiêksza spójnoœæ B adanie kliniczne z randomizacj¹ (RCTs) Badanie pragmatyczne z randomizacj¹ (prcts) Warunki eksperymentalne Ocena skutecznoœci eksperymentalnej Kontrola placebo punktów koñcowych nie bêd¹cych specyficznym i dla ocenianej interwencji Lepsze w przypadku ostrych, nag³ych schorzeñ Zaœlepienie chorych i badaczy w stosunku do interwencji Mniejsza liczba pacjentów Homogenna grupa pacjentów wewnêtrzna na rzecz mniejszej odniesienia wyników Krótszy okres obserwacji mo liwoœci zewnêtrznego Lekarze s¹ specjalnie wyszkoleni do podawania okreœlonej interwencji Leczenie standaryzowane wed³ug œciœle okreœlonego protoko³u badania Realne warunki œwiadczeñ w ochronie zdrowia Ocena efektywnoœci praktycznej Brak kontroli placebo Niespecyficzne efekty leczenia jako czêœæ oceny Lepsze w przypadku chorób przewlek³ych klinicznej Chorzy i badacze najczêœciej nie s¹ zaœlepieni, ale istnieje mo liwoœæ ukrycia przynale noœci chorych do grup w stosunku do osób oceniaj¹cych wyniki terapii Wiêksza liczba pacjentów Heterogenna grupa pacjentów Wiêksza spójnoœæ zewnêtrzna na rzecz mniejszej spójnoœci wewnêtrznej D³u szy okres obserwacji Lekarze biegli w rutynowej praktyce Rutynowe podejœcie do terapii, uwzglêdniaj¹ce mo liwoœæ zmiany schematu leczenia w zale noœci od indywidualnych potrzeb chorego A naliza chorych, którzy otrzymali leczenie, czêsto analiza w podgrupach Analiza chorych ITT (z intencj¹ wyleczenia) Jednoznacznie okreœlone punkty koñcowe Poszerzona ocena chorego odzwierciedlaj¹ca realne problemy pacjentów podczas stosowania leczenia Rycina 1 Kontinuum badañ wyjaœniaj¹cych i badañ pragmatycznych (w oparciu o [12, 25]). Continuum explanatory and pragmatic clinical trials (based on [12, 25]). dywanych w bazach informacji medycznych, których jest kilka tysiêcy razy mniej ni badañ RCTs - fakt ten mo e wynikaæ tak e ze specyficznych wymogów rejestracji technologii medycznych, której podstaw¹ ca³y czas s¹ informacje pochodz¹ce z badañ RCTs, zw³aszcza z zastosowaniem kontroli w postaci placebo [14, 22]. Podstawowe elementy pragmatycznych badañ klinicznych z randomizacj¹, których poprawne zaprojektowanie mo e zwiêkszaæ mo liwoœæ odniesienia otrzymywanych wyników do ca³kowitej populacji docelowej dla danej interwencji, obejmuj¹ odpowiedni dobór chorych i grupy porównawczej, okreœlenie elastycznoœci protoko³u badania, zapewnienie w³aœciwej liczebnoœci próby oraz sprecyzowanie oceny efektów zdrowotnych (punktów koñcowych) i stosowanych analiz statystycznych. W przypadku definiowania grupy poddanej interwencji istotne jest, aby by³a ona jak najbardziej reprezentatywna dla populacji docelowej dla danej technologii medycznej, a tak e, aby nie wykluczaæ z niej osób z innymi wspó³istniej¹cymi schorzeniami czy przyjmuj¹cych inne leki, czyli sytuacji, które s¹ bardzo czêste w warunkach codziennej praktyki. Podobnie powinno byæ w przypadku grupy kontrolnej - tak przyjête kryteria u³atwiaj¹ otrzymanie danych potrzebnych do poprawnego podejmowania decyzji w zakresie wyboru danego leczenia miêdzy opcjami terapeutycznymi. Protokó³ badania prcts nie powinien byæ œciœle zdefiniowany - powinien uwzglêdniaæ ewentualne zmiany w schemacie stosowanego leczenia, niekoniecznie wprowadzaæ zaœlepienie, a tak e umo liwiæ udzia³ w badaniu lekarzom, którzy zwykle zajmuj¹ siê stosowaniem danej metody, a nie tylko ekspertom z danej dziedziny. W³¹czenie do badania du- ej liczby pacjentów gwarantuje z kolei otrzymanie bardziej heterogennej grupy, co odpowiada rzeczywistym warunkom ochrony zdrowia, a tak e zapewnia uzupe³nienie strat wynikaj¹cych z wycofywania chorych podczas d³u szego okresu obserwacji. Stopieñ pragmatycznoœci próby zwiêksza tak e odpowiednia ocena efektów zdrowotnych, która nie powinna byæ ograniczona tylko do efektów biologicznych i standaryzowanych miar, ale powinna uwzglêdniaæ bardziej rutynowe miary wyników klinicznych, a zatem bardziej wszechstronny wp³yw ocenianej interwencji na stan zdrowia, równie w oparciu o dane demograficzne i ekonomiczne. Nale y równie pamiêtaæ, e choæ analizy powinny byæ przeprowadzane w oparciu o populacjê ITT (intention-to-treat), konieczne jest wprowadzenie mo liwoœci zmiany stosowanego leczenia w zale noœci od decyzji pacjenta [7, 11, 15]. Starania o jak najlepsze odzwierciedlenie warunków zwyk³ej praktyki lekarskiej w badaniach prcts poprzez szersze kryteria w³¹czenia, ograniczenie do minimum kryteriów wykluczenia, czy poszerzenie zakresu oceny stanu chorego, powoduj¹ co prawda zwiêkszenie pewnoœci, e wyniki bêd¹ mog³y mieæ zastosowanie (applicability) w ca³ej populacji docelowej dla danej interwencji, zmniejszaj¹ jednak stopieñ wewnêtrznej spójnoœci badania (internal validity) [8]. Warto tak e zaznaczyæ, e ograniczeniem pragmatycznych prób klinicznych jest du e zu ycie œrodków w toku ich przeprowadzania, m. in. koszty konieczne do wykonania analizy dla du ej populacji pacjentów [11, 17]. Mimo to pragmatyczne podejœcie w badaniach z randomizacj¹ zyskuje szczególne znaczenie, gdy badania obserwacyjne, choæ mog¹ byæ Ÿród³em istotnych danych dotycz¹cych rutynowej praktyki lekarskiej, bez losowego doboru chorych s¹ obarczone b³êdami ma³ej zgodnoœci z zaleceniami lekarskimi (compliance), mo liwoœci wyst¹pienia efektu placebo, wp³ywu nieznanych czynników predykcyjnych b¹dÿ stronniczoœci pacjentów lub badaczy [1]. Badania pragmatyczne odpowiadaj¹ zatem na najbardziej istotne dla chorego, jak i dla p³atnika publicznego pytanie o rzeczywist¹ skutecznoœæ porównawcz¹ danych interwencji i ich koszt w codziennej praktyce lekarskiej. Istotne jest równie prowadzenie ich obok badañ wyjaœniaj¹cych, co doprowadzi do uzyskania pe³nej odpowiedzi na postawione pytania dotycz¹ce 705

4 pierwotnych oraz publikacji o charakterze wtórnym [1, 11] zestawiono ró nice metodologiczne badañ z randomizacj¹ oraz pragmatycznych prób klinicznych z randomizacj¹ (tabela I). Wydaje siê, e wiêkszoœæ przedstawionych cech jest w obu typach prób przeciwstawna i powinna byæ jednoznacznie zdefiniowana w poszczególnych typach badañ z randomizacj¹. Jednak e zdecydowana wiêkszoœæ prób z randomizacj¹ pod wzglêdem metodycznym znajduje siê gdzieœ w kontinuum miêdzy idealnymi schematami badañ wyjaœniaj¹cych i pragmatycznych, a ich wiarygodnoœæ powinna byæ rozpatrywana pod k¹tem prawdopodobnych Ÿróde³ b³êdów, w zale noœci od za³o onego celu badania (Ryc. 1) [7]. Rycina 2 Wykres narzêdzia PRECIS - litera "W" symbolizuje "wyjaœniaj¹cy" koniec wykre-su prezentuj¹cego kontinuum badañ wyjaœniaj¹cych i pragmatycznych: (A) pusty; (B) przedstawiaj¹cy badanie wyjaœniaj¹ce; (C) przedstawiaj¹cy badanie pragma-tyczne (zmodyfikowane za [21]). "Wheel" of the pragmatic-explanatory continuum indicator summary (PRECIS) tool. "W" represents the "explanatory" end of the pragmatic-explanatory continuum: (A) blank; (B) represents explanatory trial; (C) represents pragmatic trial (modified for [21]). skutecznoœci i efektywnoœci danej interwencji medycznej [14]. Badania RCTs, a próby prcts Na podstawie przegl¹du systematycznego przeprowadzonego w bazie Medline przez Pubmed za pomoc¹ kwerend pragmatic OR practical OR naturalistic OR real world, zgodnie z informacjami z rozdzia³u powy ej, odnaleziono kilkaset publikacji dotycz¹cych badañ o charakterze pragmatycznym. Na podstawie dostêpnych artyku³ów Badania prcts - problem projektowania i oceny jakoœci Problemem zatem staje siê okreœlenie czy projekt danego badania z randomizacj¹ mo e byæ traktowany jako pragmatyczny - najnowsze doniesienia prezentuj¹ próby stworzenia odpowiednich narzêdzi mog¹cych s³u yæ takiej ocenie: PRECIS (Pragmatic-Explanatory Continuum Indicator Summary) lub CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) [21, 27]. Podsumowanie cech metodologicznych okreœlaj¹cych charakter danego badania z randomizacj¹ zebrane jest w kwestionariuszu PRECIS - jest to narzêdzie s³u ¹ce badaczom do okreœlenia, w jakim stopniu projekt próby klinicznej odpowiada za³o onym celom badawczym. Kwestionariusz PRECIS mo na równie wykorzystaæ w celu oceny stopnia pragmatycznoœci badañ klinicznych ju opublikowanych. Analiza z u yciem tego narzêdzia polega na zaznaczeniu punktu na linii prostej dla danej domeny wykresu, którego odleg³oœæ od œrodka ko³a oznacza spe³nienie danych kryteriów (dla badañ RCTs bli ej œrodka, dla prób prcts dalej od œrodka), a nastêpnie po³¹czenie punktów lini¹ prost¹. W ramach PRECIS ocenia siê 10 nastêpuj¹cych elementów badania: kryteria w³¹czenia; czêstoœæ wizyt kontrolnych; doœwiadczenie lekarza w stosowaniu badanej interwencji; elastycznoœæ w stosowaniu badanej interwencji; doœwiadczenie lekarza w stosowaniu interwencji porównawczej; elastycznoœæ w stosowaniu interwencji porównawczej; stosowanie siê chorego do zaleceñ lekarskich; stosowanie siê badaczy do protoko³u badania; punkty koñcowe; analiza pierwotnych punktów koñcowych. Otrzymanie kszta³tu zbli onego do okrêgu bli ej œrodka wykresu wskazuje na charakter wyjaœniaj¹cy próby, natomiast dalej od œrodka na charakter pragmatyczny (rycina 2) - kszta³ty poœrednie dowodz¹, e badanie posiada cechy metodologiczne obu typów prób z randomizacj¹ [2, 21]. Z kolei kwestionariusz CONSORT jest narzêdziem s³u ¹cym do prawid³owego ra Kaczyñski i wsp.

5 portowania wyników pragmatycznych prób klinicznych na podstawie okreœlonej listy kontrolnej [2], któr¹ mo na wykorzystaæ tak- e do wyznaczenia newralgicznych elementów metodologicznych próby pragmatycznej, koniecznych do oceny jej jakoœci. Podsumowanie W toku oceny skutecznoœci interwencji w rzeczywistych warunkach praktyki lekarskiej zarówno badania bez randomizacji, jak i badania prcts, wykazuj¹ pewne ograniczenia metodologiczne. Ponadto informacje potrzebne do prawid³owej oceny efektywnoœci praktycznej przedstawione w wytycznych AOTM w sprawie oceny œwiadczeñ w ochronie zdrowia s¹ nieliczne i ma³o precyzyjne. Bior¹c pod uwagê powy sze fakty, konieczne jest usystematyzowanie najnowszej wiedzy na temat identyfikacji badañ prcts, ich metodologii, najnowszych wytycznych ich projektowania, a tak e oceny jakoœci. Da to podstawê poprawnej oceny efektywnoœci praktycznej w ramach HTA, opartej o dane z badañ obserwacyjnych oraz pragmatycznych badañ z randomizacj¹, które zestawione i porównane z wysokiej jakoœci danymi z badañ RCTs oceniaj¹cymi skutecznoœæ kliniczn¹, bêd¹ stanowiæ wiarygodn¹ ca³oœæ u³atwiaj¹c¹ podejmowanie trafnych decyzji w praktyce lekarskiej, jak i w organizacji ochrony zdrowia. Piœmiennictwo 1. Alford L.: On differences between explanatory and pragmatic clinical trials. N. Z. J. Physiother. 2007, 35, Chalkidou K., Tunis S., Whicher D. et al.: The role for pragmatic randomized controlled trials (prcts) in comparative effectiveness research. Clinical Trials Available at: pubmed/ Udostêpniono lipiec 18, Des Jarlais D.C., Lyles C., Crepaz N.: Improving the reporting quality of nonrandomized evaluations of behavioral and public health interventions: the TREND statement. Am. J. Public Health 2004, 94, Eddy D.: Health technology assessment and evidence-based medicine: what are we talking about? Value Health 2009, 12, S6. 5. Gajewski P., Jaeschke R., Bro ek J. et al.: Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny. Medycyna Praktyczna, Kraków, Gartlehner G., Hansen R.A., Nissman D. et al.: A simple and valid tool distin-guished efficacy from effectiveness studies. J. Clin. Epidemiol. 2006, 59, Geddes J.R.: Schemat badawczy w badaniach klinicznych: w³aœciwy schemat na w³aœciwym miejscu. Post. Psychiatr. Neurol. 2009, 18, Godwin M., Ruhland L., Casson I. et al.: Pragmatic controlled clinical trials in primary care: the struggle between external and internal validity. BMC Med. Res. Methodol. 2003, 3, Higgins J.P.T., Green S.: Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interven-tions. Wersja [aktualizacja marzec 2011]. The Cochrane Collaboration, Jadad A.R., Moore R.A., Carroll D. et al.: Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control. Clin. Trials. 1996, 17, Macpherson H.: Pragmatic clinical trials. Complement Ther. Med. 2004, 12, Möller H-J.: Effectiveness studies: advantages and disadvantages. Dialogues Clin. Neurosci. 2011, 13, Jakubczyk M., Niewada M., Mase³bas W., Borowiec.: Elementy oceny organizacji i wyników badañ klinicznych. Centrum Medyczne Kszta³cenia Podyplomowego, Warszawa, Patsopoulos N.A.: A pragmatic view on pragmatic trials. Dialogues Clin. Neurosci. 2011, 13, Sackett D.L.: Explanatory and pragmatic clinical trials: a primer and application to a recent asthma trial. Pol. Arch. Med. Wewn. 2011, 121, Sacristán J.A.: Exploratory trials, confirmatory observations: a new reasoning model in the era of patient-centered medicine. BMC Med. Res. Methodol. 2011, 11, Sakowska I.E., Szafraniec S.I.: Praktyczne badania kliniczne. Farmakoekonomika 1/ Sanderson S., Tatt I.D., Higgins J.P.T.: Tools for assessing quality and susceptibility to bias in observational studies in epidemiology: a systematic review and annotated bibliography. Int. J. Epidemiol. 2007, 36, Schwartz D., Lellouch J.: Explanatory and pragmatic attitudes in therapeutical trials. J. Chronic Dis. 1967, 20, Stang A.: Critical evaluation of the Newcastle-Ottawa scale for the assessment of the quality of nonrandomized studies in meta-analyses. Eur. J. Epidemiol. 2010, 25, Thorpe K.E., Zwarenstein M., Oxman A.D. et al.: A pragmatic-explanatory continuum indicator summary (PRECIS): a tool to help trial designers. J. Clin. Epidemiol. 2009, 62, Treweek S., Zwarenstein M.: Making trials matter: pragmatic and explanatory trials and the problem of applicability. Trials 2009, 10, Von Elm E., Altman D.G., Egger M. et al.: The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Ann. Intern. Med. 2007, 147, Wells G.A., Shea B., O'Connell D. et al.: The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses. Dostêpne pod adresem: (data ostatniego dostêpu: 3 paÿdziernik 2011). 25. Witt C.M.: Efficacy, effectiveness, pragmatic trials - guidance on terminology and the advantages of pragmatic trials. Forsch Komplementmed. 2009, 16, Zarz¹dzenie nr 1/2010 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie wytycznych oceny œwiadczeñ opieki zdrowotnej. 27. Zwarenstein M., Treweek S., Gagnier J.J. et al.: Improving the reporting of pragmatic trials: an extension of the CONSORT statement. BMJ. 2008, 337, a

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych

Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych Marek SEMPACH Uniwersytet ódzki Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych Niniejszy tekst stanowi próbê zweryfikowania roli wyspecjalizowanych agencji

Bardziej szczegółowo