- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, , Warszawa tel. kom

2 0 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie informacje o NCBiR (status, misja, zadania, środki finansowe itd.) 2. Polityka innowacyjna Rządu RP, SIEG do 2020 r. jako wyznaczniki dla strategii działania NCBiR Jak NCBiR wspiera realizację procesów transferu technologii; cel: wdrażanie innowacji Jak NCBiR włącza się w działania na rzecz podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki? 6. Programy i projekty krajowe finansowane przez NCBiR programy/projekty strategiczne, projekty rozwojowe i projekty celowe, Inicjatywa Technologiczna 1, IniTech programy KadTech, BroTech) 6. Nowy program Centrum INNOTECH 2

3 1.1 0 Wprowadzenie - status NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) powołane zostało w lipcu 1 lipca 2007 r., realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej państwa. Reforma Nauki dała Centrum nowe możliwości i zadania. Zgodnie z nową ustawą o NCBiR z 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U.Nr 96, poz. 616) Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Agencja rządowa współpracująca z Ministerstwem nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazane kompetencje do realizacji programów B+R i przydzielania na nie funduszy 3

4 1.2 Wprowadzenie - misja Centrum Wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce z korzyścią dla społeczeństwa 4

5 01.3 Wprowadzenie rola NCBiR Centrum zostało powołane do realizacji polityki państwa w zakresie finansowania badań stosowanych, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski i jej bezpieczeństwa. Do zasadniczych zadań NCBiR należy też zapewnienie skutecznego przekazywania wiedzy i wyników badań wprost do polskiej gospodarki. Istotą działania Centrum jest pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczorozwojową poprzez dofinansowywanie przedsięwzięć ułatwiających wdrożenie wyników badań. Źródło: wywiad z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbarą Kudrycką 5

6 1.3 Wprowadzenie - podstawy prawne I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) II. Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz.616) 1. Rozp. MNiSW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu NCBiR (Dz. U. Nr 171, poz. 1153) 2. Rozp. MNiSW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu realizacji przez NCBiR zadań innych niż strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych (Dz. U. Nr 150, poz.1066) 3. Rozp. Ministra NiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań NCBiR (Dz.U. Nr 178, poz.1200) 4. Rozp. MNiSW z dnia r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBiR (Dz. U. Nr 89, poz. 732); 6

7 1.4 Wprowadzenie - zadania NCBiR Zgodnie z nową ustawą o NCBiR: Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Programy badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Wspieranie rozwoju kadry naukowej Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych Programy obejmujące finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia Programy obejmujące finansowanie badań stosowanych Międzynarodowe programy badań naukowych lub prac rozwojowych inne zadania zlecane przez Ministra 7

8 1.5 NCBiR w system finansowania nauki 80% Finansowanie statutowe Infrastruktura badawcza Promocja nauki Rozwój kariery naukowej Fundusze dla bibliotek Współpraca międzynarodowa -alokacja budżetu Nauka Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego 10% 10% Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Warszawa - badania stosowane Narodowe Centrum Nauki Kraków - badania podstawowe Konkursy wniosków na projekty Fundusze umowy (jednostki naukowe, przedsiębiorcy) 8

9 1.6 Wprowadzenie - środki finansowe NCBiR Zgodnie z nową ustawą i statusem NCBiR: Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW przeznacza nie mniej niż 10% budżetu na naukę na zadania NCBiR dot. realizacji programów strategicznych Budżet NCBiR 2010 r. 430 mln zł; 2011 r. wstępnie 640 mln zł wzrost budżetu do ok. 1,0 mld zł MNiSW zwiększa środki finansowe NCBiR ze wzrostem finansowego udziału w realizacji zadań Centrum podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Środki finansowe przeznaczone corocznie na zadania NCBiR osiągną do 2020 r. wartość nie mniejszą niż 50% środków finansowych na naukę 9

10 1.7 Wprowadzenie potencjalni Beneficjenci, w tym przedsiębiorcy * W konkursie na wykonanie projektów mogą brać udział: 1) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki (prowadzą w sposób ciągły bad. naukowe i prace rozwojowe) 2) konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowaniu nauki; 3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu ustawy o zas.fin. nauki 4) centra naukowo-przemysłowe (wg ustawy o instytutach badawczych) 5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk (wg ustawy o PAN ) 6) biblioteki naukowe; 7) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo rozwojowego (CBR) (wg ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 8) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 9) osoby fizyczne; (Dyrektor wydaje promesę finansowania; warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot określony w pkt 1-8), 10)przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż pkt 1-8 * udział przedsiębiorcy w projekcie (kolor blue) 10

11 2.1 Cel polityki innowacyjnej Rządu RP Rozwój krajowego oraz regionalnych systemów innowacji tzn. systemu instytucji, umiejętności i zachęt (podatkowych, kredytowych i in.) służących: wprowadzeniu innowacji zwiększających konkurencyjność gospodarki i polepszających jakość życia społeczeństwa; przekształceniu systemu badawczo rozwojowego ze skierowanego do wewnątrz, na zorientowany na potrzeby kraju oraz gospodarki opartej na pracy kapitale i surowcach w gospodarkę opartą na wiedzy zwiększeniu wzajemnych powiązań między nauką, techniką, rynkiem, administracją państwową i terytorialną, organizacjami pozarządowymi, edukacji Źródło Założenia Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, projekt 2011, MG 11

12 2.2 Strategia Innowacyjności i Efektywności gospodarki Wizja Otwarta i ekspansywna gospodarka, oferująca nowe miejsca pracy, oparta na wzajemnym zaufaniu i kooperacji uczestników życia gospodarczego, stabilnie rosnąca dzięki innowacjom i wysokiej efektywności wykorzystania zasobów, która zapewni wzrost standardów życia społeczeństwa oraz konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej do 2020 roku. Cel strategiczny Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy 12

13 0 2.3 Jak NCBiR wspiera realizację procesów transferu technologii? cel : wdrażanie innowacji Czym jest transfer technologii? Nauka (B+R) Idee odkrycia Zastosowania Produkty usługi Przemysł (firma) Transfer technologii jest procesem ułatwiającym związek nauki i przemysłu, który umożliwia obustronny przepływ i przetwarzanie idei prowadzących do rozwoju technologii 13

14 2.4 Jak NCBiR wspiera realizację procesów transferu technologii? cel: wdrażanie innowacji Łańcuch tworzenia wartości dla klienta w sferze nauki i w przemyśle -absolwenci - wiedza - pomysły -doktorzy - publikacje - koncepcje - patenty - patenty Kształcenie Przemysł (przedsiębiorstwa) Badania podstawowe Badania stosowane Badania stosowane Komercjalizacja wyników badań /wdrożenie Nauka (uczelnie) Rozwój produktów /usług - pomysły - technologie - innowacyjne - koncepcje przemysłowe produkty/usługi - patenty K W B NCBiR Finansowanie projektów badań stosowanych Źródło: Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii; Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos 14

15 2.5 Model sprzężeniowy procesu innowacyjnego Nowa możliwość techniczna Stan techniki i technologii produkcyjnych Nowy pomysł Prace badawczo - rozwojowe Wdrożenie Marketing i sprzedaż Rynek Nowa potrzeba Potrzeby społeczne i rynkowe Źródło: Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii; Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos 15

16 2.6 Model związanego procesu innowacyjnego Badania Zakumulowana wiedza Potencjał rynkowy Wynalazczość Projektowanie i próby Produkcja Dystrybucja i obsługa Model chain link - kumulacyjny proces zdobywania wiedzy oparty na przepływach wiedzy technicznej: Poziome przepływy zwrotne innowacje wewnątrz firmy Pionowe połączenia interakcje firmy z systemem naukowo technicznym, którego częścią jest firma Źródło: Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii; Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos 16

17 0 2.7 Jak NCBiR włącza się w działania służące podniesieniu innowacyjności gospodarki? Podstawowe zasady działania Centrum: Bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa Realizacja zadań Centrum, głównie poprzez inicjowanie i realizację programów, zgodnie z ustawą o NCBiR Gruntowane przygotowanie programów, opiniowanie programów przez Radę Centrum Transparentność zasad finansowania (konkursy, oceny eksperckie) Równouprawnienie w dostępie do środków finansowych (regulaminy programów, zdefiniowani wnioskodawcy, określone zasady finansowania projektów) Efektywne i skuteczne zarządzanie finansami publicznymi Otwartość na współpracę z otoczeniem (konsultacje założeń programów, reagowanie na zgłaszane potrzeby środowisk) 17

18 0 2.8 Jak NCBiR włącza się w działania służące podniesieniu innowacyjności gospodarki? Zasady przygotowania nowego programu Centrum (Rozp. MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań NCBiR) 1) diagnoza sytuacji w obszarach nauki i gospodarki 2) cel główny i cele szczegółowe 3) sposób interwencji, w tym warunków realizacji projektów 4) sposób monitorowania i wskaźniki realizacji celów 5) ryzyka dla osiągnięcia celów 6) harmonogram realizacji programu 7) plan finansowy i źródło finansowania 8) plan realizacji i zarządzania programem Opinia Rady Centrum o Programie (uzupełnienia, korekty) 18

19 0 2.9 Jak NCBiR włącza się w działania służące podniesieniu innowacyjności gospodarki? Wdrażane stopniowo praktyki Stymulowanie udziału w projektach podmiotów mających zdolność do zastosowanie wyników badań w gospodarce (wnioskodawcy: przedsiębiorcy, konsorcja nauka przemysł) Dofinansowywanie badań stosowanych (wymagane wyniki badań o znaczeniu praktycznym) Innowacyjność i potencjał komercjalizacyjny projektu (główne kryteria oceny wniosków projektowych) Rozszerzone zasady monitorowania realizacji projektów (monitoring w trakcie realizacji projektu, raport z wdrożenia wyników badań - po 2 latach, analiza przychodów ze sprzedaży innowacji - po 5 latach) Stymulowanie realizacji większych projektów we współpracy wielu partnerów z sektora B+R i przemysłu 19

20 Jak NCBiR włącza się w działania służące podniesieniu innowacyjności gospodarki? Założenie odnośnie do programów z udziałem MŚP 1) Rozszerzenie zakresu i stosowanie różnych form promocji udziału MŚP w programach finansowanych z budżetu nauki (spotkania informacyjne, FAQs i porady na stronie internetowej NCBiR) 2) Zwiększanie środków finansowych dla MŚP uczestniczących w projektach badań stosowanych 3) Orientacja programów na zwiększenie udziału MŚP poprzez uruchamianie ścieżek programowych dających prioryt MŚP względem silniejszych podmiotów (konsorcja, duże firmy) 4) Uproszczenie i standaryzacja procedur konkursowych (prostszy wniosek, mniejsza liczba dokumentów i szybka ocena formalna, stosowanie dwuetapowej oceny merytorycznej, skrócenie czasu wyłaniania projektów do dofinansowania i zawierania umów) 5) Uproszczanie procedur raportowania wyników projektów i rozliczania wykorzystania dofinansowania udzielonego przez NCBiR 20

21 Jak NCBiR włącza się w działania służące podniesieniu innowacyjności gospodarki? Rozważane koncepcje Włączenie do projektów dofinansowywanych przez Centrum jako stałych kosztów kwalifikowanych kosztów zakupu usług innowacyjnych związanych z komercjalizacją wyników badań Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania planu i harmonogramu działań Centrum na rzecz komercjalizacji wyników badań (współpraca z ekspertami zewnętrznymi) Uruchomienia programu adresowanego do środowiska polskich brokerów technologii Uruchomienie programu wspierającego tworzenie przez jednostki naukowe spółek mających komercjalizować wyniki działalności badawczo rozwojowej jednostek Działania promocyjne upowszechniające wyniki badań naukowych o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym 21

22 3 Programy i projekty krajowe finansowane przez NCBiR 1. Programy i Projekty Strategiczne (NCBiR) 2. Projekty badawcze rozwojowe i projekty celowe (zadanie zlecone z MNiSW) 3. Przedsięwzięcie Inicjatywa Technologiczna 1 4. Przedsiewzięcie IniTech (zadania zlecone z MNiSW) 1. Program KadTech 2. Program BroTech 3. Nowy Program INNOTECH (NCBiR) 22

23 3.1 Programy i projekty strategiczne Wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi polskiej gospodarki i sektora publicznego. Rada Centrum przygotowuje i przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia projekty strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych Zarządzanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych przez NCBiR obejmuje w szczególności: ogłaszanie konkursów na wykonanie zadań badawczych ocenę i wybór ofert zawieranie umów z wykonawcami nadzór nad realizacją, odbiór, rozliczanie zadań badawczych 23

24 3.1 Programy i projekty strategiczne Rozstrzygnięte konkursy : Program Zaawansowane technologie pozyskiwania energii budżet 300 mln zł; Beneficjenci - jednostki naukowe - 11; Przedsiębiorcy - 11 Projekt Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków ; budżet 60 mln zł ; Beneficjenci ; jednostki naukowe 8; przedsiębiorcy 3 Program Informatyczny Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej budżet 60 mln zł.; Beneficjenci : JN 16; przedsiębiorcy 0 Konkursy w toku : Projekt strategiczny Poprawa bezpieczeństwa w kopalniach ; budżet 10 mln zł Projekt strategiczny Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, budżet 50 mln zł 24

25 3.1 Energetyczny Program strategiczny Cel: opracowanie rozwiązań technologicznych, których wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia założeń Strategii 3x20 (poprawa efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20% i redukcja emisji CO 2 o 20% w łącznym bilansie UE do 2020 r., w odniesieniu do 1990 r.) Wymagany jest udział partnerów przemysłowych oraz deklaracje zaangażowania finansowego podmiotów przemysłowych zainteresowanych wynikami zadania badawczego (wsparcie wdrożeń ) 25

26 3.1 Energetyczny Program strategiczny Zadania badawcze: 1. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO 2 ze spalin, 60 m-cy,70 mln zł 2. Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO 2, 60 miesięcy, do 80 mln zł. 3. Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej, 60 miesięcy, do 80 mln zł 4. Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych, 60 miesięcy, do 70 mln zł. 26

27 3.2 Projekty rozwojowe Uruchamiane w oparciu o rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekty z konkursów: IV (2007), VI (2008), X (2009) przekazywane sukcesywnie do NCBiR do finansowania i monitorowania jako zadania zlecane MNiSW Finansowanie projektów mających na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowań w praktyce ; realizacja projekt u do 3 maks 5 lat ( po 1 roku od zakończenia projektu informacja o wykorzystaniu wyników) Liczba przekazanych projektów 770 z I i II i III konkurs łącznie 87, IV 148 (ok..160 mln zł), VI- 298 (ok. 360 mln zł), X 237 (ok. 360 mln zł) najliczniej reprezentowane dziedziny: nauki rolnicze i biologiczne 89, nauki medyczne i technika w medycynie 89, inżynieria materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych 83, mechanika i budowa maszyn 68 Liczba przedsiębiorstw - IV k 0, VIk- 7, X-15 27

28 3.2 Programy rozwojowe finansowane przez NCBiR w roku 2010 Projekty rozwojowe przekazane przez MNiSW (VI konkurs) Projekty rozwojowe VI konkurs (ogółem 296 projektów w trakcie realizacji w roku 2010) Środki przekazane na realizację projektów rozwojowych VI konkursu w roku 2010 (kwota ogółem: 156, 2 mln PLN) inne: 11 (4%) JBR (IB): 84 (28%) JBR (IB): 40 mln (26%) Uczelnie: 169 (58%) PAN; 25; 8% PIB; 7; 2% Pozostałe jednostki; 116,12 mln (74%) 28

29 3.2 Projekty celowe Uruchamiane w oparciu o rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazane do NCBiR do finansowania i monitorowania w lutym 2011 r. - liczba projektów Dofinansowanie NCBiR- 259 mln zł (wcześniej MNiSW) Projekty celowe prowadzone przez przedsiębiorcę lub inny podmiot posiadający zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników w praktyce muszą dotyczyć wprowadzenia nowoczesnych wyrobów lub technologii obejmujących fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową czyli bezpośrednie zastosowanie w praktyce. planowanym wynikiem końcowym projektu jest wdrożenie określonego produktu lub technologii, a także inne zastosowanie uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej lub społecznej 29

30 3.3 Inicjatywa Technologiczna 1 (IT1) Przedsięwzięcie IT1 zostało ustanowione w 2007 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2008 r. przekazane do NCBiR Cele IT1: Zwiększenie intensywności badań prowadzonych przez przedsiębiorców oraz przez naukowców na rzecz przedsiębiorców oraz wsparcie jednostek pośredniczących w transferze technologii Moduł 1 - skierowany do przedsiębiorstw, jednostek naukowych wsparcie udzielne na projekty badawcze i projekty celowe (faza A badawcza); badania podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne przedsięwzięcia innowacyjne prowadzone z wykorzystaniem wyników badań naukowych (faza B- fazę przygotowawczą do wdrożenia ); warunkowe dofinansowanie fazy B Modułu 2 - skierowany do jednostek organizacyjnych działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką, świadczących usługi doradcze związane z transferem wiedzy, analiza biznesowa (możliwości komercjalizacji, zapotrzebowanie rynkowe na wyniki badań, efektywność komercjalizacji wyników; zł /projekt 30

31 3.3 Inicjatywa Technologiczna I Projekty IT1 ukierunkowane są na rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo techniczne Liczba projektów przekazanych z MNiSW do NCBiR - 153, w tym: 45 - umów podpisanych przez MNiSW umów podpisanych przez NCBiR Beneficjenci dofinansowania projektów w ramach IT1 50 jednostek naukowych 44 przedsiębiorców Budżet IT1-230 mln zł; środki NCBiR do maja 2011 r. ok 120 mln zł Stan realizacji IT1 na maj 2011 Liczba zakończonych projektów (ze 153) - 89, w tym: zamkniętych - 51 (pozytywnie ocenione raporty końcowe z realizacji) w fazie oceny raportów końcowych - 38 Liczba realizacji w realizacji pozostaje

32 3.3 Inicjatywa Technologiczna I Liczba projektów przekazanych z MNiSW do NCBiR - 153, w tym: 45 - umów podpisanych przez MNiSW umów podpisanych przez NCBiR Beneficjenci dofinansowania projektów w ramach IT1 50 jednostek naukowych 44 przedsiębiorców Budżet Przedsięwzięcia IT1-230 mln zł Dofinansowanie przekazane przez NCBiR do maja 2011 r. ok 120 mln zł Stan realizacji IT1 na maj 2011 Liczba zakończonych projektów (ze 153) - 89, w tym: zamkniętych - 51 (pozytywnie ocenione raporty końcowe z realizacji) w fazie oceny raportów końcowych - 38 Liczba realizacji w realizacji pozostaje

33 3.3 Inicjatywa Technologiczna I Wyniki realizacji IT1 stan na maj 2011 Liczba raportów z wdrożeń wyników projektów 11 (po 2 latach od zakończenia realizacji projektu) - pozytywna ocena wdrożenia 9 - raporty w trakcie oceny 2 Przykłady wdrożeń: Wielojęzyczny translator głosowy Systemu komputerowego do oceny stanu technicznego i analizy ryzyka dla dystrybucji sieci gazowych Technologii lutowania lotniczych przewodów rurowych o obniżonej strefie alloingu Liczba spodziewanych wdrożeń do końca 2011 r

34 3.3 Inicjatywa Technologiczna Dziedzina badawcza - liczba projektów

35 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Przedsięwzięcie IniTech zostało ustanowione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Rozp. MNiSW z ). NCBiR w całości zarządza i finansuje realizację IniTech (konkurs, umowy, finansowanie, monitoring projektów). Celem Ini-Tech jest wzmocnienie transferu wiedzy do gospodarki poprzez dofinansowanie działań dotyczących współpracy w sferze nauki i przemysłu. Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach IniTech jest opracowanie i realizacja projektu zakładającego wprowadzenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego rozwiązania opartego o polskie know-how. W ramach IniTech możliwe jest dofinansowanie zarówno kosztów realizacji prac badawczych (tzw. Faza A) jak również przygotowania wyników prac B+R do wdrożenia (Faza B). 35

36 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Faza badawcza (A) - badania naukowe: podstawowe i przemysłowe lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej, czyli takie których celem jest wdrożenie wyników prac B+R w praktyce. Faza przygotowań do wdrożenia weryfikator technologiczny (B) - czynności, których celem jest przygotowanie wyników w prac B+R do zastosowania w działalności gospodarczej (wdrożenia): badania rynku dla przyszłego produktu, sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do wdrożenia opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem prac B+R, postępowanie dotyczące przyznania praw własności przemysłowej; postępowanie normalizacyjne, certyfikacja Zakup usług doradczych w zakresie innowacji przygotowanie analizy biznesowej dla fazy A lub fazy B będących przedmiotem wniosku, zawierającej wstępny plan inwestycyjny 36

37 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Dziedzina badawcza - liczba projektów

38 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Wnioskodawcy (Beneficjenci)!! i rodzaje projektów "IniTech"- rodzaje projektów 18 1 faza A faza B faza A+B 55 Liczba dofinansowanych projektów 74 38

39 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Projekty obejmujące fazę badawczą (faza A) realizowane są przez każdy rodzaj Wykonawców, ale ten typ projektów preferowany jest przez jednostki naukowe Projekty fazy A obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe, po 2 latach od zakończenia projektu konieczne jest wdrożenie faza A faza B faza A+B Jednostki naukowe Konsorcja Przedsiebiorcy 39

40 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Przedsiębiorcy Liczba projektów z udziałem przedsiębiorców 37 (na 74) 40

41 3.5 Program KadTech Cele Programu KadTech: Wsparcie procesów komercjalizacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących innowacyjne projekty technologiczne Wsparcie mobilności międzysektorowej naukowców i specjalistów Wzmocnienie współpracy sektora nauki i biznesu MŚP - Wnioskodawcą (Beneficjentem) Programu KadTech Realizacja projektów wspieranych w KadTech ma za zadanie: Doprowadzić do opracowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (w okresie do 2 lat po zakończeniu projektu wymagany jest raport z wdrożenia) Zachęcić naukowców do współpracy z małymi i średnimi firmami w obszarze B+R Zachęcić przedsiębiorstwa MŚP do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przy udziale naukowców 41

42 3.5 Program KadTech Dofinansowanie (do 50%) zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu w okresie 3 lat do wykonania zadań związanych z badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi lub z działalnością innowacyjną w ramach innowacyjnego projektu realizowanego przez przedsiębiorcę pracownicy naukowo badawczy, osoby z tytułem zawodowym inżyniera - posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe i co najmniej 2 letni staż pracy; oddelegowane na czas określony z organizacji badawczej na mocy zawartego porozumienia z przedsiębiorcą Okres zatrudnienia każdej z osób nie krótszy niż 3 miesiące Łączny wymiar zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu nie może przekroczyć 24 osobomiesięcy; Koszty kwalifikowane zatrudnienia to koszty wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, maks. do 3 średnich misięczn. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ( zł/m-c) 42

43 3.5 Program KadTech Dofinansowanie (do 75%) zakupu usług wsparcia innowacji : korzystanie z infrastruktury badawczej korzystanie ze specjalistycznych baz danych badania rynku (dla potrzeb nowego produktu) Certyfikacja wyrobu (znak zgodności z normą krajową lub ponadnarodową) Maksymalna wartość pomocy publicznej na usługi wsparcia innowacji w okresie 3 lat nie może przekroczyć : zł. I konkurs Programu KadTech r r. wpłynęło tylko 7 wniosków, na łączną kwotę ok zł dofinansowanie uzyskały 2 projekty, na łączną kwotę zł Projekty są aktualnie realizowane, przed raportami rocznymi 43

44 3.6 Program BroTech Cele Programu: Podniesienie efektywności i skuteczności procesu transferu technologii pomiędzy sferą nauki a gospodarki poprzez dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez brokerów technologii, na rzecz jednostek naukowych (JN) lub mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), realizujących przedsięwzięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań i transferu technologii(ttikw) Wsparcie sektora usług doradczych związanych z pośrednictwem w obrocie technologiami, stanowiącego ważny element infrastruktury ułatwiającej transfer technologii w Polsce. 44

45 3.6 Program BroTech Realizacja przedsięwzięć TTi KW ze wsparciem doradczym ze strony brokera technologii ma: Doprowadzić JN lub MŚP (Wnioskodawca) do zawarcia umów transferu technologii umowy pomiędzy dostawcą/odbiorcą technologii (sprzedaż/licencjonowanie) bądź umowy określającej warunki i zasady współpracy na rzecz opracowania i/lub wdrożenia innowacji technologicznej. Wnioskodawca zgłasza we wniosku o dofinansowanie brokera technologii, którego wybrał do współpracy przy realizacji procesu transferu oferowanej technologii (TO)/poszukiwanej technologii (TP) 45

46 3.6 Program BroTech Wymagania, które łącznie musi spełniać broker technologii: prowadzić działalność od co najmniej 2 lat; posiadać udokumentowane kompetencje i doświadczenie w świadczeniu usług doradczych objętych dofinansowaniem; wykazać się zrealizowaniem usług doradczych na rzecz JN lub MŚP, wspierających realizację co najmniej 2 przedsięwzięć zakończonych zawarciem umów transferu technologii, nie być powiązanym organizacyjnie ani finansowo z Wnioskodawcą. Dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez brokera technologii: usługi związane z transferem technologii: doradztwo w zakresie ochrony praw własności przemysłowej i obrotu prawami: doradztwo w zakresie umów licencyjnych 46

47 3.6 Program BroTech Dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych brutto usług doradczych świadczonych przez brokera technologii Broker technologii może podzlecać podmiotom trzecim świadczenie doradztwa w zakresie ochrony własności przemysłowej i obrotu tymi prawami i doradztwa w zakresie umów licencyjnych, w kwocie maks. do 35% kwoty dofinansowania przyznanego JN lub MŚP Kwota dofinansowania nie może przekroczyć zł, w odniesieniu do jednego przedsięwzięcia, trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy JN lub MŚP może równolegle realizować do 3 przedsięwzięć TTiK (do zł) ze wsparciem jednego brokera technologii Dofinansowanie wypłacane w formie: zaliczki w wysokości 50% kosztów zakupu usług doradczych i refundacji w wysokości 50 % kosztów zakup usług doradczych; po udokumentowaniu wykonania usług i zawarciu umowy transferu technologii 47

48 3.6 Program BroTech Ocena merytoryczna projektów przez Zespół Ekspertów według następujących kryteriów: ocena procesu transferu technologii (oferowanej TO)/poszukiwanej technologii (TP) (innowacyjność, stopień dojrzałości, stan ochrony własności IPR, zakres zastosowań) Ocena brokera technologii jako dostawcy usług doradczych w zakresie innowacji (kompetencje, doświadczenie w świadczeniu usług wspierających TTiK, znajomość dziedzin nauki/branż ) I konkurs BroTech - termin Wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę zł, obejmujących 12 przedsięwzięć transferu technologii Dofinansowanie NCBiR uzyskały 4 wnioski na łączną kwotę zł, obejmujące realizację 9 przedsięwzięć TTiK. 48

49 4 Program INNOTECH Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo rozwojową (Art. 29 ustawy o NCBiR z r.) Do zadań Centrum należy także: (Art ww. ustawy) 1) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form transferu technologii do gospodarki; 2) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie zadań naukowych i prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia ich wyniki; 3) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy o finansowaniu nauki... 49

50 4.1 Program INNOTECH - cele Program INNOTECH wspiera rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R Cele INNOTECH: Zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego Wartość budżetu NCBiR na Program INNOTECH planowana jest na poziomie 650 mln zł (dofinansowanie 500 projektów) Realizacja INNOTECH: organizacja konkursów; finansowanie projektów; monitorowanie realizacji projektów; do 2018 moniroring wdrażania wyników projektów i do 2021 r. monitoring efektów ekonomicznych wdrożeń 50

51 4.2 INNOTECH - struktura programu Ścieżka programowa In-Tech kontynuacja przedsięwzięcia IniTech z pewnymi modyfikacjami, które mają zapewnić większą współpracę między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami potwierdzona skuteczność IniTech jako instrumentu wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Ścieżka programowa Hi-Tech nowe przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie przemysłu zaawansowanych technologii, warunkującego rozwój gospodarki kraju MŚP jako zamawiający w sektorze B+R wykonanie badań stosowanych w obszarze zaawansowanych technologii 51

52 4.3 2 ścieżki programowe In-Tech i Hi-Tech In-Tech Zmodyfikowana kontynuacja Przedsięwzięcia IniTech Konsorcja naukowe (koniecznie z udziałem przedsiębiorcy) Przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy) Centra naukowo - przemysłowe Badania przemysłowe Wnioskodawcy Rodzaje zadań Hi -Tech Nowe przedsięwzięcie w obszarze zaawansowanych technologii Przedsiębiorcy MŚP Badania przemysłowe Prace rozwojowe Prace przygotowawcze do wdrożenia Prace rozwojowe Prace przygotowawcze do wdrożenia (realizowane jako usługi) 52

53 4.4 2 ścieżki programowe InTech i HiTech InTech Zasady wsparcia Wniosek: faza A lub faza A+B 2 etapy finansowania - faza B pod warunkiem akceptacji wyników fazy A Katalog kosztów kwalifikowanych HiTech Jednorazowe udzielnie pomocy publicznej na B+R i prace przygotowawcze do wdrożenia Część badawcza projektu W wynagrodzenia; A aparatura nauk. bad., urządzenia (w zakresie i czasie niezbędnym do badań), G grunty i usługi, E- usługi badawcze Opkoszty operacyjne, O -koszty ogólne Faza B przygotowanie do wdrożenia W zatrudnienie, A narzędzia i sprzęt, G- grunty i budynki, D- usługi doradcze (do 70% kosztów projektu),u opłaty urzędowe, L pomoc prawna, Op koszty operacyjne, O-koszty ogólne Pomoc publiczna na zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji Koszty mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku 53

54 4.5 Założenia Programu INNOTECH InTech: przeciętny okres prac B+R - 24 m-ce, części przygotowania do wdrożenia - 12 m-cy.; maksymalna wysokość dofinansowania projektu 10 mln zł; HiTech: przeciętny okres prac B+R - 12 mies., części przygotowania do wdrożenia 12 mies.; maksymalna wysokość dotacji na projekt 5 mln. zł. 100 projektów wyłonionych do finansowania w każdym konkursie; docelowo 500 projektów, 2011 jeden konkurs, budżet mln. zł (w tym: InTech - 90 mln; HiTech 40 mln); konkursy rocznie, budżet każdego konkursu ok. 130 mln finansowanie i monitorowanie projektów finansowanie (docelowo 650 mln zł) i monitorowanie wdrożenia wyników projektów; ewaluacja Programu 54

55 Dziękuję za uwagę Szczegółowe informacje o programach NCBiR: Kontakt: Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Kierownik Działu Komercjalizacji Wyników Badań i Wsparcia Rozwoju Kadry naukowej tel:

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań UZASADNIENIE Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788), dalej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program INNOLOT. (tekst ujednolicony)

Program INNOLOT. (tekst ujednolicony) Program INNOLOT (tekst ujednolicony) Akronim: Pełna nazwa: INNOLOT Innowacyjne Lotnictwo 1. Koncepcja programu Przemysł lotniczy w Polsce należy do niewielu sektorów mających pozytywny bilans handlu zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo