- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, , Warszawa tel. kom

2 0 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie informacje o NCBiR (status, misja, zadania, środki finansowe itd.) 2. Polityka innowacyjna Rządu RP, SIEG do 2020 r. jako wyznaczniki dla strategii działania NCBiR Jak NCBiR wspiera realizację procesów transferu technologii; cel: wdrażanie innowacji Jak NCBiR włącza się w działania na rzecz podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki? 6. Programy i projekty krajowe finansowane przez NCBiR programy/projekty strategiczne, projekty rozwojowe i projekty celowe, Inicjatywa Technologiczna 1, IniTech programy KadTech, BroTech) 6. Nowy program Centrum INNOTECH 2

3 1.1 0 Wprowadzenie - status NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) powołane zostało w lipcu 1 lipca 2007 r., realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej państwa. Reforma Nauki dała Centrum nowe możliwości i zadania. Zgodnie z nową ustawą o NCBiR z 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U.Nr 96, poz. 616) Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Agencja rządowa współpracująca z Ministerstwem nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazane kompetencje do realizacji programów B+R i przydzielania na nie funduszy 3

4 1.2 Wprowadzenie - misja Centrum Wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce z korzyścią dla społeczeństwa 4

5 01.3 Wprowadzenie rola NCBiR Centrum zostało powołane do realizacji polityki państwa w zakresie finansowania badań stosowanych, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski i jej bezpieczeństwa. Do zasadniczych zadań NCBiR należy też zapewnienie skutecznego przekazywania wiedzy i wyników badań wprost do polskiej gospodarki. Istotą działania Centrum jest pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczorozwojową poprzez dofinansowywanie przedsięwzięć ułatwiających wdrożenie wyników badań. Źródło: wywiad z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbarą Kudrycką 5

6 1.3 Wprowadzenie - podstawy prawne I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) II. Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz.616) 1. Rozp. MNiSW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu NCBiR (Dz. U. Nr 171, poz. 1153) 2. Rozp. MNiSW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu realizacji przez NCBiR zadań innych niż strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych (Dz. U. Nr 150, poz.1066) 3. Rozp. Ministra NiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań NCBiR (Dz.U. Nr 178, poz.1200) 4. Rozp. MNiSW z dnia r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBiR (Dz. U. Nr 89, poz. 732); 6

7 1.4 Wprowadzenie - zadania NCBiR Zgodnie z nową ustawą o NCBiR: Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Programy badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Wspieranie rozwoju kadry naukowej Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych Programy obejmujące finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia Programy obejmujące finansowanie badań stosowanych Międzynarodowe programy badań naukowych lub prac rozwojowych inne zadania zlecane przez Ministra 7

8 1.5 NCBiR w system finansowania nauki 80% Finansowanie statutowe Infrastruktura badawcza Promocja nauki Rozwój kariery naukowej Fundusze dla bibliotek Współpraca międzynarodowa -alokacja budżetu Nauka Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego 10% 10% Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Warszawa - badania stosowane Narodowe Centrum Nauki Kraków - badania podstawowe Konkursy wniosków na projekty Fundusze umowy (jednostki naukowe, przedsiębiorcy) 8

9 1.6 Wprowadzenie - środki finansowe NCBiR Zgodnie z nową ustawą i statusem NCBiR: Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW przeznacza nie mniej niż 10% budżetu na naukę na zadania NCBiR dot. realizacji programów strategicznych Budżet NCBiR 2010 r. 430 mln zł; 2011 r. wstępnie 640 mln zł wzrost budżetu do ok. 1,0 mld zł MNiSW zwiększa środki finansowe NCBiR ze wzrostem finansowego udziału w realizacji zadań Centrum podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Środki finansowe przeznaczone corocznie na zadania NCBiR osiągną do 2020 r. wartość nie mniejszą niż 50% środków finansowych na naukę 9

10 1.7 Wprowadzenie potencjalni Beneficjenci, w tym przedsiębiorcy * W konkursie na wykonanie projektów mogą brać udział: 1) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki (prowadzą w sposób ciągły bad. naukowe i prace rozwojowe) 2) konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowaniu nauki; 3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu ustawy o zas.fin. nauki 4) centra naukowo-przemysłowe (wg ustawy o instytutach badawczych) 5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk (wg ustawy o PAN ) 6) biblioteki naukowe; 7) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo rozwojowego (CBR) (wg ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 8) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 9) osoby fizyczne; (Dyrektor wydaje promesę finansowania; warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot określony w pkt 1-8), 10)przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż pkt 1-8 * udział przedsiębiorcy w projekcie (kolor blue) 10

11 2.1 Cel polityki innowacyjnej Rządu RP Rozwój krajowego oraz regionalnych systemów innowacji tzn. systemu instytucji, umiejętności i zachęt (podatkowych, kredytowych i in.) służących: wprowadzeniu innowacji zwiększających konkurencyjność gospodarki i polepszających jakość życia społeczeństwa; przekształceniu systemu badawczo rozwojowego ze skierowanego do wewnątrz, na zorientowany na potrzeby kraju oraz gospodarki opartej na pracy kapitale i surowcach w gospodarkę opartą na wiedzy zwiększeniu wzajemnych powiązań między nauką, techniką, rynkiem, administracją państwową i terytorialną, organizacjami pozarządowymi, edukacji Źródło Założenia Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, projekt 2011, MG 11

12 2.2 Strategia Innowacyjności i Efektywności gospodarki Wizja Otwarta i ekspansywna gospodarka, oferująca nowe miejsca pracy, oparta na wzajemnym zaufaniu i kooperacji uczestników życia gospodarczego, stabilnie rosnąca dzięki innowacjom i wysokiej efektywności wykorzystania zasobów, która zapewni wzrost standardów życia społeczeństwa oraz konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej do 2020 roku. Cel strategiczny Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy 12

13 0 2.3 Jak NCBiR wspiera realizację procesów transferu technologii? cel : wdrażanie innowacji Czym jest transfer technologii? Nauka (B+R) Idee odkrycia Zastosowania Produkty usługi Przemysł (firma) Transfer technologii jest procesem ułatwiającym związek nauki i przemysłu, który umożliwia obustronny przepływ i przetwarzanie idei prowadzących do rozwoju technologii 13

14 2.4 Jak NCBiR wspiera realizację procesów transferu technologii? cel: wdrażanie innowacji Łańcuch tworzenia wartości dla klienta w sferze nauki i w przemyśle -absolwenci - wiedza - pomysły -doktorzy - publikacje - koncepcje - patenty - patenty Kształcenie Przemysł (przedsiębiorstwa) Badania podstawowe Badania stosowane Badania stosowane Komercjalizacja wyników badań /wdrożenie Nauka (uczelnie) Rozwój produktów /usług - pomysły - technologie - innowacyjne - koncepcje przemysłowe produkty/usługi - patenty K W B NCBiR Finansowanie projektów badań stosowanych Źródło: Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii; Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos 14

15 2.5 Model sprzężeniowy procesu innowacyjnego Nowa możliwość techniczna Stan techniki i technologii produkcyjnych Nowy pomysł Prace badawczo - rozwojowe Wdrożenie Marketing i sprzedaż Rynek Nowa potrzeba Potrzeby społeczne i rynkowe Źródło: Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii; Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos 15

16 2.6 Model związanego procesu innowacyjnego Badania Zakumulowana wiedza Potencjał rynkowy Wynalazczość Projektowanie i próby Produkcja Dystrybucja i obsługa Model chain link - kumulacyjny proces zdobywania wiedzy oparty na przepływach wiedzy technicznej: Poziome przepływy zwrotne innowacje wewnątrz firmy Pionowe połączenia interakcje firmy z systemem naukowo technicznym, którego częścią jest firma Źródło: Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii; Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos 16

17 0 2.7 Jak NCBiR włącza się w działania służące podniesieniu innowacyjności gospodarki? Podstawowe zasady działania Centrum: Bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa Realizacja zadań Centrum, głównie poprzez inicjowanie i realizację programów, zgodnie z ustawą o NCBiR Gruntowane przygotowanie programów, opiniowanie programów przez Radę Centrum Transparentność zasad finansowania (konkursy, oceny eksperckie) Równouprawnienie w dostępie do środków finansowych (regulaminy programów, zdefiniowani wnioskodawcy, określone zasady finansowania projektów) Efektywne i skuteczne zarządzanie finansami publicznymi Otwartość na współpracę z otoczeniem (konsultacje założeń programów, reagowanie na zgłaszane potrzeby środowisk) 17

18 0 2.8 Jak NCBiR włącza się w działania służące podniesieniu innowacyjności gospodarki? Zasady przygotowania nowego programu Centrum (Rozp. MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań NCBiR) 1) diagnoza sytuacji w obszarach nauki i gospodarki 2) cel główny i cele szczegółowe 3) sposób interwencji, w tym warunków realizacji projektów 4) sposób monitorowania i wskaźniki realizacji celów 5) ryzyka dla osiągnięcia celów 6) harmonogram realizacji programu 7) plan finansowy i źródło finansowania 8) plan realizacji i zarządzania programem Opinia Rady Centrum o Programie (uzupełnienia, korekty) 18

19 0 2.9 Jak NCBiR włącza się w działania służące podniesieniu innowacyjności gospodarki? Wdrażane stopniowo praktyki Stymulowanie udziału w projektach podmiotów mających zdolność do zastosowanie wyników badań w gospodarce (wnioskodawcy: przedsiębiorcy, konsorcja nauka przemysł) Dofinansowywanie badań stosowanych (wymagane wyniki badań o znaczeniu praktycznym) Innowacyjność i potencjał komercjalizacyjny projektu (główne kryteria oceny wniosków projektowych) Rozszerzone zasady monitorowania realizacji projektów (monitoring w trakcie realizacji projektu, raport z wdrożenia wyników badań - po 2 latach, analiza przychodów ze sprzedaży innowacji - po 5 latach) Stymulowanie realizacji większych projektów we współpracy wielu partnerów z sektora B+R i przemysłu 19

20 Jak NCBiR włącza się w działania służące podniesieniu innowacyjności gospodarki? Założenie odnośnie do programów z udziałem MŚP 1) Rozszerzenie zakresu i stosowanie różnych form promocji udziału MŚP w programach finansowanych z budżetu nauki (spotkania informacyjne, FAQs i porady na stronie internetowej NCBiR) 2) Zwiększanie środków finansowych dla MŚP uczestniczących w projektach badań stosowanych 3) Orientacja programów na zwiększenie udziału MŚP poprzez uruchamianie ścieżek programowych dających prioryt MŚP względem silniejszych podmiotów (konsorcja, duże firmy) 4) Uproszczenie i standaryzacja procedur konkursowych (prostszy wniosek, mniejsza liczba dokumentów i szybka ocena formalna, stosowanie dwuetapowej oceny merytorycznej, skrócenie czasu wyłaniania projektów do dofinansowania i zawierania umów) 5) Uproszczanie procedur raportowania wyników projektów i rozliczania wykorzystania dofinansowania udzielonego przez NCBiR 20

21 Jak NCBiR włącza się w działania służące podniesieniu innowacyjności gospodarki? Rozważane koncepcje Włączenie do projektów dofinansowywanych przez Centrum jako stałych kosztów kwalifikowanych kosztów zakupu usług innowacyjnych związanych z komercjalizacją wyników badań Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania planu i harmonogramu działań Centrum na rzecz komercjalizacji wyników badań (współpraca z ekspertami zewnętrznymi) Uruchomienia programu adresowanego do środowiska polskich brokerów technologii Uruchomienie programu wspierającego tworzenie przez jednostki naukowe spółek mających komercjalizować wyniki działalności badawczo rozwojowej jednostek Działania promocyjne upowszechniające wyniki badań naukowych o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym 21

22 3 Programy i projekty krajowe finansowane przez NCBiR 1. Programy i Projekty Strategiczne (NCBiR) 2. Projekty badawcze rozwojowe i projekty celowe (zadanie zlecone z MNiSW) 3. Przedsięwzięcie Inicjatywa Technologiczna 1 4. Przedsiewzięcie IniTech (zadania zlecone z MNiSW) 1. Program KadTech 2. Program BroTech 3. Nowy Program INNOTECH (NCBiR) 22

23 3.1 Programy i projekty strategiczne Wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi polskiej gospodarki i sektora publicznego. Rada Centrum przygotowuje i przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia projekty strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych Zarządzanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych przez NCBiR obejmuje w szczególności: ogłaszanie konkursów na wykonanie zadań badawczych ocenę i wybór ofert zawieranie umów z wykonawcami nadzór nad realizacją, odbiór, rozliczanie zadań badawczych 23

24 3.1 Programy i projekty strategiczne Rozstrzygnięte konkursy : Program Zaawansowane technologie pozyskiwania energii budżet 300 mln zł; Beneficjenci - jednostki naukowe - 11; Przedsiębiorcy - 11 Projekt Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków ; budżet 60 mln zł ; Beneficjenci ; jednostki naukowe 8; przedsiębiorcy 3 Program Informatyczny Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej budżet 60 mln zł.; Beneficjenci : JN 16; przedsiębiorcy 0 Konkursy w toku : Projekt strategiczny Poprawa bezpieczeństwa w kopalniach ; budżet 10 mln zł Projekt strategiczny Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, budżet 50 mln zł 24

25 3.1 Energetyczny Program strategiczny Cel: opracowanie rozwiązań technologicznych, których wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia założeń Strategii 3x20 (poprawa efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20% i redukcja emisji CO 2 o 20% w łącznym bilansie UE do 2020 r., w odniesieniu do 1990 r.) Wymagany jest udział partnerów przemysłowych oraz deklaracje zaangażowania finansowego podmiotów przemysłowych zainteresowanych wynikami zadania badawczego (wsparcie wdrożeń ) 25

26 3.1 Energetyczny Program strategiczny Zadania badawcze: 1. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO 2 ze spalin, 60 m-cy,70 mln zł 2. Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO 2, 60 miesięcy, do 80 mln zł. 3. Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej, 60 miesięcy, do 80 mln zł 4. Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych, 60 miesięcy, do 70 mln zł. 26

27 3.2 Projekty rozwojowe Uruchamiane w oparciu o rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekty z konkursów: IV (2007), VI (2008), X (2009) przekazywane sukcesywnie do NCBiR do finansowania i monitorowania jako zadania zlecane MNiSW Finansowanie projektów mających na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowań w praktyce ; realizacja projekt u do 3 maks 5 lat ( po 1 roku od zakończenia projektu informacja o wykorzystaniu wyników) Liczba przekazanych projektów 770 z I i II i III konkurs łącznie 87, IV 148 (ok..160 mln zł), VI- 298 (ok. 360 mln zł), X 237 (ok. 360 mln zł) najliczniej reprezentowane dziedziny: nauki rolnicze i biologiczne 89, nauki medyczne i technika w medycynie 89, inżynieria materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych 83, mechanika i budowa maszyn 68 Liczba przedsiębiorstw - IV k 0, VIk- 7, X-15 27

28 3.2 Programy rozwojowe finansowane przez NCBiR w roku 2010 Projekty rozwojowe przekazane przez MNiSW (VI konkurs) Projekty rozwojowe VI konkurs (ogółem 296 projektów w trakcie realizacji w roku 2010) Środki przekazane na realizację projektów rozwojowych VI konkursu w roku 2010 (kwota ogółem: 156, 2 mln PLN) inne: 11 (4%) JBR (IB): 84 (28%) JBR (IB): 40 mln (26%) Uczelnie: 169 (58%) PAN; 25; 8% PIB; 7; 2% Pozostałe jednostki; 116,12 mln (74%) 28

29 3.2 Projekty celowe Uruchamiane w oparciu o rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazane do NCBiR do finansowania i monitorowania w lutym 2011 r. - liczba projektów Dofinansowanie NCBiR- 259 mln zł (wcześniej MNiSW) Projekty celowe prowadzone przez przedsiębiorcę lub inny podmiot posiadający zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników w praktyce muszą dotyczyć wprowadzenia nowoczesnych wyrobów lub technologii obejmujących fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową czyli bezpośrednie zastosowanie w praktyce. planowanym wynikiem końcowym projektu jest wdrożenie określonego produktu lub technologii, a także inne zastosowanie uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej lub społecznej 29

30 3.3 Inicjatywa Technologiczna 1 (IT1) Przedsięwzięcie IT1 zostało ustanowione w 2007 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2008 r. przekazane do NCBiR Cele IT1: Zwiększenie intensywności badań prowadzonych przez przedsiębiorców oraz przez naukowców na rzecz przedsiębiorców oraz wsparcie jednostek pośredniczących w transferze technologii Moduł 1 - skierowany do przedsiębiorstw, jednostek naukowych wsparcie udzielne na projekty badawcze i projekty celowe (faza A badawcza); badania podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne przedsięwzięcia innowacyjne prowadzone z wykorzystaniem wyników badań naukowych (faza B- fazę przygotowawczą do wdrożenia ); warunkowe dofinansowanie fazy B Modułu 2 - skierowany do jednostek organizacyjnych działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką, świadczących usługi doradcze związane z transferem wiedzy, analiza biznesowa (możliwości komercjalizacji, zapotrzebowanie rynkowe na wyniki badań, efektywność komercjalizacji wyników; zł /projekt 30

31 3.3 Inicjatywa Technologiczna I Projekty IT1 ukierunkowane są na rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo techniczne Liczba projektów przekazanych z MNiSW do NCBiR - 153, w tym: 45 - umów podpisanych przez MNiSW umów podpisanych przez NCBiR Beneficjenci dofinansowania projektów w ramach IT1 50 jednostek naukowych 44 przedsiębiorców Budżet IT1-230 mln zł; środki NCBiR do maja 2011 r. ok 120 mln zł Stan realizacji IT1 na maj 2011 Liczba zakończonych projektów (ze 153) - 89, w tym: zamkniętych - 51 (pozytywnie ocenione raporty końcowe z realizacji) w fazie oceny raportów końcowych - 38 Liczba realizacji w realizacji pozostaje

32 3.3 Inicjatywa Technologiczna I Liczba projektów przekazanych z MNiSW do NCBiR - 153, w tym: 45 - umów podpisanych przez MNiSW umów podpisanych przez NCBiR Beneficjenci dofinansowania projektów w ramach IT1 50 jednostek naukowych 44 przedsiębiorców Budżet Przedsięwzięcia IT1-230 mln zł Dofinansowanie przekazane przez NCBiR do maja 2011 r. ok 120 mln zł Stan realizacji IT1 na maj 2011 Liczba zakończonych projektów (ze 153) - 89, w tym: zamkniętych - 51 (pozytywnie ocenione raporty końcowe z realizacji) w fazie oceny raportów końcowych - 38 Liczba realizacji w realizacji pozostaje

33 3.3 Inicjatywa Technologiczna I Wyniki realizacji IT1 stan na maj 2011 Liczba raportów z wdrożeń wyników projektów 11 (po 2 latach od zakończenia realizacji projektu) - pozytywna ocena wdrożenia 9 - raporty w trakcie oceny 2 Przykłady wdrożeń: Wielojęzyczny translator głosowy Systemu komputerowego do oceny stanu technicznego i analizy ryzyka dla dystrybucji sieci gazowych Technologii lutowania lotniczych przewodów rurowych o obniżonej strefie alloingu Liczba spodziewanych wdrożeń do końca 2011 r

34 3.3 Inicjatywa Technologiczna Dziedzina badawcza - liczba projektów

35 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Przedsięwzięcie IniTech zostało ustanowione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Rozp. MNiSW z ). NCBiR w całości zarządza i finansuje realizację IniTech (konkurs, umowy, finansowanie, monitoring projektów). Celem Ini-Tech jest wzmocnienie transferu wiedzy do gospodarki poprzez dofinansowanie działań dotyczących współpracy w sferze nauki i przemysłu. Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach IniTech jest opracowanie i realizacja projektu zakładającego wprowadzenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego rozwiązania opartego o polskie know-how. W ramach IniTech możliwe jest dofinansowanie zarówno kosztów realizacji prac badawczych (tzw. Faza A) jak również przygotowania wyników prac B+R do wdrożenia (Faza B). 35

36 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Faza badawcza (A) - badania naukowe: podstawowe i przemysłowe lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej, czyli takie których celem jest wdrożenie wyników prac B+R w praktyce. Faza przygotowań do wdrożenia weryfikator technologiczny (B) - czynności, których celem jest przygotowanie wyników w prac B+R do zastosowania w działalności gospodarczej (wdrożenia): badania rynku dla przyszłego produktu, sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do wdrożenia opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem prac B+R, postępowanie dotyczące przyznania praw własności przemysłowej; postępowanie normalizacyjne, certyfikacja Zakup usług doradczych w zakresie innowacji przygotowanie analizy biznesowej dla fazy A lub fazy B będących przedmiotem wniosku, zawierającej wstępny plan inwestycyjny 36

37 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Dziedzina badawcza - liczba projektów

38 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Wnioskodawcy (Beneficjenci)!! i rodzaje projektów "IniTech"- rodzaje projektów 18 1 faza A faza B faza A+B 55 Liczba dofinansowanych projektów 74 38

39 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Projekty obejmujące fazę badawczą (faza A) realizowane są przez każdy rodzaj Wykonawców, ale ten typ projektów preferowany jest przez jednostki naukowe Projekty fazy A obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe, po 2 latach od zakończenia projektu konieczne jest wdrożenie faza A faza B faza A+B Jednostki naukowe Konsorcja Przedsiebiorcy 39

40 3.4 Przedsięwzięcie IniTech Przedsiębiorcy Liczba projektów z udziałem przedsiębiorców 37 (na 74) 40

41 3.5 Program KadTech Cele Programu KadTech: Wsparcie procesów komercjalizacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących innowacyjne projekty technologiczne Wsparcie mobilności międzysektorowej naukowców i specjalistów Wzmocnienie współpracy sektora nauki i biznesu MŚP - Wnioskodawcą (Beneficjentem) Programu KadTech Realizacja projektów wspieranych w KadTech ma za zadanie: Doprowadzić do opracowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (w okresie do 2 lat po zakończeniu projektu wymagany jest raport z wdrożenia) Zachęcić naukowców do współpracy z małymi i średnimi firmami w obszarze B+R Zachęcić przedsiębiorstwa MŚP do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przy udziale naukowców 41

42 3.5 Program KadTech Dofinansowanie (do 50%) zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu w okresie 3 lat do wykonania zadań związanych z badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi lub z działalnością innowacyjną w ramach innowacyjnego projektu realizowanego przez przedsiębiorcę pracownicy naukowo badawczy, osoby z tytułem zawodowym inżyniera - posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe i co najmniej 2 letni staż pracy; oddelegowane na czas określony z organizacji badawczej na mocy zawartego porozumienia z przedsiębiorcą Okres zatrudnienia każdej z osób nie krótszy niż 3 miesiące Łączny wymiar zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu nie może przekroczyć 24 osobomiesięcy; Koszty kwalifikowane zatrudnienia to koszty wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, maks. do 3 średnich misięczn. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ( zł/m-c) 42

43 3.5 Program KadTech Dofinansowanie (do 75%) zakupu usług wsparcia innowacji : korzystanie z infrastruktury badawczej korzystanie ze specjalistycznych baz danych badania rynku (dla potrzeb nowego produktu) Certyfikacja wyrobu (znak zgodności z normą krajową lub ponadnarodową) Maksymalna wartość pomocy publicznej na usługi wsparcia innowacji w okresie 3 lat nie może przekroczyć : zł. I konkurs Programu KadTech r r. wpłynęło tylko 7 wniosków, na łączną kwotę ok zł dofinansowanie uzyskały 2 projekty, na łączną kwotę zł Projekty są aktualnie realizowane, przed raportami rocznymi 43

44 3.6 Program BroTech Cele Programu: Podniesienie efektywności i skuteczności procesu transferu technologii pomiędzy sferą nauki a gospodarki poprzez dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez brokerów technologii, na rzecz jednostek naukowych (JN) lub mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), realizujących przedsięwzięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań i transferu technologii(ttikw) Wsparcie sektora usług doradczych związanych z pośrednictwem w obrocie technologiami, stanowiącego ważny element infrastruktury ułatwiającej transfer technologii w Polsce. 44

45 3.6 Program BroTech Realizacja przedsięwzięć TTi KW ze wsparciem doradczym ze strony brokera technologii ma: Doprowadzić JN lub MŚP (Wnioskodawca) do zawarcia umów transferu technologii umowy pomiędzy dostawcą/odbiorcą technologii (sprzedaż/licencjonowanie) bądź umowy określającej warunki i zasady współpracy na rzecz opracowania i/lub wdrożenia innowacji technologicznej. Wnioskodawca zgłasza we wniosku o dofinansowanie brokera technologii, którego wybrał do współpracy przy realizacji procesu transferu oferowanej technologii (TO)/poszukiwanej technologii (TP) 45

46 3.6 Program BroTech Wymagania, które łącznie musi spełniać broker technologii: prowadzić działalność od co najmniej 2 lat; posiadać udokumentowane kompetencje i doświadczenie w świadczeniu usług doradczych objętych dofinansowaniem; wykazać się zrealizowaniem usług doradczych na rzecz JN lub MŚP, wspierających realizację co najmniej 2 przedsięwzięć zakończonych zawarciem umów transferu technologii, nie być powiązanym organizacyjnie ani finansowo z Wnioskodawcą. Dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez brokera technologii: usługi związane z transferem technologii: doradztwo w zakresie ochrony praw własności przemysłowej i obrotu prawami: doradztwo w zakresie umów licencyjnych 46

47 3.6 Program BroTech Dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych brutto usług doradczych świadczonych przez brokera technologii Broker technologii może podzlecać podmiotom trzecim świadczenie doradztwa w zakresie ochrony własności przemysłowej i obrotu tymi prawami i doradztwa w zakresie umów licencyjnych, w kwocie maks. do 35% kwoty dofinansowania przyznanego JN lub MŚP Kwota dofinansowania nie może przekroczyć zł, w odniesieniu do jednego przedsięwzięcia, trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy JN lub MŚP może równolegle realizować do 3 przedsięwzięć TTiK (do zł) ze wsparciem jednego brokera technologii Dofinansowanie wypłacane w formie: zaliczki w wysokości 50% kosztów zakupu usług doradczych i refundacji w wysokości 50 % kosztów zakup usług doradczych; po udokumentowaniu wykonania usług i zawarciu umowy transferu technologii 47

48 3.6 Program BroTech Ocena merytoryczna projektów przez Zespół Ekspertów według następujących kryteriów: ocena procesu transferu technologii (oferowanej TO)/poszukiwanej technologii (TP) (innowacyjność, stopień dojrzałości, stan ochrony własności IPR, zakres zastosowań) Ocena brokera technologii jako dostawcy usług doradczych w zakresie innowacji (kompetencje, doświadczenie w świadczeniu usług wspierających TTiK, znajomość dziedzin nauki/branż ) I konkurs BroTech - termin Wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę zł, obejmujących 12 przedsięwzięć transferu technologii Dofinansowanie NCBiR uzyskały 4 wnioski na łączną kwotę zł, obejmujące realizację 9 przedsięwzięć TTiK. 48

49 4 Program INNOTECH Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo rozwojową (Art. 29 ustawy o NCBiR z r.) Do zadań Centrum należy także: (Art ww. ustawy) 1) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form transferu technologii do gospodarki; 2) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie zadań naukowych i prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia ich wyniki; 3) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy o finansowaniu nauki... 49

50 4.1 Program INNOTECH - cele Program INNOTECH wspiera rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R Cele INNOTECH: Zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego Wartość budżetu NCBiR na Program INNOTECH planowana jest na poziomie 650 mln zł (dofinansowanie 500 projektów) Realizacja INNOTECH: organizacja konkursów; finansowanie projektów; monitorowanie realizacji projektów; do 2018 moniroring wdrażania wyników projektów i do 2021 r. monitoring efektów ekonomicznych wdrożeń 50

51 4.2 INNOTECH - struktura programu Ścieżka programowa In-Tech kontynuacja przedsięwzięcia IniTech z pewnymi modyfikacjami, które mają zapewnić większą współpracę między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami potwierdzona skuteczność IniTech jako instrumentu wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Ścieżka programowa Hi-Tech nowe przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie przemysłu zaawansowanych technologii, warunkującego rozwój gospodarki kraju MŚP jako zamawiający w sektorze B+R wykonanie badań stosowanych w obszarze zaawansowanych technologii 51

52 4.3 2 ścieżki programowe In-Tech i Hi-Tech In-Tech Zmodyfikowana kontynuacja Przedsięwzięcia IniTech Konsorcja naukowe (koniecznie z udziałem przedsiębiorcy) Przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy) Centra naukowo - przemysłowe Badania przemysłowe Wnioskodawcy Rodzaje zadań Hi -Tech Nowe przedsięwzięcie w obszarze zaawansowanych technologii Przedsiębiorcy MŚP Badania przemysłowe Prace rozwojowe Prace przygotowawcze do wdrożenia Prace rozwojowe Prace przygotowawcze do wdrożenia (realizowane jako usługi) 52

53 4.4 2 ścieżki programowe InTech i HiTech InTech Zasady wsparcia Wniosek: faza A lub faza A+B 2 etapy finansowania - faza B pod warunkiem akceptacji wyników fazy A Katalog kosztów kwalifikowanych HiTech Jednorazowe udzielnie pomocy publicznej na B+R i prace przygotowawcze do wdrożenia Część badawcza projektu W wynagrodzenia; A aparatura nauk. bad., urządzenia (w zakresie i czasie niezbędnym do badań), G grunty i usługi, E- usługi badawcze Opkoszty operacyjne, O -koszty ogólne Faza B przygotowanie do wdrożenia W zatrudnienie, A narzędzia i sprzęt, G- grunty i budynki, D- usługi doradcze (do 70% kosztów projektu),u opłaty urzędowe, L pomoc prawna, Op koszty operacyjne, O-koszty ogólne Pomoc publiczna na zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji Koszty mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku 53

54 4.5 Założenia Programu INNOTECH InTech: przeciętny okres prac B+R - 24 m-ce, części przygotowania do wdrożenia - 12 m-cy.; maksymalna wysokość dofinansowania projektu 10 mln zł; HiTech: przeciętny okres prac B+R - 12 mies., części przygotowania do wdrożenia 12 mies.; maksymalna wysokość dotacji na projekt 5 mln. zł. 100 projektów wyłonionych do finansowania w każdym konkursie; docelowo 500 projektów, 2011 jeden konkurs, budżet mln. zł (w tym: InTech - 90 mln; HiTech 40 mln); konkursy rocznie, budżet każdego konkursu ok. 130 mln finansowanie i monitorowanie projektów finansowanie (docelowo 650 mln zł) i monitorowanie wdrożenia wyników projektów; ewaluacja Programu 54

55 Dziękuję za uwagę Szczegółowe informacje o programach NCBiR: Kontakt: Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Kierownik Działu Komercjalizacji Wyników Badań i Wsparcia Rozwoju Kadry naukowej tel:

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedsi wzi cie IniTech ustanowione rozporz

Przedsi wzi cie IniTech ustanowione rozporz Przedsięwzięcie IniTech Działania NCBiR na rzecz komercjalizacji wyników badań i wspierania innowacyjności polskiej gospodarki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546,

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum jest Agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Plan Prezentacji 1. Informacje o NCBR 2. Programy Strategiczne 3. Programy Horyzontalne 4. Programy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

27 lutego 2012. 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR

27 lutego 2012. 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR Adam Kaźmierczak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 PLAN PREZENTACJI 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR 3. Omówienie projektów krajowych

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość Hubert Gęsiarz Działalność NCBR NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE GDAŃSK 07.09.2011 Nasze Doświadczenie W 2002 roku przyznanie 3-ciej dotacji w kraju dla Klienta MSP Ponad 500 pozyskanych dotacji na kwotę

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału FORUM PRACODAWCÓW 206 Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału PLAN PREZENTACJI. Programy Regionalne dla Województwa Śląskiego na lata 204-2020, 2. Programy krajowe PARP,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji

Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Instrumenty wspierania transferu technologii przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Patent PLUS wsparcie patentowania wynalazków, Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe M-ERA.NET CORNET Programy Krajowe Program Badań Stosowanych INNOTECH LIDER Konsorcjum złoŝone z one z 25 europejskich krajów w

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Nowa polityka spójności 2014-2020 Źródło: Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Program Patent Plus. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. 9 grudnia 2013 r.

Program Patent Plus. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. 9 grudnia 2013 r. Program Patent Plus Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 9 grudnia 2013 r. Ochrona własności przemysłowej. Najważniejsze korzyści - wzmacnia pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną oraz stanowi zachętę

Bardziej szczegółowo

ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW

ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 9 grudnia 2013 r. Program Gekon - Cele Wsparcie inicjatyw w obszarze technologii proekologicznych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA: ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. NAUKA DLA BIZNESU PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 04.04.2014 R. AUTOR: AGNIESZKA PIETRZAK Człowiek najlepsza

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej Ochrona własności przemysłowej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona własności przemysłowej. PO IR, OP II, PI 1b, Cel 2 WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką 2015 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką Konferencja Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką Poznań,

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo