XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP"

Transkrypt

1 XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009

2

3 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH WPROWADZENIE I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE I ORGANIZACYJNE 1. Struktura organizacyjna 2. Weryfikacja statusu członkostwa w Towarzystwie 3. Kontakty między strukturami organizacyjnymi i komunikacja z członkami II. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH 1. Budowanie szerokiej platformy dyskusji nad współczesną doktryną kształtowania przestrzeni 2. Rozwijanie różnorodnych form edukacji wiążących się z podnoszeniem poziomu świadomości oraz kultury kształtowania i użytkowania przestrzeni 3. Podejmowanie partnerskiej współpracy ze środowiskami zainteresowanymi kreowaniem wysokiej jakości przestrzeni III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I FINANSOWA 1. Wynik finansowy Towarzystwa 2. Gospodarka finansowa ZG TUP 3. Gospodarka finansowa oddziałów TUP 4. Środki pieniężne TUP IV. ZAŁĄCZNIKI UZUPEŁNIAJĄCE B. SPRAWOZDANIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO C. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY TUP i

4

5 A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH WPROWADZENIE Sprawozdanie ujmuje łącznie działalność Zarządu Głównego oraz oddziałów terenowych. Przedstawia w sposób syntetyczny podstawowe kierunki działalności Towarzystwa, jej uwarunkowania i zaistniałe problemy. Sprawozdanie składa się z następujących części: sprawy członkowskie i organizacyjne, realizująca celu statutowego Towarzystwa, działalność gospodarcza i finansowa, załączniki uzupełniające sprawozdanie. Sprawozdanie obejmuje okres od XIV Walnego Zjazdu Delegatów, który obradował we Wrocławiu w dniach 9 10 września 2006 r. do 15 sierpnia 2009 r., a w zakresie działalności gospodarczo-finansowej do 31 czerwca 2009 r. I SPRAWY CZŁONKOWSKIE I ORGANIZACYJNE Towarzystwo od szeregu lat zmaga się z problemami, które stanowią: słabnące zainteresowanie członków jego działalnością i odchodzenie z Towarzystwa - nie zawsze potwierdzone formalnie złożoną rezygnacją, bliski 50% udział członków w wieku emerytalnym oraz mała aktywność, a niekiedy odstępowanie od podejmowania działalności, szeregu struktur organizacyjnych. Towarzystwo ma w dalszym ciągu małą zdolność przyciągania nowych członków. Podłoże tych problemów zostało opisane w sprawozdaniu władz poprzedniej kadencji i pozostaje ono w zasadzie aktualne obecnie, z tym że etap występowania z Towarzystwa ze względu na członkostwo w nowo powstałej Izbie Urbanistów należy uznać za zamknięty. W tej chwili TUP skoncentrował aktywność na celach społecznych, poznawczych i edukacyjnych, różnicując tym samym program działania od samorządu zawodowego. W efekcie nastąpił wzrost liczby nowych członków, przy czym Towarzystwo okazało się szczególnie atrakcyjne dla osób młodych, które nie mają dorobku odpowiedniego do ubiegania się o członkostwo w Izbie, lub wręcz nie ukończyły jeszcze studiów, a Towarzystwo daje im możliwość pracy w strukturach zrzeszonych w formie kół młodych. W celu ograniczenia barier administracyjnych Zarząd Główny TUP uprościł procedurę przyjmowania członków Towarzystwa uchwałą nr 12/2007 z r. 1

6 1. Struktura organizacyjna Brak, w poprzedniej kadencji, powszechnej aprobaty dla przekształcenia małych liczebnie oddziałów w koła terenowe i stworzenia kilku dużych oddziałów zdolnych do podejmowania samodzielnie znaczących działań spowodował, że Zarząd Główny nie podjął ponownie tego problemu. Czas pokazał, że problem istnieje nadal, czego wyrazem był wniosek o rozwiązanie jednego z oddziałów (ze względu na spadek liczby członków poniżej wymaganej przez Statut TUP) oraz problemy ze zwołaniem Walnych Zjazdów Członków Towarzystwa w kilku innych oddziałach. Zanik funkcjonowania sekcji problemowych, do których dołączyła w bieżącej kadencji również (jedyna działająca w poprzednim okresie) Sekcja Fizjografii stawia przed XV WZD i nowymi władzami Towarzystwa zadanie poważnej debaty nad sensem istnienia, ewentualnie profilem i sposobem działania tych sekcji. Zbyt mało korzystano z instytucji komisji Zarządu Głównego, które mogły zwiększyć liczbę członków Towarzystwa aktywnie uczestniczących w działaniach prowadzonych na szczeblu krajowym. Całą aktywność, mimo podejmowania sporadycznych, lecz nieudanych wysiłków powołania komisji, przejął Zarząd Główny. 2. Weryfikacja statusu członkostwa w Towarzystwie. Według sprawozdania przedłożonego XIII WZD TUP, liczba członków w ewidencji Towarzystwa wynosiła w dniu 30 czerwca 2003 roku i była o blisko 500 osób wyższa od liczby członków, którzy na koniec 2002 roku nie zalegali z opłacaniem składek dłużej niż 12 miesięcy lub byli zwolnieni z ich opłacania. XIII WZD TUP podjął uchwałę, w której zobowiązał zarządy oddziałów do zweryfikowania w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. członkostwa w Towarzystwie osób figurujących w ewidencji oddziałów i skreślenia osób zalegających ponad 12 miesięcy z opłacaniem składek. Następnie Zarząd Główny, uchwałą nr 15 z dnia r. nałożył na Zarządy Oddziałów obowiązek skreślenia z listy członków TUP w terminie do dnia 1 lutego 2005 r. osób zalegających ze składkami dłużej niż od 1 stycznia 2004 roku, jeżeli nie złożyły one prośby o rozłożenie im spłaty tych zaległości na raty, lub jeżeli ich prośba została zaopiniowana negatywnie przez Zarząd Oddziału. Kolejna uchwała Zarządu Głównego nr 26 z r. przesunęła termin zakończenia weryfikacji statusu członkostwa w Towarzystwie przed zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi do XIV WZD. Uchwały te w dalszym ciągu nie przez wszystkie oddziały zostały w pełni zrealizowane, jednak stan ich realizacji (pomijając terminy) jest wysoki. Członkowie Towarzystwa natomiast powszechnie korzystają z uchwały nr 4 z 30 stycznia 2004 r., która umożliwia zwolnienie z płacenia składek osób w wieku ponad 75 lat, posiadających 25 letni staż członkowski w TUP. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach z działalności oddziałów terenowych TUP w bieżącej kadencji nastąpiły podane w tabl.1 zmiany w ewidencji członków Towarzystwa. 1 Liczba ta opierała się o dokumenty z oddziałów jakimi dysponowało biuro Zarządu Głównego w momencie opracowywania sprawozdania i była zawyżona. Skorygowanie przez Biuro ZG TUP list członków Towarzystwa wykazało, że na dzień liczba członków w ewidencji wynosiła tylko (informacja ze sprawozdania władz TUP kadencji ) 2

7 Lp Tab.1 Zmiany w ewidencji członków TUP w okresie Oddział liczba członków w dniu Zmiany w ewidencji w okresie przyjęci skreśleni zmarli ogółem honorowych liczba członków w dniu zwolnionych z płacenia składek emerytów płacących 50% składki 1 Białystok Bydgoszcz Gdańsk Jelenia Góra Katowice Kielce Koszalin Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Płock Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Razem Z czego jedna osoba zrezygnowała z końcem 2008 r. 3 Na początku maja skreślono 9 członków. 4 Stan na 10 sierpnia 2009 r. 5 Stan na koniec kadencji władz. 6 Do końca kwietnia przybyło 2 członków. 7 Do końca kwietnia skreślono 11 członków oraz przyjęto 5. Obecnie w ewidencji jest 49 członków. 8 Stan na 31 lipca 2009 r. 9 Stan na 15 lipca 2009 r. 10 Do końca poprzedniej kadencji ubył 1 członek. 11 Do końca lutego zrezygnowała 1 12 Do końca poprzedniej kadencji ubyło 2 członków członek wspierający i 5 płacących 15 zł za kwartał 14 Stan na 28 lutego 2009 r osób 50% oraz 6 osób 25% 16 Liczba przybliżona 17 W tym 828 spełniających wymagania statutowe lub spłacających zaległe składki. 3

8 Ze względu na system prowadzenia ewidencji oraz niekonsekwentnie prowadzoną sprawozdawczość nie jest możliwe podanie spójnych danych dotyczących zmian w strukturze członkowskiej Towarzystwa. Sprzeczności zawarte w niektórych komórkach tabeli wynikają z braku danych (szczególnie w okresie między r. a XIV WZD), ewentualnie sprzeczności w kolejnych sprawozdaniach z działalności. W sumie w bieżącej kadencji (od XIV WZD do końca czerwca 2009 r.) zostało wydanych 128 legitymacji dla nowych członków, tj. ponad dwa razy więcej niż w poprzednim okresie. Na koniec roku 2008 (z zastrzeżeniem informacji zawartej w przypisach do tabeli) w ewidencji znajdowało się 954 członków, co oznacza zahamowanie tendencji spadkowej liczby członków (z 16,71% w poprzedniej kadencji do 4,31% w bieżącym okresie), przy znacznym wzroście udziału członków opłacających składki. Ze względu na daleko posuniętą weryfikację członków TUP, powrócono do zasady obliczania liczby delegatów na WZD na podstawie ewidencji członków oddziałów. 3. Kontakty między strukturami organizacyjnymi i komunikacja z członkami Podstawową formą utrzymywania więzi między strukturami organizacyjnymi były zebrania Kolegium TUP, w których - obok prezesów oddziałów uczestniczyli Przewodniczący Rady TUP, Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Współpracy między strukturami organizacyjnymi służyły też posiedzenia Zarządu Głównego organizowane z udziałem Głównej Komisji Rewizyjnej oraz, stosownie do potrzeb, z udziałem przedstawicieli innych struktur organizacyjnych. Zarząd Główny odbył 17 zebrań podejmując 26 uchwał (nie licząc uchwał w sprawie honorowych odznaczeń TUP. Kontakty bieżące oparte były o korespondencję listowną, rozmowy telefoniczne, komunikator internetowy (Gadu-Gadu z oddziałem TUP w Łodzi) i pocztę elektroniczną, na potrzeby której stworzono jednolity system pocztowy (adresy poszczególnych oddziałów uzyskały standardową formułę: W ramach wprowadzonego systemu poczty elektronicznej umożliwione jest przesyłanie poczty przychodzącej, lub powiadomienia o poczcie w formie SMS na numery telefonów komórkowych (z tej możliwości oddziały praktycznie nie korzystają). Jednolity i niezależny od kadencji system, poza celem marketingowym, miał zapewnić m.in. ciągłość kontaktu w momencie zmiany władz oddziałów. Niestety przyjmował się powoli i w dalszym ciągu nie wszystkie oddziały korzystają z tej formy, preferując prywatne adresy prezesów, lub rzadziej indywidualne adresy oddziałów, zarejestrowane w różnych domenach. Istotną rolę odgrywały też informacje o Towarzystwie i ważnych dla jego działalności wydarzeniach zamieszczane przez redakcję miesięcznika URBANISTA do momentu zawieszenia jego wydawania z dniem 1 stycznia 2009 r. Wobec ograniczonych środków finansowych i problemów technicznoorganizacyjnych (brak sprzętu i personelu) Zarząd Główny nie wznowił wydawania Komunikatu ZG TUP, jednak jego rolę przejęła w dużym stopniu strona internetowa 4

9 Towarzystwa notująca systematycznie rosnącą liczbę odwiedzin (od ok. 2 tysięcy wywołań miesięcznie na początku kadencji do 49,5 tysiąca wywołań w lipcu 2009 r.; ponad 375 tysięcy wywołań w ciągu ostatniego roku), co świadczy o potrzebie i popularności tej formy przekazu mimo niechęci większości oddziałów do zamieszczania w tym miejscu własnych informacji. Analiza statystyk wykorzystania strony prowadzi również do wniosku, że jest ona odwiedzana w dużej mierze przez użytkowników spoza Towarzystwa stanowi tym samym podstawowe źródło wiedzy o TUP. W bieżącej kadencji przygotowana została również nowa witryna internetowa, której celem jest, podobnie jak systemu pocztowego, integracja informacji o Towarzystwie. Za pomocą nowej witryny wszystkie informacje wprowadzane do systemu przez poszczególne oddziały np. o planowanych konferencjach, będą mogły być na bieżąco weryfikowane z harmonogramem imprez pozostałych oddziałów. Zapewnienie członkom bezpośredniego dostępu do własnych danych osobowych pozwoli również aktualizować dane zahibernowane dotąd w kartotekach osobowych. Dzięki konsolidacji informacji oraz wykorzystaniu mechanizmów bazodanowych nowa witryna internetowa powinna stanowić skuteczne narzędzie wspomagające pracę zarządów. Przełączenie z obecnie działającej witryny na nową nastąpi w momencie, wyrównania zawartości obu serwisów (uzupełnienia treści nowej witryny). W chwili obecnej funkcjonują jeszcze strony internetowe oddziałów w Jeleniej Górze, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie oraz Warszawie i Wrocławiu. Komunikacji między członkami a zarządami oddziałów służyły zebrania oddziałów i organizowane przez ich zarządy spotkania problemowe. Intensywność tych form kontaktów była bardzo zróżnicowana między oddziałami, ale w kilku oddziałach była zbliżona lub przekroczyła liczbę 10. Niektóre oddziały, na przykład w Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, czy Krakowie organizowały regularne spotkania środowiskowe łącząc na nich rozwijanie kontaktów koleżeńskich z dyskusjami o aktualnych sprawach gospodarki przestrzennej regionu i kraju. Z posiadanych informacji wynika także, że komunikaty rozsyłane z różną częstotliwością do wszystkich członków wydawało mniej oddziałów niż w poprzedniej kadencji. Należą do nich oddziały w Gdańsku (kwartalnie), Katowicach (co pół roku), Łodzi (kwartalnie), Szczecinie (rocznie) i Warszawie (1 w połowie kadencji). W oddziałach w Warszawie i Katowicach działają aktywnie Kluby Seniora, organizujące comiesięczne spotkania. Ponadto przy oddziale TUP w Warszawie funkcjonuje sekcja TUP MY, natomiast w Gdańsku Koło Młodych TUP. 5

10 II REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH Realizacja celów statutowych Towarzystwa przedstawiona jest w odniesieniu do poszczególnych postanowień uchwały nr 4 XIV Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie określenia programu Towarzystwa Urbanistów Polskich. Uchwała ta uznała za główny przedmiot zainteresowań Towarzystwa podnoszenie kultury kształtowania polskiej przestrzeni oraz wskazała na niżej omówione kierunki i formy działania. 1. Budowanie szerokiej platformy dyskusji nad współczesną doktryną kształtowania przestrzeni. Tak sformułowany zapis uchwały zawiera w sobie dwa rodzaje aktywności: 1.1. Budowanie szerokiej platformy dyskusji. Gotową platformą dyskusji na wszelkie tematy związane z kształtowaniem przestrzeni był miesięcznik Urbanista wydawany pod egidą TUP. Jako wydawnictwo ogólnopolskie, trafiające do rąk osób dyskutujących o przestrzeni, kształtujących przestrzeń i nadających ramy prawne kształtowania przestrzeni nie był jednak wykorzystywany przez Towarzystwo w sposób optymalny. Dostrzegając trudną, nie rokującą poprawy sytuację miesięcznika, związaną m.in. z chronicznym brakiem środków finansowych, zmuszającym do stałych działań ad hoc, ale także z przewlekłym niedoborem materiałów (nie był to argument ważący jednak członkowie Towarzystwa, pomimo zapisów uchwał nr 2 i 6 XIII WZD oraz podpisanego porozumienia, w niewielkim stopniu wykorzystywali okazję dyskusji, jaką dawały łamy miesięcznika) Walne Zgromadzenie Wspólników sp. z o.o. Urbanista podjęło decyzję o bezterminowym zawieszeniu wydawania miesięcznika z dniem 1 stycznia 2009 r. Drugim działaniem, ukierunkowanym na stworzenie nowej platformy dyskusji były prace nad nową witryną internetową z rozproszonym systemem administracyjnym. Z obecnie funkcjonującej witryny ze scentralizowanym systemem zarządzania oddziały terenowe korzystają niechętnie. Tylko 3 spośród nich przysyłają sporadycznie informacje do zamieszczenia w serwisie. Nowa witryna ma zapewnić bezpośredni i nieograniczony dostęp zarządów oddziałów do serwera (w ramach subdomen), ale jednocześnie ma być ona miejscem skupiającym aktywności innych jednostek TUP (sekcji problemowych) oraz jednostek stowarzyszonych (koła młodych). Aktualnie implementowany system nie zawiera modułu (pierwotnie planowanego) forum dyskusyjnego ze względu na nieudane próby prowadzenia forów o podobnej tematyce przez inne serwisy. Stworzenie takiego forum lub forów wydaje się jednak celowe, pod warunkiem znalezienia odpowiednio atrakcyjnej formuły, co stanowić może jedno z wyzwań stojących przed WZD oraz władzami następnej kadencji Dyskusja nad współczesną doktryną kształtowania przestrzeni. Ważnym elementem dyskusji, zapoczątkowanej opracowaniem i upowszechnieniem polskiej wersji językowej Nowej Karty Ateńskiej wizja miasta XXI wieku oraz przesłaniem II Kongresu Urbanistyki Polskiej w 2006 r. było opracowanie i opublikowanie Projektu Polskiej Polityki Architektonicznej. Dokument został opracowany z inicjatywy Polskiej Rady Architektury i Stowarzyszenia Architektów Polskich pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez reprezentantów SARP, TUP, Izby Architektów RP, Polskiej Rady Architektury oraz Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Jego treść nawiązuje do 6

11 funkcjonujących i tworzonych polityk tego typu w krajach Unii Europejskiej oraz wiążących Polskę dokumentów unijnych, ale porusza też kwestie wskazane w przesłaniu III Kongresu Urbanistyki Polskiej, jako elementy doktryny urbanistycznej. W grudniu 2008 r. odbyła się również konferencja pt. Kształtowanie współczesnej doktryny urbanistycznej zorganizowana przez Oddział TUP w Gdańsku we współpracy z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Politechniką Gdańską oraz Miastem Gdańsk. Dyskusja nad doktryną kształtowania przestrzeni była jednym z głównych tematów prac Rady TUP. W sposób szczególny ten zapis uchwały realizować będzie III Kongres Urbanistyki Polskiej zwołany przez TUP we współdziałaniu z Prezydentem Poznania na dni 3-4 września 2009 r. Kongres obradujący pod hasłem Nowa Urbanistyka nowa jakość życia ma demonstrować nowe wyzwania stojące przed współczesną urbanistyką oraz zaprezentować stan prac nad nową doktryną kształtowania przestrzeni. 2. Rozwijanie różnorodnych form edukacji wiążących się z podnoszeniem poziomu świadomości oraz kultury kształtowania i użytkowania przestrzeni. l.p. Oddział 1 Białystok 2 Bydgoszcz Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) Zebrania szkoleniowo-plenerowe Przedstawianie w środkach masowego przekazu spraw związanych z zagospodarowaniem miasta i regionu Wykłady i prelekcje na lokalnych uczelniach udział członków Oddziału w 17 konferencjach/seminariach udział członków w jury 3 konkursów urbanistyczno-architektonicznych 3 Gdańsk Rozbudowa depozytu bibliotecznego w filii Biblioteki Głównej PG na Wydziale Architektury współpraca z mediami Konkurs na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Architektury PG (KW) Aktualne problemy planowania przestrzennego Wielkiej Brytanii z perspektywy polskiego urbanisty (D) 1.07 Kształcenie urbanistów w Polsce (K)03.07 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (D) 04.i Współorganizator Izba Urbanistów, PW, PG 7

12 l.p. Oddział 4 Jelenia Góra Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) lokalizacja handlowych obiektów wielkopowierzchniowych (D) Komercjalizacja przestrzeni - charakterystyka zjawiska (K) Wybrane problemy kształtowania przestrzeni miasta Gdyni (D) Jakość zapisów planów miejscowych z punktu widzenia (D) Rewitalizacja urbanistyczna, zagadnienia społeczne i ekonomiczne(k) Rewitalizacja miast w Polsce (P) Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka(p) Strategie inwestowania w nieruchomości(p) Forum Morskie dotyczące zabudowy Gdyni (K) Komercjalizacja przestrzeni kształtowanie przestrzeni publicznych (K) Najlepsze, nagrodzone zagospodarowanie przestrzeni publicznych w województwie pomorskim (D) Kształtowanie współczesnej doktryny urbanistycznej (K) Współczesne procesy urbanizacji w Chinach i Meksyku wnioski z wizyt studialnych (D) Publikacja Komercjalizacja przestrzeni pierwsze doświadczenia (P)2008 Piękno i Energia - Współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie (K) Strategia rozwoju pasma Karkonoszy (Sś) Analizy porównawcze suikzp gmin dla regionu Karkonoszy (Sś) Dyskusja nad koncepcją utworzenia Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej (Sś) Budowanie w pięknym krajobrazie III zasady zarządzania przestrzenią o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych (K) Urbanistyka Indochin w działaniu Współorganizator Iza Architektów, SARP, PG PG, KPZK PAN, Urząd Marszałk. Akademia Morska. WA Politechniki Gdańskiej, Miasto Gdynia. KPZK PAN, PG, Miasto Gdańsk Miasto Gdynia, WA PG, 8

13 l.p. Oddział 5 Katowice 6 Kielce 7 Koszalin 8 Kraków Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) (Sś) Kontekst urbanistyki w kulturze prekolumbijskiej (Sś) Modernizacja miasta na przykładach z Monachium (Sś) Decyzja o warunkach zabudowy jako metoda planistyczna (S) Opracowanie projektu edukacyjnego dla szkół średnich z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego konkurs na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki (KW) 2007, 2008 doprowadzenie do wydania numeru Urbanisty poświęconego w znacznej części planom zagospodarowania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku (P) zebranie ogólne z udziałem władz miasta Przemiany w strukturze zagospodarowania przestrzennego i gospodarka przestrzenna Katowic. zebranie ogólne z prezentacją Nowe Miasto Siewierz zebranie zarządu z prezentacją Reminiscencje z podróży do Kanady i Nowego Yorku Udział w 2 audycjach Udział w 2 konsultacjach społecznych Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów z udziałem środków unijnych wnioski do planowania i zarządzania przestrzenią (K) Ochrona środowiska w planowaniu Współorganizator Śląski Związek Gmin i Powiatów, Śląska Okręgowa Izba Architektów, Południowa Okręgowa IU patronat i nagroda Marszałka Województwa Śląskiego, w porozumieniu z WA PŚ Marszałek Woj. Śląskiego, Wydział Strategii i Planow. Przestrzennego, Urbanista WA PK WA PK 9

14 l.p. Oddział 9 Lublin 10 Łódź Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) przestrzennym (K) Planowanie przestrzenne na obszarach górskich (K) comiesięczne Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów (D) Konkurs na najlepsze prace dyplomowe, w tym wystawy i dyskusje pokonkursowe (KW) 2006, 2007, 2008 Wyeksponowanie wartości salinarnych Bochni (KW) 2007 Utworzenie Forum Dyskusyjnego Kultura Przestrzeni : szereg spotkań, w tym cykliczne dla młodzieży akademickiej (D) Przyszłość blokowisk w Lublinie (D) Lublin 2020 akcja Gazety Wyborczej, w tym panel dyskusyjny i 2 artykuły (P) Dyskusja nt centralnego placu miasta Lublina Placu Litewskiego Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast (K) Estetyka i Ochrona Środowiska w kształtowaniu dróg (K) 2007, 2009 Wykład dla pracowników Kopalni Bogdanka nt. ustawy o p.i z.p. Metropolia Lublin wyzwania wobec gospodarki przestrzennej (K) w przygotowaniu jesień 2009 Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju (K) (P) Przestrzenie publiczne Łodzi wobec wyzwań metropolitalnych (S) Wizja Łodzi XXI wieku (K) Z historii działalności TUP w Łodzi (P) Współorganizator WA PK WA PK Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK i władze samorządowe Bochni SARP, Towarzystwo Historyków Sztuki, Politechnika Lubelska Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gazeta Wyborcza Urząd Miasta Lublina KUL Stow. Inżynierów i Techników Komunikacji Biuro Planowania Przestrzennego przy Urzędzie Marszałkowskim KPZK PAN, Wydział Zarządzania UŁ Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ 10

15 l.p. Oddział 11 Olsztyn Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) Rola wyższych uczelni w rozwoju przestrzennym miast (K)(P) pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych (K) Łódź Metropolitalna (K) pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Polityka ochrony zabytków w Łodzi i Województwie (S) warsztaty szkoleniowo-dyskusyjne dla radnych i pracowników Urzędu Miast Łodzi (W) 2007 Konkurs na najlepsze prace dyplomowe na Politechnice i Uniwersytecie Łódzkim (KW) Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim (KW) 2006, 2007, 2008, pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Artykuły prasowe, w tym wywiady oraz informacje w TVP-Łódź Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa (K) Rewitalizacja środowiska mieszkaniowego (D) Krajobraz miejski Symferopola (Krym) (S) referaty na konferencjach Akty prawne w planowaniu przestrzennym, wykład na spotkaniu ze studentami UWM Projektowanie w strefie ochrony Współorganizator ZG TUP, KPZK PAN, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ KPZK PAN, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania UŁ Spółka z o.o. Teren patronat medialny: Radio Łódź, TVP, Dziennik Łódzki Wydział Nauk Technicznych UWM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w W-wie Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych, WNT UWM Katedra Bud. i Konstr. Bud., 11

16 l.p. Oddział 12 Opole 13 Płock 14 Poznań 15 Rzeszów Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) konserwatorskiej (S) Zagospodarowanie strefy pogranicza z Obwodem Kaliningradzkim (K) spotkanie ze studentami Koła Naukowego Młodych Architektów i Urbanistów Kreska Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku (P) Znaczenie komunikacji drogowej w planowaniu i gospodarce przestrzennej (P) 2 publikacje w Zbiorze Naukowych Prac Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, (P), jęz. rosyjski Udział w publikacji Oblicza równowagi. Aspects of equilibrium (P) udział w publikacji The question of design modern architecture in canservation areas: a case study of Kortowo, the campus of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (P), jęz. angielski Konkurs na najlepsze prace dyplomowe Moja Wielkopolska (KW)2006, 2007,2008 Dzień Urbanisty na Targach BUDMA (K) , Małe i średnie ośrodki miejskie i wiejskie w kontekście metropolii -Dzień Urbanisty (K) Kształtowanie poznańskiego Ringu (D) 2008 Dyskusja o przyszłości Gazowni (D) Wystawa prac urbanistów i prac dyplomowych (KW) Problemy ochrony konserwatorskiej i ochrony zabytków archeologicznych w planach miejscowych (K) Współorganizator WNT UWM Departament Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury BUDMA Targi Budowlane BUDMA Targi Budowlane Stowarzyszenie Historyków Sztuki, SARP Gazeta Wyborcza ROBIDZ 12

17 l.p. Oddział 16 Szczecin 17 Toruń Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) Konkurs na prace dyplomowe na Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego PS (KW) Perspektywy szczecińskiego obszaru metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu (W) Zebranie otwarte nt koncepcji zagospodarowania terenów lotniska w Dąbiu (D) Studium uikzp Torunia zebranie ogólne Układy drogowe i mosty w Toruniu oraz Wstępna koncepcja obszaru metropolitalnego zebranie ogólne Koncepcja wstępna północnej obwodnicy miasta Torunia zebranie ogólne Projekt ustawy o pizp z.ogólne Zmiana planu Województwa Kujawsko- Pomorskiego zebranie ogólne Powołanie sekcji Oddziału TUP MY 2007 Wybrane problemy planowania przestrzennego w praktyce samorządu terytorialnego (Szk) 01., Warszawa odbudowana i przebudowana (P) Współorganizator Urząd Marszałkowski Wszechnica Polska Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej WA PW 18 Warszawa Dyskusja redakcyjna w Urbaniście Artykuły w Rzeczypospolitej, 03 i , Wywiad i artykuł w Stolicy audycje radiowe w III programie PR nt. zabudowy śródmieścia Warszawy i stadionów miejskich Nowe idee towarzyszące projektom ustawy o pizp (K) Miasta-ogrody (K) Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce planowania przestrzennego IGPiM, Wszechnica Polska 13

18 l.p. Oddział 19 Wrocław Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) problemy wynikające z aktualnej sytuacji prawnej (K) Domy na wodzie , spotkanie środowiskowe (Sś) Problemy rozwju województwa dolnośląskiego (Sś) Projekt koncepcyjny fragmentu Śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia (Sś) Rozwiązania przestrzenne a poczucie bezpieczeństwa (Sś) Strategiczne pozycjonowanie Wrocławia w konstelacji miast środkowoeuropejskich (Sś) Zagadnienia bezpieczeństwa w mieście (Sś) Informacja o budowie Aquaparku (Sś) 04. Aktualne problemy zagospodarowania miasta (Sś) Metody nauczania urbanistyki na PWr (Sś) Rzeka Odra w 10-lecie powodzi we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku (Sś) Odbudowa i rozwój Wrocławia w planach zagospodarowania przestrzennego z lat (Sś) (P) Dyskusja nt rozwiązań przestrzennych, pokonkursowych Placu Społecznego (Sś) Problemy żeglugi na Odrze a zagospodarowanie przestrzenne w mieście i województwie (Sś) Etyka urbanistów i Architektów (Sś) Wycieczka do Ołomuńca, Brna i Wiednia Rzeka Odra a powstanie miasta, pierwsze wieki Wrocławia (Sś) Informacje o planach przebudowy w związku z EURO 2012 (Sś) Ekspercka kpzk (Sś) Problemy wydobycia i transportu surowców skalnych w województwie dolnośląskim (Sś) Demokracja uczestnicząca i internet Współorganizator SITK Komenda Miejska Policji Urząd Miasta RZGW Urząd Żeglugi Śródlądowej ZOIU Departament Architektury i Rozwoju U.M. Wrocławia 14

19 l.p. Oddział 20 Zarząd Główny Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) szansa czy zagrożenie dla planowania przestrzennego (Sś) Co to jest TUP? Spotkanie ze studentami Akademii Rolniczej Krajobraz Polski i Polityka (P) 2007 Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie (K) Rola wyższych uczelni w rozwoju przestrzennym miast (K) Konkurs o nagrodę TUP za najlepsze prace dyplomowe z urbanistyki i gospodarki przestrzennej (konkurs, wystawa prac i publikacja nagrodzonych w 2007 i 2008 r. Urbaniście ) (KW)(P) 2007, 2008, 2009 Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (KW) 2007 Wystawa i publikacja po konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (KW)(P) 2007 Przestrzenie publiczne Warszawy na tle procesów metropolizacji rozwoju miast Mazowsza i kraju (D) 2007 Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (KW) 2008 Publikacja po II edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (P) 2008 Przestrzeń publiczna, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w Agendzie Terytorialnej i Karcie Lipskiej (D) Publikacja dokumentująca dorobek konkursów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (P) 2008 Przygotowania do III Kongresu Urbanistyki Polskiej Współorganizator Polska Rada Architektury, ZG SARP KPZK PAN O.TUP w Łodzi, KPZK PAN, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ Urbanista Urbanista Urbanista, przy udziale Min. Infrastruktury przy udziale Urbanisty Urbanista, Związek Miast Polskich Urbanista, Ministerstwo Infrastruktury 15

20 l.p. Oddział Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) Polska Polityka Architektoniczna Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury (P) Debata publiczna po konkursie na bulwary Wisły w Warszawie (D) Liczne wywiady i konsultacje dla telewizji, radia i prasy Współorganizator O.TUP w Poznaniu, Prezydent Poznania, MPU w Poznaniu. Narodowe Centrum Kultury, Polska Rada Architektury, SARP. Urząd Miasta w Warszawie W upowszechnianiu wiedzy o problemach kształtowania przestrzeni bardzo istotną rolę spełniał miesięcznik Urbanista oraz seria wydawnicza Biblioteka Urbanisty wydawane przez spółkę z o.o. Urbanista, której udziałowcem jest TUP, a których redakcja znajduje się w rękach członków Towarzystwa. Miesięcznik wydawany pod patronatem TUP nie tylko informował o działaniach Towarzystwa, ale czynił swe łamy szeroko otwartymi dla jego członków. Biblioteka Urbanisty upowszechnia m.in. dorobek konferencji TUP, co zapoczątkowała publikacją poświęconą Kongresowi Urbanistyki Polskiej w Gdańsku. 3. Podejmowanie partnerskiej współpracy ze środowiskami zainteresowanymi kreowaniem wysokiej jakości przestrzeni Współpraca z organizacjami rządowymi Towarzystwo Urbanistów Polskich bierze czynny udział w pracach legislacyjnych rządu i komisji sejmowych, przedstawiając opinie, stanowiska, protesty. Przedstawiciele TUP (Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Generalny) wielokrotnie uczestniczyli w posiedzeniach komisji, co było przyczyną lub efektem podejmowania akcji interwencyjnych, np.: W sierpniu 2007 opracowano wspólne, interwencyjne stanowisko na posiedzeniu grupy B-8 w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym oraz ustaw, przedłożone w czasie pierwszego czytania projektu w sejmie oraz wraz z listem przesłane: Panu Adamowiczowi Prezesowi Zarządu Unii Metropolii Polskich, Panu Grobelnemu Prezesowi Zarządu Związku Miast Polskich, Panu Uszokowi Współprzewodniczącemu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Panu Kowalewskiemu Przewodniczącemu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz do przewodniczących klubów parlamentarnych: Panów Jurka, Zdrojewskiego, 16

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Druk nr 324 PRZEWODNICZ CY Krajowej Rady Radiofonii itelewizji Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZA EK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Podrêcznik rewitalizacji Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo