XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP"

Transkrypt

1 XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009

2

3 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH WPROWADZENIE I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE I ORGANIZACYJNE 1. Struktura organizacyjna 2. Weryfikacja statusu członkostwa w Towarzystwie 3. Kontakty między strukturami organizacyjnymi i komunikacja z członkami II. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH 1. Budowanie szerokiej platformy dyskusji nad współczesną doktryną kształtowania przestrzeni 2. Rozwijanie różnorodnych form edukacji wiążących się z podnoszeniem poziomu świadomości oraz kultury kształtowania i użytkowania przestrzeni 3. Podejmowanie partnerskiej współpracy ze środowiskami zainteresowanymi kreowaniem wysokiej jakości przestrzeni III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I FINANSOWA 1. Wynik finansowy Towarzystwa 2. Gospodarka finansowa ZG TUP 3. Gospodarka finansowa oddziałów TUP 4. Środki pieniężne TUP IV. ZAŁĄCZNIKI UZUPEŁNIAJĄCE B. SPRAWOZDANIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO C. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY TUP i

4

5 A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH WPROWADZENIE Sprawozdanie ujmuje łącznie działalność Zarządu Głównego oraz oddziałów terenowych. Przedstawia w sposób syntetyczny podstawowe kierunki działalności Towarzystwa, jej uwarunkowania i zaistniałe problemy. Sprawozdanie składa się z następujących części: sprawy członkowskie i organizacyjne, realizująca celu statutowego Towarzystwa, działalność gospodarcza i finansowa, załączniki uzupełniające sprawozdanie. Sprawozdanie obejmuje okres od XIV Walnego Zjazdu Delegatów, który obradował we Wrocławiu w dniach 9 10 września 2006 r. do 15 sierpnia 2009 r., a w zakresie działalności gospodarczo-finansowej do 31 czerwca 2009 r. I SPRAWY CZŁONKOWSKIE I ORGANIZACYJNE Towarzystwo od szeregu lat zmaga się z problemami, które stanowią: słabnące zainteresowanie członków jego działalnością i odchodzenie z Towarzystwa - nie zawsze potwierdzone formalnie złożoną rezygnacją, bliski 50% udział członków w wieku emerytalnym oraz mała aktywność, a niekiedy odstępowanie od podejmowania działalności, szeregu struktur organizacyjnych. Towarzystwo ma w dalszym ciągu małą zdolność przyciągania nowych członków. Podłoże tych problemów zostało opisane w sprawozdaniu władz poprzedniej kadencji i pozostaje ono w zasadzie aktualne obecnie, z tym że etap występowania z Towarzystwa ze względu na członkostwo w nowo powstałej Izbie Urbanistów należy uznać za zamknięty. W tej chwili TUP skoncentrował aktywność na celach społecznych, poznawczych i edukacyjnych, różnicując tym samym program działania od samorządu zawodowego. W efekcie nastąpił wzrost liczby nowych członków, przy czym Towarzystwo okazało się szczególnie atrakcyjne dla osób młodych, które nie mają dorobku odpowiedniego do ubiegania się o członkostwo w Izbie, lub wręcz nie ukończyły jeszcze studiów, a Towarzystwo daje im możliwość pracy w strukturach zrzeszonych w formie kół młodych. W celu ograniczenia barier administracyjnych Zarząd Główny TUP uprościł procedurę przyjmowania członków Towarzystwa uchwałą nr 12/2007 z r. 1

6 1. Struktura organizacyjna Brak, w poprzedniej kadencji, powszechnej aprobaty dla przekształcenia małych liczebnie oddziałów w koła terenowe i stworzenia kilku dużych oddziałów zdolnych do podejmowania samodzielnie znaczących działań spowodował, że Zarząd Główny nie podjął ponownie tego problemu. Czas pokazał, że problem istnieje nadal, czego wyrazem był wniosek o rozwiązanie jednego z oddziałów (ze względu na spadek liczby członków poniżej wymaganej przez Statut TUP) oraz problemy ze zwołaniem Walnych Zjazdów Członków Towarzystwa w kilku innych oddziałach. Zanik funkcjonowania sekcji problemowych, do których dołączyła w bieżącej kadencji również (jedyna działająca w poprzednim okresie) Sekcja Fizjografii stawia przed XV WZD i nowymi władzami Towarzystwa zadanie poważnej debaty nad sensem istnienia, ewentualnie profilem i sposobem działania tych sekcji. Zbyt mało korzystano z instytucji komisji Zarządu Głównego, które mogły zwiększyć liczbę członków Towarzystwa aktywnie uczestniczących w działaniach prowadzonych na szczeblu krajowym. Całą aktywność, mimo podejmowania sporadycznych, lecz nieudanych wysiłków powołania komisji, przejął Zarząd Główny. 2. Weryfikacja statusu członkostwa w Towarzystwie. Według sprawozdania przedłożonego XIII WZD TUP, liczba członków w ewidencji Towarzystwa wynosiła w dniu 30 czerwca 2003 roku i była o blisko 500 osób wyższa od liczby członków, którzy na koniec 2002 roku nie zalegali z opłacaniem składek dłużej niż 12 miesięcy lub byli zwolnieni z ich opłacania. XIII WZD TUP podjął uchwałę, w której zobowiązał zarządy oddziałów do zweryfikowania w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. członkostwa w Towarzystwie osób figurujących w ewidencji oddziałów i skreślenia osób zalegających ponad 12 miesięcy z opłacaniem składek. Następnie Zarząd Główny, uchwałą nr 15 z dnia r. nałożył na Zarządy Oddziałów obowiązek skreślenia z listy członków TUP w terminie do dnia 1 lutego 2005 r. osób zalegających ze składkami dłużej niż od 1 stycznia 2004 roku, jeżeli nie złożyły one prośby o rozłożenie im spłaty tych zaległości na raty, lub jeżeli ich prośba została zaopiniowana negatywnie przez Zarząd Oddziału. Kolejna uchwała Zarządu Głównego nr 26 z r. przesunęła termin zakończenia weryfikacji statusu członkostwa w Towarzystwie przed zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi do XIV WZD. Uchwały te w dalszym ciągu nie przez wszystkie oddziały zostały w pełni zrealizowane, jednak stan ich realizacji (pomijając terminy) jest wysoki. Członkowie Towarzystwa natomiast powszechnie korzystają z uchwały nr 4 z 30 stycznia 2004 r., która umożliwia zwolnienie z płacenia składek osób w wieku ponad 75 lat, posiadających 25 letni staż członkowski w TUP. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach z działalności oddziałów terenowych TUP w bieżącej kadencji nastąpiły podane w tabl.1 zmiany w ewidencji członków Towarzystwa. 1 Liczba ta opierała się o dokumenty z oddziałów jakimi dysponowało biuro Zarządu Głównego w momencie opracowywania sprawozdania i była zawyżona. Skorygowanie przez Biuro ZG TUP list członków Towarzystwa wykazało, że na dzień liczba członków w ewidencji wynosiła tylko (informacja ze sprawozdania władz TUP kadencji ) 2

7 Lp Tab.1 Zmiany w ewidencji członków TUP w okresie Oddział liczba członków w dniu Zmiany w ewidencji w okresie przyjęci skreśleni zmarli ogółem honorowych liczba członków w dniu zwolnionych z płacenia składek emerytów płacących 50% składki 1 Białystok Bydgoszcz Gdańsk Jelenia Góra Katowice Kielce Koszalin Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Płock Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Razem Z czego jedna osoba zrezygnowała z końcem 2008 r. 3 Na początku maja skreślono 9 członków. 4 Stan na 10 sierpnia 2009 r. 5 Stan na koniec kadencji władz. 6 Do końca kwietnia przybyło 2 członków. 7 Do końca kwietnia skreślono 11 członków oraz przyjęto 5. Obecnie w ewidencji jest 49 członków. 8 Stan na 31 lipca 2009 r. 9 Stan na 15 lipca 2009 r. 10 Do końca poprzedniej kadencji ubył 1 członek. 11 Do końca lutego zrezygnowała 1 12 Do końca poprzedniej kadencji ubyło 2 członków członek wspierający i 5 płacących 15 zł za kwartał 14 Stan na 28 lutego 2009 r osób 50% oraz 6 osób 25% 16 Liczba przybliżona 17 W tym 828 spełniających wymagania statutowe lub spłacających zaległe składki. 3

8 Ze względu na system prowadzenia ewidencji oraz niekonsekwentnie prowadzoną sprawozdawczość nie jest możliwe podanie spójnych danych dotyczących zmian w strukturze członkowskiej Towarzystwa. Sprzeczności zawarte w niektórych komórkach tabeli wynikają z braku danych (szczególnie w okresie między r. a XIV WZD), ewentualnie sprzeczności w kolejnych sprawozdaniach z działalności. W sumie w bieżącej kadencji (od XIV WZD do końca czerwca 2009 r.) zostało wydanych 128 legitymacji dla nowych członków, tj. ponad dwa razy więcej niż w poprzednim okresie. Na koniec roku 2008 (z zastrzeżeniem informacji zawartej w przypisach do tabeli) w ewidencji znajdowało się 954 członków, co oznacza zahamowanie tendencji spadkowej liczby członków (z 16,71% w poprzedniej kadencji do 4,31% w bieżącym okresie), przy znacznym wzroście udziału członków opłacających składki. Ze względu na daleko posuniętą weryfikację członków TUP, powrócono do zasady obliczania liczby delegatów na WZD na podstawie ewidencji członków oddziałów. 3. Kontakty między strukturami organizacyjnymi i komunikacja z członkami Podstawową formą utrzymywania więzi między strukturami organizacyjnymi były zebrania Kolegium TUP, w których - obok prezesów oddziałów uczestniczyli Przewodniczący Rady TUP, Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Współpracy między strukturami organizacyjnymi służyły też posiedzenia Zarządu Głównego organizowane z udziałem Głównej Komisji Rewizyjnej oraz, stosownie do potrzeb, z udziałem przedstawicieli innych struktur organizacyjnych. Zarząd Główny odbył 17 zebrań podejmując 26 uchwał (nie licząc uchwał w sprawie honorowych odznaczeń TUP. Kontakty bieżące oparte były o korespondencję listowną, rozmowy telefoniczne, komunikator internetowy (Gadu-Gadu z oddziałem TUP w Łodzi) i pocztę elektroniczną, na potrzeby której stworzono jednolity system pocztowy (adresy poszczególnych oddziałów uzyskały standardową formułę: W ramach wprowadzonego systemu poczty elektronicznej umożliwione jest przesyłanie poczty przychodzącej, lub powiadomienia o poczcie w formie SMS na numery telefonów komórkowych (z tej możliwości oddziały praktycznie nie korzystają). Jednolity i niezależny od kadencji system, poza celem marketingowym, miał zapewnić m.in. ciągłość kontaktu w momencie zmiany władz oddziałów. Niestety przyjmował się powoli i w dalszym ciągu nie wszystkie oddziały korzystają z tej formy, preferując prywatne adresy prezesów, lub rzadziej indywidualne adresy oddziałów, zarejestrowane w różnych domenach. Istotną rolę odgrywały też informacje o Towarzystwie i ważnych dla jego działalności wydarzeniach zamieszczane przez redakcję miesięcznika URBANISTA do momentu zawieszenia jego wydawania z dniem 1 stycznia 2009 r. Wobec ograniczonych środków finansowych i problemów technicznoorganizacyjnych (brak sprzętu i personelu) Zarząd Główny nie wznowił wydawania Komunikatu ZG TUP, jednak jego rolę przejęła w dużym stopniu strona internetowa 4

9 Towarzystwa notująca systematycznie rosnącą liczbę odwiedzin (od ok. 2 tysięcy wywołań miesięcznie na początku kadencji do 49,5 tysiąca wywołań w lipcu 2009 r.; ponad 375 tysięcy wywołań w ciągu ostatniego roku), co świadczy o potrzebie i popularności tej formy przekazu mimo niechęci większości oddziałów do zamieszczania w tym miejscu własnych informacji. Analiza statystyk wykorzystania strony prowadzi również do wniosku, że jest ona odwiedzana w dużej mierze przez użytkowników spoza Towarzystwa stanowi tym samym podstawowe źródło wiedzy o TUP. W bieżącej kadencji przygotowana została również nowa witryna internetowa, której celem jest, podobnie jak systemu pocztowego, integracja informacji o Towarzystwie. Za pomocą nowej witryny wszystkie informacje wprowadzane do systemu przez poszczególne oddziały np. o planowanych konferencjach, będą mogły być na bieżąco weryfikowane z harmonogramem imprez pozostałych oddziałów. Zapewnienie członkom bezpośredniego dostępu do własnych danych osobowych pozwoli również aktualizować dane zahibernowane dotąd w kartotekach osobowych. Dzięki konsolidacji informacji oraz wykorzystaniu mechanizmów bazodanowych nowa witryna internetowa powinna stanowić skuteczne narzędzie wspomagające pracę zarządów. Przełączenie z obecnie działającej witryny na nową nastąpi w momencie, wyrównania zawartości obu serwisów (uzupełnienia treści nowej witryny). W chwili obecnej funkcjonują jeszcze strony internetowe oddziałów w Jeleniej Górze, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie oraz Warszawie i Wrocławiu. Komunikacji między członkami a zarządami oddziałów służyły zebrania oddziałów i organizowane przez ich zarządy spotkania problemowe. Intensywność tych form kontaktów była bardzo zróżnicowana między oddziałami, ale w kilku oddziałach była zbliżona lub przekroczyła liczbę 10. Niektóre oddziały, na przykład w Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, czy Krakowie organizowały regularne spotkania środowiskowe łącząc na nich rozwijanie kontaktów koleżeńskich z dyskusjami o aktualnych sprawach gospodarki przestrzennej regionu i kraju. Z posiadanych informacji wynika także, że komunikaty rozsyłane z różną częstotliwością do wszystkich członków wydawało mniej oddziałów niż w poprzedniej kadencji. Należą do nich oddziały w Gdańsku (kwartalnie), Katowicach (co pół roku), Łodzi (kwartalnie), Szczecinie (rocznie) i Warszawie (1 w połowie kadencji). W oddziałach w Warszawie i Katowicach działają aktywnie Kluby Seniora, organizujące comiesięczne spotkania. Ponadto przy oddziale TUP w Warszawie funkcjonuje sekcja TUP MY, natomiast w Gdańsku Koło Młodych TUP. 5

10 II REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH Realizacja celów statutowych Towarzystwa przedstawiona jest w odniesieniu do poszczególnych postanowień uchwały nr 4 XIV Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie określenia programu Towarzystwa Urbanistów Polskich. Uchwała ta uznała za główny przedmiot zainteresowań Towarzystwa podnoszenie kultury kształtowania polskiej przestrzeni oraz wskazała na niżej omówione kierunki i formy działania. 1. Budowanie szerokiej platformy dyskusji nad współczesną doktryną kształtowania przestrzeni. Tak sformułowany zapis uchwały zawiera w sobie dwa rodzaje aktywności: 1.1. Budowanie szerokiej platformy dyskusji. Gotową platformą dyskusji na wszelkie tematy związane z kształtowaniem przestrzeni był miesięcznik Urbanista wydawany pod egidą TUP. Jako wydawnictwo ogólnopolskie, trafiające do rąk osób dyskutujących o przestrzeni, kształtujących przestrzeń i nadających ramy prawne kształtowania przestrzeni nie był jednak wykorzystywany przez Towarzystwo w sposób optymalny. Dostrzegając trudną, nie rokującą poprawy sytuację miesięcznika, związaną m.in. z chronicznym brakiem środków finansowych, zmuszającym do stałych działań ad hoc, ale także z przewlekłym niedoborem materiałów (nie był to argument ważący jednak członkowie Towarzystwa, pomimo zapisów uchwał nr 2 i 6 XIII WZD oraz podpisanego porozumienia, w niewielkim stopniu wykorzystywali okazję dyskusji, jaką dawały łamy miesięcznika) Walne Zgromadzenie Wspólników sp. z o.o. Urbanista podjęło decyzję o bezterminowym zawieszeniu wydawania miesięcznika z dniem 1 stycznia 2009 r. Drugim działaniem, ukierunkowanym na stworzenie nowej platformy dyskusji były prace nad nową witryną internetową z rozproszonym systemem administracyjnym. Z obecnie funkcjonującej witryny ze scentralizowanym systemem zarządzania oddziały terenowe korzystają niechętnie. Tylko 3 spośród nich przysyłają sporadycznie informacje do zamieszczenia w serwisie. Nowa witryna ma zapewnić bezpośredni i nieograniczony dostęp zarządów oddziałów do serwera (w ramach subdomen), ale jednocześnie ma być ona miejscem skupiającym aktywności innych jednostek TUP (sekcji problemowych) oraz jednostek stowarzyszonych (koła młodych). Aktualnie implementowany system nie zawiera modułu (pierwotnie planowanego) forum dyskusyjnego ze względu na nieudane próby prowadzenia forów o podobnej tematyce przez inne serwisy. Stworzenie takiego forum lub forów wydaje się jednak celowe, pod warunkiem znalezienia odpowiednio atrakcyjnej formuły, co stanowić może jedno z wyzwań stojących przed WZD oraz władzami następnej kadencji Dyskusja nad współczesną doktryną kształtowania przestrzeni. Ważnym elementem dyskusji, zapoczątkowanej opracowaniem i upowszechnieniem polskiej wersji językowej Nowej Karty Ateńskiej wizja miasta XXI wieku oraz przesłaniem II Kongresu Urbanistyki Polskiej w 2006 r. było opracowanie i opublikowanie Projektu Polskiej Polityki Architektonicznej. Dokument został opracowany z inicjatywy Polskiej Rady Architektury i Stowarzyszenia Architektów Polskich pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez reprezentantów SARP, TUP, Izby Architektów RP, Polskiej Rady Architektury oraz Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Jego treść nawiązuje do 6

11 funkcjonujących i tworzonych polityk tego typu w krajach Unii Europejskiej oraz wiążących Polskę dokumentów unijnych, ale porusza też kwestie wskazane w przesłaniu III Kongresu Urbanistyki Polskiej, jako elementy doktryny urbanistycznej. W grudniu 2008 r. odbyła się również konferencja pt. Kształtowanie współczesnej doktryny urbanistycznej zorganizowana przez Oddział TUP w Gdańsku we współpracy z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Politechniką Gdańską oraz Miastem Gdańsk. Dyskusja nad doktryną kształtowania przestrzeni była jednym z głównych tematów prac Rady TUP. W sposób szczególny ten zapis uchwały realizować będzie III Kongres Urbanistyki Polskiej zwołany przez TUP we współdziałaniu z Prezydentem Poznania na dni 3-4 września 2009 r. Kongres obradujący pod hasłem Nowa Urbanistyka nowa jakość życia ma demonstrować nowe wyzwania stojące przed współczesną urbanistyką oraz zaprezentować stan prac nad nową doktryną kształtowania przestrzeni. 2. Rozwijanie różnorodnych form edukacji wiążących się z podnoszeniem poziomu świadomości oraz kultury kształtowania i użytkowania przestrzeni. l.p. Oddział 1 Białystok 2 Bydgoszcz Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) Zebrania szkoleniowo-plenerowe Przedstawianie w środkach masowego przekazu spraw związanych z zagospodarowaniem miasta i regionu Wykłady i prelekcje na lokalnych uczelniach udział członków Oddziału w 17 konferencjach/seminariach udział członków w jury 3 konkursów urbanistyczno-architektonicznych 3 Gdańsk Rozbudowa depozytu bibliotecznego w filii Biblioteki Głównej PG na Wydziale Architektury współpraca z mediami Konkurs na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Architektury PG (KW) Aktualne problemy planowania przestrzennego Wielkiej Brytanii z perspektywy polskiego urbanisty (D) 1.07 Kształcenie urbanistów w Polsce (K)03.07 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (D) 04.i Współorganizator Izba Urbanistów, PW, PG 7

12 l.p. Oddział 4 Jelenia Góra Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) lokalizacja handlowych obiektów wielkopowierzchniowych (D) Komercjalizacja przestrzeni - charakterystyka zjawiska (K) Wybrane problemy kształtowania przestrzeni miasta Gdyni (D) Jakość zapisów planów miejscowych z punktu widzenia (D) Rewitalizacja urbanistyczna, zagadnienia społeczne i ekonomiczne(k) Rewitalizacja miast w Polsce (P) Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka(p) Strategie inwestowania w nieruchomości(p) Forum Morskie dotyczące zabudowy Gdyni (K) Komercjalizacja przestrzeni kształtowanie przestrzeni publicznych (K) Najlepsze, nagrodzone zagospodarowanie przestrzeni publicznych w województwie pomorskim (D) Kształtowanie współczesnej doktryny urbanistycznej (K) Współczesne procesy urbanizacji w Chinach i Meksyku wnioski z wizyt studialnych (D) Publikacja Komercjalizacja przestrzeni pierwsze doświadczenia (P)2008 Piękno i Energia - Współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie (K) Strategia rozwoju pasma Karkonoszy (Sś) Analizy porównawcze suikzp gmin dla regionu Karkonoszy (Sś) Dyskusja nad koncepcją utworzenia Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej (Sś) Budowanie w pięknym krajobrazie III zasady zarządzania przestrzenią o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych (K) Urbanistyka Indochin w działaniu Współorganizator Iza Architektów, SARP, PG PG, KPZK PAN, Urząd Marszałk. Akademia Morska. WA Politechniki Gdańskiej, Miasto Gdynia. KPZK PAN, PG, Miasto Gdańsk Miasto Gdynia, WA PG, 8

13 l.p. Oddział 5 Katowice 6 Kielce 7 Koszalin 8 Kraków Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) (Sś) Kontekst urbanistyki w kulturze prekolumbijskiej (Sś) Modernizacja miasta na przykładach z Monachium (Sś) Decyzja o warunkach zabudowy jako metoda planistyczna (S) Opracowanie projektu edukacyjnego dla szkół średnich z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego konkurs na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki (KW) 2007, 2008 doprowadzenie do wydania numeru Urbanisty poświęconego w znacznej części planom zagospodarowania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku (P) zebranie ogólne z udziałem władz miasta Przemiany w strukturze zagospodarowania przestrzennego i gospodarka przestrzenna Katowic. zebranie ogólne z prezentacją Nowe Miasto Siewierz zebranie zarządu z prezentacją Reminiscencje z podróży do Kanady i Nowego Yorku Udział w 2 audycjach Udział w 2 konsultacjach społecznych Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów z udziałem środków unijnych wnioski do planowania i zarządzania przestrzenią (K) Ochrona środowiska w planowaniu Współorganizator Śląski Związek Gmin i Powiatów, Śląska Okręgowa Izba Architektów, Południowa Okręgowa IU patronat i nagroda Marszałka Województwa Śląskiego, w porozumieniu z WA PŚ Marszałek Woj. Śląskiego, Wydział Strategii i Planow. Przestrzennego, Urbanista WA PK WA PK 9

14 l.p. Oddział 9 Lublin 10 Łódź Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) przestrzennym (K) Planowanie przestrzenne na obszarach górskich (K) comiesięczne Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów (D) Konkurs na najlepsze prace dyplomowe, w tym wystawy i dyskusje pokonkursowe (KW) 2006, 2007, 2008 Wyeksponowanie wartości salinarnych Bochni (KW) 2007 Utworzenie Forum Dyskusyjnego Kultura Przestrzeni : szereg spotkań, w tym cykliczne dla młodzieży akademickiej (D) Przyszłość blokowisk w Lublinie (D) Lublin 2020 akcja Gazety Wyborczej, w tym panel dyskusyjny i 2 artykuły (P) Dyskusja nt centralnego placu miasta Lublina Placu Litewskiego Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast (K) Estetyka i Ochrona Środowiska w kształtowaniu dróg (K) 2007, 2009 Wykład dla pracowników Kopalni Bogdanka nt. ustawy o p.i z.p. Metropolia Lublin wyzwania wobec gospodarki przestrzennej (K) w przygotowaniu jesień 2009 Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju (K) (P) Przestrzenie publiczne Łodzi wobec wyzwań metropolitalnych (S) Wizja Łodzi XXI wieku (K) Z historii działalności TUP w Łodzi (P) Współorganizator WA PK WA PK Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK i władze samorządowe Bochni SARP, Towarzystwo Historyków Sztuki, Politechnika Lubelska Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gazeta Wyborcza Urząd Miasta Lublina KUL Stow. Inżynierów i Techników Komunikacji Biuro Planowania Przestrzennego przy Urzędzie Marszałkowskim KPZK PAN, Wydział Zarządzania UŁ Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ 10

15 l.p. Oddział 11 Olsztyn Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) Rola wyższych uczelni w rozwoju przestrzennym miast (K)(P) pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych (K) Łódź Metropolitalna (K) pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Polityka ochrony zabytków w Łodzi i Województwie (S) warsztaty szkoleniowo-dyskusyjne dla radnych i pracowników Urzędu Miast Łodzi (W) 2007 Konkurs na najlepsze prace dyplomowe na Politechnice i Uniwersytecie Łódzkim (KW) Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim (KW) 2006, 2007, 2008, pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Artykuły prasowe, w tym wywiady oraz informacje w TVP-Łódź Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa (K) Rewitalizacja środowiska mieszkaniowego (D) Krajobraz miejski Symferopola (Krym) (S) referaty na konferencjach Akty prawne w planowaniu przestrzennym, wykład na spotkaniu ze studentami UWM Projektowanie w strefie ochrony Współorganizator ZG TUP, KPZK PAN, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ KPZK PAN, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania UŁ Spółka z o.o. Teren patronat medialny: Radio Łódź, TVP, Dziennik Łódzki Wydział Nauk Technicznych UWM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w W-wie Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych, WNT UWM Katedra Bud. i Konstr. Bud., 11

16 l.p. Oddział 12 Opole 13 Płock 14 Poznań 15 Rzeszów Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) konserwatorskiej (S) Zagospodarowanie strefy pogranicza z Obwodem Kaliningradzkim (K) spotkanie ze studentami Koła Naukowego Młodych Architektów i Urbanistów Kreska Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku (P) Znaczenie komunikacji drogowej w planowaniu i gospodarce przestrzennej (P) 2 publikacje w Zbiorze Naukowych Prac Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, (P), jęz. rosyjski Udział w publikacji Oblicza równowagi. Aspects of equilibrium (P) udział w publikacji The question of design modern architecture in canservation areas: a case study of Kortowo, the campus of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (P), jęz. angielski Konkurs na najlepsze prace dyplomowe Moja Wielkopolska (KW)2006, 2007,2008 Dzień Urbanisty na Targach BUDMA (K) , Małe i średnie ośrodki miejskie i wiejskie w kontekście metropolii -Dzień Urbanisty (K) Kształtowanie poznańskiego Ringu (D) 2008 Dyskusja o przyszłości Gazowni (D) Wystawa prac urbanistów i prac dyplomowych (KW) Problemy ochrony konserwatorskiej i ochrony zabytków archeologicznych w planach miejscowych (K) Współorganizator WNT UWM Departament Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury BUDMA Targi Budowlane BUDMA Targi Budowlane Stowarzyszenie Historyków Sztuki, SARP Gazeta Wyborcza ROBIDZ 12

17 l.p. Oddział 16 Szczecin 17 Toruń Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) Konkurs na prace dyplomowe na Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego PS (KW) Perspektywy szczecińskiego obszaru metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu (W) Zebranie otwarte nt koncepcji zagospodarowania terenów lotniska w Dąbiu (D) Studium uikzp Torunia zebranie ogólne Układy drogowe i mosty w Toruniu oraz Wstępna koncepcja obszaru metropolitalnego zebranie ogólne Koncepcja wstępna północnej obwodnicy miasta Torunia zebranie ogólne Projekt ustawy o pizp z.ogólne Zmiana planu Województwa Kujawsko- Pomorskiego zebranie ogólne Powołanie sekcji Oddziału TUP MY 2007 Wybrane problemy planowania przestrzennego w praktyce samorządu terytorialnego (Szk) 01., Warszawa odbudowana i przebudowana (P) Współorganizator Urząd Marszałkowski Wszechnica Polska Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej WA PW 18 Warszawa Dyskusja redakcyjna w Urbaniście Artykuły w Rzeczypospolitej, 03 i , Wywiad i artykuł w Stolicy audycje radiowe w III programie PR nt. zabudowy śródmieścia Warszawy i stadionów miejskich Nowe idee towarzyszące projektom ustawy o pizp (K) Miasta-ogrody (K) Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce planowania przestrzennego IGPiM, Wszechnica Polska 13

18 l.p. Oddział 19 Wrocław Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) problemy wynikające z aktualnej sytuacji prawnej (K) Domy na wodzie , spotkanie środowiskowe (Sś) Problemy rozwju województwa dolnośląskiego (Sś) Projekt koncepcyjny fragmentu Śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia (Sś) Rozwiązania przestrzenne a poczucie bezpieczeństwa (Sś) Strategiczne pozycjonowanie Wrocławia w konstelacji miast środkowoeuropejskich (Sś) Zagadnienia bezpieczeństwa w mieście (Sś) Informacja o budowie Aquaparku (Sś) 04. Aktualne problemy zagospodarowania miasta (Sś) Metody nauczania urbanistyki na PWr (Sś) Rzeka Odra w 10-lecie powodzi we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku (Sś) Odbudowa i rozwój Wrocławia w planach zagospodarowania przestrzennego z lat (Sś) (P) Dyskusja nt rozwiązań przestrzennych, pokonkursowych Placu Społecznego (Sś) Problemy żeglugi na Odrze a zagospodarowanie przestrzenne w mieście i województwie (Sś) Etyka urbanistów i Architektów (Sś) Wycieczka do Ołomuńca, Brna i Wiednia Rzeka Odra a powstanie miasta, pierwsze wieki Wrocławia (Sś) Informacje o planach przebudowy w związku z EURO 2012 (Sś) Ekspercka kpzk (Sś) Problemy wydobycia i transportu surowców skalnych w województwie dolnośląskim (Sś) Demokracja uczestnicząca i internet Współorganizator SITK Komenda Miejska Policji Urząd Miasta RZGW Urząd Żeglugi Śródlądowej ZOIU Departament Architektury i Rozwoju U.M. Wrocławia 14

19 l.p. Oddział 20 Zarząd Główny Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) szansa czy zagrożenie dla planowania przestrzennego (Sś) Co to jest TUP? Spotkanie ze studentami Akademii Rolniczej Krajobraz Polski i Polityka (P) 2007 Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie (K) Rola wyższych uczelni w rozwoju przestrzennym miast (K) Konkurs o nagrodę TUP za najlepsze prace dyplomowe z urbanistyki i gospodarki przestrzennej (konkurs, wystawa prac i publikacja nagrodzonych w 2007 i 2008 r. Urbaniście ) (KW)(P) 2007, 2008, 2009 Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (KW) 2007 Wystawa i publikacja po konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (KW)(P) 2007 Przestrzenie publiczne Warszawy na tle procesów metropolizacji rozwoju miast Mazowsza i kraju (D) 2007 Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (KW) 2008 Publikacja po II edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (P) 2008 Przestrzeń publiczna, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w Agendzie Terytorialnej i Karcie Lipskiej (D) Publikacja dokumentująca dorobek konkursów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (P) 2008 Przygotowania do III Kongresu Urbanistyki Polskiej Współorganizator Polska Rada Architektury, ZG SARP KPZK PAN O.TUP w Łodzi, KPZK PAN, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ Urbanista Urbanista Urbanista, przy udziale Min. Infrastruktury przy udziale Urbanisty Urbanista, Związek Miast Polskich Urbanista, Ministerstwo Infrastruktury 15

20 l.p. Oddział Tytuł i rodzaj imprezy: konferencje (K), seminaria (S), szkolenia (Szk) Debaty publiczne (D), Spotkania środowiskowe (Sś), Konkursy i wystawy (KW), Warsztaty (W), Publikacje (P) Polska Polityka Architektoniczna Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury (P) Debata publiczna po konkursie na bulwary Wisły w Warszawie (D) Liczne wywiady i konsultacje dla telewizji, radia i prasy Współorganizator O.TUP w Poznaniu, Prezydent Poznania, MPU w Poznaniu. Narodowe Centrum Kultury, Polska Rada Architektury, SARP. Urząd Miasta w Warszawie W upowszechnianiu wiedzy o problemach kształtowania przestrzeni bardzo istotną rolę spełniał miesięcznik Urbanista oraz seria wydawnicza Biblioteka Urbanisty wydawane przez spółkę z o.o. Urbanista, której udziałowcem jest TUP, a których redakcja znajduje się w rękach członków Towarzystwa. Miesięcznik wydawany pod patronatem TUP nie tylko informował o działaniach Towarzystwa, ale czynił swe łamy szeroko otwartymi dla jego członków. Biblioteka Urbanisty upowszechnia m.in. dorobek konferencji TUP, co zapoczątkowała publikacją poświęconą Kongresowi Urbanistyki Polskiej w Gdańsku. 3. Podejmowanie partnerskiej współpracy ze środowiskami zainteresowanymi kreowaniem wysokiej jakości przestrzeni Współpraca z organizacjami rządowymi Towarzystwo Urbanistów Polskich bierze czynny udział w pracach legislacyjnych rządu i komisji sejmowych, przedstawiając opinie, stanowiska, protesty. Przedstawiciele TUP (Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Generalny) wielokrotnie uczestniczyli w posiedzeniach komisji, co było przyczyną lub efektem podejmowania akcji interwencyjnych, np.: W sierpniu 2007 opracowano wspólne, interwencyjne stanowisko na posiedzeniu grupy B-8 w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym oraz ustaw, przedłożone w czasie pierwszego czytania projektu w sejmie oraz wraz z listem przesłane: Panu Adamowiczowi Prezesowi Zarządu Unii Metropolii Polskich, Panu Grobelnemu Prezesowi Zarządu Związku Miast Polskich, Panu Uszokowi Współprzewodniczącemu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Panu Kowalewskiemu Przewodniczącemu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz do przewodniczących klubów parlamentarnych: Panów Jurka, Zdrojewskiego, 16

Urbanistów Polskich - Oddział Katowice za okres 2006-2009.

Urbanistów Polskich - Oddział Katowice za okres 2006-2009. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich - Oddział Katowice za okres 2006-2009. Spis treści : 1 Organizacja pracy Zarządu Oddziału TUP w Katowicach w czasie trwania kadencji. 1. 1. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU)

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) Jest miejską jednostką organizacyjną. KOMPETENCJE I ZADANIA: opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Sportowa Polska 2010

Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 to cykl dwudniowych konferencji organizowanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ośmiu największych miastach Polski, wybranych ze względu na położenie

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54 Statut Stowarzyszenia Wesoła54 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WESOŁA54 zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Kościelnego prawa

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 Ubieganie się przez Rząd RP o przyznanie prawa do zorganizowania Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022 Łódź, 14 lipca 2015 roku Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski GEOPROFIT ??? Czy Warszawa jest najsilniejszym ośrodkiem akademickim

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce?

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? (Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, zwane dalej TUMW, jest stowarzyszeniem zwykłym i prowadzi działalność na

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych Razem ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim Warszawa, 27 lutego 2015 r. TVP S.A. zaprasza wszystkich współpracowników posiadających doświadczenie w zakresie realizacji: audycji, lub światła, lub dźwięku do udziału w pilotażowej edycji Programu Pokazywać

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Kraków, luty 2016 r.

zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Kraków, luty 2016 r. zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kraków, luty 2016 r. SRWM i dokumenty regionalne PZPWM otoczenie formalne 2011 IV kw. Przyjęcie przez SWM Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy statut jest statutem stowarzyszenia gmin założonego dnia 15 marca 1995 roku przez następujących członków- założycieli-gminy:

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

Sekcje branżowe SITK RP

Sekcje branżowe SITK RP Sekcje branżowe SITK RP Warszawa, 19 marca 2013 Plan prezentacji 1. Obowiązujące regulacje 2. Rola i zadania sekcji 3. Omówienie działalności sekcji w 2012 r. 4. Plany sekcji na 2013 r. 5. Problemy 2 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

Statut. Łódzkie Zjednoczenie ROZDZIAŁ I

Statut. Łódzkie Zjednoczenie ROZDZIAŁ I Statut Łódzkie Zjednoczenie (tekst jednolity na dzień 16.06.2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Łódzkie Zjednoczenie w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo STATUT Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Gminy Dopiewo i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Aktualna problematyka kształcenia geodetów i kartografów

Aktualna problematyka kształcenia geodetów i kartografów XXV konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej nt: Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika Aktualna problematyka kształcenia geodetów i kartografów Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Olsztyn, 23 października 2014 r. Budynki bibliotek akademickich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu Niniejszy regulamin określa tryb i zasady działania Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności,

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

środa, 29 lutego 2012 Walne Zebranie Członków: 15.02.2011

środa, 29 lutego 2012 Walne Zebranie Członków: 15.02.2011 Walne Zebranie Członków: 15.02.2011 działania bieżące - głosowanie nad przyjęciem nowych Członków; - odpowiedzi na zapytania Członków; - dyskusje merytoryczne dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia;

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY KOŚCIUSZKOWSKIEJ W STALOWEJ WOLI. 08 grudnia 2008r.

STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY KOŚCIUSZKOWSKIEJ W STALOWEJ WOLI. 08 grudnia 2008r. STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY KOŚCIUSZKOWSKIEJ W STALOWEJ WOLI 08 grudnia 2008r. Statut Stowarzyszenia Oświatowego Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej w Stalowej Woli Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Statut klubu AKTK Bystrze

Statut klubu AKTK Bystrze Statut klubu AKTK Bystrze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Akademicki Klub Turystyki Kajakowej "BYSTRZE" zwane dalej Klubem. 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada

Bardziej szczegółowo

Bliżej śmieci - dalej od nieporządku. www.blizejsmieci.pl

Bliżej śmieci - dalej od nieporządku. www.blizejsmieci.pl Bliżej śmieci - dalej od nieporządku www.blizejsmieci.pl Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego Od 1 stycznia 2013 r. dzięki pomocy finansowej Narodowego

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie.

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Nazwa stowarzyszenia. SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu:

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu: Publikujemy w tej sprawie komunikat Związku Miast Polskich. Związek Miast Polskich od połowy lat 90. systematycznie upominał się o zniesienie konieczności uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo