Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów w roku 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów w roku 2012"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów w roku 2012 Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów Leaders and Fundraisers Association Adres siedziby: ul. Parkowa 45A/10, Szczecin, Adres biura: ul. Dworcowa 19 pok. 219 (II p.) Szczecin tel: , fax: , tel kom: Jakub Ulatowski (Sektor3) tel kom: Jan Karpierz (Sektor3) tel kom: Łukasz Malinowski (Fundraising w Praktyce, ABC dla NGO) KRS: , REGON: , NIP: Konto bankowe: Volkswagen Bank

2 Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów założone przez liderów lokalnych, fundraiserów, grantopisarzy, menadżerów projektów oraz trenerów i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr Realizacja celów Stowarzyszenia Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów (SLiF) to organizacja wspierająca, której misją jest działanie na rzecz dobra wspólnego przez tworzenie przestrzenie dla społecznego rozwoju. Organizacja realizuje swoją misję przez: wspieranie rozwoju zawodowego oraz integrację lokalnych liderów i fundraiserów; propagowanie standardów etycznych w działalności obywatelskiej, społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i fundraisingowej; edukację w zakresie tworzenia i realizacji inicjatyw lokalnych oraz fundraisingu; aktywizację obszarów miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich. Do Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów wstępują przede wszystkim: liderzy działającymi w organizacjach pozarządowych, którzy tworzą i podejmują liczne inicjatywy społeczne; fundraiserzy pozyskującymi fundusze dla organizacji pozarządowych i instytucji; grantopisarze, którzy na co dzień planują inicjatywy społeczne, kulturalne, szkoleniowe i edukacyjne; menadżerowie i specjaliści ds. dotacji tworzący zespoły projektowe i realizujący projekty oraz trenerzy szkolącymi członków i pracowników organizacji pozarządowych oraz biznesu z zakresu kompetencji miękkich, szeroko pojętego liderowania i fundraisingu. Mówiąc słowami Kennetha Blancharda liderowanie dla nas to rodzaj przywództwa, to umiejętność wpływania na ludzi poprzez wyzwalanie ich siły i potencjału w celu umożliwienia im dążenia do większego dobra. To proces osiągania wartościowych wyników przy sprawiedliwym, pełnym troski i szacunku podejściu do wszystkich osób zaangażowanych. Wierzymy, że ludzie naprawdę chcą być lepsi. Chcą się rozwijać i mieć wpływ na swoje otoczenie. Chcą być doceniani za wkład, jaki wnoszą do organizacji. Jeżeli więc mają naprawdę stać się doskonali, szczególnie w czasach ciągłych zmian i niepewności, to właśnie liderzy powinni im to umożliwić. Dlatego dla nas rozwój liderów i menadżerów opiera się o: Doskonałość przez samodoskonalenie, Realizację stawianych celów, Odpowiedzialność i odwagę, Gotowość na zmianę i nowe możliwości oraz Angażowanie się w pełni w podejmowane inicjatywy.

3 Fundraising (z ang. fund = fundusz i raising = zbieranie) definiujemy jako oparty o zaplanowaną strategię proces zdobywania środków finansowych lub innych darów na określone cele, poprzez pośredniczenie pomiędzy potrzebującymi a darczyńcami. Najczęściej spotykane metody fundraisingowe to : kampanie społeczne, bale i imprezy charytatywne, aukcje, kwesty, loterie, imprezy publiczne połączone ze zbiórką pieniędzy, sprzedaż cegiełek i gadżetów, czy też klikanie w banery na stronach internetowych. Fundraising to działanie zespołowe (pieniądze zbiera cała organizacja) Fundraising to proces w którym dochodzi się do stabilności finansowej organizacji Fundraising to relacja (cała organizacja buduje dobre relacje) SLiF ma dwa zasadnicze kierunki oddziaływania. Pierwszy dedykowany liderom i fundraiserom, mający na celu rozwijanie ich kompetencji i oparty na szkoleniach, doradztwie, spotkaniach z ekspertami oraz konferencjach. Drugi to aktywność członków, przejawiająca się w planowaniu, pozyskiwaniu funduszy i koordynacji projektów własnych, partnerskich lub zleconych. Wierzymy, że radość z tworzenia oraz sukces w działaniu jest domeną ludzi pozytywnie kreujących przestrzeń społeczną. My tę kreację czytamy na czterech poziomach: inspiracji, zgranego zespołu, dobrego finansowania i efektywnego działania. W ramach rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, członkowie Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów brali udział w projektach szkoleniowych takich jak: Polska Szkoła Fundraisingu (2008 r., PSF); Akademia Liderów i Fundraiserów (2009 r., SLiF); Szkoła Lokalnych Animatorów Kultury (2010 r., SLiF), Fundraising w Praktyce Praktyka w Fundraisingu (2011 r., SLiF) Rozwojowe obszary strategiczne Pod koniec 2011 roku zarząd wypracował w oparciu o prowadzone aktywności strategiczne kierunki rozwojowe organizacji: Budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego (projekty inkubacyjne, obywatelskie i wspierające III sektor) Fundraising i kampanie społeczne (dostarczanie skutecznych narzędzi fundraisingowych i komunikacyjnych oraz realizacja działań szkoleniowych i doradczych) Wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, promocja dialogu międzykulturowego oraz powiększanie wiedzy i wzajemnego szacunku pomiędzy przedstawicielami różnych kultury (działania i projekty międzynarodowe oraz międzykulturowe) Partnerstwa projektowe oraz budowanie koalicji na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

4 Szkolimy, doradzamy, organizujemy spotkania i konferencje, budujemy efektywne zespoły, analizujemy możliwości aplikacyjne i opracowujemy projekty oraz wnioski grantowe, pozyskujemy fundusze i koordynujemy projekty, realizujemy kampanie społeczne i fundraisingowe, animujemy i tworzymy działania w przestrzeni publicznej Działalność Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów w 2012 roku Działania i doświadczenia w obszarze wspierania procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego Projekt Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2011 roku, jednak pierwsze dwa miesiące upłynęły przede wszystkim pod znakiem działań organizacyjnych i formalnych, przygotowujących grunt pod realizację projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość, Stowarzyszeniem POLITES oraz Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS. W ramach projektu uruchomione zostały dwa Centra Wspierania NGO: w Szczecinie (w siedzibie PCK) oraz w Policach. Realizowane jest również wsparcie w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w postaci Mobilnego NGO (doradztwo, konsultacje w terenie). Główne działania to wsparcie infrastrukturalne (siedziba organizacji, możliwość korzystania z sal konsultacyjnych, szkoleniowych, sprzętu komputerowego, ksero itp.) i merytoryczne (szkolenia, doradztwo, konsultacje specjalistyczne, coaching dla organizacji, wsparcie finansowe Indywidualnych Planów Rozwoju ngo) organizacji pozarządowych. Każdy z partnerów odpowiada za konkretne części, tworzące całość projektu: POLITES prowadzi Centrum SEKTOR 3 w Szczecinie, CPT w Policach, TWIKS kieruje Mobilnym NGO. Dodatkowo TWIKS realizuje cykl działań aktywizujących obywateli (kawiarenki NGO, 9 kroków od marazmu do aktywności, ALA Akademia Ludzi Aktywnych), a CPT opracowuje standardy wsparcia organizacji pozarządowych. SLiF ze swojej strony odpowiada za realizację cyklu szkoleń z zakresu tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej, połączonego z coachingiem kierunkującym na otwieranie takiej działalności. Jesteśmy również Liderem tego projektu, co oznacza, że odpowiadamy za zarządzanie projektem oraz reprezentujemy partnerstwo wobec grantodawcy (Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). W ramach zarządzania co kwartał sporządzane są wnioski o płatność, rozpatrywane pozytywnie w pierwszym terminie, co owocuje płynnością finansową w projekcie. Projekt został również w dniach 1-4 października 2012 skontrolowany przez MPiPS w efekcie kontroli otrzymaliśmy najwyższą ocenę.

5 Przy działaniach merytorycznych na co dzień pracuje dwóch członków SLiF zatrudnionych na stanowiskach animatorów. Głównym zadaniem animatorów jest bieżąca obsługa Sektora3, organizowanie szkoleń, mini szkoleń, prowadzenie www oraz zarządzanie dokumentacją projektową (PEFS). W ciągu półtora roku finansowania działań Sektora w ramach EFS udało się objąć wsparciem ponad 160 organizacji i 290 osób. Poprzez wsparcie rozumiemy konsultacje indywidualne i grupowe, mini szkolenia, szkolenia, coachingi, udostępnianie infrastruktury. Dziedziny, w których wspieramy to m.in.: działania administracyjne, księgowość, prawo dla organizacji pozarządowych, działania IT, działania fundraisingowe, bieżące sprawdzanie wniosków grantowych. Sektor3 zyskał wśród organizacji ze Szczecina i okolic status miejsca, gdzie zawsze można uzyskać pomoc, niezależnie, czego by dotyczyła. Zdarzają się również organizacje z poza województwa, które o słyszały o tym miejscu i chciały nawiązać współprace. Projekt Inkubator dla Organizacji Pozarządowych i Centrum Wspierania Aktywnych Obywateli to zadanie powierzone przez Miasto Szczecin od 2010 roku, a realizowane przez pięciu równorzędnych partnerów: Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Stowarzyszenie POLITES, Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie Polskiego Czerwonego Krzyża, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość oraz Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych. Projekt synergiczny z SCWOP SEKTOR 3, w ramach którego realizowane są działania wsparcia infrastrukturalnego dla NGO. Projekt ABC dla NGO ABC dla NGO współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider projektu). Jako partner odpowiadamy za przeprowadzenie cyklu szkoleń Aktywne i stabilne NGO oraz za badania organizacji pozarządowych i opracowanie standardów wsparcia NGO. W 2012 roku przeprowadzone zostały 3 cykle szkoleniowe (dla trzech grup), składające się z trzech modułów każde (współpraca NGO z samorządem, finansowanie działalności NGO oraz komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna). W związku z powstałymi oszczędnościami (niższa niż zakładano w projekcie cena za noclegi i wyżywienie uczestników szkoleń) MPiPS wyraziło zgodę na przeprowadzenie dodatkowego modułu dla każdej z grup (szczegółowe zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO) oraz stworzenie dodatkowej czwartej grupy. Realizację tych dodatkowych działań zakończymy w kwietniu 2013 roku. Głównym celem projektu jest zbudowanie sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego i partnerskiego oraz zapewnienie kompetentnych kadr niezbędnych do rozwoju III sektora (w tym potencjału 78 członków organizacji pozarządowych) i partnerskiej współpracy

6 organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym wsparciem środowisk z trzech powiatów: gryfickiego, pyrzyckiego i wałeckiego na terenie których powstaną ośrodki wsparcia aktywności obywatelskiej. W ramach zadania przeprowadzonych zostało 16 szkoleń wyjazdowych w Ośrodku Szkoleniowym przy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Powstały 4 grupy szkoleniowe, które w ramach szkoleń odbyły 4 moduły szkoleniowe: NGO Partner współpraca z JST, ES i biznesem Finansowanie działalności NGO Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w organizacji Odpłatna działalność statutowa i działalność gospodarcza w NGO Szkolenia odbywały się od kwietnia 2012 roku a zakończyły się w kwietniu W szkoleniach udział wzięło około 90 członków z około 50 organizacji z terenu województwa zachodniopomorskiego. SLiF jako operator zadania odpowiadał bezpośrednio za organizację szkoleń i rekrutację. Szczecińska Giełda Komiksu#2 30 września 2012r. w budynku przy ul. Dworcowej 19 odbyła się 2 edycja Szczecińskiej Giełdy Komiksu, która była organizowana przez Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów. Całe wydarzenie zostało przygotowane od początku do końca przez 2 osoby (Jan Karpierz, Elżbieta Gutowska) przy wsparciu różnych grup i instytucji, całkowicie bezkosztowo. Informacje o wydarzeniu odbiły się szerokim echem wśród mediów lokalnych (wszystkie gazety opublikowały materiał w wydaniach internetowych, Kurier w wydaniu papierowym, radia Szczecin.fm oraz Polskie Radio Szczecin wyemitowały materiały każdy ok. 7 minut podczas największej słuchalności, TV Pomerania zaprosiło do studia, patronat objął portal wszczecinie.pl). Samo wydarzenie sprowadziło do budynku przy ul. Dworcowej 19 ponad 500 osób! Relacje z giełdy również pojawiły się w szczecińskich mediach oraz w popołudniowym wydaniu Polsat NEWS.

7 Projekt KUŹNIA. Projekt KUŹNIA został złożony do konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2013 w partnerstwie z Fundacją Hot-Pont. Kuźnia jest połączeniem 2 projektów realizowanych do tej pory przez Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów Szkoła Lokalnych Animatorów Kultury (ze środków MKiDN) oraz Fundraising w praktyce praktyka w fundraisingu (ze środków FIO). Założeniem projektu jest zapoznanie wolontariuszy Fundacji Hot-Point z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z realizacją mini wydarzeń na terenie Szczecina. W okresie lipiec grudzień uczestnicy projektu wezmą udział w 3 szkoleniach, podczas których opracują plan realizacji mini wydarzeń. Wszystkie wydarzenia zostaną zrealizowane w okresie wrzesień-grudzień przez uczestników szkoleń. Działania i doświadczenia w obszarze fundraisingu i kampanii społecznych Program FUNDRAISING W PRAKTYCE - PRAKTYKA W FUNDRAISINGU - flagowe działanie w obszarze szkoleń fundraisingowych Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów. I edycja realizowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO miejsce w rankingu).

8 Kampania PIES W CZOŁGU W okresie Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów realizowało kampanie społeczno-fundraisingową Pies w czołgu w ramach projektu Fundraising w praktyce praktyka w fundraisingu w partnerstwie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oddział Szczecin. Głównym celem była promocja adopcji trwałej i tymczasowej w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami oddział Szczecin oraz zbiórka pieniędzy na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania TOZ. Kampania spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród mieszkańców miasta. Ewaluacja działania wykazała, że poziom adopcji we wszystkich szczecińskich ośrodkach zajmujących się pomocą zwierząt wzrósł i był największy od ponad 5 lat. Kampania fundraisingowa Ogrody Pamięci Tęsknoty i Życia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie

9 Kampania fundraisingowa Wyczaruj mi rower w partnerstwie z SOSW NR 1 IM. L. BRAILLE,A oraz Stowarzyszeniem Visus Supremus Wartością dodaną projektu była kampania społeczną na rzecz akceptacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną Podaj żółte kółko zrealizowana przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA

10 Projekt ASOS Seniorze jesteś potrzebny! Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w partnerstwie Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów oraz Stowarzyszenia Polites. Celem kampanii było: - przeprowadzenie dwóch kampanii społeczno- informacyjnych, których celem jest promocja aktywności i wolontariatu seniorów oraz współpracy międzypokoleniowej. - przeprowadzenie zajęć komputerowych dla seniorów, przeciwdziałających e-wykluczeniu Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów jako partner w projekcie Seniorze jesteś potrzebny zrealizowało składającą się z dwóch części kampanię społeczną. Pierwsza część trwająca od 17 listopada do 30 listopada 2012 kampania Pora Seniora oraz druga trwająca od 16 do 31 marca 2013 miała miejsce w przestrzeni miejskiej Szczecina. Wypracowana kreacja powstała na potrzeby kampanii, pojawiła się na szczecińskich billboardach oraz na ekranach w komunikacji miejskiej. W ramach kampanii powstały także plakaty, ulotki oraz gadżety kampanijne (magnesy na lodówkę), które były utrzymane w takiej konwencji by spójnie informować oraz zachęcać do aktywności seniorów. Równolegle prowadzona była kampania w internecie powstała strona internetowa (www.senior.szczecin.pl), fanpage (facebook Pora Seniora) a także kanały YouTube i Vimeo, które wspomagały całość przekazu projektu, wzmacniały jego oddziaływanie a także nagłaśniały wydarzenia. Istotnym elementem startu kampanii były informacje, które ukazały się w lokalnych mediach (prasa oraz radio). Podczas drugiej części kampanii elementem wspomagającym była inauguracja cyklu krótkich filmów pod tytułem Opowiedz mi Szczecin. Pokazywały one spojrzenie na istotne miejsca Szczecina z perspektywy dwóch pokoleń, młodszego i tego starszego. W ramach kampanii zlecona została produkcja spotu radiowego oraz filmiku promocyjnego, który miał za zadanie nagłośnić oraz wzmocnić oddziaływanie kampanii. Dodatkowo w ramach projektu członkowie SLiF prowadzili zajęcia komputerowe dla seniorów. Powstały grupy seniorów, zaawansowana i początkująca, które zdobywały wiedzę m.in. z zakresu zarządzania plikami na dysku twardym komputera, poznali podstawy obsługi edytora tekstu MS Word, stworzyli i nauczyli się obsługiwać konto poczty elektronicznej w serwisie gmail zarządzanie wiadomościami, kontaktami i wysyłanie wiadomości z załącznikami oraz zapisywanie i archiwizowanie załączników na dysku twardym komputera.

11 Działania i doświadczenia w obszarze wspierania demokratycznych i wolnorynkowych przemian, promocji dialogu międzykulturowego oraz wiedzy i wzajemnego szacunku pomiędzy przedstawicielami różnych kultury (działania i projekty międzynarodowe) 29 września 2010 roku Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów zostało przyjęte do grona członków polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh (Anna Lindh Euro-mediterranean Fundation for the Dialogue Between Cultures), której zadaniem jest promocja dialogu międzykulturowego i celów Procesu Barcelońskiego. Celem Fundacji jest promocja wiedzy i wzajemnego szacunku pomiędzy przedstawicielami kultury Basenu Morza Śródziemnego. Fundacja została pomyślana jako swego rodzaju platforma wymian i dialogu pomiędzy kręgami kulturalnymi Morza Śródziemnego, znajdującymi się często poza regularną i oficjalną wymianą dyplomatyczną i kulturalną. Siedzibą Fundacji jest Biblioteka Aleksandryjska w Egipcie. Koordynatorem polskiej sieci Fundacji jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. SLiF w 2012 roku jako partner wziął udział w międzynarodowym projekcie o nazwie COOLture Freshmaker. Projekt był realizowany w czterech miastach: Hradec Kralowe, Pilzno, Szczecin, Toruń. Uczestnicy (młodzież) odwiedzali się wzajemnie i wzięli udział w debatach i warsztatach. Tematem debat był dialog i współpraca z młodzieżą w kreowaniu polityk kulturalnych. SLiF brał udział w corocznym spotkaniu polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh w Krakowie. Podczas spotkania rozmawiano o wspólnym projekcie sieci na 2013 rok. Odbyła się także debata o przyszłorocznych planach Fundacji, w której udział wzięła przedstawicielka Sekretariatu Fundacji, pani Corinne Grassi oraz ponad 40 reprezentantów organizacji należących do sieci. Osobna sesja została poświęcona problematyce współpracy polskotunezyjskiej. Gośćmi specjalnymi byli pani Marta Górska z Fundacji Afryka Inaczej, pan Zied B Abizid ze stowarzyszenia Association des habitants d'el mourouj 2 oraz pan Witold Hebanowski i pan Lude Reno z Fundacji Inna Przestrzeń, którzy zaprezentowali dobre praktyki w realizowaniu projektów polsko-tunezyjskich. Poza tym odbył się szereg spotkań dotyczących projektu na przyszły rok między Polską, Marokiem, a Tunezją. Celem ma być dialog międzykulturowy i międzyreligijny wśród członków organizacji harcerskich i skautowych.

12 WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ: funkcjonowanie SLiF w rzeczywistości projektowej, szkoleniowej i przetargowej oraz stała działalność biura zaangażowanie wszystkich członków lepszy przepływ informacji rozwój działalności szkoleniowej rozpoczęcie działań w obszarach: ekonomii społecznej i rozwiązywania konfliktów mediacji Propozycja do planu pracy na 2013/14 rok: SCWOP SEKTOR 3 realizacja projektu w partnerstwie ABC dla NGO realizacja projektu w partnerstwie Fundraising w Praktyce Praktyka w Fundraisingu - kontynuacja projektu Uruchomienie i realizacja kampanii fundraisingowej i funduszu stypendialnego Uruchomienie Centrum Szkoleniowego SLiF Realizacja projektów w obszarze międzynarodowym Rozwój zespołu trenerskiego i coachingowego Pozycjonowanie Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów jako twórcy Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 i lidera partnerstwa działającego na rzecz inkubacji sfery pozarządowej w województwie zachodniopomorskim. Zbudowanie wizerunku Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów wśród wybranych grup docelowych, jako organizacji wspierającej inne organizacje pozarządowe i aktywnych obywateli, poprzez skuteczne działania inkubacyjne. Zainteresowanie opinii publicznej, w tym członków organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli z terenu województwa zachodniopomorskiego ofertą SCWOP Sektor 3, zawierającą w sobie wsparcie infrastrukturalne, szkolenia, doradztwo, konsultacje specjalistyczne i coaching dla organizacji. Zbudowanie relacji z mediami lokalnymi i regionalnymi, przedstawicielami samorządu lokalnego i regionalnego oraz liderami opinii środowisk pozarządowych.

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Raport za rok 2013 Projekty realizowane w 2013r. 1. Projekt Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. MPiPS w ramach EFS. Lider DFOP, Partner Centrum ds.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Cele strategiczne projektu zbudowanie silnej, wrośniętej w lokalne społeczności struktury współpracujących ze sobą Punktów Konsultacyjno-Doradczych animacja i integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Założenia projektu partnerskiego Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Poddziałanie 5.4.2 POKL Człowiek najlepsza inwestycja Realizatorzy projektu: Lider Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Tytuł szkolenia Cel szkolenia Dla kogo jest o szkolenie? Czego się dowiesz w trakcie szkolenia? Bonus! Czas trwania szkolenia Typ szkolenia Program szkolenia Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. Centrum Inicjatyw Obywatelskich 2011

Sprawozdanie merytoryczne. Centrum Inicjatyw Obywatelskich 2011 Sprawozdanie merytoryczne Centrum Inicjatyw Obywatelskich 2011 1 Dane organizacji Dane adresowe Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ul. Sienkiewicza 19 76-200 Słupsk Tel./fax 59 840 29 20 KRS: 0000056842 cio@cio.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Okres realizacji projektu: 01.01.2012 30.06.2014 Obszar: powiat złotoryjski, kamiennogórski, dzierżoniowski Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji konkurs grantowy 2014/2015 wyniki oceny wniosków wstępnych ścieżka Demokracja lokalna

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji konkurs grantowy 2014/2015 wyniki oceny wniosków wstępnych ścieżka Demokracja lokalna PROJEKTY MODUŁOWE Projekty modułowe zakwalifikowane do II etapu konkursu Wnioski oceniane indywidualnie przez dwóch członków Grantowej oraz na plenarnym posiedzeniu (max. ilość punktów do uzyskania: 200)

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE SK.523.3.2015 Miłki, dnia 05 lutego 2015 r. Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Tytuł szkolenia Cel szkolenia Dla kogo jest o szkolenie? Czego się dowiesz w trakcie szkolenia? Bonus! Czas trwania szkolenia Typ szkolenia Program szkolenia Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r.

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Regionalny Ośrodek O Polityki Społecznej w Lublinie Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Projekt systemowy ROPS 2008 r. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników w instytucji pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ PIERWSZA - INFORMACJE O ORGANIZACJI ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. NAZWA ORGANIZACJI I ADRES SIEDZIBY:................................................................................................................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Centrum Obywatelskiego

Koncepcja Centrum Obywatelskiego Koncepcja Centrum Obywatelskiego Jak powstawała Koncepcja Centrum Obywatelskiego Koncepcja Centrum Obywatelskiego Misją tworzącego się Miejsca jest Podejmowanie Działań Jednoczących Krakowskie Organizacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r.

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. FORMY WSPÓŁPRACY Współpraca miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi obejmowała następujące

Bardziej szczegółowo

Żebracy czy liderzy zmiany, marzyciele czy rzemieślnicy?

Żebracy czy liderzy zmiany, marzyciele czy rzemieślnicy? Żebracy czy liderzy zmiany, marzyciele czy rzemieślnicy? O mitach i faktach na temat pracy w trzecim sektorze i zbieraniu pieniędzy na cele społeczne i ekologiczne. Andrzej Pietrucha UWCBŚ, 24 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie "Leaderzy NGOs

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Partnerstwo na rzecz realizacji projektu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Skład PARTNERSTWA - 6 jednostek samorządu terytorialnego - 2 organizacje pozarządowe Lider: Miasto

Bardziej szczegółowo

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla I. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Serokomla 1.Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli -organizacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNDRAISINGU:

OFERTA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNDRAISINGU: OFERTA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNDRAISINGU: Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Pokazujemy jak skutecznie pozyskać

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury... 1 1. Kompetencje organizatora instytucji kultury... 1 1.1. Kompetencje w zakresie tworzenia instytucji kultury... 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno 61-815 Poznań ul. Pl. J. Metziga 26/6 ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 065/520 78 86 tel./fax 061/851 91 34 www.pisop.org.pl,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.02-00-F45/13 Informacje ogólne 1 1. Regulamin dotyczy projektu Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku Szczecin, 24 listopada 2011 Wolontariat pracowniczy Stworzenie możliwości i zachęcanie pracowników do nieodpłatnych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu O firmie Philip Training Group.. 2 Harmonogram Akademii Trenerów Biznesu..

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny YEPP Bielany Sierpień 2011

Biuletyn Informacyjny YEPP Bielany Sierpień 2011 Sierpień 2011 Projektowanie badań młodzieży W biuletynie: - Projektowanie badań młodzieży - Szkolenia w ramach projektu YEPP Bielany We wrześniu 2011 roku zostaną na terenie dzielnicy Warszawa-Bielany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... IX XI XIII Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu ORGANIZATOR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu ORGANIZATOR REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu ORGANIZATOR 1. Organizatorami Konkursu pod nazwą Program Małych Grantów, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem są: a) Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie merytoryczne 2007 I. Informacje ogólne: 1. Pełna nazwa organizacji Instytut Edukacji Społecznej 2. Numery identyfikacyjne KRS: 0000067470 (wpisano 03.12.01) NIP: 894-27-04-969 Regon: 932713974

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z dnia 05.01.2015

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z dnia 05.01.2015 ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z dnia 05.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie obsługi i koordynacji działań organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK Przedstawiamy Państwu dokument, opisujący założenia budżetu obywatelskiego w Białymstoku na rok 2015. Został on opracowany przez grupę

Bardziej szczegółowo

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim POKL.05.04.02-00-I16/14 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój!

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Kurs Zawodowych Fundraiserów

Kurs Zawodowych Fundraiserów Kurs Zawodowych Fundraiserów Sylabus CFR6 Zgodnie ze standardem kształcenia opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu, tematyka zajęć kursowych obejmuje cztery zasadnicze obszary. Są to:

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH. realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH. realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI

REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI 1. ORGANIZATORZY KONKURSU Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Projekt adresowany jest m.in. do organizacji pozarządowych i aktywistów społecznych, chcących:

Projekt adresowany jest m.in. do organizacji pozarządowych i aktywistów społecznych, chcących: Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w naszym nowym projekcie dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KREATYWNY UCZEŃ XXI WIEKU

KREATYWNY UCZEŃ XXI WIEKU KREATYWNY UCZEŃ XXI WIEKU Trzy razy K kooperatywność, komunikatywność, kreatywność Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu Cel główny

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu i

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo