Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej"

Transkrypt

1 C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ / /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń ss kk uu IINSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (( IIDW )) Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/ Gdańsk tel.: (58) fax: (58) Gdańsk, dnia r. po zmianach z dnia r. 1

2 SPIS TREŚCI I. Nazwa i adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia V. Zamówienia częściowe VI. Aukcja elektroniczna i dynamiczny system zakupów VII. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:... 5 VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego produktu. Specyfikacja techniczna (opis oferowanego produktu) musi zawierać dane odnośnie każdego podzespołu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, niezbędne do stwierdzenia, że oferowany produkt zgodny jest z wymaganiami określonymi w Części III SIWZ IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:... 6 X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia... 8 XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami XIII. Wymagania dotyczące wadium XIV. Termin związania ofertą XV. Opis sposobu przygotowania ofert XVI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty XVII. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty XVIII. Tryb otwarcia ofert XIX. Opis sposobu obliczenia ceny XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

3 XXI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia XXV. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia XXVI. Wykaz załączników do niniejszej IDW

4 I. Nazwa i adres Zamawiającego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk tel. (058) ; fax: (058) ; II. Tryb udzielenia zamówienia. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa echosondy hydrograficznej, przeznaczonej do wykonywania batymetrii, profili podłużnych i poprzecznych śródlądowych cieków wodnych oraz wykrywania przeszkód i obiektów na dnie, wyposażonej w system pozycjonowania GPS - (szt. 2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III SIWZ. 2. W ramach dostawy Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi urządzenia oraz użytkowania oprogramowania do prac hydrograficznych. 3. Odbiór przedmiotu umowy (dwóch zestawów) nastąpi w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej, ul. Klonowica 7, Toruń. 4. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, musi spełniać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane w Części III SIWZ. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w Części III SIWZ - zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) sprzętu lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 3 ustawy Pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu o rozwiązaniach równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego. 6. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Echosondy 7. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy 24 miesięcznej gwarancji o ile gwarancja producenta nie przewiduje dłuższego okresu gwarancji. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny winien być wykonywany 4

5 IV. Termin wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia winien być wykonany w terminie do 14 grudnia 2012r. V. Zamówienia częściowe. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. VI. Aukcja elektroniczna i dynamiczny system zakupów. 1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. VII. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5

6 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają w/w warunki. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego produktu. Specyfikacja techniczna (opis oferowanego produktu) musi zawierać dane odnośnie każdego podzespołu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, niezbędne do stwierdzenia, że oferowany produkt zgodny jest z wymaganiami określonymi w Części III SIWZ. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców rozliczających się w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia badanych wartości w dokumentach wg średniego kursu wymiany walut ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IX i X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru załącznik nr 3 do IDW); 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 1-2 dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 3. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie techniczne odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, opisanym w Części III SIWZ, tj. w Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca złoży wraz z ofertą: Opis oferowanego produktu podając: 6

7 nazwę, symbol i parametry oferowanego urządzenia - załącznik nr 5 do oferty. Niespełnienie chociaż jednego parametru spowoduje uznanie oferty za niespełniającą warunki SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, wg formuły: spełnia nie spełnia. X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda niżej wskazanych dokumentów i oświadczeń: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru załącznik nr 4 do IDW); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wystawienia oświadczeń stosuje się odpowiednio do wskazanych powyżej. 6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7

8 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, wg formuły: spełnia nie spełnia. XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta musi spełniać następujące wymagania: 1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, musi złożyć dokumenty zgodnie z postanowieniami rozdz. X ust.1 pkt 1) 2) niniejszej IDW. 2) warunki udziału określone w rozdz. VIII ust. 2 zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy występujący wspólnie będą spełniać je łącznie. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty, jeden komplet dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 1) i 2). Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielających pełnomocnictwa - stosowny dokument należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń, o których mowa w rozdz. IX i X przez Pełnomocnika konsorcjum, występującego w imieniu wszystkich jego uczestników. 5. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się w formie pisemnej. 8

9 2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, em lub faksem. Uważa się je za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje em lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane przez Wykonawcę faksem, powinny być kierowane na nr , 4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: - w sprawach formalnych Grażyna Krzyżostaniak, - w sprawach merytorycznych Rafał Wielbiński, faks Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 6. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 7. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści także na stronie, na której udostępniona jest SIWZ. Zamawiający sporządzi informację z zebrania zawierającą zgłoszone pytania wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytań. Powyższą informację doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 9. Pytania do Zamawiającego należy przesłać na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk. 9

10 XIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIV. Termin związania ofertą. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i jest liczony łącznie z tym dniem. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. XV. Opis sposobu przygotowania ofert. 1) Wymagania podstawowe. 1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW. 4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 5. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory załączone do niniejszej IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne co do treści. 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2) Forma oferty. 1. Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w jednym egzemplarzu i muszą mieć formę pisemną. Formę pisemną winny posiadać również dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie mniejszy niż A4. Zaleca się złożenie większych arkuszy od formatu A4. 4. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW mogą być dokonane maszynowo lub czytelnie ręcznie. 5. Załączniki: Wykaz cen oraz Wykaz parametrów oferowanego sprzętu winny być sporządzone na przygotowanych przez Zamawiającego wzorach. Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW miały formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 10

11 6. Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być podpisane lub parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę. 9. Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdz. IX i X niniejszej IDW, muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby/osób uprawnionych, z adnotacją za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. 10. W przypadku, gdy dokument składany jest w innej formie niż oryginał lub notarialnie poświadczona kopia, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 3) Zawartość oferty Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej IDW, podpisany przez Wykonawcę/Wykonawców, b) Opis oferowanego produktu (Załącznik nr 5 do niniejszej IDW), c) Stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument/dokumenty ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziałach IX i X niniejszej IDW, f) Formularz dot. części zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcy (załącznik nr 2 do niniejszej IDW), g) Zaleca się złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 4) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone wraz z ofertą, 11

12 jako odrębny plik dokumentów, opakowany w oddzielną, odpowiednio oznaczoną kopertę. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania w/w informacji ponosi Wykonawca. 5) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. UWAGA! Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XII niniejszej IDW. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. XVI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 1. Termin składania ofert upływa w dniu r., o godz. 10: Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3. Ofertę można przesłać pocztą na adres Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk albo złożyć w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk w pokoju nr 317 sekretariacie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk, Polska z oznaczeniem nazwy postępowania: OFERTA w postępowaniu na: Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej Nie otwierać przed dniem: r. godz. 10:30 Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca. 5. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 12

13 6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk, pok. 325 w dniu r. o godz. 10: Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. XVII. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej, z napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne pełnomocnictwo). XVIII. Tryb otwarcia ofert. 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zmiany zostaną dołączone do oferty. 3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym: 1) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę, 2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 3) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, warunków płatności. XIX. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Podana cena brutto oferty musi uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt szkolenia pracowników i koszt transportu do siedziby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej, ul. Klonowica 7, Toruń 13

14 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto oferty zawierającej należny podatek VAT. 3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535). 4. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. 5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a. Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, b. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium: Kryterium Cena (waga 100%) Oferty zostaną ocenione wg wzoru: najniższa oferowana cena cena ocenianej oferty x 100 pkt 3) W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w swojej ofercie poda cenę netto (bez podatku VAT=23%), do ceny netto oferowanej przez takiego Wykonawcę, na etapie oceny i porównania ofert, Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 2 pkt 1 Pzp mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach. Powyższe wynika z konieczności odprowadzenia przez Zamawiającego podatku VAT od wartości niniejszego przedmiotu zamówienia. 4) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 5) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. XXI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy. 1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 14

15 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: 1) wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę, 2) przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów, 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedłożyć umowę konsorcjum lub inny dokument określający współpracę pomiędzy tymi podmiotami. XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wzór umowy stanowi Część II SIWZ. XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy dla wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie do Prezesa KIO na zasadach określonych w art. 180 Pzp z uwzględnieniem terminów określonych w art. 182 Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów i określać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Wykonawca może jednak na zasadach określonych w art. 181 Pzp, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Pzp. 15

16 XXV. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp: 1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej; 2. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej; 3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym z SIWZ i ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie; 5. Umowa jest nieważna: 1) Jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 2) W części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpieniach najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) zmiana miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy zmiana taka będzie wprowadzana na wniosek Wykonawcy, a w wyniku zmiany dostarczenie będzie odbywać się do miejsca, wiążącego się z niższymi kosztami dla Wykonawcy, Zamawiający zgodzi się na nią jeśli zostanie obniżone wynagrodzenie za dostarczany przedmiot. 4) zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy (np. wypadek komunikacyjny) 16

17 6) zmiany organizacji spełniania świadczenia a) Zmiana zasad dokonywania odbiorów dostarczanych rzeczy, praw, dóbr, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. b) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy. c) Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jeśli oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszają prawa i zasad bezpieczeństwa. 7) Płatności a) Zmiany ceny świadczenia lub cen jednostkowych wg ustalonej niżej klauzuli waloryzacyjnej, która może być wprowadzona do umowy. b) Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy. c) Miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. d) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; 7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. XXVI. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego 2. Załącznik nr 2 - Podwykonawstwo 3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 5. Załącznik nr 5 - Opis urządzenia 17

18 FORMULARZ OFERTOWY dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej Załącznik nr 1 do IDW 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/ Gdańsk 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: Wykonawca Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów Adres Nr telefonu Nr faksu 4. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 1) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zgodnie z treścią SIWZ, 3) Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia (dwa zestawy echosondy) zgodnie z wymogami SIWZ: brutto.. zł (słownie: zł) w tym należny podatek VAT. 4) Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do 14 grudnia 2012r. 5) Na dostarczony sprzęt udzielimy miesięcznej gwarancji od daty dostawy. 18

19 6) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, 7) Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiony w Części II SIWZ, w tym warunki płatności tam określone, 8) Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam / przewiduję powierzyć podwykonawcom części zamówienia wymienione wg załącznika nr 2 do IDW (niepotrzebne skreślić), 9) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). Podpis(y): Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej (ych) Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (ych) Data 19

20 PODWYKONAWSTWO dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/ Gdańsk Załącznik nr 2 do IDW 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. Ja niżej podpisany oświadczam, że następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom (Wykonawca wypełnia o ile dotyczy): Lp. Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom Podpis(y): Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej (ych) Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Data 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 6 2015-03-24 13:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Dostawa samochodu osobowo-terenowego z napędem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 32107-2015; data zamieszczenia: 09.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 32107-2015; data zamieszczenia: 09.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-09 08:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Dostawa samochodu ciężarowego i samochodu osobowoterenowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Dostawa zintegrowanego urządzenia zabezpieczenia sieci typu UTM Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-59/15 Warszawa, 19 listopada 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły

Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /ZGPW/ -- 33 77 00 -- 77 22 / 22 00 11 22 /EL/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-17/15 Warszawa, 5 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH Numer ogłoszenia: 12351-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego, zwana dalej SIWZ, zatwierdzona przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ujazd.bip.cc Ujazd: Zakup i Dostawa ciągnika wraz przyczepą i osprzętem Numer ogłoszenia: 176080-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

GMINA JASTKÓW ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

GMINA JASTKÓW ZAMÓWIENIE PUBLICZNE GMINA JASTKÓW ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr PF.271.14.2011.CT Wykonanie odwodnienia terenu szkoły podstawowej w miejscowości Płouszowice-Kolonia Komisja przetargowa: Zatwierdzam:... SPIS TREŚCI: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo