GRUPA AGORA Raport za I kw r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA AGORA Raport za I kw. 2009 r."

Transkrypt

1 Raport za I kw r. 14 maja 2009 r. [ Strona 1

2 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2009 R I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 4 II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Rynek reklamy [3] Konkurencja na rynku dzienników Sprzedaż egzemplarzy Czytelnictwo Wpływy reklamowe CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Przychody Koszty operacyjne PERSPEKTYWY Rynek reklamy Koszty operacyjne Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników Koszty marketingu i promocji Koszty materiałów i energii... 8 III. WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY AGORA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA Wyniki wg głównych segmentów Grupy Agora SA za pierwszy kwartał 2009 r Przychody i koszty finansowe BILANS GRUPY AGORA Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY AGORA Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [5] IV. WYNIKI OPERACYJNE GŁÓWNE SEGMENTY GRUPY AGORA IV.A. PRASA CODZIENNA [1] GAZETA WYBORCZA Przychody Sprzedaż prasy Sprzedaż reklam Projekty Specjalne Pozostałe przychody Koszty Koszty druku Gazety Wyborczej Koszty reprezentacji i reklamy PRASA BEZPŁATNA IV.B. INTERNET [1] [6] Przychody Koszty Istotne informacje o działalności internetowej IV.C. CZASOPISMA [1] [7] Przychody [ Strona 2

3 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r Sprzedaż czasopism Sprzedaż reklam Koszty IV.D. REKLAMA ZEWNĘTRZNA (GRUPA AMS) Przychody Koszty Inne zdarzenia IV.E. RADIO Przychody Koszty Udziały w rynku słuchalności [9] PRZYPISY V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Umowa znacząca Istotne wydarzenia Zmiany w stanie posiadania akcji i praw do akcji przez członków Zarządu w pierwszym kwartale 2009 r. i do dnia publikacji raportu Zmiany w stanie posiadania akcji lub innych uprawnień do nich (opcji) przez członków Rady Nadzorczej w pierwszym kwartale 2009 r Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE [ Strona 3

4 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. GRUPA AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2009 R. PRZYCHODY 274,4 MLN ZŁ, ZYSK NETTO 1 MLN ZŁ, EBITDA OPERACYJNA 29,3 MLN ZŁ, GOTÓWKA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 39,7 MLN ZŁ, WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 16,7 MLN ZŁ Wszystkie dane (jeżeli nie zostanie wskazane inaczej) obejmują okres styczeń marzec 2009 r., zaś porównania mówią o dynamice w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Źródła danych zostały przedstawione na końcu części IV niniejszego komentarza. W związku z wejściem w życie standardu MSSF 8 Segmenty operacyjne, Grupa dostosowała prezentację segmentów działalności w Komentarzu Zarządu i sprawozdaniu finansowym do wymogów tego standardu (szczegóły omówione przy poszczególnych segmentach w części IV niniejszego Komentarza Zarządu i w nocie 4 do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że w związku z tą zmianą dane wg poszczególnych gałęzi działalności prezentowane w raportach kwartalnych za poprzednie okresy mogą nie być w pełni porównywalne z obecnie prezentowanym podejściem zarządczym. I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY Według szacunków Grupy Agora SA ( Grupa ), w pierwszym kwartale 2009 r. reklamodawcy wydali na całym rynku reklamy ok. 1,6 mld zł, tj. o 7% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej zarobiła telewizja (ok. 761 mln zł), a wydatki w internecie wyniosły 200 mln zł (wzrost o 17% według raportu Starlinka, po zmianie metodologii pomiaru). [3] Wydatki reklamowe przeznaczone na gazety codzienne spadły w pierwszym kwartale 2009 r. o 24%. Przychody Grupy wyniosły 274,4 mln zł i spadły o 12,4%. Wpływy ze sprzedaży reklam wyniosły 178,8 mln zł (spadek o 16,3%), ze sprzedaży wydawnictw 49,5 mln zł (spadek o 7,1%), a ze sprzedaży Projektów Specjalnych (w tym kolekcji) 22,9 mln zł (wzrost o 2,2%). Wpływy ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej wyniosły 86,1 mln zł i spadły o 30,7%. Przychody ze sprzedaży egzemplarzy były o 6,6% niższe niż przed rokiem i wyniosły 38,3 mln zł. W tym okresie Gazeta sprzedawała średnio 396 tys. egzemplarzy, a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł około 39,5% i spadł o 4 pkt % w stosunku do pierwszego kwartału 2008 r. a wzrósł o 1,5 pkt % w stosunku do czwartego kwartału 2008 r. Przychody ze sprzedaży reklam w bezpłatnej gazecie Metro wyniosły 8,4 mln zł i spadły o 3,4%. Wpływy z reklam wymiarowych spadły o 6% przy spadku wydatków na reklamę w dziennikach na poziomie 24%. Ze względu na mniejszą dynamikę spadku przychodów reklamowych w Metrze w porównaniu z rynkiem, bezpłatna gazeta Agory zwiększyła swój udział w tym rynku o prawie 1 pkt%. Przychody ze sprzedaży reklam internetowych wyniosły 10,4 mln zł i wzrosły o 16,9%. Przychody ze sprzedaży ogłoszeń w wortalach wzrosły o 28,3% i wyniosły 5,9 mln zł. W lutym 2009 r. zasięg wszystkich marek internetowych Grupy wzrósł do poziomu 47,4%. Przychody Grupy AMS wyniosły 38,5 mln zł i spadły o 3,8%. Pomimo spadku przychodów AMS zwiększył swój udział w rynku reklamy zewnętrznej o 2,4 pkt% do poziomu 27,8 %. [ Strona 4

5 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. Przychody ze sprzedaży Czasopism wyniosły 23,4 mln zł i spadły o 10,3%, a EBITDA operacyjna wyniosła 3,1 mln zł. [1] Przychody segmentu Radio wyniosły 18,6 mln zł i wzrosły o 3,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a EBITDA operacyjna wyniosła 1,6 mln zł. Koszty operacyjne netto Grupy wyniosły 268,7 mln zł i spadły o 22,1 mln zł (7,6%). Spadek ten jest m.in. efektem wdrożonego w Grupie w grudniu 2008 r. programu poprawy efektywności operacyjnej. Największe redukcje nastąpiły w wydatkach na promocję i reklamę (spadek o odpowiednio 28,3% i 33,9% w stosunku do pierwszego i czwartego kwartału 2008 r.) oraz na materiały i energię (spadek o odpowiednio 3,6% i 0,8% w stosunku do pierwszego i czwartego kwartału 2008 r.). Ponadto wpływ na spadek kosztów operacyjnych Grupy miały niższe o 3,3 mln zł (tj. o 22,1%) koszty sprzedanych towarów i materiałów w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Główną przyczyną spadku tych kosztów były niższe nakłady seryjnych projektów wydawniczych (Projekty Specjalne). EBITDA operacyjna Grupy wyniosła 29,3 mln zł (spadek o 45,9%), a marża EBITDA operacyjna wyniosła 10,7%. Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1,1 mln zł. Na koniec marca 2009 r., Grupa posiadała środki pieniężne w wysokości 256,8 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 196,4 mln zł oraz 60,4 mln zł zainwestowane w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe. Zadłużenie Grupy wyniosło 143,7 mln zł. Linia kredytowa Grupy dostępna do dalszego wykorzystania wynosiła 200 mln zł. Zgodnie z ogłoszonym w grudniu ubiegłego roku programem poprawy efektywności operacyjnej, Grupa na bieżąco wdraża program ograniczania kosztów, w tym Spółka realizuje program zwolnień grupowych. W pierwszym kwartale 2009 r. liczba wypowiedzeń wręczonych pracownikom Grupy wyniosła 238, a na dzień 7 maja 2009 r II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY 1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 1.1. Rynek reklamy [3] Według szacunków Agory, opartych na dostępnych źródłach danych, w pierwszym kwartale 2009 r. wartość rynku reklamy wyniosła ok. 1,6 mld zł, tj. o 7% mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Jedynym rosnącym medium był internet, na który reklamodawcy wydali 200 mln zł (w wyszukiwarkach, na reklamę graficzną, e mail marketing i ogłoszenia drobne). Wydatki na reklamę graficzną wzrosły w tym okresie o niespełna 8%. Przychody stacji telewizyjnych spadły o 48 mln zł (tj. o prawie 6%). Stacje telewizyjne odnotowały dalszy spadek sprzedaży czasu reklamowego oraz liczby spotów reklamowych. Według ostatnich danych AGB Nielsen Media Research, w pierwszym kwartale 2009 r. liczba spotów spadła w czterech największych stacjach o ponad 5% w stosunku do pierwszego kwartału 2008 r. Dodatkowo, stacje telewizyjne w pierwszym kwartale 2009 r. prowadziły agresywną politykę rabatową. Trend spadkowy wydatków na reklamę w dziennikach, obserwowany już od trzeciego kwartału 2008 r., pogłębił się dodatkowo w pierwszym kwartale 2009 r. W omawianym kwartale reklamodawcy zredukowali wydatki reklamowe przeznaczone na prasę codzienną o 24% do 189 mln zł. Najsilniejsze spadki w pierwszym kwartale 2009 r. dotyczyły branż: praca (ponad 60%), telekomunikacja (ponad 35%) oraz nieruchomości i finanse (ponad 30%). Spadły również wydatki na reklamę w magazynach do 208 mln zł, tj. o 12%. Osłabienie dynamiki wydatków na reklamę spowodowane kryzysem finansowym i spowolnieniem gospodarczym było również widoczne w reklamie zewnętrznej i radiostacjach. W omawianym okresie reklamodawcy wydali o 8% mniej na reklamę zewnętrzną i o 7% mniej na reklamę radiową. W sumie, w pierwszym kwartale 2009 r. wydatki reklamowe na wszystkie media w Polsce były niższe od analogicznego okresu w roku ubiegłym o 129 mln zł (tj. 7%). [ Strona 5

6 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r Konkurencja na rynku dzienników Sprzedaż egzemplarzy W pierwszym kwartale 2009 r. rozpowszechnianie płatne razem Gazety wyniosło 396 tys. egzemplarzy (spadek o 7,8%). W omawianym okresie rozpowszechnianie płatne piątego w rankingu sprzedaży tytułu ogólnopolskiego, Dziennika wyniosło 148 tys. egzemplarzy. Podkreślić należy, że od początku 2009 r. dane o rozpowszechnianiu płatnym dzienników są przygotowywane według nowej wersji Regulaminu kontroli ZKDP. Zmiany dotyczą min. prenumeraty pakietowej (np. Dziennik i Gazeta Prawna). Obecnie, po spełnieniu określonych w regulaminie warunków, do prenumeraty można zaliczyć wszystkie tytuły z pakietu. W marcu 2009 r. 45% czyli 67 tys. ze 151 tys. rozpowszechnionych płatnie egzemplarzy Dziennika była dystrybuowana w ramach tzw. innych płatnych form rozpowszechniania. W pierwszym kwartale 2009 r. rozpowszechnianie płatne razem Rzeczpospolitej wyniosło 150 tys. egzemplarzy (spadek o 6,8%), a rozpowszechnianie płatne Faktu wyniosło 487 tys. egzemplarzy (spadek o 7,6%). Super Express sprzedał w omawianym okresie 206 tys. egzemplarzy (spadek o 3,9%). Światowy kryzys finansowy oraz trudna sytuacja na rynku prasy drukowanej wymusiły na wydawcach decyzje o likwidacji niektórych tytułów prasowych. Od marca 2009 r. zredukowana została liczba tytułów wydawanych pod szyldem Polska. W wyniku decyzji podjętej przez wydawcę zlikwidowano 9 z 18 wydań Polski. Tytuły, które przestały się ukazywać to: Polska Białystok, Polska Gazeta Opolska, Polska Kielce, Polska Koszalin, Polska Kujawy, Polska Lubuskie, Polska Olsztyn, Polska Rzeszów oraz Polska Szczecin. Sprzedaż wydawanych nadal tytułów Polskapresse wyniosła: Polska Mazowsze (3 tys. egz.), Polska Metropolia Warszawska (15 tys. egz.), Polska Dziennik Bałtycki (48 tys. egz.), Polska Głos Wielkopolski (51 tys. egz.) Polska Gazeta Wrocławska (32 tys. egz.), Polska Dziennik Łódzki (46 tys. egz.), Polska Gazeta Krakowska (30 tys. egz.), Polska Dziennik Zachodni (83 tys. egz.), Polska Kurier Lubelski (9 tys. egz.). Do końca lutego 2009 r. średnia sprzedaż zlikwidowanych tytułów Polskapresse wyniosła: Polska Białystok (0,6 tys. egz.), Polska Gazeta Opolska (1,6 tys. egz.), Polska Kielce (0,8 tys. egz.), Polska Koszalin (0,5 tys. egz.), Polska Kujawy (1,2 tys. egz.), Polska Lubuskie (1 tys. egz.), Polska Olsztyn (0,6 tys. egz.), Polska Rzeszów (1,3 tys. egz.) oraz Polska Szczecin (0,9 tys. egz.). Średnia sprzedaż wszystkich tytułów Polskapresse wydawanych pod szyldem Polska w pierwszym kwartale 2009 r. wyniosła 323 tys. egz. [4]. W porównaniu z analogicznym kwartałem zeszłego roku zmieniły się ceny dzienników. W wyniku dwuetapowej podwyżki ceny, obecnie zwykłe wydanie Dziennika kosztuje 2 zł, a wydanie piątkowe i sobotnie 2,5 zł. Codzienne wydanie gazet zrzeszonych pod szyldem Polska kosztuje od 1,4 zł do 1,5 zł, a Rzeczpospolitej 3,4 zł. W 2009 r. również cena Gazety zmieniła się dwukrotnie. W okresie od 2 stycznia do 9 kwietnia 2009 r. codzienne wydanie Gazety można było kupić za 1,8 zł. Od 10 kwietnia 2009 r. wydanie codzienne Gazety można kupić w cenie 2 zł, a wydania weekendowe (piątkowe i sobotnie) za 2,50 zł. Gazeta w prenumeracie teczkowej kosztuje 1,60 zł. W pierwszym kwartale 2009 r. większość wydawców kontynuowała próby ratowania nakładu i czytelnictwa, polegające na częstszym stosowaniu innych płatnych form rozpowszechniania, które stały się standardem rynkowym wśród tytułów konkurencyjnych dla Gazety. W praktyce, w pierwszym kwartale 2009 r. ok. 41% rozpowszechniania płatnego Dziennika i 15% rozpowszechniania płatnego Rzeczpospolitej rozchodziło się w sprzedaży barterowej, lub w innej formie, która nie jest sprzedażą egzemplarzową ani prenumeratą. Inne płatne formy rozpowszechniania stanowiły w tym okresie jedynie ok. 6% całkowitego rozpowszechniania płatnego Gazety Czytelnictwo W pierwszym kwartale 2009 r. tygodniowy zasięg czytelniczy Gazety wyniósł 15,4% (ponad 4,6 mln czytelników, wg wskaźnika CCS). Czytelnictwo tabloidu Fakt było na poziomie 15,3%, a Super Expressu osiągnęło 7,6%. Dobre wyniki czytelnictwa zanotowało Metro, które trafiało w tym roku do 2,4 mln czytelników, tj. 8,0%. Zasięgi pozostałych ogólnopolskich gazet codziennych, m.in. Rzeczpospolitej i Dziennika wyniosły odpowiednio 4,5% i 4,3%. W omawianym okresie, Gazetę czytało średnio dziennie około 3 razy więcej czytelników niż Rzeczpospolitą czy Dziennik. [ Strona 6

7 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r Wpływy reklamowe W pierwszym kwartale 2009 r. Gazeta Wyborcza odnotowała spadek udziału w wydatkach na reklamę dzienników o około 4 pkt% do 39,5 %, a w porównaniu z czwartym kwartałem 2008 r. udział Gazety zwiększył się o 1,5 pkt%. Zmniejszenie udziału Gazety w wydatkach na reklamę dzienników wynika głównie ze spadku liczby ogłoszeń rekrutacyjnych. W pierwszym kwartale 2009 r., liczba ogłoszeń rekrutacyjnych w dziennikach zmniejszyła się o 59% w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. (ogłoszenia wymiarowe bez ogłoszeń drobnych, insertów) [3]. Już w trzecim kwartale 2008 r. prasa codzienna zaczęła odczuwać pierwsze sygnały spowolnienia gospodarczego. Tendencja ta pogłębiła się w czwartym kwartale 2008 r., podczas którego wydatki na reklamę wymiarową w dziennikach spadły o 10%. W pierwszym kwartale 2009 r. wydatki te spadły o 24%. Wydatki na reklamę wymiarową w Gazecie Wyborczej spadły o 31%, a jej udział w tych wydatkach wyniósł 39,5% (spadek o około 4 pkt%). Udział Faktu w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł prawie 7%, a Dziennika 5,5%. Wpływy reklamowe w Metrze spadały wolniej niż rynek (o 6%). Dzięki temu, Metro zwiększyło swój udział w wydatkach na reklamę w dziennikach do 4,2% (o prawie 1 pkt%). W sumie, w pierwszym kwartale 2009 r. udział dzienników Agory we wszystkich wydatkach reklamowych w prasie codziennej wyniósł 43,7% i spadł w stosunku do ubiegłego roku o 3,3 pkt%, a w stosunku do czwartego kwartału 2008 r. wzrósł o 2,5 pkt%. 2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 2.1. Przychody W pierwszym kwartale 2009 r. Grupa zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 12,4%. Największym składnikiem przychodów Grupy (65,2%) były wpływy ze sprzedaży usług reklamowych (178,8 mln zł), które spadły o 16,3%. Spadek wydatków reklamowych w Gazecie i czasopismach, w pierwszym kwartale 2009 r., odzwierciedla negatywny trend dotyczący wydatków reklamowych w prasie w tym okresie. Spadek przychodów z reklam w Grupie AMS (o 3,7%) jest mniej dynamiczny niż rynkowy spadek wydatków na reklamę zewnętrzną. W pierwszym kwartale 2009 r., przychody ze sprzedaży Projektów Specjalnych, w tym kolekcji wydawniczych, wyniosły 22,9 mln zł (wzrost o 2,2%). Zysk operacyjny przedsięwzięcia wyniósł 3,7 mln zł. [1] Wpływy ze sprzedaży wydawnictw spadły o 7,1%, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008 r. Spadek ten wynika ze zmniejszenia liczby i efektywności oferty dwucenowej oraz z ogólnej tendencji spadku sprzedaży egzemplarzy prasy codziennej. W pierwszym kwartale 2009 r. całkowite przychody z działalności internetowej Grupy (wliczając przychody z serwisów i wydawnictw Trader.com (Polska) Sp. z o.o.) wyniosły 19,5 mln zł. Jest to wzrost o 34,5% w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego. Udział Trader.com (Polska) Sp. z o.o. w tych przychodach wyniósł 4,2 mln zł Koszty operacyjne Koszty operacyjne netto Grupy wyniosły 268,7 mln zł i spadły o 7,6%, tj. o 22,1 mln zł. Koszty wynagrodzeń i świadczeń w Grupie (bez niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych) wyniosły 72,1 mln zł i wzrosły o 9,7%. Wzrost tej pozycji kosztowej wynikał przede wszystkim z regulacji płacowych w Grupie, które miały miejsce w drugim kwartale 2008 r., zwiększenia zatrudnienia w Pionie Internet oraz z konsolidacji spółki zależnej Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Zatrudnienie etatowe w Grupie na koniec pierwszego kwartału 2009 r. wyniosło etatów i zmniejszyło się o 6 etatów w stosunku do pierwszego kwartału 2008 r. oraz o 168 etatów w stosunku do czwartego kwartału 2008 r. Koszty reprezentacji i reklamy Grupy wyniosły 38,2 mln zł i spadły o 28,3% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008 r. Spadek ten wynika głównie z mniejszej liczby ofert dwucenowych oraz ograniczenia liczby kampanii promocyjnych. Koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów wyniosły 55,4 mln zł i spadły o 8,4% w stosunku do pierwszego kwartału 2008 r. Spadek ten wynika przede wszystkim z niższych nakładów seryjnych projektów wydawniczych (Projektów Specjalnych) oraz niższego wolumenu produkcji w drukarniach wchodzących w skład Grupy. [ Strona 7

8 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. 3. PERSPEKTYWY 3.1. Rynek reklamy W 2008 r. rynek reklamy w Polsce odczuł pierwsze skutki spowolnienia gospodarczego. W pierwszym kwartale br. skutki spowolnienia gospodarczego dotkliwie odbiły się na wpływach reklamowych dzienników, głównie ze względu na spadek wpływów ogłoszeniowych z branży praca, nieruchomości oraz finanse. Skutki recesji nie ominęły innych segmentów rynku reklamy. Telewizja odnotowała spadek wpływów reklamowych o prawie 6%. Wydatki na reklamę w radio spadły o 7%. Rynek reklamy zewnętrznej skurczył się o 8%. Wpływy z reklam w czasopismach były niższe o 12% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jedynym medium, które odnotowało wzrost wpływów reklamowych był internet (wzrost o 17%; w tym reklama graficzna o niespełna 8%). [3] Kondycja rynku reklamy w pozostałych kwartałach 2009 r. i szacunki dla kolejnych lat zależą w istotnej mierze od prognoz PKB dla Polski, które nadal pozostają rozbieżne. Spółka nie podtrzymuje swoich prognoz dotyczących rynku reklamowego i wskaźnika PKB na 2009 r. podanych w raporcie za czwarty kwartał 2008 r. Ze względu na niestabilne warunki rynkowe oraz rozbieżne opinie specjalistów, Spółka nie jest w stanie wiarygodnie oszacować jak te wskaźniki będą się kształtować w 2009 r. Biorąc pod uwagę dużą wrażliwość rynku reklamy na zmiany wartości PKB, jak i zmianę w korelacji między tymi dwoma wskaźnikami oraz jej nieprzewidywalność, jakiekolwiek szacunki wartości rynku reklamy byłyby obarczone dużym ryzykiem błędu. W opinii Spółki dynamika spadku wydatków na reklamę ulegnie pogłębieniu w drugim kwartale 2009 r. w stosunku do pierwszego kwartału 2009 r Koszty operacyjne Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników W grudniu ubiegłego roku Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu w Grupie programu poprawy efektywności operacyjnej. Celem programu jest dostosowanie Grupy do trudniejszego rynkowo okresu związanego ze spowolnieniem gospodarczym. W ramach wdrażanego planu, Grupa jest w trakcie procesu redukcji zatrudnienia, w tym w Spółce na zasadzie zwolnień grupowych. Łączna liczba osób, którym wręczono wypowiedzenia w Grupie w pierwszym kwartale 2009 r. wyniosła 238, a na dzień 7 maja 2009 r. liczba ta zwiększyła się do 282. Proces redukcji zatrudnienia realizowany w Grupie od 1 stycznia 2009 r., został wydłużony i potrwa do 31 października 2009 r. oraz obejmie w sumie około 400 osób (co stanowi 10,4% zatrudnionych w Grupie na dzień 30 listopada 2008 r.). W Spółce proces ten przeprowadzany jest na zasadzie zwolnień grupowych. W związku z dodatkowym zmniejszeniem zatrudnienia w Grupie (o około 100 osób) w stosunku do tego ogłoszonego w grudniu 2008 r., Spółka utworzy dodatkową rezerwę na koszty realizacji tych zwolnień, w wysokości około 2,3 mln zł, która obciąży skonsolidowany wynik Grupy w pierwszym półroczu 2009 r Koszty marketingu i promocji Ze względu na sytuację rynkową, a także zmniejszenie wolumenu produkcji i ograniczenia liczby produktów (zwłaszcza związanych z ofertą dwucenową Gazety) w pierwszym kwartale 2009 r. koszty marketingu i promocji spadły o ponad 28%. Należy zwrócić uwagę, że poziom tych wydatków w kolejnych kwartałach jest uzależniony od dynamiki rozwoju poszczególnych mediów, a także rynkowej aktywności i projektów konkurencji Koszty materiałów i energii W pierwszym kwartale 2009 r., Grupie, pomimo wyższych cen papieru oraz energii elektrycznej, udało się zredukować koszty materiałów i energii o 3,6%. Wysokość tych kosztów w dużej mierze zależy od kursu wymiany euro do złotego, a także wolumenu produkcji. [ Strona 8

9 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. III. WYNIKI FINANSOWE 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY AGORA Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Agora za pierwszy kwartał 2009 r. obejmuje konsolidację Agory SA, Agory Poligrafii Sp. z o.o., Grupy Art Marketing Syndicate SA ( Grupa AMS ), Agory TC Sp. z o.o., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., 5 spółek zależnych działających w branży radiowej oraz spółek ukraińskich LLC Agora Ukraine, Agora Press Ltd., a także jednostki współzależnej A2 Multimedia Sp. z o.o. Szczegółowa lista spółek wchodzących w skład Grupy Agora znajduje się w nocie 16 do sprawozdania finansowego zamieszczonego w tym raporcie. 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA w mln zł I kwartał 2009 I kwartał 2008 Tab. 1 % zmiany 2009 do 2008 Przychody ze sprzedaży netto 274,4 313,4 (12,4%) Sprzedaż usług reklamowych (1) 178,8 213,7 (16,3%) Sprzedaż wydawnictw (1) 49,5 53,3 (7,1%) Projekty Specjalne (w tym kolekcje wydawnicze) 22,9 22,4 2,2% Pozostała sprzedaż 23,2 24,0 (3,3%) Koszty operacyjne netto, w tym: (268,7) (290,8) (7,6%) Zużycie materiałów i energii oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (55,4) (60,5) (8,4%) Amortyzacja (20,1) (19,8) 1,5% Wynagrodzenia i świadczenia (2) (72,1) (65,7) 9,7% Niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych (3,6) (12,0) (70,0%) Reprezentacja i reklama (38,2) (53,3) (28,3%) Wynik operacyjny EBIT 5,7 22,6 (74,8%) Przychody i koszty finansowe, netto, w tym: 0,8 3,4 (76,5%) Przychody z krótkoterminowych inwestycji 3,1 5,8 (46,6%) Koszty kredytów i pożyczek (2,5) (2,2) 13,6% Różnice kursowe per saldo 0,5 (0,1) Udział w jednostkach współkontrolowanych (0,2) (0,2) Zysk brutto 6,3 25,8 (75,6%) Podatek dochodowy (5,3) (7,3) (27,4%) Zysk netto 1,0 18,5 (94,6%) Przypadający na: Akcjonariuszy jednostki dominującej 1,1 18,7 (94,1%) Udziały mniejszości (0,1) (0,2) (50,0%) marża EBIT (EBIT/Przychody) 2,1% 7,2% (5,1pkt %) EBITDA 25,7 42,2 (39,1%) marża EBITDA (EBITDA/Przychody) 9,4% 13,5% (4,1pkt %) EBITDA operacyjna (2) 29,3 54,2 (45,9%) marża EBITDA operacyjna (EBITDA operacyjna/przychody) 10,7% 17,3% (6,6pkt %) (1) z wyłączeniem przychodów z tytułu Projektów Specjalnych; (2) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych. Podstawowe produkty i usługi oraz przychody i koszty operacyjne Grupy zostały zaprezentowane i omówione w części IV niniejszego komentarza ( Wyniki operacyjne główne segmenty Grupy Agora ). [ Strona 9

10 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r Wyniki wg głównych segmentów Grupy Agora SA za pierwszy kwartał 2009 r. W związku z wejściem w życie standardu MSSF 8 Segmenty operacyjne, Grupa dostosowała prezentację segmentów w Komentarzu Zarządu i sprawozdaniu finansowym do wymogów tego standardu (szczegóły omówione przy poszczególnych segmentach w części IV niniejszego Komentarza Zarządu i w nocie 4 do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że w związku z tą zmianą dane wg poszczególnych gałęzi działalności prezentowane w raportach kwartalnych za poprzednie okresy mogą nie być w pełni porównywalne z obecnie prezentowanym podejściem zarządczym. Tab. 2 w mln zł Prasa codzienna Internet Czasopisma Reklama zewnętrzna Radio Pozycje uzgadniające (3) Razem (dane skonsolidowane) I kwartał 2009 Przychody ze sprzedaży (4) 175,9 19,5 23,4 38,5 18,6 (1,5) 274,4 Udział % 64,1% 7,1% 8,5% 14,0% 6,8% (0,5%) 100,0% Koszty operacyjne, netto (4) (144,0) (21,7) (20,6) (41,6) (17,9) (22,9) (268,7) EBIT 31,9 (2,2) 2,8 (3,1) 0,7 (24,4) 5,7 Przychody i koszty finansowe 0,8 Udział w jednostkach współkontrolowanych Podatek dochodowy (5,3) Zysk netto za okres 1,0 Przypadający na: Akcjonariuszy jednostki dominującej 1,1 Udziały mniejszości (0,1) EBITDA 38,7 (0,7) 2,9 2,8 1,4 (19,4) 25,7 EBITDA operacyjna (1) 40,4 (0,6) 3,1 3,0 1,6 (18,2) 29,3 Wydatki inwestycyjne (2) (0,2) (0,2) (1,0) (0,1) (5,6) (0,2) (6,3) (13,4) (1) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych; (2) na podstawie zaksięgowanych w danym okresie faktur; (3) pozycje uzgadniające zawierają dane nieujęte w poszczególnych segmentach, m.in. pozostałe przychody i koszty pionów wspomagających Agory SA, Agorę TC Sp. z o.o., wyłączenia konsolidacyjne oraz inne korekty uzgadniające dane prezentowane w raportach zarządczych do skonsolidowanych danych finansowych Grupy Agora; (4) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów promocji realizowanej bez wcześniejszej rezerwacji pomiędzy segmentami Grupy Agora; jedyne koszty, które są prezentowane to bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej są one alokowane z segmentu Reklama Zewnętrzna do pozostałych segmentów Przychody i koszty finansowe Na wynik na działalności finansowej Grupy w pierwszym kwartale 2009 r. negatywny wpływ miały głównie prowizje i odsetki związane z kredytem bankowym. [ Strona 10

11 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. 3. BILANS GRUPY AGORA Tab. 3 w mln zł % zmiany do * % zmiany do Aktywa trwałe 1 054, ,8 (1,0%) 936,6 12,6% udział w sumie bilansowej 67,1% 66,7% 0,4pkt % 57,5% 9,6pkt % Aktywa obrotowe 516,4 532,7 (3,1%) 691,8 (25,4%) udział w sumie bilansowej 32,9% 33,3% (0,4pkt %) 42,5% (9,6pkt %) RAZEM AKTYWA 1 571, ,5 (1,70%) 1 628,4 (3,5%) Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 158, ,2 (0,8%) 1 245,7 (7,0%) udział w sumie bilansowej 73,7% 73,0% 0,7pkt % 76,5% (2,8pkt %) Udziały mniejszości (0,1) (100,0%) udział w sumie bilansowej Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 127,1 138,5 (8,2%) 135,4 (6,1%) udział w sumie bilansowej 8,1% 8,7% (0,6pkt %) 8,3% (0,2pkt %) Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 286,1 292,9 (2,3%) 247,3 15,7% udział w sumie bilansowej 18,2% 18,3% (0,1pkt %) 15,2% 3,0pkt % RAZEM PASYWA 1 571, ,5 (1,70%) 1 628,4 (3,5%) * W związku ze zmianą prezentacji aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w sprawozdaniu rocznym za 2008 r., dane porównywalne na 31 marca 2008 r. zostały przekształcone Aktywa trwałe Spadek wartości aktywów trwałych, w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2008 r., wynika głównie z odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych Aktywa obrotowe Na zmianę wartości aktywów obrotowych, w stosunku do 31 grudnia 2008 r., wpływ miały m.in.: wzrost stanu zapasów, spadek należności krótkoterminowych oraz spadek należności z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Spadek salda zobowiązań i rezerw długoterminowych, w stosunku do 31 grudnia 2008 r. jest spowodowany głównie przekwalifikowaniem 10,7 mln zł zobowiązań z tytułu kredytu bankowego Agory SA z zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Na spadek wartości zobowiązań i rezerw krótkoterminowych, w stosunku do 31 grudnia 2008 r., wpłynął m.in.: spadek zobowiązań krótkoterminowych (o 8,7 mln zł), spadek rezerw na zobowiązania (o 1,6 mln zł), wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (o 3,6 mln zł). W pierwszym kwartale 2009 r. Agora SA podpisała nowy aneks do umowy kredytowej z bankiem Pekao SA oraz spłaciła pierwszą kwartalną ratę wykorzystanej w latach ubiegłych linii kredytowej. [ Strona 11

12 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. 4. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY AGORA w mln zł I kwartał 2009 I kwartał 2008 Tab. 4 % zmiany 2009 do 2008 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39,7 53,8 (26,2%) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (82,5) 33,8 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24,5) (2,1) 1 066,7% Razem przepływy pieniężne netto (67,3) 85,5 Środki pieniężne na koniec okresu 196,4 423,2 (53,6%) Na dzień 31 marca 2009 r., Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 256,8 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 196,4 mln zł (kasa, rachunki bankowe i depozyty bankowe) oraz 60,4 mln zł zainwestowane w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe. Agora, ani żadna ze spółek wchodząca w skład Grupy Agora nie jest i nie była w pierwszym kwartale 2009 r. zaangażowana w opcje walutowe, ani żadne inne instrumenty pochodne. Biorąc pod uwagę posiadane środki własne oraz dostępną linię kredytową, z której na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, Spółka może jeszcze wykorzystać 200 mln zł, Grupa nie przewiduje wystąpienia problemów z płynnością finansową w związku z realizacją planów inwestycyjnych Działalność operacyjna W pierwszym kwartale 2009 r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były niższe głównie ze względu na wypracowany niższy zysk operacyjny Działalność inwestycyjna Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w pierwszym kwartale 2009 r., to głównie efekt nabycia krótkoterminowych papierów wartościowych Działalność finansowa W pierwszym kwartale 2009 r. przepływy pieniężne z działalności finansowej zawierały głównie wydatki związane z programem skupu akcji własnych (11,4 mln zł) oraz spłatą pierwszej kwartalnej raty wykorzystanej w latach ubiegłych linii kredytowej (10,7 mln zł). [ Strona 12

13 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. 5. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [5] I kwartał 2009 I kwartał 2008 Tab. 5 % zmiany 2009 do 2008 Wskaźniki rentowności rentowność sprzedaży netto 0,4% 6,0% (5,6pkt %) rentowność sprzedaży brutto 38,8% 43,7% (4,9pkt %) rentowność kapitału własnego 0,4% 6,1% (5,7pkt %) Wskaźniki efektywności szybkość obrotu zapasów 10 dni 8 dni 25,0% szybkość obrotu należności 74 dni 68 dni 8,8% szybkość obrotu zobowiązań 58 dni 45 dni 28,9% Wskaźnik płynności wskaźnik płynności 1,8 2,8 (35,7%) Wskaźniki finansowania stopa zadłużenia (1) wskaźnik pokrycia odsetek 2,8 10,7 (73,8%) kasowy wskaźnik pokrycia odsetek 8,1 12,2 (33,6%) (1) na dzień 31 marca 2009 r. i 31 marca 2008 r. występowała nadwyżka gotówki i aktywów finansowych o wysokim stopniu płynności nad zadłużeniem z tytułu kredytów i pożyczek. Definicje wskaźników finansowych [5] zostały omówione na końcu części IV niniejszego komentarza ( Wyniki operacyjne główne segmenty Grupy Agora ). [ Strona 13

14 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. IV. WYNIKI OPERACYJNE GŁÓWNE SEGMENTY GRUPY AGORA IV.A. PRASA CODZIENNA [1] W związku z wejściem w życie standardu MSSF 8 Segmenty operacyjne, Grupa dostosowała prezentację segmentów działalności w Komentarzu Zarządu i sprawozdaniu finansowym do wymogów tego standardu. Prezentowane dane porównywalne za okresy poprzednie zostały odpowiednio przekształcone. Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że w związku z tą zmianą, dane wg poszczególnych działalności prezentowane w raportach kwartalnych za poprzednie okresy mogą nie być w pełni porównywalne z obecnie prezentowanym podejściem zarządczym. Segment Prasa Codzienna obejmuje skonsolidowane pro forma dane dotyczące Gazety Wyborczej, Metra, Projektów Specjalnych, Pionu Druk Agory SA oraz Agory Poligrafii Sp. z o.o. w mln zł I kwartał 2009 I kwartał 2008 Tab. 6 % zmiany 2009 do 2008 Łączne przychody 175,9 216,9 (18,9%) Przychody ze sprzedaży wydawnictw 38,5 41,2 (6,6%) w tym Gazeta Wyborcza 38,3 41,0 (6,6%) Przychody ze sprzedaży reklam (1) 95,1 133,6 (28,8%) w tym Gazeta Wyborcza (2) 86,1 124,2 (30,7%) w tym Metro 8,4 8,7 (3,4%) Projekty Specjalne ( w tym kolekcje wydawnicze) 22,9 22,4 2,2% Pozostałe przychody 19,4 19,7 (1,5%) Razem koszty operacyjne, w tym: (144,0) (171,3) (15,9%) Materiały, energia, towary i usługi poligraficzne (59,2) (65,4) (9,5%) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (3) (33,4) (33,7) (0,9%) Niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych (5) (1,7) (6,3) (73,0%) Amortyzacja (6,8) (9,8) (30,6%) Reprezentacja i reklama (1) (4) (26,4) (39,5) (33,2%) EBIT 31,9 45,6 (30,0%) marża EBIT 18,1% 21,0% (2,9pkt %) EBITDA 38,7 55,4 (30,1%) marża EBITDA 22,0% 25,5% (3,5pkt %) EBITDA operacyjna (3) 40,4 61,7 (34,5%) marża EBITDA operacyjna 23,0% 28,4% (5,4pkt %) (1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmentami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji; (2) podane kwoty uwzględniają tylko część wpływów z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, GazetaDom.pl i Komunikaty.pl) przypisaną drukowanemu wydaniu Gazety; (3) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych; (4) podane kwoty zawierają m.in koszty rozpoczęcia sprzedaży nowych serii wydawniczych (np. koszty promocji w mediach) oraz koszty produkcji i promocji gadżetów dołączanych do Gazety; (5) w 2008 r. całość niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych dotyczących Pionu Internet, prezentowana była w ramach całej gałęzi działalności Prasa Codzienna i Internet. [ Strona 14

15 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. 1. GAZETA WYBORCZA 1.1. Przychody Sprzedaż prasy W pierwszym kwartale 2009 r. Gazeta utrzymała pozycję lidera wśród dzienników opiniotwórczych. W tym okresie średnie rozpowszechnianie płatne Gazety wyniosło 396 tys. egzemplarzy i było o 7,8% niższe niż w pierwszym kwartale 2008 r. Spadek ten wynika przede wszystkim ze zmniejszenia liczby i wpływu wydań w wyższej cenie (w ramach oferty dwucenowej) oraz z ogólnej tendencji spadku sprzedaży egzemplarzy prasy codziennej. Wpływy ze sprzedaży egzemplarzy Gazety spadły w omawianym okresie o 6,6%. W 2009 r. dwukrotnie podniesiona została cena Gazety. Od 2 stycznia 2009 r. Gazeta kosztowała 1,80 zł. Druga podwyżka ceny nastąpiła od 10 kwietnia 2009 r. W jej rezultacie, obecnie, wydanie codzienne Gazety można kupić w cenie 2 zł, a wydania weekendowe (piątkowe i sobotnie) za 2,50 zł. Cena w prenumeracie teczkowej wynosi 1,60 zł dla każdego wydania. Pomimo zmiany ceny, Gazeta kosztuje tyle co Dziennik i jest nadal istotnie tańsza od Rzeczpospolitej, która kosztuje 3,40 zł. W pierwszym kwartale 2009 r., w ofercie dwucenowej z wyższą ceną, Gazetę można było kupić m.in. z kolekcją filmów DVD Kino na weekend, filmem Czterej Pancerni i pies, Trylogią, kolekcją Największe przeboje Piotra Rubika, książkami Jak pokonać ból, Trzymaj linię, Encyklopedią Zwierząt Świata, płytami CD do nauki języka angielskiego oraz innymi dodatkami w ramach projektów jednorazowych. 1 marca 2009 r. Polskapresse podjął decyzję o zamknięciu 9 z 18 regionalnych wydań dziennika Polska. W marcu 2009 r. rozpowszechnianie płatne razem dzienników Polskapresse zrzeszonych pod szyldem Polska wyniosło łącznie 308 tys. egz. W porównaniu z marcem 2008 r. łączne rozpowszechnianie płatne tytułów Polskapresse bez zlikwidowanych tytułów było o 16 tys. mniejsze tj. o 5 %. W pierwszym kwartale 2009 r., Gazeta Wyborcza zanotowała wskaźniki tygodniowego czytelnictwa na poziomie 15,4% i była najpoczytniejszym dziennikiem opiniotwórczym w Polsce Rzeczpospolita osiągnęła 4,5%, a Dziennik 4,3%. Metro czytane było przez 8,0% badanej populacji kraju. Tabloidy Fakt i Super Express uzyskały wskaźniki czytelnictwa odpowiednio: 15,3% i 7,6% Sprzedaż reklam W pierwszym kwartale 2009 r. przychody netto Gazety z całej działalności reklamowej zawierającej ogłoszenia wymiarowe, drobne i inserty wyniosły 86,1 mln zł i były o 30,7% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te uwzględniają tylko część wpływów z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, GazetaDom.pl i Komunikaty.pl) przypisaną drukowanemu wydaniu Gazety. W pierwszym kwartale 2009 r. udział Gazety we wszystkich ogłoszeniach wymiarowych w dziennikach wyniósł 39,5% i spadł o 4 pkt% w stosunku do pierwszego kwartału 2008 r., a w stosunku do czwartego kwartału 2008 r. wzrósł o 1,5 pkt%. Przyczyną tego spadku jest przede wszystkim znaczący spadek liczby ogłoszeń rekrutacyjnych w których Gazeta jest liderem rynkowym. W pierwszym kwartale 2009 r., liczba ogłoszeń rekrutacyjnych w dziennikach zmniejszyła się o 59% w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. (ogłoszenia wymiarowe bez ogłoszeń drobnych, insertów) [3]. Po wyłączeniu ogłoszeń branży praca Gazeta utrzymała udział na rynku dzienników w pierwszym kwartale 2009 r. Udział Gazety w wydatkach na reklamę w dziennikach ogólnopolskich wyniósł 41% i spadł o 3 pkt % w stosunku do pierwszego kwartału 2008 r., ale jednocześnie wzrósł o 1 pkt % w stosunku do udziału w czwartym kwartale 2008r. Gazeta zmniejszyła swój udział w wydatkach na reklamę w dziennikach stołecznych (ogłoszenia wymiarowe bez ogłoszeń drobnych, insertów i nekrologów) o około 2 pkt% oraz o około 3,5 pkt%, jeśli chodzi o udział w wydatkach na reklamę w dziennikach lokalnych (pozawarszawskich). W porównaniu z czwartym kwartałem 2008 r. udział Gazety w wydatkach na reklamę w dziennikach stołecznych wzrósł o 5 pkt%, a udział w dziennikach lokalnych (pozawarszawskich) wzrósł o 2 pkt%. Szacunki dotyczące udziałów rynkowych mogą być jednak obarczone błędem, co jest związane ze znaczącą presją rabatową ze strony ogłoszeniodawców. Wraz z uzyskiwaniem dokładniejszych informacji rynkowych w kolejnych kwartałach, Spółka może skorygować szacunki dotyczące udziałów rynkowych. W pierwszym kwartale 2009 r. udział stron ogłoszeniowych w sumie objętości Gazety wyniósł około 37% (mniej o około 9 pkt % niż w pierwszym kwartale 2008 r.), zaś średnia dzienna publikowana liczba stron ogłoszeniowych [ Strona 15

16 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. płatnych we wszystkich krajowych i lokalnych wydaniach Gazety wyniosła około 196 i była niższa o około 23% w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. Począwszy od stycznia 2009 r., Gazeta podniosła ceny reklam w wydaniu ogólnopolskim oraz niektórych dodatkach (m.in. w Gazecie Telewizyjnej, Wysokich Obcasach, Gazecie Co jest Grane) Projekty Specjalne Tab. 7 w mln zł Przychody ze sprzedaży kolekcji wydawniczych I kwartał 2008 II kwartał 2008 III kwartał 2008 IV kwartał 2008 I kwartał ,4 10,9 6,7 23,2 22,9 W pierwszym kwartale 2009 r. Agora realizowała pięć projektów seryjnych oraz jedenaście projektów jednorazowych. W tym okresie, Spółka sprzedała około 1,1 mln książek i książek z dołączonymi płytami DVD i CD. W pierwszym kwartale 2009 r. kontynuowane były dwa projekty seryjne z 2008 r. Sprzedaż serii Dzieła Stanisława Lema zakończyła się w styczniu, a kolekcji Queen w kwietniu. W styczniu ukazały się pierwsze tomy z 20 tomowej serii książek z płytami CD oraz DVD pod tytułem Wielkie Opery. W lutym rozpoczęła się sprzedaż 16 tomowego Multikursu Językowego z płytami CD. W marcu do sprzedaży trafił pierwszy przewodnik z 25 tomowej serii Miasta marzeń. Wśród jedenastu, zrealizowanych przez Agorę w pierwszym kwartale 2009 r., projektów jednorazowych znalazło się pięć książek z dołączonymi płytami CD, między innymi: Chopin/Jagodziński Sonata b moll oraz Nasz Niemen zbiór najlepszych utworów Czesława Niemena wybranych przez słuchaczy Radia Złote Przeboje oraz czytelników Gazety Wyborczej i portalu gazeta.pl, jedna książka z płytą DVD Charlie Chaplin z muzyką Krzesimira Dębskiego oraz pięć samodzielnych pozycji książkowych, między innymi Spacer Poranny Ryszarda Kapuścińskiego i album ze zdjęciami Dużo kobiet Mikołaja Grynberga Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży usług poligraficznych od klientów zewnętrznych spadły w pierwszym kwartale 2009 r. o 1%, głównie na skutek wyłączenia z wolumenu zamówień od klientów zewnętrznych zamówień od spółki Trader.com (Polska) Sp. z o.o., która od czerwca 2008 r. należy do Grupy Agora Koszty Koszty druku Gazety Wyborczej Tab. 8 w mln zł I kwartał 2009 I kwartał 2008 % zmiany 2009 do 2008 Koszty stałe, w tym: 10,6 13,3 (20,3%) Amortyzacja 3,7 6,2 (40,3%) Koszty zmienne, w tym: 31,6 35,7 (11,5%) Papier 26,2 29,2 (10,3%) RAZEM koszty stałe i zmienne 42,2 49,0 (13,9%) Spadek kosztów papieru w pierwszym kwartale (o 10,3%) wynikał z mniejszych nakładów oraz mniejszych objętości drukowanych, co przeważyło nad wzrostem cen papieru (w tym, ze względu na wyższy kurs wymiany euro do złotówki) Koszty reprezentacji i reklamy W pierwszym kwartale 2009 r. koszty reprezentacji i reklamy spadły o 39%. Spadek ten wynika głównie z niższych kosztów promocji będących rezultatem ograniczenia liczby i intensywności kampanii reklamowych oraz niższych cen reklam. Do obniżenia wysokości kosztów reprezentacji i reklamy przyczyniły się również niższe koszty produktów w [ Strona 16

17 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. ramach ofert dwucenowych, głównie ze względu na mniejszą liczbę tych produktów i niższy wolumen produkcji. Zmiana formy, oferowanych wraz z Gazetą, bezpłatnych insertów przyczyniła się również w istotny sposób do zmniejszenia tej pozycji kosztowej. 2. PRASA BEZPŁATNA W pierwszym kwartale 2009 r. Metro zanotowało stratę operacyjną na poziomie EBITDA operacyjna w wysokości 0,3 mln zł.[1] Pomimo, że wydatki na reklamę w dziennikach w pierwszym kwartale 2009 r. spadły o 24%, wpływy Metra spadły tylko o 3,4%, zaś wpływy z reklam wymiarowych spadły o 6%. Tym samym, Metro powiększyło udziały w wydatkach na ogłoszenia wymiarowe dzienników krajowych i lokalnych o prawie 1 pkt % do 4,2%. W pierwszym kwartale 2009 r. Metro zanotowało bardzo dobre wyniki czytelnictwa. Było ono czytane przez 8,0% ogółu Polaków w ciągu tygodnia (2,4 mln osób). W kraju, Metro zajmuje trzecie miejsce wśród dzienników ogólnopolskich ze średnim dziennym czytelnictwem na poziomie 1,35 mln osób (4,5%). Metro czytało zatem niemal 2 razy więcej osób niż Rzeczpospolitą i blisko 2,5 raza więcej niż Dziennik. W pierwszym kwartale 2009 r., Pion Prasy Bezpłatnej Agory wprowadził nową usługę mtarget obejmującą działania z zakresu ambient media i BTL. Dzięki niej, oferta skierowana do klientów zewnętrznych poszerzyła się o akcje zarówno z wykorzystaniem brandu Metro, jak i projekty niezwiązane bezpośrednio z tą marką, lecz wykorzystujące zasoby Pionu, w tym relacje z bazą kolporterską, sprawdzone rozwiązania logistyczne oraz szerokie doświadczenie z dotychczasowych akcji specjalnych. W marcu 2009 r. dziennik Metro uruchomił odnowioną stronę internetową emetro.pl. Serwis zyskał nowy wygląd, umożliwia też szybsze i łatwiejsze dotarcie do najważniejszych informacji z papierowego wydania Metra. Priorytetową cechą emetro.pl jest interakcja i szybki kontakt z czytelnikami mogą oni nie tylko wysyłać informacje do redakcji, ale również współtworzyć serwis. Na emetro.pl pojawiać się będą najciekawsze listy, zdjęcia zrobione przez czytelników, a także interwencje, którymi zajmowali się dziennikarze Metra. Stałym elementem serwisu emetro.pl będzie również rozwijający się portal społecznościowy dla miłośników zwierząt Cafeanimal.pl. [ Strona 17

18 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. IV.B. INTERNET [1] [6] W związku z wejściem w życie standardu MSSF 8 Segmenty operacyjne, Grupa dostosowała prezentację segmentów działalności w Komentarzu Zarządu i sprawozdaniu finansowym do wymogów tego standardu. Prezentowane dane porównywalne za okresy poprzednie zostały odpowiednio przekształcone. Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że w związku z tą zmianą dane wg poszczególnych działalności prezentowane w raportach kwartalnych za poprzednie okresy mogą nie być w pełni porównywalne z obecnie prezentowanym podejściem zarządczym. Segment Internet zawiera skonsolidowane pro forma dane Pionu Internet Agory SA, LLC Agory Ukraine oraz Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Dane porównywalne za pierwszy kwartał 2008 r. nie zawierają wyników finansowych Trader.com (Polska) Sp. z o.o., gdyż spółka ta została przyłączona do Grupy Agora w czerwcu 2008 r. w mln zł I kwartał 2009 I kwartał 2008 Tab. 9 % zmiany 2009 do 2008 Łączne przychody, w tym: 19,5 14,5 34,5% Przychody ze sprzedaży ogłoszeń w wortalach (2) 5,9 4,6 28,3% Przychody ze sprzedaży reklam internetowych (1) 10,4 8,9 16,9% Razem koszty operacyjne, w tym: (21,7) (16,8) 29,2% Koszty łączy i usług komputerowych (0,9) (1,2) (25,0%) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (3) (11,0) (6,5) 69,2% Niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych (4) (0,1) Amortyzacja (1,5) (0,7) 114,3% Reprezentacja i reklama (1) (4,3) (6,5) (33,8%) EBIT (2,2) (2,3) 4,3% marża EBIT (11,3%) (15,9%) 4,6pkt % EBITDA (0,7) (1,6) 56,3% marża EBITDA (3,6%) (11,0%) 7,4pkt % EBITDA operacyjna (3) (0,6) (1,6) 62,5% marża EBITDA operacyjna (3,1%) (11,0%) 7,9pkt % (1) podane kwoty nie zawierają pełnych kosztów i przychodów z wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. Dane uwzględniają również eliminację wzajemnej sprzedaży pomiędzy Pionem Internet, LLC Agora Ukraine oraz Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Od 2009 r. wpływy ze sprzedaży reklam e commerce (reklama efektywnościowa) klasyfikowane są w pozycji przychodów ze sprzedaży reklam, a nie w pozostałych przychodach. Dane porównywalne zostały przekształcone; (2) zawierają m.in. alokowane wpływy z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, GazetaDom.pl i Komunikaty.pl). Od 2009 r. wpływy ze sprzedaży ogłoszeń typu Power Page (ogłoszenia publikowane w ramach opłaty abonamentowej) w Trader.com (Polska) Sp. z o.o. klasyfikowane są w pozycji przychody ze sprzedaży ogłoszeń w wortalach, a nie w pozycji przychody ze sprzedaży reklam internetowych; (3) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych; (4) w 2008 r., całość niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych dotyczących Pionu Internet, prezentowana była w ramach całej gałęzi działalności Prasa Codzienna i Internet. W pierwszym kwartale 2009 r. łączne przychody Trader.com (Polska) Sp. z o.o. wyniosły 4,2 mln zł. Spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie EBIT w wysokości 1,4 tys. zł. Przychody części prasowej wyniosły 1,3 mln zł a części internetowej 2,9 mln zł. LLC Agora Ukraine w pierwszym kwartale 2009 r. zanotowała stratę na poziomie EBIT w wysokości 0,6 mln zł. [ Strona 18

19 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. 1. PRZYCHODY W pierwszym kwartale 2009 r., dynamika wzrostu wpływów ze sprzedaży reklam internetowych osiągnęła blisko 17%. Wpływy z reklam internetowych, w tym kwartale, uwzględniają również przychody Trader.com (Polska) Sp. z o.o. w wysokości 0,5 mln zł. Rosły również wpływy ze sprzedaży ogłoszeń internetowych w wortalach osiągając poziom 5,9 mln zł. Wpływy z ogłoszeń internetowych w wortalach uwzględniają alokację do działalności internetowej (w wysokości 1,9 mln zł) przychodów ze sprzedaży łączonej oferty ogłoszeniowej w prasie i internecie oraz przychody Trader.com (Polska) Sp. z o.o. (w wysokości 2,4 mln zł). 2. KOSZTY Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń w pierwszym kwartale 2009 r. spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia o 183 etaty, m.in. w wyniku rozbudowy działów sprzedaży oferty ogłoszeniowej oraz uwzględnienia 96 etatów w zakupionej w czerwcu 2008 r. spółce zależnej Trader.com (Polska). Wzrost kosztów amortyzacji jest wynikiem m.in. nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Pion Internet Agory w czwartym kwartale 2008 r. (m. in. zakup serwisu edukacyjnego Edulandia.pl). 3. ISTOTNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INTERNETOWEJ W lutym 2009 r. zasięg marek internetowych Agory wśród polskich internautów wyniósł 47,4%. Liczba użytkowników wzrosła do poziomu 7,63 mln osób, co oznacza wzrost o 22,5% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W lutym 2009 r. użytkownicy łączący się z serwisami Agory z terenu Polski wykonali na portalu 774,8 mln odsłon, o 85,4% więcej niż w lutym 2008 r. i spędzili na nim średnio 112 minut (o 43,6% więcej niż w lutym 2008 r.). Serwisy tworzone w ramach portalu Gazeta.pl zajmują wysokie pozycje w rankingach. Według danych Megapanel PBI/Gemius z lutego 2009 r. GazetaPraca.pl jest liderem kategorii Praca, a GazetaDom.pl kategorii Budownictwo i nieruchomości. Serwisy społecznościowe Gazeta.pl (m.in. Forum.Gazeta.pl, Blox.pl) zajmują drugie miejsce w kategorii Społeczności, a serwisy informacyjne Gazeta.pl są na trzecim miejscu w kategorii Informacje, publicystyka, media. W styczniu 2009 r. zaprezentowano w internecie pierwszy odcinek najnowszego serialu Agory i A2 Multimedia zatytułowany N1ckola (n1ckola.pl). Projekt oparty jest na licencji firmy EQAL, której seriale internetowe LonelyGirl15 i KateModern odniosły sukces na rynku amerykańskim i brytyjskim. Sponsorami 100 odcinkowego serialu zostały renomowane firmy. W pierwszym kwartale 2009 r. Agora uruchomiła agencję SearchLab zajmującą się marketingiem w wyszukiwarkach (searchlab.pl). Odbyły się również kolejne Internetowe Targi Pracy GazetaPraca.pl, w trakcie których pracowników poszukiwało 118 firm. W marcu br. Agora rozpoczęła współpracę z firmą AdTaily, która stworzyła innowacyjny system reklam przeznaczonych do umieszczenia na blogach i serwisach wymagających nieinwazyjnych form reklamowych. Uruchomiona w ostatnim kwartale 2008 r. sieć reklamy internetowej dla kobiet Glossy Media (glossymedia.pl) dynamicznie rozwijała swoją ofertę do portfolio Glossy Media dołączyły m. in. serwisy tematyczne portalu o2.pl, społecznościowa platforma kariery Goldenline.pl oraz serwisy Female.pl i Szafa.pl. [ Strona 19

20 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. IV.C. CZASOPISMA [1] [7] Segment Czasopisma zawiera skonsolidowane dane pro forma Pionu Czasopism Agory SA oraz spółki Agora Press Ltd. (Ukraina). w mln zł I kwartał 2009 I kwartał 2008 Tab. 10 % zmiany 2009 do 2008 Łączne przychody, w tym: 23,4 26,1 (10,3%) Przychody ze sprzedaży wydawnictw 10,7 12,0 (10,8%) Przychody ze sprzedaży reklam (1) 12,5 14,0 (10,7%) Razem koszty operacyjne, w tym: (20,6) (22,5) (8,4%) Materiały, energia, towary i usługi poligraficzne (8,2) (8,5) (3,5%) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (2) (4,7) (4,7) Niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych (0,2) (0,6) (66,7%) Amortyzacja (0,1) (0,1) Reprezentacja i reklama (1) (5,8) (7,1) (18,3%) EBIT 2,8 3,6 (22,2%) marża EBIT 12,0% 13,8% (1,8pkt %) EBITDA 2,9 3,7 (21,6%) marża EBITDA 12,4% 14,2% (1,8pkt %) EBITDA operacyjna (2) 3,1 4,3 (27,9%) marża EBITDA operacyjna 13,2% 16,5% (3,3pkt %) (1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji; (2) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych. W pierwszym kwartale 2009 r., Czasopisma odnotowały spadek zarówno przychodów ze sprzedaży wydawnictw, jak i przychodów ze sprzedaży reklam. Spadek ten jest związany z ogólnym pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Łączne wpływy ze sprzedaży czasopism spadły o 10,3 % w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego, natomiast przychody ze sprzedaży reklam spadły o 10,7 %. 1. PRZYCHODY 1.1. Sprzedaż czasopism w tys. egz. I kwartał 2009 I kwartał 2008 Tab. 11 % zmiany 2009 do 2008 Średnie rozpowszechnianie płatne miesięczników 1 060, ,5 (7,0%) Średnie rozpowszechnianie płatne miesięczników Agory w pierwszym kwartale 2009 r. zmniejszyło się o 7% w stosunku do analogicznego okresu roku [ Strona 20

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2009 r. do sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2009 r. do sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za 2009 r. do sprawozdania finansowego 27 sierpnia 2009 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze r. 14 sierpnia r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE R....

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. Raport za IV kw. r. 23 lutego 2010 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r. Raport za IV kw. r. 25 lutego 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport. 13 listopad 2008 r. [www.agora.pl] Strona 1

GRUPA AGORA Raport. 13 listopad 2008 r. [www.agora.pl] Strona 1 GRUPA AGORA Raport za III kw. r. 13 listopad r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r. Raport za I kw. 2014 r. 12 maja 2014 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2014 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 R....

Bardziej szczegółowo

AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania finansowego

AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania finansowego AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania 10 kwietnia 2009 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 9 listopad r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 28 r. 12 sierpnia 28 r. Wyniki finansowe Grupy Wzrost wpływów z reklam we wszystkich segmentach 2kw.8 zmiana % r/r 1 poł.8 zmiana % r/r Przychody, w tym: 344 3% 657 3%

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport. 15 listopada 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1

GRUPA AGORA Raport. 15 listopada 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1 Raport za III kw. r. 15 listopada r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA trzeci KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor Wyniki w 3 kwartale 22 77 r. Prezentacja dla inwestor Prezentacja dla inwestorów listopad 27 r. SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY 3 2 Przychody 16% 13% Reklama 3 2 Koszty operacyjne 6% % 2 1 Sprzedaż egz.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. Raport za I kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2010 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2010 R...4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008 Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 28 13 listopada 28 Wyniki finansowe Grupy 3 kw. 28 zmiana % r/r 1-3 kw. 28 zmiana % r/r Przychody, w tym: 285 % 942 2% -reklama - sprzedaż wydawnictw - kolekcje 25 49 7

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. Raport za I kw. 2011 r. 13 maja 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2011 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego 20 sierpnia 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005 Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 24 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 25 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r. 14 sierpnia 2014 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAłALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2011 r. do sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2011 r. do sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za 2011 r. do sprawozdania finansowego 19 sierpnia 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2014 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2014 r. Raport za IV kw. r. 20 lutego 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. GRUPA AGORA Raport za IV kw. r. 19 lutego 2009 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2003

Wyniki finansowe 2003 Wyniki finsowe 2003 Prezentacja dla mediów 16 lutego 2004 r. Skonsolidowane dane finsowe wg. Międzyrodowych Standardów Sprawozdawczości Finsowej (MSSF) Rynek 2003 Rynek w 2003 r. Rynek Rynek prasy Rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie 4 3 2 1 3,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 10 listopada r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. Raport za IV kw. r. 27 lutego 2012 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. RAPORT PÓŁROCZNY ZAWIERA: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 213r. Istotne wydarzenia w 2kw.213 r. Stagnacja w polskiej gospodarce Poprawa wyniku operacyjnego Grupy w efekcie działań restrukturyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r. 10 listopada 2017 r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. 10 listopada 2017 r. Raport za III kw. r. 10 listopada r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 9 listopada r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Wypłata zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012 w wysokości 0,50 zł brutto na jedną akcję Zmiana formuły

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R.... 3 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 4 II.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2005 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2005 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r. 12 maja 2017 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. 12 maja 2017 r. Raport za I kw. 2017 r. 12 maja 2017 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2017 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2017 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 1 kw. 2009 1 kw. 2008 zmiana % r/r Przychody, w tym: 274,4 313,4 (12,4%) -reklama* - sprzedaż wydawnictw* - Projekty

Bardziej szczegółowo

AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI... 4 II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku 25 czerwca 2003 Agora w 2002 roku: najważniejsze wydarzenia Agora zrealizowała ważny etap strategii rozwoju. Dziś wydajemy 16 magazynów, przejęliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 21 r. 12 sierpnia 21 r. Rynek reklamy Dynamika rynku reklamy Dynamika segmentów rynku reklamy 1% +7,6% 32% 24% 16% Internet Telewizja¹ % -1% 1kw. 9 2kw. 9 3kw. 9 4kw. 9

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 3 Dane finansowe wg. MSR A g o r a S t a n w : r y n e k a A g o r a Wydatki na reklamę Wzrost przychodów w Agory CAGR 7,1% Rynek reklamy dzienników Rynek reklamy 9

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora SA za rok 2010 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2011 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora SA za rok 2010 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2011 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora SA za rok 2010 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 12 kwietnia 2011 r. SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2013 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2013 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 12 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY (dane dotyczą trzeciego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Warszawa, 11 sierpnia 2017 r. RAPORT PÓŁROCZNY ZAWIERA: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2017 r. 11 sierpnia 2017 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2017 r. 11 sierpnia 2017 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za r. 11 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAłALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Nieznaczny wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1 +6,5% +7,5% +4,5% +2,5% 48%

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 5 II.

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007 Prezentacja dla inwestorów Luty 27 PRZEGLĄD 26: STRUKTURA PRZYCHODÓW I ZYSKU GRUPY Przychody EBIT Internet Radio Reklama zewnętrzna +2 mln -7 mln Metro 5 Radio Reklama zewnętrzna Agora -1 mln Czasopisma

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2014 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2014 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2014 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 kwietnia 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Rynek reklamy 2003 Rynek reklamy w 2003 r. Rynek reklamy Rynek prasy

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r.

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r. Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa 16 lutego 2006 r. GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. GRUPA AGORA Raport za I kw. 2016 r. 13 maja 2016 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2016 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10 Podsumowanie str. 11 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008 Prezentacja dla inwestorów Październik 28 Trendy na rynku reklamy w Polsce W 1 poł. 28 r. rynek zanotował znaczący wzrost Dynamika wydatków na reklamę w podziale na media w 1 poł. 28 4% 3% 2% 1% 17% 39%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy na początku 2004 Rynek Powolne

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla mediów. Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla mediów. Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r. Wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1-1 1kw.09 2kw. 09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 2kw.10

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r. Raport za I kw. 2015 r. 11 maja 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2015 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R....

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 5 II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2009 i 4kw. 2009. luty 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2009 i 4kw. 2009. luty 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe i 4kw. luty 21 r. Rynek reklamy Wydatki na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy mln PLN 9 8,1 mld 13% 11% % % 18% 12% 6% 7,1 mld % 1kw.9 2kw.9 3kw.9 4kw.9 6 2,15 mld -6%

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA: SA - QSr II/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

GRUPA AGORA: SA - QSr II/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI GRUPA AGORA: SA - QSr II/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY (dane dotyczą drugiego u

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla inwestorów

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe Grupy w r. Prezentacja dla inwestorów Kwiecień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy w r. mln PLN 4kw. Przychody 335,9 (4,7%) 1 277,7 0,4% Koszty operacyjne, w tym: 361,3 12,3% 1 233,1 7, - rezerwy

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy w 1kw.2012r. 8% 6% 4% 2% 0% -2% +3,5% +6,5%

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-II KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo