ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE rok akademicki 2011/2012 Spis treści: Lektorat języka angielskiego... 2 Technologia informacyjna... 3 Socjologia... 4 Filozofia... 4 Ochrona własności intelektualnej... 5 Nauki o organizacji... 6 Mikroekonomia... 7 Prawo... 9 Matematyka Podstawy zarządzania Statystyka opisowa Finanse Marketing Badania marketingowe Rachunkowość finansowa Zachowania organizacyjne Zarządzanie zasobami ludzkimi Finanse przedsiębiorstwa Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie projektami Zarządzanie jakością Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja Podstawy makroekonomii Finanse publiczne Rynek kapitałowy i pieniężny Marketing w handlu i usługach Zarządzanie funduszami UE Podstawy bankowości Finanse międzynarodowe Metody ilościowe w zarządzaniu Analiza finansowa Systemy podatkowe Ubezpieczenia Wykład do wyboru Seminarium dyplomowe

2 Nazwa Kod 04.7 LJA 251 Ćwiczenia Lektorat języka angielskiego Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: Podstawowy/średnio-zaawansowany (w zależności od stopnia zaawansowania danej grupy) Wiadomości nabyte w szkole średniej Student: rozumie wypowiedzi i wyrażenia oraz potrafi wypowiedzieć się w zakresie tematów związanych z: życiem codziennym, pogodą, obyczajami innych krajów, podróżowaniem, zakupami, jedzeniem, sportem, rozmową telefoniczną Student potrafi: -radzić sobie w sytuacjach komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży, na lotnisku, w hotelu, restauracji, w sklepie, na ulicy, w czasie rozmowy telefonicznej -tworzyć krótkie wypowiedzi ( ustne lub pisemne) na tematy związane z : rodziną, wakacjami, codziennymi zajęciami, zwiedzaniem miejsc, spędzaniem wolnego czasu -opisać zamierzenia, doświadczenia, przeszłe zdarzenia, miejsca, przedmioty, osoby, marzenia Praca z tekstem, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu, dialogi w parach, dyskusja Podróżowanie, praca, jedzenie, zakupy, podróże służbowe, organizacje niosące pomoc - test - wypowiedź ustna - wypracowania - ćwiczenia praktyczne - ocenianie ciągłe 1. English File 2 student s book. 2. English File 2 workbook. 3. Słownik np.: Oxford Wordpower. 4. Gramatyka np. Oxford Practice Grammar. 2

3 Nazwa Kod 04.7 TIN 111 Ćwiczenia Technologia informacyjna Liczba godzin w semestrze: 30 Punkty ECTS: 2 Podstawowy Brak Student rozumie podstawowe pojęcia związane ze sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem podnoszącym efektywność działania człowieka w przetwarzaniu i udostępnianiu danych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, baza danych). Student efektywnie wykonuje działania wymagające wykorzystania środków informatyki. Student potrafi dokonać analizy rozwoju narzędzi technologii informacyjnej i ich zastosowań w przykładowych dziedzinach zarządzania. Student w interaktywny sposób prezentować informacje wykorzystując w tym celu sieć Internet. Definiowanie podstawowych pojęć oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputera. Prezentacje multimedialne podczas ćwiczeń oraz demonstracje oprogramowania użytkowego. System operacyjny Windows, zasady efektywnej pracy. Zarządzanie danymi dyskowymi, bezpieczeństwo przechowywania danych. Edytor tekstu - pisanie i edycja dokumentu, drukowanie dokumentu, formatowanie tekstu, style, układ strony, praca z tabelami i ramkami. Arkusz kalkulacyjny - wprowadzenie, edycja i formatowanie danych, tworzenie formuł i stosowanie własnych funkcji, sporządzanie wykresów, drukowanie dokumentów, Podstawowe pojęcia grafiki komputerowej formaty graficzne i zasady ich stosowania, podstawowe aplikacje grafiki rastrowej i wektorowej. Bazy danych podstawowe typy baz danych, zasady tworzenia baz danych z uwzględnieniem wydajności przeszukiwania. Zarządzanie danymi w bazie. Sieci komputerowe - organizacja, podstawowe pojęcia i sprzęt. Zasady działania sieci internet i korzystania z niej. Wszystkie ćwiczenia laboratoryjne są wspomagane materiałami udostępnianymi interaktywnie w sieci internet na specjalnie skonstruowanym portalu. Rozwiązanie każdego z ćwiczeń jest umieszczane na portalu i poddawane ocenie. Zakres wiedzy z danego tematu jest weryfikowany testem komputerowym przeprowadzanym w trakcie zajęć. Średnia ocen ze wszystkich ćwiczeń i testów stanowi ocenę końcową z przedmiotu. Literatura podstawowa: Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, Autor: Witold Wrotek, HELION, ISBN: Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i 3

4 zadaniach, Beata Bylina, Jarosław Bylina, Jerzy Mycka, UMCS, ISBN: , Literatura dodatkowa: Excel. Funkcje w przykładach, Krzysztof Masłowski, HELION, ISBN: Word 122 porady, praca zbiorowa, MIKOM, 2005 Nazwa Socjologia Kod 04.7 SOC 111 Wykład Liczba godzin w semestrze: 30 Punkty ECTS: 2 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student potrafi: - posługiwać się aparatem pojęciowym umożliwiającym opis i porządkowanie różnych przejawów zjawisk społecznych; - dokonać samodzielnej analizy i refleksji nad rozwojem społecznym i bieżącymi aspektami życia społecznego. Wykład z użyciem foliogramów Geneza i przedmiot socjologii. Człowiek istotą społeczną Grupy i zbiorowości społeczne. Struktura społeczna Kontrola społeczna. Procesy i zmiany społeczne. Egzamin ustny 1. B. Szacka Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa N.Goodman Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań Socjologia ogólna. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod redakcją J.Polakowskiej-Kujawy. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Słownik socjologii i nauk społecznych pod redakcją Gordona Marshalla Wyd. Naukowe PWN Warszawa Nazwa Filozofia 4

5 Kod 04.7 FIL 111 Wykład Liczba godzin w semestrze: 30 Punkty ECTS: 2 Podstawowy Brak Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami filozoficznymi oraz rozumie znaczenie filozofii we współczesnym świecie. Filozofia jako nauka pojęcie, definicje, działy, źródła wiedzy. Podstawowe terminy filozoficzne. Filozofia różne kryteria podziału. Podstawy historii filozofii. Pisemne zaliczenie na ocenę po zakończeniu wykładów Obowiązkowe: A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 2007 J. Bańka, Wstęp do filozofii, Katowice 2001 J. Hartman, Wstęp do filozofii, Warszaw 2005 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 2002 Uzupełniające: W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności, Toruń 2002 Nazwa Ochrona własności intelektualnej Kod 04.7 OWI 331 Wykład Liczba godzin w semestrze: 15 Punkty ECTS: 3 5

6 Średnio-zaawansowany Podstawowe wiadomości z zakresu podstaw prawoznawstwa Student rozumie pojęcia i definicje dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej. Potrafi poddać analizie aspekty prawne ochrony własności intelektualnej Wykład Własność intelektualna pojęcia, definicje. Prawo autorskie podstawowe zagadnienia. Prawa autorskie osobiste, majątkowe. Ochrona własności przemysłowej. Wynalazki, wzory użytkowe, licencje, patenty. Wykorzystanie dóbr intelektualnych. Prawo prasowe podstawowe regulacje. Pisemne zaliczenie na ocenę po zakończeniu wykładów Obowiązkowe: R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2006 J. Barta (red.), Prawo autorskie, Warszawa 2007 J. Barta (red.), Zagadnienia prawa autorskiego, Zakamycze 2006 Uzupełniające: R. Golat, Dobra niematerialne: kompendium prawne, Bydgoszcz 2006 A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003 A. Szewc (red.), Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, Zakamycze 2003 Nazwa Nauki o organizacji Kod 04.7 NOR 111 Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 15/30 Punkty ECTS: 5 Podstawowy Wiedza nabyta w szkole średniej Student rozumie istotę organizacji biznesowych, publicznych i społecznych; posiada wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące sprawnego funkcjonowania organizacji; rozróżnia zasady i formy współdziałania organizacyjnego; zna z problematykę zmian organizacyjnych; rozróżnia współczesne podsystemy organizacji, jak 6

7 jej architektura, nadzór korporacyjny oraz społeczna odpowiedzialność biznesu, a także cech organizacji przyszłości. Ponadto posiada umiejętności organizowania działań, pracy zespołowej oraz formułowania własnych opinii na bazie posiadanych informacji zgodnie z zasadami efektywności organizacji. Wykład audytoryjny wspomagany foliogramami, prezentacją multimedialną. Analiza case study, praca zespołowa, zespołowe rozwiązywanie różnych problemów organizacyjnych, dyskusja, prezentacje opracowywanych zagadnień. Przedmiot i ewolucja nauki o organizacji, definicja i podstawowe pojęcia związane z organizacją: teorie organizacji, typologia organizacji, cele organizacji, cechy organizacji, struktura i modele rozwoju organizacji. Organizacja jako system, grupy interesów oraz otoczenie organizacji. Prawno-organizacyjne i własnościowe formy zorganizowanego działania, tworzenie i przekształcanie organizacji. Zasoby materialne i niematerialne organizacji. Zmiany w organizacji. Efektywność organizacji, zasady organizowania i podstawy sprawnego działania: cechy, typologia, cykle działania zorganizowanego. Formy współdziałania organizacji oraz nowoczesne koncepcje organizacji (organizacja fraktalna, organizacja wirtualna, organizacja sieciowa, organizacja ucząca się i intelektualna. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedmiot kończy się egzaminem na koniec semestru, do którego dopuszczany jest student po zaliczeniu ćwiczeń z tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na bazie projektów wykonywanych na ćwiczeniach, które będą podsumowywały pewien zakres tematyczny. Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych z projektów. Na ocenę końcową wpływa również aktywność na zajęciach oraz frekwencja. 1. B. Kożuch, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa S. Cyfert, K. Krzakiewicz, Nauka o organizacji, TNOiK Dom Organizatora, Poznań S. Marek, M. Białasiewicz, Podstawy nauki o organizacji. PWE Warszawa M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa M. Bielski, Organizacje, Wydawnictwo UŁ, Łódź A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń A. Bednarski, Materiały pomocnicze do ćwiczeń z organizacji i zarządzania, Wyd. Naukowe UMK, Toruń A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń M. Brzozowski, T. Kopczyński, J. Przeniczka, Metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWE, Warszawa Nazwa Mikroekonomia 7

8 Kod 04.7 MIK 111 Wykład/Ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 15/30 Punkty ECTS: 6 Podstawowy Wiedza nabyta w szkole średniej Student posiada wiadomości merytoryczne i umiejętności służące do zrozumienia zasad działania głównych podmiotów w systemie ekonomicznym państwa. Student rozumie język nauk o gospodarce, który pozwala lepiej zrozumieć podstawowe kategorie ekonomiczne oraz wpływ czynników ekonomicznych na zarządzanie. Wykłady i dyskusje realizowanych na bieżąco tematów. Ćwiczenia i rozwiązywanie zadań. Wprowadzenie do mikroekonomii (Przedmiot i zakres. Historia pojawienia się rozwoju ekonomii, Metoda i narzędzia analizy ekonomicznej. Prawa i teorie ekonomiczne, Ekonomia pozytywna i normatywna); podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne (Rynek i podmioty gospodarki rynkowej; Popyt, podaż; Elastyczność popytu i podaży; Pojęcie, rodzaje i funkcje ceny; Rynkowe procesy dostosowawcze: równowaga rynkowa; model pajęczyny); rzadkość zasobów i możliwości produkcyjne; teoria zachowania gospodarstwa domowego (konsumenta); elementy teorii zachowań przedsiębiorstw (teorii produkcji); konkurencja doskonała i monopol pełny - analiza komparatywna; konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna; rynki czynników produkcji (Rynek pracy; Rynek kapitału; Rynek ziemi); elementy teorii dobrobytu (Równość i efektywność w gospodarce; efektywność w sensie Pareto; Zakłócenia i rozwiązanie "drugie po najlepszym"; Efekty zewnętrzne; Jakość, zdrowie i bezpieczeństwo). Zaliczenie całego przedmiotu nastąpi na podstawie egzaminu testowego po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Ćwiczenia będą zaliczane na podstawie aktywności studentów (udział w dyskusji, samodzielna praca w czasie ćwiczeń - rozwiązywanie zadań, analiza przypadku itp.) oraz wyników powtórzeniowego sprawdzianu (przynajmniej jednego w każdym semestrze). 1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa D. Begg, P. Smith, Zbiór zadań, PWE, Warszawa M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, CEiRB, Warszawa B. Klimaczak, Mikroekonomia, AE, Wrocław B. Polszakiewicz (red.), Wybrane problemy ekonomii, UMK, 8

9 Toruń H. R. Varian, Mikroekonomia, PWN, Warszawa J. Wiśniewski, Polimorfizm zasady racjonalnego gopodarowania, Toruń E. Czarny, E. Nojszewska, Mikroekonomia, PWE, Warszawa Oraz prasa bieżąca Nazwa Prawo Kod 04.7 PRA 111 Wykład Liczba godzin w semestrze: 30 Punkty ECTS: 5 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student rozumie podstawowe pojęcia prawne; rozróżnia poszczególne gałęzie prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego; potrafi wskazać źródła i metody odnajdywania przepisów. Student po zapoznaniu się z materią prawną potrafi ( bez względu na role społeczne pełnione w życiu) podejmować decyzje świadomie prawne, a przynajmniej niesprzecznych z prawem. Wykład przekaz ustny Wykład z przedmiotu Prawo obejmuje swym zasięgiem główne gałęzie obowiązującego w Polsce prawa: - pojęcia ogólne - prawo cywilne materialne - postępowanie cywilne - prawo handlowe (gospodarcze) publiczne i prywatne - prawo konstytucyjne - prawo karne materialne - prawo pracy - prawo administracyjne Egzamin pisemny 1. Wojciech Siuda Elementy prawa dla ekonomistów SCRIPTUM, POZNAŃ, 2005 r. 2. Cezary Kosikowski Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej Wyd. Prawnicze LexisNexis, WARSZAWA, 2004 r. 3. Zbigniew Salwa Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wyd. Prawnicze LexisNexis, WARSZAWA, 2004 r. 4. Leszek Garlicki Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu LIBER, WARSZAWA, 2005 r. 5. Zbigniew Radwański Prawo cywilne - część ogólna C.H. BECK, WARSZAWA, 2004 r. 6. Witold Czachórski i in. Zobowiązania. Zarys wykładu LexisNexis, 9

10 WARSZAWA, 2005 r. 7. Andrzej Marek, Stanisław Waltoś Podstawy prawa i procesu karnego LexisNexis, WARSZAWA, 2005 r. Nazwa Matematyka Kod 04.7 MAT 111 Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 15/30 Punkty ECTS: 9 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student potrafi: - logicznie, sprawnie myśleć; - kojarzyć fakty i umiejętnie wyprowadzać prawidłowe wnioski z formalnych i modelowych założeń. - umiejętnie zastosować wiedzę matematyczną w ekonomii, informatyce i zarządzaniu. Wyprowadzenie twierdzeń. Przedstawienie i interpretacja przykładów. W trakcie ćwiczeń, po krótkim przypomnieniu kluczowych pojęć, studenci samodzielnie rozwiązują zadania odpowiednio dobrane do teorii przedstawionej na wykładzie. Przy napotkaniu trudności student konsultowany jest przez innych studentów oraz przez nauczyciela. 1. Rachunek zdań. Formy zdaniowe. Prawa działania na kwantyfikatorach. Pojęcie zdania. Funktory. Tautologje. Reguły wnioskowania. Predykaty. 2. Zbiory. Iloczyn kartezjański. Relacje. Zbiory (mnogości), podzbiory, działania na zbiorach, relacje dwuargumentowe. 3. Grupowanie i porządkowanie. Grupowanie, porządkowanie, klasyfikacja. Relacje i odwzorowania. Relacja, odwrotna relacja, składanie relacji, funkcja. 4. Przestrzeń wektorowa. Przestrzeń macierzy, wektorowa, podprzestrzeń. Operacje na wektorach i macierzach. Iloczyn skalarny i ortogonalność. Liniowa niezależność i baza przestrzeni. 5. Przekształcenie liniowe. Pojęcie, obraz, jądro, rząd i macierz przekształcenia liniowego. 6. Iloczyn skośny. Wyznacznik. Iloczyn zewnętrzny, wyznacznik i zorientowana obojętność. Obliczenia wyznacznika. 7. Równanie liniowe oraz ich własności. Macierz odwrotna. Obliczenie macierzy odwrotnej. Rozwiązanie układu równań liniowych metodą eliminacji Gaussa. 8. Ciągi liczbowe. Pojęcie ciągu. Ciąg ograniczony. Ciągi monotoniczne. Granica ciągu. Twierdzenie o granicy ciągu. Liczba e. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Przykłady. 10. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Iloraz różnicowy. 10

11 Pochodna. Różniczkowalność funkcji. Obliczanie pochodnych. Różniczka funkcji. Reguły de l Hospitala.. Monotoniczność i ekstrema funkcji.. Funkcja wypukła. Punkt przegięcia. 11. Zastosowania rachunku różniczkowego. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Interpretacje i zastosowania pochodnej w ekonomii i zarządzaniu. Pochodna jako prędkość. Rachunek marginalny. Przykłady zastosowania. 12. Całka nieoznaczona. Całkowanie przez podstawienie. Całka logarytmiczna. Całka oznaczona. Całkowalność w sensie Riemanna. Własności całki oznaczonej. Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego. Całka niewłaściwa. 13. Zastosowanie całki oznaczonej. Pole obszaru płaskiego. Objętość bryły obrotowej. Długość łuku krzywej. Średnie wartości w ekonomii. Stan zasobów w magazynie. Łączny zysk. Nadwyżka i strata producenta. 14. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Funkcja wielu zmiennych. Granica i ciągłość. Pochodna kierunkowa i cząstkowa. Gradient funkcji, geometryczna interpretacja. Zastosowania w ekonomii. 15. Równania różniczkowe i różnicowe pierwszego i drugiego rzędu. Zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym na ocenę po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Zajęcia ćwiczeniowe zaliczane są na podstawie ocen uzyskanych przy rozwiązywaniu zadań oraz ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu sprawdzianów 1. R.Antoniewicz, A.Mistrzal, Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa J. Banaś, Podstawy matematyki dla ekonomistów, WNT, Warszawa, R.G.D. Allen, Mathematical Analysis for Economists, Martins Press, New York, Marian Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, J. Abtowa, K. Piasecki, T. Różański, Z. Świtalski, Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań P. Davis, R. Hersh, Świat matematyki, Warszawa M. Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Zbiór zadań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, J. Abtowa, Krzysztof Piasecki, Tadeusz Różański, Zbigniew Świtalski, Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu J. Kraszewski, Wstęp do matematyki, WNT G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t. I-III, PWN Literatura nadobowiązkowa: T. Bażańska, M. Nykowska, Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza BRANTA L. Felix, Współczesny wykład matematyki elementarnej, PWN Zb. Semadeni, Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci, PWN Nazwa Podstawy zarządzania Kod 04.7 PZA 221 Wykład, ćwiczenia 11

12 Liczba godzin w semestrze: 30/30 Punkty ECTS: 7 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej oraz z przedmiotu nauki o organizacji Po ukończeniu zajęć student potrafi: zdefiniować pojęcia kierowania i zarządzania, wymienić i omówić podstawowe funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie, formułować i hierarchizować cele, rozwiązywać podstawowe problemy zarządzania, wyodrębnić i przeanalizować obszary, na które należy zwracać uwagę, aby z sukcesem konkurować na rynku. Ponadto słuchacze potrafią wykorzystywać elementarne metody analizy i dopasowania organizacji do turbulentnego otoczenia. Student posiada umiejętności podejmowania podstawowych decyzji zarządczych w różnych sytuacjach na bazie posiadanych informacji oraz wyrobienie umiejętności pracy zespołowej. Przekaz ustny wspomagany foliami i prezentacją Power Point. Analiza case study, praca zespołowa, zespołowe rozwiązywanie różnych problemów zarządzania, dyskusja, prezentacje opracowywanych zagadnień. Podstawowe pojęcia dziedziny zarządzania: kierowanie, administrowanie, zarządzanie. Ogólne spojrzenie na proces zarządzania z punktu widzenia czterech podstawowych jego funkcji: planowania, organizowania, przewodzenia i kontroli. Teoria i historia zarządzania, historyczny kontekst zarządzania, spojrzenie klasyczne, behawioralne, ilościowe i integrujące na zarządzanie. Relacje między organizacją a otoczeniem. Globalny kontekst zarządzania. Proces planowania: cele organizacji, plany taktyczne i operacyjne. Planowanie strategiczne: formułowanie strategii, ogólne typy strategii, wdrażanie strategii. Proces podejmowania decyzji: typy decyzji, warunki podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie decyzji (korzyści i wady grupowego podejmowania decyzji. Proces organizowania: struktura organizacyjna i jej elementyprojektowanie stanowisk pracy, grupowanie stanowisk pracy, relacje podporządkowania, układ władzy w organizacji proces delegowania, centralizacja i decentralizacja. Motywowanie pracownika do pracy: funkcje motywowania, zasady budowy sprawnego systemu motywowania. Proces kontrolowania: istota, cele, etapy procesu kontrolowania, formy kontroli operacji, formy kontroli organizacyjnej. Zarządzanie międzykulturowe. Podstawowe metody zarządzania. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym trwającym ok. godziny, po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Student otrzymuje zaliczenie na bazie systematycznie wykonywanych prac zespołowych nad którymi studenci pracują podczas zajęć. Na ocenę wpływa również frekwencja na zajęciach. 12

13 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Red. W. Kowalczewski, Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie, Oficyna wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA s.c., Kraków-Kluczbork Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1994 H. Bieniok, Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2001 Z. Martyniak, Nowe metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków J. Supernat, Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław Nazwa Statystyka opisowa Kod 04.7 STA 221 Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 15/30 Punkty ECTS: 4 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student posiada umiejętności: - prezentacji i analizowania danych statystycznych obrazujących przebieg procesów społeczno-gospodarczych w skali mikro i makro; - obliczenia i interpretacji różnych miar i charakterystyk procesów stochastycznych modelujących procesy i zjawiska społecznogospodarcze; - logicznego i sprawnego praktycznego stosowania metod statystycznych w zarządzaniu i marketingu i informatyce; - prowadzenia badań statystycznych; - analizy i interpretacji danych statystycznych metodami opisowymi oraz wnioskowania statystycznego; - statystycznej analizy problemów dotyczących zarządzania Podanie materiału teoretycznego. Przedstawienie i interpretacja przykładów. Studia przypadków zastosowań statystyki opisowej w zarządzaniu. Nauczanie metodą projektów. Konwersatorium z zakresu wiedzy przedmiotowej omawianej na wykładzie. Samodzielne wyszukiwanie wiedzy w książkach i w Internecie 1. Podstawowe pojęcia statystyki. Rodzaje, etapy i przedmiot badań statystycznych. 13

14 2. Obserwacja statystyczna i opracowanie materiału statystycznego. Formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, graficzna prezentacja. 3.Położenie rozkładu materiału statystycznego - miary tendencji centralnej: średnia arytmetyczna, dominanta, kwantyle, decyle i centyle. Przykłady obliczeń miar tendencji centralnej. 4. Miary rozproszenia materiału statystycznego miary zróżnicowania rozkładu: rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe i ćwiartkowe, obszar zmienności, klasyczny i pozycyjny współczynnik zmienności. Przykłady obliczeń miar rozproszenia. 5.Miary skośności i koncentracji materiału statystycznego: współczynnik skośności Pearsona, klasyczny i pozycyjny współczynnik asymetrii, współczynnik kurtozy i koncentracji wartości cechy. Przykłady obliczeń miar skośności i koncentracji. Podsumowanie. 6. Pojęcie skokowej i ciągłej zmiennej losowej. Zmienna losowa skokowa. Funkcja rozkładu i dystrybuanta (skumulowana funkcja rozkładu) skokowej zmiennej losowej. Wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe skokowej zmiennej losowej. 7. Przykłady rozkładu skokowej zmiennej losowej: zerojedynkowy, dwumianowy Bernoulliego, Poissona, hypergeometryczny, wielomianowy, geometryczny. 8. Zmienna losowa ciągła. Funkcja rozkładu i dystrybuanta ciągłej zmiennej losowej. Wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe ciągłej zmiennej losowej. Rozkład jednostajny i normalny. 9. Prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne. Podstawy wnioskowania statystycznego. Statystyka. Rozkład statystyki z próby. 10. Wybrane rozkłady statystyki z próby: średniej arytmetycznej, częstości, wariancji, różnicy średnich, róznicy częstości, ilorazu wariancji. 11. Analiza korelacyjna. Współczynniki Pearsona, Cramera i Spearmana. Sposoby badania związku statystycznego, wskaźniki i współczynniki korelacji. Test niezależności chi-kwadrat. Związek cech niemierzalnych. Przykłady analizy korelacyjnej. 12. Estymacja przedziałowa parametrów rozkładu: wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i wskaźnika struktury. Minimalna liczebność próby. 13. Weryfikacja hipotez statystycznych. Parametryczne (dla wartości średniej, wskaźnika struktury, wariancji) i nieparametryczne (zgodności chi-kwadrat i Kolmogorowa) testy istotności. 14. Analiza regresji. Regresja liniowa i nieliniowa. Dopasowanie krzywej regresji do danych empirycznych. Przykłady analizy regresji. Szacowanie parametrów i dopasowanie funkcji regresji. 15. Analiza dynamiki zjawisk masowych. Mierniki dynamiki.. Wahania sezonowe, przypadkowe i tendencje rozwojowe. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym na ocenę, po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Zajęcia ćwiczeniowe student zalicza poprzez opracowanie czterech projektów. Ocena aktywności na zajęciach. 1. M.Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa, J. Jówiak, J.Podgorski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa E.Dolny, K.Sienkiewicz, Podstawy statystyki, Toruńska Szkoła zaradzania, Toruń, A.D.Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, J. Greń, statystyka matematyczna. Modele i zdania, PWN, Warszawa M.Sej-Kolasa, A.Zielińska, EXCEL w statystyce. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.oskara Langego 14

15 we Wrocławiu, Wrocław B.Pulaska-Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa Jówiak, J.Podgorski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa Nazwa Finanse Kod 04.7 FIN 331 Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 15/15 Punkty ECTS: 5 Podstawowy Studiowanie przedmiotu finanse wymaga od studenta podstawowej wiedzy w zakresie przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, podstawy teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Student rozumie podstawowe pojęcia i definicje nauk finansowych. Rozróżnia systemy finansowe w gospodarce, tj. system finansów przedsiębiorstw i system finansów publicznych. Posiada podstawową wiedzę o systemie bankowym i ubezpieczeń w gospodarce oraz na temat rynków pieniężnych i kapitałowych. Prezentacje multimedialne, dyskusje problemowe Finanse jako zjawisko ekonomiczne, pieniądz podstawą zjawisk finansowych, emisja i obieg pieniądza, pieniądz elektroniczny, waluta i zjawiska z nią związane, system pieniężny, strumienie i zasoby finansowe w gospodarce, system finansowy w gospodarce rynkowej, budżet państwa, budżety samorządów terytorialnych, system bankowy, rynki finansowe, funkcjonowanie rynku (giełdy) papierów wartościowych. Wykład kończy się egzaminem pisemnym, który zostanie przeprowadzony po zakończonych zajęciach. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie dwóch pisemnych prac sprawdzających oraz aktywności studentów w trakcie zajęć. Literatura obowiązkowa: 1. J. Ostaszewski, Finanse, Difin, Warszawa Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa Kornik D., Kornik S., Podstawy finansów, WN PWN, Warszawa Literatura nadobowiązkowa: 1. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Difin, Warszawa Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa Nazwa Marketing 15

16 Kod 04.7 MAR 221 Wykład/Ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 30/15 Punkty ECTS: 7 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej. Po ukończeniu zajęć student: - rozumie czym jest marketing, rynek, zarządzanie marketingowe; zna rodzaje marketingu i rolę marketingu we współczesnym świecie, społeczną odpowiedzialność i etykę; - potrafi wymienić i omówić elementy marketingu-mix (produkt, cena, promocja, dystrybucja) ze wskazaniem na ich istotę, właściwość, zakres oraz warunki i konsekwencje stosowania; - potrafi zdefiniować pojęcie segmentacji rynku, omówić jej przyczyny, kryteria i zmienne segmentacyjne, warunki skutecznej segmentacji, wie na czym polega wybór rynku docelowego oraz pozycjonowanie produktu, potrafi określić niszę rynkową; - rozumie zasady i przebieg procesu komunikacji marketingowej; - zna pojecie satysfakcji klienta, metody jej pomiaru i zarządzania satysfakcją klienta. Wykład audytoryjny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych. Ćwiczenia: analiza case study, dyskusja, praca zespołowa. Istota i ewolucja marketingu. Rynek i jego podmioty. Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa. Rodzaje marketingu. Orientacje rynkowe przedsiębiorstw. Konsument i jego potrzeby. Segmentacja rynku i pozycjonowanie produktu. System marketingowych środków oddziaływania na nabywców marketing mix. Marketingowe kształtowanie produktu. Kształtowanie cen. Dobór systemu dystrybucji. Komunikacja marketingowa i jej struktura. Zarządzanie satysfakcją konsumenta. Systemy informacyjne w marketingu. Etyka w marketingu. Przedmiot kończy się egzaminem na koniec semestru, do którego dopuszczany jest student po zaliczeniu ćwiczeń z tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie pracy na ćwiczeniach oraz projektów, które będą podsumowywały pewien zakres tematyczny. Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych z projektów. Na ocenę końcową wpływa również aktywność na zajęciach oraz frekwencja. N.M. Pazio, Podstawy marketingu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa Kompendium wiedzy o marketingu, red. nauk. B. Pilarczyk, H. Mruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań H. Mruk (red. nauk.) Marketing - zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe: PASSAT, Poznań

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

Wykład + konwersatorium

Wykład + konwersatorium Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/EOT/ ZKD Język polski Zarządzanie kadrami Język angielski Human resources management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania Fundamentals of Management. Niestacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Podstawy zarządzania Fundamentals of Management. Niestacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy zarządzania Fundamentals of Management A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo