ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE rok akademicki 2011/2012 Spis treści: Lektorat języka angielskiego... 2 Technologia informacyjna... 3 Socjologia... 4 Filozofia... 4 Ochrona własności intelektualnej... 5 Nauki o organizacji... 6 Mikroekonomia... 7 Prawo... 9 Matematyka Podstawy zarządzania Statystyka opisowa Finanse Marketing Badania marketingowe Rachunkowość finansowa Zachowania organizacyjne Zarządzanie zasobami ludzkimi Finanse przedsiębiorstwa Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie projektami Zarządzanie jakością Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja Podstawy makroekonomii Finanse publiczne Rynek kapitałowy i pieniężny Marketing w handlu i usługach Zarządzanie funduszami UE Podstawy bankowości Finanse międzynarodowe Metody ilościowe w zarządzaniu Analiza finansowa Systemy podatkowe Ubezpieczenia Wykład do wyboru Seminarium dyplomowe

2 Nazwa Kod 04.7 LJA 251 Ćwiczenia Lektorat języka angielskiego Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: Podstawowy/średnio-zaawansowany (w zależności od stopnia zaawansowania danej grupy) Wiadomości nabyte w szkole średniej Student: rozumie wypowiedzi i wyrażenia oraz potrafi wypowiedzieć się w zakresie tematów związanych z: życiem codziennym, pogodą, obyczajami innych krajów, podróżowaniem, zakupami, jedzeniem, sportem, rozmową telefoniczną Student potrafi: -radzić sobie w sytuacjach komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży, na lotnisku, w hotelu, restauracji, w sklepie, na ulicy, w czasie rozmowy telefonicznej -tworzyć krótkie wypowiedzi ( ustne lub pisemne) na tematy związane z : rodziną, wakacjami, codziennymi zajęciami, zwiedzaniem miejsc, spędzaniem wolnego czasu -opisać zamierzenia, doświadczenia, przeszłe zdarzenia, miejsca, przedmioty, osoby, marzenia Praca z tekstem, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu, dialogi w parach, dyskusja Podróżowanie, praca, jedzenie, zakupy, podróże służbowe, organizacje niosące pomoc - test - wypowiedź ustna - wypracowania - ćwiczenia praktyczne - ocenianie ciągłe 1. English File 2 student s book. 2. English File 2 workbook. 3. Słownik np.: Oxford Wordpower. 4. Gramatyka np. Oxford Practice Grammar. 2

3 Nazwa Kod 04.7 TIN 111 Ćwiczenia Technologia informacyjna Liczba godzin w semestrze: 30 Punkty ECTS: 2 Podstawowy Brak Student rozumie podstawowe pojęcia związane ze sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem podnoszącym efektywność działania człowieka w przetwarzaniu i udostępnianiu danych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, baza danych). Student efektywnie wykonuje działania wymagające wykorzystania środków informatyki. Student potrafi dokonać analizy rozwoju narzędzi technologii informacyjnej i ich zastosowań w przykładowych dziedzinach zarządzania. Student w interaktywny sposób prezentować informacje wykorzystując w tym celu sieć Internet. Definiowanie podstawowych pojęć oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputera. Prezentacje multimedialne podczas ćwiczeń oraz demonstracje oprogramowania użytkowego. System operacyjny Windows, zasady efektywnej pracy. Zarządzanie danymi dyskowymi, bezpieczeństwo przechowywania danych. Edytor tekstu - pisanie i edycja dokumentu, drukowanie dokumentu, formatowanie tekstu, style, układ strony, praca z tabelami i ramkami. Arkusz kalkulacyjny - wprowadzenie, edycja i formatowanie danych, tworzenie formuł i stosowanie własnych funkcji, sporządzanie wykresów, drukowanie dokumentów, Podstawowe pojęcia grafiki komputerowej formaty graficzne i zasady ich stosowania, podstawowe aplikacje grafiki rastrowej i wektorowej. Bazy danych podstawowe typy baz danych, zasady tworzenia baz danych z uwzględnieniem wydajności przeszukiwania. Zarządzanie danymi w bazie. Sieci komputerowe - organizacja, podstawowe pojęcia i sprzęt. Zasady działania sieci internet i korzystania z niej. Wszystkie ćwiczenia laboratoryjne są wspomagane materiałami udostępnianymi interaktywnie w sieci internet na specjalnie skonstruowanym portalu. Rozwiązanie każdego z ćwiczeń jest umieszczane na portalu i poddawane ocenie. Zakres wiedzy z danego tematu jest weryfikowany testem komputerowym przeprowadzanym w trakcie zajęć. Średnia ocen ze wszystkich ćwiczeń i testów stanowi ocenę końcową z przedmiotu. Literatura podstawowa: Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, Autor: Witold Wrotek, HELION, ISBN: Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i 3

4 zadaniach, Beata Bylina, Jarosław Bylina, Jerzy Mycka, UMCS, ISBN: , Literatura dodatkowa: Excel. Funkcje w przykładach, Krzysztof Masłowski, HELION, ISBN: Word 122 porady, praca zbiorowa, MIKOM, 2005 Nazwa Socjologia Kod 04.7 SOC 111 Wykład Liczba godzin w semestrze: 30 Punkty ECTS: 2 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student potrafi: - posługiwać się aparatem pojęciowym umożliwiającym opis i porządkowanie różnych przejawów zjawisk społecznych; - dokonać samodzielnej analizy i refleksji nad rozwojem społecznym i bieżącymi aspektami życia społecznego. Wykład z użyciem foliogramów Geneza i przedmiot socjologii. Człowiek istotą społeczną Grupy i zbiorowości społeczne. Struktura społeczna Kontrola społeczna. Procesy i zmiany społeczne. Egzamin ustny 1. B. Szacka Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa N.Goodman Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań Socjologia ogólna. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod redakcją J.Polakowskiej-Kujawy. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Słownik socjologii i nauk społecznych pod redakcją Gordona Marshalla Wyd. Naukowe PWN Warszawa Nazwa Filozofia 4

5 Kod 04.7 FIL 111 Wykład Liczba godzin w semestrze: 30 Punkty ECTS: 2 Podstawowy Brak Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami filozoficznymi oraz rozumie znaczenie filozofii we współczesnym świecie. Filozofia jako nauka pojęcie, definicje, działy, źródła wiedzy. Podstawowe terminy filozoficzne. Filozofia różne kryteria podziału. Podstawy historii filozofii. Pisemne zaliczenie na ocenę po zakończeniu wykładów Obowiązkowe: A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 2007 J. Bańka, Wstęp do filozofii, Katowice 2001 J. Hartman, Wstęp do filozofii, Warszaw 2005 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 2002 Uzupełniające: W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności, Toruń 2002 Nazwa Ochrona własności intelektualnej Kod 04.7 OWI 331 Wykład Liczba godzin w semestrze: 15 Punkty ECTS: 3 5

6 Średnio-zaawansowany Podstawowe wiadomości z zakresu podstaw prawoznawstwa Student rozumie pojęcia i definicje dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej. Potrafi poddać analizie aspekty prawne ochrony własności intelektualnej Wykład Własność intelektualna pojęcia, definicje. Prawo autorskie podstawowe zagadnienia. Prawa autorskie osobiste, majątkowe. Ochrona własności przemysłowej. Wynalazki, wzory użytkowe, licencje, patenty. Wykorzystanie dóbr intelektualnych. Prawo prasowe podstawowe regulacje. Pisemne zaliczenie na ocenę po zakończeniu wykładów Obowiązkowe: R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2006 J. Barta (red.), Prawo autorskie, Warszawa 2007 J. Barta (red.), Zagadnienia prawa autorskiego, Zakamycze 2006 Uzupełniające: R. Golat, Dobra niematerialne: kompendium prawne, Bydgoszcz 2006 A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003 A. Szewc (red.), Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, Zakamycze 2003 Nazwa Nauki o organizacji Kod 04.7 NOR 111 Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 15/30 Punkty ECTS: 5 Podstawowy Wiedza nabyta w szkole średniej Student rozumie istotę organizacji biznesowych, publicznych i społecznych; posiada wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące sprawnego funkcjonowania organizacji; rozróżnia zasady i formy współdziałania organizacyjnego; zna z problematykę zmian organizacyjnych; rozróżnia współczesne podsystemy organizacji, jak 6

7 jej architektura, nadzór korporacyjny oraz społeczna odpowiedzialność biznesu, a także cech organizacji przyszłości. Ponadto posiada umiejętności organizowania działań, pracy zespołowej oraz formułowania własnych opinii na bazie posiadanych informacji zgodnie z zasadami efektywności organizacji. Wykład audytoryjny wspomagany foliogramami, prezentacją multimedialną. Analiza case study, praca zespołowa, zespołowe rozwiązywanie różnych problemów organizacyjnych, dyskusja, prezentacje opracowywanych zagadnień. Przedmiot i ewolucja nauki o organizacji, definicja i podstawowe pojęcia związane z organizacją: teorie organizacji, typologia organizacji, cele organizacji, cechy organizacji, struktura i modele rozwoju organizacji. Organizacja jako system, grupy interesów oraz otoczenie organizacji. Prawno-organizacyjne i własnościowe formy zorganizowanego działania, tworzenie i przekształcanie organizacji. Zasoby materialne i niematerialne organizacji. Zmiany w organizacji. Efektywność organizacji, zasady organizowania i podstawy sprawnego działania: cechy, typologia, cykle działania zorganizowanego. Formy współdziałania organizacji oraz nowoczesne koncepcje organizacji (organizacja fraktalna, organizacja wirtualna, organizacja sieciowa, organizacja ucząca się i intelektualna. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedmiot kończy się egzaminem na koniec semestru, do którego dopuszczany jest student po zaliczeniu ćwiczeń z tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na bazie projektów wykonywanych na ćwiczeniach, które będą podsumowywały pewien zakres tematyczny. Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych z projektów. Na ocenę końcową wpływa również aktywność na zajęciach oraz frekwencja. 1. B. Kożuch, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa S. Cyfert, K. Krzakiewicz, Nauka o organizacji, TNOiK Dom Organizatora, Poznań S. Marek, M. Białasiewicz, Podstawy nauki o organizacji. PWE Warszawa M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa M. Bielski, Organizacje, Wydawnictwo UŁ, Łódź A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń A. Bednarski, Materiały pomocnicze do ćwiczeń z organizacji i zarządzania, Wyd. Naukowe UMK, Toruń A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń M. Brzozowski, T. Kopczyński, J. Przeniczka, Metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWE, Warszawa Nazwa Mikroekonomia 7

8 Kod 04.7 MIK 111 Wykład/Ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 15/30 Punkty ECTS: 6 Podstawowy Wiedza nabyta w szkole średniej Student posiada wiadomości merytoryczne i umiejętności służące do zrozumienia zasad działania głównych podmiotów w systemie ekonomicznym państwa. Student rozumie język nauk o gospodarce, który pozwala lepiej zrozumieć podstawowe kategorie ekonomiczne oraz wpływ czynników ekonomicznych na zarządzanie. Wykłady i dyskusje realizowanych na bieżąco tematów. Ćwiczenia i rozwiązywanie zadań. Wprowadzenie do mikroekonomii (Przedmiot i zakres. Historia pojawienia się rozwoju ekonomii, Metoda i narzędzia analizy ekonomicznej. Prawa i teorie ekonomiczne, Ekonomia pozytywna i normatywna); podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne (Rynek i podmioty gospodarki rynkowej; Popyt, podaż; Elastyczność popytu i podaży; Pojęcie, rodzaje i funkcje ceny; Rynkowe procesy dostosowawcze: równowaga rynkowa; model pajęczyny); rzadkość zasobów i możliwości produkcyjne; teoria zachowania gospodarstwa domowego (konsumenta); elementy teorii zachowań przedsiębiorstw (teorii produkcji); konkurencja doskonała i monopol pełny - analiza komparatywna; konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna; rynki czynników produkcji (Rynek pracy; Rynek kapitału; Rynek ziemi); elementy teorii dobrobytu (Równość i efektywność w gospodarce; efektywność w sensie Pareto; Zakłócenia i rozwiązanie "drugie po najlepszym"; Efekty zewnętrzne; Jakość, zdrowie i bezpieczeństwo). Zaliczenie całego przedmiotu nastąpi na podstawie egzaminu testowego po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Ćwiczenia będą zaliczane na podstawie aktywności studentów (udział w dyskusji, samodzielna praca w czasie ćwiczeń - rozwiązywanie zadań, analiza przypadku itp.) oraz wyników powtórzeniowego sprawdzianu (przynajmniej jednego w każdym semestrze). 1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa D. Begg, P. Smith, Zbiór zadań, PWE, Warszawa M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, CEiRB, Warszawa B. Klimaczak, Mikroekonomia, AE, Wrocław B. Polszakiewicz (red.), Wybrane problemy ekonomii, UMK, 8

9 Toruń H. R. Varian, Mikroekonomia, PWN, Warszawa J. Wiśniewski, Polimorfizm zasady racjonalnego gopodarowania, Toruń E. Czarny, E. Nojszewska, Mikroekonomia, PWE, Warszawa Oraz prasa bieżąca Nazwa Prawo Kod 04.7 PRA 111 Wykład Liczba godzin w semestrze: 30 Punkty ECTS: 5 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student rozumie podstawowe pojęcia prawne; rozróżnia poszczególne gałęzie prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego; potrafi wskazać źródła i metody odnajdywania przepisów. Student po zapoznaniu się z materią prawną potrafi ( bez względu na role społeczne pełnione w życiu) podejmować decyzje świadomie prawne, a przynajmniej niesprzecznych z prawem. Wykład przekaz ustny Wykład z przedmiotu Prawo obejmuje swym zasięgiem główne gałęzie obowiązującego w Polsce prawa: - pojęcia ogólne - prawo cywilne materialne - postępowanie cywilne - prawo handlowe (gospodarcze) publiczne i prywatne - prawo konstytucyjne - prawo karne materialne - prawo pracy - prawo administracyjne Egzamin pisemny 1. Wojciech Siuda Elementy prawa dla ekonomistów SCRIPTUM, POZNAŃ, 2005 r. 2. Cezary Kosikowski Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej Wyd. Prawnicze LexisNexis, WARSZAWA, 2004 r. 3. Zbigniew Salwa Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wyd. Prawnicze LexisNexis, WARSZAWA, 2004 r. 4. Leszek Garlicki Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu LIBER, WARSZAWA, 2005 r. 5. Zbigniew Radwański Prawo cywilne - część ogólna C.H. BECK, WARSZAWA, 2004 r. 6. Witold Czachórski i in. Zobowiązania. Zarys wykładu LexisNexis, 9

10 WARSZAWA, 2005 r. 7. Andrzej Marek, Stanisław Waltoś Podstawy prawa i procesu karnego LexisNexis, WARSZAWA, 2005 r. Nazwa Matematyka Kod 04.7 MAT 111 Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 15/30 Punkty ECTS: 9 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student potrafi: - logicznie, sprawnie myśleć; - kojarzyć fakty i umiejętnie wyprowadzać prawidłowe wnioski z formalnych i modelowych założeń. - umiejętnie zastosować wiedzę matematyczną w ekonomii, informatyce i zarządzaniu. Wyprowadzenie twierdzeń. Przedstawienie i interpretacja przykładów. W trakcie ćwiczeń, po krótkim przypomnieniu kluczowych pojęć, studenci samodzielnie rozwiązują zadania odpowiednio dobrane do teorii przedstawionej na wykładzie. Przy napotkaniu trudności student konsultowany jest przez innych studentów oraz przez nauczyciela. 1. Rachunek zdań. Formy zdaniowe. Prawa działania na kwantyfikatorach. Pojęcie zdania. Funktory. Tautologje. Reguły wnioskowania. Predykaty. 2. Zbiory. Iloczyn kartezjański. Relacje. Zbiory (mnogości), podzbiory, działania na zbiorach, relacje dwuargumentowe. 3. Grupowanie i porządkowanie. Grupowanie, porządkowanie, klasyfikacja. Relacje i odwzorowania. Relacja, odwrotna relacja, składanie relacji, funkcja. 4. Przestrzeń wektorowa. Przestrzeń macierzy, wektorowa, podprzestrzeń. Operacje na wektorach i macierzach. Iloczyn skalarny i ortogonalność. Liniowa niezależność i baza przestrzeni. 5. Przekształcenie liniowe. Pojęcie, obraz, jądro, rząd i macierz przekształcenia liniowego. 6. Iloczyn skośny. Wyznacznik. Iloczyn zewnętrzny, wyznacznik i zorientowana obojętność. Obliczenia wyznacznika. 7. Równanie liniowe oraz ich własności. Macierz odwrotna. Obliczenie macierzy odwrotnej. Rozwiązanie układu równań liniowych metodą eliminacji Gaussa. 8. Ciągi liczbowe. Pojęcie ciągu. Ciąg ograniczony. Ciągi monotoniczne. Granica ciągu. Twierdzenie o granicy ciągu. Liczba e. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Przykłady. 10. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Iloraz różnicowy. 10

11 Pochodna. Różniczkowalność funkcji. Obliczanie pochodnych. Różniczka funkcji. Reguły de l Hospitala.. Monotoniczność i ekstrema funkcji.. Funkcja wypukła. Punkt przegięcia. 11. Zastosowania rachunku różniczkowego. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Interpretacje i zastosowania pochodnej w ekonomii i zarządzaniu. Pochodna jako prędkość. Rachunek marginalny. Przykłady zastosowania. 12. Całka nieoznaczona. Całkowanie przez podstawienie. Całka logarytmiczna. Całka oznaczona. Całkowalność w sensie Riemanna. Własności całki oznaczonej. Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego. Całka niewłaściwa. 13. Zastosowanie całki oznaczonej. Pole obszaru płaskiego. Objętość bryły obrotowej. Długość łuku krzywej. Średnie wartości w ekonomii. Stan zasobów w magazynie. Łączny zysk. Nadwyżka i strata producenta. 14. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Funkcja wielu zmiennych. Granica i ciągłość. Pochodna kierunkowa i cząstkowa. Gradient funkcji, geometryczna interpretacja. Zastosowania w ekonomii. 15. Równania różniczkowe i różnicowe pierwszego i drugiego rzędu. Zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym na ocenę po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Zajęcia ćwiczeniowe zaliczane są na podstawie ocen uzyskanych przy rozwiązywaniu zadań oraz ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu sprawdzianów 1. R.Antoniewicz, A.Mistrzal, Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa J. Banaś, Podstawy matematyki dla ekonomistów, WNT, Warszawa, R.G.D. Allen, Mathematical Analysis for Economists, Martins Press, New York, Marian Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, J. Abtowa, K. Piasecki, T. Różański, Z. Świtalski, Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań P. Davis, R. Hersh, Świat matematyki, Warszawa M. Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Zbiór zadań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, J. Abtowa, Krzysztof Piasecki, Tadeusz Różański, Zbigniew Świtalski, Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu J. Kraszewski, Wstęp do matematyki, WNT G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t. I-III, PWN Literatura nadobowiązkowa: T. Bażańska, M. Nykowska, Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza BRANTA L. Felix, Współczesny wykład matematyki elementarnej, PWN Zb. Semadeni, Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci, PWN Nazwa Podstawy zarządzania Kod 04.7 PZA 221 Wykład, ćwiczenia 11

12 Liczba godzin w semestrze: 30/30 Punkty ECTS: 7 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej oraz z przedmiotu nauki o organizacji Po ukończeniu zajęć student potrafi: zdefiniować pojęcia kierowania i zarządzania, wymienić i omówić podstawowe funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie, formułować i hierarchizować cele, rozwiązywać podstawowe problemy zarządzania, wyodrębnić i przeanalizować obszary, na które należy zwracać uwagę, aby z sukcesem konkurować na rynku. Ponadto słuchacze potrafią wykorzystywać elementarne metody analizy i dopasowania organizacji do turbulentnego otoczenia. Student posiada umiejętności podejmowania podstawowych decyzji zarządczych w różnych sytuacjach na bazie posiadanych informacji oraz wyrobienie umiejętności pracy zespołowej. Przekaz ustny wspomagany foliami i prezentacją Power Point. Analiza case study, praca zespołowa, zespołowe rozwiązywanie różnych problemów zarządzania, dyskusja, prezentacje opracowywanych zagadnień. Podstawowe pojęcia dziedziny zarządzania: kierowanie, administrowanie, zarządzanie. Ogólne spojrzenie na proces zarządzania z punktu widzenia czterech podstawowych jego funkcji: planowania, organizowania, przewodzenia i kontroli. Teoria i historia zarządzania, historyczny kontekst zarządzania, spojrzenie klasyczne, behawioralne, ilościowe i integrujące na zarządzanie. Relacje między organizacją a otoczeniem. Globalny kontekst zarządzania. Proces planowania: cele organizacji, plany taktyczne i operacyjne. Planowanie strategiczne: formułowanie strategii, ogólne typy strategii, wdrażanie strategii. Proces podejmowania decyzji: typy decyzji, warunki podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie decyzji (korzyści i wady grupowego podejmowania decyzji. Proces organizowania: struktura organizacyjna i jej elementyprojektowanie stanowisk pracy, grupowanie stanowisk pracy, relacje podporządkowania, układ władzy w organizacji proces delegowania, centralizacja i decentralizacja. Motywowanie pracownika do pracy: funkcje motywowania, zasady budowy sprawnego systemu motywowania. Proces kontrolowania: istota, cele, etapy procesu kontrolowania, formy kontroli operacji, formy kontroli organizacyjnej. Zarządzanie międzykulturowe. Podstawowe metody zarządzania. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym trwającym ok. godziny, po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Student otrzymuje zaliczenie na bazie systematycznie wykonywanych prac zespołowych nad którymi studenci pracują podczas zajęć. Na ocenę wpływa również frekwencja na zajęciach. 12

13 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Red. W. Kowalczewski, Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie, Oficyna wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA s.c., Kraków-Kluczbork Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1994 H. Bieniok, Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2001 Z. Martyniak, Nowe metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków J. Supernat, Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław Nazwa Statystyka opisowa Kod 04.7 STA 221 Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 15/30 Punkty ECTS: 4 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student posiada umiejętności: - prezentacji i analizowania danych statystycznych obrazujących przebieg procesów społeczno-gospodarczych w skali mikro i makro; - obliczenia i interpretacji różnych miar i charakterystyk procesów stochastycznych modelujących procesy i zjawiska społecznogospodarcze; - logicznego i sprawnego praktycznego stosowania metod statystycznych w zarządzaniu i marketingu i informatyce; - prowadzenia badań statystycznych; - analizy i interpretacji danych statystycznych metodami opisowymi oraz wnioskowania statystycznego; - statystycznej analizy problemów dotyczących zarządzania Podanie materiału teoretycznego. Przedstawienie i interpretacja przykładów. Studia przypadków zastosowań statystyki opisowej w zarządzaniu. Nauczanie metodą projektów. Konwersatorium z zakresu wiedzy przedmiotowej omawianej na wykładzie. Samodzielne wyszukiwanie wiedzy w książkach i w Internecie 1. Podstawowe pojęcia statystyki. Rodzaje, etapy i przedmiot badań statystycznych. 13

14 2. Obserwacja statystyczna i opracowanie materiału statystycznego. Formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, graficzna prezentacja. 3.Położenie rozkładu materiału statystycznego - miary tendencji centralnej: średnia arytmetyczna, dominanta, kwantyle, decyle i centyle. Przykłady obliczeń miar tendencji centralnej. 4. Miary rozproszenia materiału statystycznego miary zróżnicowania rozkładu: rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe i ćwiartkowe, obszar zmienności, klasyczny i pozycyjny współczynnik zmienności. Przykłady obliczeń miar rozproszenia. 5.Miary skośności i koncentracji materiału statystycznego: współczynnik skośności Pearsona, klasyczny i pozycyjny współczynnik asymetrii, współczynnik kurtozy i koncentracji wartości cechy. Przykłady obliczeń miar skośności i koncentracji. Podsumowanie. 6. Pojęcie skokowej i ciągłej zmiennej losowej. Zmienna losowa skokowa. Funkcja rozkładu i dystrybuanta (skumulowana funkcja rozkładu) skokowej zmiennej losowej. Wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe skokowej zmiennej losowej. 7. Przykłady rozkładu skokowej zmiennej losowej: zerojedynkowy, dwumianowy Bernoulliego, Poissona, hypergeometryczny, wielomianowy, geometryczny. 8. Zmienna losowa ciągła. Funkcja rozkładu i dystrybuanta ciągłej zmiennej losowej. Wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe ciągłej zmiennej losowej. Rozkład jednostajny i normalny. 9. Prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne. Podstawy wnioskowania statystycznego. Statystyka. Rozkład statystyki z próby. 10. Wybrane rozkłady statystyki z próby: średniej arytmetycznej, częstości, wariancji, różnicy średnich, róznicy częstości, ilorazu wariancji. 11. Analiza korelacyjna. Współczynniki Pearsona, Cramera i Spearmana. Sposoby badania związku statystycznego, wskaźniki i współczynniki korelacji. Test niezależności chi-kwadrat. Związek cech niemierzalnych. Przykłady analizy korelacyjnej. 12. Estymacja przedziałowa parametrów rozkładu: wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i wskaźnika struktury. Minimalna liczebność próby. 13. Weryfikacja hipotez statystycznych. Parametryczne (dla wartości średniej, wskaźnika struktury, wariancji) i nieparametryczne (zgodności chi-kwadrat i Kolmogorowa) testy istotności. 14. Analiza regresji. Regresja liniowa i nieliniowa. Dopasowanie krzywej regresji do danych empirycznych. Przykłady analizy regresji. Szacowanie parametrów i dopasowanie funkcji regresji. 15. Analiza dynamiki zjawisk masowych. Mierniki dynamiki.. Wahania sezonowe, przypadkowe i tendencje rozwojowe. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym na ocenę, po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Zajęcia ćwiczeniowe student zalicza poprzez opracowanie czterech projektów. Ocena aktywności na zajęciach. 1. M.Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa, J. Jówiak, J.Podgorski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa E.Dolny, K.Sienkiewicz, Podstawy statystyki, Toruńska Szkoła zaradzania, Toruń, A.D.Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, J. Greń, statystyka matematyczna. Modele i zdania, PWN, Warszawa M.Sej-Kolasa, A.Zielińska, EXCEL w statystyce. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.oskara Langego 14

15 we Wrocławiu, Wrocław B.Pulaska-Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa Jówiak, J.Podgorski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa Nazwa Finanse Kod 04.7 FIN 331 Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 15/15 Punkty ECTS: 5 Podstawowy Studiowanie przedmiotu finanse wymaga od studenta podstawowej wiedzy w zakresie przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, podstawy teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Student rozumie podstawowe pojęcia i definicje nauk finansowych. Rozróżnia systemy finansowe w gospodarce, tj. system finansów przedsiębiorstw i system finansów publicznych. Posiada podstawową wiedzę o systemie bankowym i ubezpieczeń w gospodarce oraz na temat rynków pieniężnych i kapitałowych. Prezentacje multimedialne, dyskusje problemowe Finanse jako zjawisko ekonomiczne, pieniądz podstawą zjawisk finansowych, emisja i obieg pieniądza, pieniądz elektroniczny, waluta i zjawiska z nią związane, system pieniężny, strumienie i zasoby finansowe w gospodarce, system finansowy w gospodarce rynkowej, budżet państwa, budżety samorządów terytorialnych, system bankowy, rynki finansowe, funkcjonowanie rynku (giełdy) papierów wartościowych. Wykład kończy się egzaminem pisemnym, który zostanie przeprowadzony po zakończonych zajęciach. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie dwóch pisemnych prac sprawdzających oraz aktywności studentów w trakcie zajęć. Literatura obowiązkowa: 1. J. Ostaszewski, Finanse, Difin, Warszawa Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa Kornik D., Kornik S., Podstawy finansów, WN PWN, Warszawa Literatura nadobowiązkowa: 1. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Difin, Warszawa Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa Nazwa Marketing 15

16 Kod 04.7 MAR 221 Wykład/Ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 30/15 Punkty ECTS: 7 Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej. Po ukończeniu zajęć student: - rozumie czym jest marketing, rynek, zarządzanie marketingowe; zna rodzaje marketingu i rolę marketingu we współczesnym świecie, społeczną odpowiedzialność i etykę; - potrafi wymienić i omówić elementy marketingu-mix (produkt, cena, promocja, dystrybucja) ze wskazaniem na ich istotę, właściwość, zakres oraz warunki i konsekwencje stosowania; - potrafi zdefiniować pojęcie segmentacji rynku, omówić jej przyczyny, kryteria i zmienne segmentacyjne, warunki skutecznej segmentacji, wie na czym polega wybór rynku docelowego oraz pozycjonowanie produktu, potrafi określić niszę rynkową; - rozumie zasady i przebieg procesu komunikacji marketingowej; - zna pojecie satysfakcji klienta, metody jej pomiaru i zarządzania satysfakcją klienta. Wykład audytoryjny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych. Ćwiczenia: analiza case study, dyskusja, praca zespołowa. Istota i ewolucja marketingu. Rynek i jego podmioty. Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa. Rodzaje marketingu. Orientacje rynkowe przedsiębiorstw. Konsument i jego potrzeby. Segmentacja rynku i pozycjonowanie produktu. System marketingowych środków oddziaływania na nabywców marketing mix. Marketingowe kształtowanie produktu. Kształtowanie cen. Dobór systemu dystrybucji. Komunikacja marketingowa i jej struktura. Zarządzanie satysfakcją konsumenta. Systemy informacyjne w marketingu. Etyka w marketingu. Przedmiot kończy się egzaminem na koniec semestru, do którego dopuszczany jest student po zaliczeniu ćwiczeń z tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie pracy na ćwiczeniach oraz projektów, które będą podsumowywały pewien zakres tematyczny. Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych z projektów. Na ocenę końcową wpływa również aktywność na zajęciach oraz frekwencja. N.M. Pazio, Podstawy marketingu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa Kompendium wiedzy o marketingu, red. nauk. B. Pilarczyk, H. Mruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań H. Mruk (red. nauk.) Marketing - zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe: PASSAT, Poznań

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2009/2010 rok 2010/11 Stopień,

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo