(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)"

Transkrypt

1 Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata )

2 Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Borys Czerniejewski, Aleksander Ronowicz Właciciel dokumentu: Borys Czerniejewski Recenzenci: Krzysztof Meszka, Marcin Sikorski, Aleksander Solecki, Tomasz Wieczorkowski, Borys Stokalski Tytuł: Załoenia do strategii informatyzacji gminy CEKCYN Projekt: Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata Wersja: 1.0 Status: Dokument Liczba stron: 42 Data utworzenia: :30 Kontakt do uwag: Połoenie pliku: C:\Documents and Settings\aronowicz\My Documents\Program E- Vita\Wypełniane strategie Gminy\Cekcyn\Załoenia do strategii informatyzacji gminy - CEKCYN v_0_85 beta.doc Zdjcie na okładce: Zachód słoca nad Cekcynkiem, fot. Aleksander Ronowicz Copyright 2004 Historia zmian: Wersja Data Kto Opis Od do Aleksander Ronowicz Utworzenie dokumentu, edycja dokumentu Aleksander Ronowicz, Edycja dokumentu Borys Czerniejewski Borys Czerniejewski Edycja dokumentu Ten dokument podlega zatwierdzeniu: Imi i Nazwisko Podpis Rola w projekcie Data Borys Czerniejewski Kierownik Projektu zatwierdzenia Wersja Odbiorcami dokumentu s: Imi i Nazwisko Rola w projekcie Data wydania Wersja Klara Malecka FWW, e-vita Jacek Pietrusiak FWW, e-vita Jacek Brygman Wójt Gminy Cekcyn Marek Kujawa Koordynator Projektu w Gminie Cekcyn Bartłomiej Łangowski Stranik Strategii Gminy Cekcyn Zastrzeenia: Wszystkie nazwy handlowe i towarów wystpujce w niniejszej publikacji s znakami towarowymi zastrzeonymi odpowiednich firm odnonych włacicieli. Dokument naley traktowa jako jawny.

3 Spis treci Załoenia do strategii informatyzacji gminy CEKCYN, wersja Wstp Cel i znaczenie dokumentu Zawarto i struktura dokumentu Zadania gminy Strategie rozwoju Obraz i zasoby gminy Specjalno gminy Dane statystyczne Dane gospodarcze Budet gminy w roku Wydatki na informatyk w roku Budet zadeklarowany w programie e-vita Partnerzy programu e-vita Zasoby informacyjne Rynek na którym działa gmina Klienci i udziałowcy Konkurencja Sojusznicy Wizja gminy Wizja młodziey Wizja dorosłych Główne elementy wizji Misja gminy Analiza otoczenia informatyzacji gminy (PEST) Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie techniczne Analiza SWOT Cele strategiczne gminy Priorytetowe dziedziny zastosowa informatyki w gminie Program działania (projekty) Budowa sieci teleinformatycznej Portal turystyczny Portal gospodarczy Portal edukacyjny strona 3

4 10.5 Publiczne punkty dostpu do internetu Informatyzacja urzdu gminy (back office) Portal e-urzd Kawiarenki internetowe Moliwe ródła finansowania Monitorowanie realizacji strategii i zarzdzanie zmian Podsumowanie Materiały ródłowe dostpne w sieci Załczniki Załcznik nr 1. proponowany harmonogram realizacji strategii informatyzacji gminy Cekcyn Załcznik nr 2. budowa sieci teleinformatycznej Załcznik nr 3. lista obecnoci na spotkaniu w spawie załoe informatyzacji gminy Załcznik nr 4. proponowane obszary zastosowa IT w gminie strona 4

5 1. Wstp 1.1 Cel i znaczenie dokumentu Niniejszy dokument został przygotowany na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi, w ramach programu Wie aktywna. Budowanie społeczestwa informacyjnego e-vita prowadzonego przez Fundacj Wspomagania Wsi (FWW), Polsko-Amerykask Fundacj Wolnoci oraz Cisco Systems Poland. Celem programu jest popularyzacja konkretnych zastosowa informatyki wród społecznoci wiejskich w Polsce oraz praktyczne przygotowanie szeciu wybranych społecznoci (gmin) do korzystania z moliwoci rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie daj nowe technologie. Działania zaplanowane w ramach programu skierowane s przede wszystkim do samorzdu, przedsibiorców, organizacji pozarzdowych i młodziey. Korzyci uzyskane przez beneficjantów programu oraz wypracowane modele działa, moliwoci zastosowa, a take konkretne przedsiwzicia z wykorzystaniem informatyki zrealizowane w wybranych gminach, maj słuy jako przykład oraz stanowi zacht i inspiracj do podejmowania podobnych inicjatyw przez inne społecznoci wiejskie. Jednym z elementów programu jest przygotowanie załoe do strategii informatyzacji wybranych gmin na lata Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmujemy, e strategia to dokument, który okrela sposób realizacji długookresowych celów za pomoc ustalonych rodków, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Strategia okrela równie sposób modyfikacji celów w zalenoci od zmian w otoczenia oraz sposoby pozyskania zasobów, ich racjonalne rozmieszczenie i wykorzystanie. Załoenia stanowi pewnego rodzaju zarys przyszłej strategii informatyzacji, której przygotowanie wymagałoby dokładniejszego rozpoznania potrzeb gminy i pełniejszego udziału jej mieszkaców. Napity harmonogram programu e-vita nie pozwala na przygotowanie pełnych strategii informatyzacji. Niniejsze załoenia przygotowano na podstawie nastpujcych materiałów: 1. ankiety (wniosku gminy o udział w programie e-vita), 2. przykładowego projektu (wypracowanego przez picioosobow reprezentacj gminy w czasie warsztatu w dniu , podczas konferencji w Miedzeszynie), 3. materiałów uzyskanych od samorzdu gminy Cekcyn podczas wizyty studyjnej przedstawicieli FWW (odnoszcych si do kwestii zasygnalizowanych w przez FWW przed wizytami), 4. podsumowania informacji uzyskanych przez przedstawicieli FWW w czasie wizyt studyjnych, zawierajce m.in. propozycje zakresu zastosowa informatyki w ramach programu e-vita, 5. raportu ze spotka informacyjno-edukacyjnych, które odbyły si w gminie w dniu , 6. oficjalnej strategii rozwoju gminy (Roman Dysarz, Adam Staczyk, Julian Ziemkowski, Strategia rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Ksowo, Lubiewo, liwice, Tuchola oraz powiatu tucholskiego, Kujawsko-Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, ), obejmujcej okres do 2010 roku, 7. załoe do informatyzacji gminy (Marek Kujawa, Główne załoenia informatyzacji gminy Cekcyn (wdroenia IT) na lata projekt, bez daty), 8. informacji zebranych podczas warsztatu strategicznego przeprowadzonego w gminie Cekcyn w dniu (lista osób uczestniczcych w warsztacie stanowi załcznik nr 3. do niniejszych Załoe ). strona 5

6 Załoenia do strategii informatyzacji gminy s dokumentem wewntrznym, opracowywanym na potrzeby realizacji programu e-vita. Moe on równie słuy samorzdowi gminy Cekcyn jako pomoc przy podejmowaniu inicjatyw zwizanych z informatyzacj ich gmin po zakoczeniu programu. 1.2 Zawarto i struktura dokumentu Niniejsze załoenia uwzgldniaj uzyskane wczeniej informacje o gminie, jej sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzebach mieszkaców i s komplementarne do strategii rozwoju gminy (Roman Dysarz, Adam Staczyk, Julian Ziemkowski, Strategia rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Ksowo, Lubiewo, liwice, Tuchola oraz powiatu tucholskiego, Kujawsko-Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, ) oraz załoe do informatyzacji gminy (Marek Kujawa, Główne załoenia informatyzacji gminy Cekcyn (wdroenia IT) na lata projekt, bez daty). Okrelaj one obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, które mog by realizowane pełniej za pomoc informatyki oraz cele strategiczne (priorytety) oraz działania je wspierajce zawarte w strategii rozwoju gminy, zgodne z oczekiwaniami społecznoci gminy zwizanym z udziałem w programie e-vita, które mog by realizowane z zastosowaniem informatyki w okrelonym horyzoncie czasowym (lata ). Okres lipiec 2004 lipiec 2005 to czas realizacji programu e-vita. Okres lipiec 2005 grudzie 2007 to czas realizacji kolejnego etapu/etapów strategii informatyzacji z wykorzystaniem zasobów własnych gminy i dostpnych, zewntrznych ródeł finansowania. Dokument zawiera analiz słabych i silnych stron gminy oraz szans i zagroe zwizanych z otoczeniem informatyzacji, wypracowan z przedstawicielami gminy wizj, misj i cele strategiczne informatyzacji, wybrane dziedziny zastosowa IT, priorytety i program działania (propozycje projektów), umoliwiajce: a) przeprowadzenie przez integratora systemu (firm ComputerLand S.A.) audytu przedwdroeniowego do budowy sieci dostpu radiowego w ramach programu e-vita, b) korzystanie z niniejszych załoe w czasie póniejszym przy przygotowywaniu bardziej rozbudowanych koncepcji i planów rozwoju budowy infrastruktury i zastosowa informatyki w gminie. Ponadto niniejsze Załoenia : okrelaj zakres prac infrastrukturalnych/funkcjonalnoci infrastruktury informatycznej wdraanej w ramach programu e-vita, systematyzuj wczeniejsze informacje o gminie/weryfikuj plany/propozycje samorzdu przedstawione na etapie wizyt studyjnych, okrelaj zakres kontynuacji działa (zwizanych ze wspomaganiem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy za pomoc informatyki), moliwych do realizacji z wykorzystaniem rodków UE potencjalnie dostpnych dla samorzdu, organizacji pozarzdowych i przedsibiorstw. strona 6

7 1.3 Zadania gminy Gmina jest podstawow jednostk samorzdu terytorialnego. 1 Do zakresu jej działania nale wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeone ustawami na rzecz innych podmiotów. 2 Naley do nich równie zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorzdowej tworzonej przez mieszkaców gminy. Szeroko pojta informatyzacja gminy nie jest jednak objta katalogiem zada własnych gminy. 3 Informatyka jest bowiem jedynie narzdziem do realizacji zada gminy. Informatyzacja jest wic procesem zastosowania i wdroenia narzdzi teleinformatycznych do realizacji zada własnych gminy. Inaczej mówic, informatyzacja jest jedynie narzdziem do realizacji przyjtej strategii. Dlatego te niniejsze załoenia do strategii informatyzacji gminy naley traktowa jedynie jako jeden z programów funkcjonalnych wypracowanych na podstawie strategii rozwoju gminy Cekcyn. 1.4 Strategie rozwoju Posiadanie przez gmin strategii rozwoju (społeczno-gospodarczego) nie jest usankcjonowane prawnie. Ustawowo przewidziano jedynie opracowanie narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz strategii rozwoju województwa. 4 Wynika to z faktu, i uznaje si, e gmina jest jednostk zbyt mał, by konieczne było opracowywanie dla niej strategii rozwoju. Do właciwoci rady gminy naley jednak uchwalanie programów gospodarczych. 5 Program, ze swej natury, jest dokumentem bardziej szczegółowym wyznaczajcym działania, które maj zosta podjte w krótszej perspektywie czasowej. Programy gospodarcze gmin mog stanowi uszczegółowienie strategii rozwoju województw. Mówic wic o strategii rozwoju gminy naley mie na myli dokument wynikajcy ze strategii rozwoju województwa, którego przygotowanie nie jest obowizkowe w wietle prawa, lecz ley w interesie gminy. Strategia wana jest te przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Kady projekt musi posiada swoje tło i uzasadnienie. Projekt musi wynika z planowanych kierunków rozwoju i słuy realizacji okrelonych celów, które powinny by zapisane w strategii lub innym dokumencie o podobnym charakterze. Dlatego wiele gmin decyduje si na przygotowanie własnych strategii rozwoju. Podobnie jest ze strategi informatyzacji nie jest ona wymagana do funkcjonowania gminy. Jednake strategia i cele w niej opisane mog stanowi dobre uzasadnienie dla projektów dofinansowywanych np. w ramach działania 1.5 przewidzianego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Strategia informatyzacji powinna by zgodna ze strategi regionaln: Wsparcie z EFRR powinno by zdeterminowane strategi rozwoju społeczestwa informacyjnego w regionie. Co wicej, [informatyczne] projekty infrastrukturalne musz by zgodne z celami regionalnego rozwoju gospodarczego tj. wzrostu gospodarczego, konkurencyjnoci regionu tak samo jak równowagi działa gospodarczych. Odosobnione projekty nie powinny otrzymywa wsparcia. Powinny by one ponadto powizane z innymi działaniami zorientowanymi na rozwój nowych aplikacji i usług. 1 por. art. 164, ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2 por. art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) 3 por. art. 7, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.w.) 4 por. ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. nr 48, poz. 550) 5 por. art. 18, ust 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.w.) strona 7

8 Jako cz strategii, projekty infrastrukturalne powinny zosta oparte na analizie potrzeb regionalnych i szans zidentyfikowanych w konsultacji z partnerami społecznymi i gospodarczymi, przy uwzgldnieniu specyficznych ekonomicznych i instytucjonalnych warunków jak równie obecnie funkcjonujcej infrastruktury (tj. przegldu istniejcej infrastruktury przed planowaniem nowych inwestycji) Obraz i zasoby gminy Gmina Cekcyn ley w Borach Tucholskich nad jez. Wielkim Cekcyskim, w powiecie tucholskim, woj. kujawsko-pomorskie. Ssiednimi gminami s: od północy liwice, od wschodu Osie (pow. wiecki), Lniano (pow. wiecki), od południa Lubiewo, od zachodu Gostycyn, Tuchola. Poza Cekcynem w gminie jest 13 wsi sołeckich: Brzozie, Iwiec, Krzywogoniec, Ludwichowo, Małe Gacno, Nowy Sumin, Ostrowo, Wielkie Budziska, Trzebciny, Wysoka, Zalesie, Zdroje, Zielonka. 2.1 Specjalno gminy Cekcyn jest gmin len, gdy 69% jej obszaru porastaj Bory Tucholskie i typowo rolnicz, gdy nie ma na jej terenie wikszych zakładów przemysłowych, cho na terenie gminy przewaaj słabe, kwane gleby. Prawie połowa mieszkaców gminy zatrudniona jest w zakładach zwizanych z gospodarka len. W gminie jest za to stosunkowo mało firm handlowych, co jest zjawiskiem do nietypowym. Specjalnoci gminy s czyste lasy i jeziora. Gmina pokłada due nadzieje w rozwoju turystyki oraz zwikszeniu aktywnoci organizacji pozarzdowych z wykorzystaniem technik informacyjnych. 2.2 Dane statystyczne powierzchnia gminy ogółem [ha] powierzchnia gruntów rolnych [ha] powierzchnia gruntów lenych [ha] powierzchnia gruntów przemysłowych [ha] 24 liczba sołectw 14 liczba mieszkaców ogółem liczba mieszkaców na terenach wiejskich liczba mieszkaców na terenie miast 0 liczba mieszkaców w wieku do 25 lat liczba mieszkaców w wieku od 25 do 50 lat liczba mieszkaców w wieku powyej 50 lat Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków wdraania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej, Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Bruksela, , SEC(2003)895 strona 8

9 2.3 Dane gospodarcze liczba podmiotów gospodarczych działajcych w gminie 275 liczba gospodarstw rolnych w gminie Budet gminy w roku 2004 dochody wydatki 2.5 Wydatki na informatyk w roku 2004 w urzdzie gminy w edukacji zł zł zł zł 2.6 Budet zadeklarowany w programie e-vita Gmina zadeklarowała własny wkład gotówkowy na rozbudow infrastruktury sieciowej zgonie z programem e-vita w wysokoci 10% kosztów budowy sieci. Ponadto gmina zobowizuje si do pokrycia kosztu adaptacji pomieszcze wietlicowych na potrzeby utworzenia punktów informatycznych (zabezpieczenia, ubezpieczenie itp.) w szacunkowej wysokoci do ,- zł. Inne zasoby zadeklarowane jako wkład do programu to: przeszkolona kadra pracownicza, sala z przeznaczeniem na szkolenia, komputery z dostpem do Internetu, pomoc logistyczna, rozpowszechnienie informacji o programie w mediach lokalnych. 2.7 Partnerzy programu e-vita Urzd Gminy zaprosił do realizacji programu e-vita 12 partnerów, w tym: 5 instytucji publicznych, 1 organizacj pozarzdow i 6 podmiotów gospodarczych: Sektor publiczny 1. Gimnazjum w Cekcynie 2. Szkoła Podstawowa w Cekcynie 3. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Iwcu 4. Szkoła Podstawowa w Zielonce 5. Przedszkole Gminne w Cekcynie Organizacje pozarzdowe 1. Towarzystwo Miłoników Ziemi Cekcyskiej (Cekcyn) Podmioty gospodarcze 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska (Cekcyn) 2. PPHU PRO-BIT mgr in. Piotr Mucha (Cekcyn) 3. Tartak Heban sp. z o. o. (Cekcyn) 4. TPPD S.A. Zakład Przemysłu Drzewnego (Wierzchucin) strona 9

10 5. Zakład Stolarski w Błdzimiu 6. Z.M.P. Marcinek (Iwiec) 2.8 Zasoby informacyjne W gminie znajduj si 1 gimnazjum, 3 szkoły podstawowe, 1 przedszkole posiadajce 5 oddziałów, Gminna Biblioteka Publiczna w Zelowie posiadajca 2 filie oraz Gminny Orodek Kultury w Cekcynie. 3. Rynek na którym działa gmina Gmina, postrzegana jako podmiot gospodarczy, wiadczcy usługi swoim klientom, działa w pewnym otoczeniu stanowicym jej rynek. Składa si on z klientów, udziałowców, konkurentów i partnerów (sojuszników). 3.1 Klienci i udziałowcy Jak w kadej gminie klientami gminy Cekcyn s wszyscy jej mieszkacy i wszystkie podmioty gospodarcze działajce na jej terenie. Klientami gminy s równie instytucje publiczne w niej zlokalizowane. Gmina posiada równie klientów zewntrznych (okazjonalnych), takich jak turyci i inwestorzy. Włacicielami (udziałowcami) gminy s wszystkie osoby fizyczne w niej zameldowane oraz wszystkie podmioty gospodarcze posiadajce siedzib na terenie gminy i płacce podatki w gminie. 3.2 Konkurencja Konkurencj dla gminy stanowi inne gminy ubiegajce si o te same pienidze (dotacje, subwencje, granty, turystów, inwestorów itp.). Konkurencj na rónych polach mog stanowi róne gminy. Dla gminy Cekcyn główn konkurencj stanowi inne gminy połoone w Borach Tucholskich, w tym gmina Tuchola, z którymi Cekcyn konkuruje na polu turystyki. 3.3 Sojusznicy Sojusznikami dla gminy s wszystkie te jednostki samorzdu terytorialnego, które wraz z gmin realizuj wspólne przedsiwzicia. S to zazwyczaj gminy ssiednie, powiat, województwo oraz gminy partnerskie za granic. Dla gminy Cekcyn partnerami s: gminy Tuchola i Ksowo, z którymi realizowane s wspólne projekty np. w zakresie składowania odpadów, pozostałe gminy ocienne, z którymi realizowane s wspólne projekty np. w zakresie gospodarki ciekowej, powiat tucholski (comiesiczne spotkanie ze starostwem), Urzd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 4. Wizja gminy Wizja jest obrazem, modelem przyszłoci gminy, któr jej mieszkacy i władze chc wykreowa. 7 Aby zakreli wizj gminy Cekcyn za lat osobno zbadane zostały potrzeby i pomysły młodziey i dorosłych: 4.1 Wizja młodziey Główn bolczk młodziey w gminie Cekcyn jest brak ciekawej oferty na spdzanie wolnego czasu. Brak równie miejsc spotka dla młodziey, którymi s obecnie przystanki 7 por. Krzysztof Obłój, Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, str. 38 strona 10

11 autobusowe. Bezrobocie jest postrzegane jako zagroenie, gdy nawet dla aktywnej młodziey dojazd do Torunia (92 km), Bydgoszczy (70 km), czy innego duego miasta przy obecnej infrastrukturze transportowej stanowi powan barier. Młodzie w swej wizji wskazała na nastpujce elementy: zwalczanie bezrobocia tworzenie nowych miejsc pracy, organizacj wolnego czasu młodziey organizacja kursów i szkole, stworzenie kółek zainteresowa/dyskusyjnych, szkółek sportowych i druyn harcerskich, popraw infrastruktury kultury i sportu remont Gminnego Orodka Kultury, stworzenie Centrum Wolontariatu, poprawa infrastruktury sportowej, budowa szlaków rowerowych, współprac midzynarodow wymiana z młodzie z innych krajów, modernizacj gminy, w tym zapewnienie dostpy do Internetu we wszystkich miejscach gminy. 4.2 Wizja dorosłych W deniach dorosłych mieszkaców gminy, Cekcyn ma by w przyszłoci gmin, w której w zrównowaony, nie zakłócajcy równowagi rodowiskowej rozwija si turystyka napdzana aktywnoci mieszkaców, agroturystyk, imprezami kulturalnymi i dostpem do technik informacyjnych. Mieszkacy gminy zatrudnieni bd w brany turystycznej, instytucjach kultury lub w przemyle drzewnym. Marka niektórych wyrobów produkowanych w gminie bdzie rozpoznawalna i uznana na rynku regionalnym i krajowym (np. Chleb Borowiacki). Stopa bezrobocia zmaleje, i wikszo wykształconej młodziey powróci do gminy po zakoczeniu nauki w szkołach wyszych. 4.3 Główne elementy wizji Jako główne elementy wizji wskazano: rozwój turystyki, lepsz infrastruktur, dobr edukacj i aktywno społeczn mieszkaców gminy. 5. Misja gminy Na podstawie wizji sformułowano misj gminy. Jest ona lapidarnym sformułowaniem wizji po to, by mona było łatwo okreli cele, które gmina chce osign. Zgodnie z najlepszymi praktykami misja ma motywujcy i wrcz marzycielski charakter 8, lecz jest zarazem moliwa do osignicia. Okrela ona cel istnienia i działalnoci gminy. Misja gminy Cekcyn brzmi: Cekcyn czysta, lena gmina obywatelska; prne centrum turystyki i kultury z bogat całoroczn ofert; wspólnota ludzi wiatłych, odpowiedzialnych i przedsibiorczych, aktywnych kulturalnie i społecznie. Z tak sformułowan misj zgodzili si wszyscy uczestnicy warsztatu strategicznego przeprowadzonego w gminie w dniu Pozostaje wierzy, e misja zjednoczy mieszkaców gminy do jej realizacji. Rozwój gminy jest bowiem w interesie wszystkich mieszkaców i nie moe by zadaniem samym w sobie, postawionym jedynie jej władzom. Wspólna misja pozwala [nawet] ludziom, którzy sobie nie ufaj, współpracowa, bowiem tworzy ona wspóln tosamo. 9 8 Krzysztof Obłój, op. cit., str Peter M. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, DoubleDay, New York 1989, str. 208 strona 11

12 6. Analiza otoczenia informatyzacji gminy (PEST) Ze wzgldu na ograniczenia czasowe analiz otoczenia politycznego, ekonomicznego, społecznego i technicznego (analiz PEST) informatyzacji gminy przeprowadzono w sposób skrótowy. Skupiono si na otoczeniu politycznym i społecznym, gdy pozostałe otoczenia s podobne we wszystkich gminach. 6.1 Otoczenie polityczne Podstaw otoczenia politycznego informatyzacji powinna by ustawa o informatyzacji działalnoci niektórych podmiotów realizujcych zadania publiczne. Niestety nad projektem tej ustawy Sejm RP pracuje ju od przeszło roku i nie wiadomo, kiedy w kocu uda mu si j uchwali. Cele zwizane z informatyzacj pastwa zawarte zostały w przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , przyjtej przez Rad Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 r. Wród szesnastu celów strategicznych, jako priorytetowe wymieniono: (A1) powszechny szerokopasmowy dostp do internetu dla szkół, (B1) budowa platformy usługowej dla administracji publicznej Wrota Polski, (B4) rozwój polskich treci w internecie, (C1) powszechn edukacj informatyczn. Z punktu widzenia niniejszych Załoe istotne s dodatkowo nastpujce cele: (A2) szerokopasmowy dostp do internetu dla administracji publicznej, (A3) infrastruktura dostpu do internetu publiczne punkty dostpu w kadej gminie, (B5) nauczanie na odległo, (B6) usługi medyczne na odległo, (B7) handel elektroniczny. Programem funkcjonalnym strategii informatyzacji RP, zgodnie z wymienionym wyej celem B2 jest dokument Wrota Polski Wstpna koncepcja projektu, Komitet Bada Naukowych, 11 grudnia 2002 r., prezentujcy załoenia do budowy zintegrowanego systemu informatycznego umoliwiajcego wiadczenie usług publicznych poprzez sie internet. Jak wynika z tytułu, dokument ten nie doczekał si jeszcze wersji ostatecznej. Za inny program funkcjonalny strategii informatyzacji RP, zgodnie z wymienionymi wyej celami A2 i A3, uznana moe zosta Narodowa strategia rozwoju dostpu szerokopasmowego do Internetu na lata opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a przyjta przez Rad Ministrów w dniu 23 grudnia 2003 r. Wród czterech działa strategicznych przewidzianych w niej dla administracji rzdowej (działanie A2) wymieniono inwestycje polegajce na budowie szerokopasmowej infrastruktury dostpowej w latach Jako podmioty odpowiedzialne za realizacj tego działania wskazano m. in. jednostki samorzdu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarzdowe i instytucje publiczne. W opisie działania napisano wprawdzie, e na potrzeby realizacji przedmiotowej Strategii planowane jest wykorzystanie istniejcej infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów i innych przedsibiorstw telekomunikacyjnych oraz struktur organizacyjnych przedsibiorstw realizujcych zadania publiczne (np. Poczta Polska, szkoły biblioteki), ale w dalszej czci dokumentu wskazuje si, e: Kluczow rol w zapewnieniu dostpu szerokopasmowego do Internetu pełni administracja samorzdowa. Dobre wykorzystanie rodków strona 12

13 budetowych oraz funduszy strukturalnych pozwoli rozwin regionaln infrastruktur telekomunikacyjn dla potrzeb społeczestwa informacyjnego oraz wzmocni konkurencyjno i atrakcyjno regionów. Promocja dobrych rozwiza oraz zachty inwestycyjne dla przedsibiorstw umoliwi dalszy rozwój dostpu szerokopasmowego. Samorzdy powinny take wykorzysta przedsibiorstwa komunalne w zakresie dostpu szerokopasmowego do Internetu traktujc t usług jak realizacj własnego zadania publicznego tak, jak zapewnienie mieszkacom dostpu do wody czy prdu. Istotn rol mog odegra samorzdy na szczeblu lokalnym jako właciciele infrastruktury telekomunikacyjnej którzy, dysponujc fizycznymi zasobami telekomunikacyjnymi (jak np. kanalizacja teletechniczna, kable, maszty itp.), stworz baz dla rozwoju nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Szczegółowym programem działa implementujcym t strategi jest program Upowszechnienie szerokopasmowego dostpu do Internetu na lata przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjty przez Rad Ministrów w dniu 31 sierpnia 2004 r. O budowie nowej infrastruktury w terenach wiejskich i sposobie jej wykorzystania napisano w nim: Stworzenie infrastruktury na potrzeby dostpu do Internetu obejmie budow nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym infrastruktury podstawowej tj. kanalizacji teletechnicznej, rurocigów kablowych midzy miastami oraz wiey, słupów i masztów. Naczelnymi wyznacznikami sposobu budowy infrastruktury bd: rodzaj dostpu, rozkład geograficzny potencjalnych klientów obecnie i w perspektywie min. 3 lat, kalkulacje ekonomiczne i moliwoci finansowe uczestników przedsiwzicia. Budowana infrastruktura powinna uzupełnia ju istniejc, w szczególnoci w miejscach o jej niszym nasyceniu (tereny wiejskie, małe miejscowoci i miasta). Dotyczy to przede wszystkim kanalizacji teletechnicznej, bdcej obecnie dobrem deficytowym. Kanalizacja teletechniczna powinna by budowana nadmiarowo tak, by moliwe było wydzierawianie jej samej bd prowadzonych w niej włókien wiatłowodowych, podmiotom zajmujcym si dostarczaniem szerokopasmowego dostpu do Internetu i innych usług telekomunikacyjnych. Wskazano, e budowa infrastruktury i przekazywanie jej operatorom jest zgodne z priorytetami wykorzystania rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wskazanymi w Przewodniku w sprawie kryteriów i warunków wdraania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej, który jest dokumentem roboczym Komisji Europejskiej. Istotnym elementem otoczenia informatyzacji w gminie Cekcyn jest równie strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (Bogusław Stroszejn z zespołem, Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego t. III Wizja rozwoju do 2010 roku oraz t. IV Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, Zarzd Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Toru, lipiec 2000), której elementem jest regionalna strategia innowacji ( Regionalna strategia innowacji województwa kujawsko-pomorskiego, Zarzd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toru 2001). strona 13

14 Celem nadrzdnym strategii rozwoju województwa jest poprawa konkurencyjnoci regionu i podniesienie poziomu ycia mieszkaców przy respektowaniu zasad zrównowaonego rozwoju. Ma on zosta osignity przez podniesieni poziomu wykształcenia mieszkaców województwa (w tym rozwój edukacji na odległo z wykorzystaniem Internetu ) oraz rozbudow infrastruktury telekomunikacyjnej. W strategii załoono budow wojewódzkiej sieci teleinformatycznej: Moliwo wszechstronnego dostpu do informacji umoliwi wojewódzka sie informatyczna oparta na technologii wiatłowodowej przy wykorzystaniu istniejcej ju sieci naukowej Torunia i Bydgoszczy. Sie ta bdzie wykorzystana do: tworzenia i udostpniania lokalnych zasobów informacyjnych, budowy partnerstwa pomidzy władzami samorzdowymi a lokalnymi społecznociami i mediami, wspierania aktywnoci małych i rednich przedsibiorstw oraz organizacji pozarzdowych, promocji jednostek samorzdowych województwa. Działania te stanowi bd podstaw budowy nowoczesnego społeczestwa informatycznego. Dlatego w ramach rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa strategia zakłada wyposaenie szkół podstawowych i gimnazjów w pracownie komputerowe z dostpem do Internetu oraz wprowadzenie zaj z informatyki i nauk korzystania z Internetu zarówno dl młodziey, jak i dla dorosłych. Kolejnym elementem rozwoju wsi jest w niej modernizacja i rozwój sieci telekomunikacyjnych włczajc w to szerokopasmowy dostp do Internetu. Zaproponowano równie zbudowanie systemu informatycznego majcego wspomaga modernizacj i restrukturyzacj przetwórstwa rolno-spoywczego oraz jego marketing. W regionalnej strategii innowacji jako działania innowacyjne wskazano m. in. działania majce na celu budow społeczestwa informacyjnego, które podzielono na pi bloków: przygotowanie mieszkaców do przemian zwizanych z tworzeniem społeczestwa informacyjnego, zapewnienie powszechnego dostpu do usług teleinformatycznych. nowe metody i formy pracy, modyfikacj działa administracji publicznej, inne formy działa (w tym rozwój telemedycyny, tworzenie bibliotek i muzeów cyfrowych, budowa regionalnej infrastruktury kluczy publicznych, utworzenie Centrum Logistycznego Rynku Hurtowego, zastosowanie informatki do zarzdzania w sytuacjach kruzysowych itp.) Zaplanowano w nich m. in. wprowadzenie nauczania informatyki we wszystkich typach szkół, przeszkolenie nauczycieli, utworzenie pracowni internetowych we wszystkich placówkach owiatowych, opracowanie i wdroenie systemu kształcenia ustawicznego zwizanego z zastosowaniem teleinformatyki w działalnoci gospodarczej, tworzenie Lokalnych Akademii Informatycznych (program Starostwo Powiatowe w Chełmnie), upowszechnienie Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL European Computer Driving Licence), utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Informatycznej (na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), budow regionalnej, szerokopasmowej szkieletowej sieci teleinformatycznej, z wzłem w kadym miecie powiatowym i podłczenie do niej wszystkich instytucji publicznych, utworzenie w kadej gminie telecentrum, które ma stanowi orodek publicznego dostpu do usług teleinformacyjnych, podłczenie do sieci regionalnej, wspieranie rozwoju gospodarki strona 14

15 elektronicznej (e-business) i pracy zdalnej (telepracy), wykorzystanie informatyki w urzdach administracji samorzdowej. Naley zauway, e władze województwa s bardzo aktywne, a opisane w regionalnej strategii innowacji działania s w realizowane. Zarzd Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy utworzyły m. in. Kujawsko-Pomorsk Sie Informacyjn sp. z o. o. (KPSI która złoyła wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE regionalnej, wiatłowodowej sieci teleinformatycznej. Z wstpnych informacji wynika, e wniosek został zaakceptowany. Strategia innowacji jest obecnie aktualizowana (patrz: a jej nowa wersja ma by dostpna pod koniec roku Wiadomo ju jednak, e rozwój społeczestwa informacyjnego bdzie stanowił jeden z waniejszych punktów tego dokumentu. Konstruujc strategi informatyzacji gminy Cekcyn naley oczywicie bra pod uwag strategi rozwoju gminy (Roman Dysarz, Adam Staczyk, Julian Ziemkowski, Strategia rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Ksowo, Lubiewo, liwice, Tuchola oraz powiatu tucholskiego, Kujawsko-Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, ), w której jednak informatyzacj zupełnie pominito. Przy gminie Cekcyn wspomniano jedynie o rozwoju sieci telekomunikacyjnej. Podobnie brak odniesie do rozwoju teleinformatyki w powiatowym programie rozwoju lokalnego ( Program rozwoju lokalnego powiatu tucholskiego na lata , Tuchola, wrzesie 2004 r.), cho jest on dokuemntem stosunkowo wieym. Jednymi z elementów (programów funkcjonalnych) strategii informatyzacji gminy Cekcyn powinny by: rozbudowa infrastruktury sieciowej w gminie, umoliwienie mieszkacom załatwiania spraw urzdowych zdalnie, poprzez sie (e-urzd) oraz zastosowanie narzedzi informatycznych do rozwoju lokalnej przedsibiorczoci (e-business) i kultury, zgodnie z załoeniami do informatyzacji gminy (Marek Kujawa, Główne załoenia informatyzacji gminy Cekcyn (wdroenia IT) na lata projekt, bez daty). Strategia informatyzacji gminy powinna jednak opiera si na głbszej analizie potrzeb i moliwoci zastosowa narzdzi informatycznych. Powinna ona równie zosta poddana szerszym konsultacjom społecznym i zosta oficjalnie przyjta. Wspomniane załoenia do informatyzacji gminy nosz cechy dokumentu autorskiego. 6.2 Otoczenie ekonomiczne Gmina Cekcyn jest niewielk gmin len w której nie ma duych zakładów przemysłowych, cechuje si stosunkowo niewielkim odsetkiem firm zajmujcych si handlem i usługami, a podstawowym ródłem dochodów mieszkaców gminy jest działalno zwizana z przemysłem drzewnym. W gminie rozwija si mała przedsibiorczo i gospodarstwa agroturystyczne. Du barier dla procesu informatyzacji stanowi wic wysoki koszt sprztu komputerowego oraz usług telekomunikacyjnych. Infrastruktura telekomunikacyjna na terenie gminy jest słabo rozwinita, a pokrycie terenu (69% powierzchni gminy pokrywaj lasy) utrudnia jej rozbudow, powodujc e konieczne do poniesienia s znaczne nakłady. 6.3 Otoczenie społeczne Podstawowymi problemami społecznymi zwizanymi z procesem informatyzacji s zwykle brak umiejtnoci posługiwania si narzdziami teleinformatycznymi oraz brak zaufania i wiary w bezpieczestwo danych. Nie zaadresowanie tych problemów moe prowadzi do wykluczenia czci społecznoci z uczestnictwa w yciu nowoczesnego społeczestwa strona 15

16 informacyjnego. Dlatego tak wana rol w programie e-vita odgrywaj zakrojone na szerok skal szkolenia. Społeczno lokalna w gminie Cekcyn jest stosunkowo dobrze zorganizowana, cho brakuje organizacji młodzieowych. Dla powodzenia procesu informatyzacji kluczowa jest współpraca i odpowiednia komunikacja pomidzy wszystkimi partnerami w gminie co w tym przypadku akurat wydaje si łatwe do osignicia. Naley uwaa jednake, by nie doprowadzi do wykluczenia z lokalnej społecznoci grup mniej wykształconych lub z innych powodów niezdolnych do pełnej partycypacji w rozwoju społeczestwa informacyjnego. 6.4 Otoczenie techniczne Proces informatyzacji we wszystkich gminach napotyka na te same problemy i kwestie techniczne. Polska korzysta z dobrodziejstwa skoku technologicznego spowodowanego zapónieniem rozwojowym, który umoliwia (w miar posiadanych rodków finansowych) stosowanie najnowoczeniejszych rozwiza, bez potrzeby integracji starych systemów w celu maksymalnej ochrony poniesionych wczeniej nakładów inwestycyjnych. Niemniej jednak bardzo słabo rozwinita infrastruktura telekomunikacyjna jest powanym problemem i barier procesu informatyzacji. Program e-vita adresuje włanie ten problem, oferujc radiow sie dostpow moliwie duej liczbie mieszkaców gminy. Naley przy tym pamita, e ze wzgldu na szybki rozwój techniki systemy teleinformatyczne ulegaj szybkiej deprecjacji i wymagaj okresowej wymiany. Nakłady inwestycyjne za powoduj konieczno ponoszenia nakładów na utrzymanie systemów w latach nastpnych. 7. Analiza SWOT Przewaga strategiczna gminy nad innymi gminami polega na tym, aby by bardziej atrakcyjnym partnerem ni inne gminy. Najprostszym przykładem takiej strategicznej przewagi jest unikalny zasób lub usługa albo te wyrobiona marka. W gminie Cekcyn zasobem takim s lasy i jeziora oraz istniejce gospodarstwa agroturystyczne i pensjonaty. Podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych w gminie w dniu przeprowadzono skrócon analiz SWOT silnych i słabych stron gminy oraz szans i zagroe wystpujcych w otoczeniu gminy lub od niej niezalenych (strengths, weaknesses, opportunities and threats). Analiz przeprowadzono łcznie dla wszystkich obszarów funkcjonowania gminy, bez podziału na główne obszary aktywnoci. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli na nastpnej stronie. strona 16

17 Analiza potencjału (SWOT) dla gminy Cekcyn: Strengths (wewntrzna siła, mocne strony) dua aktywno społeczna atrakcyjne połoenie walory krajobrazowe aktywne, przychylne władze wiadomo ekologiczna organizacje pozarzdowe dua liczba podmiotów gospodarczych lasy jeziora brak dróg krajowych Chleb Borowiacki przemysł leny aktywna młodzie patriotyzm lokalny miejsce na kultur Opportunities (zewntrzne moliwoci) postpujce odburaczenie fundusze pomocowe UE wypromowanie marki cekcyskiej (Cekcyn Bory Tucholskie) rozwój agroturystyki rozwój Internetu rozwój oferty kulturalnej wydłuenie sezonu turystycznego rozwój lenych tras rowerowych kursy jzykowe Weaknesses (wewntrzna słabo, słabe strony) słaba aktywno grup (cigło) kiepska infrastruktura transportowa wysokie bezrobocie słaba baza turystyczna mała aktywno pozalekcyjna w szkołach kiepska komunikacja publiczna zły stan dróg brak dróg krajowych kiepska infrastruktura teleinformatyczna niedostateczna informacja turystyczna rozproszone osadnictwo słabe zaplecze sportowe krótki sezon turystyczny kiepska infrastruktura handlowa słaba infrastruktura gastronomiczna Threats (zewntrzne zagroenia) likwidacja połcze kolejowych dekoniunktura na rynku drzewa odpływ młodych ludzi do miast zbyt duo turystów brak turystów klimat/pogoda brak komunikacji szara strefa Sama analiza potencjału gminy nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, jakie działania powinna podejmowa gmina by poprawi swoj przewag konkurencyjn nad innymi gminami. Naley tu pamita, e inne gminy te podejmuj takie działania, wic nie wystarczy dy do zachowania dotychczasowej pozycji, gdy za par lat moe si ona okaza zbyt słaba i niekonkurencyjna. Dlatego na podstawie danych zebranych w powyszej tabeli okrelone zostały przykładowe kierunki działa, które powinna podj gmina w celu: wykorzystania szans tam, gdzie bdzie to stosunkowo łatwe zwaajc na silne strony gminy w celu przewagi konkurencyjnej nad innymi gminami (ofensywa), wzmocnienia słabych stron gminy, wykorzystujc pojawiajce si szanse, minimalizacji zagroe z wykorzystaniem silnych stron gminy, zabezpieczenia si przed zagroeniami tam, gdzie s one najpowaniejsze zwaywszy słabe strony gminy (defensywa). Wyniki analizy przedstawiono w tabeli na nastpnej stronie. strona 17

18 Macierz działa (TOWS) dla gminy Cekcyn: Opportunities (zewntrzne moliwoci) postpujce odburaczenie fundusze pomocowe UE wypromowanie marki cekcyskiej (Cekcyn Bory Tucholskie) rozwój agroturystyki rozwój Internetu rozwój oferty kulturalnej wydłuenie sezonu turystycznego rozwój lenych tras rowerowych kursy jzykowe Threats (zewntrzne zagroenia) likwidacja połcze kolejowych dekoniunktura na rynku drzewa odpływ młodych ludzi do miast zbyt duo turystów brak turystów klimat/pogoda brak komunikacji szara strefa Strengths (wewntrzna siła) dua aktywno społeczna atrakcyjne połoenie walory krajobrazowe aktywne, przychylne władze wiadomo ekologiczna organizacje pozarzdowe dua liczba podmiotów gospodarczych lasy jeziora brak dróg krajowych Chleb Borowiacki przemysł leny aktywna młodzie patriotyzm lokalny miejsce na kultur (siła i moliwoci) edukacja współpraca w obrbie Borów Tucholskich kampania PR promocja w mediach wypromowanie Nocnych misteriów nadjeziornych pozyskiwanie rodków finansowych przez organizacje pozarzdowe promocja gminy przez Internet (siła i zagroenia) przetwarzanie drewna elastyczno produkcji kształtowanie tosamoci gminy edukacja gospodarcza młodziey budowa wiadomoci lokalnej Weaknesses (wewntrzna słabo) słaba aktywno grup (cigło) kiepska infrastruktura transportowa wysokie bezrobocie słaba baza turystyczna mała aktywno pozalekcyjna w szkołach kiepska komunikacja publiczna zły stan dróg brak dróg krajowych kiepska infrastruktura teleinformatyczna niedostateczna informacja turystyczna rozproszone osadnictwo słabe zaplecze sportowe krótki sezon turystyczny kiepska infrastruktura handlowa słaba infrastruktura gastronomiczna (słabo i moliwoci) edukacja tworzenie cieek narciarskich tworzenie wypoyczalni sprztu turystycznego organizacja kuligów bryczki, riksze standaryzacja kwater utworzenie koła kwaterodawców i bazy kwater obsługa rezerwacji przez Internet rozwój gastronomii, handlu, targ, bazar zdalne zakupy e-urzd (słabo i zagroenia) rozwój sieci informatycznej w gminie tworzenie miejsc pracy aktywizacja gospodarcza egzekwowanie prawa aktywizacja szkół działania pozalekcyjne kółka zainteresowa rozwój sportu rozwój przetwórstwa rolnego Macierz TOWS pozwala na okrelenie jedynie pewnych kierunków działa. Dalej wskazano cele, które gmina chce osign. 8. Cele strategiczne gminy Cele strategiczne okrelaj, co konkretnie gmina chce osign w kolejnych okresach. S one kamieniami milowymi na drodze, prowadzcej do realizacji wizji gminy i odzwierciedlaj decyzj dotyczc sposobu wykorzystania przewagi strategicznej w walce z konkurencj ze strony innych gmin. Wszystkie cele strategiczne powinny by: konkretne, mierzalne, osigalne, istotne, strona 18

19 okrelone w czasie. W jzyku angielskim ten zestaw cech okrela si skrótowcem SMART (specific, measurable, attainable, relevant, time bound), który wskazuje, e tylko cele posiadajce wszystkie wymienione cechy s celami mdrymi. Na podstawie kierunków działa wskazanych w macierzy TOWS wybrano wic tylko takie cele, które daje si konkretnie opisa, s moliwe do osignicia w okrelonym czasie (w naszym przypadku do roku 2007), s istotne z punktu widzenia realizowanej misji gminy i daje si zmierzy jak daleko jestemy od ich osignicia. W poniszej tabeli zestawiono cele i wskaniki ich pomiaru. W pełnej wersji strategii naleałoby wskaza, jak maj by dokonywane pomiary i kto powinien je wykonywa. Biznesowe/Turystyczne Edukacyjne/Społeczne Cele wypromowanie gminy (w tym rzecznik gminy) Wskaniki liczba artykułów (pozycji w mediach) liczba wej na portal gminy rozpoznawalno marki liczba zestandaryzowanych gospodarstw agroturystycznych liczba turystów/goci rozwój turystyki i standaryzacja kwater liczba łóek liczba rezerwacji dokonanych przez Internet liczba punktów gastronomicznych długo sezonu liczba podmiotów gospodarczych w gminie łczny obrót podmiotów gospodarczych w gminie rozwój przedsibiorczoci liczba podmiotów w grupach producenckich liczba miejsc pracy podniesienie jakoci kształcenia liczba osób koczcych szkoły rednie i wysze liczba inicjatyw poszerzenie oferty edukacyjnej (w tym liczba zaj pozalekcyjnych kształcenie ustawiczne) liczba uczestników liczba liderów liczba zaj/kursów aktywizacja wietlic wiejskich (w tym dostp liczba uczestników zaj do Internetu) liczba korzystajcych z Internetu liczba inicjatyw liczba uczestników aktywnych aktywizacja społeczna (utrzymanie) liczba liderów liczba odbiorców liczba miejsc rozwój centrów kultury bycia liczba korzystajcych liczba dyscyplin rozwój sportu instruktorów uczestników liczba pojemników na mieci na gospodarstwo ilo odpadów segregowanych zwikszenie wiadomoci ekologicznej liczba akcji ekologicznych liczba dzikich wysypisk Administracyjne sprawna administracja poziom zadowolenia mieszkaców z usług strona 19

20 Infrastrukturalne rozwój infrastruktury % gospodarstw z wod, kanalizacj, dostpem do Internetu, telefonu, itp. Charakterystyczne jest, e wród strategicznych celów rozwojowych gminy Cekcyn brak celów zwizanych z rozwojem rolnictwa, gdy rolnictwo nie jest priorytetem gminy. 9. Priorytetowe dziedziny zastosowa informatyki w gminie Po wybraniu celów strategicznych okrelono, które z nich daje si realizowa przy pomocy rozwiza teleinformatycznych. Dokonano tego za pomoc listy proponowanych obszarów zastosowa IT w gminie (dokumentu autorskiego firmy Infovide S.A. patrz załcznik nr 4. do niniejszych Załoe ). W poniszym zestawieniu wskazano ile osób wskazywało na poszczególne cele, jako priorytetowe obszary zastosowa teleinformatyki podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych w gminie w dniu EDUKACJA (11) Działania: Portal: podnoszenie kwalifikacji mieszkaców (10) o promocja orodków rozwoju (biblioteki, szkoły, domy kultury) o zwikszenie i urozmaicenie oferty rozwoju dla młodziey (czas wolny, edukacja) o kształcenie ustawiczne dla dorosłych (podnoszenie kwalifikacji, reorientacja zawodowa) integracja lokalnych rodowisk owiatowych z odbiorcami ich oferty (1) Działania: popularyzacja inicjatyw społecznych (3) organizowanie lokalnej społecznoci z wykorzystaniem portalu gminy (1) wystpowanie o rodki z funduszy strukturalnych UE (2) Dzialania: powołanie internetowego centrum edukacji i przysposobienia zawodowego (1) o propagowanie nowych zawodów i umiejtnoci zawodowych oraz metod ich zdobywania o udostpnienie podrczników i poradników w formie elektronicznej o programy reorientacji zawodowej o edukacja zawodowa dla mieszkaców e-learning, kursy interaktywne POTENCJAŁ SPOŁECZNY (7) PRACA (2) Portal: strony WWW: regularna, aktualna informacja o inicjatywach społecznych, ogłoszenia o poszukiwaniu partnerów i sponsorów (1) Portal: kontakty z porednikami pracy (1) strona 20

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo