RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA"

Transkrypt

1 RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu do kazania i sposobem rozwijania kazania ekspozycyjnego. Na tej sesji zastanowimy się nad różnymi rodzajami biblijnego zwiastowania. Chociaż może brakować im odpowiedniej mocy przekonywania i autorytetu dobrze przygotowanego i właściwie wygłoszonego kazania ekspozycyjnego, to jednak czasem są one bardziej odpowiednie dla jakiegoś zgromadzenia słuchaczy czy na jakąś szczególną okazję, a ponadto mogą one być czymś nowym i odświeżającym pod względem stylu. Przewidywalność zarówno pod względem formy jak i treści może przeszkadzać w komunikowaniu się. Tematem zwiastowania jest przekazywanie biblijnej prawdy w taki sposób, aby została ona usłyszana i wpływała na zmianę życia. Dlatego pomocne jest przy tym korzystanie z różnych form zwiastowania. I. Kazanie tekstowe Kazanie tekstowe to takie kazanie, w którym główne podziały pochodzą bezpośrednio z krótkiego tekstu Pisma Świętego. W przeciwieństwie do tego kazanie ekspozycyjne opiera się na dłuższym tekście biblijnym. W kazaniu

2 tekstowym tekst biblijny stanowi temat lub główne założenie kazania, a jego wewnętrzny podział wynika z tekstu, który wspiera lub rozwija ten temat. A. Przykład konspektu kazania tekstowego Temat lub tytuł: Boże posilenie dla zmęczonych Tekst: Izajasz 40,28-31 I. Jaki jest Bóg (w. 28) 1. On nigdy się nie zniechęca 2. On nigdy się nie męczy i nie ustaje 3. Jego mądrość jest niezgłębiona II. Co Bóg oferuje (ww. 29 i 30) 1. On daje siłę zmęczonemu 2. On pomnaża nasze siły III. Co Bóg chce dla nas dać (w. 31) 1. On daje nam siłę do wzniesienia się nad problemami (jak orły) 2. On pomaga nam biec i nie omdlewać 3. On pomaga nam iść i nie męczyć się B. Podstawowe zasady przygotowania tekstowego kazania

3 1. Tekstowy plan powinien koncentrować się na głównej myśli tekstu, a główny podział wynikać z podziału tekstu, aby w ten sposób wzmacniać i rozwijać temat. Przykład: Ciało ofiara (Rzymian 12,1-2) I. Motyw do ofiarowania: Wzywam was... przez miłosierdzie Boże II. Co ma być ofiarowane: abyście składali ciała swoje III. Warunki ofiarowania: jako ofiarę żywą... miłą Bogu IV. Obowiązek ofiarowania: taka winna być duchowa służba wasza 2. Główny podział wynika z prawd czy zasad zawartych w tekście biblijnym. 3. W danym tekście może być więcej tematów czy zagadnień, będzie to zależało od kaznodziei, ale tylko jeden główny temat powinien być przez niego rozwijany i pogłębiany w tym kazaniu. Przykład: Dwa tekstowe kazania na tekst Jana 3,16 Wielki dar Boży! Bóg daje nam życie wieczne! I. To dar miłości, Bóg tak umiłował I. Ten, który dał - Bóg II. To dar ofiarowany, On dał, bo kochał II. Dlaczego On dał bo ukochał III. Jest to wieczny dar... aby mieli życie III. Cena, jaką zapłacił dał swego Syna IV. Jest to dar uniwersalny... aby każdy IV. Nasz udział w nim - uwierzyć V. To dar uwarunkowany uwierzy V. Pewność jego posiadania nie zginie,

4 ale będzie miał życie wieczne 4. Główny podział powinien mieć logiczny lub chronologiczny porządek 5. Same słowa tekstu mogą stanowić główny podział planu kazania, jego części mają koncentrować się na jednej głównej myśli. 6. Kontekst, z którego pochodzi tekst, też musi być wzięty pod uwagę i ma odnosić się do tekstu. 7. Niektóre teksty zawierają porównania czy przeciwieństwa, trzeba zatem wskazać na ich celowe podobieństwa lub różnice. Np. w Ew. Mateusz 7 mówi się o budowaniu domu na piasku i na skale; Ps 1 porównuje osobę pobożną z bezbożną. C. Przykłady serii kazań tekstowych 1. Kazania na temat przypowieści Chrystusa 2. Kazania na temat cudów Chrystusa 3. Kazania na temat siedmiu słów Chrystusa na krzyżu 4. Kazania na temat powiedzeń Jezusa JAM JEST w Ewangelii Jana 5. Kazania na temat siedmiu listów z księgi Objawienia II. Kazanie tematyczne

5 Kazanie tematyczne charakteryzuje się tym, że jego poszczególne części koncentrują się raczej na temacie niż na samym tekście. W omawianych wcześniej kazaniach ekspozycyjnych czy tekstowych ich tematyka wynikała bezpośrednio z tekstu, natomiast temat kazania tematycznego nie zależy od jednego tekstu, opiera się on na wielu wybranych tekstach, które wspierają główny temat tego kazania. Temat kazania powinien być biblijnie uzasadniony, a wszystkie jego główne części muszą być solidnie wsparte przez tekst biblijne. A. Przykład konspektu kazania tematycznego Temat (Tytuł): Ataki szatana na rodzinę Cel: Rozpoznanie niektórych aspektów tego ataku (Ef. 6,10-18) I. Jego celem jest pożeranie (1 Ptr. 5,8, 9) II. Jego celem jest przesiewanie jak pszenicę (Łuk. 22,31-32) III. Jego metodą jest budowanie warowni (2 Kor. 10,3-5) IV. Jego celem jest prowadzenie do zniewolenia grzechem (2 Tym. 2,24-26) B. Podstawowe zasady w budowaniu kazań tematycznych 1. Jedność myśli Kazanie tematyczne zawiera nie wiele, lecz jeden główny temat. Cały konspekt musi ograniczać się do jednej, zawartej w temacie, głównej myśli i koncentrować się na celu samego poselstwa.

6 2. Pismo Święte jest głównym źródłem wszystkich tematów Pismo Święte porusza wszystkie aspekty ludzkiego życia i działalności. Objawia ono również Boże cele i Jego łaskę wobec ludzi w doczesności i w wieczności. A zatem Biblia posiada niewyczerpalne zasoby tematów, z których kaznodzieja może czerpać materiał dla tematycznych kazań, odpowiednich na każdą okazję i każde warunki, w jakich ludzie mogą się znaleźć. Przez ciągłe i uważne studium Słowa Bożego człowiek Boży wzbogaca swoją duszę drogocennymi skarbami Bożej prawdy. Jest wiele takich tematów jak: wpływanie na innych ku dobremu, jak Bóg wykorzystuje małe rzeczy, błędy dzieci Bożych, błogosławieństwa przychodzące przez cierpienie, skutki niewiary, fakty odnoszące się do modlitwy, znaczenie modlitwy, metody modlitwy, moc modlitwy, skutki modlitwy, kłamstwa szatana, zwycięstwa krzyża, cechy charakterystyczne chrześcijanina, chwała niebios, bogactwa chrześcijanina, moc Bożej miłości itp. 3. Wybór tematów Kaznodzieja zawsze musi przede wszystkim szukać przewodnictwa Pana. Wybór tematu kazania może zależeć od tego, że został on poproszony, aby dany temat poruszył albo jest to spowodowane specjalną okazją do wygłoszenia tego kazania. Specjalne sytuacje w zborze lub kalendarz (Wielkanoc, Boże Narodzenie itp.) mogą decydować o tym, jaki temat będzie odpowiednim do poruszenia w kazaniu.

7 C. Główne zasady w przygotowaniu konspektu tematycznego kazania 1. Główne punkty mają być ustawione w logicznym lub chronologicznym porządku. Przykład: Nadzieja człowieka wierzącego Temat: Cechy nadziei wierzącego I. Jest to nadzieja żywa ( 1 Ptr. 1,3) II. Jest to zbawcza nadzieja ( 1 Tes. 5,8) III. Jest to pewna nadzieja ( Hebr. 6,19) IV. Jest to dobra nadzieja (2 Tes. 2,16) V. Jest to ukryta nadzieja ( Rzym. 8,24) VI. Jest to błogosławiona nadzieja ( Tyt 2,13) VII. Jest to wieczna nadzieja (Tyt. 3,7) 1. Główny podział może wynikać z analizy tematu. Każda część konspektu wnosi swój wkład i dopełnia omawiany temat. 2. Główny podział może prezentować różne aspekty i dowody tematu. Przykład: Poznawanie Słowa Bożego Temat: Niektóre wartości w poznawaniu Słowa Bożego I. Poznawanie Słowa Bożego czyni nas mądrymi ku zbawieniu (2 Tym. 3,15) II. Poznawanie Słowa Bożego zachowuje nas od grzechu (Ps. 119,11) III. Poznawanie Słowa Bożego powoduje duchowy wzrost (1 Ptr. 2,2) IV. Poznawanie Słowa Bożego gwarantuje pomyślne życie (Joz. 2,7-8, Ps. 1)

8 4. Główny podział może uwzględniać porównanie lub przeciwieństwo wobec czegoś innego w Piśmie Świętym. Przykład: Skuteczne świadectwo Temat: Porównanie świadectwa wierzącego z solą I. Tak jak sól, świadectwo wierzącego powinno być roztropne (Kol. 4,6) II. Tak jak sól, świadectwo wierzącego powinno oczyszczać (1 Tes. 4,4) III. Tak jak sól, świadectwo wierzącego nie może być pozbawione mocy (Mat.5,13) IV. Tak jak sól, świadectwo wierzącego powinno wzmagać pragnienie (1 Ptr. 2,12) 5. Główne części kazania mogą być wyrażone pewnymi słowami czy zwrotami Pisma, które występują w całym konspekcie. Przykład: Możliwości Boga Temat: Pewne rzeczy, których Bóg może dokonać! I. Może On zbawić ( Hebr.7,25) II. Może On zachować (Judy 24) III. Może On pomóc ( Hebr. 2,18) IV. Może On poddać sobie (Fil. 3,21) V. Może On udzielić łaski (2 Kor. 9,8) VI. Może On uczynić więcej niż poprosimy czy pomyślimy (Ef. 3,20) 6. Główne punkty kazania mogą być poparte tym samym słowem czy zwrotem Pisma Świętego.

9 7. Główny plan może składać się z badania znaczenia słowa, wskazywania na różne znaczenia jakiegoś słowa czy pewnych słów w Piśmie Świętym ( takich jak studium imion Chrystusa czy imion Boga itp.). III. Nietradycyjne kazania Omawiane dotąd formy kazań : ekspozycyjne, tekstowe i tematyczne, są tradycyjnymi lub klasycznymi formami kaznodziejskimi. Są jeszcze inne formy, które mogą stać się użyteczne przy różnych okazjach lub mające na celu różne cele. Dotyczy to homilii. Chodzi tu o A. Homilię. Jest to komentowanie lub wyjaśnianie kolejnych wierszy Pisma Świętego. Często stosuje się tę metodę w czasie studiów biblijnych. B. Kazanie sytuacyjne. Zaczyna się ono od jakiejś życiowej sprawy i kończy znajdowaniem na nią odpowiedzi w Biblii. Jest to indukcyjna forma zwiastowania. C. Narracja czyli opowiadanie. Ten typ kazania składa się z opowiadania, zawierającego typową, skomplikowaną, sytuację oraz jej rozwiązanie. Przykładem tego rodzaju kazania może być mowa Szczepana w Dz. 7 i Podobieństwo o synu marnotrawnym w 15. rozdziale Ew. Łukasza.

10 E. Kazanie odcinkowe. Poszczególne punkty tego kazania mogą być wstępem do występu muzycznego, scenki rodzajowej czy krótkiego świadectwa innej osoby. F. Multimedia. Kazanie, w którym video czy PowerPoint odgrywa ważną rolę w przekazywaniu poselstwa. G. Kazanie dialogowe. Kaznodzieja występuje za kazalnicą z inną osobą, prowadzi z nią dialog lub prowadzi dialog ze zborem. E. Kazania zbudowane na prawdzie i przeżywaniu ustanowień chrztu i komunii (Wieczerzy Pańskiej). IV. Wskazówki do innowacyjnego zwiastowania A. Zaczynaj powoli z wprowadzaniem nowych form. B. Wybieraj nową formę zgodną ze swoją osobowością C. Wybierz formę, która odpowiada treści kazania D. Staraj się wprowadzać części nowych elementów do tradycyjnego kazania E. Przygotuj ludzi na zmiany F. Współpracuj ściśle z radą zborową i innymi liderami w zborze G. Unikaj wprowadzania takich dramatycznych lub rozrywkowych elementów, które sprawią, że zatraci się lub stępi duchowy wymiar poselstwa

11 H. Bądź wyczulony na reakcję słuchaczy. Ignorowanie odczuć ludzi nie da dobrych skutków. I. Bądź gotów na ryzyko popełnienia błędu w swoim szczerym poszukiwaniu własnej świeżości wobec Słowa. V. Podstawowe przekonania odnośnie zwiastowania Musimy przyznać, że jakąkolwiek obieramy formę zwiastowania, niezmienne pozostają pewne przekonania. To, w co naprawdę wierzymy, decyduje o tym, co robimy. To, w co wierzymy w swoim sercu odnośnie zwiastowania, zadecyduje o tym, jak będziemy zwiastować. W tym znaczeniu nic nie jest bardziej praktyczne od teologii zwiastowania. Dziewięć następujących zasad są fundamentalne dla biblijnego kaznodziejstwa. A. Ostatecznym celem zwiastowania jest podobanie się Bogu. Jest to podstawowe przekonanie o tym, że Bóg jest suwerenny i należy robić wszystko, aby Jemu się podobać. Podobanie się suwerennemu Stworzycielowi polega na odkrywaniu tego, czego On pragnie i w swojej łasce dokonuje. Zwiastowanie Słowa Bożego w Boży sposób powinno być celem wiernych kaznodziejów. Jako suwerenny, Bóg mówi nam, co mamy głosić i jak mamy to czynić. Słudzy Słowa nie mają prawa uchylać się od Jego pouczeń. Dlatego ludzkie pomysły i spekulacje powinny być obce kazalnicy. B. Zwiastowanie podoba się Bogu tylko wtedy, gdy odpowiada Pismu Świętemu. Chrześcijańskie kaznodziejstwo zaczyna się od Pisma Świętego. Zanim kaznodzieja nie będzie posiadał i zachowywał właściwej wiary i wynikającej z niej postawy odnośnie Pisma Świętego, nie będzie w stanie zwiastować w sposób, który podoba się Bogu. Skuteczność naszego zwiastowania nie zależy od liczby naszych słuchaczy czy liczby osób pokutujących, lecz od wierności poselstwu, do głoszenia którego zostaliśmy powołani. Ci, którzy nie zwiastują wiernie Słowa Bożego, mogą powoływać się na liczby i rzekomą ilość pokutujących. A niektórzy nie są w stanie pociągnąć za sobą tłumy. To suwerenny Bóg decyduje o skutkach. Gdy Izajasz zaczął głosić buntującym się ludziom, powiedziano mu, że rezultaty będą nikłe, ponieważ ludzie ci mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Dlatego brak zewnętrznych skutków nigdy nie może być wymówką dla nieskutecznego zwiastowania. Prawdziwe poselstwo pod każdym względem musi opierać się na Biblii. Kaznodzieja jest heroldem (keryks). Jego zadaniem jest przekazywanie Słowa

12 Bożego ludowi i wzywanie powołanych ze świata do Kościoła. Dlatego musimy wiedzieć o tym wymaganiu i sposobie jego realizacji. C. Pismo Święte jest nieomylnym, natchnionym, zapisanym Słowem Bożym. Wszyscy prawdziwi kaznodziejowie uznają Biblię za źródło poznania i zwiastowania Bożej prawdy. To, co czytają, przyjmują jako natchnione i nieomylne Boże poselstwo. Przez natchnienie (pojęcie to występuje w 2 Tym.3,16 i znaczy Boży oddech ) rozumieją oni, że słowa Pisma Świętego są takim samym Słowem Boga jak gdyby On sam je wypowiedział własnymi ustami. Gdyby ktoś teraz mógł usłyszeć Jego słowa, to nie usłyszałby czegoś innego niż to, co zostało napisane przez Jego apostołów i proroków. Pismo Święte jest zapisanym Słowem Boga D. Zwiastowanie jest świętą odpowiedzialnością Przekonanie to sprawia, że zwiastujący darzy szacunkiem tekst, który rozważa, a jednocześnie ma wielkie pragnienie dowiedzieć się, co dany tekst znaczy, by móc przekazać właściwe jego zrozumienie swoim słuchaczom. Ponadto solidni wykładowcy Pisma przyznają, że przekazują najważniejszą ze wszystkich informacji o życiu i dlatego starają się wiernie ją przekazać. Nie będziemy angażować się w powierzchowne studiowanie czy niedbałe przygotowanie poselstwa. Przyznamy, że we wszystkich swoich działaniach reprezentujemy Boga wszechświata, ale jeżeli źle zrozumiemy czy niewłaściwie będziemy głosić prawdę, wtedy nie będziemy Go dobrze reprezentować. Być wiernym tekstowi Słowa Bożego i Duchowi Świętemu, który sprawił jego napisanie, to nasze podstawowe zadanie. Dlatego świadomi swego powołania słudzy zawsze mają na uwadze słowa z 2. Listu do Tymoteusza 2,15. E. Pismo Święte zostało napisane nie tylko dla swoich pierwszych czytelników i słuchaczy, ale też dla ludzi czasów dzisiejszych. Jako heroldowie, którzy przekazują Boże poselstwo swoim słuchaczom, nie będziemy zadowalać się podejściem do tekstu biblijnego, który kiedyś i gdzieś był rozpowszechniony. Uważamy, że Pismo Święte odnosi się do wszystkich czasów i do wszystkich ludzi na całym świecie. Pamiętamy słowa Pawła, który powiedział, że to się stało (Stary Testament) dla nas wzorem... i jest napisane ku przestrodze dla nas (1 Kor.10,6.11). A zatem rozumiemy, że poselstwo tekstu jest przeznaczone dla zbudowania naszych słuchaczy tak samo jak tych, do których na początku było skierowane.

13 Wierząc w to, będziemy wyjaśniali tekst jako skierowany bezpośrednio do naszych słuchaczy. Będziemy kierowali słowa tekstu do naszego zboru jak gdyby zostały one napisane bezpośrednio do niego. Czynimy tak, ponieważ, jak powiada Paweł, tak właściwie jest. Dlatego nie będziemy robili wykładu na temat, co stało się z Amalekitami, a raczej powiemy co ich doświadczenie ma wspólnego z członkami naszego zboru. To znaczy nie będziemy mówili o Amalekitach, lecz o Bogu i Jego ludzie na podstawie dawnych opowiadań o postępowaniu Boga wobec Amalekitów. Wtedy nasze zwiastowanie będzie świeże i współczesne w swoim charakterze. Dzisiejsi kaznodziejowie, jak Pan, który w mocy napisał do siedmiu swoich zborów w drugim i trzecim rozdziałach księgi Objawienia, powinni dobrze znać swoje zbory, wtedy ich zwiastowanie spełni oczekiwania tych zborów. Chociaż zwiastowanie może być ekspozycyjne, gdy będzie się głosiło na podstawie jednej księgi, sam dobór odpowiedniej księgi biblijnej powinien być dokonany z myślą o potrzebach słuchaczy. F. Główna intencja tekstu sprawuje kontrolę nad jego poselstwem, kierowanym do dzisiejszych słuchaczy. Dobrzy kaznodziejowie ograniczają wielkość tekstów biblijnych kazania, kierując się głównym założeniem. Założenie to może odnosić się do telos lub celu tego tekstu. Każdy tekst może być różnie dobierany, ponieważ sam w sobie jest on pełnym poselstwem Bożym. Kazanie to może być częścią większej całości, ale jego skierowane do słuchacza poselstwo, aby uwierzył, zmienił swoją postawę lub uczynił coś, czego pragnie Bóg, przyczyni się do realizacji dwóch, zamierzonych przez Biblię celów dopomoże członkom naszego zboru lepiej kochać Boga i swoich bliźnich. Niestety, w czasie długiej historii kaznodziejstwa, często nie zwracano na to uwagi. Często ludzie wykorzystywali Pismo Święte raczej dla własnych celów niż dla celów, dla których zostało ono nam dane, i stąd w zwiastowaniu nie było właściwej dla niego mocy. Dlatego Ewangelia św. Jana bywa częściej od innych ksiąg biblijnych używana do prowadzenia ludzi ku zbawczemu poznaniu Jezusa Chrystusa ponieważ w tym celu została ona napisana. Duch, który sprawił napisanie Biblii, będzie błogosławił jej zastosowanie, gdy intencje kaznodziei będą pokrywały się z Jego intencjami. G. Tematem każdego poselstwa jest Bóg i Jego ludzie Współczesne kaznodziejstwo, zwiastujące Boże poselstwo Jego ludowi, zawsze ma osobisty charakter. To znaczy kaznodzieja nie będzie starał się robić z kazania wykładu. Powinniśmy unikać abstrakcyjnego języka i ogólnych pojęć. Nie będziemy mówili o Biblii, ale będziemy mówili o Bogu i Jego ludziach na

14 podstawie Biblii. Będziemy otwierali Pisma Święte tak jak czynił to Jezus (Łuk.24,32), informując swoich słuchaczy o ich treści, ale zawsze mając na uwadze aktualność dla nich biblijnego tekstu. Jesteśmy świadomi tego, że po prostu nie wygłaszamy jakiejś mowy, ale przemawiamy do ludzi i mówimy o ich osobistym stosunku do Boga i swoich bliźnich. Inaczej mówiąc, zwracamy się do swoich słuchaczy w drugiej osobie. Głównymi zaimkami nie będzie wtedy ja, on, ona, ono lecz ty, wy. W tym wypadku będziemy naśladowali zwiastowanie Jezusa w Kazaniu na Górze. H. Najważniejsza jest przejrzystość Aby skutecznie głosić, musimy stosować prosty, jasny sposób wypowiadania się, łatwo zrozumiały dla tych, którzy słuchają. Paweł uważał, że jego obowiązkiem jest wyrażać się jasno (Kol.4,4), a nawet prosił swoich czytelników o modlitwę, aby Bóg pomógł mu wypełnić ten obowiązek. Nie tylko sami powinniśmy się modlić o swoje zwiastowanie, ale też prosić o to swój zbór. Starając się stale mówić jasno, przejrzyście, powinniśmy unikać technicznego języka (lub wyjaśniać pewne słowa i zwroty). Powinniśmy też unikać kaznodziejskiej terminologii, przestarzałych zwrotów i frazeologii. Zwiastujmy Boże poselstwo bez dziwnego tonu, monotonnie czy jakoś inaczej, co zwróci uwagę raczej na to niż głoszoną prawdę. Starajmy się w miarę możności być jedynie tłem, stawiając Chrystusa na pierwszym miejscu swego poselstwa. Aby zwiastować jasno i przejrzyście, korzystajmy z ilustracji i przykładów, które pomogą słuchaczom pojąć treść kazania. Mają one pochodzić przede wszystkim ze współczesnych wydarzeń i wyjaśniać nie tylko to, o czym mówi tekst odnośnie codziennego życia w swoim praktycznym zastosowaniu, ale też to, jak Bóg oczekuje od słuchacza przyjęcia Jego prawdy. Boża prawda nie może być zagmatwana w zwiastowaniu. Winna ona koniecznie, od początku do końca, w logiczny sposób wynikać z kazania. A to oznacza, że pilny kaznodzieja poświęci wiele czasu na przemyślenie nie tylko zawartości kazania, ale też formy jego wygłoszenia. Dobrzy kaznodziejowie wiele pracują, by przekazać Bożą prawdę i prosty i jak najbardziej zrozumiały sposób (nie tracąc jej znaczenia), aby słuchacze mogli ją bez przeszkód przyswoić. I. Naszym obowiązkiem jest odważne zwiastowanie Skromni kaznodziejowie przypominają sobą apostoła Pawła, który prosił o modlitwę, aby mu dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii (Ef.6,19). Zawsze pamiętają oni o tym, co można byłoby nazwać modlitwą kaznodziei, w której uczeń modli się o to, aby z całą odwagą głosić Słowo (Dz. 4,29). Tacy kaznodziejowie wiedzą, że występujące tu i w całej Księdze Dziejów słowo na określenie odwagi, charakteryzującej nowotestamentowe zwiastowanie, oznacza swobodne wypowiadanie się bez obawiania się konsekwencji.

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV. Ocena. dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV. Ocena. dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV Rozdział I CZY PRZYJAŹNIĘ SIĘ Z PANEM JEZUSEM? - charakteryzuje postawę przyjaciela Jezusa; - wymienia przykazania Dekalogu; - scharakteryzować znaki liturgiczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw:

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw: Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4 Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-21-01/10-PO-1/11 I. MODLITWY: - przykazanie miłości, - Dekalog, - osiem błogosławieństw, - Aniele Boży, I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE 4 by Wydawnictw o BIBLOS, Tarnów 1997 ISBN 83-86889-36-5 SPIS TREŚCI Wstęp.................................. 9 :2 6.,H. 1998 Nihil obs tat Tarnów,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie 5 kroków do zrozumienia twojej Biblii 5 Zastosowanie 4 Interpretacja 3 Obserwacja 2 Sporządzenie tabeli 1 Właściwe nastawienie Kliknij na stopę, aby wybrać temat 5 kroków

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Strumienie, 20 XI 2010 r.

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Strumienie, 20 XI 2010 r. Odpowiedzialne rodzicielstwo Strumienie, 20 XI 2010 r. Płodność miłości małżeńskiej (1) Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię» (Rdz 1, 26-18)

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB

PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB Program Nauczania Biblijnego dla klas 1 do 3 szkoły podstawowej jest realizowany w podręcznikach:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzać pokój. Pojęcia, postaci: pokój Chrystusa, sakrament kapłaństwa, kapłani bohaterowie, antyklerykalizm.

Wprowadzać pokój. Pojęcia, postaci: pokój Chrystusa, sakrament kapłaństwa, kapłani bohaterowie, antyklerykalizm. 15 Wprowadzać pokój 1 Cele katechetyczne wymagania ogólne: odkrywanie wartości egzystencjalnej Ośmiu błogosławieństw, ze szczególnym uwzględnieniem roli szerzenia pokoju (wobec jego zagrożeń we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Serwus Witam Dobry wieczór Dzień dobry Szczęść Boże Chrystus zmartwychwstał Króluj nam, Chryste Grupa 1 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zapoznajcie się z tekstem

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

W początkowej fazie rozwoju chrześcijaństwa kościoły były w domach i składały się z ludzi, którzy wyznawali swą wiarę w Jezusa Chrystusa.

W początkowej fazie rozwoju chrześcijaństwa kościoły były w domach i składały się z ludzi, którzy wyznawali swą wiarę w Jezusa Chrystusa. FORMALNE, ZA I PRZECIW Czasami ludzie pytają mnie, dlaczego w naszym Kościele nie ma formalnego członkostwa, przecież w tak wielu kościołach chodzący tam ludzie muszą składać pisemne deklaracje członkowskie,

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2009/2010 17 18 Niedziela Najświętszej Trójcy 30 maja 2010 Prz 8,22-31 Ps 8 Rz 5,1-5 J 16,12-15

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA RELIGII

SYSTEM OCENIANIA RELIGII Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA RELIGII W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE red. ks. J. SZPET, D. JACKOWIAK KSIĘGARNIA

Bardziej szczegółowo

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW TPO 2-7 Posługi hierarchiczne i charyzmaty w Kościele 1 CHARYZMATY Biblijne teksty 1 Kor 12, 4-11 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska ks. Tomasz Rusiecki Medytacja chrześcijańska Medytacja wciąż aktualna Często słyszymy słowo medytacja. Dla jednych jest ono obce, dla innych wzbudzające ciekawość i pragnienie poznania medytacji, a jeszcze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Zaproszeni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję

Bardziej szczegółowo

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO?

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? 1.Naśladuj pełną pokory i słuŝebności postawę Jezusa Chrystusa. 2.Przygotuj się przez modlitwę. Proś Pana, aby był przy tobie obecny i błogosławił tych, którzy będą cię słuchać.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA Praca napisana przez Emanuela Weremiejewicza Praca jest wypełnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. Formułuje modlitwę, w której

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY. Temat: Z matematyką w Królestwie Bożym przypowieści Pana Jezusa.

KONSPEKT KATECHEZY. Temat: Z matematyką w Królestwie Bożym przypowieści Pana Jezusa. KONSPEKT KATECHEZY Prowadzący: Danuta Witkowska, Edyta Kaczmarek Klasa: VI b Data: 17.09.2008r. Temat: Z matematyką w Królestwie Bożym przypowieści Pana Jezusa. Cel ogólny lekcji: zapoznanie z przypowieścią

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY CZWARTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. Nowa podstawa programowa Wymagania Blok tematyczny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja SAKRAMENT POJEDNANIA Celebracja SESJA 2 dla RODZICÓW Ponowne Spotkanie Rozpoczynając tę sesję powiedz osobie, która jest obok ciebie, co zapamiętałeś z poprzedniej rodzicielskiej sesji? Co było pomocne

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie IV klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 podręcznika nr AZ-21-01/10-RA-1/13 Jestem chrześcijaninem pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Boże spojrzenie na człowieka 1

Boże spojrzenie na człowieka 1 Boże spojrzenie na człowieka 1 opracował: Artur Trzęsiok Knurów, 24 marca 2006 1 wersja beta 1 Wprowadzenie dla Animatora Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie za powołanie mnie do apostolstwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI Dział programowy I. Nauka o Jezusie Chrystusie i ewangelizacja Jednostka tematyczna 1.Jezus Chrystus Bóg i człowiek w jednej osobie

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Józef Augustyn SJ WIDZIELIŚMY PANA Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIA DO KONTEMPLACJI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE I b OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej z serii Dar Jezusa podręcznik nr OW-2.2/61/10 do

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte - Księga ksiąg Pytanie Dlaczego powinienem wierzyć Biblii? To tylko kolejna staroŝytna święta księga. Dlaczego Pismo Święte jest Księgą ksiąg? Pismo Święte (Biblia) jest: - Unikalne, - Uwiarygodnione,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo