Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp"

Transkrypt

1 GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK ` Raport z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek Wstęp sierpień U R Z Ą D M I A S T A W Ł O C Ł A W E K, Z I E L O N Y R Y N E K 1 1 / 1 3, W Ł O C Ł A W E K

2 Wprowadzenie Opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek dokonano zgodnie z zasadą: partnerstwa, oznaczającą aktywną współpracę środowisk i instytucji zainteresowanych rozwojem miasta oraz władz miejskich poprzez Komisje Rady Miasta przy określaniu celów i kierunków rozwoju miasta oraz prowadzenia konsultacji społecznych. Tylko z tak zbudowaną Strategią, będzie utożsamiać się znaczna część społeczności lokalnej, co da szansę na lepszą jej realizację przez różnych aktorów życia społecznogospodarczego miasta, otwartości i przejrzystości, zapewniającą mieszkańcom Włocławka wiedzę w zakresie sporządzanej Strategii na każdym jej etapie opracowania przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów. Szeroko prowadzone działania informacyjne i promocyjne będą miały na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie potrzeby prowadzenia planowania strategicznego oraz akceptację społeczną dla przyjętych założeń rozwoju Włocławka. Dla realizacji zasady partnerstwa powołane zostały zespoły tematyczne Zarządzeniem Nr 148/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek(załącznik do Raportu).Do prac nad Strategią zaproszeni zostali przedstawiciele włocławskich środowisk: biznesu, nauki, kultury, sportu, organizacji pozarządowych, a także wszyscy radni Rady Miasta Włocławek oraz pracownicy strategicznych wydziałów Urzędu Miasta Włocławek. Prace nad Strategią odbywały się w zespołach i podzespołach: zespół ds. gospodarki, w tym: podzespół: ds. przedsiębiorczości i rynku pracy, ds. infrastruktury technicznej zespół ds. rewitalizacji, zespół ds. społecznych, w tym: podzespół: ds. edukacji, ds. zdrowia i opieki społecznej, ds. kultury, sportu i turystyki zespół roboczy i redakcyjny. Ponadto, do prac nad budowaniem Strategii zaproszeni zostali również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów ościennych: włocławskiego, aleksandrowskiego i lipnowskiego. Spotkania zespołów tematycznych przygotowujących Strategię poprowadzone były w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, przez moderatora, Pana Krzysztofa Kwaterę, z firmy LM Consulting z siedzibą w Krakowie. W dniach listopada 2012 roku odbyła się I tura spotkań, zaś od 22 listopada do 4 grudnia 2012 roku przeprowadzono II turę warsztatów. Ostatnie dwudniowe spotkanie podsumowujące, które odbyło się z udziałem przedstawicieli poszczególnych zespołów tematycznych przeprowadzone zostało lutego roku. Łącznie obyło się96 godzin warsztatów. Celem spotkań warsztatowych było przedyskutowanie zagadnień oraz wyników zawartych w Raporcie o sytuacji społecznogospodarczej miasta Włocławek, dokonanie analizy SWOT, diagnozy problemów miasta oraz wskazanie wizji Włocławka w i wytyczenie celów Strategii. U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 2

3 Pierwsza tura spotkań koncentrowała się przede wszystkim na ocenie dotychczasowych sukcesów i porażek w odniesieniu do obowiązującej Strategii Rozwoju Włocławka na lata do roku z perspektywą do 2020 roku, uchwalonej w 2006 roku, omówieniu raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Włocławek oraz przedstawieniu struktury modelowej dokumentu strategii i sposobu jej tworzenia. Zespoły wypracowały przy udziale moderatora, Pana Krzysztofa Kwatery i Pani Katarzyny Boczek, wnioski w zakresie uzupełnienia diagnozy, wskazania wizji miasta w perspektywie 2020+, analizy SWOT oraz wstępnej propozycji kierunków działań. Druga tura spotkań poświęcona była dalszym pracom nad wnioskami wypracowanymi w I cyklu warsztatów, a jej efektem było przyjęcie ostatecznej wersji w zakresie analizy SWOT, wizji miasta i kierunków działań/ celów oraz sposobów ich osiągnięcia. Zespół ds. rewitalizacji Wizja miasta : Włocławek w roku 2025 to miasto rozwoju gospodarczego, kulturalnego, turystycznego z opanowaną tendencją upadku handlu, gospodarki i bezrobocia, z umożliwieniem młodym ludziom samorealizacji w życiu zawodowym i rodzinnym ; Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Miejscowy plan zagospodarowania 1. Niedostateczne skomunikowanie przestrzennego dla dzielnicy Śródmieście Śródmieścia z dzielnicą Południe 2. Duża koncentracja zabytków 2. Zdegradowana struktura społeczna 3. Zadawalająca infrastruktura techniczna 3. Zdegradowana tkanka mieszkaniowa (media) 4. Brak współpracy parlamentarzystów z 4. Rozpoczęty proces rewitalizacji lokalnymi liderami (mała liczba liderów) 5. Kwartał oświaty 5. Wysoki wskaźnik przestępczości 6. Koncentracja przedstawicielstw 6. Zubożenie właścicieli kamienic administracji 7. Słabe zainteresowanie inwestowaniem 7. Optymalne ciągi komunikacyjne we własne kamienice (wewnętrzne i zewnętrzne) 8. Słaba aktywność społeczna właścicieli 8. Architektoniczno funkcjonalne bieguny kamienic wzrostu 9. Brak substancji mieszkaniowej dla osób 9. Akceptacja społeczna dla wyprowadzanych ze Śródmieścia proponowanych zmian Otoczenie Szanse Zagrożenia 1. Środki zewnętrzne na proces rewitalizacji 1. Niewystarczające uregulowania prawne 2. Zmiany przepisów prawnych w odniesieniu do stanu własności dotyczących polityki mieszkaniowej 2. Brak źródeł finansowania remontów 3. Dokumenty strategiczne wyższego rzędu kamienic stwarzające szanse na rozwój 3. Ograniczenia wynikające z ochrony 4. Efektywna strategia promocji miasta w konserwatorskiej Polsce, Europie i na świecie 4. Słaby lobbing w parlamencie i U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 3

4 5. Prężny ośrodek regionalny - Włocławek stolicą Kujaw ministerstwach 5. Brak decyzji odnoście budowy II stopnia na Wiśle 6. Starzejący się właściciele kamienic 7. Brak wsparcie finansowego na budowę mieszkań zastępczych Kierunki działań w sferach: infrastruktury, gospodarki oraz sferze społecznej mające na celu poprawę sytuacji w omawianym obszarze. ZMIANY W INFRASTRUKTURZE: 1) Rozwój rekreacji i sportów wodnych wzdłuż Bulwarów 2) Poprawa substancji mieszkaniowej 3) Poprawa estetyki miejsca zamieszkania kamienic 4) Zwiększenie ilości miejsc parkingowych 5) Kontynuacja rozbudowy infrastruktury ZMIANY GOSPODARCZE: 1) Rozwój usług gastronomicznych (Bulwary, Stary Rynek) 2) Stworzenie warunków powstania Centrum (ul. 3 Maja- Stary Rynek) 3) Powstanie punktów gastronomiczno usługowych pod kątem potrzeb młodych ludzi 4) Wsparcie przedsiębiorców działających na rzecz Śródmieścia (koordynacja tych działań) ZMIANY SPOŁECZNE 1) Stworzenie warunków do przeniesienia mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego 2) Zbadać potrzeby mieszkańców 3) Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz przedsiębiorczości 4) Stworzenie mechanizmu zachęt do nauki dla młodzieży ze Śródmieścia 5) Wykorzystanie potencjału studentów program pomocy w nauce dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ( np.: Starszy brat ) Podzespół ds. przedsiębiorczości i rynku pracy Wizja miasta Włocławek to: Miasto atrakcyjne dla inwestorów Miasto przemysłu opartego na dotychczasowych tradycjach i zasobach oraz wiedzy, innowacjach i nowych technologiach Miasto z dostosowaną do potrzeb rynku pracy bazą szkolnictwa zawodowego Miasto o znaczeniu regionalnym, stolica Kujaw U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 4

5 Miasto atrakcyjne dla zamieszkania ze względu na dobrą infrastrukturę rekreacyjnokulturalną i społeczną Miasto wykorzystujące walory turystyczne, szczególnie Zalew Włocławski; krajowy ośrodek (centrum) sportów wodnych Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Rozwinięta struktura przemysłowa (istniejący przemysł chemiczny, spożywczy) i baza surowcowa 2. Lokalizacja (centrum Polski, dostępność dróg m.in. A1, Wisła) 3. Uzbrojone tereny inwestycyjne (m.in. strefa gospodarcza, inkubator przedsiębiorczości) 4. Zasoby taniej siły roboczej 5. Walory krajobrazowo-przyrodnicze i turystyczne (także uzdrowiskowe) 6. Istniejące szkoły wyższe i zawodowe ponadgimnazjalne Otoczenie Szanse 1. Możliwość wykorzystania środków unijnych, w których mocno akcentuje się rozwój innowacyjności gospodarki i badań naukowych oraz ich komercjalizacji, a także wsparcie procesów rewitalizacji w miastach 2. Rosnące zapotrzebowanie na produkty żywnościowe wysokiej jakości, na produkty chemiczne oraz usługi sanatoryjne (starzejące się społeczeństwo) 3. Osoby powracające z zagranicy 4. Projekt budowy stopnia w Nieszawie 5. Rozwój turystyki aktywnej i zdrowego stylu życia 1. Słaba skuteczność przyciągania inwestorów i wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw oraz wynikające z tego bezrobocie, a dalej w konsekwencji zubożenie społeczeństwa, ucieczka osób z miasta, rosnące koszty opieki społecznej 2. Brak wyspecjalizowanej siły roboczej wynikającej z niedostosowania wykształcenia do potrzeb rynku pracy 3. Niska atrakcyjność miasta jako miejsca do życia (w tym niezadowalająca baza i oferta kulturalna) 4. Niska aktywność społeczno-zawodowa 5. Brak flagowej imprezy sportowej lub kulturalnej Zagrożenia 1. Długotrwały proces przygotowania inwestycji, niestabilne i skomplikowane prawo oraz biurokracja 2. Kryzys gospodarczy na świecie 3. Sztywne normy dla przemysłu w zakresie ochrony środowiska 4. Wysokie koszty pracy 5. Nieadekwatność środków przekazywanych przez Państwo w stosunku do zadań przydzielanych samorządom U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 5

6 Cele i sposób ich osiągnięcia Lp Cele Sposób ich osiągnięcia 1 Poprawa skuteczności przyciągania i obsługi inwestorów 2 Rozwój firm (klastry) branży chemicznej, spożywczej i precyzyjnej elektronicznej Opracowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów i stałe jej doskonalenie; pozycjonowanie tej oferty w kierunku inwestorów dla których miasto może zaoferować najwięcej Poprawa skuteczności punktu Obsługi Inwestorów bezpośredniej obsługi inwestorów (ułatwienie obsługi administracyjnej) Powołanie grupy ambasadorów miasta Utworzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dobór odpowiednich środków marketingowych (marketing mix) Utworzenie klastrów organizacja spotkań przedstawicieli branży: chemicznej, spożywczej, precyzyjnej (elektronicznej) Organizacja szkoleń, kongresów, targów i innych wydarzeń w/w branż 3 Promocja innowacji i nowych technologii 4 Dostosowanie bazy i oferty szkoleniowej do potrzeb rynku pracy 5 Rozwój infrastruktury i oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej Rozwój Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości jako ośrodka promocji innowacji i nowych technologii Organizacja szkoleń dla nowych przedsiębiorców nt. możliwości rynkowych Rozwój oferty poręczeniowej dla projektów innowacyjnych; wyk. - Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. Analiza potrzeb pracodawców w zakresie poszczególnych zawodów; Urząd Pracy, środki własne, środki nieduże Analiza rynku pracy osób pracujących we Włocławku Powołanie Paktu na Rzecz Zatrudnienia Prezydent Miasta, środki nieduże Doposażenie szkół zawodowych dla praktycznej nauki zawodu lub utworzenie ośrodka praktycznej nauki zawodu Rozwój zajęć praktycznych w szkołach Organizacja kursów doszkolenia i przekwalifikowania zawodowego; Urząd Pracy, instytucje szkoleniowe U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 6

7 6 Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej, a zwłaszcza w zakresie sportów wodnych w tym wykreowanie flagowych imprez sportowych i kulturalnych Organizacja regat żeglarskich turniej czterech marin Rozwój produktu turystycznego związanego z osobą Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Podzespół ds. infrastruktury technicznej Wizja miasta Włocławek to: Miasto regionalne, stolica Kujaw Miasto nowoczesnego przemysłu, opartego na wiedzy, z rozwiniętym zapleczem rekreacyjno-turystycznym, Miasto przyjazne dla inwestorów Miasto przyjazne dla mieszkańców z pełną infrastrukturą i ofertą oświatowoedukacyjną, kulturalną i sportową, Miasto dobrze skomunikowane z zewnątrz i wewnątrz miasta Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Centralne położenie na mapie kraju i 1. Brak dostatecznej ilości miejsc pracy i dostępność komunikacyjna (Wisła, A1, wynikające z tego bezrobocie, rosnące drogi krajowe, kolej) koszty osób pomocy społecznej, 2. Infrastruktura z możliwością rozwoju i emigracja wykorzystania istniejącej bazy, jak 2. Nieuregulowany stan prawny gruntów i również duży zasób uzbrojonych terenów obiektów inwestycyjnych 3. Brak kapitału inwestycyjnego słaba 3. Walory przyrodniczo-krajobrazowe (lasy, skuteczności przyciągania inwestorów jeziora, rzeki, Natura 2000, Park 4. Brak wyspecjalizowanej siły roboczej, z Krajobrazowy, Zalew Włocławski) kwalifikacjami dostosowanymi do 4. Rozwinięta struktura przemysłowa potrzeb rynku pracy (Anwil i inne duże przedsiębiorstwa) 5. Niedoinwestowana baza szkoleniowa i brak samodzielnych pracowników naukowych na potrzeby szkolnictwa technicznego 6. Niska aktywność społeczna 7. Niezadowalająca sieć dróg lokalnych (międzyosiedlowych), brak kolejnej przeprawy mostowej oraz połączeń z układem dróg na zewnątrz Otoczenie Szanse Zagrożenia 1. Możliwość wykorzystania zewnętrznych 1. Nieadekwatność środków U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 7

8 źródeł finansowania, w tym środków unijnych, w których mocno akcentuje się rozwój innowacyjności gospodarki i badań naukowych oraz ich komercjalizacji, a także wsparcie procesów rewitalizacji w miastach 2. Projekt autostrady A1 3. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce 4. Budowa elektrowni wodnej w Nieszawie- Ciechocinku wraz infrastrukturą towarzyszącą 5. Rosnące zainteresowanie turystyką aktywną przekazywanych przez Państwo w stosunku do zadań przydzielanych samorządom 2. Kryzys gospodarczy na świecie 3. Niestabilne prawo i biurokracja 4. Wysokie koszty pracy 5. Zły styl uprawiania polityki Cele i sposób ich osiągnięcia Lp. Cele Sposób ich osiągnięcia 1 Przyciągnięcie inwestorów - stworzenie atrakcyjnej oferty i obsługi dla inwestorów Wyznaczenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, w tym rewitalizacja obszaru Włocławek Wschód Przemysłowy (Zielony Park Przemysłowy); może poza granicami miasta? (gmina Lubanie?) Odpowiednia promocja Plan Marketingowy Infrastruktura techniczna + drogi Ulgi dla inwestorów (rozszerzenie na inne 2 Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej 3 Poprawa bazy kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy 4 Wzrost aktywności społecznej tereny inwestycyjne poza SSE?) Zagospodarowanie Zalewu przy współpracy z innymi gminami leżącymi nad Zalewem program, partnerstwo, ZIT? pierwsze zadanie: nawiązanie współpracy z wszystkimi samorządami (obu województw) w rejonie Zalewu i opracowanie wspólnego programu zagospodarowania turystycznego Zalewu Rozwój innych atrakcji turystycznych przy współpracy z okolicznymi gminami Nowe drogi rowerowe łączące subregion i Włocławek Dalsze działania rewitalizacyjne Wykreowanie flagowej imprezy regaty kajakowe np. Płock kontra Włocławek, regaty żeglarskie, kite surfing, narty wodne, sporty motorowodne Tama w Nieszawie Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Środkowej Wisły U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 8

9 5 Poprawa sieci dróg wewnątrz miasta i powiązań komunikacyjnych na zewnątrz PrzebudowaAl. Kazimierza Wlk; 80 mln, Urząd Miasta, 85% unijne + 15% miasto, termin: ; wiadukty należy wykonać wcześniej 20 mln; z rezerwy budżetowej; 50% na 50% Zewnętrzne (współpraca z innymi JST): Budowa drogi łączącej Michelin z DK1 na wysokości Pińczaty Wydłużenie u. Zachodniej do Szosy Brzeskiej Wewnętrzne: Połączenie Kruszyńskiej z Kapitulną Połączenie Wienieckiej z Toruńska Przeprawa przez Wisłę Przedłużenie Bulwarów w stronę Barskiej i MPWiK Budowa parkingów, w tym wielopoziomowych Bieżące naprawy (systematyczne) istniejącej sieci dróg Podzespół ds. edukacji Wizja miasta Włocławek to: Miasto ludzi wykształconych i aktywnych Miasto innowacyjnego przemysłu Nowoczesny ośrodek politechniczny oraz szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach kształcenia Miasto atrakcyjne dla inwestorów dzięki centralnemu położeniu, dostępności komunikacyjnej oraz przygotowanym terenom i rozwiniętej infrastrukturze technicznej Miasto z rosnącą liczbą mieszkańców (miasto rozwijające się, atrakcyjne do zamieszkania) Miasto z atrakcyjną ofertą wypoczynku i rozwoju osobistego, wykorzystującą walory turystyczne, szczególnie Zalewu Włocławskiego Miasto zrewitalizowane infrastrukturalnie i społecznie Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Centralne położenie Włocławka w Polsce 1. Wysoka stopa bezrobocia, w tym rosnąca i dostępność komunikacyjna liczba bezrobotnych z wykształceniem 2. Istniejące szkoły wyższe i zawodowe wyższym i wynikające z tego zubożenie ponadgimnazjalne mieszkańców oraz odpływ z miasta, U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 9

10 3. Tradycje przemysłowe i związane z tym kadry 4. Uzbrojone tereny przemysłowe 5. Walory przyrodniczo-krajobrazowe (Park Krajobrazowy, Zalew Włocławski) 6. Działania rewitalizacyjne już podjęte w centrum 7. Międzynarodowe zawody balonowe, ogólnopolski turniej poezji śpiewanej, ogólnopolski festiwal operowy, Anwil Cup Otoczenie Szanse 1. Fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej , ze szczególnym ukierunkowaniem na innowacje i nowe technologie, komercjalizację badań naukowych oraz spójność społeczną (włączenie społeczne) i terytorialną (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) 2. Rozwój innowacyjnych branż gospodarki 3. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty 4. Zamawiane kierunki studiów 5. Ułatwienia prawne w zakresie otwierania nowych działalności 6. Wzrost zainteresowania turystyką aktywną, zdrowym stylem życia i zdrową żywnością 7. Projekt budowy elektrowni wodnej w Nieszawie 8. Rozwinięte rolnictwo w regionie zwłaszcza młodych osób 2. Niedoinwestowana baza szkoleniowa i brak kadry samodzielnych pracowników naukowych na potrzeby szkolnictwa technicznego. 3. Niedobór środków własnych z budżetu miasta 4. Słaba infrastruktura społeczno - kulturalna oraz baza turystyczno rekreacyjna 5. Brak flagowej imprezy promującej miasto 6. Nieuregulowany stan prawny gruntów i obiektów 7. Niezadowalające połączenia transportu publicznego wewnątrz miasta oraz połączeń komunikacyjnych z otoczeniem (tylko dwie przeprawy przez Wisłę i ograniczone tonażowo) Zagrożenia 1. Niestabilność przepisów prawnych, w tym dotyczących oświaty i szkolnictwa wyższego 2. Nieadekwatność środków przekazywanych przez Państwo w stosunku do zadań przydzielanych samorządom 3. Różnice w kosztach kształcenia ogólnego w stosunku do kształcenia zawodowego 4. Biurokracja i formalizm 5. Starzejące się społeczeństwo i niż demograficzny Cele i sposób ich osiągnięcia Lp Cele Sposób ich osiągnięcia 1 Przyciągniecie inwestorów promocja i obsługa Ulgi podatkowe za nowe miejsca pracy. Nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami w celu stworzenia terenów dla inwestorów (ZIT). Rozwój lotniska, istniejącej elektrowni wodnej (stworzenie pasa startowego na Wiśle) Usprawnienie pracy Centrum Obsługi Inwestora Oferta znalezienia i przygotowania pracowników dla U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 10

11 2 Rozwój innowacji i wybranych branż gospodarki (klastry) takich jak chemiczna, spożywcza, elektroniczna 3a 3b Stworzenie ośrodka politechnicznego Rozwój i dostosowanie ponadgimnazjalnej zawodowej bazy szkoleniowej do potrzeb rynku pracy 4 Dobra infrastruktura i oferta kulturalna, sportowa i rekreacyjno-turystyczna, w tym wykreowanie flagowej imprezy kulturalnej lub sportowej 5 Poprawa komunikacji na zewnątrz i wewnątrz miasta konkretnego inwestora. Rozwój klastrów: chemicznego, spożywczego, elektronicznego, mechaniki, informatycznego? Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii Promocja innowacji transferu technologii i komercjalizacji badań naukowych, utworzenie centrum transferu technologii lista specjalistów i system doradztwa Utworzenie i rozwój infrastruktury Kreowanie polityki kadrowej niezbędnej dla zatrudnienia i rozwoju samodzielnej kadry naukowo dydaktycznej Stworzenie oferty edukacyjnej spójnej z potrzebami rynku pracy Współpraca z otoczeniem (środowisko lokalne) Pozyskiwanie środków finansowych Zadania najbliższe: wybór obiektu - złożenie wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów; - współpraca uczelni (porozumienie, list intencyjny?), wspólne działania (przeszkoda prawna w zakresie połączenia szkół publicznych i niepublicznych) Doposażenie istniejących pracowni w szkołach zawodowych Utworzenie nowych pracowni w szkołach zawodowych dostosowanych do wymogów nowej podstawy programowej i ośrodkowo egzaminacyjnych Utrzymanie dofinansowania dla nauczycieli w celu uzupełnienia, zmiany podwyższania kwalifikacji zawodowej Uruchomienie kursów kwalifikacyjnych i certyfikujących (uczniów, absolwentów, dorosłych) Stworzenie możliwości korzystania ze środków unijnych i centralnych bezpośrednio przez szkoły Wprowadzenie praktycznego doradztwa zawodowego we współpracy z pracodawcami i szkołami wyższymi na wszystkich etapach kształcenia powołanie Paktu na Rzecz Zatrudnienia, Prezydent, koszty nieduże Festiwal Kultury Kujawskiej(folklor, dziedzictwo kulinarne Kujaw) Bulwar Znanych Włocławian, Stworzenie zróżnicowanej bazy noclegowej Regaty Żeglarskie Dopasowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców Włocławka i okolic (korelacja rozkładów jazdy MPK i PKS) U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 11

12 Zespół przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Wizja miasta Włocławek ośrodek regionalny, oddziaływujący swoim potencjałem na rozwój społeczno gospodarczy jego obszaru funkcjonalnego, budujący powiązania sieciowe w tym obszarze Cele strategiczne dla miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego Powiązanie komunikacyjne obszaru (powiązanie z autostradą, powiązanie z istniejącymi i planowanymi strefami przemysłowymi, ekonomicznymi, obwodnice poszczególnych miast, powiązanie komunikacyjne turystyczne - ścieżki rowerowe) Włocławek - silny ośrodek wyższego szkolnictwa zawodowego Bezpieczeństwo powodziowe doliny Wisły budowa stopnia wodnego Komplementarna oferta turystyczna miasta Włocławek i gmin trzech powiatów z wykorzystaniem zasobów krajobrazowych(rekultywacja jezior i rzek), turystycznych, historycznych, zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu oraz z wykorzystaniem zasobów archeologicznych obszaru Poprawa skuteczności obsługi potencjalnych inwestorów Podzespół ds. kultury, sportu i turystyki Wizja miasta Włocławek to: Stolica Kujaw Nowoczesny ośrodek przemysłowy Miasto o nowoczesnej infrastrukturze kulturalnej Miasto z flagową imprezą sportową lub kulturalną (balony, poezji śpiewanej, sporty wodne, Break Session, kultura emigracji ) Miasto przyjazne dla inwestorów Miasto przyjazne dla mieszkańców Miasto wykorzystujące walory turystyczne, szczególnie Zalew Włocławski Europejskie centrum szkolnictwa zawodowego Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Położenie centralne (dostępność 1. Duże bezrobocie i wynikające z tego: komunikacyjna w kraju) emigracje oraz wykluczenie społeczne 2. Walory krajobrazowo-przyrodnicze 2. Brak flagowej imprezy (atrakcji (przede wszystkim Zalew Włocławski ale turystycznej) również lasy, jeziora) 3. Infrastruktura turystyczno - kulturalna nie 3. Uzbrojone tereny inwestycyjne i na miarę oczekiwań istniejący duży zakład przemysłowy 4. Brak wykwalifikowanej, do potrzeb 4. Organizacja znaczących imprez: Festiwal rynku pracy, siły roboczej Zespołów Folklorystycznych, Festiwal 5. Deficyt w budżecie miasta Maryli Rodowicz, Turniej Poezji 6. Niska aktywność społeczna U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 12

13 Śpiewanej, Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy, międzynarodowe zawody balonowe i spadochronowe) Otoczenie Szanse 1. Fundusze europejskie głównie nastawione głównie na innowacyjność, zrównoważony rozwój, spójność społeczną i terytorialną 2. Projekt budowy autostrady A1 3. Rosnące zainteresowanie turystyką aktywną oraz zdrowym stylem życia 4. Projekt budowy tamy w Nieszawie 5. Rolniczy charakter regionu i rosnące zainteresowanie zdrową żywnością 7. Niezadowalająca sieć dróg lokalnych (międzyosiedlowych), brak kolejnej przeprawy mostowej oraz połączeń z układem dróg na zewnątrz Zagrożenia 1. Kryzys finansowy na świecie 2. Zbyt dużo polityki w gospodarce i w życiu społecznym 3. Niestabilne przepisy prawne 4. Zbyt niskie nakłady finansowe na kształcenie zawodowe w stosunku do kształcenia ogólnego 5. Wysokie koszty pracy 6. Wysoka stopa bezrobocia w województwie 7. Brak uregulowań prawnych gruntów Cele i sposób ich osiągnięcia Lp Cele Sposób ich osiągnięcia 1 Przyciągniecie inwestorów promocja i obsługa 2 Rozwój innowacji i wybranych branż gospodarki (klastrów) takich jak chemiczna, spożywcza, elektroniczna 3a 3b Dobra infrastruktura i oferta kulturalna, w tym wykreowanie flagowej imprezy kulturalnej Dobra infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjnoturystyczna, w tym wykreowanie flagowej imprezy sportowej 4 Stworzenie ośrodka politechnicznego oraz rozwój i dostosowanie Cuiavia Folk Festival, Festiwal Poezji Śpiewanej, Od Nowa Kujawska Muzyka Ludowa + Festiwal Zespołów Folklorystycznych, Powrót nad Wisłę, Emigranci, Festiwal piosenek M. Rodowicz połączony z koncertem gwiazdy oraz z filmami, Festiwal Rzeka festiwal państw, miast leżących nad rzekami Festiwal sportów wodnych na Zalewie Włocławskim - porozumienie o współpracy z Płockiem i innymi gminami położonymi nad Zalewem - Zintegrowana Inwestycja Terytorialna wspólny Program zagospodarowania turystycznego Zalewu włocławskiego Festiwal sportów powietrznych (balony, spadochrony) Rozwój międzynarodowych tras rowerowych i organizacja imprez na tych trasach EuroVelo 2 i Szlak Bursztynowy, Szlak Wisły U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 13

14 ponadgimnazjalnej zawodowej bazy szkoleniowej do potrzeb rynku pracy 5 Poprawa komunikacji na zewnątrz i wewnątrz miasta 6 Zwiększenie aktywności społecznej i spójności społecznej Podzespół ds. zdrowia i pomocy społecznej Wizja miasta Włocławek to : Stolica (centrum, ośrodek) Kujaw (i Ziemi Dobrzyńskiej?) Ośrodek rozwijającego się i nowoczesnego (innowacyjnego) przemysłu oraz usług społecznych Miasto społeczeństwa obywatelskiego Miasto wykorzystujące walory turystyczne Miasto z rozwiniętą sferą usług zdrowotnych, z dobrą ofertą kulturalną i edukacyjną Znany w kraju ośrodek szkolnictwa wyższego technicznego i szkolnictwa zawodowego Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Duże bezrobocie i wynikające z tego zubożenie, emigracja za pracą, rosnąca 1. Położenie geograficzne w centrum pomoc społeczna i rosnące wykluczenie kraju, nad Wisłą, wśród jezior, przy społeczne drodze krajowej i w pobliżu autostrady 2. Niedostosowana oferta szkoleniowa do (w budowie) potrzeb rynku pracy 2. Gotowe tereny inwestycyjne z zapleczem 3. Niska aktywność społeczna przemysłowym i korzystnym klimatem 4. Brak współpracy międzysektorowej dla inwestorów oraz potencjałem 5. Niedoinwestowana infrastruktura zasobów ludzkich społeczno - kulturalna oraz 3. Nowoczesne formy wsparcia niedostateczna baza turystyczno społecznego rekreacyjna 4. Rozwijająca się sfera ekonomii 6. Nieuregulowany stan prawny części społecznej i sektora organizacji gruntów i obiektów pozarządowych 7. Niezadowalające połączenia 5. Przyjęty program i rozpoczęty proces komunikacyjne wewnątrz miasta oraz na rewitalizacji zewnątrz (tylko dwie przeprawy przez Wisłę i ograniczone tonażowo) U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 14

15 Otoczenie Szanse Zagrożenia 1. Fundusze unijne w nowej perspektywie 1. Duża zmienność przepisów prawnych w finansowej skoncentrowane odniesieniu do wszystkich sfer życia na innowacyjności oraz rozwoju 2. Zły system finansowania usług spójności społecznej i terytorialnej, w medycznych tym procesów rewitalizacji 3. Wysoka biurokracja i niski poziom 2. Rozwój branży spożywczej w zakresie zaufania społecznego żywności ekologicznej i tradycyjnej 4. Wysokie koszty pracy (duże 3. Wzrost zainteresowania turystyką obowiązkowe świadczenia) aktywną i zdrowym stylem życia 5. Nieadekwatność środków 4. Rozwój ekonomii społecznej w Polsce przekazywanych przez Państwo w 5. Partnerstwo publiczno-prywatne stosunku do zadań przydzielanych samorządom Cele i sposób ich osiągnięcia: Lp Cele Sposób ich osiągnięcia 1 Przyciągniecie inwestorów skuteczna promocja i obsługa 2 Rozwój innowacji i wybranych branż gospodarki (klastrów) takich jak branża chemiczna, spożywcza, elektroniczna 3 Zwiększenie aktywności i spójności społecznej oraz rozwój współpracy międzysektorowej Ustalenie budżetu na promocję plan marketingowy promocji gospodarczej Promocja idei służących osiągnieciu pożądanych rezultatów poprzez edukację Elementy zachęty ustalenie sytemu długotrwałej polityki finansowania instytucji pożytku publicznego Tworzenie przyjaznych warunków do realizacji zadań Tworzenie instrumentów finansowych sprawiających opłacalność inwestowania w zwiększenie aktywności Realizacja przyjętych programów społecznych i zdrowotnych Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych Promocja trzeciego sektora Szkolenia liderów Wzmocnienie bazy materialnej Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi Udoskonalanie systemu konsultacji społecznych (np. budżet obywatelski) Budowanie partnerstw na rzecz rozwiazywania konkretnych problemów społecznych( np. zatrudnienie niepełnosprawnych, organizacji czasu wolnego) Rozwój ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 15

16 4 Dobra infrastruktura i oferta kulturalna, sportowa i rekreacyjno-turystyczna 5 Stworzenie ośrodka politechnicznego oraz rozwój i dostosowanie ponadgimnazjalnej zawodowej bazy szkoleniowej do potrzeb rynku pracy 6 Poprawa komunikacji na zewnątrz i wewnątrz miasta 7 Spójność terytorialna miasta (rewitalizacja wybranych części miasta) Środki PEFRON Święto ulicy 3go Maja Tworzenie w szkołach ponadgimnazjalnych kierunków przygotowujących młodzież do dalszej edukacji na kierunkach politechnicznych Tworzenie nowoczesnych pracowni naukowotechnicznych, laboratoriów w ramach istniejącej infrastruktury Rozwój kierunków technicznych na uczelniach wyższych Stworzenie ośrodka politechnicznego na bazie istniejących szkół wyższych Pozyskanie kadry naukowej Pozyskanie środków unijnych KONSULTACJE PODSUMOWUJĄCE przedstawicieli zespołów ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek Podczas dwudniowego spotkania z reprezentantami poszczególnych zespołów tematycznych biorących udział w dotychczasowych pracach nad budowaniem Strategii rozwoju miasta Włocławek, grupa wypracowała, wspólną wersję wizji miasta w brzmieniu: Włocławek w 2025 r. to: Silny ośrodek regionalny, oddziaływujący swoim potencjałem na rozwój społecznogospodarczy swojego obszaru funkcjonalnego. Nowoczesny ośrodek przemysłowy oparty na tradycjach, zasobach, wiedzy, innowacjach i nowych technologiach; atrakcyjny i przyjazny dla inwestorów. Miasto wykorzystujące walory turystyczne, szczególnie zasoby wodne tj. Zbiornik Włocławski krajowe centrum sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku. Nowoczesny ośrodek politechniczny oraz szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach kształcenia, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Miasto o dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej oraz infrastrukturze kulturalnej i sportowej z flagowymi imprezami, przyjazne do zamieszkania z pełną ofertą usług zdrowotnych i społecznych. U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 16

17 Miasto społeczeństwa obywatelskiego aktywnych i zaangażowanych w jego sprawy mieszkańców. Skrócona forma ww. wizji brzmi: Włocławek w 2025 r. to: Silny ośrodek regionalny, nowoczesny ośrodek przemysłowy i politechniczny oraz szkolnictwa zawodowego, krajowe centrum sportów wodnych, o wysokiej jakości życia z flagowymi imprezami w zakresie sportu i kultury. Kolejnym elementem pracy w grupach było wypracowanie w oparciu o wyniki prac wszystkich dotychczasowych grup analizy SWOT dla miasta. Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Centralne położenie na mapie kraju i 1. Wysokie bezrobocie, w konsekwencji dostępność komunikacyjna (Wisła, A1, zubożenie społeczeństwa, ucieczka osób drogi krajowe, kolej) z miasta, rosnące koszty opieki 2. Dobra infrastruktura techniczna w społecznej zakresie nośników energii i zasoby 2. Niedostateczna ilość inwestorów terenów inwestycyjnych 3. Nieuregulowany stan prawny części 3. Walory przyrodniczo-krajobrazowe (lasy, gruntów i obiektów szczególnie dla jeziora, rzeki, Natura 2000, Park potrzeb inwestorów i procesów Krajobrazowy, Zbiornik Włocławski) rewitalizacji 4. Istniejące szkoły wyższe i zawodowe 4. Niedoinwestowana baza szkoleniowa i ponadgimnazjalne brak kadry samodzielnych pracowników 5. Organizacja znaczących imprez, w naukowych na potrzeby szkolnictwa szczególności: Turniej Poezji Śpiewanej, technicznego. Festiwal Zespołów Folklorystycznych, 5. Brak trzeciej przeprawy przez Wisłę i Festiwal Maryli Rodowicz, Festiwal niezadowalająca sieć dróg lokalnych Teatrów Ulicznych Brukarnia, Festiwal 6. Zdegradowana tkanka mieszkaniowa w Włoskiej Muzyki Operowej, Wakacyjny obszarze Śródmieścia Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy, międzynarodowe zawody balonowe i spadochronowe 6. Dobrze rozwinięta infrastruktura kulturalna i sportowa Otoczenie Szanse Zagrożenia 1. Możliwość wykorzystania zewnętrznych 1. Niestabilność przepisów prawnych źródeł finansowania, 2. Bariery prawne w zakresie w tym środków unijnych, w których przygotowania inwestycji mocno akcentuje się rozwój 3. Wysokie koszty pracy (duże innowacyjności gospodarki i badań obowiązkowe świadczenia) naukowych oraz ich komercjalizacji, a 4. Nieadekwatność środków także wsparcie procesów rewitalizacji w przekazywanych przez Państwo w miastach stosunku do zadań przydzielanych 2. Budowa autostrady A1 samorządom U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 17

18 3. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce 4. Wzrost zainteresowania turystyką aktywną, zdrowym stylem życia i zdrową żywnością 5. Projekt budowy elektrowni wodnej na Wiśle poniżej Włocławka 5. Różnice w kosztach kształcenia ogólnego w stosunku do kształcenia zawodowego 6. Wysoka biurokracja i niski poziom zaufania społecznego 7. Starzejące się społeczeństwo Następnie wskazano oddziaływania poszczególnych elementów analizy SWOT względem siebie poprzez tzw. analizę TOWS, w której udzielono odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? 2. Czy dane zagrożenie osłabi daną mocną stronę? 3. Czy dana mocna strona pozwoli wykorzystać daną szansę? 4. Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem? Kolejnym punktem pracy zespołu było wskazanie problemów miasta Włocławek w postaci drzewa problemów. Jako problem kluczowy określono wysokie bezrobocie. Do przyczyn problemu zaliczono przede wszystkim: kryzys gospodarczy, likwidacje zakładów pracy, system kształcenia niedostosowany do potrzeb rynku pracy, brak wykwalifikowanej kadry, brak kapitału inwestycyjnego. Jako skutek wysokiego bezrobocia wskazano głównie: zubożenie społeczeństwa, brak pozytywnej energii (pesymizm), brak potrzeb wyższego rzędu, starzejące się społeczeństwo, patologie, uciekająca młodzież, spadek liczby mieszkańców. Następnie prace zespołu skupiły się na wypracowaniu celu głównego oraz celów strategicznych, będących pozytywnym odbiciem drzewa problemów dla opracowywanego dokumentu. Celem głównym stał się kierunek działania, jaki należy obrać z uwagi na zdiagnozowany problem, czyli: utworzenie dostatecznej ilości trwałych miejsc pracy. Jako cele strategiczne określono: 1. Przyciągnięcie inwestorów - stworzenie atrakcyjnej oferty i obsługi dla inwestorów 2. Rozwój innowacji i wybranych branż gospodarki (klastry) takich jak chemiczna, spożywcza, precyzyjna 3. Poprawa jakości kształcenia zawodowego. a) Rozwój i dostosowanie ponadgimnazjalnej zawodowej bazy szkoleniowej do potrzeb rynku pracy b) Stworzenie ośrodka politechnicznego 4. Dobra infrastruktura i oferta kulturalna, w tym wykreowanie flagowej imprezy kulturalnej 5. Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej, a zwłaszcza w zakresie sportów wodnych w tym wykreowanie flagowych imprez sportowych 6. Zwiększenie aktywności i spójności społecznej oraz rozwój współpracy międzysektorowej U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 18

19 a) Efektywna komunikacja społeczna b) Budowanie partnerstw i koalicji w projektach i działaniach długofalowych c) Skuteczny system konsultacji 7. Poprawa komunikacji drogowej i spójności terytorialnej miasta a) Budowa trzeciej przeprawy przez Wisłę b) Poprawa sieci dróg lokalnych c) Rewitalizacja miasta Do celów strategicznych zostały zaproponowane wskaźniki pozwalające zweryfikować poziom realizacji poszczególnych celów. CELE WSKAŹNIK Utworzenie dostatecznej ilości trwałych miejsc pracy Stopa bezrobocia Liczba utworzonych miejsc pracy przez inwestorów Przyciągnięcie inwestorów - Liczba nowych podmiotów stworzenie atrakcyjnej oferty i obsługi gospodarczych dla inwestorów Ilość nowych inwestycji obsłużonych przez Gminę Ilość wdrożonych innowacyjnych rozwiązań (patenty) Rozwój innowacji i wybranych branż gospodarki (klastry) takich jak chemiczna, spożywcza, precyzyjna Poprawa jakości kształcenia zawodowego Dobra infrastruktura i oferta kulturalna, w tym wykreowanie flagowej imprezy kulturalnej Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej, a zwłaszcza w zakresie sportów wodnych w tym wykreowanie flagowych imprez sportowych Ilość nowych podmiotów gospodarczych wg PKD w wybranych branżach Zdawalność egzaminów kwalifikacyjnych w stosunku do średniej krajowej Ilość absolwentów kierunków technicznych podejmujących pracę w zawodzie w stosunku do absolwentów ogółem Ilość informacji w mediach ogólnopolskich dotyczących rozpoznawalności flagowej imprezy kulturalnej Włocławka Ilość uczestników flagowej imprezy (z Włocławka i spoza miasta) Ilość turystów / 100 mieszkańców Średnia długość pobytu turysty U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 19

20 Zwiększenie aktywności i spójności społecznej oraz rozwój współpracy międzysektorowej Poprawa komunikacji drogowej i spójności terytorialnej miasta Ilość uczestników biorących udział w konsultacjach społecznych Liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych Ilość zawartych porozumień międzysektorowych Ilość kilometrów wybudowanych i wyremontowanych dróg Obszar zrewitalizowanych terenów (w ha) Na zakończenie wskazano, iż osiąganie założonych celów wymaga systematycznego monitorowania zmian wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju miasta. Monitorowanie i ocena realizacji celów określonych w Strategii powinno odbywać się cyklicznie, raz w roku w formie zebrania oraz przedstawienia danych, a następnie oceny realizacji przyjętej Strategii. Ewaluacja Strategii, czyli ocena jakości i efektów prowadzonych działań, w formie badania społeczno-ekonomicznego, którego kryteriami najczęściej są: skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość i trafność, według uczestników spotkania powinna odbywać się cyklicznie, w okresach trzyletnich. Poza zespołami tematycznymi powołanymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta, które wypracowały materiał do projektu Strategii, wnioski do Strategii przygotował odrębnie pracujący Zespół ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, które zaprezentowane zostały przedstawicielom zespołów tematycznych na spotkaniu warsztatowym w dniu 29 stycznia roku. WNIOSKI Zespołu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego (wersja autorska) W prace nad budowaniem Strategii aktywnie włączył się Zespół ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, utworzony na wniosek organizacji pozarządowych, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Włocławek. 31 sierpnia 2012r. w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa, z udziałem Prezydenta Andrzeja Pałuckiego, inaugurująca rozpoczęcie prac Zespołu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Po konferencji odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu w składzie: Łucja Andrzejczyk dyrektor PCK Włocławek; Iwona Kotuła prezes Stowarzyszenia OLIGO; Mariusz Sieraczkiewicz prezes Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek; Renata Łuczak prezes Klubu Abstynenta U Przyjaciół ; Krystyna Marszałek koordynatorka Centrum Wolontariatu Włocławek, Marlena Stancel Prezes Stowarzyszenia Starówka, Krystian Łuczak wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Jarosław Hupało przewodniczący Komisji Edukacji RM U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 20

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK PROGRAM WYBORCZY ****************************************** NOWOCZESNY PŁOCK Pomagać to nie wstyd! Strona 1 INNOWACJE, ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ Wykorzystanie potencjału Płockiego

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Grudziądz, 30 listopada 2015 roku ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY Intensywna promocja marki Miasto Nieefektywnie wykorzystany potencjał Zakochanych położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy 2013-2020 jako dokument integrujący działania na rzecz edukacji w Bydgoszczy

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy 2013-2020 jako dokument integrujący działania na rzecz edukacji w Bydgoszczy Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy 2013-2020 jako dokument integrujący działania na rzecz edukacji w Bydgoszczy Elżbieta Wiewióra Jadwiga Zagert PODSTAWOWE DOKUMENTY WYZNACZAJĄCE OBSZARY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWORCŁAWSKIEGO I. PRZESTRZEŃ

ANALIZA SWOT DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWORCŁAWSKIEGO I. PRZESTRZEŃ ANALIZA SWOT DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWORCŁAWSKIEGO I. PRZESTRZEŃ 1. dogodne położenie w sieci komunikacyjnej, na przecięciu szlaków komunikacyjnych, 2. stosunkowo dobrze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja poznańska

Aglomeracja poznańska Aglomeracja poznańska Model współpracy, doświadczenia praktyczne Tomasz J. Kayser Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Metropolia Poznań Dlaczego metropolia? Jaka metropolia? Droga do metropolii Metropolia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013 Wyniki warsztatów GRUPA 2:: Rola organizacji pozarządowych, w szczególności stowarzyszeń agroturystycznych w rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Iwona Tandecka, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka Płock, 27.02.2013 r. trochę historii 14 października

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Włocławek 2020+

Strategia rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK ` Strategia rozwoju miasta Włocławek 2020+ Wstęp Projekt Wersja II listopad 2013 U R Z Ą D M I A S T A W Ł O C Ł A W E K, Z I E L O N Y R Y N E K 1 1 / 1 3, W Ł O C Ł A W E K U r

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wałbrzych, 2016 Milicz

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Materiały wypracowane przez uczestników na III Zamojskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Opracowanie propozycji projektów społeczno - gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie Stan na dzień, 28 marca 204 r. WYNIKI OGÓLNE Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie ankietyzacja przeprowadzona wśród przedsiębiorstw z Konina w marcu 204 r. przez Wydział Działalności Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo