Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp"

Transkrypt

1 GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK ` Raport z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek Wstęp sierpień U R Z Ą D M I A S T A W Ł O C Ł A W E K, Z I E L O N Y R Y N E K 1 1 / 1 3, W Ł O C Ł A W E K

2 Wprowadzenie Opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek dokonano zgodnie z zasadą: partnerstwa, oznaczającą aktywną współpracę środowisk i instytucji zainteresowanych rozwojem miasta oraz władz miejskich poprzez Komisje Rady Miasta przy określaniu celów i kierunków rozwoju miasta oraz prowadzenia konsultacji społecznych. Tylko z tak zbudowaną Strategią, będzie utożsamiać się znaczna część społeczności lokalnej, co da szansę na lepszą jej realizację przez różnych aktorów życia społecznogospodarczego miasta, otwartości i przejrzystości, zapewniającą mieszkańcom Włocławka wiedzę w zakresie sporządzanej Strategii na każdym jej etapie opracowania przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów. Szeroko prowadzone działania informacyjne i promocyjne będą miały na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie potrzeby prowadzenia planowania strategicznego oraz akceptację społeczną dla przyjętych założeń rozwoju Włocławka. Dla realizacji zasady partnerstwa powołane zostały zespoły tematyczne Zarządzeniem Nr 148/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek(załącznik do Raportu).Do prac nad Strategią zaproszeni zostali przedstawiciele włocławskich środowisk: biznesu, nauki, kultury, sportu, organizacji pozarządowych, a także wszyscy radni Rady Miasta Włocławek oraz pracownicy strategicznych wydziałów Urzędu Miasta Włocławek. Prace nad Strategią odbywały się w zespołach i podzespołach: zespół ds. gospodarki, w tym: podzespół: ds. przedsiębiorczości i rynku pracy, ds. infrastruktury technicznej zespół ds. rewitalizacji, zespół ds. społecznych, w tym: podzespół: ds. edukacji, ds. zdrowia i opieki społecznej, ds. kultury, sportu i turystyki zespół roboczy i redakcyjny. Ponadto, do prac nad budowaniem Strategii zaproszeni zostali również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów ościennych: włocławskiego, aleksandrowskiego i lipnowskiego. Spotkania zespołów tematycznych przygotowujących Strategię poprowadzone były w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, przez moderatora, Pana Krzysztofa Kwaterę, z firmy LM Consulting z siedzibą w Krakowie. W dniach listopada 2012 roku odbyła się I tura spotkań, zaś od 22 listopada do 4 grudnia 2012 roku przeprowadzono II turę warsztatów. Ostatnie dwudniowe spotkanie podsumowujące, które odbyło się z udziałem przedstawicieli poszczególnych zespołów tematycznych przeprowadzone zostało lutego roku. Łącznie obyło się96 godzin warsztatów. Celem spotkań warsztatowych było przedyskutowanie zagadnień oraz wyników zawartych w Raporcie o sytuacji społecznogospodarczej miasta Włocławek, dokonanie analizy SWOT, diagnozy problemów miasta oraz wskazanie wizji Włocławka w i wytyczenie celów Strategii. U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 2

3 Pierwsza tura spotkań koncentrowała się przede wszystkim na ocenie dotychczasowych sukcesów i porażek w odniesieniu do obowiązującej Strategii Rozwoju Włocławka na lata do roku z perspektywą do 2020 roku, uchwalonej w 2006 roku, omówieniu raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Włocławek oraz przedstawieniu struktury modelowej dokumentu strategii i sposobu jej tworzenia. Zespoły wypracowały przy udziale moderatora, Pana Krzysztofa Kwatery i Pani Katarzyny Boczek, wnioski w zakresie uzupełnienia diagnozy, wskazania wizji miasta w perspektywie 2020+, analizy SWOT oraz wstępnej propozycji kierunków działań. Druga tura spotkań poświęcona była dalszym pracom nad wnioskami wypracowanymi w I cyklu warsztatów, a jej efektem było przyjęcie ostatecznej wersji w zakresie analizy SWOT, wizji miasta i kierunków działań/ celów oraz sposobów ich osiągnięcia. Zespół ds. rewitalizacji Wizja miasta : Włocławek w roku 2025 to miasto rozwoju gospodarczego, kulturalnego, turystycznego z opanowaną tendencją upadku handlu, gospodarki i bezrobocia, z umożliwieniem młodym ludziom samorealizacji w życiu zawodowym i rodzinnym ; Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Miejscowy plan zagospodarowania 1. Niedostateczne skomunikowanie przestrzennego dla dzielnicy Śródmieście Śródmieścia z dzielnicą Południe 2. Duża koncentracja zabytków 2. Zdegradowana struktura społeczna 3. Zadawalająca infrastruktura techniczna 3. Zdegradowana tkanka mieszkaniowa (media) 4. Brak współpracy parlamentarzystów z 4. Rozpoczęty proces rewitalizacji lokalnymi liderami (mała liczba liderów) 5. Kwartał oświaty 5. Wysoki wskaźnik przestępczości 6. Koncentracja przedstawicielstw 6. Zubożenie właścicieli kamienic administracji 7. Słabe zainteresowanie inwestowaniem 7. Optymalne ciągi komunikacyjne we własne kamienice (wewnętrzne i zewnętrzne) 8. Słaba aktywność społeczna właścicieli 8. Architektoniczno funkcjonalne bieguny kamienic wzrostu 9. Brak substancji mieszkaniowej dla osób 9. Akceptacja społeczna dla wyprowadzanych ze Śródmieścia proponowanych zmian Otoczenie Szanse Zagrożenia 1. Środki zewnętrzne na proces rewitalizacji 1. Niewystarczające uregulowania prawne 2. Zmiany przepisów prawnych w odniesieniu do stanu własności dotyczących polityki mieszkaniowej 2. Brak źródeł finansowania remontów 3. Dokumenty strategiczne wyższego rzędu kamienic stwarzające szanse na rozwój 3. Ograniczenia wynikające z ochrony 4. Efektywna strategia promocji miasta w konserwatorskiej Polsce, Europie i na świecie 4. Słaby lobbing w parlamencie i U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 3

4 5. Prężny ośrodek regionalny - Włocławek stolicą Kujaw ministerstwach 5. Brak decyzji odnoście budowy II stopnia na Wiśle 6. Starzejący się właściciele kamienic 7. Brak wsparcie finansowego na budowę mieszkań zastępczych Kierunki działań w sferach: infrastruktury, gospodarki oraz sferze społecznej mające na celu poprawę sytuacji w omawianym obszarze. ZMIANY W INFRASTRUKTURZE: 1) Rozwój rekreacji i sportów wodnych wzdłuż Bulwarów 2) Poprawa substancji mieszkaniowej 3) Poprawa estetyki miejsca zamieszkania kamienic 4) Zwiększenie ilości miejsc parkingowych 5) Kontynuacja rozbudowy infrastruktury ZMIANY GOSPODARCZE: 1) Rozwój usług gastronomicznych (Bulwary, Stary Rynek) 2) Stworzenie warunków powstania Centrum (ul. 3 Maja- Stary Rynek) 3) Powstanie punktów gastronomiczno usługowych pod kątem potrzeb młodych ludzi 4) Wsparcie przedsiębiorców działających na rzecz Śródmieścia (koordynacja tych działań) ZMIANY SPOŁECZNE 1) Stworzenie warunków do przeniesienia mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego 2) Zbadać potrzeby mieszkańców 3) Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz przedsiębiorczości 4) Stworzenie mechanizmu zachęt do nauki dla młodzieży ze Śródmieścia 5) Wykorzystanie potencjału studentów program pomocy w nauce dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ( np.: Starszy brat ) Podzespół ds. przedsiębiorczości i rynku pracy Wizja miasta Włocławek to: Miasto atrakcyjne dla inwestorów Miasto przemysłu opartego na dotychczasowych tradycjach i zasobach oraz wiedzy, innowacjach i nowych technologiach Miasto z dostosowaną do potrzeb rynku pracy bazą szkolnictwa zawodowego Miasto o znaczeniu regionalnym, stolica Kujaw U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 4

5 Miasto atrakcyjne dla zamieszkania ze względu na dobrą infrastrukturę rekreacyjnokulturalną i społeczną Miasto wykorzystujące walory turystyczne, szczególnie Zalew Włocławski; krajowy ośrodek (centrum) sportów wodnych Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Rozwinięta struktura przemysłowa (istniejący przemysł chemiczny, spożywczy) i baza surowcowa 2. Lokalizacja (centrum Polski, dostępność dróg m.in. A1, Wisła) 3. Uzbrojone tereny inwestycyjne (m.in. strefa gospodarcza, inkubator przedsiębiorczości) 4. Zasoby taniej siły roboczej 5. Walory krajobrazowo-przyrodnicze i turystyczne (także uzdrowiskowe) 6. Istniejące szkoły wyższe i zawodowe ponadgimnazjalne Otoczenie Szanse 1. Możliwość wykorzystania środków unijnych, w których mocno akcentuje się rozwój innowacyjności gospodarki i badań naukowych oraz ich komercjalizacji, a także wsparcie procesów rewitalizacji w miastach 2. Rosnące zapotrzebowanie na produkty żywnościowe wysokiej jakości, na produkty chemiczne oraz usługi sanatoryjne (starzejące się społeczeństwo) 3. Osoby powracające z zagranicy 4. Projekt budowy stopnia w Nieszawie 5. Rozwój turystyki aktywnej i zdrowego stylu życia 1. Słaba skuteczność przyciągania inwestorów i wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw oraz wynikające z tego bezrobocie, a dalej w konsekwencji zubożenie społeczeństwa, ucieczka osób z miasta, rosnące koszty opieki społecznej 2. Brak wyspecjalizowanej siły roboczej wynikającej z niedostosowania wykształcenia do potrzeb rynku pracy 3. Niska atrakcyjność miasta jako miejsca do życia (w tym niezadowalająca baza i oferta kulturalna) 4. Niska aktywność społeczno-zawodowa 5. Brak flagowej imprezy sportowej lub kulturalnej Zagrożenia 1. Długotrwały proces przygotowania inwestycji, niestabilne i skomplikowane prawo oraz biurokracja 2. Kryzys gospodarczy na świecie 3. Sztywne normy dla przemysłu w zakresie ochrony środowiska 4. Wysokie koszty pracy 5. Nieadekwatność środków przekazywanych przez Państwo w stosunku do zadań przydzielanych samorządom U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 5

6 Cele i sposób ich osiągnięcia Lp Cele Sposób ich osiągnięcia 1 Poprawa skuteczności przyciągania i obsługi inwestorów 2 Rozwój firm (klastry) branży chemicznej, spożywczej i precyzyjnej elektronicznej Opracowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów i stałe jej doskonalenie; pozycjonowanie tej oferty w kierunku inwestorów dla których miasto może zaoferować najwięcej Poprawa skuteczności punktu Obsługi Inwestorów bezpośredniej obsługi inwestorów (ułatwienie obsługi administracyjnej) Powołanie grupy ambasadorów miasta Utworzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dobór odpowiednich środków marketingowych (marketing mix) Utworzenie klastrów organizacja spotkań przedstawicieli branży: chemicznej, spożywczej, precyzyjnej (elektronicznej) Organizacja szkoleń, kongresów, targów i innych wydarzeń w/w branż 3 Promocja innowacji i nowych technologii 4 Dostosowanie bazy i oferty szkoleniowej do potrzeb rynku pracy 5 Rozwój infrastruktury i oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej Rozwój Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości jako ośrodka promocji innowacji i nowych technologii Organizacja szkoleń dla nowych przedsiębiorców nt. możliwości rynkowych Rozwój oferty poręczeniowej dla projektów innowacyjnych; wyk. - Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. Analiza potrzeb pracodawców w zakresie poszczególnych zawodów; Urząd Pracy, środki własne, środki nieduże Analiza rynku pracy osób pracujących we Włocławku Powołanie Paktu na Rzecz Zatrudnienia Prezydent Miasta, środki nieduże Doposażenie szkół zawodowych dla praktycznej nauki zawodu lub utworzenie ośrodka praktycznej nauki zawodu Rozwój zajęć praktycznych w szkołach Organizacja kursów doszkolenia i przekwalifikowania zawodowego; Urząd Pracy, instytucje szkoleniowe U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 6

7 6 Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej, a zwłaszcza w zakresie sportów wodnych w tym wykreowanie flagowych imprez sportowych i kulturalnych Organizacja regat żeglarskich turniej czterech marin Rozwój produktu turystycznego związanego z osobą Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Podzespół ds. infrastruktury technicznej Wizja miasta Włocławek to: Miasto regionalne, stolica Kujaw Miasto nowoczesnego przemysłu, opartego na wiedzy, z rozwiniętym zapleczem rekreacyjno-turystycznym, Miasto przyjazne dla inwestorów Miasto przyjazne dla mieszkańców z pełną infrastrukturą i ofertą oświatowoedukacyjną, kulturalną i sportową, Miasto dobrze skomunikowane z zewnątrz i wewnątrz miasta Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Centralne położenie na mapie kraju i 1. Brak dostatecznej ilości miejsc pracy i dostępność komunikacyjna (Wisła, A1, wynikające z tego bezrobocie, rosnące drogi krajowe, kolej) koszty osób pomocy społecznej, 2. Infrastruktura z możliwością rozwoju i emigracja wykorzystania istniejącej bazy, jak 2. Nieuregulowany stan prawny gruntów i również duży zasób uzbrojonych terenów obiektów inwestycyjnych 3. Brak kapitału inwestycyjnego słaba 3. Walory przyrodniczo-krajobrazowe (lasy, skuteczności przyciągania inwestorów jeziora, rzeki, Natura 2000, Park 4. Brak wyspecjalizowanej siły roboczej, z Krajobrazowy, Zalew Włocławski) kwalifikacjami dostosowanymi do 4. Rozwinięta struktura przemysłowa potrzeb rynku pracy (Anwil i inne duże przedsiębiorstwa) 5. Niedoinwestowana baza szkoleniowa i brak samodzielnych pracowników naukowych na potrzeby szkolnictwa technicznego 6. Niska aktywność społeczna 7. Niezadowalająca sieć dróg lokalnych (międzyosiedlowych), brak kolejnej przeprawy mostowej oraz połączeń z układem dróg na zewnątrz Otoczenie Szanse Zagrożenia 1. Możliwość wykorzystania zewnętrznych 1. Nieadekwatność środków U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 7

8 źródeł finansowania, w tym środków unijnych, w których mocno akcentuje się rozwój innowacyjności gospodarki i badań naukowych oraz ich komercjalizacji, a także wsparcie procesów rewitalizacji w miastach 2. Projekt autostrady A1 3. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce 4. Budowa elektrowni wodnej w Nieszawie- Ciechocinku wraz infrastrukturą towarzyszącą 5. Rosnące zainteresowanie turystyką aktywną przekazywanych przez Państwo w stosunku do zadań przydzielanych samorządom 2. Kryzys gospodarczy na świecie 3. Niestabilne prawo i biurokracja 4. Wysokie koszty pracy 5. Zły styl uprawiania polityki Cele i sposób ich osiągnięcia Lp. Cele Sposób ich osiągnięcia 1 Przyciągnięcie inwestorów - stworzenie atrakcyjnej oferty i obsługi dla inwestorów Wyznaczenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, w tym rewitalizacja obszaru Włocławek Wschód Przemysłowy (Zielony Park Przemysłowy); może poza granicami miasta? (gmina Lubanie?) Odpowiednia promocja Plan Marketingowy Infrastruktura techniczna + drogi Ulgi dla inwestorów (rozszerzenie na inne 2 Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej 3 Poprawa bazy kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy 4 Wzrost aktywności społecznej tereny inwestycyjne poza SSE?) Zagospodarowanie Zalewu przy współpracy z innymi gminami leżącymi nad Zalewem program, partnerstwo, ZIT? pierwsze zadanie: nawiązanie współpracy z wszystkimi samorządami (obu województw) w rejonie Zalewu i opracowanie wspólnego programu zagospodarowania turystycznego Zalewu Rozwój innych atrakcji turystycznych przy współpracy z okolicznymi gminami Nowe drogi rowerowe łączące subregion i Włocławek Dalsze działania rewitalizacyjne Wykreowanie flagowej imprezy regaty kajakowe np. Płock kontra Włocławek, regaty żeglarskie, kite surfing, narty wodne, sporty motorowodne Tama w Nieszawie Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Środkowej Wisły U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 8

9 5 Poprawa sieci dróg wewnątrz miasta i powiązań komunikacyjnych na zewnątrz PrzebudowaAl. Kazimierza Wlk; 80 mln, Urząd Miasta, 85% unijne + 15% miasto, termin: ; wiadukty należy wykonać wcześniej 20 mln; z rezerwy budżetowej; 50% na 50% Zewnętrzne (współpraca z innymi JST): Budowa drogi łączącej Michelin z DK1 na wysokości Pińczaty Wydłużenie u. Zachodniej do Szosy Brzeskiej Wewnętrzne: Połączenie Kruszyńskiej z Kapitulną Połączenie Wienieckiej z Toruńska Przeprawa przez Wisłę Przedłużenie Bulwarów w stronę Barskiej i MPWiK Budowa parkingów, w tym wielopoziomowych Bieżące naprawy (systematyczne) istniejącej sieci dróg Podzespół ds. edukacji Wizja miasta Włocławek to: Miasto ludzi wykształconych i aktywnych Miasto innowacyjnego przemysłu Nowoczesny ośrodek politechniczny oraz szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach kształcenia Miasto atrakcyjne dla inwestorów dzięki centralnemu położeniu, dostępności komunikacyjnej oraz przygotowanym terenom i rozwiniętej infrastrukturze technicznej Miasto z rosnącą liczbą mieszkańców (miasto rozwijające się, atrakcyjne do zamieszkania) Miasto z atrakcyjną ofertą wypoczynku i rozwoju osobistego, wykorzystującą walory turystyczne, szczególnie Zalewu Włocławskiego Miasto zrewitalizowane infrastrukturalnie i społecznie Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Centralne położenie Włocławka w Polsce 1. Wysoka stopa bezrobocia, w tym rosnąca i dostępność komunikacyjna liczba bezrobotnych z wykształceniem 2. Istniejące szkoły wyższe i zawodowe wyższym i wynikające z tego zubożenie ponadgimnazjalne mieszkańców oraz odpływ z miasta, U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 9

10 3. Tradycje przemysłowe i związane z tym kadry 4. Uzbrojone tereny przemysłowe 5. Walory przyrodniczo-krajobrazowe (Park Krajobrazowy, Zalew Włocławski) 6. Działania rewitalizacyjne już podjęte w centrum 7. Międzynarodowe zawody balonowe, ogólnopolski turniej poezji śpiewanej, ogólnopolski festiwal operowy, Anwil Cup Otoczenie Szanse 1. Fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej , ze szczególnym ukierunkowaniem na innowacje i nowe technologie, komercjalizację badań naukowych oraz spójność społeczną (włączenie społeczne) i terytorialną (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) 2. Rozwój innowacyjnych branż gospodarki 3. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty 4. Zamawiane kierunki studiów 5. Ułatwienia prawne w zakresie otwierania nowych działalności 6. Wzrost zainteresowania turystyką aktywną, zdrowym stylem życia i zdrową żywnością 7. Projekt budowy elektrowni wodnej w Nieszawie 8. Rozwinięte rolnictwo w regionie zwłaszcza młodych osób 2. Niedoinwestowana baza szkoleniowa i brak kadry samodzielnych pracowników naukowych na potrzeby szkolnictwa technicznego. 3. Niedobór środków własnych z budżetu miasta 4. Słaba infrastruktura społeczno - kulturalna oraz baza turystyczno rekreacyjna 5. Brak flagowej imprezy promującej miasto 6. Nieuregulowany stan prawny gruntów i obiektów 7. Niezadowalające połączenia transportu publicznego wewnątrz miasta oraz połączeń komunikacyjnych z otoczeniem (tylko dwie przeprawy przez Wisłę i ograniczone tonażowo) Zagrożenia 1. Niestabilność przepisów prawnych, w tym dotyczących oświaty i szkolnictwa wyższego 2. Nieadekwatność środków przekazywanych przez Państwo w stosunku do zadań przydzielanych samorządom 3. Różnice w kosztach kształcenia ogólnego w stosunku do kształcenia zawodowego 4. Biurokracja i formalizm 5. Starzejące się społeczeństwo i niż demograficzny Cele i sposób ich osiągnięcia Lp Cele Sposób ich osiągnięcia 1 Przyciągniecie inwestorów promocja i obsługa Ulgi podatkowe za nowe miejsca pracy. Nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami w celu stworzenia terenów dla inwestorów (ZIT). Rozwój lotniska, istniejącej elektrowni wodnej (stworzenie pasa startowego na Wiśle) Usprawnienie pracy Centrum Obsługi Inwestora Oferta znalezienia i przygotowania pracowników dla U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 10

11 2 Rozwój innowacji i wybranych branż gospodarki (klastry) takich jak chemiczna, spożywcza, elektroniczna 3a 3b Stworzenie ośrodka politechnicznego Rozwój i dostosowanie ponadgimnazjalnej zawodowej bazy szkoleniowej do potrzeb rynku pracy 4 Dobra infrastruktura i oferta kulturalna, sportowa i rekreacyjno-turystyczna, w tym wykreowanie flagowej imprezy kulturalnej lub sportowej 5 Poprawa komunikacji na zewnątrz i wewnątrz miasta konkretnego inwestora. Rozwój klastrów: chemicznego, spożywczego, elektronicznego, mechaniki, informatycznego? Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii Promocja innowacji transferu technologii i komercjalizacji badań naukowych, utworzenie centrum transferu technologii lista specjalistów i system doradztwa Utworzenie i rozwój infrastruktury Kreowanie polityki kadrowej niezbędnej dla zatrudnienia i rozwoju samodzielnej kadry naukowo dydaktycznej Stworzenie oferty edukacyjnej spójnej z potrzebami rynku pracy Współpraca z otoczeniem (środowisko lokalne) Pozyskiwanie środków finansowych Zadania najbliższe: wybór obiektu - złożenie wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów; - współpraca uczelni (porozumienie, list intencyjny?), wspólne działania (przeszkoda prawna w zakresie połączenia szkół publicznych i niepublicznych) Doposażenie istniejących pracowni w szkołach zawodowych Utworzenie nowych pracowni w szkołach zawodowych dostosowanych do wymogów nowej podstawy programowej i ośrodkowo egzaminacyjnych Utrzymanie dofinansowania dla nauczycieli w celu uzupełnienia, zmiany podwyższania kwalifikacji zawodowej Uruchomienie kursów kwalifikacyjnych i certyfikujących (uczniów, absolwentów, dorosłych) Stworzenie możliwości korzystania ze środków unijnych i centralnych bezpośrednio przez szkoły Wprowadzenie praktycznego doradztwa zawodowego we współpracy z pracodawcami i szkołami wyższymi na wszystkich etapach kształcenia powołanie Paktu na Rzecz Zatrudnienia, Prezydent, koszty nieduże Festiwal Kultury Kujawskiej(folklor, dziedzictwo kulinarne Kujaw) Bulwar Znanych Włocławian, Stworzenie zróżnicowanej bazy noclegowej Regaty Żeglarskie Dopasowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców Włocławka i okolic (korelacja rozkładów jazdy MPK i PKS) U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 11

12 Zespół przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Wizja miasta Włocławek ośrodek regionalny, oddziaływujący swoim potencjałem na rozwój społeczno gospodarczy jego obszaru funkcjonalnego, budujący powiązania sieciowe w tym obszarze Cele strategiczne dla miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego Powiązanie komunikacyjne obszaru (powiązanie z autostradą, powiązanie z istniejącymi i planowanymi strefami przemysłowymi, ekonomicznymi, obwodnice poszczególnych miast, powiązanie komunikacyjne turystyczne - ścieżki rowerowe) Włocławek - silny ośrodek wyższego szkolnictwa zawodowego Bezpieczeństwo powodziowe doliny Wisły budowa stopnia wodnego Komplementarna oferta turystyczna miasta Włocławek i gmin trzech powiatów z wykorzystaniem zasobów krajobrazowych(rekultywacja jezior i rzek), turystycznych, historycznych, zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu oraz z wykorzystaniem zasobów archeologicznych obszaru Poprawa skuteczności obsługi potencjalnych inwestorów Podzespół ds. kultury, sportu i turystyki Wizja miasta Włocławek to: Stolica Kujaw Nowoczesny ośrodek przemysłowy Miasto o nowoczesnej infrastrukturze kulturalnej Miasto z flagową imprezą sportową lub kulturalną (balony, poezji śpiewanej, sporty wodne, Break Session, kultura emigracji ) Miasto przyjazne dla inwestorów Miasto przyjazne dla mieszkańców Miasto wykorzystujące walory turystyczne, szczególnie Zalew Włocławski Europejskie centrum szkolnictwa zawodowego Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Położenie centralne (dostępność 1. Duże bezrobocie i wynikające z tego: komunikacyjna w kraju) emigracje oraz wykluczenie społeczne 2. Walory krajobrazowo-przyrodnicze 2. Brak flagowej imprezy (atrakcji (przede wszystkim Zalew Włocławski ale turystycznej) również lasy, jeziora) 3. Infrastruktura turystyczno - kulturalna nie 3. Uzbrojone tereny inwestycyjne i na miarę oczekiwań istniejący duży zakład przemysłowy 4. Brak wykwalifikowanej, do potrzeb 4. Organizacja znaczących imprez: Festiwal rynku pracy, siły roboczej Zespołów Folklorystycznych, Festiwal 5. Deficyt w budżecie miasta Maryli Rodowicz, Turniej Poezji 6. Niska aktywność społeczna U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 12

13 Śpiewanej, Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy, międzynarodowe zawody balonowe i spadochronowe) Otoczenie Szanse 1. Fundusze europejskie głównie nastawione głównie na innowacyjność, zrównoważony rozwój, spójność społeczną i terytorialną 2. Projekt budowy autostrady A1 3. Rosnące zainteresowanie turystyką aktywną oraz zdrowym stylem życia 4. Projekt budowy tamy w Nieszawie 5. Rolniczy charakter regionu i rosnące zainteresowanie zdrową żywnością 7. Niezadowalająca sieć dróg lokalnych (międzyosiedlowych), brak kolejnej przeprawy mostowej oraz połączeń z układem dróg na zewnątrz Zagrożenia 1. Kryzys finansowy na świecie 2. Zbyt dużo polityki w gospodarce i w życiu społecznym 3. Niestabilne przepisy prawne 4. Zbyt niskie nakłady finansowe na kształcenie zawodowe w stosunku do kształcenia ogólnego 5. Wysokie koszty pracy 6. Wysoka stopa bezrobocia w województwie 7. Brak uregulowań prawnych gruntów Cele i sposób ich osiągnięcia Lp Cele Sposób ich osiągnięcia 1 Przyciągniecie inwestorów promocja i obsługa 2 Rozwój innowacji i wybranych branż gospodarki (klastrów) takich jak chemiczna, spożywcza, elektroniczna 3a 3b Dobra infrastruktura i oferta kulturalna, w tym wykreowanie flagowej imprezy kulturalnej Dobra infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjnoturystyczna, w tym wykreowanie flagowej imprezy sportowej 4 Stworzenie ośrodka politechnicznego oraz rozwój i dostosowanie Cuiavia Folk Festival, Festiwal Poezji Śpiewanej, Od Nowa Kujawska Muzyka Ludowa + Festiwal Zespołów Folklorystycznych, Powrót nad Wisłę, Emigranci, Festiwal piosenek M. Rodowicz połączony z koncertem gwiazdy oraz z filmami, Festiwal Rzeka festiwal państw, miast leżących nad rzekami Festiwal sportów wodnych na Zalewie Włocławskim - porozumienie o współpracy z Płockiem i innymi gminami położonymi nad Zalewem - Zintegrowana Inwestycja Terytorialna wspólny Program zagospodarowania turystycznego Zalewu włocławskiego Festiwal sportów powietrznych (balony, spadochrony) Rozwój międzynarodowych tras rowerowych i organizacja imprez na tych trasach EuroVelo 2 i Szlak Bursztynowy, Szlak Wisły U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 13

14 ponadgimnazjalnej zawodowej bazy szkoleniowej do potrzeb rynku pracy 5 Poprawa komunikacji na zewnątrz i wewnątrz miasta 6 Zwiększenie aktywności społecznej i spójności społecznej Podzespół ds. zdrowia i pomocy społecznej Wizja miasta Włocławek to : Stolica (centrum, ośrodek) Kujaw (i Ziemi Dobrzyńskiej?) Ośrodek rozwijającego się i nowoczesnego (innowacyjnego) przemysłu oraz usług społecznych Miasto społeczeństwa obywatelskiego Miasto wykorzystujące walory turystyczne Miasto z rozwiniętą sferą usług zdrowotnych, z dobrą ofertą kulturalną i edukacyjną Znany w kraju ośrodek szkolnictwa wyższego technicznego i szkolnictwa zawodowego Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Duże bezrobocie i wynikające z tego zubożenie, emigracja za pracą, rosnąca 1. Położenie geograficzne w centrum pomoc społeczna i rosnące wykluczenie kraju, nad Wisłą, wśród jezior, przy społeczne drodze krajowej i w pobliżu autostrady 2. Niedostosowana oferta szkoleniowa do (w budowie) potrzeb rynku pracy 2. Gotowe tereny inwestycyjne z zapleczem 3. Niska aktywność społeczna przemysłowym i korzystnym klimatem 4. Brak współpracy międzysektorowej dla inwestorów oraz potencjałem 5. Niedoinwestowana infrastruktura zasobów ludzkich społeczno - kulturalna oraz 3. Nowoczesne formy wsparcia niedostateczna baza turystyczno społecznego rekreacyjna 4. Rozwijająca się sfera ekonomii 6. Nieuregulowany stan prawny części społecznej i sektora organizacji gruntów i obiektów pozarządowych 7. Niezadowalające połączenia 5. Przyjęty program i rozpoczęty proces komunikacyjne wewnątrz miasta oraz na rewitalizacji zewnątrz (tylko dwie przeprawy przez Wisłę i ograniczone tonażowo) U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 14

15 Otoczenie Szanse Zagrożenia 1. Fundusze unijne w nowej perspektywie 1. Duża zmienność przepisów prawnych w finansowej skoncentrowane odniesieniu do wszystkich sfer życia na innowacyjności oraz rozwoju 2. Zły system finansowania usług spójności społecznej i terytorialnej, w medycznych tym procesów rewitalizacji 3. Wysoka biurokracja i niski poziom 2. Rozwój branży spożywczej w zakresie zaufania społecznego żywności ekologicznej i tradycyjnej 4. Wysokie koszty pracy (duże 3. Wzrost zainteresowania turystyką obowiązkowe świadczenia) aktywną i zdrowym stylem życia 5. Nieadekwatność środków 4. Rozwój ekonomii społecznej w Polsce przekazywanych przez Państwo w 5. Partnerstwo publiczno-prywatne stosunku do zadań przydzielanych samorządom Cele i sposób ich osiągnięcia: Lp Cele Sposób ich osiągnięcia 1 Przyciągniecie inwestorów skuteczna promocja i obsługa 2 Rozwój innowacji i wybranych branż gospodarki (klastrów) takich jak branża chemiczna, spożywcza, elektroniczna 3 Zwiększenie aktywności i spójności społecznej oraz rozwój współpracy międzysektorowej Ustalenie budżetu na promocję plan marketingowy promocji gospodarczej Promocja idei służących osiągnieciu pożądanych rezultatów poprzez edukację Elementy zachęty ustalenie sytemu długotrwałej polityki finansowania instytucji pożytku publicznego Tworzenie przyjaznych warunków do realizacji zadań Tworzenie instrumentów finansowych sprawiających opłacalność inwestowania w zwiększenie aktywności Realizacja przyjętych programów społecznych i zdrowotnych Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych Promocja trzeciego sektora Szkolenia liderów Wzmocnienie bazy materialnej Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi Udoskonalanie systemu konsultacji społecznych (np. budżet obywatelski) Budowanie partnerstw na rzecz rozwiazywania konkretnych problemów społecznych( np. zatrudnienie niepełnosprawnych, organizacji czasu wolnego) Rozwój ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 15

16 4 Dobra infrastruktura i oferta kulturalna, sportowa i rekreacyjno-turystyczna 5 Stworzenie ośrodka politechnicznego oraz rozwój i dostosowanie ponadgimnazjalnej zawodowej bazy szkoleniowej do potrzeb rynku pracy 6 Poprawa komunikacji na zewnątrz i wewnątrz miasta 7 Spójność terytorialna miasta (rewitalizacja wybranych części miasta) Środki PEFRON Święto ulicy 3go Maja Tworzenie w szkołach ponadgimnazjalnych kierunków przygotowujących młodzież do dalszej edukacji na kierunkach politechnicznych Tworzenie nowoczesnych pracowni naukowotechnicznych, laboratoriów w ramach istniejącej infrastruktury Rozwój kierunków technicznych na uczelniach wyższych Stworzenie ośrodka politechnicznego na bazie istniejących szkół wyższych Pozyskanie kadry naukowej Pozyskanie środków unijnych KONSULTACJE PODSUMOWUJĄCE przedstawicieli zespołów ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek Podczas dwudniowego spotkania z reprezentantami poszczególnych zespołów tematycznych biorących udział w dotychczasowych pracach nad budowaniem Strategii rozwoju miasta Włocławek, grupa wypracowała, wspólną wersję wizji miasta w brzmieniu: Włocławek w 2025 r. to: Silny ośrodek regionalny, oddziaływujący swoim potencjałem na rozwój społecznogospodarczy swojego obszaru funkcjonalnego. Nowoczesny ośrodek przemysłowy oparty na tradycjach, zasobach, wiedzy, innowacjach i nowych technologiach; atrakcyjny i przyjazny dla inwestorów. Miasto wykorzystujące walory turystyczne, szczególnie zasoby wodne tj. Zbiornik Włocławski krajowe centrum sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku. Nowoczesny ośrodek politechniczny oraz szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach kształcenia, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Miasto o dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej oraz infrastrukturze kulturalnej i sportowej z flagowymi imprezami, przyjazne do zamieszkania z pełną ofertą usług zdrowotnych i społecznych. U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 16

17 Miasto społeczeństwa obywatelskiego aktywnych i zaangażowanych w jego sprawy mieszkańców. Skrócona forma ww. wizji brzmi: Włocławek w 2025 r. to: Silny ośrodek regionalny, nowoczesny ośrodek przemysłowy i politechniczny oraz szkolnictwa zawodowego, krajowe centrum sportów wodnych, o wysokiej jakości życia z flagowymi imprezami w zakresie sportu i kultury. Kolejnym elementem pracy w grupach było wypracowanie w oparciu o wyniki prac wszystkich dotychczasowych grup analizy SWOT dla miasta. Analiza SWOT Miasto Włocławek Mocne strony Słabe strony 1. Centralne położenie na mapie kraju i 1. Wysokie bezrobocie, w konsekwencji dostępność komunikacyjna (Wisła, A1, zubożenie społeczeństwa, ucieczka osób drogi krajowe, kolej) z miasta, rosnące koszty opieki 2. Dobra infrastruktura techniczna w społecznej zakresie nośników energii i zasoby 2. Niedostateczna ilość inwestorów terenów inwestycyjnych 3. Nieuregulowany stan prawny części 3. Walory przyrodniczo-krajobrazowe (lasy, gruntów i obiektów szczególnie dla jeziora, rzeki, Natura 2000, Park potrzeb inwestorów i procesów Krajobrazowy, Zbiornik Włocławski) rewitalizacji 4. Istniejące szkoły wyższe i zawodowe 4. Niedoinwestowana baza szkoleniowa i ponadgimnazjalne brak kadry samodzielnych pracowników 5. Organizacja znaczących imprez, w naukowych na potrzeby szkolnictwa szczególności: Turniej Poezji Śpiewanej, technicznego. Festiwal Zespołów Folklorystycznych, 5. Brak trzeciej przeprawy przez Wisłę i Festiwal Maryli Rodowicz, Festiwal niezadowalająca sieć dróg lokalnych Teatrów Ulicznych Brukarnia, Festiwal 6. Zdegradowana tkanka mieszkaniowa w Włoskiej Muzyki Operowej, Wakacyjny obszarze Śródmieścia Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy, międzynarodowe zawody balonowe i spadochronowe 6. Dobrze rozwinięta infrastruktura kulturalna i sportowa Otoczenie Szanse Zagrożenia 1. Możliwość wykorzystania zewnętrznych 1. Niestabilność przepisów prawnych źródeł finansowania, 2. Bariery prawne w zakresie w tym środków unijnych, w których przygotowania inwestycji mocno akcentuje się rozwój 3. Wysokie koszty pracy (duże innowacyjności gospodarki i badań obowiązkowe świadczenia) naukowych oraz ich komercjalizacji, a 4. Nieadekwatność środków także wsparcie procesów rewitalizacji w przekazywanych przez Państwo w miastach stosunku do zadań przydzielanych 2. Budowa autostrady A1 samorządom U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 17

18 3. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce 4. Wzrost zainteresowania turystyką aktywną, zdrowym stylem życia i zdrową żywnością 5. Projekt budowy elektrowni wodnej na Wiśle poniżej Włocławka 5. Różnice w kosztach kształcenia ogólnego w stosunku do kształcenia zawodowego 6. Wysoka biurokracja i niski poziom zaufania społecznego 7. Starzejące się społeczeństwo Następnie wskazano oddziaływania poszczególnych elementów analizy SWOT względem siebie poprzez tzw. analizę TOWS, w której udzielono odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? 2. Czy dane zagrożenie osłabi daną mocną stronę? 3. Czy dana mocna strona pozwoli wykorzystać daną szansę? 4. Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem? Kolejnym punktem pracy zespołu było wskazanie problemów miasta Włocławek w postaci drzewa problemów. Jako problem kluczowy określono wysokie bezrobocie. Do przyczyn problemu zaliczono przede wszystkim: kryzys gospodarczy, likwidacje zakładów pracy, system kształcenia niedostosowany do potrzeb rynku pracy, brak wykwalifikowanej kadry, brak kapitału inwestycyjnego. Jako skutek wysokiego bezrobocia wskazano głównie: zubożenie społeczeństwa, brak pozytywnej energii (pesymizm), brak potrzeb wyższego rzędu, starzejące się społeczeństwo, patologie, uciekająca młodzież, spadek liczby mieszkańców. Następnie prace zespołu skupiły się na wypracowaniu celu głównego oraz celów strategicznych, będących pozytywnym odbiciem drzewa problemów dla opracowywanego dokumentu. Celem głównym stał się kierunek działania, jaki należy obrać z uwagi na zdiagnozowany problem, czyli: utworzenie dostatecznej ilości trwałych miejsc pracy. Jako cele strategiczne określono: 1. Przyciągnięcie inwestorów - stworzenie atrakcyjnej oferty i obsługi dla inwestorów 2. Rozwój innowacji i wybranych branż gospodarki (klastry) takich jak chemiczna, spożywcza, precyzyjna 3. Poprawa jakości kształcenia zawodowego. a) Rozwój i dostosowanie ponadgimnazjalnej zawodowej bazy szkoleniowej do potrzeb rynku pracy b) Stworzenie ośrodka politechnicznego 4. Dobra infrastruktura i oferta kulturalna, w tym wykreowanie flagowej imprezy kulturalnej 5. Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej, a zwłaszcza w zakresie sportów wodnych w tym wykreowanie flagowych imprez sportowych 6. Zwiększenie aktywności i spójności społecznej oraz rozwój współpracy międzysektorowej U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 18

19 a) Efektywna komunikacja społeczna b) Budowanie partnerstw i koalicji w projektach i działaniach długofalowych c) Skuteczny system konsultacji 7. Poprawa komunikacji drogowej i spójności terytorialnej miasta a) Budowa trzeciej przeprawy przez Wisłę b) Poprawa sieci dróg lokalnych c) Rewitalizacja miasta Do celów strategicznych zostały zaproponowane wskaźniki pozwalające zweryfikować poziom realizacji poszczególnych celów. CELE WSKAŹNIK Utworzenie dostatecznej ilości trwałych miejsc pracy Stopa bezrobocia Liczba utworzonych miejsc pracy przez inwestorów Przyciągnięcie inwestorów - Liczba nowych podmiotów stworzenie atrakcyjnej oferty i obsługi gospodarczych dla inwestorów Ilość nowych inwestycji obsłużonych przez Gminę Ilość wdrożonych innowacyjnych rozwiązań (patenty) Rozwój innowacji i wybranych branż gospodarki (klastry) takich jak chemiczna, spożywcza, precyzyjna Poprawa jakości kształcenia zawodowego Dobra infrastruktura i oferta kulturalna, w tym wykreowanie flagowej imprezy kulturalnej Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej, a zwłaszcza w zakresie sportów wodnych w tym wykreowanie flagowych imprez sportowych Ilość nowych podmiotów gospodarczych wg PKD w wybranych branżach Zdawalność egzaminów kwalifikacyjnych w stosunku do średniej krajowej Ilość absolwentów kierunków technicznych podejmujących pracę w zawodzie w stosunku do absolwentów ogółem Ilość informacji w mediach ogólnopolskich dotyczących rozpoznawalności flagowej imprezy kulturalnej Włocławka Ilość uczestników flagowej imprezy (z Włocławka i spoza miasta) Ilość turystów / 100 mieszkańców Średnia długość pobytu turysty U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 19

20 Zwiększenie aktywności i spójności społecznej oraz rozwój współpracy międzysektorowej Poprawa komunikacji drogowej i spójności terytorialnej miasta Ilość uczestników biorących udział w konsultacjach społecznych Liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych Ilość zawartych porozumień międzysektorowych Ilość kilometrów wybudowanych i wyremontowanych dróg Obszar zrewitalizowanych terenów (w ha) Na zakończenie wskazano, iż osiąganie założonych celów wymaga systematycznego monitorowania zmian wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju miasta. Monitorowanie i ocena realizacji celów określonych w Strategii powinno odbywać się cyklicznie, raz w roku w formie zebrania oraz przedstawienia danych, a następnie oceny realizacji przyjętej Strategii. Ewaluacja Strategii, czyli ocena jakości i efektów prowadzonych działań, w formie badania społeczno-ekonomicznego, którego kryteriami najczęściej są: skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość i trafność, według uczestników spotkania powinna odbywać się cyklicznie, w okresach trzyletnich. Poza zespołami tematycznymi powołanymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta, które wypracowały materiał do projektu Strategii, wnioski do Strategii przygotował odrębnie pracujący Zespół ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, które zaprezentowane zostały przedstawicielom zespołów tematycznych na spotkaniu warsztatowym w dniu 29 stycznia roku. WNIOSKI Zespołu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego (wersja autorska) W prace nad budowaniem Strategii aktywnie włączył się Zespół ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, utworzony na wniosek organizacji pozarządowych, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Włocławek. 31 sierpnia 2012r. w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa, z udziałem Prezydenta Andrzeja Pałuckiego, inaugurująca rozpoczęcie prac Zespołu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Po konferencji odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu w składzie: Łucja Andrzejczyk dyrektor PCK Włocławek; Iwona Kotuła prezes Stowarzyszenia OLIGO; Mariusz Sieraczkiewicz prezes Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek; Renata Łuczak prezes Klubu Abstynenta U Przyjaciół ; Krystyna Marszałek koordynatorka Centrum Wolontariatu Włocławek, Marlena Stancel Prezes Stowarzyszenia Starówka, Krystian Łuczak wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Jarosław Hupało przewodniczący Komisji Edukacji RM U r z ą d M i a s t a W ł o c ł a w e k, Z i e l o n y R y n e k 1 1 / 1 3, W ł o c ł a w e k Strona 20

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. Kraków, kwiecień 2015 Zintegrowana Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY 2014-2020

Bardziej szczegółowo