ZASTOSOWANIE WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY DANYCH W BADANIU WPŁYWU RÓŻNYCH CZYNNIKÓW NA AKTYWNOŚĆ ALDH W ŚLINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY DANYCH W BADANIU WPŁYWU RÓŻNYCH CZYNNIKÓW NA AKTYWNOŚĆ ALDH W ŚLINIE"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY DANYCH W BADANIU WPŁYWU RÓŻNYCH CZYNNIKÓW NA AKTYWNOŚĆ ALDH W ŚLINIE Joanna Giebułtowicz, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny Celem badań było opisanie wpływu różnych czynników środowiskowych na aktywność ślinowej ALDH oraz oszacowanie przydatności tego enzymu jako samodzielnego wskaźnika diagnostycznego raka jamy ustnej. Aldehydy właściwości i występowanie Aldehydy ze względu na swoją wysoką reaktywność są związkami potencjalnie szkodliwymi, a niektóre z nich mają udowodnioną cytotoksyczność, genotoksyczność, mutagenność lub kancerogenność. Występują one dosyć powszechnie w środowisku, najczęściej w niewielkich stężeniach. Stanowią dodatki smakowo-zapachowe, zanieczyszczenia bądź naturalne składniki żywności, a także powstają w procesach jej przetwarzania (np. aldehyd anyżowy, cytral, wanilina, nonanal, aldehyd cynamonowy, formaldehyd, aldehyd dimalonowy). Są także składnikami kosmetyków, środków myjących, leków, mebli, dywanów, tkanin, farb, spalin (np. formaldehyd, acetaldehyd) oraz emitowane są do środowiska przez przemysł, pożary lasów czy łąk [1]. Aldehydy powstają także w organizmie człowieka w wyniku przemian chemicznych endogennych i egzogennych prekursorów, np. aminokwasów, węglowodanów, lipidów, amin (w tym biogennych), witamin [2]. Około 200 różnych aldehydów powstaje w procesie peroksydacji lipidów. ALDH rola w jamie ustnej Najważniejszymi enzymami metabolizującymi aldehydy są S-transferaza glutationowa i dehydrogenaza aldehydowa (ALDH). ALDH3A1 jest jedynym izoenzymem dehydrogenazy aldehydowej wykrytym w ślinie. Może on pełnić pewną rolę m.in. w ochronie jamy ustnej przed aldehydami występującymi Copyright StatSoft Polska

2 w pokarmie czy powstającymi w jamie ustnej na skutek stresu oksydacyjnego, zapobiegając tym samym rozwojowi raka jamy ustnej [3-6]. ALDH jest enzymem bardzo podatnym na utlenianie, nawet tlenem z powietrza. W ślinie w około 70% występuje w postaci utlenionej. Postać ta jest nieaktywna katalitycznie. W warunkach in vitro dodatek tioli, takich jak ditiotreitol (DTT), powoduje reaktywację enzymu [7]. Procent enzymu występujący w postaci utlenionej zwany jest procentem lub stopniem inaktywacji, a aktywność enzymu w środowisku DTT aktywnością całkowitą enzymu. Wyodrębnianie grup różniących się aktywnością ALDH Metody eksploracyjnej analizy danych wydają się być bardzo przydatne, szczególnie w badaniach biologicznych, gdzie spotykamy się z dużą zmiennością międzyosobniczą i dużą liczbą czynników na nią wpływających. Metody te pozwalają między innymi opisać strukturę próby badanej i jej podgrup, wykryć czynniki, które wpływają na zmienność analizowanych danych w próbie, oraz wskazać kierunek dalszych badań. Materiał do niniejszych badań stanowiła ślina mieszana 118 osób. Dodatkowo od osób tych zbierano dane obejmujące liczbę wypijanych filiżanek kawy i jednostek alkoholu oraz liczbę wypalonych papierosów w tygodniu poprzedzającym badanie, a także: wiek, płeć, zażywane leki, choroby metaboliczne i inne. Osoby wchodzące w skład badanej próby grupowano pod względem aktywności ślinowej ALDH (aktywność całkowita [U/g], inaktywacja [%]), wykorzystując metodę Warda. Wyniki przedstawiono na rys Odległ. euklidesowa Odległość wiąz Rys. 1. Dendrogram dla aktywności ALDH (całkowita aktywność [U/g] i inaktywacja [%]) w próbie badanej. 36 Copyright StatSoft Polska 2012

3 W toku analizy z badanej grupy wyodrębniono cztery podgrupy. Standaryzowane aktywności w poszczególnych podgrupach przedstawiono na rys. 2. Podgrupa 1 charakteryzowała się przeciętną aktywnością całkowitą i procentem inaktywacji enzymu, podgrupa 2 przeciętną aktywnością całkowitą i niższym niż przeciętny procentem inaktywacji, podgrupa 3 wyższą niż przeciętna aktywnością całkowitą i przeciętnym procentem inaktywacji, podczas gdy podgrupa 4 niższą niż przeciętna aktywnością całkowitą i wyższym niż przeciętny procentem inaktywacji enzymu Skupienie standaryzowana aktywność całkowita ALDH3A1 [U/g] standaryzowana inaktywacja ALDH3A1 [%] Rys. 2. Średnie i błędy standardowe standaryzowanych aktywności całkowitych ALDH [U/g] i inaktywacji [%] w czterech skupieniach, powstałych metodą k-średnich. Wyodrębnianie czynników wpływających na aktywność ALDH W następnym kroku analizy badano zależności pomiędzy przynależnością do podgrup, a występowaniem pewnych czynników, o które pytano w ankiecie. W tym opracowaniu przedstawiony zostanie jedynie fragment dotyczący takich czynników, jak palenie papierosów oraz picie kawy i alkoholu. Osoby pijące powyżej 7 jednostek alkoholu na tydzień opisano, jako osoby pijące dużo alkoholu. Jedna jednostka odpowiadała około 20 g czystego etanolu. Osoby pijące powyżej 10 kaw tygodniowo oznaczono, jako osoby pijące dużo kawy, a palące więcej niż 4 paczki papierosów tygodniowo jako palące dużo. Zależność pomiędzy przynależnością do podgrup a paleniem papierosów, piciem alkoholu i kawy badano z wykorzystaniem analizy korespondencji, a wyniki przedstawiono na rys. 3. Redukcja przestrzeni wielowymiarowej do trójwymiarowej pozwoliła na wyjaśnienie 56% całkowitej bezwładności. Copyright StatSoft Polska

4 1,5 W ykre s 2W w s p ółrzęd n yc h ko lu m n ; w ym ia r 1 x 2 W ymiar 2; W. własna:,32576 (14,48% bezwładn. ) 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 GR U P A :2 a lkohol:nie GR U P A :4 p apieros y:n ie kawa:n ie kawa:d u żo p apieros y:d u żo a lkohol:dużo GR U P A :3 kawa:m a ł o a lkohol:m a ło GR U P A :1 p apieros y:m a ło -1,5-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 W ym ia r 1 ; W. wła s n a :, (1 9,04% be zw ła d n. ) 1,5 W ykre s 2W w s p ółrzęd n yc h ko lu m n ; w ym ia r 1 x 3 W ymiar 3; W. własna:,27684 (12,30% bezwładn. ) 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 GR U P A :4 p apieros y:n ie a lkohol:nie kawa:n ie a lkohol:m a ło kawa:d u żo kawa:m a ło p apieros y:d u żo GR U P A :1 a lkohol:dużo p apieros y:m a ło GR U P A :3 GR U P A :2-1,5-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 W ym ia r 1 ; W. wła s n a :, (1 9,04% be zw ła d n. ) 1,5 W ykre s 2W w s p ółrzęd n yc h ko lu m n ; w ym ia r 2 x 3 W ymiar 3; W. własna:,27684 (12,30% bezwładn. ) 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 p apieros y:m a ło a lkohol:m a ło kawa:m a ł o GR U P A :1 kawa:n ie GR U P A :4 p apieros y:d u żo p apieros y:n ie a lkohol:nie a lkohol:dużo GR U P A :3 kawa:d u żo GR U P A :2-1,5-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 W ym ia r 2 ; W. wła s n a :, (1 4,48% be zw ła d n. ) Rys. 3. Połączone wykresy dwuwymiarowe powstałe z rozbicia wykresu 3W współrzędnych kolumn (podgrupa (skupienie), status palenia papierosów, picia alkoholu i kawy) uzyskanego metodą analizy korespondencji. Zmienne określające jedną kategorię (np. alkohol) połączono linią tak, aby kody grupujące były uszeregowane (np. nie, mało, dużo). 38 Copyright StatSoft Polska 2012

5 Metoda analizy korespondencji służyła zobrazowaniu relacji między różnymi zmiennymi i stanowiła element wyjściowy do dalszych analiz. Dlatego też czasami, mimo stosunkowo małego procentu wyjaśnianej bezwładności, nie decydowano się na zwiększenie liczby wymiarów powyżej trzech. Analizując wzajemne położenie punktów na wykresie korespondencji można m.in. zauważyć, że istnieje tendencja do współwystępowania kategorii: palący duże ilości papierosów i kategorii: Grupa 3 oraz kategorii: niepalący, niepijący kawy, niepijący alkoholu i kategorii Grupa 2 i Grupa 4. Statystycznie istotna różnica pod względem ilości wypalanych tygodniowo papierosów wystąpiła pomiędzy podgrupą 3 a 4 (p=0,0038). W podgrupie 1 wystąpiło największe średnie spożycie alkoholu i najmniejsze średnie spożycie kawy. W podgrupie 3 najmniejszy był procentowy udział osób pijących alkohol, a największy pijących kawę i palących papierosy. Średnia ilość wypalonych papierosów była w tej podgrupie największa (p=0,02568 dla 1; p=0,00762 dla 2; p=0,00025 dla 4 podgrupy). Najmniej papierosów w tygodniu poprzedzającym badanie wypaliły osoby z podgrupy 4. Wpływ wybranych czynników na aktywność ALDH W wyniku kilku analiz statystycznych (nie zamieszczonych w tym opracowaniu) stwierdzono, że najsilniejszy wpływ na aktywność ALDH ma: wiek, picie kawy, alkoholu oraz palenie papierosów. W celu zbadania zakresu i kierunku zależności pomiędzy grupami zmiennych (aktywność całkowita, procent inaktywacji) oraz (liczba wypalonych papierosów, ilość wypitego alkoholu, ilość wypitej kawy, wiek) posłużono się analizą kanoniczną. Tylko pierwsza zmienna kanoniczna okazała się statystycznie istotna (p=0,00021). Tabela 2.Wyniki analizy kanonicznej. Zmienne jednego zbioru Zmienne kanoniczne U 1 U 2 Wiek -0,65-0,51 Ilość wypitego alkoholu [jednostki/tydz] 0,36-0,34 Ilość wypitej kawy [jednostki/tydz] -0,02-0,63 Liczba wypalonych papierosów [paczki/tydz] 0,58-0,11 Korelacje kanoniczne 0,48 0,20 (p=0,00021) (p=0,25159) Redundancja całkowita 8,20% Redundancje drugiego zbioru 6,9% 1,3% Zmienne kanoniczne Zmienne drugiego zbioru V 1 V 2 Procent inaktywacji ALDH -0,11-1,02 Całkowita aktywność ALDH 0,97-0,32 Copyright StatSoft Polska

6 Wyniki analizy kanonicznej przedstawiono w tabeli 2, a wykres rozrzutu dla pierwszej korelacji kanonicznej na rys. 4. Wartość redundancji całkowitej jest mała, co sugeruje, że należałoby w modelu uwzględnić dodatkowe zmienne V U 1 Rys. 4. Wykres rozrzutu pierwszej korelacji kanonicznej. Analiza wykazała, że badane czynniki silniej niż na inaktywację wpływają na aktywność całkowitą enzymu. Najwyraźniej zaznaczał się wpływ wieku i palenia. Na procent inaktywacji najsilniej wpływała ilość wypitej kawy w tygodniu poprzedzającym badanie. Na rys. 5 i 6 przedstawiono zależności pomiędzy całkowitą aktywnością ALDH w ślinie i zmiennymi niezależnymi, które najsilniej na nią wpływają: wiekiem, liczbą wypalonych papierosów i ilością wypitego alkoholu w tygodniu poprzedzającym badanie. Rys. 5. Zależność całkowitej aktywności ALDH w ślinie od wieku i ilości wypitego alkoholu w tygodniu poprzedzającym badanie. 40 Copyright StatSoft Polska 2012

7 Rys. 6. Zależność całkowitej aktywności ALDH w ślinie od ilości wypitego alkoholu i liczby wypalonych papierosów w tygodniu poprzedzającym badanie. ALDH - wskaźnik diagnostyczny raka jamy ustnej? Materiałem do badań była ślina pacjentów z nowotworami i torbielami jamy ustnej. Aktywność ślinowej ALDH zbadano u 173 osób w tym: 59 osób z rakami płaskonabłonkowymi jamy ustnej, 74 osób z torbielami zębopochodnymi, 11 osób z zębopochodnym guzem keratocystycznym, 23 osoby z innymi nowotworami łagodnymi jamy ustnej (szkliwiaki, zębiaki, guzy z komórek ziarnistych, nadziąślaki, śluzaki zębopochodne). Grupę kontrolną stanowiło 116 osób zdrowych. Celem tej analizy było określenie przydatności całkowitej aktywności ALDH w ślinie jako samodzielnego wskaźnika diagnostycznego umożliwiającego przyporządkowanie osoby badanej do dwóch klas: 1) chory na raka jamy ustnej, 2) chory z inną patologią jamy ustnej lub zdrowy. Wartość AUC dla badanego modelu wynosiła 0,823 (SE=0,036). Optymalnym punktem odcięcia wybrano 0,708 U/g. Punkt ten cechował się czułością 0,57 i specyficznością 0,90. Analiza wykazała, że całkowita aktywność ślinowej ALDH może być predyktorem raka jamy ustnej, jednak wnioskowanie na podstawie tylko tego wskaźnika jest niepolecane ze względu na niską czułość testu. Należy zatem poszukać większej liczby predyktorów (np. wiek, stężenie neutrofili) w celu stworzenia dokładniejszych reguł decyzyjnych oraz przeprowadzić dodatkowe analizy na większej grupie badanych. Copyright StatSoft Polska

8 1,0 Wykres ROC 0,8 Czulosc 0, ,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1-Specyficznosc Rys. 7. Krzywa ROC opisująca przydatność całkowitej aktywności ślinowej ALDH jako predyktora raka jamy ustnej. Literatura 1. Feron VJ, Til HP, de Vrijer F, Woutersen RA, Cassee FR, van Bladeren PJ. Aldehydes: occurrence, carcinogenic potential, mechanism of action and risk assessment. Mutation Research/Genetic Toxicology. 1991;259(3 4): O Brien PJ, Siraki AG, Shangari N. Aldehyde sources, metabolism, molecular toxicity mechanisms, and possible effects on human health. Crit Rev Toxicol. 2005; 35(7): Esterbauer H, Schaur RJ, Zollner H. Chemistry and biochemistry of 4-hydroxynonenal, malonaldehyde and related aldehydes. Free Radical Biology and Medicine. 1991;11(1): Lassen N, Bateman JB, Estey T, Kuszak JR, Nees DW, Piatigorsky J, et al. Multiple and Additive Functions of ALDH3A1 and ALDH1A1. Journal of Biological Chemistry August 31, 2007;282(35): Pappa A, Estey T, Manzer R, Brown D, Vasiliou V. Human aldehyde dehydrogenase 3A1 (ALDH3A1): biochemical characterization and immunohistochemical localization in the cornea. Biochemical Journal. 2003;376(3): Giebułtowicz J, Wolinowska R, Sztybor A, Pietrzak M, Wroczyński P, Wierzchowski J. Salivary Aldehyde Dehydrogenase: Activity towards Aromatic Aldehydes and Comparison with Recombinant ALDH3A1. Molecules. 2009;14(7): Giebułtowicz J, Dziadek M, Wroczyński P, Woznicka K, Wojno B, Pietrzak M, et al. Salivary aldehyde dehydrogenase - temporal and population variability, correlations with drinking and smoking habits and activity towards aldehydes contained in food. Acta Biochimica Polonica. 2010;57(3): Copyright StatSoft Polska 2012

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione Postepy Hig Med Dosw. (online), 2007; 61: 438-453 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2007.02.21 Accepted: 2007.06.26 Published: 2007.07.11 Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different

Bardziej szczegółowo

Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia perspektywa regionalna 1

Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia perspektywa regionalna 1 Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia... 303 Mgr Błażej Łyszczarz Dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. UMK Zakład Ekonomiki Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Socjoekonomiczne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1 Prof. Mark Regnerus Department of Sociology and Population Research Center University of Texas at Austin Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski

Bardziej szczegółowo

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Renata Jaworska * Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Wstęp Problematyka zdrowia publicznego obecna jest w Unii Europejskiej (UE) od

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech

Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech Borgis Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech Bartłomiej Górski, Anita Misztalewska, Renata Górska, *Maciej Zaremba Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny Kierownik Zakładu:

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Zeszyty naukowe Working papers Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Krzysztof Tymicki Zeszyty naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH Nr 32, rok

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Autor: Prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz

Autor: Prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz WERYFIKACJA GRANIC KLAS STANU EKOLOGICZNEGO MULTIMETRIKSA FITOPLANKTONOWEGO, ORAZ OKREŚLENIE NIEZBĘDNEJ CZĘSTOŚCI I PRZEDZIAŁU CZASOWEGO MONITORINGOWYCH BADAŃ FITOPLANKTONU W JEZIORACH Autor: Prof. dr

Bardziej szczegółowo

O dwóch systemach uwagi wzrokowej

O dwóch systemach uwagi wzrokowej PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2008, TOM 51, Nr 2, 113-133 O dwóch systemach uwagi wzrokowej Piotr Styrkowiec*1 Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Edward Nęcka Instytut Psychologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi

pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi Redakcja: Mirosława Makuchowska i Michał Pawlęga Korekta językowa: Marzena Lizurej Publikacja dofinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego oraz

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace oryginalne - Original papers Copyright by PHMPS in Opole ISSN 2080-2021 SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

SPRZĘŻONY KWAS LINOLOWY CIS-9, TRANS-11 CLA A ZMIANY MIAŻDŻYCOWE

SPRZĘŻONY KWAS LINOLOWY CIS-9, TRANS-11 CLA A ZMIANY MIAŻDŻYCOWE Agata Janczy Gdański Uniwersytet Medyczny SPRZĘŻONY KWAS LINOLOWY CIS-9, TRANS-11 CLA A ZMIANY MIAŻDŻYCOWE Choroby układu sercowo-naczyniowego ze względu na rozpowszechnienie i powikłania stanowią jeden

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS Nowiny Lekarskie 2011, 80, 3, 209 212 JADWIGA BIERNAT 1,2, JOANNA WYKA 2 STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS 1 Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Akademia

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo