ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM. PROCES KREOWANIA WIZERUNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM. PROCES KREOWANIA WIZERUNKU"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Z a r z ą d z a n i e i b e z p ieczeństwo Kamila Młynarska 1 ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM. PROCES KREOWANIA WIZERUNKU Kreowanie wizerunku aspekty teoretyczne Współcześnie wizerunek odgrywa bardzo waŝną rolę, zarówno w marketingu politycznym, jak i gospodarczym. KaŜda firma/instytucja/osoba dba o to, aby jej wizerunek był jak najbardziej pozytywny. Aby do tego doprowadzić stosuje się wiele technik marketingowych, wykorzystując do pomocy specjalistów od public relations. Zbudowanie pozytywnego oraz efektywnego wizerunku wymaga wiele wysiłku i pracy. Składa się na niego bardzo wiele elementów. Bardzo częsta zdarza się tak, iŝ dana firma/instytucja (np. partia polityczna)/osoba (polityk) musi dokonać wymiany swego wizerunku na taki, który zostanie lepiej przyjęty przez potencjalnych klientów czy, w przypadku polityków, wyborców. Sam proces kreowania wizerunku jest dosyć złoŝony. Postaram się go nieco przybliŝyć analizując kształtowanie wizerunku politycznego. Precyzyjne i konkretne zdefiniowanie wizerunku politycznego stanowi nie lada problem. W literaturze przedmiotu definicji moŝna znaleźć sporo. Angielskie słowo image pochodzi z łaciny imitati, co oznacza naśladować. Według słownika języka angielskiego image oznacza wizerunek, obraz, lecz równieŝ odbicie oraz wierna kopia, naśladownictwo 2. Według polskiego Słownika wyrazów obcych wizerunek jest to obraz jakiejś postaci, stworzony na podstawie jej działalności zawodowej i cech osobistych, lub obraz, oblicze, charakter czegoś 3. 1 Kamila Młynarska, student, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 Popularny OXFORD. Słownik angielsko-polski, polsko-angielski, oprac. E. Mizera, G. Mizera, Delta W-Z Agencja Wydawnicza, Warszawa Słownik wyrazów obcych, (red.) E. Sobol, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, s

2 W nauce pojęcie wizerunku politycznego (image) funkcjonuje dzięki W. Lippmanowi, który w swej ksiąŝce Public Opinion z 1921 roku łączył tworzenie się opinii publicznej z wewnętrznymi wyobraŝeniami odbiorcy dotyczącymi spraw publicznych. Zwrócił równieŝ uwagę na to, iŝ w wyobraŝeniach tych rzeczywistość jest zdeformowana i sfragmentaryzowana 4. Według psychologów w momencie, gdy człowiek styka się ze zbyt duŝą ilością informacji, redukuje je do minimum moŝliwego do zapamiętania, przeprowadza swoistą selekcję oraz tworzy schematy. UmoŜliwiają one zorganizowanie posiadanej i nabywanej wiedzy, zmniejszenie liczbę koniecznych do uwzględnienia danych oraz interpretować wiadomości wieloznacznie. Odbiorcy przekazów sami tworzą własne, subiektywne wyobraŝenia o danej sprawie, przedmiocie czy człowieku 5. D. Nimmo i K. Sanders natomiast stwierdzają, Ŝe wizerunek jest to konstrukcja nałoŝona na szereg cech, przymiotów postrzegającego, będąca odzwierciedleniem przedmiotu, wydarzenia, osoby 6. O jego jakości decydują zarówno informacje przekazywane przez nadawcę, jak i uczucia, przekonania odbiorcy, jego doświadczenie czy teŝ pogłoski. Według Reinholda Berglera wizerunek to uproszczone, przesadzone i wartościujące wyobraŝenie, pseudoosąd, nie mające ograniczeń waŝności (obowiązywania) i nie poddające się w sposób dostateczny empirycznemu potwierdzeniu. Wszystkie przedmioty dostępne ludzkiemu postrzeganiu, przeŝyciom i przemyśleniom są przetwarzane i poddawane uproszczeniu jako wizerunki [ ]. Wizerunki (uproszczenia) są fenomenem uniwersalnym. Odtwarzają rzeczywistość nie w sposób fotograficzny zgodną co do detali, ale takŝe na pojedynczych klęskach. Wizerunki powstają, jak wskazuje na to zwłaszcza psychologia pierwszego wra- Ŝenia, w krótkim czasie na podstawie minimum dostępnych informacji. Wymagane przy tym mechanizmy psychologiczne funkcjonują z duŝą prędkością w sposób automatyczny i bez zakłóceń poprzez proces myślenia. Sceptycyzm, powątpiewanie zostają wyłączone, a dopuszczone tylko subiektywne i jednoznaczne wyroki 7. Wizerunek moŝna równieŝ rozumieć jako wyraz świadomej autoprezentacji. Autoprezentacja, według M. Leary ego jest to proces kontrolowania przez jednostkę sposobu, w jaki jest postrzegana przez otoczenie 8. KaŜdy człowiek (szczególnie zajmujący stanowisko publiczne) pragnie pokazać się z jak najlepszej strony, ukazując swe wartościowe cechy. Bardzo często równieŝ tworzy swój wizerunek według zapotrzebowania na dany materiał na rynku. Stara się, aby był on jak najbardziej korzystny dla niego samego w określonym momencie. Autoprezentacja ma znaczenie podczas oddziaływania interpersonalnego, jak równieŝ 4 Cyt. za M. Cichosz, Wizerunek lidera politycznego [w:] Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, (red.) M. Jeziński, Duet, Toruń 2005, s Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 1998, s Cyt. za M. Cichosz, Wizerunek, op.cit., s Cyt. za K. Giereło, Wizerunek (image) polityka- teoria i praktyka [w:] Public relations teorii i praktyce, (red.) B. Ociepka, Wyd. Uni. Wroc., Wrocław 2002, s Cyt. za M.Jeziński, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, (red.) B. Dobek-Ostrowska, Wyd. Uni. Wroc., Wrocław 2005, s

3 w budowie i podtrzymaniu poczucia własnej wartości 9. Wizerunek jest to równieŝ stworzony (niekoniecznie przez jednostkę) obraz osoby, który powstaje w określonym celu i jest odbierany przez społeczeństwo. Ma on na celu wypromowanie polityka i utrzymanie go na jak najlepszej pozycji na scenie politycznej przez jak najdłuŝszy okres czasu. Na ten wizerunek składa się bardzo wiele elementów, np. zachowanie, wygląd czy teŝ mowa ciała 10. W literaturze przedmiotu odnaleźć moŝna kilka róŝnych typów wizerunku. Ze względu na jego przedmiot są to: 1. Wizerunek produktu, marki 2. Wizerunek przedsiębiorstwa 3. Wizerunek reklamowy. Wizerunek moŝemy równieŝ podzielić na rzeczywisty i poŝądany wizerunek własny oraz zewnętrzny. Ze względu na instytucję (firmę) dzielimy go na rzeczywisty, domniemany i poŝądany. Niezwykle istotną rolę odgrywa równieŝ wizerunek publiczny, medialny, sterowany przez specjalistów od PR, a takŝe dziennikarzy 11. Odnosząc się do wizerunku politycznego naleŝy stwierdzić, iŝ posiada on trzy wymiary. Według D. Nimmo i R. Savage a są to: 1. Kognitywny (poznawczy) jest to wiedza na temat podmiotu politycznego (danego kandydata, partii politycznej); 2. Afektywny (emocjonalny) dotyczący sfery emocji generowanych przez dany podmiot; 3. Konatywny (performatywny) związany jest z podejmowanymi przez odbiorcę działaniami wobec obiektu 12. Podobne teorie dotyczące wizerunku politycznego ukazuje wielu teoretyków marketingu politycznego. J.E. Grunig ukazuje spojrzenie na wizerunek ze strony odbiorcy (w przypadku polityki potencjalnego wyborcy). RozróŜnia cztery koncepcje: 1. Percepcyjna według której wizerunek to coś, co słuŝy rozpoznaniu określonego przedmiotu; 2. Kognitywna według niej wizerunek z podmiotem łączą pewne atrybuty, które wizerunek przejmuje; 3. Ewaluatywna zakładająca, iŝ wizerunek moŝe wywierać wpływ na postawy i zachowania; 4. Schematyczna wizerunek tworzy komponenty wiedzy na temat danego podmiotu 13. Teoria marketingu politycznego traktuje wizerunek równieŝ jako: Po pierwsze produktu politycznego czyli zasobu, który zostaje zaprezentowany na rynku politycznym; 9 A. Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze, Wyd. Naukowe INPiD UAM Poznań 2004, s K. Giereło, Wizerunek, op.cit., s Ibidem, s M. Jeziński, Wizerunek, op.cit., s M. Cichosz, Wizerunek, op.cit., s

4 Po drugie zasobu politycznego tego wszystkiego, co znajduje się w dyspozycji organizacji, grupy politycznej bądź takŝe lidera owej grupy, organizacji, który moŝe przekształcić się w kapitał, jeŝeli na rynku politycznym jest na niego wysoki popyt; Po trzecie kapitału tj. zasobów odpowiednio uruchomionych na rynku, przynoszących zyski 14. Zarządzanie wizerunkiem Proces kształtowania wizerunku naleŝy rozpocząć od określenia, jaki image pragniemy uzyskać. W tym celu trzeba wyszukać te cechy, które odróŝnią nas od konkurentów (jest to tzw. pozycjonowanie oferty), a następnie stworzenie idealnego polityka tj. wizerunku najbardziej poŝądanego przez wyborców. Niezwykle istotne jest równieŝ przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku politycznego. W analizie tej waŝne jest przede wszystkim: rozpoznanie zróŝnicowanych potrzeb oraz preferencji wyborczych obywateli, przeprowadzenie segmentacji rynku (tj. podzielenie wyborców na grupy, zbiorowości biorąc pod uwagę jedną bądź więcej cech), wybór jednej bądź kilku z tych grup (jest to tzw. targeting) do tych segmentów polityk będzie kierował swój program, kampanię, starając się dzięki temu zdobyć zaufanie, a co za tym idzie poparcie danej zbiorowości, a takŝe pozycjonowanie własnego wizerunku lidera, tj. ukazanie oraz wyeksponowanie tych cech, które będą go odróŝniać od konkurentów (moŝna w tym miejscu przeprowadzić analizę SWOT, która polega na wskazaniu swoich mocnych i słabych stron oraz szans i zagroŝeń płynących na nas z zewnątrz (z rynku politycznego) i porównaniu ich ze słabymi i mocnymi cechami oraz szansami i zagroŝeniami swego największego konkurenta, a następnie wyodrębnienie tych cech pozytywnych, których przeciwnik nie posiada 15 ) 16. Zanim rozpoczniemy pracę nad wizerunkiem naleŝy sporządzić rozpoznanie obecnego statutu jego sytuacji. W praktyce politycznej występuje kilka róŝnych sytuacji związanych z kreacją wizerunku. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, w której dany polityk posiada juŝ ukształtowany wizerunek, który naleŝy jedynie utrwalić i podtrzymać, a takŝe zapobiec utracie pewnych cech. Jest to sytuacja wręcz idealna dla polityka i jego sztabu specjalistów. Kandydat jest juŝ od dłuŝszego czasu znany szerszej publiczności, zdobył zaufanie i poparcie określonej grupy wyborców. Na rynku wyborczym istnieje jego wizerunek osoby znanej, lubianej, posiadającej wszelkie wymagane cechy dobrego polityka czy przywódcy. Oznacza to prowadzenie działań jedynie utrwalających aktualny stan, ewentualnie zapobiegawczych. Są to działania juŝ wcześniej sprawdzone czy trochę udoskonalone. JednakŜe nawet w tej sytuacji, 14 M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka: na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s Tzw. reguła lustra mocnym stronom polityka przypisuje się słabe strony jego największego konkurenta. 16 M. Cichosz, Wizerunek, op.cit., s

5 niezwykle komfortowej, sztab jest zmuszony śledzić zmiany, jakie zachodzą na rynku politycznym oraz, w miarę moŝliwości, dostosowywanie się do tych zmian i potrzeb otoczenia 17. Druga sytuacja występuje w momencie, gdy polityk posiada juŝ wizerunek, jednak naleŝy go zmienić i dostosować do wymagań klientów politycznych. W tym połoŝeniu kandydat, wraz ze swym sztabem mają za zadanie zlikwidować wszystkie te cechy, które wpływają niekorzystnie na wizerunek, i których nie toleruje potencjalny elektorat polityka. W to miejsce naleŝy wykształtować takie cechy, które zostaną dobrze odebrane w środowisku politycznym i pozwolą na ukazanie kandydata w jak najlepszym świetle. W praktyce marketingu politycznego zazwyczaj stosuje się metodę wprowadzania jedynie niewielkich korekt do wizerunku, polegającym na tym, iŝ przedstawia się cechy w innym kontekście, zmienia się ocenę tejŝe cechy oraz spojrzenie na nią 18, dlatego, Ŝe nie moŝna zupełnie zmienić wizerunku kandydata. Stałby się on w takim przypadku mniej wiarygodny i jego szanse polityczne, zamiast piąć się w górę, uległyby zmniejszeniu. MoŜe pojawić się równieŝ sytuacja, w której potencjalny kandydat na urząd polityczny w ogóle nie jest znany na rynku politycznym i trzeba wykreować jego wizerunek od podstaw. Będąc w tym połoŝeniu, polityk i jego ekipa ekspertów mają bez mała komfortową sytuację w kwestii cech przywódcy, gdyŝ nie są skrępowani dotychczasowym postrzeganiem polityka przez wyborców i mają szansę wykształtowania jak najwięcej cech, które spotkają się z aprobatą szerszej publiczności politycznej. Jednak pojawiają się takŝe pewne niebezpieczeństwa i utrudnienia. Ogólny zarys wizerunku jest juŝ tak naprawdę z góry określony, gdyŝ takiego pretendenta ukazuje się jako nową twarz w polityce. Wynika z tego konieczność przekonania potencjalnych wyborców, Ŝe powinni zaufać nowemu, nieznanemu kandydatowi i oddać na niego swój cenny głos. Potrzeba świeŝej krwi w polityce wypływa w określonych momentach, tj. w sytuacjach, gdy wzrasta zapotrzebowanie na zmiany, czyli w sytuacjach kryzysu społecznego, politycznego czy gospodarczego bądź teŝ powszechnego przekonania o nieudolności rządów aktualnej ekipy 19. Proces tworzenia wizerunku polityka obejmuje kilka etapów. M. Noir wyróŝnia cztery etapy: pierwszy etap asymilacji świadomej lub nieświadomej cech danego produktu, drugi etap memoryzacji, trzeci etap porównywania cech produktu z cechami produktów konkurencyjnych, czwarty etap symplifikacji 20 (rys. 1). Aby jak najlepiej sprzedać polityka, naleŝy posłuŝyć się pomocą wielorakich działań promocyjnych, mających na celu uczynienie kandydata znanym (wymiar kognitywny), popularnym oraz lubianym (wymiar afektywny), a takŝe wybieranym (wymiar konatywny) 21. Te trzy wymiary wizerunku polityka wprowadzili do literatury D. Nimmo i R. Savage. Wymiar kognitywny dotyczy aktu poznania 17 Ibidem, s M. Cichosz, (Auto)kreacja, op.cit., s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s

6 polityka i obejmuje wszystko to, co odbiorca wie na temat danego kandydata. Wymiar afektywny to sfera uczuć i emocji, które towarzyszą odbiorcom kandydata. Wymiar konatywny natomiast dotyczy kwestii samego wyboru pod wpływem własnych odczuć, emocji i wiedzy na temat kandydatów, wyborca oddaje swój głos na jednego z nich 22. Formy promocji ze względu na sposób dotarcia do odbiorcy na bezpośrednią i pośrednią. Bezpośrednia, to kontakt z wyborcami podczas spotkań, imprez publicznych czy nawet wizyt w domach (tzw. metoda door to door), pośrednia zaś to wszelkie sposoby dotarcia do wyborców za pomocą mediów masowych bądź innych kanałów informacyjnych, np. ulotki, plakaty, reklamy w mediach, audycje czy debaty telewizyjne. Ze względu na treść przekazu promocję dzieli się na promocję mającą na celu: popularyzację nazwiska kandydata, promocję jego programu, popularyzację jego wizerunku oraz rozpowszechnianie negatywnego obrazu jego największych przeciwników, rywali politycznych Proces porównywania cech marki z motywacjami występującymi wcześniej u klientów ASYMILACJA Świadoma lub nieświadoma istnienia marki Wizerunki częściowe 2 Utrwalanie znajomości wizerunków częściowych przez powtarzanie 3 Utrwalenie przez powtarzanie i zestawienie marek Kreacja WIZERUNKU MARKI 4 Redukowanie do istoty rzeczy w funkcji do osobowości i motywacji odbiorcy KREACJA MARKI MEMORYZACJA PENETRACJA SYMPLIFIKACJA SYMBOL ODDZIAŁYWANIE PRZEJAW MARKI Rysunek 1. Kreacja wizerunku. Źródło: M. Cichosz, (Auto)kreacja, op.cit., s Z.J. Pietraś, Decydowanie, op.cit., s M. Cichosz, (Auto)kreacja, op.cit., s

7 Kreatorzy wizerunku politycznego Głównym i najwaŝniejszym kreatorem wizerunku polityka jest on sam. To do niego naleŝy wykształtowanie w sobie cech poŝądanych u odbiorców, ma on z w tej kwestii decydującą rolę. Sztuka autoprezentacji (czy teŝ manipulowanie wywieranym wraŝeniem) polega na kontrolowaniu przez danego kandydata sposobu, w jaki jest postrzegana przez otoczenie i kierowanie tym wraŝeniem, aby przez długi czas przynosiło efekty 24. Według E. Goffmana wizerunek publiczny jest niezwykle istotny i jest niemalŝe niezbędny do dogłębnego poznania i zrozumienia ludzkiego zachowania 25. Choć bardzo często dany polityk opisując samego siebie i tworząc własny styl ma skłonności do pomijania niektórych niepochlebnych faktów ze swego Ŝycia, stawiając siebie w jak najbardziej korzystnym świetle, aby wypaść korzystnie w oczach opinii publicznej 26. Polityk nie mo- Ŝe być nijaki, musi mieć swój własny styl bycia, nie moŝe okazywać swoich słabości, nie moŝe być zamknięty w sobie, introwertyczny, apatyczny, a ponadto nie powinien brać do siebie wszystkich negatywnych komentarzy na swój temat oraz słów krytyki 27. Polityk musi być pewny siebie, otwarty, a przede wszystkim musi być przekonujący. Dlatego ogromnie waŝną rolę w tym wypadku odgrywa mowa ciała: gesty, mimika, postawa, ubiór, fryzura itp. Wyraz twarzy powinien być dopasowany do treści wypowiadanych kwestii. Do wykształtowania wizerunku kandydata przyczynia się równieŝ jego ugrupowanie polityczne, które swego polityka popiera. Kreatorem wizerunku są takŝe, paradoksalnie, jego najwięksi konkurenci i rywale polityczni. Chodzi tu oczywiście o próby zbudowania przez nich negatywnego obrazu kandydata. Ponadto wyborcy swojego kandydata porównują do jego przeciwników, aby móc określić wszystkie za i przeciw słuŝące do wyboru odpowiedniej decyzji wyborczej. Co za tym idzie, stwierdzić naleŝy, iŝ sami wyborcy stanowią kreatora wizerunku polityka. Kandydat, reprezentując daną opcję polityczną, utoŝsamia się z jej stałym elektoratem i posiada jego cechy, aby zdobyć i utrzymać ich zaufanie i poparcie 28. Nie sposób nie zauwaŝyć, iŝ współcześnie to jednak media stanowią główne źródło przepływu informacji, są teŝ świetnym kanałem komunikacyjnym pomiędzy politykami a wyborcami. Oznacza to, Ŝe w procesie kształtowania wizerunku politycznego media odgrywają kluczową rolę. Dlatego teŝ politycy starają się pokazywać w mediach (szczególnie w programach telewizyjnych) jak najczęściej, aby zostać zapamiętanym. Obecność kandydata ma ogromne znaczenia dla preferencji wyborczych społeczeństwa, gdyŝ widząc polityka w mediach mają moŝliwość lepszego poznania jego charakteru, osobowości czy programu politycznego 24 M. Leary, Wywieranie wraŝenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s Cyt. za M. Leary, Wywieranie, op.cit., s M. Jeziński, Wizerunek, op.cit., s A. Drzycimski, Sztuka kształtowania wizerunku, Businessman Book, Warszawa 1996, s M. Cichosz, (Auto)kreacja, op.cit., s

8 oraz wyrobienia sobie o nim konkretnego zdania, co moŝe przełoŝyć się na zagłosowanie właśnie na tego kandydata, a nie innego 29. Polityczny wizerunek kandydata tworzy, podczas trwania kampanii wyborczej, sztab wyborczy. W jego skład wchodzą trzy kręgi pracowników: kierownicy kampanii, członkowie organizacji oraz doradcy. Kierownicy sztabu (szef, skarbnik i koordynator działalności terenowej) mają za zadanie zaplanowanie strategii i taktyki działania, kierowanie przebiegiem kampanii oraz wprowadzanie wszelkiego rodzaju korekt, w razie potrzeby zmian. Kluczową rolę odgrywa szef sztabu, który jest prawą ręką kandydata. Członkowie sztabu pełnią kilka funkcji, przede wszystkim mają za zadanie zapewnić płynny przebieg kampanii, odpowiadają za utrzymanie poprawnych stosunków ze sferą medialną, wykonują czynności administracyjne oraz prawne, a takŝe wiele działań operacyjnych, np. przygotowywanie wystąpień terenowych czy teŝ zapewnienie bezpieczeństwa. Natomiast ostatnia grupa, doradcy i eksperci zajmują się przede wszystkim badaniem rynku: przeprowadzają i śledzą sondaŝe opinii publicznej. Poza tym przygotowują wizerunek kandydata, który będzie najbardziej odpowiadał konkretnym wyborcom, tj. stałemu elektoratowi, ale takŝe ma słuŝyć on pozyskaniu nowych, niezdecydowanych klientów oraz tworzą hasła i slogany wyborcze 30. P. Maarek wyróŝnił dwa modele pracy sztabu wyborczego horyzontalny i wertykalny. Pierwszy z nich zakłada wspólne podejmowanie decyzji. Opiera się na swobodnym, łatwym przepływie informacji pomiędzy uczestnikami sztabu. NaleŜy go stosować jedynie w sytuacji, gdy organizujemy kampanię długotrwałą. Wertykalny zaś pozwala szybko podejmować decyzje, natychmiast reagować na zmiany w otoczeniu. Model ten moŝna stosować w momencie, gdy czasu przeznaczonego na kampanię jest niewiele 31. Współcześnie politycy bardzo często korzystają z pomocy licznych doradców i ekspertów nie tylko w okresie kampanii wyborczej, lecz współpraca ta ma raczej charakter permanentny. Polityk, posiadając określony wizerunek wykreowany podczas kampanii, stara się go utrzymać przez cały czas, a w szczególnych sytuacjach trzeba go dopracować lub trochę zmienić, aby dostosować się do potrzeb otoczenia. Do tego celu właśnie politycy mają swoich doradców, którzy w momentach kryzysowych wiedzą, jak zareagować i co zrobić. Rola mediów w procesie kształtowanie wizerunku politycznego Media masowe odgrywają kluczową wręcz rolę w kreowaniu wizerunku polityka, gdyŝ stanowią one kanał komunikacyjny na linii polityk-wyborca. Media stanowią publiczne forum prezentacji zagadnień i problemów związanych z Ŝyciem politycznym, są instrumentem zarządzania społecznego oraz pewną formą kontroli Ŝycia społecznego czy politycznego. Ponadto media mogą być kluczem do sławy, zdobycia popularności, a takŝe mogą wykreować nową twarz w polity- 29 W. Schulz, Komunikacja polityczna, Wyd. UJ, Kraków 2006, Z.J. Pietraś, Decydowanie, op.cit., s M. Cichosz, (Auto)kreacja, op.cit., s

9 ce 32. Dlatego teŝ politycy dbają o pozyskanie przychylności mediów oraz starają się utrzymać jak najlepsze stosunki ze sferą medialną. Media spełniają poza tym mnóstwo funkcji. D. McQuail wyróŝnił następujące: informacja (zaspokojenie ciekawości), identyfikacja personalna (czerpanie wzorów zachowań, identyfikacja z wartościami innych), integracja komunikowanie społeczne (kontakty towarzyskie) oraz rozrywka (zapewniają widzom emocjonalne odpręŝenie, a takŝe przyjemność) 33. Media zajmują się zbieraniem informacji dotyczących kwestii społecznych i politycznych. Prowadzą i oceniają badania opinii publicznej, które następnie upowszechniają z czego korzystają politycy. Tłumaczą wydarzenia polityczne, przy czym bardzo często tracą obiektywność i nadmiernie chwalą bądź teŝ krytykują konkretną opcję polityczną. Powoduje to, Ŝe wyborcy podczas głosowania kierują się opinią mediów, a nie swoją własną. Słynne powiedzenie, Ŝe media są czwartą władzą nie zostało rzucone na wiatr. Jest ono bardzo prawdziwe. Mają one ogromną władzę i mnóstwo moŝliwości. W związku z tym, to politycy zabiegają o sympatię mediów, a nie odwrotnie. W procesie kreowania wizerunku media są koniecznym, nieodłącznym elementem, gdyŝ wyborcy kandydata poznają głównie z mediów. Dotyczy to przede wszystkim telewizji, która ukazuje przekaz audiowizualny, co pozwala odbiorcom znacznie lepiej poznać wizerunek polityka. WaŜne jest to szczególnie dla nowego kandydata, który nie jest jeszcze znany szerszej publiczności i nie ma wyrobionego, własnego wizerunku politycznego. Aby zdobyć zaufanie i poparcie wyborców musi najpierw uzyskać przychylność i sympatię mediów, które zechcą go pokazywać i opisywać w kontekście pozytywnym. Przychylność mediów to jednak jeszcze nie wszystko. Polityk, będąc zapraszany przez dziennikarzy do róŝnorakich programów, musi zadbać o odpowiednią prezencję, zachowanie oraz stosowne do danej sytuacji i tematu wypowiedzi, aby dać się dobrze poznać z tej najlepszej strony. NaleŜy równieŝ pamiętać o tym, Ŝe na media, pod Ŝadnym pozorem, nie wolno się obraŝać. To nigdy nie wychodzi na dobre. Po pierwsze tracimy szansę spotkań z wyborcami. Po drugie media zmieniają do nas stosunek, zdanie o nas i zaczynają nas pokazywać w niekorzystnym, negatywnym świetle. I wreszcie po trzecie tracimy w oczach samych wyborców, którzy mogą stwierdzić, iŝ nie będą popierać polityka (czy partii), która, poprzez zerwanie kontaktów z mediami, zrywa je jakby z całym społeczeństwem. Taka sytuacja miała miejsce na polskiej scenie politycznej, gdy w lipcu 2008 roku partia Prawo i Sprawiedliwość obraziła się na stację TVN, za jakoby tendencyjne prezentowanie partii, a takŝe stronniczość i brak obiektywizmu w przedstawianiu wydarzeń politycznych. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zabronił swym posłom udziału w programach tej stacji oraz 32 J. Golinowski, Mediatyzacja polityki nowe formy czy kres demokracji [w:] Oblicza współczesnej polityki (aspekty praktyczne), (red.) A. Kasińska-Metryka, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s Cyt. za R. Miernik, Środki masowego przekazu w komunikowaniu politycznym. Mediatyzacja polityki [w:] Oblicza współczesnej polityki (aspekty praktyczne), (red.) A. Kasińska-Metryka, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s

10 jakichkolwiek rozmów z dziennikarzami TVN-u i zapowiedział, Ŝe będą chodzić do TVN-u, gdy stacja będzie zachowywać się przyzwoicie. Wpłynęło to raczej niekorzystnie na wizerunek partii, jak i samego Jarosława Kaczyńskiego, gdyŝ niektórzy posłowie nie widzieli powodu do takich drastycznych reakcji. Bojkot TVN-u przez PiS trwał pół roku. Jak juŝ wspomniano wcześniej, to telewizja stanowi najlepsze źródło informacji dotyczących sfery politycznej. Daje szansę i moŝliwość najszybszego i najbardziej efektownego zaprezentowania się. W telewizji istnieje moŝliwość wykorzystania wielu róŝnorodnych elementów graficznych, wizualnych, werbalnych czy muzycznych. Pod względem retoryki istnieje spore pole do popisu: moŝna przeprowadzać wywiady, organizować debaty, dyskusje czy wszelakie talk show 34. I dlatego wizerunek medialny polityka jest taki waŝny. Stał się on niejako koniecznością, bez której trudno funkcjonować czynnie w Ŝyciu politycznym. Przekaz audiowizualny daje wyborcom mnóstwo informacji dotyczących danego polityka, aby moŝna wykształtować własną opinię o nim. System percepcji człowieka jest tak skonstruowany, iŝ bardziej oddziałuje na jego emocje obraz, a nie samo słowo. Oceniają ludzi na podstawie ich zachowań niewerbalnych. Dlatego są one tak waŝne podczas wystąpień medialnych i stanowią waŝny element wizerunku politycznego. To, jakie polityk wykonuje gesty, czy mimika twarzy zgrywa się z tematem rozmowy, jak jest ubrany, jaką przyjmuje postawę jest bardzo waŝne dla odbiorców. Pozwala to wskazać poszczególne cechy polityka, np. sympatyczność, empatia, uczuciowość, inteligencja, atrakcyjność itp. 35. Polityk musi być dobrze przygotowany do wystąpień medialnych, nie tylko pod względem merytorycznym, ale takŝe (albo przede wszystkim) pod względem zachowania. Musi mieć dobrze skrojony garnitur, gdyŝ wbrew powiedzeniu to szata jednak zdobi człowieka. Wykazywać gesty, pozycję, mimikę stosowną do danej sytuacji, tematu rozmowy. WaŜna jest jego kultura osobista, umiejętność prowadzenia dyskusji, tj. sposób wypowiedzi (tembr głosu, tonacja, dobra dykcja). To, jak odbieramy polityka, jego zachowanie, ma duŝy wpływ na decyzje wyborcze. Sama obecność polityka w mediach, byle stosunkowo częsta, przynosi mu korzyści. Staje się on bardziej rozpoznawalny i jego szanse na wygraną rosną. Politycy pokazują się w mediach równieŝ za pomocą róŝnorakich reklam. Niestety, częste reklamowanie się w mediach jest dosyć kosztowne, co oznacza, iŝ bez solidnego zaplecza finansowego jest niezwykle trudno wykształtować poŝądany wizerunek medialny. Dlatego teŝ sztaby bądź sami politycy albo partie starają się wykorzystać kaŝdą nadarzającą się okazję zareklamowania się za darmo. Robią to zazwyczaj za pomocą wypuszczenia z otoczenia polityka jakiejś sensacyjnej, interesującej informacji, lecz tylko do jednego z mediów, a zaraz potem kolejne usiłują przechwycić informacje. Ponadto sztaby organizują, w miarę moŝliwości, spotkania, konferencje prasowe z dziennikarzami dotyczące określonej tematyki, np. 34 K. Giereło, Telewizja jako istotny czynnik kształtujący role aktorów politycznych oraz widzów [w:] Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, (red.) M. Jeziński, Duet, Toruń 2005, s W. Schulz, Komunikacja, op.cit., s

11 program wyborczy. Występuje tu obopólna korzyść: polityk zyskuje przychylność i sympatię mediów, które są usatysfakcjonowane moŝnością udostępnienia przez sztab informacji 36. Oczywiście wszelkie te spotkania muszą być zorganizowane i przeprowadzone jak najbardziej profesjonalnie. Polityk musi być dobrze przygotowany, zarówno pod względem merytorycznym, jak i wizerunkowym. Aby być bardziej wiarygodnymi, politycy lubią pokazywać się w mediach z osobami powszechnie znanymi i szanowanymi, stanowiącymi autorytet w określonej dziedzinie. Są to np. byli prezydenci lub inni politycy, którzy w Ŝyciu politycznym juŝ biernie nie uczestniczą. Są to takŝe znani, lubiani aktorzy czy sportowcy. Reasumując, media są nieodłącznym elementem kaŝdej kampanii wyborczej, jak równieŝ wszelkich działań politycznych. Wykształtowanie pozytywnego wizerunku politycznego nie obędzie się bez mediów. KaŜdy polityk, chcący zaistnieć na scenie politycznej i zdobyć zaufanie i poparcie wyborców musi zawrzeć z mediami komitywę. Media mają niebywale ogromną władzę w społeczeństwach demokratycznych, co przekłada się na, z jednej strony, promowanie polityków bądź teŝ ukazywanie ich w negatywnym świetle, a z drugiej strony, na kształtowanie opinii publicznej. Oznacza to, iŝ stanowią one pośrednika w komunikacji pomiędzy politykami a wyborcami. W procesie kreowanie wizerunku polityka odgrywają rolę kluczową. Kandydat, nie będący jeszcze dobrze znany w społeczeństwie, dzięki mediom właśnie staje się rozpoznawalny. Dlatego kaŝdy polityk, starający się o dany urząd na szczeblu władzy stara się utrzymywać ze sferą medialną stosunki co najmniej poprawne. Kreowanie wizerunku politycznego jest procesem bardzo złoŝonym, zabierającym mnóstwo czasu i wysiłku (odnosi się to równieŝ do wizerunku firmy czy instytucji). Dlatego teŝ politycy otaczają się szerokim gronem specjalistów od marketingu politycznego i public relations, którzy dbają, aby ten wizerunek odpowiednio sprzedać, przede wszystkim w mediach. Ma to ogromne znaczenie, gdyŝ, jak to mówią, jeŝeli kogoś nie ma w mediach to nie istnieje. Z kolei one posiadają szerokie moŝliwości manipulowania społeczeństwem i rzeczywiście to robią. Bibliografia: 1. Cichosz M., (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń Dobek-Ostrowska B., Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Drzycimski A., Sztuka kształtowania wizerunku, Businessman Book, Warszawa Jeziński M., Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Duet, Toruń Kasińska-Metryka A., Oblicza współczesnej polityki (aspekty praktyczne), Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce K. Giereło, Wizerunek, op.cit., s

12 6. Leary M., Wywierania wraŝenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Ociepka B., Public relations w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków Popularny OXFORD. Słownik angielsko-polski, polsko-angielski, oprac. E. Mizera, G. Mizera, Warszawa Słownik wyrazów obcych, (red.) E. Sobol, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Stępińska A., Marketingowe strategie wyborcze, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań Abstrakt Wizerunek odgrywa ogromną rolę w marketingu politycznym, ale równieŝ gospodarczym. KaŜda firma/instytucja/osoba stara się, aby jej wizerunek był jak najbardziej pozytywny. Coraz częściej teŝ odbiorcy wybierając daną markę/produkt/polityka kierują się własnymi odczuciami. Dlatego teŝ firmy, instytucje czy nawet politycy manipulują społeczeństwem kreując własny wizerunek tak, aby zdobyć rzeszę klientów czy wyborców. Pomagają im w tym specjaliści od public relations, którzy sprzedają ten wizerunek. Kluczową rolę spełniają tu równieŝ media bez nich jest znacznie trudniej zaistnieć na rynku. The Management of an Image. Creating an Image An image plays an imposing role in political marketing as well as in economic one.. Each company or organization or person tries to project its most evocative image. Choosing a given brand, a product or a policy, more and more customers are guided by their own feelings. Therefore, companies, organizations or even politicians manipulate the public creating their image in such a way that it is likely to attract as many customers or voters as possible. Public relations officers are to help them sell this image. Mass media are the key to success without them it is much more difficult to become known on the market. Kamila Młynarska, student, Jan Kochanowski University of Humanities and Natural Sciences in Kielce. 154

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe. Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) V 15 15 - - - - 3. Opis efektów kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe. Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) V 15 15 - - - - 3. Opis efektów kształcenia Kod przedmiotu: IH POL-L-5 k 7-2012-S Pozycja planu: C7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka

Bardziej szczegółowo

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Budowanie wizerunku współczesnego polityka Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Wizerunek wart jest więcej niż tysiąc słów Carlos Ruiz Zafón Współcześnie potencjał

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Przyczyny potrzeby promocji szkoły Rynek usług edukacyjnych zaczyna coraz wyraźniej dawać znać o sobie takŝe na poziomie konkurowania

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW.

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Public Relations wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym

Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym Elementy wizerunku szkoły oraz wybrane narzędzia promocyjne pomagające w jego budowaniu. Aneta Bogacka Gawrysiak Instytut Marketingu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem Opis Dwudniowe szkolenie prowadzone jest przez znakomitego eksperta, Pana Macieja Orłosia. Uczestnicząc w szkoleniu, mają Państwo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWOŚĆ ZASTOSOWAŃ DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W PROMOCJI WIZERUNKU

WIELOWYMIAROWOŚĆ ZASTOSOWAŃ DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W PROMOCJI WIZERUNKU Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Z a r z ą d z a n i e i b e z

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy komunikacji interpersonalnej. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska

Podstawy komunikacji interpersonalnej. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska Podstawy komunikacji interpersonalnej 1 Podstawy komunikacji interpersonalnej Umiejętności interpersonalne: otwartość i zaufanie Informacje zwrotne kontakt 2 abc 3 Umiejętności interpersonalne zainicjowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Umiejętność "odczytywania" i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka

Umiejętność odczytywania i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka "POTĘGA WIZERUNKU" W OBSZARZE WERBALNYM I NIEWERBALNYM - autorskie narzędzia skutecznej komunikacji i treningu charyzmy wykorzystywane podczas wystąpień publicznych i spotkań biznesowych Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta lnokształcącegocego Wojciech Zagórny VII Liceum Ogólnokszta lnokształcące ce w Krakowie ORGANIZACJA to grupa ludzi skupiona

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 6 listopada 2014 r. Reklama a wywieranie wpływu W jaki sposób wpływa reklama na zachowanie konsumentów dr Agnieszka Smalec Dlaczego? Tak było kiedyś......a

Bardziej szczegółowo

1 Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.201 PROJEKT

1 Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.201 PROJEKT KRÓTKO I WYBIÓRCZO O PUBLIC RELATIONS, czyli nieco wyjęty z kontekstu fragment wstępu do opracowania pewnej strategii I. Public Relations ujęcie teoretyczne Teoria Public Relations to dziedzina stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Coraz częstsze korzystanie przez polskie podmioty polityczne z narzędzi oferowanych przez marketing polityczny oraz public relations wiąże się z postępującą profesjonalizacją działań politycznych i wyborczych.

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH DNI MARKETINGU SPORTOWEGO 2007 ANDRZEJ MIĘKUS CO TO JEST? Miejsca reklamowe w sezonie 2007/2008 Parkiet: Dwa koła podkoszowe o średnicy 360 cm (pole 2) 200.000 Cztery miejsca

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

Konferencje prasowe polskich polityków sposób informowania obywateli czy gra wizerunkowa?

Konferencje prasowe polskich polityków sposób informowania obywateli czy gra wizerunkowa? Konferencje prasowe polskich polityków sposób informowania obywateli czy gra wizerunkowa? Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Paradoks życia publicznego: zły polityk

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB)

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Studia licencjackie Moduł H- do wyboru dla WSZYSTKICH kierunków i specjalności na Wydziale Zarządzania UŁ Dr GraŜyna Broniewska Katedra

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI Autorki: Agnieszka Błyszczek, Magdalena Gołębiewska INFORMACJE O AUTORKACH Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

TVP NEWS/THE POLISH VOICE/POLISH VOICE TODAY ANGLOJĘZYCZNY KANAŁ TVP - (ZARYS PROJEKTU)

TVP NEWS/THE POLISH VOICE/POLISH VOICE TODAY ANGLOJĘZYCZNY KANAŁ TVP - (ZARYS PROJEKTU) TVP NEWS/THE POLISH VOICE/POLISH VOICE TODAY ANGLOJĘZYCZNY KANAŁ TVP - (ZARYS PROJEKTU) CEL Budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego, rozwijającego się, kraju wielkiego potencjału, demokratycznego,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ MARKETING

SPECJALNOŚĆ MARKETING SPECJALNOŚĆ MARKETING Charakterystyka seminarium licencjackiego Studia dzienne IV sem. 30 godzin Kierunek: Zarządzanie RA 2009/2010 Seminarium licencjackie z zakresu marketingu MARKETING - Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

Dr Agnieszka Wiśniewska WyŜsza Szkoła Promocji

Dr Agnieszka Wiśniewska WyŜsza Szkoła Promocji Dr Agnieszka Wiśniewska WyŜsza Szkoła Promocji Mission kształtowanie wizerunku miasta Market róŝni adresaci, lecz spójny wizerunek Message atuty i USP Media specyfika doboru Money reklama jako inwestycja

Bardziej szczegółowo

Prof. UJK dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

Prof. UJK dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka Prof. UJK dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka Monografie: 1. Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 1989-1999, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2000. 2. Od propagandy do public relations. Zarys

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Publiczne i Prezentacje Biznesowe

Wystąpienie Publiczne i Prezentacje Biznesowe Wystąpienie Publiczne i Prezentacje Biznesowe Wrażenie i Treść Czy masz dyskomfort, kiedy musisz wystąpić przed grupą a może wręcz ogarnia Cię reakcja fobiczna przed wyjściem? Co czujesz, kiedy twoja

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy mówić?

O czym będziemy mówić? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Sztuka zaprezentowania własnej osoby Anna Śleszyńska-Świderska Uniwersytet w Białymstoku 17 października 2013 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania

Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania Kielce, 6-7 listopada 2013 roku Ogólnopolskiej konferencji dla studentów i doktorantów Oddzieleni... Problemy w komunikacji międzyludzkiej Dominik

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną?

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? materiały pomocnicze dla nauczycieli Materiał powstał w ramach programu Włącz się. Młodzi i media. Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Plan wystąpienia. Rola jakości w życiu konsumentów i klientów. MysteryShopping jako optymalny sposób monitoringu jakości.

Plan wystąpienia. Rola jakości w życiu konsumentów i klientów. MysteryShopping jako optymalny sposób monitoringu jakości. Zastosowanie metody Mystery Shopper w ewaluacji organizacji publicznych i pozarządowych ARKADIUSZ WÓDKOWSKI PTBRiO Plan wystąpienia Rola jakości w życiu konsumentów i klientów MysteryShopping jako optymalny

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 Właściwa teoria reklamy taki model teoretyczny, który w praktyce mógłby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Media w edukacji 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Media in Education 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia dla III roku studiów stacjonarnych dla kierunku Socjologia, w wymiarze 30 godzin (15 spotkań po 2 godziny)

ćwiczenia dla III roku studiów stacjonarnych dla kierunku Socjologia, w wymiarze 30 godzin (15 spotkań po 2 godziny) Wydział Humanistyczny Rok akademicki: 2009/2010 semestr zimowy Reklama i Promocja ćwiczenia dla III roku studiów stacjonarnych dla kierunku Socjologia, w wymiarze 30 godzin (15 spotkań po 2 godziny) Termin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Trzeciak "Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu" SPIS TRECI

Sergiusz Trzeciak Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu SPIS TRECI SPIS TRECI 1. BUDOWANIE STRATEGII KAMPANII 2. Budowanie strategii 3. Okrelenie celów 4. Analiza czynników decydujcych o realizacji Twoich celów 4.1. Czynniki obiektywne 4.2. Czynniki subiektywne 5. Analiza

Bardziej szczegółowo

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta Warsztaty DORADCA KLIENTA Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna. Opracowanie: Aneta Stosik

Komunikacja społeczna. Opracowanie: Aneta Stosik Komunikacja społeczna Opracowanie: Aneta Stosik Proces komunikowania się Komunikowanie się to wzajemne przekazywanie informacji, umiejętności, pojęć, idei, uczuć, itp. za pomocą symboli tworzonych przez

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wpływ mediów masowych na odbiorców dr Anna Adamus-Matuszyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. O Czym będziemy mówić? Czym są i jaką pełnią rolę?

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C PROWADZĄCY: DATA : SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C TEMAT: AUTORYTETY I ANTYAUTORYTETY CELE KSZTAŁCENIA Rozwijanie umiejętności: - aktywnego słuchania, - swobodnego wypowiadania się, - pracy

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej PUBLIC RELATIONS Marek M. Górski Biblioteka Politechniki Krakowskiej gorski@biblos.pk.edu.pl

Biblioteka Politechniki Krakowskiej PUBLIC RELATIONS Marek M. Górski Biblioteka Politechniki Krakowskiej gorski@biblos.pk.edu.pl PUBLIC RELATIONS Stanowisko Specjalisty ds. PR w bibliotece promocja profesjonalna czy amatorska? Marek M. Górski Biblioteka gorski@biblos.pk.edu.pl Stanowisko Specjalisty ds. PR w bibliotece promocja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Reguły integracji ocen z warsztatów (ew. ich części) i praktyk (ew. ich części) Adresaci modułu

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo