Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Paulina Heryng ZSP rok V Poznań 2008 Tworzenie kandydata budowa profilu symbolicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Paulina Heryng ZSP rok V Poznań 2008 Tworzenie kandydata budowa profilu symbolicznego"

Transkrypt

1 Tworzenie kandydata budowa profilu symbolicznego Słynna jest opinia, iż w polityce lepiej niż idee, programy polityczne i konkretne rozwiązania społeczne i gospodarcze sprzedają się wizerunki liderów politycznych są one bowiem podstawą stworzenia kandydata. Współcześnie wizerunek stał się na tyle ważny, iż w literaturze można odnaleźć takie stwierdzenia jak wiek wizerunku lub epoka tyranii perswazji 1. Pojęcie wizerunku (image) funkcjonuje w nauce dzięki W. Lipmanowi, który w swojej książce Public Opinion z 1921 r. łączył tworzenie się opinii publicznej z wewnętrznymi, uproszczonymi wyobrażeniami odbiorcy (image), dotyczącymi spraw publicznych. Wizerunek traktuje się także często jako uproszczony obraz jakiegoś przedmiotu lub osoby w czasach odbiorcy 2. Nieco bardziej uporządkowanie spojrzenie na wizerunek przedstawia J.E. Grunig. Autor wyróżnia koncepcję artystyczną, w myśl której wizerunek oznacza kreowany konstrukt przedstawiany następnie odbiorcom oraz koncepcję psychologiczną, w której proponuje spojrzenie na wizerunek od strony odbiorcy. W tym przypadku rozróżnić można: - koncepcję percepcyjną wizerunek to coś co służy rozpoznaniu określonego obiektu - koncepcję kognitywną wg której łączność wizerunku z obiektem zapewniają pewne atrybuty, które wizerunek przejmuje lub jest ich prostą myślową reprezentacją - koncepcja ewaluatywna wizerunek może wywierać wpływ na postawy - koncepcja schematyczna wizerunek organizuje komponenty wiedzy na temat obiektu 3. D. Nimmo i R. Savage mają podobne spojrzenie na wizerunek do powyższego podają oni 3 główne wymiary wizerunku: - kognitywny, czyli wiedza odbiorcy na temat polityka czy partii politycznej - afektywny, czyli emocje jakimi obdarzany jest obiekt - konatywny, czyli działania podejmowane przez odbiorcę wobec obiektu 4. Interesujące jest również spojrzenie J.P. Gourevitcha, który porównuje wizerunek do ikony w rozumieniu religii prawosławnej ikona nie tylko jest reprodukcją rzeczywistości, ale jej rekonstrukcją, jest nośnikiem tego, co wyobraża 5. 1 Cichosz M., Wizerunek lidera politycznego, [w:] Marketing polityczny w poszukiwaniu wyborczego sukcesu, red. Jeziński M., Toruń 2005, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s. 80 1

2 Pojęcie wizerunku traktuje się często także jako synonim profilu produktu, czyli kompleksu cech, właściwości, jakie zdaniem nabywców produkt posiada. Wizerunek polityczny porównuje się także do ekonomicznego pojęcia marki produktu 6. Teoria marketingu politycznego proponuje traktowanie wizerunku jako: - produktu politycznego czyli zasobu, który oferowany jest nabywcom politycznym przez oferentów na rynku politycznym - zasobu politycznego czyli tego, co znajduje się w dyspozycji grupy lub samego lidera politycznego i może przekształcić się w kapitał gdy na rynku istnieje popyt - kapitału zasobu przynoszącego zysk. Kapitalizacja zasobu wymaga właściwego nim zarządzania. Przede wszystkim trzeba dbać o ty by wizerunek odpowiadał na potrzeby odbiorców i był zgodny z ich gustami. Należy pamiętać, że jeśli zmieniają się ich gusta należy zmieniać również wizerunek polityka. Dla przykładu były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair prowadząc swoją kampanię wyborczą dostosowywał swój wizerunek do oczekiwać poszczególnych segmentów elektoratu. Dla czytelników The Sun był swoim chłopakiem, człowiekiem, który lubi wpaść do pubu na piwo ze swoimi kolegami, zjeść frytki podane na papierowej tacce, porozmawiać o meczu. Czytelnikom konserwatywnego Synday Telgraph przedstawiał się jako człowiek, dla którego ulubionym sposobem spędzania czasu jest popijanie whisky przed kominkiem i kontemplowanie pism filozofów, przede wszystkim Kierkegarda, Junga i Kanta. Natomiast w snobistycznym piśmie Country life polityk mówił o polowaniu i prezentował się w gustownym ubraniu podczas spaceru po rozległych angielskich łąkach. Ten przykład wyraźnie wskazuje, iż wizerunek polityka jest fenomenem sytuacji jego treść i jakość ulegają zmianie w zależności od charakteru odbiorcy, jego upodobań i potrzeb 7. KOMPONENTY WIZERUNKU POLITYKA O wizerunku polityka decydują zarówno jego cechy wyglądu zewnętrznego, jak i cechy jego osobowości, a także takie czynniki jak pochodzenie czy rodzina. Tak więc możemy wyróżnić: - komponenty emocjonalne, czyli te które wiążą się z uczuciami, jakie wzbudza w swoich odbiorców lider polityczny. Wpływ na to ma wygląd polityka i cechy charakteru. 5 Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s. 81 2

3 Odbiorca zwraca uwagę na strój, fryzurę, wzrost, wygląd twarzy, sylwetkę i głos. W przypadku atrakcyjności kandydata mamy do czynienia z efektem aureoli. Ważną rolę odgrywa tu rodzina, szczególnie żona np. w kampanii prezydenckiej USA w 1976 r. upowszechniano slang Mąż Betty na prezydenta, który miał skłaniać do głosowania na Geralda Forda. W Polsce jeszcze nikt tak daleko się nie posunął, ale podczas kampanii wyborczej w 2000 r. w trakcie spotkań A. Kwaśniewskiego z elektoratem, wyborcy domagali się wystąpienia jego żony. Wizerunek Jolanty Kwaśniewskiej stanowił tu zasób dla całej prezydenckiej ekipy i został w taki sposób stworzony, by kompensować brak pewnych cech u jej męża, - komponenty społeczne wskazują na związek polityka z określonymi grupami społecznymi i zbiorowościami, największe znaczenie ma tu pochodzenie, - komponenty funkcjonalne świadczą o kompetencjach polityka, jego przygotowaniu do pełnienia określonej funkcji na scenie politycznej. Ważne tu są wykształcenie, doświadczenie i zdobycie konkretnych umiejętności np. język obcy, - komponenty programowe czyli poglądy i program kojarzone z nazwiskiem polityka. Wyborca rzadko co prawda orientuje się w zawiłościach ideologicznych i doktrynalnych, jednak potrafi określić program w kategorii dobry zły. Należy więc skupić się na tym aby program kandydata był uznany jako ten dobry przez wyborców. Doskonałym przykładem jest tu Lech Kaczyński, który kojarzy się wyborcom z hasłami sprawiedliwość, karanie przestępców i porządek. Dodatkowo te hasła są spójne z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym co uwypukla ich wiarygodność. - komponenty epistematyczne czyli poczucie, że kandydat jest nowością na rynku co wiąże się z przekonaniem wyborców, że polityk wniesie coś nowego 8. Na wizerunek polityka ma również wpływ: - jego otoczenie, grono najbliższych doradców oraz sposób organizacji przestrzeni wokół polityka - fakt, czy pokazuje się sam czy w towarzystwie rodziny lub autorytetów - liczy się również łatwość dostępu potencjalnych klientów do lidera politycznego politycy w czasie kampanii wyborczej starają się być jak najbliżej wyborcy, aby sprawiać wrażenie większej dostępności. Przykładem mogą być ucieczki Lecha Wałęsy od swojej ochrony BOR w 1995 r., czy skok premiera J. Buzka w kierunku wyborców podczas 8 Ibidem, s

4 uroczystości oficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej do samorządów w 1998 r. Mniej spektakularne, ale także skuteczne jest podawanie ręki wyborcom 9. KREOWANIE WIZERUNKU Należy pamiętać, że wizerunek jest produktem politycznym i zostaje dostosowany do potrzeb odbiorców. Mówiąc o kreowaniu wizerunku należy wspomnieć również o zasadzie leżącej u podstaw racjonalnych decyzji marketingowych, tzn. o konieczności przeprowadzenia wnikliwej analizy rynku politycznego. Analiza ta powinna obejmować przede wszystkim: rozpoznanie zróżnicowanych potrzeb i preferencji wyborczych odbiorców przeprowadzenie segmentacji rynku odbiorców wybór grupy docelowej pozycjonowanie własnego wizerunku czyli wskazanie tych cech które odróżniają polityka od konkurentów ustalenie wizerunku idealnego polityka w oczach klientów politycznych 10. Wizerunek zostaje więc zbudowany w oparciu o kilka elementów biograficznych, będących odpowiedziami na oczekiwania wyborców - rzeczywistą tożsamość kandydata na przywódcę zastępuje więc jego profil symboliczny. Philippe Braud przedstawiając vademecum starającego się o mandat, podkreśla, iż elementy biograficzne odpowiednio przedstawione nabierają znaczenia w określonym kontekście społeczno - kulturowym 11. Wizerunek polityka, nie zaprzeczając rzeczywistej tożsamości, musi ją upiększać, odpowiednio uwypuklić i zinterpretować te elementy biograficzne, które mogą zwiększać akceptację i jednocześnie są w stanie zminimalizować te czynniki, które nie są w danym momencie oczekiwane. Należy jednak pamiętać także o spójności całego przekazu. Budowanie profilu symbolicznego jest tak ważne bowiem ludzie głosują w większości przypadków na osobę, a nie na program. Dobry wizerunek można zbudować na podstawie kilku elementów biograficznych, jednak dopiero w 9 Ibidem, s Ibidem, s P. Braud, Rozkosze demokracji, Warszawa 1995,

5 połączeniu z odpowiednim kontekstem społeczno kulturowym dane cechy postrzegane są jako pozytywne. Bycie kawalerem czy ojcem licznej rodziny nie ma znaczenia w rywalizacji politycznej bez odpowiedniego kontekstu i tak stan wolny może być pozytywny gdy położymy nacisk na dyspozycyjność takiej osoby lub negatywny w przypadku zaakcentowania egoizmu tej osoby 12. Należy stworzyć więc szczególnego rodzaju wyobrażenie u odbiorcy, które poprzez wywołanie skojarzeń dokłada obiektowi dodatkowych wartości i w ten sposób przyczynia się do jego emocjonalnego odbioru. Zadaniem image u kandydata jest zapewnienie emocjonalnego odbioru bez zniekształcania jego istoty 13. BUDOWANIE PROFILU SYMBOLICZNEGO Światło rzucane na kandydata w czasie kampanii politycznej musi 1) ukazywać go jako bliskiego ludziom 2) ukazywać go jako godnego zaufania, a co za tym idzie godnego stanowiska, na które startuje. Istnieje katalog tworzący zespół sprawdzonych cech, które należy uwypuklać i podkreślać. Katalog ten zawiera kilka kryteriów-zmiennych obiektywnego statusu życiowego kandydata. Bazując na tożsamości rzeczywistej mogą one przyjmować od 2 do kilku wartości. Ta konkretnie istniejąca tożsamość posiada wtedy: a) zespół pozytywnych cech do uwydatniania które bezpośrednio wiążą się ze statusem kandydata b) zespół punktów do podkreślenia w trakcie kampanii, które mają zadośćuczynić pewnym negatywnym aspektom mogącym wynikać z uwydatnionych cech. Kryteria wydzielające tożsamość rzeczywistą kandydata są: - wiek - status rodzinny - zawód 12 T. Pierzchała, Kandydat idealny, pobrano z www. ancla.pl 13 W. Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna, Lublin 2000, s

6 - miejsce pochodzenia i zamieszkania - majątek kandydata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wiek Wiek kandydata to zmienna która przybierać może dwie wartości w odniesieniu do tożsamości rzeczywistej kandydata: albo kandydat jest młody, albo starszy. Nie istnieją tu stany pośrednie. Ale też nie istnieje wyraźna granica wyznaczająca linię między jedną a drugą wartością. Kwestią subiektywną jest uznanie kandydata za młodego lub starszego. Oczywiście warto wziąć tu pod uwagę badania marketingowe runku wyborczego. Jeśli kandydat jest młody należy uwypuklać jego entuzjazm i dynamizm, natomiast w czasie kampanii podkreślać szacunek do przeszłości. Jeśli natomiast kandydat jest dojrzały, należy uwydatniać jego mądrość życiową i doświadczenie, a w czasie kampanii podkreślać jest otwartość na nowoczesność. Status rodzinny Status rodzinny nie jest ważny, ale może zostać dobrze wykorzystany a przy złym rozegraniu kampanii może być przyczyną klęski. Kandydat może być kawalerem lub rozwiedziony, może być bezdzietny lub żonaty, z jednym lub większą ilością dzieci. Kandydat żonaty uwydatnia znajomość problemów rodzinnych oraz zainteresowanie młodymi i ich problemami. Kandydat rozwiedziony i kawaler uwydatniają natomiast brak zobowiązań i większą dyspozycyjność w działaniu dla dobra publicznego. W przypadku kawalera należy mówić również o chęci założenia rodziny w przyszłości, natomiast kandydat rozwiedziony powinien unikać rozmów o swoim życiu rodzinnym bowiem rozwód dyskwalifikuje go w oczach prawicowo zorientowanych wyborców. Kandydat bezdzietny również powinien uwydatniać brak zobowiązań i większą dyspozycyjność w działaniu dla dobra publicznego, jednak dobrze zrobi jego wizerunkowi dyskretne wyrażenie żalu z powodu braku dzieci. 6

7 Zawód Zawód kandydata możemy rozpatrywać w 5 kategoriach: 1) kadra kierownicza w sektorze publicznym 2) kadra kierownicza w sektorze prywatnym 3) wolny zawód (lekarz, dziennikarz, adwokat) 4) nauczyciel 5) rolnik lub robotnik I tak po kolei: 1) kadra kierownicza w sektorze publicznym Jeśli kandydat należy do tej grupy należy uwydatniać znajomość powierzonych mu spraw, oddanie sprawy dla ogółu, natomiast podkreślamy równocześnie dystans do rutynowych działań biurokratycznych i chęć doprowadzenia do usprawnienia biurokracji. Warto również wspomnieć, że w myśl zasady nic co ludzkie nie jest mi obce, kandydat również bywa ofiarą biurokracji w podległych mu instytucjach. 2) kadra kierownicza w sektorze prywatnym W tym przypadku należy uwydatniać skuteczność, kompetencje i znajomość terenu działania kandydata, natomiast podkreślać zainteresowanie ludźmi i sprawami społecznymi aby nie był postrzegany jako egoistyczny i krwiożerczy kapitalistyczny wyzyskiwacz. 3) wolny zawód (lekarz, dziennikarz, adwokat) Plusami takiego kandydata, bardzo łatwymi do udowodnienia, które należy uwypuklać są niezależność i odpowiedzialność oraz oddanie ludziom. Trzeba jednak pamiętać o ciągłym podkreślaniu konieczności szerszego spojrzenia na politykę i większego w nią zaangażowania aby zatrzeć wrażenie, że za politykę bierze się amator. 4) Nauczyciel Zaletą nauczyciela jest niewątpliwie umiejętność analizy i bliskość z młodzieżą i to należy uwydatniać. Warte podkreślenia jest natomiast upodobanie do rzeczy konkretnych przy równoczesnym odrzucaniu dogmatów, aby uniknąć posądzenia o brak elastyczności działania. 5) rolnik lub robotnik 7

8 W przypadku tej grupy zawodowej należy uwypuklać, to że identyfikuje się z najuboższymi, jest bliski ludzkim sprawom, a także wyróżnia go racjonalność i zdrowy rozsądek. Kandydat musi jednak podkreślać równocześnie, to że posiada zdolność prowadzenia złożonych spraw, a aby uniknąć zarzutów dotyczących braku odpowiedniej edukacji należy podkreślić, że kandydat potrafi nabyć kompetencje poza utartymi ścieżkami. Miejsce pochodzenia Mamy tu dwie wyraźnie kategorie, albo kandydat pochodzi ze środowiska wyborców albo z zewnątrz. Oba przypadki można wykorzystać na korzyść. Kandydat miejscowy może jak najczęściej i jak najgłośniej powtarzać Jestem jednym z was!. Należy jednak podkreślać przy tym, że to że jest stąd idzie w parze ze świetnymi stosunkami z ludźmi spoza jego terenu. Kandydat zamiejscowy powinien zachować dyskrecję, ewentualnie uwypuklić to, że jest spoza układów, a więc obiektywnym i bezstronnym. Taki kandydat musi swoim wypowiedziom nadać szerszy kontekst warto, aby mówił o szczególnej miłości do ojczyzny. Majątek Majątek to ostatnia ze zmiennych może przyjąć dwie wartości kandydat może być bogaty lub mieć skromnie zasoby. O ile kandydat jest człowiekiem majętnym lepiej nie poruszać tego tematu w publicznych wypowiedziach, ewentualnie można wspomnieć, że majątek to rekompensata za wyjątkowo ciężką pracę oczywiście tylko wtedy, gdy kandydat wypracował go sam. W przeciwnym przypadku lepiej sprawę przemilczeć. Należy natomiast podkreślać, że kandydat zachowa prosty styl życia, a także będzie mniej podatny na korupcję. Zaznaczyć można też, że dzięki takiej sytuacji jest samowystarczalny i niezależny. Natomiast kandydat nie posiadający majątku musi uwypuklać, że jest prosty i zna problemy ludzi, a co więcej sam doświadcza tego co większość społeczeństwa. Powinien 8

9 także podkreślać własną bezinteresowność oraz deklarować, że jest usatysfakcjonowany dotychczasowymi osiągnięciami materialnymi 14. Profil symboliczny Jarosława Kaczyńskiego Cecha cechy do wykorzystania i uwypuklania wiek: 59 lat doświadczony, godny zaufania, roztropny, poważny, ustabilizowany stan cywilny: wolny poświęcenie dla pracy społecznej i politycznej, obowiązki rodzinne nie będą odciągać go od spraw państwowych, polityka to jego powołanie stan majątkowy: ok. 60 tys. złotych, 1/6 uczciwy, bezinteresowny, praworządny domu o powierzchni ok. 150 m 2 wykształcenie, zawód: wykształcenie wykształcony, elokwentny, inteligentny, o wyższe, dr nauk prawnych, zawód szerokich horyzontach myślowych, cieszący wyuczony: prawnik, zawód wykonywany: się szacunkiem poseł, działacz polityczny działalność społeczna: lata 7- - te KOR 15, zasłużony działacz, doświadczony, praktyk, lata 80 te Solidarność cieszący się zaufaniem i szacunkiem, odważny miejsce pochodzenia: Warszawa spoza układów, obiektywny Profil symboliczny Mariusza Kamińskiego cecha wiek: 30 stan cywilny: żonaty, jedno dziecko cechy do wykorzystania i uwypuklania dynamiczny, pełen entuzjazmu, szacunek do przeszłości na stronie internetowej czytamy jestem dumny z moich przodków młody, ale już z ustabilizowanym życiem prywatnym, znajomość problemów 14 Ibidem 15 Komitet Obrony Robotników 9

10 wykształcenie: mgr prawa, zawód wykonywany: poseł miejsce pochodzenia: Łapy (Podlasie) majątek: 30 tys. zł, niewykończony dom wartość zł, działki rolne o łącznej wartości zł, jednoosobowa działalność gospodarcza, która dała przychód i dochód ok zł/rok, członek Rady Nadzorczej Białostockich Zakładów Graficznych dochód ok zł, samochód Toyota carolla o wartości ok zł rodzinnych wykształcony, inteligentny, odpowiedzialny, szersze spojrzenie na politykę, zaangażowanie w politykę wyraźnie wskazanie na to, że jest jednym z nas zaradny, niezależny, samodzielny, ustabilizowany, samowystarczalny W praktyce może wystąpić kilka sytuacji: 1) kandydat posiada już wizerunek, który trzeba jedynie podtrzymać i zapobiec utracie pewnych cech. Jest to sytuacja idealna dla kandydata i jego ekipy bowiem w świadomości wyborców istnieje już wizerunek polityka jako osoby lubianej, cenionej, znanej a co za tym idzie wybieranej. 2) kandydat posiada wizerunek, który należy zmienić. W tym wypadku zadaniem kandydata i jego ludzi jest wymazanie cech, które nie przypadły do gustu wyborcom i w to miejsce należy wykreować cechy, które elektorat oczekuje. Należy jednak pamiętać, że zmiana wizerunku nie może się odbyć zbyt drastycznie. W przypadku gdy jest to delikatny efekt kosmetyczny jak w przypadku Billa Clintona, który posiwiał na skroniach przez noc, gdy sondaże wykazały, że społeczeństwo odbiera go jakoś zbyt młodego na prezydenta nie trzeba liczyć się z aczasem. Jednak w przypadku zmiany wizerunku Jacka Kuronia w 1995 r. zdecydowanie zbyt szybko chciano dokonać zmiany, poprzez zmianę stylu ubierania się z dżinsowej koszuli na 10

11 garnitur. Efekt był marny bowiem ani Kuroń nie czul się dobrze w nowym wcieleniu ani odbiorcy nie uwierzyli w jego nowy wizerunek. 3) kandydat jest nieznany szerszej publiczności, należy wykreować jego wizerunek. Jest to dość dobra sytuacja, bowiem można wykreować wizerunek jakiego oczekują wyborcy. Jednak krótszy okres tworzenia wizerunku wymaga większych nakładów finansowych. Warto pamiętać, że zwiększony popyt na nową twarz w polityce pojawia się szczególnie gdy pojawia się zapotrzebowanie na zmiany, czyli w przypadku kryzysu politycznego, społecznego czy gospodarczego 16. TYPY WIZERUNKÓW POLITYCZNYCH Przy kreowaniu wizerunku polityka możemy wyeksponować tylko określone cechy i wzbudzić tym samym w wyborcach odpowiednie emocje. 1) Herosi Ten typ osoby zbawia świat na przekór wszelkim przeciwnościom historycznym doskonałym przykładem jest to Lech Wałęsa. Ten wizerunek można wykorzystać przy charyzmatycznym kandydacie. 2) Zwykły człowiek Taki kandydat podkreśla swoje społeczne korzenie i brak dystansu na linii polityk wyborca. Przykładem może tu być Władysław Frasyniuk 3) amanci/i bracia Amant przyciąga atrakcyjną powierzchownością i dynamizmem charakterystycznym dla młodych ludzi, przykładem jest tu Marian Krzaklewski, a także Aleksander Kwaśniewski z okresu pierwszej tury wyborów prezydenckich 4) ojcowie Eksponujemy w tym przypadku przewagę cech ojcowskich, a co za tym idzie protekcjonalne traktowanie społeczeństwa, roztaczanie opiekuńczych wizji. Przykładem tu jest: Aleksander Kwaśniewski z okresu pierwszej i drugiej prezydentury, Jarosław Kalinowski, Roman Giertych, Zygmunt Wrzodak oraz Lech Kaczyński 16 M. Cichosz, op.cit., s

12 5) eksperci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Ekspert to analityk, którego celem jest racjonalne rozwiązanie problemów społecznych i gospodarczych. W tym przypadku często podkreślana jest bezpartyjność czy wręcz apolityczność. Przykładem są; Leszek Balcerowicz, Wiesław Kaczmarek i Marek Belka 6) szarak To człowiek niewyróżniający się i niepodkreślający swej funkcji polityka. To polityk, o którym nikt nie słyszał. 7) Ekscentryk Skupia na sobie uwagę mediów i opinii publicznej dzięki niekonwencjonalnym zachowaniom, poprzez politykę prowokacji. Jego zadaniem jest poruszenie wyborców, zmuszenie ich do działania. Przykładem jest to Janusz Korwin - Mikke 8) Idol Jest podobny do heros, jednak heros pojawia się na scenie w przypadku kryzysu i kłopotów natomiast idol w przypadku stabilizacji i stagnacji. Idol jest kompetentny, rzeczowy, ale ma też wizję polityczną, którą chce zrealizować. Ważne są tu również cechy charyzmatyczne oraz wyalienowanie ze społeczeństwa. Np. Zyta Gilowska, Tadeusz Mazowiecki. 9) Błazen Błazen wydaje się być nieodpowiedzialny i swobodnie traktuje politykę. Taka osoba trafia się raczej rzadko, ale funkcja przez nią pełniona jest ważna bowiem rozładowuje napięcia powstające w polityce i tym samym pozwala na w miarę bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów. Przykładem może tu być Jerzy Urban jako rzecznik prasowy w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego oraz Renata Beger. 10) Luzak To człowiek stojący w centrum politycznej rywalizacji, jednak jego podejście do rzeczywistości jest dość zdystansowane, czasem nieco ironiczne, co pozwala na niekonwencjonalne rozwiązywanie problemów. Ten wizerunek pozwala na wygłaszanie złośliwych uwag, żartowanie i komentowanie innych polityków z 12

13 dystansem. Elementu tego wizerunku można odnaleźć u Donalda Tuska czy Zyty Gilowskiej 17. Kreowanie image u kandydata jest procesem, który niejednokrotnie trwa lata. Aby zatem osiągnąć sukces, czyli zdobyć poparcie, polityk musi pozostawać w ciągłym dialogu ze społeczeństwem. Współcześnie rozmowa ta prowadzona jest za pośrednictwem mediów. Obecnie kreatorzy wizerunków polityka stanowią sztab ekspertów począwszy od specjalistów w zakresie marketingu politycznego, poprzez specjalistów od PR-u i relacji z mediami, aż po wizażystów. Ich zadaniem jest wykreowanie wizerunku oraz zarządzanie nim na rynku. Wizerunek bowiem jak każdy inny produkt przechodzi różne fazy życia. Trzeba więc dbać o tym by odpowiednio przedłużać polityczny żywot polityka nie zapominając o zmieniających się preferencjach wyborczych wyborców. Przestrogą może być historia porażki Lionela Jospina w wyborach prezydenckich we Francji w 2002 r. Pamiętając o tym, że Francuzi preferują młodszych kandydatów, o czym świadczyła kampania poprzedniego przywódcy Jospin pozwalał sobie na żarty z wieku starszego od siebie konkurenta. Jego notowania w sondażach spadły. Wyjaśnienie jest niezwykle proste, otóż w ciągu 15 lat elektorat zwyczajnie się postarzał i poczuł dotknięty żartami na temat swojego wieku 18. BIBLIOGRAFIA Braud P., Rozkosze demokracji, Warszawa 1995, Cichosz M., Wizerunek lidera politycznego, [w:] Marketing polityczny w poszukiwaniu wyborczego sukcesu, red. Jeziński M., Toruń 2005, Cwalina W., Telewizyjna reklama polityczna, Lublin 2000, Jeliński M., Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, pod red. B. Dobek Ostrowskiej, Wrocław 2005, Pierzchała T., Kandydat idealny, pobrano z www. ancla.pl 17 M. Jeliński, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego pod red. B. Dobek Ostrowskiej, Wrocław 2005, s M. Cichosz, op.cit., s

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Budowanie wizerunku współczesnego polityka Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Wizerunek wart jest więcej niż tysiąc słów Carlos Ruiz Zafón Współcześnie potencjał

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych. 1-5 października 2014 roku

Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych. 1-5 października 2014 roku Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych postrzegania premier Kopacz po listopad expose 2014-1-5 października 2014 roku Podstawowe wnioski 1. Ewa Kopacz liderem Premier Ewa Kopacz

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Idealny lider grupy to ja Dr Marcin Stencel Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Wizerunki Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania premier Kopacz po expose

Wizerunki Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania premier Kopacz po expose Wizerunki Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania Zmiana postrzegania premier Kopacz po expose premier Kopacz po expose 1-5 października 2014 roku 1-5 października 2014 roku Podstawowe wnioski 1. Metamorfoza

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY O KANDYDATACH W WYBORACH PREZYDENCKICH BS/197/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY O KANDYDATACH W WYBORACH PREZYDENCKICH BS/197/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe. Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) V 15 15 - - - - 3. Opis efektów kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe. Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) V 15 15 - - - - 3. Opis efektów kształcenia Kod przedmiotu: IH POL-L-5 k 7-2012-S Pozycja planu: C7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Collegium Civitas, Warszawa DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Wprowadzenie Badania CBOS są powtarzane co miesiąc, przeprowadzane na losowej próbie ogólnopolskiej, przez

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

Wizerunki polityków. premier Kopacz po expose. Dr hab. Norbert Maliszewski czerwca 2015 roku. 1-5 października 2014 roku

Wizerunki polityków. premier Kopacz po expose. Dr hab. Norbert Maliszewski czerwca 2015 roku. 1-5 października 2014 roku Wizerunki polityków. Zmiana Wizerunki liderów postrzegania partii politycznych Dr hab. Norbert Maliszewski premier Kopacz po expose 12 15 czerwca 2015 roku 1-5 października 2014 roku Sondaż: czas na zmianę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności,

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, 1. Przedmiot kampanii Przedmiotem kampanii są tereny inwestycyjne położone na obszarze gminy, ale także sam region jako marka terytorialna. Kampania powinna informować o atrakcyjności inwestycyjnej Czerwionki-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 Właściwa teoria reklamy taki model teoretyczny, który w praktyce mógłby

Bardziej szczegółowo

Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania. premier Kopacz po. Wizerunki kandydatów na prezydenta. 1-5 października 2014 roku

Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania. premier Kopacz po. Wizerunki kandydatów na prezydenta. 1-5 października 2014 roku Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania Wizerunki kandydatów na prezydenta premier Kopacz po - listopad expose 2014-1-5 października 2014 roku Podsumowanie wyników Bronisław Komorowski jest liderem ocen.

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KANDYDACI NA PREZYDENTA BS/80/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KANDYDACI NA PREZYDENTA BS/80/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik Teoria organizacji Ćwiczenia II Cele organizacji Wg L. Krzyżanowskiego Cel to określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

AUTOR: dr Ewa Hartman

AUTOR: dr Ewa Hartman Moc Marki Osobistej Program szkolenia. Szkolenie występuje w formie weekendowej i 5-cio tygodniowej. AUTOR: dr Ewa Hartman Moc Marki Osobistej Jedynym z bardzo skutecznych i trwałych sposobów budowania

Bardziej szczegółowo

, , ZACHOWANIA POLITYCZNE A CECHY SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNE ELEKTORATÓW WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 95

, , ZACHOWANIA POLITYCZNE A CECHY SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNE ELEKTORATÓW WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLITYK ROKU 2003 W POLSCE I NA ŚWIECIE BS/12/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLITYK ROKU 2003 W POLSCE I NA ŚWIECIE BS/12/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne Sprawy organizacyjne Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Literatura: S. P. Robbins Zasady zachowania w organizacjach S. P. Robbins Zachowania w organizacji B. Kożusznik Zachowania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE DO POLITYKÓW W PAŹDZIERNIKU BS/152/152/98 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 98

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE DO POLITYKÓW W PAŹDZIERNIKU BS/152/152/98 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 98 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 KANDYDOWANIE W WYBORACH PREZYDENCKICH WYSOKICH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 KANDYDOWANIE W WYBORACH PREZYDENCKICH WYSOKICH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI

Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Martyniak INSTYTUT SOCJOLOGII UW. IV Kongres Mobilności Aktywnej września 2013, GDAŃSK. Rola mediów w kreowaniu rzeczywistości

Krzysztof Martyniak INSTYTUT SOCJOLOGII UW. IV Kongres Mobilności Aktywnej września 2013, GDAŃSK. Rola mediów w kreowaniu rzeczywistości INSTYTUT SOCJOLOGII UW IV Kongres Mobilności Aktywnej 12-13 września 2013, GDAŃSK Rola mediów w kreowaniu rzeczywistości Plan prezentacji. 1. ROLA- OCZEKIWANIA ODBIORCÓW 2. OCENA ROLI 3. ROLA DLA INTERNAUCI

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU

Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE NEGOCJACJE AGENDA 1. Istota negocjacji wprowadzenie 2. Konflikty i ich uwarunkowania 3. Style i strategie negocjacyjne 4. Proces i reguły negocjacji 5. Komunikacja w negocjacjach 6. Trudne sytuacje negocjacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 9 października 2012 r. Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania Zaprezentowany 9 października nowy wizerunek Warty będzie promowany największą w historii spółki

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, marzec 2000 roku W drugiej połowie lutego przeszło połowa Polaków zdecydowanie zadeklarowała zamiar wzięcia udziału w jesiennych wyborach

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab Karol B. Janowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność 1. ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 2. PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ 3. STYLE KOMUNIKOWANIA SIĘ 4. PRZESZKODY W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1.ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Style kierowania i ich wpływ na nasze życie Emilia Kijanka Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 6 marca 2013 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta lnokształcącegocego Wojciech Zagórny VII Liceum Ogólnokszta lnokształcące ce w Krakowie ORGANIZACJA to grupa ludzi skupiona

Bardziej szczegółowo

STYLIZACJA ŚWIATA FRYZJERSTWA STYLIZACJA ŚWIATA FRYZJERSTWA. Hair: Tomasz Burkacki/hairmaster. Make-up: Adrianna Wysocka 16 6/2011 6/2011 17

STYLIZACJA ŚWIATA FRYZJERSTWA STYLIZACJA ŚWIATA FRYZJERSTWA. Hair: Tomasz Burkacki/hairmaster. Make-up: Adrianna Wysocka 16 6/2011 6/2011 17 16 6/2011 6/2011 17 Rodzina i filozofia Janusz Palikot jest bohaterem kolejnej stylizacji Świata Fryzjerstwa. Specjalnie dla naszych Czytelników ten polityk o wielu wcieleniach odsłania nieznaną na forum

Bardziej szczegółowo

Karta jakości usług opiekuńczych. Materiał z konsultacji społecznych pn Gdyński dialog o jakości usług opiekuńczych

Karta jakości usług opiekuńczych. Materiał z konsultacji społecznych pn Gdyński dialog o jakości usług opiekuńczych Karta jakości usług opiekuńczych Materiał z konsultacji społecznych pn Gdyński dialog o jakości usług opiekuńczych Gdynia 2011 Wprowadzenie Karta jakości usług opiekuńczych to rezultat szerokiego procesu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/114/2011 WIZERUNKI LIDERÓW PARTYJNYCH

Warszawa, wrzesień 2011 BS/114/2011 WIZERUNKI LIDERÓW PARTYJNYCH Warszawa, wrzesień 2011 BS/114/2011 WIZERUNKI LIDERÓW PARTYJNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Reklama a wywieranie wpływu dr Izabela Sowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 października 2012 r. Czym jest reklama? 1.Reklama przekazuje klientom informację o

Bardziej szczegółowo

Raport PRoto. Postrzeganie public relations w polskim społeczeństwie

Raport PRoto. Postrzeganie public relations w polskim społeczeństwie Raport PRoto Postrzeganie public relations w polskim społeczeństwie WSTĘP W dniach 17-20 listopada 2005 roku Instytut Badania Opinii GfK Polonia, na zlecenie wortalu PRoto i pod opieką prof. Jerzego Olędzkiego

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Rafał Waśko "Walka na wrażenia", Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Warszawa 2007 : [recenzja] Przestrzeń Społeczna (Social Space) 1/2,

Rafał Waśko Walka na wrażenia, Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Warszawa 2007 : [recenzja] Przestrzeń Społeczna (Social Space) 1/2, Rafał Waśko "Walka na wrażenia", Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Warszawa 2007 : [recenzja] Przestrzeń Społeczna (Social Space) 1/2, 135-138 2011 Recenzje Book reviews Walka na wrażenia Rafał Waśko Instytut

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Wizerunki partii sierpnia 2014 roku

Wizerunki partii sierpnia 2014 roku Wizerunki partii 28-31 sierpnia 2014 roku Wprowadzenie Spór Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego przez lata polaryzował polską scenę polityczną. Obecnie personalizacja nieco straci na znaczeniu, a zyskać

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 129/2014 OSTATNIE NOTOWANIA GABINETU DONALDA TUSKA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 129/2014 OSTATNIE NOTOWANIA GABINETU DONALDA TUSKA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 129/2014 OSTATNIE NOTOWANIA GABINETU DONALDA TUSKA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Marek Angowski. Kultura organizacyjna

Marek Angowski. Kultura organizacyjna Marek Angowski Kultura organizacyjna Definicja Kultura organizacyjna jest to system niepisanych norm, wartości i wynikających z nich sposobów postępowania członków organizacji. Kultura organizacyjna jest

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T Y K R E A C J I W I Z E R U N K U P O D M I O T U P O L I T Y C Z N E G O W R Z E C Z Y W I S T OŚCI W Y B O R C Z E J

E L E M E N T Y K R E A C J I W I Z E R U N K U P O D M I O T U P O L I T Y C Z N E G O W R Z E C Z Y W I S T OŚCI W Y B O R C Z E J COLLOQUIUM WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KWARTALNIK II/2012 A n i t a B o b r o w s k a, M a r i a G a r s k a A k a d e m i a M a r y n a r k i W o j e n n e j w G d y n i E L E M E N T

Bardziej szczegółowo

Autorytet i wywieranie wpływu

Autorytet i wywieranie wpływu Autorytet i wywieranie wpływu Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Cele szkolenia Celem jest nauczenie

Bardziej szczegółowo

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu Strategia marketingowa Klucz do Marketing Po co jest dział marketingu w firmie? Sprzedaż Wprowadzanie nowych marek Opracowywanie materiałów reklamowych Organizowanie promocji sprzedaży Support dla działu

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 1 roku Badania sondażowe dotyczące deklaracji przedwyborczych mieszkańców Stalowej Woli zostały przeprowadzone na zlecenie Telewizji Miejskiej Stalowa

Bardziej szczegółowo

Anita Bobrowska, Maria Garska Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rzeczywistości wyborczej. Colloquium nr 2, 147-164

Anita Bobrowska, Maria Garska Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rzeczywistości wyborczej. Colloquium nr 2, 147-164 Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rzeczywistości wyborczej Colloquium nr 2, 147-164 2012 COLLOQUIUM WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KWARTALNIK II/2012 Anita Bobrowska, Maria

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/101/2009 WOJCIECH JARUZELSKI W OPINII PUBLICZNEJ

Warszawa, lipiec 2009 BS/101/2009 WOJCIECH JARUZELSKI W OPINII PUBLICZNEJ Warszawa, lipiec 2009 BS/101/2009 WOJCIECH JARUZELSKI W OPINII PUBLICZNEJ W lipcu 1989 roku Wojciech Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd Prezydenta Polski Ludowej. Po dwudziestu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ W EDUKACJI DOROSŁYCH GDYNIA. 10.06.2014 uwarunkowania rynkowe uwarunkowania behawioralne uwarunkowania społeczne CZŁOWIEK jego historia życia i historia uczenia się uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Stosunek frekwencji młodych i starszych wyborców 1,36 1,34 1,21 1,16 1,39 1,16

Stosunek frekwencji młodych i starszych wyborców 1,36 1,34 1,21 1,16 1,39 1,16 Marta Żerkowska-Balas (Uniwersytet SWPS) Mateusz Zaremba (Uniwersytet SWPS) Partycypacja nowych wyborców W poniższym tekście przedstawiony jest problem partycypacji młodych obywateli, którzy dopiero uzyskali

Bardziej szczegółowo

Czy było warto ogólna ocena przemian. Mirosława Grabowska

Czy było warto ogólna ocena przemian. Mirosława Grabowska Czy było warto ogólna ocena przemian Mirosława Grabowska 1 To już powoli staje się historią Co się wydarzyło w życiu badanych: W 1989 roku mieli lat W roku 2004 przystąpienia do UE Obecnie mają lat Urodzili

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO WIZJA I MISJA

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo