Prognozowanie sprawności działania w czasie gry różnych modeli piątek koszykarzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozowanie sprawności działania w czasie gry różnych modeli piątek koszykarzy"

Transkrypt

1 Na podstawie oceny poziomu sprawności działania pojedynczych 23 zawodników można podejmować racjonalne decyzje o doborze graczy oraz powierzać im określone zadania do wykonania w ramach wyznaczonych funkcji. Prognozowanie sprawności działania w czasie gry różnych modeli piątek koszykarzy Autor artykułu oceniał sprawność działań 9 modeli piątek koszykarzy, różniących się liczbą zawodników, spełniających na boisku trzy podstawowe funkcje: rozgrywających-obwodowych, skrzydłowych oraz środkowych. Modele te zestawiono, biorąc pod uwagę indywidualną skuteczność gry zawodników w ataku i obronie, ocenianą na podstawie obserwacji meczów koszykówki według standardów FIBA (3). Analizie poddano 39 meczów koszykówki mężczyzn o mistrzostwo Polski. Analizowano dane statystyczne zespołu Zepter Śląsk Wrocław przy wykorzystaniu specjalistycznego programu Basket. Starano się wyróżnić najbardziej korzystne (niekorzystne) modele piątek, mających największy (najmniejszy) wpływ na liczbę zdobytych i straconych punktów. Ustalano również, które z 3 wyróżnionych funkcji koszykarzy (rozgrywający-obwodowy, skrzydłowy, środkowy) mają największy wpływ na końcowy wynik meczu. SŁOWA KLUCZOWE: koszykówka wskaźniki skuteczności gry modele piątek asygnowanych do gry. Jak pisze Naglak (8): Zespołowa gra sportowa to działania wielopodmiotowe, podczas których strony współzawodniczą o sprzeczne cele według ściśle określonych reguł. Miarą zwycięstwa jest osiągnięcie celu, o który toczy się gra. Celem gry jest korzystny bilans zdobytych i straconych punktów, który można Sport Wyczynowy 2003, nr 11-12/

2 24 osiągnąć poprzez maksymalizowanie zysków przy jednoczesnym imalizowaniu strat. We wcześniejszych badaniach stwierdzono (2), że wynik końcowy meczu koszykówki deterują w sposób istotny skutki akcji ataku i obrony. Wykazano ponadto, (1), że każdy gracz zespołu charakteryzuje się indywidualną skutecznością atakowania i obrony; wskaźniki te są od siebie niezależne. W dostępnej literaturze dość obszernie opisano metody oceny działań w ataku (2, 4, 5-7, 9, 11, 12-13) w przeciwieństwie do działań podejmowanych w obronie. Spowodowane jest to trudnością obiektywizacji oceny tych działań. Dlatego też, w odniesieniu do oceny działań w obronie, przyjęto pewne uproszczenia, wynikające z trudności ich kwantyfikacji. Dotyczy to rozdziału punktów straconych pomiędzy graczy, proporcjonalnie do ich udziału w grze (zob. wzór 4). Do kompleksowej oceny skuteczności działań potrzebna jest ilościowa ocena działań zarówno w ataku, jak i w obronie. Ocena ta dotyczyć powinna pojedynczego gracza, grupy graczy przebywających aktualnie na boisku, jak również całego zespołu. Na podstawie oceny poziomu sprawności działania pojedynczych zawodników można podejmować racjonalne decyzje o doborze graczy oraz powierzać im określone zadania, do wykonania w ramach wyznaczonych funkcji. Ocena sprawności działania całego zespołu powinna brać pod uwagę decyzje: operacyjne, taktyczne oraz strategiczne w zakresie dokonywanych korekt personalnych. Niniejsze opracowanie jest krokiem w kierunku dwuwymiarowej oceny działań koszykarza w ataku i w obronie oraz doboru składu piątek zawodników. Cel, hipoteza i pytania badawcze Celem podjętej pracy było poznanie skuteczności działań 9 modeli piątek, różniących się liczbą zawodników pełniących na boisku trzy podstawowe funkcje: rozgrywających-obwodowych, skrzydłowych, środkowych. Przed jej podjęciem założono bowiem, że wyróżnione modele ujawnią znaczne różnice w bilansie zdobytych i straconych punktów. Postawiono trzy pytania badawcze: 1. Czy można wyróżnić najbardziej korzystne (niekorzystne) modele piątek? 2. Czy można wyróżnić modele piątek mających największy (najmniejszy) wpływ na liczbę zdobytych i straconych punktów? 3. Które z 3 wyróżnionych funkcji graczy mają największy wpływ na końcowy wynik meczu? Oceny skuteczności działań w ataku dokonano na podstawie wartości wskaźnika OER (Offense Efficiency Rating), opracowanego przez Petersona i Hrubego (9), który obliczano oddzielnie dla każdego gracza ze wzoru: OERn = LPZ n (1) OERn = LAAn n oznacza kolejnego gracza z zespołu; n =1, 2,..., LPZn liczbę punktów zdobytą w ataku,

3 Prognozowanie sprawności działania w czasie gry różnych modeli piątek LAAn liczbę akcji w ataku, którą obliczano według wzoru: LAAn = R 3 Wn + R 2 Wn + R 1 Wn / 2 = STRn (2) R 3 3 punkty, R 2 2 punkty, R 1 1 punkt, STR liczba strat. Oceny skuteczności działań w obronie dokonano na podstawie wskaźnika DER (Defense Efficiency Rating) zdefiniowanego według własnego pomysłu: DERn (LPS) n (3) DERn = LAOn n oznacza kolejnego gracza z zespołu; n = 1, 2,..., LPS liczbę punktów straconych w obronie, oraz (LPS)n = (LPS)n,i tn,i (4) 5 Ti (LPS)n,i oznacza punkty stracone przez n-tego gracza we wszystkich meczach, w których brał udział; tn,i sumę rzeczywistego czasu gry n-tego zawodnika we wszystkich meczach, w których występował; Ti sumę rzeczywistego czasu gry całego zespołu we wszystkich meczach łącznie z dogrywkami. LAOn liczbę akcji w obronie n-tego gracza obliczano ze wzoru nr 2 zakładając, że liczba akcji w obronie jest równa liczbie akcji w ataku: LAAn = LAOn (5). Badania Dembińskiego i Kopocińskiego (2) potwierdzają to założenie, gdyż współzawodniczące zespoły pod względem liczby akcji dostosowują się do siebie, a ujawnione różnice są nieznaczne. Materiał badawczy Materiał badawczy stanowiły dane statystyczne, pochodzące z obserwacji meczów koszykówki przeprowadzanych według standardów FIBA (3). Analizie poddano 39 meczów koszykówki mężczyzn o mistrzostwo Polski. Analizowano dane statystyczne zespołu Zepter Śląsk Wrocław przy wykorzystaniu specjalistycznego programu Basket. Metoda analizy wyników Najpierw obliczono wskaźniki OERn według wzoru (1) oraz DERn według wzoru (3). Następnie sporządzono teoretyczne modele piątek graczy z uwzględnieniem trzech podstawowych funkcji: rozgrywających-obwodowych, skrzydłowych oraz środkowych. Odrzucono warianty możliwe teoretycznie, ale nie występujące w grze, np. bez rozgrywającego lub z 3 środkowymi (tab. 1). Tabela 1 Modele piątek asygnowanych do gry Kolejne cyfry oznaczają liczbę graczy pełniących różne funkcje rozgrywających-obwodowych, skrzydłowych i środkowych.

4 26 Kolejnym krokiem było sporządzenie rankingu sprawności działania graczy dla 3 wyróżnionych funkcji: ERn = OERn + DERn. Krok czwarty to obliczenia wartości maksymalnych dla piątek, dobranych według wartości najwyższych ER. Uzyskana wartość wyznaczyła granicę maksimum; (ER),k = (ER)F 1 + (ER)F 2 + (ER)F 3 k oznacza rodzaj modelu piątki i k = 1, 2,...,9, (ER)F 1 + (ER)F 2 + (ER)F 3 jest sumą wartości maksymalnych ER dla wyróżnionych funkcji F 1, F 2, F 3 dla k tego modelu piątki. Analogicznie obliczono wartości imalne dla wyróżnionych modeli, dobierając graczy według najniższych wartości ER. Uzyskana wartość wyznaczyła granicę imum: (ER),k = (ER)F 1 + (ER)F 2 + (ER)F 3 k oznacza rodzaj modelu piątki i k = 1, 2,...,9, (ER)F 1 + (ER)F 2 + (ER)F 3 jest sumą wartości imalnych dla wyróżnionych funkcji: F 1, F 2, F 3 dla k tego modelu piątki. Szczegółowej analizie poddano zakres zmienności wartości maksymalnych i imalnych 9 wyróżnionych modeli piątek. Wyniki i ich analiza Przedziały zmienności charakteryzujące wyróżnione modele piątek przedstawiono na ryc.1, z której wynika, że najkorzystniejsze są modele: 1-4-0, 1-3-1, Zdecydowana większość obszaru zmienności w tych trzech przypadkach ma wartość dodatnią, co oznacza, że bilans punktów zdobytych i straconych również będzie miał wartość dodatnią. Na tej podstawie można domniemywać, że akcje podejmowane przez tak dobrane piątki dadzą możliwość uzyskania przewagi punktowej nad przeciwnikiem. Dla piątek 2-1-2, 2-2-1, przedziały rozkładają się w miarę równomiernie po obu stronach wartości 0, co oznacza, że istnieje duże prawdopo- Ryc. 1. Prognoza sprawności działania dla 9 wyróżnionych modeli piątek.

5 Prognozowanie sprawności działania w czasie gry różnych modeli piątek dobieństwo utrzymania aktualnego wyniku gry lub tylko nieznacznej straty punktowej. Najbardziej niekorzystne są modele: 3-1-1, 3-0-2, Zdecydowana większość obszaru zmienności ma tu wartość ujemną, co oznacza, że należy spodziewać się przewagi punktów utraconych nad zdobytymi. Każdy z najbardziej niekorzystnych modeli uwzględnia, jak widać, udział 3 graczy rozgrywających- -obwodowych. Przy analizie wartości maksimum zaobserwowano ich spadek. Oznacza to, że potencjalne możliwości zdobywania punktów zespołu maleją, kiedy wzrasta liczba rozgrywających-obwodowych, a maleje liczba skrzydłowych i środkowych. Przy ocenie wartości imum zauważono tendencję malejącą, z trzema przypadkami nieregularnych skoków. Wszystkie te przypadki dotyczą modeli bez udziału środkowych (1-4-0, 2-3-0, 3-2-0). Oznacza to, że skuteczność działań defensywnych zdecydowanie wzrasta, kiedy na boisku nie ma środkowych, a jest jeden rozgrywający z 4 skrzydłowymi. Porównując obszary zmienności, dla wszystkich modeli, leżących powyżej i poniżej wartości 0 zauważono, że zdecydowanie większy jest obszar zmienności ponad wartością 0. Świadczy to o możliwościach uzyskiwania korzystnej różnicy punktów. Uzyskane wyniki są zgodne ze stanem faktycznym, gdyż zespół, którego dane wzięto do analizy, w 39 rozegranych meczach odniósł 38 zwycięstw i został mistrzem Polski. Piśmiennictwo 1. Dembiński J.: Wpływ indywidualnych działań gracza na skuteczność działań zespołowych w profesjonalnej koszykówce. Gdańsk AWF. 2. Dembiński J., Kopociński B.: Składowe wyniku meczu w lidze koszykówki [w:] Trening sportowy na przełomie wieków. Warszawa AWF, s FIBA Media Guide, München Federation Internationale de Basketball Amateur. 4. Huciński T., Czerlonko M.: Ocena efektywności walki sportowej zespołu w koszykówce. Rocznik Naukowy AWF w Gdańsku 2001, t. X, s Jóźwiak J.: Identyfikacja i klasyfikacja efektywności i skuteczności standardowych składników gry oraz ich statystyczna analiza w profesjonalnej koszykówce. Poznań AWF, dysertacja doktorska. 6. Jóźwiak J., Wagner W.: Koncepcja wskaźnika aktywności punktowej koszykarzy, Trening na przełomie wieków. Warszawa AWF, s Jóźwiak J., Wagner W.: Wskaźnik kompleksowy efektywności gry koszykarzy. Człowiek i ruch, 1 (3) suplement cz. I. Wrocław AWF, s Naglak Z.: Teoria zespołowej gry sportowej kształcenie gracza. Wrocław AWF. 9. Peterson D., Hruby G.: The European Basketball Register 1998 Edition. Mediolan Libreria Dello Sport, Jump & Julius Scouting. 10. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 11. Sroka E.: Metoda oceny gry zespołu koszykówki. Sport Wyczynowy 1991, nr 1-2, s Stonkus S.: Offense structure of elite men s basketball teams. [w:] Kinesiology 4. Zagreb Stonkus S.: The retrospective attack structure analysis of top basketball teams. [w:] Education Physical Training in Sport 1, s Kowno Akadiemija Fiziczeskoj Kultury.

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Zeszyty naukowe Working papers Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Krzysztof Tymicki Zeszyty naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH Nr 32, rok

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski Porady metodyczne 55 Projektowanie specjalnych środków treningowych/ćwiczeń rozwijających dyspozycje zawodnika uprawiającego daną dyscyplinę sportu musi poprzedzić gruntowana analiza ujawniająca jej charakter

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY

ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY Magdalena Głowacka, Artur Fredyk, Jerzy Trzaska ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY Stabilność postawy

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo