Uchwała nr 109/VI/2011 Zarządu Polskiego Radia Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 109/VI/2011 Zarządu Polskiego Radia Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 109/VI/2011 Zarządu Polskiego Radia Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Radiu Spółce Akcyjnej. organizacji i zakresu działania służb ekonomiczno-finansowych w Polskim następuje : Na podstawie 13 ust. 2 Statutu Polskiego Radia Spółki Akcyjnej uchwala się, co Z zastrzeżeniem 15, 22 i 23, służby ekonomiczno-finansowe zorganizowane w formie samodzielnych stanowisk pracy i usytuowane są w komórkach organizacyjnych. 2. W Oddziałach Polskiego Radia S.A. obsługę ekonomiczno-finansową wykonują Główni Księgowi Oddziałów Spółki natomiast w Chórze Polskiego Radia obsługę ekonomicznofinansową wykonuje Zastępca Głównego Księgowego. 3. Pracownicy, o których mowa w ust 1 i 2, organizacyjnie podlegają bezpośrednio kierownikom komórek, w których są zatrudnieni, a merytoryczny nadzór nad ich pracą w zakresie określonym niniejszą uchwałą sprawuje Główny Księgowy - Dyrektor Biura Ekonomii i Finansów Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do uzyskania pisemnej akceptacji Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów w niżej wymienionych przypadkach dotyczących pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1: 1) nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem zatrudnianym na stanowisku ekonomiczno-finansowym, 2) ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę, 3) ustalania wysokości premii zleceniowej, 4) zawarcia umowy cywilno-prawnej. 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych zatrudniających pracowników ekonomiczno-finansowych do uzyskiwania pisemnej akceptacji Głównego Księgowego Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów na naliczeniu nagród miesięcznych i kwartalnych tej grupy pracowników, a w przypadku zastrzeżeń co do wysokości nagród zaproponowanych przez kierownika komórki organizacyjnej zatrudniającego pracowników na stanowiskach ekonomiczno-finansowych, Główny Księgowy Dyrektor

2 Biura Ekonomii i Finansów może wnioskować o ich zmianę przedstawiając pisemne uzasadnienie. 3. W przypadku rozbieżności, ostateczną decyzję w sprawie wysokości nagród, o których mowa w ust. 2, podejmuje członek Zarządu Polskiego Radia S.A. nadzorujący daną komórkę organizacyjną w porozumieniu z członkiem Zarządu Polskiego Radia S.A. nadzorującym, zgodnie z podziałem kompetencji sprawy ekonomiczne i księgowość. 4. Zobowiązuje się pracowników zatrudnionych na stanowiskach ekonomicznofinansowych do obowiązkowego udziału w szkoleniach organizowanych przez Biuro Ekonomii i Finansów. 5. Pracownicy, o których mowa w ust. 4, są odpowiedzialni za terminową realizację wykonywanych zadań, zgodną z obowiązującym w tym zakresie ustawodawstwem oraz wewnętrznymi regulacjami, a w szczególności : 1) uchwałą nr 82/V/2010 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad przygotowywania i opiniowania umów z kontrahentami zewnętrznymi, 2) uchwałą nr 88/V/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji dotyczącej zasad ewidencji, kalkulacji i rozliczania kosztów, 3) uchwałą nr 93/V/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, 4) uchwałą nr 96/V/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie tworzenia budżetów komórek organizacyjnych, 5) uchwałą nr 138/V/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z funduszu reprezentacyjnego, 6) uchwałą nr 103/VI/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji udzielania zamówień w Polskim Radiu S.A. 3. Do zakresu zadań osób zatrudnionych w Biurze Zarządu na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności: 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2

3 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego komórki w podziale na koszty rodzajowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontroli jego terminowej realizacji, 4) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, w tym rocznych planów kosztów i wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie bieżącej analizy wydatków i kosztów działalności, 5) sporządzanie analiz ekonomicznych obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Głównemu Księgowemu - Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 6) ustalanie i realizowanie budżetów na zadania wyodrębnione, 7) proponowanie korekt w budżecie komórki organizacyjnej, a po ich akceptacji dokonywanie w nim odpowiednich zmian, 8) uzgadnianie danych zawartych w systemie finansowo-księgowym oraz systemie budżetowania, 9) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki i przedstawianie wynikających z niej wniosków, 10) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 11) kwalifikacja wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 12) ewidencjonowanie w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie budżetów komórek w ustalonym terminie, 13) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej obsługiwanej komórki, 14) współpraca przy zawieraniu przez komórkę umów oraz ich rozliczanie, 15) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, sporządzanie list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników, 16) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników i przekazywanie uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 17) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 3

4 18) współpraca przy sporządzaniu wniosków o udzielenie dofinansowań w formie grantów lub dotacji z Unii Europejskiej lub od innych podmiotów krajowych lub zagranicznych, jak również współpraca przy ich rozliczaniu, 19) odpowiedzialność za rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 20) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 21) terminowe rozliczanie umów zawartych przez komórkę oraz współudział w windykacji należności, 22) współpraca z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 23) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego. 4. Do zadań osób zatrudnionych w Biurze Programowym i Rozwoju Korporacyjnego na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności: 1) realizowanie, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego komórki w podziale na zadania budżetowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontrola jego terminowej realizacji, 4) planowanie i realizacja budżetu honoracyjnego, w tym przedstawianie do ostatecznej akceptacji kierownikowi komórki wypłat wynagrodzeń honoracyjnych wraz z wystawianiem kwitów honoracyjnych, 5) sporządzanie analiz ekonomicznych obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Głównemu Księgowemu - Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 6) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, w tym rocznych planów kosztów i wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie bieżącej analizy wydatków i kosztów działalności, 7) ustalanie i przestrzeganie realizacji budżetów na zadania wyodrębnione, 4

5 8) proponowanie korekt w budżecie komórki, a po ich akceptacji dokonywanie w nim odpowiednich zmian, 9) uzgadnianie danych zawartych w systemie finansowo-księgowym Spółki oraz systemie budżetowania, 10) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki wraz z przedstawianiem wynikających z niej wniosków, 11) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 12) ewidencjonowanie w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie budżetów komórek w ustalonym terminie, 13) koordynacja prac dotyczących budowania oferty audycji edukacyjnych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rozliczanie przyznanych dotacji -szczegółowy zakres uzyskiwania i rozliczania dotacji określają odrębne przepisy. 14) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki finansowej i kadrowej komórki, 15) współpraca przy zawieraniu przez komórkę umów oraz ich rozliczanie, 16) kwalifikowanie wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 17) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, sporządzanie list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników komórki, 18) prowadzenie rejestrów umów na tworzenie materiałów dziennikarskich, 19) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 20) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników komórki i przekazywanie uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 21) odpowiedzialność za terminowe rozliczanie umów zawartych przez komórkę współudział w windykacji należności, 22) odpowiedzialność za rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 23) współpraca z rozgłośniami regionalnymi radiofonii publicznej i kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 24) prowadzenie rozliczeń z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz terminowe informowanie komórek organizacyjnych o poniesionych z tego tytułu kosztach, 5

6 25) przeprowadzanie analizy kosztów honorariów w celu zachowania porównywalności stawek honoracyjnych w poszczególnych komórkach programowych i komórkach produkcyjnych, a także przedstawianie propozycji zmian zmierzających do racjonalizacji wydatków w interesie Polskiego Radia S.A. we współpracy z Biurem Ekonomii i Finansów, 26) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 27) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego. 5. Do zadań osób zatrudnionych w Programach 1,2,3, Programie 4 Czwórka oraz w Polskim Radiu dla Zagranicy na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności: 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego Polskiego Radia S.A. -Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego komórki w podziale na koszty rodzajowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontrola jego terminowej realizacji, 4) określanie i negocjowanie warunków zamówień programowych w komórkach produkcyjnych pod względem kosztowym, 5) rezerwowanie w budżecie komórki środków na realizację zamówień programowych, 6) finansowa ocena ofert programowych dotyczących tworzenia audycji, 7) ocena realizacji antenowej zleconych do produkcji audycji w zakresie kosztów produkcji, 8) planowanie i realizacja budżetu honoracyjnego, w tym przedstawianie do ostatecznej akceptacji kierownikowi komórki wypłat wynagrodzeń honoracyjnych wraz z wystawianiem kwitów honoracyjnych, 9) sporządzanie analiz ekonomicznych obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 6

7 10) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, w tym rocznych planów kosztów i wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie bieżącej analizy wydatków i kosztów działalności, 11) ustalanie i przestrzeganie realizacji budżetów na zadania wyodrębnione, 12) proponowanie korekt w budżecie komórki, a po ich akceptacji dokonywanie w nich odpowiednich zmian, 13) uzgadnianie danych zawartych w systemie finansowo-księgowym oraz budżetowania, 14) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki wraz z przedstawianiem wynikających z niej wniosków, 15) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 16) ewidencjonowanie w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie do systemu budżetowania budżetów komórek w ustalonym terminie, 17) rozliczanie środków finansowych (odpisów) z wpływów osiągniętych przez Agencję Reklamy ze sponsorowania audycji oraz akcji antenowych i internetowych, 18) rozliczanie środków finansowych z wpływów wynikających z zawartych przez Agencję Reklamy umów na produkcję, koprodukcję lub rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów oraz prowadzenie pełnych rozliczeń związanych z tymi umowami, 19) monitorowanie kosztów wynikających z rozliczeń praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących komórki, 20) rozliczanie przyznanych dotacji, dofinansowań i dopłat zgodnie z postanowieniami zawartych umów, 21) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej komórki, 22) współpraca przy prawidłowym zawieraniu przez komórkę umów oraz ich rozliczanie, 23) kwalifikowanie wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 24) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, sporządzanie list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników komórki, 25) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 26) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników komórki i przekazywanie uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 7

8 27) odpowiedzialność za terminowe rozliczanie umów zawartych przez komórkę oraz współudział w windykacji należności, 28) odpowiedzialność za rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 29) współpraca z rozgłośniami regionalnymi radiofonii publicznej i kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 30) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 31) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego. 6. Do zadań osób zatrudnionych w Portalu polskieradio.pl. na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy zakres prac określony w 5 z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7). 7. Do zadań osób zatrudnionych w Informacyjnej Agencji Radiowej -IAR na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy zakres prac określony w 5 z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz w pkt 17), a ponadto należy : 1) sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych dla placówek korespondenckich, 2) przeprowadzanie analizy kosztów placówek korespondenckich, 3) przygotowanie projektów wysokości wynagrodzeń walutowych korespondentów, 4) monitorowanie bieżącego wykonania zaplanowanych wydatków w poszczególnych placówkach korespondenckich oraz przedstawianie informacji w tym zakresie Dyrektorowi Informacyjnej Agencji Radiowej-IAR, 5) odpowiedzialność za terminowe, miesięczne rozliczanie kosztów i wydatków placówek korespondenckich, 6) zlecanie operacji bankowych dotyczących przekazywania środków pieniężnych związanych z utrzymaniem placówki, 7) zlecenie ubezpieczeń indywidualnych korespondentów skierowanych do pracy za granicą oraz ich rodzin w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. 8

9 8. Do zadań osób zatrudnionych w Studiu Reportażu i Dokumentu na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy zakres prac określony w 5 z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz pkt od 17) do 19). 9. Obsługę ekonomiczno-finansową Naczelnej Redakcji Sportowej wykonuje w ramach obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę osoba wyznaczona do wykonywania zadań w zakresie określonym w 5, z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz pkt od 17) do 19). 10. Obsługę ekonomiczno-finansową Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej wykonuje w ramach obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę osoba wyznaczona do wykonywania zadań w zakresie określonym w 5, z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz od pkt 17) do pkt. 19). 11. Do zadań osób zatrudnionych w Teatrze Polskiego Radia na samodzielnych stanowiskach do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1, należy zakres prac określony w 5, z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz od pkt 17) do pkt 19). 12. Obsługę ekonomiczno-finansową Naczelnej Redakcji Programów Katolickich oraz Redakcji Audycji Religijnych wykonuje w ramach obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę osoba wyznaczona do wykonywania zadań do spraw ekonomicznofinansowych w zakresie określonym w 5, z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz od pkt 17) do pkt 19). 13. Do zadań osób zatrudnionych w Archiwum Polskiego Radia na samodzielnych stanowiskach do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy zakres prac określony w 5, z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz od pkt 9

10 17) do pkt 19), a ponadto rozliczanie kosztów Archiwum PR z uwzględnieniem kosztów innych komórek korzystających z usług realizowanych przez Archiwum PR. 14. Do zadań osób zatrudnionych w Biurze Głównego Inżyniera na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności: 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego w podziale na koszty rodzajowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontroli jego terminowej realizacji, 4) sporządzanie analiz kosztów oraz przychodów obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Głównemu Księgowemu - Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 5) proponowanie korekt w budżecie, a po ich akceptacji dokonywania odpowiednich zmian w systemie budżetowania, 6) uzgadnianie danych zawartych w systemie budżetowania oraz systemie finansowoksięgowym, 7) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki i przedstawiania wynikających z niej wniosków, 8) planowanie i realizacja budżetu honoracyjnego, w tym przedstawianie do ostatecznej akceptacji kierownikowi komórki wypłat wynagrodzeń honoracyjnych wraz z wystawianiem kwitów honoracyjnych, 9) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 10) kwalifikacja wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 11) ewidencjonowanie w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie do systemu budżetowania budżetu komórki w ustalonym terminie, 12) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej obsługiwanej komórki, 13) współpraca przy zawieraniu umów oraz ich rozliczanie, 14) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, sporządzanie list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników, 10

11 15) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników i przekazywania uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 16) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 17) rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 18) współudział w windykacji należności, 19) współpraca z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 20) sporządzanie kalkulacji kosztów do zlecenia usługi techniczno-realizacyjnej, 21) uzgadnianie i potwierdzanie w zamówieniu usługi techniczno-realizacyjnej kosztu wykonania zlecenia, 22) przygotowywanie kalkulacji kosztów i negocjowanie zamówień na transmisję i realizację (rejestrację) imprez na podstawie zgłoszenia transmisyjnego, 23) planowanie i rozliczanie kosztów emisji i kosztów częstotliwości na poszczególne programy Polskiego Radia S.A., 24) planowanie i rozliczanie kosztów dzierżawy łączy kablowych oraz kosztów przekazu satelitarnego, 25) prowadzenie racjonalnej gospodarki powierzonymi składnikami majątkowymi i wskazywanie użytkownika powierzonego sprzętu, 26) rozliczanie poniesionych kosztów (układ kalkulacyjny) na poszczególne komórki organizacyjne, 27) sporządzanie comiesięcznych zestawień sprzedaży zewnętrznej, stanowisk NO i wozów transmisyjnych w rozbiciu na komórki organizacyjne, z uwzględnieniem efektywności ich wykorzystania, 28) kwalifikowanie wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 29) rozliczanie usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne) na poszczególne komórki organizacyjne, 30) sporządzanie zestawień dla użytkowników wewnętrznych w zakresie przekroczeń limitów telekomunikacyjnych, 31) współudział w planowaniu i rozliczaniu kosztów dzierżawy łączy kablowych (telekomunikacyjnych), 32) współdziałanie w tworzeniu planu inwestycyjnego i remontowego Polskiego Radia S.A., 33) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 11

12 34) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego W Radiowym Centrum Nadawczym Oddział w Solcu Kujawskim obsługę ekonomiczno-finansową wykonuje osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego. 2. Do zakresu obowiązków osoby Głównego Księgowego należy: 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego -Dyrektora Ekonomii i Finansów polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego Oddziału, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych Oddziału, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontrola jego terminowej realizacji, 4) prowadzenie dokumentacji, kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej Oddziału, 5) wykonywania zadań finansowo-księgowych, w tym: a) ewidencjonowanie i księgowanie wszystkich dokumentów finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i regulacjami podatkowymi, b) ewidencjonowanie i prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży dotyczącego podatku od towarów i usług, c) przygotowywanie materiałów będących podstawą do obliczania i sporządzania deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości i innych, d) rozliczanie należności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, e) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Polskiego Radia S.A. oraz rozliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, f) opracowywanie i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej na potrzeby zewnętrzne oraz Oddziału i Spółki, g) poddawanie badaniu sprawozdań finansowych, h) windykacja należności i bieżące regulowanie zobowiązań Oddziału, i) sporządzanie list płac z osobowego funduszu płac, honorariów oraz umów z bezosobowego funduszu płac, j) utrzymywanie kontaktów z bankami obsługującymi Polskie Radio S.A. oraz obsługa stanowisk kasowych, k) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym. 12

13 16. Do zadań osób zatrudnionych w Biurze Administracyjnym na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust 1, należy w szczególności : 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego w podziale na zadania budżetowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontroli jego terminowej realizacji, 4) sporządzanie analiz kosztów oraz przychodów obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 5) proponowanie korekt w budżecie, a po ich akceptacji dokonywania odpowiednich zmian w systemie budżetowania, 6) uzgadnianie danych zawartych w systemie budżetowania oraz systemie finansowo-księgowym, 7) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki i przedstawianie wynikających z niej wniosków, 8) współdziałanie w tworzeniu planu inwestycyjnego i tworzenie planu remontowego Polskiego Radia S.A., 9) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 10) kwalifikacja wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 11) ewidencja w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie do systemu budżetowania budżetu komórki w ustalonym terminie, 12) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej obsługiwanej komórki, 13) współpraca przy zawieraniu umów oraz ich rozliczanie, 14) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, sporządzania list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników, 15) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników i przekazywania uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii 13

14 i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 16) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 17) rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 18) współudział w windykacji należności, 19) współpraca z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 20) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 21) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego, 22) wyliczanie kosztów stałych i eksploatacyjnych niezbędnych do zawierania umów najmu oraz sporządzanie zestawień wpływów i wydatków dotyczących budynków mieszkalnych, 23) przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzenia deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości oraz przekazywanie do realizacji finansowej kwotę opłaty za zanieczyszczanie środowiska, 24) przygotowanie informacji na potrzeby regulowania należności z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów. 17. Do zadań osób zatrudnionych w Wydziale Kadr i Polityki Personalnej na samodzielnych stanowiskach do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności : 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego w podziale na zadania budżetowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontroli jego terminowej realizacji, 4) sporządzanie analiz kosztów oraz przychodów obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 14

15 5) proponowanie korekt w budżecie, a po ich akceptacji dokonywania odpowiednich zmian w systemie budżetowania, 6) uzgadnianie danych zawartych w systemie budżetowania oraz systemie finansowo-księgowym, 7) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki i przedstawianie wynikających z niej wniosków, 8) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 9) kwalifikacja wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 10) ewidencja w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie do systemu budżetowania budżetu komórki w ustalonym terminie, 11) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej obsługiwanej komórki, 12) współpraca przy zawieraniu umów oraz ich rozliczanie, 13) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników, 14) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników i przekazywania uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 15) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 16) rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 17) współudział w windykacji należności, 18) współpraca z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 19) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 20) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego. 18. Do zadań osób zatrudnionych w Agencji Reklamy na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o którym mowa w 1 ust. 1, należy obsługa komórki 15

16 w zakresie określonym w 5 z wyłączeniem zadań określonych w pkt. od 4) do 8) oraz w pkt 19), a ponadto: 1) prowadzenie ewidencji finansowej oraz ewidencję liczby i wartości wyemitowanych reklam, 2) na bieżąco prowadzenie rejestru wszystkich umów związanych ze sprzedażą czasu antenowego, 3) rozliczanie środków finansowych z umów sponsorskich, 4) współpraca z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 5) przygotowywanie i terminowe przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów danych do sporządzenia deklaracji z tytułu opłaty za reklamę wyrobów alkoholowych. 19. Do zadań osób zatrudnionych w Agencji Promocji na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy obsługa komórki w zakresie określonym w 5 ust. 1 z wyłączeniem zadań określonych w pkt. od 4) do 8) oraz w pkt 17), 18) i 19). 20. Do zadań osób zatrudnionych w Agencji Muzycznej Polskiego Radia na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o którym mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności obsługa komórki w zakresie określonym w 5 z wyłączeniem zadań określonych w pkt. od 4) do 8), oraz w pkt 17), 18) i 19), a ponadto: 1) opracowywanie kosztorysów na poszczególne przedsięwzięcia z ujęciem ich efektywności, 2) prowadzenie analizy ekonomicznej i planu biznesowego dla poszczególnych projektów wydawniczych pod kątem ich opłacalności, 3) rozliczanie kosztów produkcji fonograficznej w układzie miesięcznym, zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, 4) prowadzenie analizy wynajmu studiów muzycznych dla kontrahentów zewnętrznych. 21. Do zadań osób zatrudnionych w Polskiej Orkiestrze Radiowej na samodzielnych stanowiskach do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy 16

17 obsługa komórki w zakresie określonym w 5, z wyłączeniem pkt. od 4) do 7) i pkt. 17,18) 19), a ponadto nadzór ekonomiczno-finansowy nad planem i realizacja zadań zleconych W Chórze Polskiego Radia w Krakowie obsługę ekonomiczno-finansową prowadzi osoba zatrudniona na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego. 2. Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego, należy: 1) realizowanie, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego Chóru Polskiego Radia, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontrola jego terminowej realizacji, 4) prowadzenie dokumentacji, kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej komórki, 5) sporządzanie ofert programowo-kosztowych na zamówienie komórek programowych, w tym sporządzanie wstępnego kosztorysu oferty, obejmującego wszystkie istotne dla realizacji zamówienia rodzaje kosztów, 6) wykonywania zadań finansowo-księgowych, w tym: a) ewidencjonowanie i księgowanie wszystkich dokumentów finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i regulacjami podatkowymi, b) ewidencjonowanie i prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży dotyczącego podatku od towarów i usług, c) przygotowywanie materiałów będących podstawą do obliczania i sporządzania deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości i innych, d) rozliczanie należności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, e) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Polskiego Radia S.A. oraz rozliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, f) opracowywanie i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej na potrzeby zewnętrzne oraz własne komórki i Spółki, g) windykacja należności i bieżące regulowanie zobowiązań komórki, h) sporządzanie list płac z osobowego funduszu płac, honorariów oraz umów z bezosobowego funduszu płac, 17

18 i) utrzymywanie kontaktów z bankami obsługującymi Polskie Radio S.A. oraz obsługa stanowisk kasowych W Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus obsługę ekonomicznofinansową prowadzi osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego Oddziału. 2. Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Głównego Księgowego Oddziału, należy w szczególności: 1) realizowanie, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych oddziału, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontrola jego terminowej realizacji, 4) prowadzenie dokumentacji, kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej Oddziału, 5) sporządzanie ofert programowo-kosztowych na zamówienie komórek programowych, w tym sporządzanie wstępnego kosztorysu oferty, obejmującego wszystkie istotne dla realizacji zamówienia rodzaje kosztów, 6) wykonywania zadań finansowo-księgowych, w tym: a) ewidencjonowanie i księgowanie wszystkich dokumentów finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i regulacjami podatkowymi, b) ewidencjonowanie i prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży dotyczącego podatku od towarów i usług, c) przygotowywanie materiałów będących podstawą do obliczania i sporządzania deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości i innych, d) rozliczanie należności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, e) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Polskiego Radia S.A. oraz rozliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 18

19 f) opracowywanie i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej na potrzeby zewnętrzne oraz własne Oddziału i Spółki, g) windykacja należności i bieżące regulowanie zobowiązań komórki, h) sporządzanie list płac z osobowego funduszu płac, honorariów oraz umów z bezosobowego funduszu płac, i) utrzymywanie kontaktów z bankami obsługującymi Polskie Radio S.A. oraz obsługa stanowisk kasowych. 24. Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Kadr i Polityki Personalnej do dokonania odpowiednich przesunięć kadrowych, na uzgodniony z Głównym Księgowym Dyrektorem Biura Ekonomii i Finansów, wniosek kierowników komórek organizacyjnych przejmujących pracowników służb ekonomiczno-finansowych. 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. Za Zarząd: 19

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobroszyce oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian: uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 grudnia 2007r., Nr XIII/137/07 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 14 września 2016 roku

Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 14 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz. 5307 UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 14 września 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Polskiego Radia S.A. Zarząd Polskiego Radia S.A. Załącznik nr nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Członek Zarządu Henryk Cichecki Biuro Zarządu 1. Dział Obsługi Statutowych Organów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. uchwala, co następuje:

Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. uchwala, co następuje: Uchwała Nr / / Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

11) Przedszkole Miejskie Nr 16 im. Jasia i Małgosi w Mielcu, 12) Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu.

11) Przedszkole Miejskie Nr 16 im. Jasia i Małgosi w Mielcu, 12) Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków w Mielcu, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno- biurowych- pracownik sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/150/16 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU. z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/150/16 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU. z dnia 26 października 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/150/16 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU z dnia 26 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA Załącznik do Uchwały Nr 27 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Centrum Kultury 105 w Koszalinie 75-001 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105 www.ck105.koszalin.pl Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Centrum Kultury 105

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach Działając

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany STATUTU Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Obornikach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/252/12

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: procedury organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych Dz.U.2012.1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.) Na podstawie art. 105 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV.154.2016 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Klembowie oraz nadania jej statutu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Abramów.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5438 UCHWAŁA NR 127/XIX/2016 RADY GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury.

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Nr 136/2015 z dnia 23.11.2015 r. Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/240/16 RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 18 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/240/16 RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 18 lipca 2016 r. Poz. 2537 UCHWAŁA NR XX/240/16 RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki obsługującej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.288.2012 Burmistrza Białej z dnia 6 lipca 2012r REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Rozdział 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 września 2016 r.

Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz. 9109 UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzania Nr K/0211/02/2011Kanclerza AP w Słupsku z dnia 20 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych notami księgowymi księgowymi

udokumentowanych notami księgowymi księgowymi PRZYCHODY PS Pan przychodów wydatków na rok... Informacja pomocnicza do kwalifikowania operacji gospodarczych oraz sporządzania planu przychodów i wydatków i sprawozdania z jego wykonania Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Pełna księgowość - spółki prawa handlowego

KSIĘGOWOŚĆ. Pełna księgowość - spółki prawa handlowego KSIĘGOWOŚĆ Pełna księgowość - spółki prawa handlowego 1. Sprawozdanie finansowe część finansowa ( wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa wraz z notami)* * średnia

Bardziej szczegółowo

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarta pomiędzy: spółką reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a Panią Wandą Kamińską, biegłym rewidentem, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 3 / 2010 dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 280/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 280/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 280/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nadanym zarządzeniem nr 476/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/148/2016 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/148/2016 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/148/2016 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r PROJEKT w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania jej statutu Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY GMINY PIASKI z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/96 Rady Gminy Piaski z dnia 29 października 1996 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo