Uchwała nr 109/VI/2011 Zarządu Polskiego Radia Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 109/VI/2011 Zarządu Polskiego Radia Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 109/VI/2011 Zarządu Polskiego Radia Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Radiu Spółce Akcyjnej. organizacji i zakresu działania służb ekonomiczno-finansowych w Polskim następuje : Na podstawie 13 ust. 2 Statutu Polskiego Radia Spółki Akcyjnej uchwala się, co Z zastrzeżeniem 15, 22 i 23, służby ekonomiczno-finansowe zorganizowane w formie samodzielnych stanowisk pracy i usytuowane są w komórkach organizacyjnych. 2. W Oddziałach Polskiego Radia S.A. obsługę ekonomiczno-finansową wykonują Główni Księgowi Oddziałów Spółki natomiast w Chórze Polskiego Radia obsługę ekonomicznofinansową wykonuje Zastępca Głównego Księgowego. 3. Pracownicy, o których mowa w ust 1 i 2, organizacyjnie podlegają bezpośrednio kierownikom komórek, w których są zatrudnieni, a merytoryczny nadzór nad ich pracą w zakresie określonym niniejszą uchwałą sprawuje Główny Księgowy - Dyrektor Biura Ekonomii i Finansów Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do uzyskania pisemnej akceptacji Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów w niżej wymienionych przypadkach dotyczących pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1: 1) nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem zatrudnianym na stanowisku ekonomiczno-finansowym, 2) ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę, 3) ustalania wysokości premii zleceniowej, 4) zawarcia umowy cywilno-prawnej. 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych zatrudniających pracowników ekonomiczno-finansowych do uzyskiwania pisemnej akceptacji Głównego Księgowego Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów na naliczeniu nagród miesięcznych i kwartalnych tej grupy pracowników, a w przypadku zastrzeżeń co do wysokości nagród zaproponowanych przez kierownika komórki organizacyjnej zatrudniającego pracowników na stanowiskach ekonomiczno-finansowych, Główny Księgowy Dyrektor

2 Biura Ekonomii i Finansów może wnioskować o ich zmianę przedstawiając pisemne uzasadnienie. 3. W przypadku rozbieżności, ostateczną decyzję w sprawie wysokości nagród, o których mowa w ust. 2, podejmuje członek Zarządu Polskiego Radia S.A. nadzorujący daną komórkę organizacyjną w porozumieniu z członkiem Zarządu Polskiego Radia S.A. nadzorującym, zgodnie z podziałem kompetencji sprawy ekonomiczne i księgowość. 4. Zobowiązuje się pracowników zatrudnionych na stanowiskach ekonomicznofinansowych do obowiązkowego udziału w szkoleniach organizowanych przez Biuro Ekonomii i Finansów. 5. Pracownicy, o których mowa w ust. 4, są odpowiedzialni za terminową realizację wykonywanych zadań, zgodną z obowiązującym w tym zakresie ustawodawstwem oraz wewnętrznymi regulacjami, a w szczególności : 1) uchwałą nr 82/V/2010 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad przygotowywania i opiniowania umów z kontrahentami zewnętrznymi, 2) uchwałą nr 88/V/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji dotyczącej zasad ewidencji, kalkulacji i rozliczania kosztów, 3) uchwałą nr 93/V/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, 4) uchwałą nr 96/V/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie tworzenia budżetów komórek organizacyjnych, 5) uchwałą nr 138/V/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z funduszu reprezentacyjnego, 6) uchwałą nr 103/VI/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji udzielania zamówień w Polskim Radiu S.A. 3. Do zakresu zadań osób zatrudnionych w Biurze Zarządu na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności: 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2

3 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego komórki w podziale na koszty rodzajowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontroli jego terminowej realizacji, 4) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, w tym rocznych planów kosztów i wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie bieżącej analizy wydatków i kosztów działalności, 5) sporządzanie analiz ekonomicznych obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Głównemu Księgowemu - Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 6) ustalanie i realizowanie budżetów na zadania wyodrębnione, 7) proponowanie korekt w budżecie komórki organizacyjnej, a po ich akceptacji dokonywanie w nim odpowiednich zmian, 8) uzgadnianie danych zawartych w systemie finansowo-księgowym oraz systemie budżetowania, 9) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki i przedstawianie wynikających z niej wniosków, 10) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 11) kwalifikacja wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 12) ewidencjonowanie w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie budżetów komórek w ustalonym terminie, 13) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej obsługiwanej komórki, 14) współpraca przy zawieraniu przez komórkę umów oraz ich rozliczanie, 15) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, sporządzanie list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników, 16) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników i przekazywanie uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 17) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 3

4 18) współpraca przy sporządzaniu wniosków o udzielenie dofinansowań w formie grantów lub dotacji z Unii Europejskiej lub od innych podmiotów krajowych lub zagranicznych, jak również współpraca przy ich rozliczaniu, 19) odpowiedzialność za rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 20) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 21) terminowe rozliczanie umów zawartych przez komórkę oraz współudział w windykacji należności, 22) współpraca z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 23) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego. 4. Do zadań osób zatrudnionych w Biurze Programowym i Rozwoju Korporacyjnego na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności: 1) realizowanie, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego komórki w podziale na zadania budżetowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontrola jego terminowej realizacji, 4) planowanie i realizacja budżetu honoracyjnego, w tym przedstawianie do ostatecznej akceptacji kierownikowi komórki wypłat wynagrodzeń honoracyjnych wraz z wystawianiem kwitów honoracyjnych, 5) sporządzanie analiz ekonomicznych obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Głównemu Księgowemu - Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 6) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, w tym rocznych planów kosztów i wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie bieżącej analizy wydatków i kosztów działalności, 7) ustalanie i przestrzeganie realizacji budżetów na zadania wyodrębnione, 4

5 8) proponowanie korekt w budżecie komórki, a po ich akceptacji dokonywanie w nim odpowiednich zmian, 9) uzgadnianie danych zawartych w systemie finansowo-księgowym Spółki oraz systemie budżetowania, 10) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki wraz z przedstawianiem wynikających z niej wniosków, 11) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 12) ewidencjonowanie w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie budżetów komórek w ustalonym terminie, 13) koordynacja prac dotyczących budowania oferty audycji edukacyjnych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rozliczanie przyznanych dotacji -szczegółowy zakres uzyskiwania i rozliczania dotacji określają odrębne przepisy. 14) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki finansowej i kadrowej komórki, 15) współpraca przy zawieraniu przez komórkę umów oraz ich rozliczanie, 16) kwalifikowanie wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 17) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, sporządzanie list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników komórki, 18) prowadzenie rejestrów umów na tworzenie materiałów dziennikarskich, 19) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 20) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników komórki i przekazywanie uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 21) odpowiedzialność za terminowe rozliczanie umów zawartych przez komórkę współudział w windykacji należności, 22) odpowiedzialność za rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 23) współpraca z rozgłośniami regionalnymi radiofonii publicznej i kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 24) prowadzenie rozliczeń z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz terminowe informowanie komórek organizacyjnych o poniesionych z tego tytułu kosztach, 5

6 25) przeprowadzanie analizy kosztów honorariów w celu zachowania porównywalności stawek honoracyjnych w poszczególnych komórkach programowych i komórkach produkcyjnych, a także przedstawianie propozycji zmian zmierzających do racjonalizacji wydatków w interesie Polskiego Radia S.A. we współpracy z Biurem Ekonomii i Finansów, 26) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 27) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego. 5. Do zadań osób zatrudnionych w Programach 1,2,3, Programie 4 Czwórka oraz w Polskim Radiu dla Zagranicy na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności: 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego Polskiego Radia S.A. -Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego komórki w podziale na koszty rodzajowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontrola jego terminowej realizacji, 4) określanie i negocjowanie warunków zamówień programowych w komórkach produkcyjnych pod względem kosztowym, 5) rezerwowanie w budżecie komórki środków na realizację zamówień programowych, 6) finansowa ocena ofert programowych dotyczących tworzenia audycji, 7) ocena realizacji antenowej zleconych do produkcji audycji w zakresie kosztów produkcji, 8) planowanie i realizacja budżetu honoracyjnego, w tym przedstawianie do ostatecznej akceptacji kierownikowi komórki wypłat wynagrodzeń honoracyjnych wraz z wystawianiem kwitów honoracyjnych, 9) sporządzanie analiz ekonomicznych obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 6

7 10) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, w tym rocznych planów kosztów i wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie bieżącej analizy wydatków i kosztów działalności, 11) ustalanie i przestrzeganie realizacji budżetów na zadania wyodrębnione, 12) proponowanie korekt w budżecie komórki, a po ich akceptacji dokonywanie w nich odpowiednich zmian, 13) uzgadnianie danych zawartych w systemie finansowo-księgowym oraz budżetowania, 14) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki wraz z przedstawianiem wynikających z niej wniosków, 15) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 16) ewidencjonowanie w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie do systemu budżetowania budżetów komórek w ustalonym terminie, 17) rozliczanie środków finansowych (odpisów) z wpływów osiągniętych przez Agencję Reklamy ze sponsorowania audycji oraz akcji antenowych i internetowych, 18) rozliczanie środków finansowych z wpływów wynikających z zawartych przez Agencję Reklamy umów na produkcję, koprodukcję lub rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów oraz prowadzenie pełnych rozliczeń związanych z tymi umowami, 19) monitorowanie kosztów wynikających z rozliczeń praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących komórki, 20) rozliczanie przyznanych dotacji, dofinansowań i dopłat zgodnie z postanowieniami zawartych umów, 21) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej komórki, 22) współpraca przy prawidłowym zawieraniu przez komórkę umów oraz ich rozliczanie, 23) kwalifikowanie wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 24) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, sporządzanie list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników komórki, 25) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 26) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników komórki i przekazywanie uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 7

8 27) odpowiedzialność za terminowe rozliczanie umów zawartych przez komórkę oraz współudział w windykacji należności, 28) odpowiedzialność za rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 29) współpraca z rozgłośniami regionalnymi radiofonii publicznej i kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 30) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 31) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego. 6. Do zadań osób zatrudnionych w Portalu polskieradio.pl. na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy zakres prac określony w 5 z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7). 7. Do zadań osób zatrudnionych w Informacyjnej Agencji Radiowej -IAR na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy zakres prac określony w 5 z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz w pkt 17), a ponadto należy : 1) sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych dla placówek korespondenckich, 2) przeprowadzanie analizy kosztów placówek korespondenckich, 3) przygotowanie projektów wysokości wynagrodzeń walutowych korespondentów, 4) monitorowanie bieżącego wykonania zaplanowanych wydatków w poszczególnych placówkach korespondenckich oraz przedstawianie informacji w tym zakresie Dyrektorowi Informacyjnej Agencji Radiowej-IAR, 5) odpowiedzialność za terminowe, miesięczne rozliczanie kosztów i wydatków placówek korespondenckich, 6) zlecanie operacji bankowych dotyczących przekazywania środków pieniężnych związanych z utrzymaniem placówki, 7) zlecenie ubezpieczeń indywidualnych korespondentów skierowanych do pracy za granicą oraz ich rodzin w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. 8

9 8. Do zadań osób zatrudnionych w Studiu Reportażu i Dokumentu na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy zakres prac określony w 5 z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz pkt od 17) do 19). 9. Obsługę ekonomiczno-finansową Naczelnej Redakcji Sportowej wykonuje w ramach obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę osoba wyznaczona do wykonywania zadań w zakresie określonym w 5, z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz pkt od 17) do 19). 10. Obsługę ekonomiczno-finansową Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej wykonuje w ramach obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę osoba wyznaczona do wykonywania zadań w zakresie określonym w 5, z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz od pkt 17) do pkt. 19). 11. Do zadań osób zatrudnionych w Teatrze Polskiego Radia na samodzielnych stanowiskach do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1, należy zakres prac określony w 5, z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz od pkt 17) do pkt 19). 12. Obsługę ekonomiczno-finansową Naczelnej Redakcji Programów Katolickich oraz Redakcji Audycji Religijnych wykonuje w ramach obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę osoba wyznaczona do wykonywania zadań do spraw ekonomicznofinansowych w zakresie określonym w 5, z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz od pkt 17) do pkt 19). 13. Do zadań osób zatrudnionych w Archiwum Polskiego Radia na samodzielnych stanowiskach do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy zakres prac określony w 5, z wyłączeniem zadań określonych w pkt od 4) do 7) oraz od pkt 9

10 17) do pkt 19), a ponadto rozliczanie kosztów Archiwum PR z uwzględnieniem kosztów innych komórek korzystających z usług realizowanych przez Archiwum PR. 14. Do zadań osób zatrudnionych w Biurze Głównego Inżyniera na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności: 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego w podziale na koszty rodzajowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontroli jego terminowej realizacji, 4) sporządzanie analiz kosztów oraz przychodów obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Głównemu Księgowemu - Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 5) proponowanie korekt w budżecie, a po ich akceptacji dokonywania odpowiednich zmian w systemie budżetowania, 6) uzgadnianie danych zawartych w systemie budżetowania oraz systemie finansowoksięgowym, 7) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki i przedstawiania wynikających z niej wniosków, 8) planowanie i realizacja budżetu honoracyjnego, w tym przedstawianie do ostatecznej akceptacji kierownikowi komórki wypłat wynagrodzeń honoracyjnych wraz z wystawianiem kwitów honoracyjnych, 9) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 10) kwalifikacja wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 11) ewidencjonowanie w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie do systemu budżetowania budżetu komórki w ustalonym terminie, 12) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej obsługiwanej komórki, 13) współpraca przy zawieraniu umów oraz ich rozliczanie, 14) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, sporządzanie list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników, 10

11 15) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników i przekazywania uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 16) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 17) rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 18) współudział w windykacji należności, 19) współpraca z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 20) sporządzanie kalkulacji kosztów do zlecenia usługi techniczno-realizacyjnej, 21) uzgadnianie i potwierdzanie w zamówieniu usługi techniczno-realizacyjnej kosztu wykonania zlecenia, 22) przygotowywanie kalkulacji kosztów i negocjowanie zamówień na transmisję i realizację (rejestrację) imprez na podstawie zgłoszenia transmisyjnego, 23) planowanie i rozliczanie kosztów emisji i kosztów częstotliwości na poszczególne programy Polskiego Radia S.A., 24) planowanie i rozliczanie kosztów dzierżawy łączy kablowych oraz kosztów przekazu satelitarnego, 25) prowadzenie racjonalnej gospodarki powierzonymi składnikami majątkowymi i wskazywanie użytkownika powierzonego sprzętu, 26) rozliczanie poniesionych kosztów (układ kalkulacyjny) na poszczególne komórki organizacyjne, 27) sporządzanie comiesięcznych zestawień sprzedaży zewnętrznej, stanowisk NO i wozów transmisyjnych w rozbiciu na komórki organizacyjne, z uwzględnieniem efektywności ich wykorzystania, 28) kwalifikowanie wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 29) rozliczanie usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne) na poszczególne komórki organizacyjne, 30) sporządzanie zestawień dla użytkowników wewnętrznych w zakresie przekroczeń limitów telekomunikacyjnych, 31) współudział w planowaniu i rozliczaniu kosztów dzierżawy łączy kablowych (telekomunikacyjnych), 32) współdziałanie w tworzeniu planu inwestycyjnego i remontowego Polskiego Radia S.A., 33) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 11

12 34) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego W Radiowym Centrum Nadawczym Oddział w Solcu Kujawskim obsługę ekonomiczno-finansową wykonuje osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego. 2. Do zakresu obowiązków osoby Głównego Księgowego należy: 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego -Dyrektora Ekonomii i Finansów polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego Oddziału, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych Oddziału, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontrola jego terminowej realizacji, 4) prowadzenie dokumentacji, kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej Oddziału, 5) wykonywania zadań finansowo-księgowych, w tym: a) ewidencjonowanie i księgowanie wszystkich dokumentów finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i regulacjami podatkowymi, b) ewidencjonowanie i prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży dotyczącego podatku od towarów i usług, c) przygotowywanie materiałów będących podstawą do obliczania i sporządzania deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości i innych, d) rozliczanie należności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, e) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Polskiego Radia S.A. oraz rozliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, f) opracowywanie i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej na potrzeby zewnętrzne oraz Oddziału i Spółki, g) poddawanie badaniu sprawozdań finansowych, h) windykacja należności i bieżące regulowanie zobowiązań Oddziału, i) sporządzanie list płac z osobowego funduszu płac, honorariów oraz umów z bezosobowego funduszu płac, j) utrzymywanie kontaktów z bankami obsługującymi Polskie Radio S.A. oraz obsługa stanowisk kasowych, k) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym. 12

13 16. Do zadań osób zatrudnionych w Biurze Administracyjnym na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust 1, należy w szczególności : 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego w podziale na zadania budżetowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontroli jego terminowej realizacji, 4) sporządzanie analiz kosztów oraz przychodów obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 5) proponowanie korekt w budżecie, a po ich akceptacji dokonywania odpowiednich zmian w systemie budżetowania, 6) uzgadnianie danych zawartych w systemie budżetowania oraz systemie finansowo-księgowym, 7) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki i przedstawianie wynikających z niej wniosków, 8) współdziałanie w tworzeniu planu inwestycyjnego i tworzenie planu remontowego Polskiego Radia S.A., 9) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 10) kwalifikacja wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 11) ewidencja w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie do systemu budżetowania budżetu komórki w ustalonym terminie, 12) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej obsługiwanej komórki, 13) współpraca przy zawieraniu umów oraz ich rozliczanie, 14) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, sporządzania list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników, 15) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników i przekazywania uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii 13

14 i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 16) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 17) rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 18) współudział w windykacji należności, 19) współpraca z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 20) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 21) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego, 22) wyliczanie kosztów stałych i eksploatacyjnych niezbędnych do zawierania umów najmu oraz sporządzanie zestawień wpływów i wydatków dotyczących budynków mieszkalnych, 23) przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzenia deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości oraz przekazywanie do realizacji finansowej kwotę opłaty za zanieczyszczanie środowiska, 24) przygotowanie informacji na potrzeby regulowania należności z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów. 17. Do zadań osób zatrudnionych w Wydziale Kadr i Polityki Personalnej na samodzielnych stanowiskach do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności : 1) realizacja, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów, polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego w podziale na zadania budżetowe, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych komórki, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontroli jego terminowej realizacji, 4) sporządzanie analiz kosztów oraz przychodów obsługiwanej komórki w wymaganym zakresie i ujęciu czasowym oraz przedstawianie ich Dyrektorowi Biura Ekonomii i Finansów do akceptacji, 14

15 5) proponowanie korekt w budżecie, a po ich akceptacji dokonywania odpowiednich zmian w systemie budżetowania, 6) uzgadnianie danych zawartych w systemie budżetowania oraz systemie finansowo-księgowym, 7) przeprowadzanie analizy odchyleń wykonania budżetu komórki i przedstawianie wynikających z niej wniosków, 8) kwalifikowanie na podstawie dokumentów finansowych wydatków do odpowiedniego zadania budżetowego i określanie źródła ich finansowania, 9) kwalifikacja wydatków na: koszty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 10) ewidencja w systemie budżetowania zaistniałych i przewidywanych zdarzeń gospodarczych oraz wprowadzanie do systemu budżetowania budżetu komórki w ustalonym terminie, 11) kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej obsługiwanej komórki, 12) współpraca przy zawieraniu umów oraz ich rozliczanie, 13) współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi, list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników, 14) wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego przed przekazaniem dokumentów do wypłaty danych osobowych współpracowników i przekazywania uaktualnionych danych do Biura Ekonomii i Finansów oraz przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów pełnych danych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz ich aktualizacja, 15) odpowiedzialność za zgodne z oświadczeniem dotyczącym schematu podlegania składkom ZUS i obowiązującym ustawodawstwem wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS, 16) rzetelne i bardzo szczegółowe opisywanie dokumentów finansowych, tak aby ich kwalifikacja księgowa nie budziła zastrzeżeń, 17) współudział w windykacji należności, 18) współpraca z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 19) fakturowanie w imieniu Polskiego Radia S.A. sprzedaży w ramach zadań określonych dla komórki w regulaminie organizacyjnym, 20) pełna obsługa zapotrzebowań i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu finansowo-księgowego. 18. Do zadań osób zatrudnionych w Agencji Reklamy na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o którym mowa w 1 ust. 1, należy obsługa komórki 15

16 w zakresie określonym w 5 z wyłączeniem zadań określonych w pkt. od 4) do 8) oraz w pkt 19), a ponadto: 1) prowadzenie ewidencji finansowej oraz ewidencję liczby i wartości wyemitowanych reklam, 2) na bieżąco prowadzenie rejestru wszystkich umów związanych ze sprzedażą czasu antenowego, 3) rozliczanie środków finansowych z umów sponsorskich, 4) współpraca z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń finansowych, 5) przygotowywanie i terminowe przekazywanie do Biura Ekonomii i Finansów danych do sporządzenia deklaracji z tytułu opłaty za reklamę wyrobów alkoholowych. 19. Do zadań osób zatrudnionych w Agencji Promocji na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy obsługa komórki w zakresie określonym w 5 ust. 1 z wyłączeniem zadań określonych w pkt. od 4) do 8) oraz w pkt 17), 18) i 19). 20. Do zadań osób zatrudnionych w Agencji Muzycznej Polskiego Radia na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekonomiczno-finansowych, o którym mowa w 1 ust. 1, należy w szczególności obsługa komórki w zakresie określonym w 5 z wyłączeniem zadań określonych w pkt. od 4) do 8), oraz w pkt 17), 18) i 19), a ponadto: 1) opracowywanie kosztorysów na poszczególne przedsięwzięcia z ujęciem ich efektywności, 2) prowadzenie analizy ekonomicznej i planu biznesowego dla poszczególnych projektów wydawniczych pod kątem ich opłacalności, 3) rozliczanie kosztów produkcji fonograficznej w układzie miesięcznym, zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, 4) prowadzenie analizy wynajmu studiów muzycznych dla kontrahentów zewnętrznych. 21. Do zadań osób zatrudnionych w Polskiej Orkiestrze Radiowej na samodzielnych stanowiskach do spraw ekonomiczno-finansowych, o których mowa w 1 ust. 1, należy 16

17 obsługa komórki w zakresie określonym w 5, z wyłączeniem pkt. od 4) do 7) i pkt. 17,18) 19), a ponadto nadzór ekonomiczno-finansowy nad planem i realizacja zadań zleconych W Chórze Polskiego Radia w Krakowie obsługę ekonomiczno-finansową prowadzi osoba zatrudniona na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego. 2. Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego, należy: 1) realizowanie, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego Chóru Polskiego Radia, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontrola jego terminowej realizacji, 4) prowadzenie dokumentacji, kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej komórki, 5) sporządzanie ofert programowo-kosztowych na zamówienie komórek programowych, w tym sporządzanie wstępnego kosztorysu oferty, obejmującego wszystkie istotne dla realizacji zamówienia rodzaje kosztów, 6) wykonywania zadań finansowo-księgowych, w tym: a) ewidencjonowanie i księgowanie wszystkich dokumentów finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i regulacjami podatkowymi, b) ewidencjonowanie i prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży dotyczącego podatku od towarów i usług, c) przygotowywanie materiałów będących podstawą do obliczania i sporządzania deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości i innych, d) rozliczanie należności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, e) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Polskiego Radia S.A. oraz rozliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, f) opracowywanie i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej na potrzeby zewnętrzne oraz własne komórki i Spółki, g) windykacja należności i bieżące regulowanie zobowiązań komórki, h) sporządzanie list płac z osobowego funduszu płac, honorariów oraz umów z bezosobowego funduszu płac, 17

18 i) utrzymywanie kontaktów z bankami obsługującymi Polskie Radio S.A. oraz obsługa stanowisk kasowych W Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus obsługę ekonomicznofinansową prowadzi osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego Oddziału. 2. Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Głównego Księgowego Oddziału, należy w szczególności: 1) realizowanie, pod nadzorem Głównego Księgowego - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów polityki finansowej zgodnej z polityką finansową Zarządu Polskiego Radia S.A., 2) sporządzanie planu ekonomiczno-finansowego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, 3) sporządzanie planu zamówień publicznych oddziału, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i przepisami wewnętrznymi oraz kontrola jego terminowej realizacji, 4) prowadzenie dokumentacji, kontrolowanie i przewidywanie skutków finansowych realizowanej polityki kadrowej Oddziału, 5) sporządzanie ofert programowo-kosztowych na zamówienie komórek programowych, w tym sporządzanie wstępnego kosztorysu oferty, obejmującego wszystkie istotne dla realizacji zamówienia rodzaje kosztów, 6) wykonywania zadań finansowo-księgowych, w tym: a) ewidencjonowanie i księgowanie wszystkich dokumentów finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i regulacjami podatkowymi, b) ewidencjonowanie i prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży dotyczącego podatku od towarów i usług, c) przygotowywanie materiałów będących podstawą do obliczania i sporządzania deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości i innych, d) rozliczanie należności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, e) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Polskiego Radia S.A. oraz rozliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 18

19 f) opracowywanie i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej na potrzeby zewnętrzne oraz własne Oddziału i Spółki, g) windykacja należności i bieżące regulowanie zobowiązań komórki, h) sporządzanie list płac z osobowego funduszu płac, honorariów oraz umów z bezosobowego funduszu płac, i) utrzymywanie kontaktów z bankami obsługującymi Polskie Radio S.A. oraz obsługa stanowisk kasowych. 24. Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Kadr i Polityki Personalnej do dokonania odpowiednich przesunięć kadrowych, na uzgodniony z Głównym Księgowym Dyrektorem Biura Ekonomii i Finansów, wniosek kierowników komórek organizacyjnych przejmujących pracowników służb ekonomiczno-finansowych. 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. Za Zarząd: 19

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 14 września 2016 roku

Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 14 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz. 5307 UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 14 września 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno- biurowych- pracownik sekretariatu

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA Załącznik do Uchwały Nr 27 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzania Nr K/0211/02/2011Kanclerza AP w Słupsku z dnia 20 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych notami księgowymi księgowymi

udokumentowanych notami księgowymi księgowymi PRZYCHODY PS Pan przychodów wydatków na rok... Informacja pomocnicza do kwalifikowania operacji gospodarczych oraz sporządzania planu przychodów i wydatków i sprawozdania z jego wykonania Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych Dz.U.2012.1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.) Na podstawie art. 105 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/365/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/148/2016 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/148/2016 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/148/2016 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/240/16 RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 18 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/240/16 RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 18 lipca 2016 r. Poz. 2537 UCHWAŁA NR XX/240/16 RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki obsługującej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 3 / 2010 dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 280/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 280/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 280/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nadanym zarządzeniem nr 476/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ www.pknfm.pl OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ www.pknfm.pl UWAGA!: nastąpiła zmiana adresu Biura Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012r. 1. Struktura organizacyjna. Bieżącą działalnością Biura

Bardziej szczegółowo

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ II stopnia podziału Symbole klasyfikacyjne III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału Hasła klasyfikacyjne 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 300 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarta pomiędzy: spółką reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a Panią Wandą Kamińską, biegłym rewidentem, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r PROJEKT w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania jej statutu Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów

ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie, zwany dalej GOK, działa na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPILICZE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPILICZE. Rozdział I Postanowienia ogólne Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr 8/2011 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zapilicze z dnia 23 listopada 2011r REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPILICZE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Efektywność Efektywna i prawidłowo prowadzona księgowość jest warunkiem sukcesu każdej firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga od księgowych ciągłego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej

VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej Wydział Księgowości Finansowo - Podatkowej składa się z trzech działów: Działu Podatków i Opłat Lokalnych, Działu Egzekucji Finansowych oraz Działu Finansowego.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku

Zarządzenie nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku Zarządzenie nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wynikającej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... 1. Dokumenty w instytucjach kultury... 1 1.1. Statut instytucji kultury... 1 Wzór. Uchwała w sprawie nadania statutu instytucji kultury... 2 Wzór.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo