Nr Informacja. Odpłatność za świadczenia zdrowotne w wybranych krajach. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1245. Informacja. Odpłatność za świadczenia zdrowotne w wybranych krajach. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Odpłatność za świadczenia zdrowotne w wybranych krajach Luty 2006 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1245 Niniejsza informacja przedstawia zasady odpłatności za świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom w ramach powszechnych systemów opieki zdrowotnej wybranych krajów. Charakteryzując zasady współpłacenia przez pacjentów, pominięto problem odpłatności za leki, gdyż zagadnienia polityki lekowej wymagają odrębnej analizy. Doświadczenia omówionych krajów mogą być przydatne przy reformowaniu naszego systemu opieki zdrowotnej, a szczególnie konstruowania koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

2 BSiE 1 W państwach przedstawionych w opracowaniu stosuje się dwa podstawowe modele ochrony zdrowia: tzw. model składkowy lub inaczej ubezpieczeniowy (obowiązujący w RFN, Francji, Holandii, Belgii, na Łotwie i w Izraelu), w którym opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego jest warunkiem otrzymania świadczeń, a instytucje ubezpieczeniowe funkcjonują poza administracją publiczną państwa, bądź tzw. model narodowej służby zdrowia (Szwecja, Włochy, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Cypr, Ukraina), finansowany z podatków, w którym zagwarantowane jest wszystkim obywatelom prawo do świadczeń, bez względu na ich możliwości płacenia. W tym modelu państwo kontrolując cały system ochrony zdrowia, odpowiada za równy dostęp do świadczeń i określa w aktach prawnych podstawowy koszyk świadczeń zdrowotnych. Republika Federalna Niemiec Katalog świadczeń w ramach ustawowych ubezpieczeń jest ustalany przez ustawodawcę. Parlament decyduje jakie świadczenia przysługują pacjentom (kierując się możliwościami finansowymi ich zagwarantowania) w ramach ubezpieczenia w systemie kas chorych. Z katalogu tego wyłączone są: sterylizacja (chyba że jej wykonanie ma uzasadnienie medyczne), okulary i szkła kontaktowe dla osób dorosłych (bezpłatne okulary otrzymują dzieci, młodzież oraz osoby silnie niedowidzące), koszty dojazdów pacjenta do lekarza lub szpitala (choć w uzasadnionych przypadkach kasa chorych może wyrazić zgodę na przejęcie tego typu kosztów). Od 1 stycznia 2004 r. niemieccy ubezpieczeni zobowiązani są do wnoszenia tzw. opłaty rejestracyjnej (Praxisgebuer) w wysokości 10 euro przy pierwszej wizycie. Opłata ta wnoszona jest przy pierwszej wizycie w kwartale u swojego lekarza domowego, dentysty lub lekarza specjalisty. Celem wprowadzenia tej opłaty było powstrzymanie ubezpieczonych od składania zbędnych wizyt, szczególnie tych kosztownych u specjalistów. Pozostałe wizyty są już bezpłatne. Pacjenci leczeni w szpitalach wnoszą opłatę tzw. hotelową w wysokości 10 euro dziennie, maksymalnie przez 28 dni w roku kalendarzowym. Opłaty w tej samej wysokości, ale bez ograniczenia liczby dni, obowiązują także w przypadku korzystania ze stacjonarnych pobytów prewencyjno-rehabilitacyjnych.

3 2 BSiE Odnośnie innych świadczeń obowiązuje: 10% udział pacjenta w kosztach środków pomocniczych, co najmniej jednak 5 euro i maksymalnie 10 euro (w przypadku środków przeznaczonych do ciągłego użytku, jak np. pieluchy dla dorosłych opłata 10 euro pobierana jest raz na miesiąc), 10% udział pacjenta w cenie świadczeń leczniczych i pielęgnacyjnych w domu pacjenta. Dodatkowo pacjent musi zapłacić 10 euro za każde zlecenie. Jeśli zatem pacjent otrzyma przepisane na receptę 10 masaży, z własnej kieszeni musi wydać 10 euro za receptę i przejąć 10% kosztu każdego masażu. 50% udział pacjenta przy trzech próbach sztucznego zapłodnienia. Całkowite obciążenie dopłatami nie może jednak przekraczać 2% tzw. rocznych dochodów brutto na życie. W przypadku beneficjentów pomocy społecznej, podstawę kalkulacji tych dochodów stanowi wysokość podstawowej stawki pomocy społecznej. Ustawowo określane są kategorie osób zwolnionych ze współpłacenia. Generalnie zwolnienie z dopłat przysługuje jedynie dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Francja W ubezpieczeniach zdrowotnych obowiązuje zasada współuczestnictwa pacjenta w wydatkach leczniczych. To uczestnictwo ubezpieczonego nazywa się biletem regulacyjnym (ticket moderateur). Tak więc część kosztów leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie podlega refundacji. Władze państwowe określają poziom zwrotu procentowej wysokości świadczeń ubezpieczonemu oraz wartość biletu wyrównawczego. Wysokość procentowego uczestnictwa w kosztach ponoszonych przez ubezpieczonego waha się od 20 do 60% i przedstawia się następująco: koszty hospitalizacji 20% porady lekarskie 25%, przedmioty ortopedyczne, transport 30%, badania laboratoryjne 35%. W niektórych przypadkach ubezpieczony może być zwolniony w całości lub części ze współpłacenia. Zwolnienie następuję za zgodą Kasy Pierwotnej Ubezpieczeń Chorobowych, głównie w przypadkach ciężkich zabiegów chirurgicznych lub innych schorzeń uznanych za długotrwałe i kosztowne. Istnieje ponadto lista 30 chorób (m.in. hemofilia, mukowiscydoza, AIDS, transplantacje organów), które są podstawą do całkowitego lub częściowego zwolnienia osoby ubezpieczonej od kosztów leczenia. Austria Ubezpieczeni w kasach chorych mogą korzystać bez żadnych ograniczeń i uiszczania dodatkowych opłat ze świadczeń ambulatoryjnych u lekarzy, którzy zawarli kontrakt z kasą chorych. W tym przypadku całkowite honorarium lekarza pokrywane jest przez ubezpieczyciela. Gdy pacjent korzysta z własnego wyboru z konsultacji lekarza niemającego kontraktu, uzyskuje on zwrot opłaty za honorarium z kasy chorych w wysokości 80% kwoty (od 1 sierpnia 1996 r., przedtem obowiązywała 100% refundacja). Od 1 lipca 1988 r. pacjenci leczeni w szpitalu zobowiązani są do wnoszenia opłat dziennych za pobyt (do 28 dni rocznie), w wysokości 5 euro dziennie. Koszty rehabilitacji oraz pobytów w sanatorium są pokrywane z ubezpieczenia, ale pacjent zobowiązany jest do uiszczania tzw. opłaty dziennej w wysokości 5,4 euro dziennie w okresie do 28 dni w roku. Instytucja ubezpieczeniowa pokrywa część kosztów specjalistycznych zabiegów, udział ubezpieczonego w tych kosztach waha się w granicach od 5,40 euro do 14 euro dziennie.

4 BSiE 3 Z dopłat za rehabilitację i leczenie specjalistyczne zwolnione są osoby będące w trudnej sytuacji materialnej. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również koszty podstawowego leczenia stomatologicznego, w granicach od 23 euro do 213 euro. Wyższe koszty pokrywane są przez pacjenta. Pacjenci partycypują od 25% do 50% kosztów z zakresu protetyki i ortodoncji. Środki pomocnicze, takie jak okulary, sprzęt ortopedyczny są finansowane w 90% ze środków ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa zdecydowaną większość świadczeń zdrowotnych, do których osoby ubezpieczone mają ustawowe prawo. Są jeszcze tzw. świadczenia uznaniowe, obejmujące leczenie sanatoryjne i uzdrowiskowe. Holandia W przypadku lecznictwa ambulatoryjnego ubezpieczony ponosi 20% kosztów leczenia, ale nie więcej aniżeli 90 euro rocznie. Wszyscy ubezpieczeni mają prawo wyboru szpitala spośród szpitali publicznych umieszczonych w wykazie ministra zdrowia. Nie ponoszą oni kosztów pobytu w szpitalu w pomieszczeniach wieloosobowych. Za pobyt w lepszych warunkach ( np. pokój 1-osoby, wybór menu) trzeba dodatkowo zapłacić. Zwykle te koszty pokrywa polisa dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Fundusz ubezpieczeń chorobowych ponosi również koszty transportu ubezpieczonego do placówki ochrony zdrowia w wysokości do 66 euro rocznie. Młodzież poniżej 19 roku życia jest objęta bezpłatnym leczeniem stomatologicznym, jeśli odwiedza dentystę regularnie (co 6 miesięcy) i posiada dokument potwierdzający ten fakt. Wszyscy powyżej 19 roku życia, którzy posiadają taki certyfikat i odbywają regularne wizyty kontrolne, otrzymują bezpłatne zabiegi zabezpieczające uzębienie. Inne świadczenia stomatologiczne (w tym również protezy zębowe) są odpłatne, pacjent pokrywa 25% ich ceny. W przypadku korzystania z pielęgniarskiej opieki domowej, ubezpieczony musi ponieść opłatę zależną od wielkości dochodu. Opłata ta nie może jednak przekroczyć pewnego limitu miesięcznego. Istnieją plany włączenia opieki pielęgniarskiej, świadczonej w domu, w podstawowy zakres ubezpieczenia. Ponadto realizowany jest specjalny programy domowej opieki paliatywnej. Celem tych programów jest umożliwienie pacjentom śmiertelnie chorym przeżycie tego okresu we własnym domu. Co więcej, rozwiązanie takie jest tańsze w porównaniu z umieszczeniem takiego pacjenta w placówce lecznictwa zamkniętego (szpitalu, domu pomocy społecznej, hospicjum). W ramach tego programu świadczone są tzw. regularne" usługi, opłacane z tytułu ubezpieczalnia 1 oraz specjalne nieregularne" usługi finansowane z budżetu programu. O zakresie tych nieregularnych usług zaliczanych do intensywnej opieki domowej decyduje lekarz opieki podstawowej na podstawie stanu zdrowia pacjenta. W odniesieniu do zaopatrzenia w środki pomocnicze, są refundowane ubezpieczonemu koszty zaleconej fizykoterapii. Jednakże, jeżeli leczenie obejmuje więcej niż 12 zabiegów, musi istnieć wcześniejsza zgoda ubezpieczalni. Koszty kąpieli i masaży nie są refundowane, a objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Zaopatrzenie w pozostałe środki pomocnicze jest bezpłatne do pewnej granicy kosztów. I tak, np. aparat słuchowy do wysokości 561 euro finansowany jest przez fundusz ubezpieczeń zdrowotnych, podobnie jak jedna para butów ortopedycznych rocznie w cenie do 48 1 Opieka regularna obejmuje codzienną opiekę pielęgniarską, ograniczoną do 3 wizyt po 2,5 godziny każda, a także domowe wizyty lekarza opieki podstawowej, zaopatrzenie w leki oraz trwały sprzęt medyczny.

5 4 BSiE euro dla osoby powyżej 16 lat. Istnieją również regulowane ceny na silne soczewki. Natomiast koszty oprawek do okularów nie podlegają refundacji. Belgia Kasa chorych refunduje pacjentowi część kosztów wizyt u lekarza, pobytu w szpitalu i zakupu leków. Chory musi jednak opłacić część rachunku bezpośrednio z własnych środków. Zazwyczaj jest to ¼ kosztu wizyty u lekarza i leków i ok. 12 euro za dzień pobytu w szpitalu. Pacjent w Belgii posiada kartę magnetyczną SIS, które zawiera informacje o formie ubezpieczenia. Po wykonaniu świadczenia gabinet lekarski czy szpital sprawdza, jaką część rachunku powinien pacjent zapłacić sam. Za wizytę u lekarza trzeba zapłacić, a potem, na podstawie faktury, odebrać pieniądze od ubezpieczalni. Osoby, które chcą uniknąć dopłacania w razie choroby, mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne. Koszty pobytu w szpitalu oraz sanatorium osób, które kwalifikują się do kategorii osób pod tym względem uprzywilejowanych (bezrobotni, inwalidzi, sieroty) i członków ich rodzin, pokrywa w całości instytucja ubezpieczeń społecznych. Szwecja W tym kraju władze samorządowe mają autonomię w zakresie ustalania zasad współpłacenia pacjentów za otrzymywana świadczenia w opiece pozaszpitalnej. I tak, opłata pacjenta za wizytę z zakresu podstawowej ochrony zdrowia kształtuje się na poziomie od 100 do 150 koron szwedzkich (9,3 SEK=1 euro). Koszt porady specjalistycznej to SEK., w zależności od województwa. Obowiązuje ponadto współpłacenie podczas wizyt u psychoterapeutów, terapeutów, pielęgniarek, wahające się w granicach od 50 do 150 (SEK). Za pobyt w szpitalu trzeba zapłacić 80 SEK dziennie i jest to stawka obowiązująca w całym kraju. Głównym celem tych dopłat (mających wielowiekową tradycję) jest ograniczenie niepotrzebnych wizyt, z błahych powodów. Z drugiej strony, aby nie pogarszać dostępu do świadczeń osobom ich potrzebujących, ustalony został roczny pułap płatnych usług, który wynosi 900 SEK rocznie w przypadku opieki ambulatoryjnej oraz SEK odnośnie transportu chorych. Osoby, które przekroczyły te limity zwolnione są ze wszelkich dopłat, podobnie jak dzieci i młodzież do lat 20. Dzieci i młodzież mają zagwarantowane bezpłatne leczenie stomatologiczne. Włochy Bezpłatny jest pobyt w szpitalu (ale nie w pokoju 1-osobowym), leczenie stomatologiczne, w tym i zaopatrzenie w protezy zębowe. Natomiast współpłacenie ze strony pacjenta obejmuje: badania diagnostyczne w wysokości 36 euro (za 1 test), wizyty u specjalisty, fizykoterapeuty oraz wodolecznictwo, również w wysokości 36 euro, zabiegi z zakresu rehabilitacji i medycyny sportowej, powyżej bezpłatnego pułapu 6 lub 8 wizyt w zależności od rodzaju zabiegu, zaopatrzenie w środki pomocnicze i protezy zębowe, pobyt w sanatorium z maksymalną opłatą 38 euro. Z wymienionych dopłat zwolnieni są: inwalidzi wojenni i poszkodowani w związku z pracą, ze znacznym (75%) stopniem niesprawności, dzieci do 6 roku życia,

6 BSiE 5 emeryci, osoby o niskich dochodach, przewlekle chorzy, kobiety w ciąży i przebywające na urlopach macierzyńskich. Finlandia Do 1993 r. świadczenia ambulatoryjne udzielane w publicznych środkach zdrowia i opieka psychiatryczna były bezpłatne. Po tym okresie gminy uzyskały prawo decydowania o ewentualnym wprowadzaniu na swoim terenie dopłat do świadczeń i ich wysokości. To współpłacenie może występować w następujących formach: zryczałtowanej kwoty pieniężnej do ogółu świadczeń uzyskiwanych w ciągu roku, każdorazowej kwoty do każdej wizyty, pewnego limitu bezpłatnych wizyt. Przez rząd ustalana jest maksymalna wysokość jednorazowej dopłaty za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, u lekarza specjalisty oraz za krótkoterminowe leczenie szpitalne w ośrodku zdrowia. 2 Pewnego rodzaju świadczenia, zgodnie z prawem, muszą pozostać całkowicie bezpłatne, np. profilaktyka i opieka nad ciężarnymi i uczniami, opieka stomatologiczna dla osób poniżej 19 roku życia. Ze środków publicznych refundowane są pewne koszty świadczeń medycznych. I tak, pacjenci otrzymują zwrot 35% kosztów wizyty u lekarza prywatnego, a pracodawcy 50% kosztów obowiązkowych badań pracowniczych. W przypadku innych świadczeń, pacjent zobowiązany jest do pokrycia : 90% kosztów przeglądu i profilaktyki stomatologicznej, 3 60% innych kosztów świadczeń stomatologicznych, 20% opłat za opiekę długoterminową, wszystkich kosztów transportowych przewyższających ustalony pułap. Hiszpania Współpłacenie ze strony pacjenta odgrywa niewielką rolę i praktycznie ogranicza się do niektórych protez i środków ortopedycznych oraz leczenia stomatologicznego. Większość protez jest również dostarczana na koszt instytucji ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeni mają ponadto prawo do korzystania z domowej opieki pielęgnacyjnej oraz darmowych środków transportu do szpitala. Portugalia Prawie wszystkie świadczenia sektora publicznego są oferowane ubezpieczonym pacjentom bezpłatnie. Opłaty są pobierane tylko za pojedyncze pokoje w szpitalach publicznych. Ponadto ubezpieczeni ponoszą 25% kosztów protez zębowych, 75% wydatków na okulary i 80% na protezy. Osoby zamieszkujące rejony oddalone od ośrodków zdrowia mają prawo do bezpłatnego transportu. Niemożność zagwarantowania leczenia w publicznym szpitalu przez okres 3 miesięcy upoważnia ubezpieczonego do żądania przyjęcia do prywatnej kliniki. Koszty tego leczenia finansowane są ze środków publicznych. Dzięki tej ścisłej współpracy sektora publicznego i prywatnego udało się wyeliminować długie oczekiwanie na wykonanie większości świadczeń szpitalnych. Obecnie w sektorze prywatnym wykonywana jest niemal połowa wszyst- 2 Wizyta u specjalisty jest droższa aniżeli u lekarza pierwszego kontaktu. 3 Dotyczy dorosłych pacjentów

7 6 BSiE kich świadczeń portugalskiej służby zdrowia. Trafia do niego ok. 35% łącznego budżetu na świadczenia zdrowotne i 45-50% środków przeznaczonych na usługi pomocnicze. Cypr W kraju tym istnieje bardzo szeroki pakiet bezpłatnych świadczeń dla wszystkich mieszkańców, który oprócz wszystkich świadczeń podstawowych obejmuje także: leczenie w następstwie wypadków i innych nagłych zdarzeń, mammografię, badanie słuchu dla dzieci w wieku 7-9 miesięcy, badanie słuchu i widzenia dla dzieci w wieku 3-4 lat, badanie genetyczne (wykrywające nieprawidłowości w zakresie chromosomów) dla kobiet w ciąży, badanie profilaktyczne w zakresie talasemii. Część obywateli uprawniona jest do większości bezpłatnych świadczeń. Dotyczy to: służb mundurowych, korzystających z pomocy społecznej, osób o niskich dochodach, poniżej: 1) 9 tys. CYP ( euro) rocznie dla osoby samotnej, 2) 18 tys. CYP ( euro) dla rodziny CYP dochodu na każde dziecko), osób chorych na chroniczne choroby. Natomiast prawo do zredukowanych opłat za świadczenia przysługuje osobom o dochodach: osoba samotna CYP, rodzina CYP CYP na każde dziecko. Osoby, które maja prawo do zredukowanej wysokości współpłacenia ponoszą koszty: wizyty u lekarza pierwszego kontaktu 5,12 euro, wizyty u specjalisty 6,82 euro, 50% kosztów badań laboratoryjnych, prześwietlenia i innych badań diagnostycznych, leczenia szpitalnego, w zależności od warunków zakwaterowania od 5,12 euro dziennie (tzw. 3 klasa szpitala), 8,53 euro 2 klasa, do 17 euro w szpitalu 1 klasy, 25% kosztów sztucznych stawów biodrowych, protez zębowych. Natomiast osoby z grupy uprzywilejowanej ponoszą koszty wizyt ambulatoryjnych (1,71 euro za wizytę), pobytu w szpitalu (uiszczają 50% wymienionych wyżej stawek w poszczególnych kategoriach szpitali). Nie wnoszą oni żadnych opłat za wszczepienie sztucznych stawów biodrowych. Natomiast prawo do bezpłatnych protez zębowych mają z tej grupy tylko osoby o niskich dochodach. Subsydiowane aparaty słuchowe przysługują: dzieciom do 18 lat, osobom powyżej 65 lat, niedosłyszącym od urodzenia. Wysokość tych subsydiów zależna jest od statusu materialnego pacjenta. Ukraina Uchwalona w listopadzie 1992 r. ustawa o opiece zdrowotnej określa zasady, na jakich opiera się ukraiński system opieki zdrowotnej. Zasady te brzmią następująco:

8 BSiE 7 każdy ma prawo do ochrony zdrowia, pomocy medycznej i ubezpieczenia medycznego, państwo zabezpiecza ochronę zdrowia poprzez finansowanie odpowiednich programów socjalno-ekonomicznych, medyczno-sanitarnych i profilaktycznych, państwo tworzy warunki dla efektywnej i dostępnej dla wszystkich obywateli obsługi medycznej, w państwowych i komunalnych ośrodkach zdrowia pomoc medyczna jest bezpłatna, istniejąca sieć zakładów nie może się pomniejszyć, państwo sprzyja rozwojowi jednostek medycznych i różnych ich form własności. Dzieciom w wieku do 12 roku życia, które mają temperaturę powyżej 37,5º C, przysługują domowe wizyty lekarzy pediatrów. Pomimo zagwarantowanego każdemu obywatelowi prawa do ochrony zdrowia i bezpłatnej opieki zdrowotnej w jednostkach będących własnością państwa, ze względu na niedobory finansowe sektora zdrowia i ogólną sytuację ekonomiczną, w praktyce szereg świadczeń zdrowotnych nie jest bezpłatnych. Pacjenci wnoszą szczególnie w szpitalach wiele nieformalnych opłat np. za leki, materiały pomocnicze, czystą pościel itp. Z drugiej strony pozytywnie należy ocenić fakt, iż osoby bezdomne oraz cudzoziemcy mieszkający na stałe na terenie Ukrainy są również objęci bezpłatną opieką medyczną. Łotwa W momencie korzystania ze świadczeń ubezpieczony pacjent zobowiązany jest do wniesienia zryczałtowanej opłaty, która wynosi: 0,5 LVL (~0,75 ) za ogólne badanie lekarskie, 0,5-9 LVL (do wysokości 15 ) w przypadku badania z koniecznością wykonania badań specjalistycznych lub konsultacji lekarza specjalisty, 2 LVL (~3 ) za wizytę domową, w przypadku hospitalizacji 5 LVL (~8 ) za pierwszy dzień, za każdy następny 1,5 LVL (~2,50 ). Maksymalnie opłata może wynieść 25 LVL (~40 ) za jedną hospitalizację i nie więcej niż 80 LVL (120 ) na rok, w przypadku korzystania z opieki szpitalnej w ośrodkach pobytu dziennego (np. w razie dializoterapii) opłata za pierwszy dzień wynosi 2,5 LVL (~4 ) i za każdy następny 1 LVL (~1,5 ). 50 LVL za wykonanie zabiegów lub procedur wysokospecjalistycznych w ramach tzw. programów krajowych finansowanych z budżetu centralnego (np.: operacje kardiochirurgiczne, wymiana protez stawów kolanowych, biodrowych, itp.). 4 Ubezpieczenie zdrowotne generalnie nie finansuje następujących świadczeń: leczenia stomatologicznego, ortodontycznego i protezowania, z wyjątkiem takich zabiegów u dzieci do 18 roku życia, aborcji, jeśli nie ma wskazań klinicznych lub socjalnych, pewnych badań profilaktycznych (np. genetycznych) z wyjątkiem HIV i w kierunku chorób wenerycznych, usług chirurgii kosmetycznej i zmiany płci, detoksykacji alkoholowej i narkotycznej, leczenia homeopatycznego i medycyny alternatywnej. 4 Koszt protezy jest wliczony w cenę zabiegu.

9 8 BSiE Izrael W 1997 r. Izrael wprowadził specjalną procedurę ustalania, jakie świadczenia powinny zostać włączone do podstawowego pakietu oferowanego ubezpieczonym. Każdego roku, w ramach ustalania budżetu, rząd przeznacza pewną pulę środków na finansowanie nowych technologii medycznych. W tym samym czasie Ministerstwo Zdrowia rozpatruje propozycje rozszerzenia koszyka o nowe świadczenia (w tym i leki), które mogłyby być wprowadzone do pakietu. Sugestie przedstawiane są zarówno przez fundusze zdrowia, firmy farmaceutyczne, Związek Lekarzy w Izraelu (IMA) oraz inne organizacje. W celu ustalenia koszyka świadczeń powoływana jest specjalna komisja, składająca się z przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji. Chociaż zalecenia tej komisji nie są wiążące dla ministra zdrowia, to w praktyce wszystkie jej propozycje były dotychczas akceptowane. W pierwszych latach funkcjonowania tej procedury, najwięcej dodatków do pakietu stanowiły leki. Oprócz propozycji poszerzania pakietu świadczeń, zgłaszane są też sugestie co do wyłączenia niektórych usług lub zredukowania ilości refundowanych świadczeń specjalnych. Tak było np. z zapłodnieniem in vitro. Do usług, które nie są zawarte w pakiecie zapewnianym przez ubezpieczenie zdrowotne należą: opieka długoterminowa, profilaktyka chorób, leczenie stomatologiczne (rząd dofinansowuje jedynie opiekę stomatologiczną dla dzieci szkolnych oraz dla ludzi starszych i ubogich), leczenie w zakresie medycyny alternatywnej, wizyty u psychiatry i psychologa, usługi optyczne. W Izraelu od 1998 r. pacjenci są zobowiązani do ponoszenia częściowych kosztów za opiekę specjalistyczną w ramach zagwarantowanych świadczeń podstawowych (porady w tym zakresie udzielane są w specjalistycznych klinikach i centrach diagnostyki). Deklarowanym celem tych dopłat jest zmniejszenie deficytu funduszy zdrowia, jak i zredukowanie ilość niepotrzebnych wizyt u lekarzy. Obecnie dopłaty są pobierane za pierwszą wizytę oraz powtarzające się wizyty u tego samego specjalisty. Wysokość tych dopłat jest zróżnicowana w zależności od funduszu zdrowia (waha się w granicach szekli) 5. Aby względy finansowe nie stanowiły bariery w dostępie do świadczeń, stosowane są pewne rozwiązania zmniejszające obciążenia związane ze współfinansowaniem. I tak, np. osoby pobierające zasiłki z pomocy społeczne są w ogóle zwolnione z dopłat. Przewidziany jest także kwartalny limit dopłat na rodzinę, niezależnie od jej wielkości. W przypadku osób starszych, limit ten jest o połowę niższy. Podsumowanie W większości systemów powszechnych (inaczej: narodowej służby zdrowia) zakres świadczeń gwarantowanych jest bardzo szeroki i w zasadzie zabezpiecza wszelkie niezbędne podstawowe usługi. Niemniej we wszystkich opisanych krajach pobierane są opłaty (w formie współpłacenia) za część świadczeń. Wypracowane zostały jednak pewne rozwiązanie chroniące zwłaszcza osoby o niskich dochodach przed nadmiernym obciążeniem finansowym. Także w krajach, w których realizowany jest model ubezpieczeniowy ochrony zdrowia (który nie zapewnia tak szerokiego, jak w modelu powszechnym, zakresu świadczeń i pełnej dostępności do usług medycznych dla wszystkich obywateli) są wyłączenia z koszyka świad szekli =18,3 euro

10 BSiE 9 czeń gwarantowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (są to przeważnie kasy chorych). Z reguły zakres współpłacenia jest zależny od możliwości finansowych państwa i przyjętych przez dane państwo priorytetów w zakresie realizowanej polityki społecznej. Wykorzystana literatura 1. Strona internetowa: www. reformmonitor.org. 2. Strona internetowa Światowej Organizacji Zdrowia: (odnośne kraje). 3. Strona internetowa: www. missoc2004_may_en.pdf wybrane kraje. 4. G. Jasiński, Dobrowolne ubezpieczenia w UE, Służba Zdrowia nr 9-12/ C. Sowada, Reforma zdrowa w Niemczech w 2004 r. Najważniejsze cele i zmiany, Polityka Społeczna nr 10/ A. Świątkowski, Ochrona zdrowia ubezpieczonych, w: Europejskie prawo socjalne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa J. Monkiewicz, Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Poltext T. Getzen, Ekonomika Zdrowia, PWN 2000.

Nr 1033. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii. Marzec 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1033. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii. Marzec 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii Marzec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1033 W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Reforma zdrowia. Stosownie do przyjętych zmian będą obowiązywały następujące regulacje:

Reforma zdrowia. Stosownie do przyjętych zmian będą obowiązywały następujące regulacje: Reforma zdrowia Z dniem 1 stycznia 2004 roku na terenie Niemiec wchodzi w życie wiele nowych przepisów. Dotyczy to między innymi ustawy o modernizacji polityki zdrowotnej nazywaną reformą zdrowia. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA

Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA Definicje pojęć: Hospitalizacja: pobyt pacjenta w szpitalu, trwający co najmniej jedną noc, od chwili wpisu do księgi głównej do chwili wypisu. Pobyt: świadczenie w zakładzie

Bardziej szczegółowo

Nr 998. Informacja. Organizacja ochrony zdrowia w Hiszpanii i Portugalii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 998. Informacja. Organizacja ochrony zdrowia w Hiszpanii i Portugalii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Organizacja ochrony zdrowia w Hiszpanii i Portugalii Grudzień 2003 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr

Bardziej szczegółowo

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474 Tabela Benefitów Obowiązuje od: stycznia 0 Data wznowienia planu grupowego: 0 stycznia 03 Allianz Worldwide Care Gwarancja leczenia (wstępna akceptacja) może być wymagana w związku z niektórymi pozycjami

Bardziej szczegółowo

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Omówienie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Rozdział 4 Art. 31. 1. Ubezpieczonym przysługują następujące

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe Pracownicy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w kraju, w którym pracują. Jeżeli pracują jednocześnie w dwóch krajach, muszą ubezpieczyć się w kraju zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1686 UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 5816 UCHWAŁA NR 540/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia Compensa Zdrowie Compensa Zdrowie to dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w około 1000 placówkach Centrum Medycznego Lux Med (dawnych CM LIM) w całej Polsce. Wykupując

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

Nr 1052. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1052. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Systemy ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych Czerwiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1052

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S w w w. o p t u s. p l Nazywamy się OPTUS Stanowimy część Grupy Kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - należącego od lat do czołówki europejskiej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji Październik 2002 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 923 Zamierzone

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 8 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 8 września 2014 r. UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZDROWISKOWE

LECZENIE UZDROWISKOWE LECZENIE UZDROWISKOWE Informacja dla ubezpieczonego ubiegającego się o leczenie uzdrowiskowe Wszystkie sprawy dotyczące leczenia uzdrowiskowego prowadzone są korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. W pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 132. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG. (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg).

Informacja. Nr 132. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG. (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg). KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg).

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

O P I E K A M E D Y C Z N A S Y S T E M O P T U S

O P I E K A M E D Y C Z N A S Y S T E M O P T U S O P I E K A M E D Y C Z N A S Y S T E M O P T U S w w w. o p t u s. p l Nazywamy się OPTUS Jesteśmy w dobrym towarzystwie! Jesteśmy dumni, że stanowimy część Grupy Kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nr 1125. Informacja. Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Szwecji. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1125. Informacja. Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Szwecji. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Szwecji Luty 2005 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1125 Szwedzki

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c. www.kkkancelaria.pl AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Dorota M. Fal Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne -efektywny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 3028 UCHWAŁA NR XXV/184/2013 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/292/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 20 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/292/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 20 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/292/2014 RADY GMINY JONKOWO w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

POZYCJA PACJENTA NA RYNKU WSPÓLNOTOWYM"

POZYCJA PACJENTA NA RYNKU WSPÓLNOTOWYM Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej POZYCJA PACJENTA NA RYNKU WSPÓLNOTOWYM" Katarzyna Syroka Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, 10.02.2010 r. Projekt jest finansowany ze środków Komisji

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej 14 kwietnia 2011 Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Prawo krajowe: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 18:00 Główne wejście do budynku Szpitala, ul.prądnicka 37 Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest

Bardziej szczegółowo

Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń

Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń Załącznik nr 1 y funkcji i jednostek statystycznych świadczeń W załączniku przedstawiono: W tabeli nr 1: kody funkcji, W tabeli nr 2: kody jednostek statystycznych świadczeń, W tabeli nr 3: kody świadczeń.

Bardziej szczegółowo

http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2008/123/801/zal1/?print=...

http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2008/123/801/zal1/?print=... 1 z 11 2010-05-14 14:03 Dz.U. z 2008 nr 123 poz. 801 14.05.2010 Załącznik nr 1 Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń W załączniku przedstawiono: W tabeli nr 1: kody funkcji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA Co pacjent powinien wiedzieć e- WUŚ Od stycznia 2013 roku działa system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy e- WUŚ. Przychodząc do szpitala, przychodni,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje ze skierowaniem?

Co się dzieje ze skierowaniem? Leczenie uzdrowiskowe to coś i dla ducha i dla ciała. Może mieć ono formę terapii w szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium lub przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne). A wszystko to w najatrakcyjniejszych

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu!

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu! Wypadek i co dalej? - I ETAP - LECZENIE Wypadki są przyczyną poważnych urazów. Poszkodowany trafia na oddział ratunkowy, gdzie robione są badania diagnostyczne, stawiane jest rozpoznanie, a następnie jest

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA PRASOWA Bruksela, 22 października 2013 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE Chory na cukrzycę starszy pan z Niemiec zabiera ze sobą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

POBYT KOMERCYJNY DLA OSÓB DOROSŁYCH W ODDZIALE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO UZDROWISKOWYM W RABCE-ZDROJU SP z o.o.

POBYT KOMERCYJNY DLA OSÓB DOROSŁYCH W ODDZIALE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO UZDROWISKOWYM W RABCE-ZDROJU SP z o.o. POBYT KOMERCYJNY DLA OSÓB DOROSŁYCH W ODDZIALE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Cena osobodnia 120 zł (obejmuje: wyŝywienie, zakwaterowanie, zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza, opiekę lekarską

Bardziej szczegółowo

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Koszur, Rzecznik Prasowy ZOW NFZ w Szczecinie Konferencja wojewódzka Szkoła Promująca Zdrowie Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń

Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. Załącznik nr 1 y funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń W załączniku przedstawiono: W tabeli nr 1: kody funkcji

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ WSPÓŁPRACE. Kooperacja przedsiębiorstw branży zdrowotnej na rynku niemieckim

TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ WSPÓŁPRACE. Kooperacja przedsiębiorstw branży zdrowotnej na rynku niemieckim TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ WSPÓŁPRACE Kooperacja przedsiębiorstw branży zdrowotnej na rynku niemieckim System opieki zdrowotnej Müller vs. Kowalski System opieki zdrowotnej System zdecentralizowany, państwowy

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁOŚĆ LECZENIA Z PERSPEKTYWY PODMIOTÓW LECZNICZYCH. Konferencja Leki, 20 kwietnia 2016 Centrum Prasowe PAP

CIĄGŁOŚĆ LECZENIA Z PERSPEKTYWY PODMIOTÓW LECZNICZYCH. Konferencja Leki, 20 kwietnia 2016 Centrum Prasowe PAP CIĄGŁOŚĆ LECZENIA Z PERSPEKTYWY PODMIOTÓW LECZNICZYCH Konferencja Leki, 20 kwietnia 2016 Centrum Prasowe PAP 1. Zagadnienia. Świadczenia gwarantowane. Lek jako świadczenie gwarantowane. Ciągłość udzielania

Bardziej szczegółowo

Koszyk Świadczeń. Warszawa, 5.06.2008. Cel tworzenia koszyka świadczeń

Koszyk Świadczeń. Warszawa, 5.06.2008. Cel tworzenia koszyka świadczeń Koszyk Świadczeń Warszawa, 5.06.2008 Cel tworzenia koszyka świadczeń Określenie, do czego mają prawo ubezpieczeni w ramach systemu finansowanego ze środków publicznych Zdefiniowanie, co moŝe być oferowane

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa :

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Zasiłek okresowy gwarantowany - przysługuje osobom, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a wychowują samotnie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 12 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE październik 2015 Absencje chorobowe z powodu RZS RZS istotnie upośledza zdolność chorych do pracy i dlatego stanowi duże obciążenie dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

LECZNENIE UZDROWISKOWE

LECZNENIE UZDROWISKOWE NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZNENIE UZDROWISKOWE Warszawa, 08.09.2004

Bardziej szczegółowo

Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej

Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej Osobom chorym na cukrzycę grożą poważne, specyficzne dla tej choroby powikłania, które mogą prowadzić

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ):

Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ): Holandia Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ): Na podstawie EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 143. Opieka zdrowotna w Szwecji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Informacja. Nr 143. Opieka zdrowotna w Szwecji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Opieka zdrowotna w Szwecji Listopad 1993 Grzegorz Ciura Informacja Nr 143 Opieka zdrowotna jest ważnym elementem szwedzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R.

REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R. REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R. 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: ORGANIZATOR PROMOCJI Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i ubezpieczeń Grupa Scanmed Multimedis GRUPA SCANMED MULTIMEDIS

Bardziej szczegółowo

Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach

Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Bożena Kołaczek Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach Seminarium: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Warszawa, 20 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Tekst pierwotny: Dz.U.2013.931 Wersja z dnia: 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Poprzednia zmiana:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi 1 Wydajność, wynagradzanie oraz lojalność pracowników stanowią największe wyzwania polityki personalnej (źródło: The Boston Consulting Group

Bardziej szczegółowo

CountyCare. Co to jest CountyCare?

CountyCare. Co to jest CountyCare? CountyCare Program Medicaid dla nieubezpieczonych dorosłych w Cook County Co to jest CountyCare? Kto jest uprawniony do CountyCare? Jak można się ubiegać? Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/232/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/232/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/232/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie:szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Aktywizacji Osób Starszych, Punkcie Noclegowym i Mieszkaniu

Bardziej szczegółowo

Nr 1040. Informacja. Zasady odpłatności za leki w wybranych krajach Unii Europejskiej. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 1040. Informacja. Zasady odpłatności za leki w wybranych krajach Unii Europejskiej. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Zasady odpłatności za leki w wybranych krajach Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Danii, Grecji, Finlandii, Francji,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wynikające z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Uprawnienia wynikające z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Środa, 21 października 2015, 11:32 Uprawnienia wynikające z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa Uhonorowanie Dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo