Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA"

Transkrypt

1 Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA SIR 0029/04.12 Postanowienia wstępne Na podstawie niniejszych Ogónych Warunków Ubezpieczenia (daej w skrócie OWU ) SIGNAL IDUNA Życie Poska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (daej w skrócie SIGNAL IDUNA ub Zakład Ubezpieczeń ) zawiera umowy ubezpieczenia z Ubezpieczającymi. Rozdział I Definicje Ca Center - usługa teefoniczna Zakładu Ubezpieczeń funkcjonująca na zasadach opisanych w OWU. Choroba - stan zdrowia Ubezpieczonego, który zgodnie z wiedzą medyczną wymaga diagnostyki ub eczenia. Diagnostyka - rozpoznawanie choroby przez wykwaifikowany persone medyczny na podstawie badań (aboratoryjnych, obrazowych i innych) zgodnych z aktuaną wiedzą medyczną. Eksperyment eczniczy - wprowadzenie przez ekarza nowych ub tyko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, eczniczych ub profiaktycznych w ceu osiągnięcia bezpośredniej korzyści da zdrowia osoby eczonej. Może on być przeprowadzony, jeżei dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne ub jeżei ich skuteczność nie jest wystarczająca. Karta Ubezpieczenia - dokument identyfikacji okreśający numer Ubezpieczonego i potwierdzający jego prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na zasadach opisanych w OWU. Kataog Świadczeń Gwarantowanych - ista świadczeń medycznych, które są udostępnione Ubezpieczonemu w zakresie udzieanej mu ochrony ubezpieczeniowej. Konsutacja - zobacz: Diagnostyka. Leczenie ambuatoryjne - świadczenia medyczne wykonane przez ekarza ub na jego poecenie w Pacówce Medycznej SIGNAL IDUNA ub - jeżei Szczegóne Warunki Ubezpieczenia tak stanowią - w Pacówce Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA, zgodnie z aktuaną wiedzą medyczną bez przyjęcia do szpitaa. Leczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia - eczenie choroby ub urazu uzasadnione z medycznego punktu widzenia, zgodnie z obiektywnymi wynikami badań medycznych i wiedzą naukową aktuaną w czasie przeprowadzania eczenia. Leczenie szpitane - świadczenia medyczne uzyskiwane w czasie pobytu w szpitau będącym Pacówką Medyczną SIGNAL IDUNA, wykonane przez ekarza ub na jego poecenie. Lista Dostawców Usług Medycznych - ista Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA. Lista dostępna w dniu zawarcia umowy jest załącznikiem do umowy ubezpieczenia. Lista może się zmieniać i jest udostępniana w Ca Center oraz na stronie internetowej Nieszczęśiwy wypadek - zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, niezaeżne od woi Ubezpieczonego, które bezpośrednio ub pośrednio powoduje uraz ciała Ubezpieczonego. Ocena Ryzyka - procedura ustaona i stosowana przez SIGNAL IDUNA przy obejmowaniu ochroną ubezpieczeniową danej osoby, uwzgędniająca w szczegóności płeć, wiek, zawód i stan zdrowia, mająca na ceu ustaenie możiwości udzieenia ochrony ubezpieczeniowej, wysokości składki ubezpieczeniowej i zakresu ubezpieczenia. Oprócz informacji udzieonych przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w formuarzu wniosku, Zakład Ubezpieczeń może żądać zarówno od nich, jak też od ekarzy ub Pacówek Medycznych, dodatkowych informacji i dokumentów w ceu Oceny Ryzyka. Początek ubezpieczenia - okreśona w poisie ubezpieczeniowej data, od której zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa, z zastrzeżeniem daszych postanowień OWU. Początek eczenia - skorzystanie po raz pierwszy z pomocy medycznej w wyniku choroby ub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego. Pacówka Medyczna SIGNAL IDUNA - działający zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa poskiego; mający siedzibę i działający na terytorium Rzeczypospoitej Poskiej zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania okreśone w jego statucie, grupowa praktyka ekarska, grupowa praktyka pieęgniarek ub położnych, osoba wykonującą zawód medyczny w ramach indywiduanej praktyki ub indywiduanej specjaistycznej praktyki, ub osoba fizyczna; która uzyskała wymagane prawem uprawnienia do udzieania świadczeń zdrowotnych i udziea ich w ramach wykonywanej działaności gospodarczej, z którym(ą) SIGNAL IDUNA podpisała umowę na świadczenie usług medycznych Ubezpieczonym. Pacówka Medyczna spoza Sieci SIGNAL IDUNA - działający zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa poskiego; mający siedzibę i działający na terytorium Rzeczypospoitej Poskiej zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania okreśone w jego statucie, grupowa praktyka ekarska, grupowa praktyka pieęgniarek ub położnych, osoba wykonującą zawód medyczny w ramach indywiduanej praktyki ub indywiduanej specjaistycznej praktyki ub osoba fizyczna; która uzyskała wymagane prawem uprawnienia do udzieania świadczeń zdrowotnych i udziea ich w ramach wykonywanej działaności gospodarczej nie będąca Pacówką Medyczną SIGNAL IDUNA. Poisa ubezpieczeniowa - dokument wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń, który potwierdza zawarcie Umowy Ubezpieczenia i jej warunki. Pośrednik - osoba fizyczna ub osoba prawna, będąca agentem ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Profiaktyka zdrowotna - działania mające na ceu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i eczenie przeprowadzane przez ekarza działającego w ramach Pacówki Medycznej SIGNAL IDUNA ub jeżei umowa ubezpieczenia tak stanowi w ramach Pacówki Medycznej poza Siecią SIGNAL IDUNA. Składka ubezpieczeniowa - kwota naeżna Zakładowi Ubezpieczeń od Ubezpieczającego z tytułu Umowy Ubezpieczenia. Świadczenia medyczne - wymienione w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych diagnostyka ub eczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia ub profiaktyka, przeprowadzane przez ekarza działającego w ramach Pacówki Medycznej SIGNAL IDUNA ub jeżei Umowa Ubezpieczenia tak stanowi w ramach Pacówki Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Ubezpieczający - osoba fizyczna ub osoba prawna, która zawiera Umowę Ubezpieczenia z Zakładem Ubezpieczeń i jest zobowiązana do zapłaty składek. W przypadku osób fizycznych Ubezpieczający może być jednocześnie osobą ubezpieczoną. Ubezpieczone zdarzenia - niezbędne z medycznego punktu widzenia eczenie ambuatoryjne ub eczenie szpitane stosowane w rezutacie choroby ub nieszczęśiwego wypadku Ubezpieczonego, jak też w przypadku ciąży i porodu. Ubezpieczony - osoba fizyczna, na której rachunek została zawarta Umowa Ubezpieczenia. Umowa Ubezpieczenia - wszystkie dokumenty reguujące reację pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń, Ubezpieczającym i Ubezpieczonym, a także prawa i obowiązki każdego z nich. Na Umowę Ubezpieczenia składają się: formuarz wniosku, poisa ubezpieczeniowa, Ogóne Warunki Ubezpieczenia, Szczegóne Warunki Ubezpieczenia, Kataog Świadczeń Gwarantowanych, Lista Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA, Karta Ubezpieczenia i - gdy mają zastosowanie - inne szczegóne postanowienia uzgodnione między stronami Umowy Ubezpieczenia. Wiek Ubezpieczonego - definiowany jest, jako różnica pomiędzy datą początku ubezpieczenia a datą urodzenia. Wizyta domowa - porada ekarska w zakresie specjaności ekarza rodzinnego, chorób wewnętrznych, pediatry - przebiegająca w domu Ubezpieczonego po wcześniejszym zgłoszeniu konieczności wykonania takiej usługi konsutantowi Ca Center ub porada poza Siecią Medyczną SIGNAL IDUNA przeprowadzona w sytuacji, gdy Ubezpieczony ze wzgędu na stan zdrowia nie jest w stanie przybyć do Pacówki Medycznej wymienionej na iście Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA ub Pacówki Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Porada ekarska z zakresu wizyty domowej organizowana jest przez Ca Center w granicach administracyjnych miasta, gdzie zokaizowana jest Pacówka Medyczna SIGNAL IDUNA udzieająca wizyt domowych. Zakres ubezpieczenia - świadczenia medyczne, które są udostępnione Ubezpieczonemu w ramach Kataogu Świadczeń Gwarantowanych. Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. 1

2 Rozdział II Postanowienia Ogóne 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego oraz udostępnienie Ubezpieczonemu świadczeń medycznych w zakresie okreśonym w Umowie Ubezpieczenia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa W razie śmierci Ubezpieczonego w czasie udzieanej mu ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń wypłaci świadczenie w wysokości 1000 zł. W przypadku udostępniania Ubezpieczonemu świadczeń medycznych, Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany w razie zajścia ubezpieczonego zdarzenia do zapłaty Pacówce Medycznej SIGNAL IDUNA za świadczenia medyczne wykonywane na rzecz Ubezpieczonego i objęte zakresem ubezpieczenia, zgodnie z warunkami Umowy Ubezpieczenia. Jeżei zakres ubezpieczenia obejmuje eczenie ambuatoryjne w Pacówce Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA, imit odpowiedzianości SIGNAL IDUNA w zakresie takiego eczenia jest odrębnie okreśony. W odróżnieniu od eczenia ambuatoryjnego w Pacówkach Medycznych SIGNAL IDUNA, Ubezpieczony jest zobowiązany do odbioru i zapłaty faktury bezpośrednio od Pacówki Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Po dokonaniu zapłaty Ubezpieczony może domagać się od Zakładu Ubezpieczeń refundacji poniesionych kosztów. W zakresie ubezpieczenia świadczeń medycznych Zakład Ubezpieczeń świadczy ochronę ubezpieczeniową tyko w przypadku eczenia niezbędnego z medycznego punktu widzenia i będącego skutkiem choroby ub nieszczęśiwego wypadku, w granicach okreśonych w Umowie Ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej wynika z Ogónych Warunków Ubezpieczenia, Kataogu Świadczeń Gwarantowanych, szczegónych kauzu i pisemnych uzgodnień zawartych między stronami. 3. Zasięg terytoriany Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona do świadczeń medycznych wykonywanych na terenie Rzeczpospoitej Poskiej, chyba że umówiono się inaczej. Rozdział III Postępowanie przed zawarciem umowy 4. Obowiązki Ubezpieczającego 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń dokonuje Oceny Ryzyka. W tym ceu Ubezpieczający wypełnia formuarz wniosku (zwany też formuarzem oferty). Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Zakładu Ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoiczności, o które ten zapytywał w formuarzu oferty abo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżei Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciea, obowiązek ten ciąży również na przedstawicieu i obejmuje ponadto okoiczności jemu znane. W razie zawarcia przez Zakład Ubezpieczeń Umowy Ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczegóne pytania, pominięte okoiczności uważa się za nieistotne. 2. Obowiązki opisane w punkcie 1. pozostają w mocy również w okresie pomiędzy wypełnieniem formuarza wniosku a doręczeniem Ubezpieczającemu poisy ubezpieczeniowej. W przypadku zmian danych ujętych w formuarzu wniosku, Ubezpieczający jest zobowiązany do pisemnego, niezwłocznego powiadomienia o zmianach Zakładu Ubezpieczeń. 3. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzianości za skutki okoiczności, które z naruszeniem powyższych zasad nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżei do naruszenia obowiązków doszło z winy umyśnej, w razie wątpiwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoiczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 4. Obowiązki Ubezpieczającego opisane w powyższych punktach spoczywają również na Ubezpieczonym, jeżei Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na jego rachunek. 5. SIGNAL IDUNA może uzaeżnić zawarcie Umowy Ubezpieczenia, ub objęcie danej osoby ochroną ubezpieczeniową oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej od uzyskania dodatkowych informacji ub poddania się przez Ubezpieczonego badaniom medycznym służącym indywiduanej Ocenie Ryzyka ubezpieczeniowego dokonywanej przez SIGNAL IDUNA, upoważnionego przez SIGNAL IDUNA przedstawiciea ub inny podmiot wyspecjaizowany w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Rozdział IV Postępowanie w czasie trwania umowy 5. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia 1. Umowa Ubezpieczenia jest zawarta w dacie otrzymania przez Ubezpieczającego Poisy Ubezpieczeniowej. 2. Jeżei w odpowiedzi na złożoną ofertę Zakład Ubezpieczeń doręcza Ubezpieczającemu poisę ubezpieczeniową zawierającą postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, Zakład Ubezpieczeń zwróci Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu poisy ubezpieczeniowej, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. 3. Jeżei Zakład Ubezpieczeń nie wypełni obowiązku informacyjnego okreśonego w punkcie 2., umowa będzie miała treść okreśoną postanowieniami formuarza wniosku oraz Ogónymi Warunkami Ubezpieczenia doręczonymi Ubezpieczającemu przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia. 4. Różnicę między treścią Umowy Ubezpieczenia a Ogónymi Warunkami Ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku Zakład Ubezpieczeń nie może powoływać się na różnicę niekorzystną da Ubezpieczającego. Przepisu nie stosuje się do Umów Ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. 5. Jeżei Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwania Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Zakład Ubezpieczeń udzieał ochrony ubezpieczeniowej. 6. Początek ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się w dacie początku ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w dacie otrzymania poisy ubezpieczeniowej i nie wcześniej niż po opłaceniu składki ubezpieczeniowej ub pierwszej raty składki. Jeżei w trakcie trwania umowy zajdą zmiany, dodatkowa ochrona będzie zastosowana od daty ustaonej w aneksie do Umowy Ubezpieczenia. 2. Za koszty świadczeń medycznych wynikłych z ubezpieczonych zdarzeń powstałych przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzianości. 7. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzianości Zakładu Ubezpieczeń 1. Zakład Ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżei śmierć miała miejsce bezpośrednio ub pośrednio wskutek: czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy ub terroru, zamieszkach, powstaniach ub przewrotach wojskowych, wojny, stanu wyjątkowego, działań wojennych ub stanu wojennego; do działań wojennych zaicza się również działania w ramach wojskowych misji pokojowych (w tym tzw. kontyngentów ) oraz w ramach sił stabiizacyjnych i innych działań jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospoitej Poskiej, udziału Ubezpieczonego w przestępstwie ub usiłowaniu jego popełnienia, samobójstwa. 2. Z odpowiedzianości SIGNAL IDUNA wyłączone jest eczenie szpitane przeprowadzone w okresie 4 miesięcy od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. 3. Ograniczenia, o którym mowa w pkt 2. nie stosuje się w przypadku zawarcia bezpośrednio po umowie, w której obowiązywało ograniczenie odpowiedzianości, koejnej Umowy Ubezpieczenia obejmującej eczenie szpitane, które poprzednio wchodziło w zakres ochrony ubezpieczeniowej udzieanej danemu Ubezpieczonemu. 4. Ograniczenie odpowiedzianości nie obowiązuje w przypadku eczenia szpitanego urazów powstałych w wyniku nieszczęśiwego wypadku, który wystąpił po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej. 5. Przez okres pierwszych 12 miesięcy iczonych od pierwszego dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z zakresu ubezpieczenia wyłączone jest eczenie szpitane związane z prowadzeniem ciąży i porodem. Powyższy okres 12 miesięcy zachowuje ciągłość mimo zawarcia nowej Umowy Ubezpieczenia. 6. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzianości za wykonanie świadczeń medycznych, jeżei są one bezpośrednim ub pośrednim skutkiem ub wynikły wskutek: zdarzeń takich jak wojna ub działania o charakterze wojennym, służba wojskowa, w tym wojskowe misje pokojowe poza terytorium Rzeczypospoitej Poskiej; 2 Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A.

3 ataków terrorystycznych, zamieszek, rozruchów ub wyjątkowych sytuacji; promieniowania nukearnego, syntezy jądrowej, rozszczepienia jądrowego i przyspieszenia cząstek; trzęsień ziemi, powodzi i innych katastrof naturanych; działań zamierzonych (umyśnych) Ubezpieczonego; otrzymania świadczeń medycznych w efekcie nieuczciwych działań Ubezpieczającego ub Ubezpieczonego, w tym zamierzonego wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń; popełnienia, próby popełnienia ub udziału Ubezpieczonego w popełnieniu przestępstwa; konsumpcji akohou, narkotyków, innych substancji toksycznych; detoksykacji; eczenia eksperymentanego; poddania się badaniom medycznym, chemicznym ub naukowym związanym ze zdrowiem, nie zmierzających do eczenia, diagnostyki ub profiaktyki ubezpieczonych zdarzeń, nawet jeżei jest to udział niezadekarowany; samoeczenia, niekonsutowanego przyjmowania ekarstw; zażycia środków, które nie są niezbędne z medycznego punktu widzenia; zabiegów ub eczenia dokonanego na Ubezpieczonym przez osoby nieuprawnione; próby samobójstwa; istniejących w momencie podpisania umowy ubezpieczenia protez, w tym ich wymianę i konsekwencji choroby wywołanej nimi; zabiegów chirurgii pastycznej; eczenia bezpłodności; zmiany płci; gruźicy, HIV, AIDS, chorób oraz zaburzeń psychicznych w tym ich skutków, doegiwości psychoogicznych, chyba że umówiono się inaczej; chorób, następstw nieszczęśiwych wypadków, objawów chorobowych i doegiwości, które wystąpiły, ub przyczyny ich wystąpienia były znane Ubezpieczającemu ub Ubezpieczonemu przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia, a nie zostały zgłoszone SIGNAL IDUNA we wniosku medycznym, w chwii jej zawierania. 8. Koniec ochrony ubezpieczeniowej 1. Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na okres jednego roku, chyba że umówiono się inaczej. 2. Z chwią rozwiązania Umowy Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa w zakresie śmierci Ubezpieczonego wygasa. Jeżei Umowa Ubezpieczenia uegnie rozwiązaniu, obowiązek Zakładu Ubezpieczeń pokrywania świadczeń medycznych wygasa z dniem rozwiązania Umowy Ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej. 3. Postanowienia punktu 2. stosuje się również w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń proponuje Ubezpieczającemu kontynuację Umowy Ubezpieczenia na zmienionych warunkach. 9. Obiczenie składek ubezpieczeniowych Składka ubezpieczeniowa jest obiczana po Ocenie Ryzyka, a jej wysokość zaeży w szczegóności od: zakresu ubezpieczenia, 10. wieku i płci Ubezpieczonego, częstotiwości płatności składek, stanu zdrowia Ubezpieczonego w chwii zawierania Umowy Ubezpieczenia. Zapłata składek ubezpieczeniowych 1. Obowiązek zapłaty składki spoczywa na Ubezpieczającym. 2. Składka ubezpieczeniowa jest składką roczną i jest obiczana od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa jest płatna w miesięcznych ratach, o ie nie umówiono się inaczej. 3. Jeżei składka jest płatna w ratach, daty wymaganości koejnych rat składki są okreśone w poisie ubezpieczeniowej. 4. Płatność składki ubezpieczeniowej jest dokonywana przeewem bankowym na konto Zakładu Ubezpieczeń wskazane w poisie ubezpieczeniowej. 5. Umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego, jeżei składka ub jej rata nie została zapłacona w terminie okreśonym w Umowie Ubezpieczenia ub Ogónych Warunkach Ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym 7-dniowym terminie od otrzymania wezwania; w wezwaniu powinny być podane do wiadomości Ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego nie zwania go od obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Zakład Ubezpieczeń udzieał ochrony ubezpieczeniowej. 6. Jeżei Ubezpieczający nie zapłaci koejnej raty składki Umowa Ubezpieczenia uegnie rozwiązaniu ósmego dnia po wezwaniu opisanym w punkcie 5. i z tym samym dniem wygaśnie obowiązek zapłaty za świadczenia medyczne. 11. Karta Ubezpieczenia 1. Da każdego Ubezpieczonego Zakład Ubezpieczeń wystawia Kartę Ubezpieczenia, która jest przesyłana Ubezpieczającemu. 2. Karta Ubezpieczenia zawiera w szczegóności imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny Ubezpieczonego i numer teefonu Ca Center. 3. Przed rozpoczęciem eczenia Ubezpieczony powinien okazać Pacówce Medycznej SIGNAL IDUNA Kartę Ubezpieczenia wraz z dokumentem tożsamości. 4. Jeżei Ubezpieczony zgubił Kartę Ubezpieczenia, Ubezpieczający ub Ubezpieczony powinien niezwłocznie po dowiedzeniu się o tym fakcie powiadomić o nim Zakład Ubezpieczeń. W takim wypadku Karta Ubezpieczenia straci ważność, nawet jeśi później będzie znaeziona. Zakład Ubezpieczeń wyda nową Kartę Ubezpieczonemu. 5. Wraz z rozwiązaniem Umowy Ubezpieczenia (ub jej części) Karta Ubezpieczenia traci swą ważność i jej użycie jest niedozwoone. 12. Ca Center 1. SIGNAL IDUNA zapewnia Ubezpieczonym usługę Ca Center. 2. Za pośrednictwem Ca Center można uzyskać informacje dotyczące Umowy Ubezpieczenia, isty Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA, umówić świadczenia ambuatoryjne, bądź zgłosić roszczenie w zakresie eczenia szpitanego ub eczenia ambuatoryjnego w zakresie wizyty domowej. Ca Center zapewnia także usługi informacyjne w zakresie badań profiaktycznych w okreśonym wieku i da okreśonej płci, a także informacje przed podróżą panowaną przez Ubezpieczonego w zakresie wymaganych ub zaecanych szczepień oraz informacje o opiece medycznej u ceu podróży. 3. Ca Center nie udziea jakichkowiek konsutacji ub porad medycznych. 4. Leczenie szpitane w pacówkach medycznych SIGNAL IDUNA może być zgłaszane i akceptowane za pomocą Ca Center w ceu ułatwienia dokonania sprawdzenia przez Zakład Ubezpieczeń zasadności pokrycia świadczeń medycznych, z zastrzeżeniem daszych postanowień OWU. 5. Ca Center jest dostępne da Ubezpieczonych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 13. Wystąpienie ubezpieczonego zdarzenia, udzieanie świadczeń 1. Ubezpieczeni mogą uzyskać świadczenia medyczne w Pacówkach Medycznych SIGNAL IDUNA mających siedzibę i działających na terenie Rzeczypospoitej Poskiej, a jeżei tak się umówiono także w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA. 2. Ustaenie opłaty za świadczenia medyczne jest dokonywane bezpośrednio pomiędzy Pacówką Medyczną SIGNAL IDUNA i Zakładem Ubezpieczeń. W razie wykonania świadczeń medycznych nieobjętych zakresem ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzianości za koszty świadczeń. 3. Lista Dostawców Usług Medycznych może się zmienić w dowonym czasie podczas trwania Umowy Ubezpieczenia. Ubezpieczony może zasięgnąć informacji o dostępnych Pacówkach Medycznych SIGNAL IDUNA w dowonym czasie za pomocą Ca Center. Aktuana ista będzie opubikowana w Internecie na stronie 4. Leczenie szpitane wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Zakład Ubezpieczeń i konieczność jego przeprowadzenia musi być zgłoszona przez Ubezpieczającego ub Ubezpieczonego Zakładowi Ubezpieczeń. Jeżei Ubezpieczający ub Ubezpieczony nie dopełnią tego obowiązku, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzianości za eczenie szpitane. W przypadku nagłej konieczności eczenia szpitanego zgłoszenie może być dokonane przez Ubezpieczającego, członka Rodziny, pełnomocnika ub przez Pacówkę Medyczną SIGNAL IDUNA nawet po rozpoczęciu eczenia szpitanego. 5. W przypadku eczenia ambuatoryjnego Ubezpieczający ani Ubezpieczony nie muszą tego uzgadniać z Zakładem Ubezpieczeń z wyjątkiem porad medycznych udzieanych w warunkach wizyty domowej. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzianości za koszty wizyt domowych, jeżei zamiar umówienia wizyty domowej nie został zgłoszony przez Ubezpieczonego do Ca Center. 6. Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani do dostarczenia na żądanie Zakładu Ubezpieczeń wszekich informacji niezbędnych do okreśenia ubezpieczonego zdarzenia ub obowiązku udzieenia przez Zakład Ubezpieczeń świadczenia. Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Ubezpieczony jest zobowiązany poddać się konsutacji przeprowadzonej przez ekarza wskazanego przez Zakład Ubezpieczeń, na koszt Zakładu Ubezpieczeń. Jeżei Ubezpieczający ub Ubezpieczony nie dopełnią tego obowiązku Zakład Ubezpieczeń nie jest zobowiązany do spełnienia świadczenia. Zakład Ubezpieczeń jest uprawniony do żądania od ekarzy i zakładów opieki zdrowotnej dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia Ubezpieczonego na zasadach okreśonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 7. Ubezpieczający ub Ubezpieczony otrzyma odpowiedź (akceptację ub odmowę) dotyczącą przyznania świadczeń szpitanych w ciągu dwóch dni roboczych od żądania zgłoszonego SIGNAL IDUNA z zastrzeżeniem postanowień następnych. Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. 3

4 Jeżei będą konieczne dokumenty ub medyczna konsutacja Ubezpieczonego, w ciągu tych dwóch dni Zakład Ubezpieczeń poinformuje o takiej konieczności. Po otrzymaniu żądanych dokumentów ub wyniku konsutacji, Zakład Ubezpieczeń zdecyduje co do przyznania ub odmowy przyznania świadczeń i zakomunikuje decyzję Ubezpieczającemu ub Ubezpieczonemu za pomocą Ca Center w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku odmowy przyznania świadczeń ub przyznania ich w innym zakresie niż okreśonym w żądaniu, SIGNAL IDUNA poinformuje o tym osobę występującą z roszczeniem na piśmie, wskazując na okoiczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą ub częściową odmowę świadczenia. Informacja będzie zawierać także pouczenie o możiwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 8. Zakład Ubezpieczeń gwarantuje Ubezpieczonemu, że świadczenia medyczne będą przeprowadzone w najszybszym możiwym terminie po ich zaaprobowaniu przez Zakład Ubezpieczeń. 9. Jeżei Ubezpieczony nie może stawić się na spotkanie w sprawie eczenia wyznaczone przez Zakład Ubezpieczeń, powinien o tym powiadomić Ca Center ub Pacówkę Medyczną SIGNAL IDUNA przynajmniej 12 godzin przed umówionym spotkaniem. Jeżei Ubezpieczony nie dopełni tego obowiązku a Zakład Ubezpieczeń poniósł już koszt umówionej wizyty przez jej zapłacenie dostawcy usług medycznych, Zakład Ubezpieczeń może domagać się zwrotu poniesionych kosztów od Ubezpieczonego. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń może też odpowiednio podwyższyć składkę przy zawieraniu Umowy Ubezpieczenia na koejny okres ubezpieczenia. Odpowiedzianość Ubezpieczającego za poniesienie powyższych kosztów nie będzie miała miejsca, jeżei Ubezpieczony nie stawi się na spotkanie z przyczyn od siebie niezaeżnych. 10. Ubezpieczony jest zobowiązany podjąć wszekie możiwe działania w ceu zmniejszenia iości i zakresu świadczeń medycznych, z których zmuszony jest korzystać; i powstrzymać się od wszekich działań, które są uznawane za przeszkodę w procesie eczenia. 11. SIGNAL IDUNA gwarantuje dostępność do ekarza pierwszego kontaktu w ciągu 24 godzin (czas ten może się wydłużyć do 48 godzin gdy termin wizyty przypada na niedzieę), natomiast do ekarza specjaisty w terminie do 5 dni roboczych. 14. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 1. Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, SIGNAL IDUNA Życie Poska w terminie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczającego ub osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia o przyjęciu zgłoszenia. 2. Ubezpieczycie wypłaca świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego po otrzymaniu wypełnionych zgodnie z wymogami Ubezpieczyciea następujących dokumentów: formuarza zgłoszenia roszczenia, kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, uwierzytenionej kopii karty zgonu Ubezpieczonego ub uwierzytenionej kopii zaświadczenia ekarskiego o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, oryginału skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego. 3. Jeżei śmierć Ubezpieczonego nastąpiła za granicą, karta zgonu powinna być uwierzyteniona przez poską pacówkę dypomatyczną. 4. Ubezpieczycie ma prawo żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających zasadność zgłoszonego roszczenia. 5. W przypadku odmowy przyznania świadczenia z tytułu śmierci ub przyznania świadczenia w innym zakresie niż okreśony w żądaniu, SIGNAL IDUNA poinformuje o tym osobę występującą z roszczeniem na piśmie, wskazując na okoiczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą ub częściową odmowę świadczenia. Informacja będzie zawierać także pouczenie o możiwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 6. Ubezpieczycie spełni świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o wypłatę świadczenia wraz ze wszystkimi żądanymi przez Ubezpieczyciea dokumentami, wypełnionymi zgodnie z jego wymogami. 7. Jeżei wyjaśnienie okoiczności niezbędnych do ustaenia odpowiedzianości ub wysokości świadczenia jest niemożiwe w terminie okreśonym w punkcie 16 Ubezpieczony zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie ze wskazaniem przyczyn niemożności spełnienia świadczenia w podanym terminie. Świadczenie zostanie spełnione w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoiczności. 8. Od merytorycznej decyzji SIGNAL IDUNA w sprawie zakresu przyznanego świadczenia ub odmowy przyznania świadczenia uprawnionemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu SIGNAL IDUNA. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je złożyła jest informowana niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 9. Ponadto Ubezpieczający ub Ubezpieczony, w innych sprawach niż opisane powyżej, może zgłaszać do SIGNAL IDUNA skargi i zażaenia. Skargi i zażaenia są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je złożyła jest informowana niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. O zakwaifikowaniu otrzymanego pisma jako odwołania bądź skargi ub zażaenia decyduje treść otrzymanego pisma. 10. Jeżei Ubezpieczony nie wskazał osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek jego śmierci ub gdy wszyscy wskazani zmari przed śmiercią Ubezpieczonego ub utracii prawo do świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje według koejności pierwszeństwa: małżonkowi Ubezpieczonego w całości, dzieciom Ubezpieczonego w równych częściach, rodzicom Ubezpieczonego w równych częściach, innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego. Rozdział V Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia 15. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego Ubezpieczający ma prawo rozwiązać Umowę Ubezpieczenia w każdym czasie za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca ubezpieczenia. 16. Inne przypadki rozwiązania Umowy Ubezpieczenia 1. W razie śmierci Ubezpieczającego ub Ubezpieczonego Umowa Ubezpieczenia rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym z chwią śmierci. 2. W razie śmierci Ubezpieczającego, Ubezpieczony jest uprawniony zażądać na piśmie w ciągu jednego miesiąca od dnia śmierci Ubezpieczającego kontynuacji umowy na niezmienionych warunkach, wchodząc w prawa i obowiązki Ubezpieczającego. W przypadku śmierci jednego z Ubezpieczonych takie samo prawo przysługuje Ubezpieczającemu. 3. W przypadku ostatecznej decyzji dotyczącej upadłości Ubezpieczającego, Umowa Ubezpieczenia niezwłocznie uega rozwiązaniu. W takim przypadku postanowienia pkt 2. stosuje się odpowiednio. 4. W zakresie ubezpieczenia świadczeń medycznych w razie ujawnienia okoiczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia ubezpieczonego zdarzenia, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwii, w której zaszła ta okoiczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę Ubezpieczeniową w tym zakresie ze skutkiem natychmiastowym. Zakład Ubezpieczeń nie może jednak wypowiedzieć Umowy Ubezpieczenia, jeżei ujawnione okoiczności nie miałyby jakiegokowiek wpływu na decyzję Zakładu Ubezpieczeń o zawarciu Umowy Ubezpieczenia na pierwotnie ustaonych warunkach. Rozdział VI Postanowienia końcowe 17. Obowiązki informacyjne i postępowanie w sprawach roszczeń 1. Jakikowiek dokument dotyczący Umowy Ubezpieczenia jest ważny tyko pod warunkiem sporządzenia go w formie pisemnej. Komunikaty werbane nie będą brane pod uwagę przez którąkowiek ze stron, z wyjątkiem przewidzianego w Umowie Ubezpieczenia wykorzystania Ca Center. 2. Dane kontaktowe stron (Zakładu Ubezpieczeń, Ubezpieczającego i Ubezpieczonego) da prowadzenia korespondencji są podane w formuarzu wniosku ub innych dokumentach, za pomocą których strony informują o zmianie adresów. Jakiekowiek zmiany danych kontaktowych stron powinny być podane do wiadomości drugiej strony maksymanie w ciągu 7 dni. W przypadku uchybienia powyższemu, strona wypełni obowiązek informacyjny jeżei dokument zostanie przez nią wysłany do drugiej strony na ostatni znany adres strony, która zmieniła adres. 3. Ubezpieczający i Zakład Ubezpieczeń będą starać się rozwiązać poubownie wszekie spory dotyczące zawarcia, wykonania i interpretacji Umowy Ubezpieczenia. Jeżei nie dojdzie do poubownego rozwiązania w rozsądnym czasie, sprawa zostanie poddana rozstrzygnięciu właściwego sądu. 4. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć abo według przepisów o właściwości ogónej abo przed sądem właściwym da miejsca zamieszkania ub siedziby Ubezpieczającego ub Ubezpieczonego. 18. Status pośrednika Pośrednik nie jest uprawniony do wydawania oświadczeń w imieniu Zakładu Ubezpieczeń, ani do odbierania w jego imieniu oświadczeń od Ubezpieczającego, ani Ubezpieczonego, w tym przyszłej osoby ubezpieczonej, w szczegóności nie jest uprawniony do obiecywania ujęcia okreśonych świadczeń medycznych w zakres ochrony ubezpieczeniowej, ani do pobierania składek ubezpieczeniowych z umów ubezpieczenia, chyba że z pełnomocnictwa udzieonego pośrednikowi wynika inaczej. 4 Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A.

5 19. Zmiany umowy ubezpieczenia 1. O nowych postanowieniach Umowy Ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany poinformować Ubezpieczającego na piśmie ze wskazaniem różnic wobec stanu poprzedniego oraz pouczeniem oraz o prawie wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia na zasadach opisanych poniżej. 2. Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa powyżej z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w 14 pkt 1. Jeżei Ubezpieczający nie dokona wypowiedzenia w tym terminie nowe warunki Umowy Ubezpieczenia będą wiązać Ubezpieczającego od początku miesiąca ubezpieczenia następującego po miesiącu, w którym upłynął 14 dniowy termin, o którym mowa powyżej. 20. Wyłączenia od treści Ogónych Warunków Ubezpieczenia 1. Strony mogą wprowadzić do Umowy Ubezpieczenia dodatkowe postanowienia w formie Szczegónych Warunków Ubezpieczenia uzupełniające ub odbiegające od niniejszych OWU. Postanowienia te, jeżei są odmienne od postanowień zawartych w niniejszych OWU, mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU. Jeżei postanowienia te uzupełniają postanowienia OWU, w pozostałym zakresie postanowienia OWU mają pełne zastosowanie. 2. W sprawach nieureguowanych w Umowie Ubezpieczenia mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa poskiego, w szczegóności przepisy Kodeksu Cywinego. 21. Wyłączenie cesji Roszczenia z tytułu świadczeń ubezpieczeniowych wynikających z niniejszej Umowy Ubezpieczenia nie mogą być przedmiotem cesji w rozumieniu przepisów art. 509 i następnych Kodeksu Cywinego, ani zastawu w rozumieniu art. 327 i następnych Kodeksu Cywinego. 22. Wejście w życie niniejszych Ogónych Warunków Ubezpieczenia Niniejsze Ogóne Warunki Ubezpieczenia zostały przyjęte na mocy uchwały Zarządu Nr 18/Z/2009 z dnia 27 maja 2009 r. oraz zmienione Aneksem przyjętym uchwałą Zarządu ww. Ubezpieczyciea Nr 23/Z/2009 z dnia 29 maja 2009 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 czerwca 2009 r. Prezes Zarządu A. H. Pustenik Wiceprezes Zarządu Jürgen Reimann Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. 5

6 Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. Mój Pakiet I-III Opieka zdrowotna w eczeniu ambuatoryjnym i szpitanym Rozdział I Zasady ogóne 1. Zasady wstępne 1. Niniejsze Warunki Mojego Pakietu I-III uzupełniają Ogóne Warunki Ubezpieczenia. Wszekie zasady odpowiedzianości SIGNAL IDUNA okreśone w ogónych warunkach ubezpieczenia, w tym ograniczenia odpowiedzianości mają zastosowanie do ubezpieczenia udzieonego na warunkach Mojego Pakietu I-III nawet wówczas, gdy niniejsze warunki Mojego Pakietu I-III ustanawiają własne zasady odpowiedzianości, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. 2. Postanowienia niniejszych Warunków Mojego Pakietu I-III, o ie są odmienne, mają pierwszeństwo przed Ogónymi Warunkami Ubezpieczenia. 3. Minimany wiek Ubezpieczonego to 15 at w dacie początku ubezpieczenia. 4. Maksymany wiek Ubezpieczonego to 60 at w dacie początku ubezpieczenia. 5. Świadczenia medyczne objęte Moim Pakietem I-III wymienione są w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych. Kataog Świadczeń Gwarantowanych objętych Moim Pakietem I-III jest dostępny również na stronie internetowej a także poprzez Ca Center. Jakiekowiek inne kataogi świadczeń opubikowane bądź doręczone przez SIGNAL IDUNA nie mogą stanowić podstawy roszczeń Ubezpieczonego w ramach Mojego Pakietu I-III. 6. SIGNAL IDUNA nie pokrywa kosztów transportu Ubezpieczonego do Pacówki Medycznej SIGNAL IDUNA ub Pacówki Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Rozdział II Ochrona ubezpieczeniowa 2. Leczenie ambuatoryjne 1. SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną dokładnie taki zakres eczenia ambuatoryjnego, jaki jest wymieniony w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych w ramach okreśonego na Poisie Ubezpieczeniowej zakresu ubezpieczenia (pakietu), z ograniczeniami (jeśi mają zastosowanie) wyszczegónionymi da każdego świadczenia oddzienie. 2. Ubezpieczeniem są objęte usługi medyczne w Pacówkach Medycznych SIGNAL IDUNA, jak też w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA. 3. Ubezpieczenie zawierane jest na okres trzech at. 4. W pakiecie Mój Pakiet I ustaone zostają imity na następujące świadczenia medyczne (procedury ginekoogiczne): Wizyta u ekarza ginekooga - do dwóch wizyt w roku poisowym, Procedury diagnostyczne i zabiegi ginekoogiczne tj: USG, Cytoogia, mammografia, badania diagnostyczne - do dwóch w roku poisowym każda. Szczegóły okreśone zostały w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych. 3. Leczenie szpitane SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną dokładnie taki zakres eczenia szpitanego, jaki jest wymieniony w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych w ramach okreśonego na Poisie ubezpieczeniowej zakresu ubezpieczenia (pakietu), z ograniczeniami (jeśi mają zastosowanie) wyszczegónionymi da każdego świadczenia oddzienie. Rozdział III Roszczenia 4. Roszczenia w przypadku Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA 1. Usługi medyczne w przypadku Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA będą opłacane przez SIGNAL IDUNA bezpośrednio dostawcy usług. 2. W przypadku korzystania z Pacówek Medycznych, o których mowa w punkcie (1) SIGNAL IDUNA zapewni pełne wsparcie za pośrednictwem Ca Center. 5. Roszczenia w przypadku Pacówek Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA (dotyczy tyko eczenia ambuatoryjnego) 1. Świadczenia medyczne w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA są opłacane przez Ubezpieczonego, a następnie SIGNAL IDUNA decyduje czy możiwa jest ich refundacja w oparciu o umowę ubezpieczenia. 2. Świadczenia medyczne w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA będą refundowane do wysokości okreśonej w Cenniku Świadczeń Medycznych.. 3. Osoba ubezpieczona zwraca się o refundację kosztów, o których mowa w punkcie (1) na FORMULARZU REFUNDACJI dostępnym na stronie internetowej ub dostarczonym osobie ubezpieczonej przez SIGNAL IDUNA. 4. SIGNAL IDUNA wymaga złożenia w FORMULARZU REFUNDACJI oświadczenia o zakresie i przyczynie eczenia przez Pacówkę Medyczną spoza Sieci SIGNAL IDUNA, która zapewniła Ubezpieczonemu eczenie ambuatoryjne, za które Ubezpieczony żąda zwrotu kosztów. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia, ustaenie odpowiedzianości SIGNAL IDUNA odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej, jednakże w każdym przypadku SIGNAL IDUNA zachowuje prawa okreśone w par. 13 ust. 6 Ogónych Warunków Ubezpieczenia. 5. Składając wniosek o zwrot płatności Ubezpieczony jest zobowiązany złożyć SIGNAL IDUNA oryginał faktury ub rachunku za eczenie, którego dotyczy refundacja. Niezłożenie oryginału faktury ub rachunku przez Ubezpieczonego uzasadnia odmowę zwrotu płatności przez SIGNAL IDUNA. 6. Jeżei wszystkie niezbędne warunki, zwłaszcza wymienione w punktach (3) - (5), są spełnione, SIGNAL IDUNA dokona refundacji poniesionych kosztów. 7. SIGNAL IDUNA nie jest zobowiązane do wspierania kienta pomocą Ca Center w przypadku korzystania z Pacówek Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA. 6. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Zakres ubezpieczenia okreśony niniejszymi SWU i Kataogiem Świadczeń Gwarantowanych rozszerza się o zakres okreśony w Ogónych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Assistance Medyczny. Rozdział IV Pozostałe postanowienia Niniejsze Szczegóne Warunki Mojego Pakietu I-III zostały zatwierdzone przez Zarząd SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. uchwałą nr 16/Z/2012 z dnia 14 marca 2012 r. i mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 kwietnia 2012 r. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jan Myszkowski Jürgen Reimann 6 Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A.

7 Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. PAKIET RODZINNY I-III Opieka zdrowotna w eczeniu ambuatoryjnym i szpitanym Rozdział I Okreśenia i definicje Rodzina: na potrzeby niniejszego ubezpieczenia Rodzinę stanowią osoby pomiędzy którymi istnieje wyłącznie reacja Rodzic jego Dziecko. Rodzinę stanowi przynajmniej jeden rodzic i jedno jego Dziecko. Rodzic: na potrzeby niniejszego ubezpieczenia Rodzicem jest osoba powyżej 18 roku życia, która jest rodzicem bioogicznym dziecka i któremu przysługuje władza rodzicieska nad dzieckiem, opiekun prawny dziecka ub przysposabiający dziecka. Dziecko: na potrzeby niniejszego ubezpieczenia Dzieckiem jest osoba, która jest dzieckiem Rodzica i której maksymany wiek w dacie zawarcia Umowy Ubezpieczenia wynosi 15 at tzn. icząc od dnia urodzenia do dnia ukończenia 15 roku życia. Nagłe zachorowanie: Zachorowanie, które ujawniło się nage i zagraża życiu ub zdrowiu Ubezpieczonego i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Rozdział II Zasady ogóne 1. Zasady wstępne 1. Niniejsze Warunki Pakietu Rodzinnego uzupełniają ogóne warunki ubezpieczenia. Wszekie zasady odpowiedzianości SIGNAL IDUNA okreśone w ogónych warunkach ubezpieczenia, w tym ograniczenia odpowiedzianości mają zastosowanie do ubezpieczenia udzieonego na warunkach Pakietu Rodzinnego I-III nawet wówczas, gdy niniejsze warunki Pakietu Rodzinnego I-III ustanawiają własne zasady odpowiedzianości, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. 2. Postanowienia niniejszych Warunków Pakietu Rodzinnego I-III, o ie są odmienne, mają pierwszeństwo przed Ogónymi Warunkami Ubezpieczenia. 3. Minimany wiek Ubezpieczonego to 1 rok w dacie początku ubezpieczenia. 4. Maksymany wiek Ubezpieczonego to 55 at w dacie początku ubezpieczenia. 5. Umowa Ubezpieczenia może być zawarta jedynie wtedy, gdy przynajmniej jeden Rodzic i jedno Dziecko są ubezpieczonymi i mają miejsce zamieszkania w Rzeczypospoitej Poskiej. 6. Maksymana iczba ubezpieczonych Rodziców to dwie osoby. 7. W uzupełnieniu punktu 3 niniejszego paragrafu istnieje możiwość włączenia do ubezpieczenia nowonarodzonego dziecka. Ochrona rozpoczyna się z pierwszym dniem cyku roziczeniowego przypadającego bezpośrednio po dniu narodzin, pod warunkiem, że co najmniej jeden rodzic jest ubezpieczony przez Ubezpieczyciea przez co najmniej sześć miesięcy, icząc wstecz od daty urodzenia noworodka, i że Ubezpieczający właściwie (pisemnie, w ciągu jednego miesiąca od dnia urodzenia noworodka) wnioskował o Ochronę Ubezpieczeniową. W takim przypadku nie zostanie przeprowadzona ocena medyczna noworodka 8. Ochrona Ubezpieczeniowa noworodka nie może być zawarta na Zakres Ubezpieczenia szerszy od Zakresu Ubezpieczenia ubezpieczonego Rodzica (Rodziców). 9. Pisemny wniosek Ubezpieczającego musi zostać złożony w terminie 1 miesiąca od jego urodzenia. W przypadku kiedy zgłoszenie nie zostanie dokonane w miesięcznym terminie możiwość włączenia dziecka nastąpi w koejna rocznicę poisy. 10. Ubezpieczenie Pakiet Rodzinny I-III zawierane jest na okres trzech at. 11. Lista usług medycznych objętych Pakietem Rodzinnym jest okreśona w umowie ubezpieczenia i dostępna również na stronie internetowej a także poprzez Ca Center. Jakiekowiek inne kataogi świadczeń opubikowane bądź doręczone przez SIGNAL IDUNA nie mogą stanowić podstawy roszczeń Ubezpieczonego w ramach Pakietu Rodzinnego. 12. SIGNAL IDUNA nie pokrywa kosztów transportu Ubezpieczonego do Pacówki Medycznej SIGNAL IDUNA ub Pacówki Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Rozdział III Ochrona Ubezpieczeniowa 2. Leczenie ambuatoryjne 1. SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną dokładnie taki zakres eczenia ambuatoryjnego, jaki jest wymieniony w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych i w zakresie (pakiecie) okreśonym na Poisie ubezpieczeniowej, z ograniczeniami (jeśi mają zastosowanie) wyszczegónionymi da każdego świadczenia medycznego oddzienie. 2. Ubezpieczeniem objęte jest eczenie ambuatoryjne w Pacówkach Medycznych SIGNAL IDUNA, jak też w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA. 3. W pakiecie Pakiet Rodzinny I ustaone zostają imity na następujące świadczenia medyczne (procedury ginekoogiczne): Wizyta u ekarza ginekooga - do dwóch wizyt w roku poisowym, Procedury diagnostyczne i zabiegi ginekoogiczne tj: USG, Cytoogia, mammografia, badania diagnostyczne - do dwóch w roku poisowym każda. Szczegóły okreśone zostały w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych. 3. Leczenie szpitane 1. SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną dokładnie taki zakres eczenia szpitanego, jaki jest wymieniony w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych i w zakresie (pakiecie) okreśonym na Poisie ubezpieczeniowej, z ograniczeniami (jeśi mają zastosowanie) wyszczegónionymi da każdego świadczenia medycznego oddzienie. 2. Da Dzieci Pakiet Rodzinny zapewnia dodatkowo, oprócz eczenia szpitanego wymienionego w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych, każde inne eczenie szpitane bez komfortowych warunków pobytu w szpitau z następującymi wyjątkami: nie jest objęte ubezpieczeniem eczenie szpitane, które jest zaecane ub niezbędne po nagłym zachorowaniu; nie jest objęte ubezpieczeniem eczenie szpitane w ciągu 14 dni od zgłoszenia zamiaru skorzystania z niego do SIGNAL IDUNA, nawet, jeżei eczenie to jest niezbędne z medycznego punktu widzenia, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej; nie jest objęte ubezpieczeniem eczenie szpitane związane z eczeniem nowotworów;. nie jest objęte ubezpieczeniem eczenie szpitane związane z transpantacją. Żadne eczenie szpitane da Dzieci nie obejmuje komfortowych warunków pobytu w szpitau. 3. W przypadku pobytu Dziecka w szpitau, także w szpitau będącym Pacówką Medyczną spoza Sieci SIGNAL IDUNA, jednak z powodu eczenia szpitanego objętego Kataogiem Świadczeń Gwarantowanych ub niniejszymi Warunkami, Pakiet Rodzinny II oraz Pakiet Rodzinny III zapewniają świadczenie w postaci dziennego zasiłku szpitanego w okresie od 6 do 14 dnia iczonego od dnia zgłoszenia do SIGNAL IDUNA zamiaru skorzystania z eczenia szpitanego, nie później jednak niż do przejęcia reaizacji świadczenia szpitanego przez SIGNAL IDUNA i pod warunkiem pobytu Dziecka w tym okresie w szpitau. Wysokość dziennego zasiłku szpitanego wynosi 100 zł. 4. Da Dzieci Pakiet Rodzinny I-III zapewnia dodatkowo usługę assistance związaną z eczeniem w szpitau (także w szpitau będącym Pacówką Medyczną spoza Sieci SIGNAL IDUNA) nowotworów oraz transpantacją. Usługa assistance obejmuje dzienne świadczenie w wysokości 100 zł od 5 do 65 dnia pobytu w szpitau, za każdą pełną dobę pobytu w szpitau, nie dłużej jednak niż za 60 dni w okresie ubezpieczenia, jak też opiekę pieęgniarską oraz psychooga po zakończeniu eczenia szpitanego i powrocie Dziecka do domu. Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. 7

8 Maksymana iczba wizyt pieęgniarskich w okresie ubezpieczenia wynosi 10. Maksymana iczba wizyt psychooga w okresie ubezpieczenia wynosi Jeżei w chwii wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony korzysta z eczenia szpitanego na podstawie umowy ubezpieczenia i jest w trakcie jego wykonania, eczenie szpitane będzie kontynuowane na zasadach okreśonych w umowie ubezpieczenia, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni. 5. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Zakres ubezpieczenia okreśony niniejszymi SWU i Kataogiem Świadczeń Gwarantowanych rozszerza się o zakres okreśony w Ogónych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Assistance Medyczny. Rozdział IV Roszczenia 6. Roszczenia w przypadku Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA 1. Świadczenia medyczne w przypadku Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA będą opłacane przez SIGNAL IDUNA bezpośrednio dostawcy usług. 2. W przypadku korzystania z Pacówek Medycznych, o których mowa w punkcie (1) SIGNAL IDUNA zapewni pełne wsparcie za pośrednictwem Ca Center. Roszczenia w przypadku Pacówek Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA (dotyczy tyko eczenia ambuatoryjnego) Osoba ubezpieczona zwraca się o refundację kosztów, o których mowa w punkcie (1) na FORMULARZU REFUNDACJI dostępnym na stronie internetowej ub dostarczonym osobie ubezpieczonej przez SIGNAL IDUNA. 4. SIGNAL IDUNA wymaga złożenia w FORMULARZU REFUNDACJI oświadczenia o zakresie i przyczynie eczenia przez Pacówkę Medyczną spoza Sieci SIGNAL IDUNA, która zapewniła Ubezpieczonemu eczenie ambuatoryjne, za które Ubezpieczony żąda zwrotu kosztów. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia, ustaenie odpowiedzianości SIGNAL IDUNA odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej, jednakże w każdym przypadku SIGNAL IDUNA zachowuje prawa okreśone w par. 13 ust. 6 ogónych warunków ubezpieczenia. 5. Składając wniosek o zwrot płatności Ubezpieczony jest zobowiązany złożyć SIGNAL IDUNA oryginału faktury ub rachunku za eczenie, którego dotyczy refundacja. Niezłożenie oryginału faktury ub rachunku przez Ubezpieczonego uzasadnia odmowę zwrotu płatności przez SIGNAL IDUNA. 6. Jeżei wszystkie niezbędne warunki, zwłaszcza wymienione w punktach (3) - (5), są spełnione, SIGNAL IDUNA dokona refundacji poniesionych kosztów. 7. SIGNAL IDUNA nie jest zobowiązane do wspierania kienta pomocą Ca Center w przypadku korzystania z Pacówek Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Rozdział V Pozostałe postanowienia Niniejsze Szczegóne Warunki Pakietu Rodzinnego I-III został zatwierdzony przez Zarząd SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. uchwałą nr 16/Z/2012 z dnia 14 marca 2012 r. i mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 kwietnia 2012 r. 1. Świadczenia medyczne w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA są opłacane przez osobę ubezpieczoną, a następnie SIGNAL IDUNA decyduje czy możiwa jest ich refundacja w oparciu o umowę ubezpieczenia. 2. Świadczenia medyczne w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA będą refundowane jedynie w granicach, które zostały opisane w Cenniku Świadczeń Medycznych. Prezes Zarządu Jan Myszkowski Wiceprezes Zarządu Jürgen Reimann 8 Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA SIR 0029/??.12 Postanowienia wstępne Na podstawie niniejszych Ogónych Warunków Ubezpieczenia (daej w skrócie OWU ) SIGNAL IDUNA Życie Poska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA SIR 0029/04.11 Postanowienia wstępne Na podstawie niniejszych Ogónych Warunków Ubezpieczenia (daej w skrócie OWU ) SIGNAL IDUNA Życie Poska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY Rozdział 1 Postanowienia ogóle Niniejsze Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medycyna pracy, zwane dalej SWU,

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć. Całkowita podstawa wymiaru emerytury. Badania młodzieży

Słowniczek pojęć. Całkowita podstawa wymiaru emerytury. Badania młodzieży Słowniczek pojęć Badania młodzieży Młodzież między 15 a 18 rokiem życia podegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu roniczemu może co najmniej raz do roku skorzystać ze specjanych badań. Badaniami tymi objęci

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 4. OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA AZD-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W zaufaniu do oświadczeń złożonych we Wniosku oraz w zamian za zapłatę składki określonej w pozycji 7 Ubezpieczyciel udziela

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY TER-OWU-0310 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN KARTA INFORMACYJNA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie Pakiety Nationale-Nederlanden.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Zdrowotne Alwis Premium Dokumenty dla Klienta

Ubezpieczenie Zdrowotne Alwis Premium Dokumenty dla Klienta Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ubezpieczenie Zdrowotne Alwis Premium Dokumenty dla Klienta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA SKOROWIDZ DOTYCZY: najważniejszych informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 01/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE uprawniony do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w sytuacjach wskazanych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Marcin Orlicki, LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Marcin Orlicki, LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dr hab. Marcin Orlicki, LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu W klasycznym ubezpieczeniu na cudzy rachunek ochrona ubezpieczeniowa jest dobrodziejstwem udzielanym ubezpieczonemu przez ubezpieczającego.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Zdrowotne Alwis Basic Dokumenty dla Klienta

Ubezpieczenie Zdrowotne Alwis Basic Dokumenty dla Klienta Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ubezpieczenie Zdrowotne Alwis Basic Dokumenty dla Klienta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA SKOROWIDZ DOTYCZY: najważniejszych informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Dokumenty dla Klienta Medical Gold

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Dokumenty dla Klienta Medical Gold Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Dokumenty dla Klienta Medical Gold 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA SKOROWIDZ DOTYCZY:

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

3. W umowie zawartej na cudzy rachunek postanowienia dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

3. W umowie zawartej na cudzy rachunek postanowienia dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA dla klientów indywidualnych Spis treści 1. Definicje ogólne... 2 2. Definicje szczegółowe świadczeń... 3 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 4. Ograniczenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI Z JEDNORAZOWĄ SKŁADKĄ UBEZPIECZENIOWĄ EVENTUS CLASSIC KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA SPIS TREŚCI: Rozdział I. Zasady i definicje 1 Rozdział II. Przepisy Ogólne 2 1. Przedmiot Umowy Ubezpieczenia 2 2. Przedmiot i zakres ochrony w ramach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie ze zwrotem

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Spis treści Rozdział I. Zasady i definicje 1 Rozdział II. Przepisy Ogólne 2 1.Przedmiot Umowy Ubezpieczenia 2 2. Przedmiot i zakres ochrony w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Spis treści Rozdział I. Zasady i definicje 1 Rozdział II. Przepisy Ogólne 2 1.Przedmiot Umowy Ubezpieczenia 2 2. Przedmiot i zakres ochrony w ramach

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo