Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA"

Transkrypt

1 Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA SIR 0029/04.12 Postanowienia wstępne Na podstawie niniejszych Ogónych Warunków Ubezpieczenia (daej w skrócie OWU ) SIGNAL IDUNA Życie Poska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (daej w skrócie SIGNAL IDUNA ub Zakład Ubezpieczeń ) zawiera umowy ubezpieczenia z Ubezpieczającymi. Rozdział I Definicje Ca Center - usługa teefoniczna Zakładu Ubezpieczeń funkcjonująca na zasadach opisanych w OWU. Choroba - stan zdrowia Ubezpieczonego, który zgodnie z wiedzą medyczną wymaga diagnostyki ub eczenia. Diagnostyka - rozpoznawanie choroby przez wykwaifikowany persone medyczny na podstawie badań (aboratoryjnych, obrazowych i innych) zgodnych z aktuaną wiedzą medyczną. Eksperyment eczniczy - wprowadzenie przez ekarza nowych ub tyko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, eczniczych ub profiaktycznych w ceu osiągnięcia bezpośredniej korzyści da zdrowia osoby eczonej. Może on być przeprowadzony, jeżei dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne ub jeżei ich skuteczność nie jest wystarczająca. Karta Ubezpieczenia - dokument identyfikacji okreśający numer Ubezpieczonego i potwierdzający jego prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na zasadach opisanych w OWU. Kataog Świadczeń Gwarantowanych - ista świadczeń medycznych, które są udostępnione Ubezpieczonemu w zakresie udzieanej mu ochrony ubezpieczeniowej. Konsutacja - zobacz: Diagnostyka. Leczenie ambuatoryjne - świadczenia medyczne wykonane przez ekarza ub na jego poecenie w Pacówce Medycznej SIGNAL IDUNA ub - jeżei Szczegóne Warunki Ubezpieczenia tak stanowią - w Pacówce Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA, zgodnie z aktuaną wiedzą medyczną bez przyjęcia do szpitaa. Leczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia - eczenie choroby ub urazu uzasadnione z medycznego punktu widzenia, zgodnie z obiektywnymi wynikami badań medycznych i wiedzą naukową aktuaną w czasie przeprowadzania eczenia. Leczenie szpitane - świadczenia medyczne uzyskiwane w czasie pobytu w szpitau będącym Pacówką Medyczną SIGNAL IDUNA, wykonane przez ekarza ub na jego poecenie. Lista Dostawców Usług Medycznych - ista Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA. Lista dostępna w dniu zawarcia umowy jest załącznikiem do umowy ubezpieczenia. Lista może się zmieniać i jest udostępniana w Ca Center oraz na stronie internetowej Nieszczęśiwy wypadek - zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, niezaeżne od woi Ubezpieczonego, które bezpośrednio ub pośrednio powoduje uraz ciała Ubezpieczonego. Ocena Ryzyka - procedura ustaona i stosowana przez SIGNAL IDUNA przy obejmowaniu ochroną ubezpieczeniową danej osoby, uwzgędniająca w szczegóności płeć, wiek, zawód i stan zdrowia, mająca na ceu ustaenie możiwości udzieenia ochrony ubezpieczeniowej, wysokości składki ubezpieczeniowej i zakresu ubezpieczenia. Oprócz informacji udzieonych przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w formuarzu wniosku, Zakład Ubezpieczeń może żądać zarówno od nich, jak też od ekarzy ub Pacówek Medycznych, dodatkowych informacji i dokumentów w ceu Oceny Ryzyka. Początek ubezpieczenia - okreśona w poisie ubezpieczeniowej data, od której zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa, z zastrzeżeniem daszych postanowień OWU. Początek eczenia - skorzystanie po raz pierwszy z pomocy medycznej w wyniku choroby ub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego. Pacówka Medyczna SIGNAL IDUNA - działający zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa poskiego; mający siedzibę i działający na terytorium Rzeczypospoitej Poskiej zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania okreśone w jego statucie, grupowa praktyka ekarska, grupowa praktyka pieęgniarek ub położnych, osoba wykonującą zawód medyczny w ramach indywiduanej praktyki ub indywiduanej specjaistycznej praktyki, ub osoba fizyczna; która uzyskała wymagane prawem uprawnienia do udzieania świadczeń zdrowotnych i udziea ich w ramach wykonywanej działaności gospodarczej, z którym(ą) SIGNAL IDUNA podpisała umowę na świadczenie usług medycznych Ubezpieczonym. Pacówka Medyczna spoza Sieci SIGNAL IDUNA - działający zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa poskiego; mający siedzibę i działający na terytorium Rzeczypospoitej Poskiej zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania okreśone w jego statucie, grupowa praktyka ekarska, grupowa praktyka pieęgniarek ub położnych, osoba wykonującą zawód medyczny w ramach indywiduanej praktyki ub indywiduanej specjaistycznej praktyki ub osoba fizyczna; która uzyskała wymagane prawem uprawnienia do udzieania świadczeń zdrowotnych i udziea ich w ramach wykonywanej działaności gospodarczej nie będąca Pacówką Medyczną SIGNAL IDUNA. Poisa ubezpieczeniowa - dokument wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń, który potwierdza zawarcie Umowy Ubezpieczenia i jej warunki. Pośrednik - osoba fizyczna ub osoba prawna, będąca agentem ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Profiaktyka zdrowotna - działania mające na ceu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i eczenie przeprowadzane przez ekarza działającego w ramach Pacówki Medycznej SIGNAL IDUNA ub jeżei umowa ubezpieczenia tak stanowi w ramach Pacówki Medycznej poza Siecią SIGNAL IDUNA. Składka ubezpieczeniowa - kwota naeżna Zakładowi Ubezpieczeń od Ubezpieczającego z tytułu Umowy Ubezpieczenia. Świadczenia medyczne - wymienione w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych diagnostyka ub eczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia ub profiaktyka, przeprowadzane przez ekarza działającego w ramach Pacówki Medycznej SIGNAL IDUNA ub jeżei Umowa Ubezpieczenia tak stanowi w ramach Pacówki Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Ubezpieczający - osoba fizyczna ub osoba prawna, która zawiera Umowę Ubezpieczenia z Zakładem Ubezpieczeń i jest zobowiązana do zapłaty składek. W przypadku osób fizycznych Ubezpieczający może być jednocześnie osobą ubezpieczoną. Ubezpieczone zdarzenia - niezbędne z medycznego punktu widzenia eczenie ambuatoryjne ub eczenie szpitane stosowane w rezutacie choroby ub nieszczęśiwego wypadku Ubezpieczonego, jak też w przypadku ciąży i porodu. Ubezpieczony - osoba fizyczna, na której rachunek została zawarta Umowa Ubezpieczenia. Umowa Ubezpieczenia - wszystkie dokumenty reguujące reację pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń, Ubezpieczającym i Ubezpieczonym, a także prawa i obowiązki każdego z nich. Na Umowę Ubezpieczenia składają się: formuarz wniosku, poisa ubezpieczeniowa, Ogóne Warunki Ubezpieczenia, Szczegóne Warunki Ubezpieczenia, Kataog Świadczeń Gwarantowanych, Lista Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA, Karta Ubezpieczenia i - gdy mają zastosowanie - inne szczegóne postanowienia uzgodnione między stronami Umowy Ubezpieczenia. Wiek Ubezpieczonego - definiowany jest, jako różnica pomiędzy datą początku ubezpieczenia a datą urodzenia. Wizyta domowa - porada ekarska w zakresie specjaności ekarza rodzinnego, chorób wewnętrznych, pediatry - przebiegająca w domu Ubezpieczonego po wcześniejszym zgłoszeniu konieczności wykonania takiej usługi konsutantowi Ca Center ub porada poza Siecią Medyczną SIGNAL IDUNA przeprowadzona w sytuacji, gdy Ubezpieczony ze wzgędu na stan zdrowia nie jest w stanie przybyć do Pacówki Medycznej wymienionej na iście Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA ub Pacówki Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Porada ekarska z zakresu wizyty domowej organizowana jest przez Ca Center w granicach administracyjnych miasta, gdzie zokaizowana jest Pacówka Medyczna SIGNAL IDUNA udzieająca wizyt domowych. Zakres ubezpieczenia - świadczenia medyczne, które są udostępnione Ubezpieczonemu w ramach Kataogu Świadczeń Gwarantowanych. Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. 1

2 Rozdział II Postanowienia Ogóne 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego oraz udostępnienie Ubezpieczonemu świadczeń medycznych w zakresie okreśonym w Umowie Ubezpieczenia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa W razie śmierci Ubezpieczonego w czasie udzieanej mu ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń wypłaci świadczenie w wysokości 1000 zł. W przypadku udostępniania Ubezpieczonemu świadczeń medycznych, Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany w razie zajścia ubezpieczonego zdarzenia do zapłaty Pacówce Medycznej SIGNAL IDUNA za świadczenia medyczne wykonywane na rzecz Ubezpieczonego i objęte zakresem ubezpieczenia, zgodnie z warunkami Umowy Ubezpieczenia. Jeżei zakres ubezpieczenia obejmuje eczenie ambuatoryjne w Pacówce Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA, imit odpowiedzianości SIGNAL IDUNA w zakresie takiego eczenia jest odrębnie okreśony. W odróżnieniu od eczenia ambuatoryjnego w Pacówkach Medycznych SIGNAL IDUNA, Ubezpieczony jest zobowiązany do odbioru i zapłaty faktury bezpośrednio od Pacówki Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Po dokonaniu zapłaty Ubezpieczony może domagać się od Zakładu Ubezpieczeń refundacji poniesionych kosztów. W zakresie ubezpieczenia świadczeń medycznych Zakład Ubezpieczeń świadczy ochronę ubezpieczeniową tyko w przypadku eczenia niezbędnego z medycznego punktu widzenia i będącego skutkiem choroby ub nieszczęśiwego wypadku, w granicach okreśonych w Umowie Ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej wynika z Ogónych Warunków Ubezpieczenia, Kataogu Świadczeń Gwarantowanych, szczegónych kauzu i pisemnych uzgodnień zawartych między stronami. 3. Zasięg terytoriany Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona do świadczeń medycznych wykonywanych na terenie Rzeczpospoitej Poskiej, chyba że umówiono się inaczej. Rozdział III Postępowanie przed zawarciem umowy 4. Obowiązki Ubezpieczającego 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń dokonuje Oceny Ryzyka. W tym ceu Ubezpieczający wypełnia formuarz wniosku (zwany też formuarzem oferty). Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Zakładu Ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoiczności, o które ten zapytywał w formuarzu oferty abo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżei Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciea, obowiązek ten ciąży również na przedstawicieu i obejmuje ponadto okoiczności jemu znane. W razie zawarcia przez Zakład Ubezpieczeń Umowy Ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczegóne pytania, pominięte okoiczności uważa się za nieistotne. 2. Obowiązki opisane w punkcie 1. pozostają w mocy również w okresie pomiędzy wypełnieniem formuarza wniosku a doręczeniem Ubezpieczającemu poisy ubezpieczeniowej. W przypadku zmian danych ujętych w formuarzu wniosku, Ubezpieczający jest zobowiązany do pisemnego, niezwłocznego powiadomienia o zmianach Zakładu Ubezpieczeń. 3. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzianości za skutki okoiczności, które z naruszeniem powyższych zasad nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżei do naruszenia obowiązków doszło z winy umyśnej, w razie wątpiwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoiczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 4. Obowiązki Ubezpieczającego opisane w powyższych punktach spoczywają również na Ubezpieczonym, jeżei Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na jego rachunek. 5. SIGNAL IDUNA może uzaeżnić zawarcie Umowy Ubezpieczenia, ub objęcie danej osoby ochroną ubezpieczeniową oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej od uzyskania dodatkowych informacji ub poddania się przez Ubezpieczonego badaniom medycznym służącym indywiduanej Ocenie Ryzyka ubezpieczeniowego dokonywanej przez SIGNAL IDUNA, upoważnionego przez SIGNAL IDUNA przedstawiciea ub inny podmiot wyspecjaizowany w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Rozdział IV Postępowanie w czasie trwania umowy 5. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia 1. Umowa Ubezpieczenia jest zawarta w dacie otrzymania przez Ubezpieczającego Poisy Ubezpieczeniowej. 2. Jeżei w odpowiedzi na złożoną ofertę Zakład Ubezpieczeń doręcza Ubezpieczającemu poisę ubezpieczeniową zawierającą postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, Zakład Ubezpieczeń zwróci Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu poisy ubezpieczeniowej, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. 3. Jeżei Zakład Ubezpieczeń nie wypełni obowiązku informacyjnego okreśonego w punkcie 2., umowa będzie miała treść okreśoną postanowieniami formuarza wniosku oraz Ogónymi Warunkami Ubezpieczenia doręczonymi Ubezpieczającemu przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia. 4. Różnicę między treścią Umowy Ubezpieczenia a Ogónymi Warunkami Ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku Zakład Ubezpieczeń nie może powoływać się na różnicę niekorzystną da Ubezpieczającego. Przepisu nie stosuje się do Umów Ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. 5. Jeżei Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwania Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Zakład Ubezpieczeń udzieał ochrony ubezpieczeniowej. 6. Początek ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się w dacie początku ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w dacie otrzymania poisy ubezpieczeniowej i nie wcześniej niż po opłaceniu składki ubezpieczeniowej ub pierwszej raty składki. Jeżei w trakcie trwania umowy zajdą zmiany, dodatkowa ochrona będzie zastosowana od daty ustaonej w aneksie do Umowy Ubezpieczenia. 2. Za koszty świadczeń medycznych wynikłych z ubezpieczonych zdarzeń powstałych przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzianości. 7. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzianości Zakładu Ubezpieczeń 1. Zakład Ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżei śmierć miała miejsce bezpośrednio ub pośrednio wskutek: czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy ub terroru, zamieszkach, powstaniach ub przewrotach wojskowych, wojny, stanu wyjątkowego, działań wojennych ub stanu wojennego; do działań wojennych zaicza się również działania w ramach wojskowych misji pokojowych (w tym tzw. kontyngentów ) oraz w ramach sił stabiizacyjnych i innych działań jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospoitej Poskiej, udziału Ubezpieczonego w przestępstwie ub usiłowaniu jego popełnienia, samobójstwa. 2. Z odpowiedzianości SIGNAL IDUNA wyłączone jest eczenie szpitane przeprowadzone w okresie 4 miesięcy od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. 3. Ograniczenia, o którym mowa w pkt 2. nie stosuje się w przypadku zawarcia bezpośrednio po umowie, w której obowiązywało ograniczenie odpowiedzianości, koejnej Umowy Ubezpieczenia obejmującej eczenie szpitane, które poprzednio wchodziło w zakres ochrony ubezpieczeniowej udzieanej danemu Ubezpieczonemu. 4. Ograniczenie odpowiedzianości nie obowiązuje w przypadku eczenia szpitanego urazów powstałych w wyniku nieszczęśiwego wypadku, który wystąpił po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej. 5. Przez okres pierwszych 12 miesięcy iczonych od pierwszego dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z zakresu ubezpieczenia wyłączone jest eczenie szpitane związane z prowadzeniem ciąży i porodem. Powyższy okres 12 miesięcy zachowuje ciągłość mimo zawarcia nowej Umowy Ubezpieczenia. 6. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzianości za wykonanie świadczeń medycznych, jeżei są one bezpośrednim ub pośrednim skutkiem ub wynikły wskutek: zdarzeń takich jak wojna ub działania o charakterze wojennym, służba wojskowa, w tym wojskowe misje pokojowe poza terytorium Rzeczypospoitej Poskiej; 2 Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A.

3 ataków terrorystycznych, zamieszek, rozruchów ub wyjątkowych sytuacji; promieniowania nukearnego, syntezy jądrowej, rozszczepienia jądrowego i przyspieszenia cząstek; trzęsień ziemi, powodzi i innych katastrof naturanych; działań zamierzonych (umyśnych) Ubezpieczonego; otrzymania świadczeń medycznych w efekcie nieuczciwych działań Ubezpieczającego ub Ubezpieczonego, w tym zamierzonego wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń; popełnienia, próby popełnienia ub udziału Ubezpieczonego w popełnieniu przestępstwa; konsumpcji akohou, narkotyków, innych substancji toksycznych; detoksykacji; eczenia eksperymentanego; poddania się badaniom medycznym, chemicznym ub naukowym związanym ze zdrowiem, nie zmierzających do eczenia, diagnostyki ub profiaktyki ubezpieczonych zdarzeń, nawet jeżei jest to udział niezadekarowany; samoeczenia, niekonsutowanego przyjmowania ekarstw; zażycia środków, które nie są niezbędne z medycznego punktu widzenia; zabiegów ub eczenia dokonanego na Ubezpieczonym przez osoby nieuprawnione; próby samobójstwa; istniejących w momencie podpisania umowy ubezpieczenia protez, w tym ich wymianę i konsekwencji choroby wywołanej nimi; zabiegów chirurgii pastycznej; eczenia bezpłodności; zmiany płci; gruźicy, HIV, AIDS, chorób oraz zaburzeń psychicznych w tym ich skutków, doegiwości psychoogicznych, chyba że umówiono się inaczej; chorób, następstw nieszczęśiwych wypadków, objawów chorobowych i doegiwości, które wystąpiły, ub przyczyny ich wystąpienia były znane Ubezpieczającemu ub Ubezpieczonemu przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia, a nie zostały zgłoszone SIGNAL IDUNA we wniosku medycznym, w chwii jej zawierania. 8. Koniec ochrony ubezpieczeniowej 1. Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na okres jednego roku, chyba że umówiono się inaczej. 2. Z chwią rozwiązania Umowy Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa w zakresie śmierci Ubezpieczonego wygasa. Jeżei Umowa Ubezpieczenia uegnie rozwiązaniu, obowiązek Zakładu Ubezpieczeń pokrywania świadczeń medycznych wygasa z dniem rozwiązania Umowy Ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej. 3. Postanowienia punktu 2. stosuje się również w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń proponuje Ubezpieczającemu kontynuację Umowy Ubezpieczenia na zmienionych warunkach. 9. Obiczenie składek ubezpieczeniowych Składka ubezpieczeniowa jest obiczana po Ocenie Ryzyka, a jej wysokość zaeży w szczegóności od: zakresu ubezpieczenia, 10. wieku i płci Ubezpieczonego, częstotiwości płatności składek, stanu zdrowia Ubezpieczonego w chwii zawierania Umowy Ubezpieczenia. Zapłata składek ubezpieczeniowych 1. Obowiązek zapłaty składki spoczywa na Ubezpieczającym. 2. Składka ubezpieczeniowa jest składką roczną i jest obiczana od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa jest płatna w miesięcznych ratach, o ie nie umówiono się inaczej. 3. Jeżei składka jest płatna w ratach, daty wymaganości koejnych rat składki są okreśone w poisie ubezpieczeniowej. 4. Płatność składki ubezpieczeniowej jest dokonywana przeewem bankowym na konto Zakładu Ubezpieczeń wskazane w poisie ubezpieczeniowej. 5. Umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego, jeżei składka ub jej rata nie została zapłacona w terminie okreśonym w Umowie Ubezpieczenia ub Ogónych Warunkach Ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym 7-dniowym terminie od otrzymania wezwania; w wezwaniu powinny być podane do wiadomości Ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego nie zwania go od obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Zakład Ubezpieczeń udzieał ochrony ubezpieczeniowej. 6. Jeżei Ubezpieczający nie zapłaci koejnej raty składki Umowa Ubezpieczenia uegnie rozwiązaniu ósmego dnia po wezwaniu opisanym w punkcie 5. i z tym samym dniem wygaśnie obowiązek zapłaty za świadczenia medyczne. 11. Karta Ubezpieczenia 1. Da każdego Ubezpieczonego Zakład Ubezpieczeń wystawia Kartę Ubezpieczenia, która jest przesyłana Ubezpieczającemu. 2. Karta Ubezpieczenia zawiera w szczegóności imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny Ubezpieczonego i numer teefonu Ca Center. 3. Przed rozpoczęciem eczenia Ubezpieczony powinien okazać Pacówce Medycznej SIGNAL IDUNA Kartę Ubezpieczenia wraz z dokumentem tożsamości. 4. Jeżei Ubezpieczony zgubił Kartę Ubezpieczenia, Ubezpieczający ub Ubezpieczony powinien niezwłocznie po dowiedzeniu się o tym fakcie powiadomić o nim Zakład Ubezpieczeń. W takim wypadku Karta Ubezpieczenia straci ważność, nawet jeśi później będzie znaeziona. Zakład Ubezpieczeń wyda nową Kartę Ubezpieczonemu. 5. Wraz z rozwiązaniem Umowy Ubezpieczenia (ub jej części) Karta Ubezpieczenia traci swą ważność i jej użycie jest niedozwoone. 12. Ca Center 1. SIGNAL IDUNA zapewnia Ubezpieczonym usługę Ca Center. 2. Za pośrednictwem Ca Center można uzyskać informacje dotyczące Umowy Ubezpieczenia, isty Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA, umówić świadczenia ambuatoryjne, bądź zgłosić roszczenie w zakresie eczenia szpitanego ub eczenia ambuatoryjnego w zakresie wizyty domowej. Ca Center zapewnia także usługi informacyjne w zakresie badań profiaktycznych w okreśonym wieku i da okreśonej płci, a także informacje przed podróżą panowaną przez Ubezpieczonego w zakresie wymaganych ub zaecanych szczepień oraz informacje o opiece medycznej u ceu podróży. 3. Ca Center nie udziea jakichkowiek konsutacji ub porad medycznych. 4. Leczenie szpitane w pacówkach medycznych SIGNAL IDUNA może być zgłaszane i akceptowane za pomocą Ca Center w ceu ułatwienia dokonania sprawdzenia przez Zakład Ubezpieczeń zasadności pokrycia świadczeń medycznych, z zastrzeżeniem daszych postanowień OWU. 5. Ca Center jest dostępne da Ubezpieczonych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 13. Wystąpienie ubezpieczonego zdarzenia, udzieanie świadczeń 1. Ubezpieczeni mogą uzyskać świadczenia medyczne w Pacówkach Medycznych SIGNAL IDUNA mających siedzibę i działających na terenie Rzeczypospoitej Poskiej, a jeżei tak się umówiono także w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA. 2. Ustaenie opłaty za świadczenia medyczne jest dokonywane bezpośrednio pomiędzy Pacówką Medyczną SIGNAL IDUNA i Zakładem Ubezpieczeń. W razie wykonania świadczeń medycznych nieobjętych zakresem ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzianości za koszty świadczeń. 3. Lista Dostawców Usług Medycznych może się zmienić w dowonym czasie podczas trwania Umowy Ubezpieczenia. Ubezpieczony może zasięgnąć informacji o dostępnych Pacówkach Medycznych SIGNAL IDUNA w dowonym czasie za pomocą Ca Center. Aktuana ista będzie opubikowana w Internecie na stronie 4. Leczenie szpitane wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Zakład Ubezpieczeń i konieczność jego przeprowadzenia musi być zgłoszona przez Ubezpieczającego ub Ubezpieczonego Zakładowi Ubezpieczeń. Jeżei Ubezpieczający ub Ubezpieczony nie dopełnią tego obowiązku, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzianości za eczenie szpitane. W przypadku nagłej konieczności eczenia szpitanego zgłoszenie może być dokonane przez Ubezpieczającego, członka Rodziny, pełnomocnika ub przez Pacówkę Medyczną SIGNAL IDUNA nawet po rozpoczęciu eczenia szpitanego. 5. W przypadku eczenia ambuatoryjnego Ubezpieczający ani Ubezpieczony nie muszą tego uzgadniać z Zakładem Ubezpieczeń z wyjątkiem porad medycznych udzieanych w warunkach wizyty domowej. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzianości za koszty wizyt domowych, jeżei zamiar umówienia wizyty domowej nie został zgłoszony przez Ubezpieczonego do Ca Center. 6. Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani do dostarczenia na żądanie Zakładu Ubezpieczeń wszekich informacji niezbędnych do okreśenia ubezpieczonego zdarzenia ub obowiązku udzieenia przez Zakład Ubezpieczeń świadczenia. Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Ubezpieczony jest zobowiązany poddać się konsutacji przeprowadzonej przez ekarza wskazanego przez Zakład Ubezpieczeń, na koszt Zakładu Ubezpieczeń. Jeżei Ubezpieczający ub Ubezpieczony nie dopełnią tego obowiązku Zakład Ubezpieczeń nie jest zobowiązany do spełnienia świadczenia. Zakład Ubezpieczeń jest uprawniony do żądania od ekarzy i zakładów opieki zdrowotnej dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia Ubezpieczonego na zasadach okreśonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 7. Ubezpieczający ub Ubezpieczony otrzyma odpowiedź (akceptację ub odmowę) dotyczącą przyznania świadczeń szpitanych w ciągu dwóch dni roboczych od żądania zgłoszonego SIGNAL IDUNA z zastrzeżeniem postanowień następnych. Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. 3

4 Jeżei będą konieczne dokumenty ub medyczna konsutacja Ubezpieczonego, w ciągu tych dwóch dni Zakład Ubezpieczeń poinformuje o takiej konieczności. Po otrzymaniu żądanych dokumentów ub wyniku konsutacji, Zakład Ubezpieczeń zdecyduje co do przyznania ub odmowy przyznania świadczeń i zakomunikuje decyzję Ubezpieczającemu ub Ubezpieczonemu za pomocą Ca Center w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku odmowy przyznania świadczeń ub przyznania ich w innym zakresie niż okreśonym w żądaniu, SIGNAL IDUNA poinformuje o tym osobę występującą z roszczeniem na piśmie, wskazując na okoiczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą ub częściową odmowę świadczenia. Informacja będzie zawierać także pouczenie o możiwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 8. Zakład Ubezpieczeń gwarantuje Ubezpieczonemu, że świadczenia medyczne będą przeprowadzone w najszybszym możiwym terminie po ich zaaprobowaniu przez Zakład Ubezpieczeń. 9. Jeżei Ubezpieczony nie może stawić się na spotkanie w sprawie eczenia wyznaczone przez Zakład Ubezpieczeń, powinien o tym powiadomić Ca Center ub Pacówkę Medyczną SIGNAL IDUNA przynajmniej 12 godzin przed umówionym spotkaniem. Jeżei Ubezpieczony nie dopełni tego obowiązku a Zakład Ubezpieczeń poniósł już koszt umówionej wizyty przez jej zapłacenie dostawcy usług medycznych, Zakład Ubezpieczeń może domagać się zwrotu poniesionych kosztów od Ubezpieczonego. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń może też odpowiednio podwyższyć składkę przy zawieraniu Umowy Ubezpieczenia na koejny okres ubezpieczenia. Odpowiedzianość Ubezpieczającego za poniesienie powyższych kosztów nie będzie miała miejsca, jeżei Ubezpieczony nie stawi się na spotkanie z przyczyn od siebie niezaeżnych. 10. Ubezpieczony jest zobowiązany podjąć wszekie możiwe działania w ceu zmniejszenia iości i zakresu świadczeń medycznych, z których zmuszony jest korzystać; i powstrzymać się od wszekich działań, które są uznawane za przeszkodę w procesie eczenia. 11. SIGNAL IDUNA gwarantuje dostępność do ekarza pierwszego kontaktu w ciągu 24 godzin (czas ten może się wydłużyć do 48 godzin gdy termin wizyty przypada na niedzieę), natomiast do ekarza specjaisty w terminie do 5 dni roboczych. 14. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 1. Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, SIGNAL IDUNA Życie Poska w terminie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczającego ub osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia o przyjęciu zgłoszenia. 2. Ubezpieczycie wypłaca świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego po otrzymaniu wypełnionych zgodnie z wymogami Ubezpieczyciea następujących dokumentów: formuarza zgłoszenia roszczenia, kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, uwierzytenionej kopii karty zgonu Ubezpieczonego ub uwierzytenionej kopii zaświadczenia ekarskiego o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, oryginału skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego. 3. Jeżei śmierć Ubezpieczonego nastąpiła za granicą, karta zgonu powinna być uwierzyteniona przez poską pacówkę dypomatyczną. 4. Ubezpieczycie ma prawo żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających zasadność zgłoszonego roszczenia. 5. W przypadku odmowy przyznania świadczenia z tytułu śmierci ub przyznania świadczenia w innym zakresie niż okreśony w żądaniu, SIGNAL IDUNA poinformuje o tym osobę występującą z roszczeniem na piśmie, wskazując na okoiczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą ub częściową odmowę świadczenia. Informacja będzie zawierać także pouczenie o możiwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 6. Ubezpieczycie spełni świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o wypłatę świadczenia wraz ze wszystkimi żądanymi przez Ubezpieczyciea dokumentami, wypełnionymi zgodnie z jego wymogami. 7. Jeżei wyjaśnienie okoiczności niezbędnych do ustaenia odpowiedzianości ub wysokości świadczenia jest niemożiwe w terminie okreśonym w punkcie 16 Ubezpieczony zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie ze wskazaniem przyczyn niemożności spełnienia świadczenia w podanym terminie. Świadczenie zostanie spełnione w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoiczności. 8. Od merytorycznej decyzji SIGNAL IDUNA w sprawie zakresu przyznanego świadczenia ub odmowy przyznania świadczenia uprawnionemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu SIGNAL IDUNA. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je złożyła jest informowana niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 9. Ponadto Ubezpieczający ub Ubezpieczony, w innych sprawach niż opisane powyżej, może zgłaszać do SIGNAL IDUNA skargi i zażaenia. Skargi i zażaenia są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je złożyła jest informowana niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. O zakwaifikowaniu otrzymanego pisma jako odwołania bądź skargi ub zażaenia decyduje treść otrzymanego pisma. 10. Jeżei Ubezpieczony nie wskazał osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek jego śmierci ub gdy wszyscy wskazani zmari przed śmiercią Ubezpieczonego ub utracii prawo do świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje według koejności pierwszeństwa: małżonkowi Ubezpieczonego w całości, dzieciom Ubezpieczonego w równych częściach, rodzicom Ubezpieczonego w równych częściach, innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego. Rozdział V Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia 15. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego Ubezpieczający ma prawo rozwiązać Umowę Ubezpieczenia w każdym czasie za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca ubezpieczenia. 16. Inne przypadki rozwiązania Umowy Ubezpieczenia 1. W razie śmierci Ubezpieczającego ub Ubezpieczonego Umowa Ubezpieczenia rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym z chwią śmierci. 2. W razie śmierci Ubezpieczającego, Ubezpieczony jest uprawniony zażądać na piśmie w ciągu jednego miesiąca od dnia śmierci Ubezpieczającego kontynuacji umowy na niezmienionych warunkach, wchodząc w prawa i obowiązki Ubezpieczającego. W przypadku śmierci jednego z Ubezpieczonych takie samo prawo przysługuje Ubezpieczającemu. 3. W przypadku ostatecznej decyzji dotyczącej upadłości Ubezpieczającego, Umowa Ubezpieczenia niezwłocznie uega rozwiązaniu. W takim przypadku postanowienia pkt 2. stosuje się odpowiednio. 4. W zakresie ubezpieczenia świadczeń medycznych w razie ujawnienia okoiczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia ubezpieczonego zdarzenia, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwii, w której zaszła ta okoiczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę Ubezpieczeniową w tym zakresie ze skutkiem natychmiastowym. Zakład Ubezpieczeń nie może jednak wypowiedzieć Umowy Ubezpieczenia, jeżei ujawnione okoiczności nie miałyby jakiegokowiek wpływu na decyzję Zakładu Ubezpieczeń o zawarciu Umowy Ubezpieczenia na pierwotnie ustaonych warunkach. Rozdział VI Postanowienia końcowe 17. Obowiązki informacyjne i postępowanie w sprawach roszczeń 1. Jakikowiek dokument dotyczący Umowy Ubezpieczenia jest ważny tyko pod warunkiem sporządzenia go w formie pisemnej. Komunikaty werbane nie będą brane pod uwagę przez którąkowiek ze stron, z wyjątkiem przewidzianego w Umowie Ubezpieczenia wykorzystania Ca Center. 2. Dane kontaktowe stron (Zakładu Ubezpieczeń, Ubezpieczającego i Ubezpieczonego) da prowadzenia korespondencji są podane w formuarzu wniosku ub innych dokumentach, za pomocą których strony informują o zmianie adresów. Jakiekowiek zmiany danych kontaktowych stron powinny być podane do wiadomości drugiej strony maksymanie w ciągu 7 dni. W przypadku uchybienia powyższemu, strona wypełni obowiązek informacyjny jeżei dokument zostanie przez nią wysłany do drugiej strony na ostatni znany adres strony, która zmieniła adres. 3. Ubezpieczający i Zakład Ubezpieczeń będą starać się rozwiązać poubownie wszekie spory dotyczące zawarcia, wykonania i interpretacji Umowy Ubezpieczenia. Jeżei nie dojdzie do poubownego rozwiązania w rozsądnym czasie, sprawa zostanie poddana rozstrzygnięciu właściwego sądu. 4. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć abo według przepisów o właściwości ogónej abo przed sądem właściwym da miejsca zamieszkania ub siedziby Ubezpieczającego ub Ubezpieczonego. 18. Status pośrednika Pośrednik nie jest uprawniony do wydawania oświadczeń w imieniu Zakładu Ubezpieczeń, ani do odbierania w jego imieniu oświadczeń od Ubezpieczającego, ani Ubezpieczonego, w tym przyszłej osoby ubezpieczonej, w szczegóności nie jest uprawniony do obiecywania ujęcia okreśonych świadczeń medycznych w zakres ochrony ubezpieczeniowej, ani do pobierania składek ubezpieczeniowych z umów ubezpieczenia, chyba że z pełnomocnictwa udzieonego pośrednikowi wynika inaczej. 4 Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A.

5 19. Zmiany umowy ubezpieczenia 1. O nowych postanowieniach Umowy Ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany poinformować Ubezpieczającego na piśmie ze wskazaniem różnic wobec stanu poprzedniego oraz pouczeniem oraz o prawie wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia na zasadach opisanych poniżej. 2. Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa powyżej z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w 14 pkt 1. Jeżei Ubezpieczający nie dokona wypowiedzenia w tym terminie nowe warunki Umowy Ubezpieczenia będą wiązać Ubezpieczającego od początku miesiąca ubezpieczenia następującego po miesiącu, w którym upłynął 14 dniowy termin, o którym mowa powyżej. 20. Wyłączenia od treści Ogónych Warunków Ubezpieczenia 1. Strony mogą wprowadzić do Umowy Ubezpieczenia dodatkowe postanowienia w formie Szczegónych Warunków Ubezpieczenia uzupełniające ub odbiegające od niniejszych OWU. Postanowienia te, jeżei są odmienne od postanowień zawartych w niniejszych OWU, mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU. Jeżei postanowienia te uzupełniają postanowienia OWU, w pozostałym zakresie postanowienia OWU mają pełne zastosowanie. 2. W sprawach nieureguowanych w Umowie Ubezpieczenia mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa poskiego, w szczegóności przepisy Kodeksu Cywinego. 21. Wyłączenie cesji Roszczenia z tytułu świadczeń ubezpieczeniowych wynikających z niniejszej Umowy Ubezpieczenia nie mogą być przedmiotem cesji w rozumieniu przepisów art. 509 i następnych Kodeksu Cywinego, ani zastawu w rozumieniu art. 327 i następnych Kodeksu Cywinego. 22. Wejście w życie niniejszych Ogónych Warunków Ubezpieczenia Niniejsze Ogóne Warunki Ubezpieczenia zostały przyjęte na mocy uchwały Zarządu Nr 18/Z/2009 z dnia 27 maja 2009 r. oraz zmienione Aneksem przyjętym uchwałą Zarządu ww. Ubezpieczyciea Nr 23/Z/2009 z dnia 29 maja 2009 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 czerwca 2009 r. Prezes Zarządu A. H. Pustenik Wiceprezes Zarządu Jürgen Reimann Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. 5

6 Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. Mój Pakiet I-III Opieka zdrowotna w eczeniu ambuatoryjnym i szpitanym Rozdział I Zasady ogóne 1. Zasady wstępne 1. Niniejsze Warunki Mojego Pakietu I-III uzupełniają Ogóne Warunki Ubezpieczenia. Wszekie zasady odpowiedzianości SIGNAL IDUNA okreśone w ogónych warunkach ubezpieczenia, w tym ograniczenia odpowiedzianości mają zastosowanie do ubezpieczenia udzieonego na warunkach Mojego Pakietu I-III nawet wówczas, gdy niniejsze warunki Mojego Pakietu I-III ustanawiają własne zasady odpowiedzianości, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. 2. Postanowienia niniejszych Warunków Mojego Pakietu I-III, o ie są odmienne, mają pierwszeństwo przed Ogónymi Warunkami Ubezpieczenia. 3. Minimany wiek Ubezpieczonego to 15 at w dacie początku ubezpieczenia. 4. Maksymany wiek Ubezpieczonego to 60 at w dacie początku ubezpieczenia. 5. Świadczenia medyczne objęte Moim Pakietem I-III wymienione są w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych. Kataog Świadczeń Gwarantowanych objętych Moim Pakietem I-III jest dostępny również na stronie internetowej a także poprzez Ca Center. Jakiekowiek inne kataogi świadczeń opubikowane bądź doręczone przez SIGNAL IDUNA nie mogą stanowić podstawy roszczeń Ubezpieczonego w ramach Mojego Pakietu I-III. 6. SIGNAL IDUNA nie pokrywa kosztów transportu Ubezpieczonego do Pacówki Medycznej SIGNAL IDUNA ub Pacówki Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Rozdział II Ochrona ubezpieczeniowa 2. Leczenie ambuatoryjne 1. SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną dokładnie taki zakres eczenia ambuatoryjnego, jaki jest wymieniony w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych w ramach okreśonego na Poisie Ubezpieczeniowej zakresu ubezpieczenia (pakietu), z ograniczeniami (jeśi mają zastosowanie) wyszczegónionymi da każdego świadczenia oddzienie. 2. Ubezpieczeniem są objęte usługi medyczne w Pacówkach Medycznych SIGNAL IDUNA, jak też w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA. 3. Ubezpieczenie zawierane jest na okres trzech at. 4. W pakiecie Mój Pakiet I ustaone zostają imity na następujące świadczenia medyczne (procedury ginekoogiczne): Wizyta u ekarza ginekooga - do dwóch wizyt w roku poisowym, Procedury diagnostyczne i zabiegi ginekoogiczne tj: USG, Cytoogia, mammografia, badania diagnostyczne - do dwóch w roku poisowym każda. Szczegóły okreśone zostały w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych. 3. Leczenie szpitane SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną dokładnie taki zakres eczenia szpitanego, jaki jest wymieniony w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych w ramach okreśonego na Poisie ubezpieczeniowej zakresu ubezpieczenia (pakietu), z ograniczeniami (jeśi mają zastosowanie) wyszczegónionymi da każdego świadczenia oddzienie. Rozdział III Roszczenia 4. Roszczenia w przypadku Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA 1. Usługi medyczne w przypadku Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA będą opłacane przez SIGNAL IDUNA bezpośrednio dostawcy usług. 2. W przypadku korzystania z Pacówek Medycznych, o których mowa w punkcie (1) SIGNAL IDUNA zapewni pełne wsparcie za pośrednictwem Ca Center. 5. Roszczenia w przypadku Pacówek Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA (dotyczy tyko eczenia ambuatoryjnego) 1. Świadczenia medyczne w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA są opłacane przez Ubezpieczonego, a następnie SIGNAL IDUNA decyduje czy możiwa jest ich refundacja w oparciu o umowę ubezpieczenia. 2. Świadczenia medyczne w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA będą refundowane do wysokości okreśonej w Cenniku Świadczeń Medycznych.. 3. Osoba ubezpieczona zwraca się o refundację kosztów, o których mowa w punkcie (1) na FORMULARZU REFUNDACJI dostępnym na stronie internetowej ub dostarczonym osobie ubezpieczonej przez SIGNAL IDUNA. 4. SIGNAL IDUNA wymaga złożenia w FORMULARZU REFUNDACJI oświadczenia o zakresie i przyczynie eczenia przez Pacówkę Medyczną spoza Sieci SIGNAL IDUNA, która zapewniła Ubezpieczonemu eczenie ambuatoryjne, za które Ubezpieczony żąda zwrotu kosztów. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia, ustaenie odpowiedzianości SIGNAL IDUNA odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej, jednakże w każdym przypadku SIGNAL IDUNA zachowuje prawa okreśone w par. 13 ust. 6 Ogónych Warunków Ubezpieczenia. 5. Składając wniosek o zwrot płatności Ubezpieczony jest zobowiązany złożyć SIGNAL IDUNA oryginał faktury ub rachunku za eczenie, którego dotyczy refundacja. Niezłożenie oryginału faktury ub rachunku przez Ubezpieczonego uzasadnia odmowę zwrotu płatności przez SIGNAL IDUNA. 6. Jeżei wszystkie niezbędne warunki, zwłaszcza wymienione w punktach (3) - (5), są spełnione, SIGNAL IDUNA dokona refundacji poniesionych kosztów. 7. SIGNAL IDUNA nie jest zobowiązane do wspierania kienta pomocą Ca Center w przypadku korzystania z Pacówek Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA. 6. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Zakres ubezpieczenia okreśony niniejszymi SWU i Kataogiem Świadczeń Gwarantowanych rozszerza się o zakres okreśony w Ogónych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Assistance Medyczny. Rozdział IV Pozostałe postanowienia Niniejsze Szczegóne Warunki Mojego Pakietu I-III zostały zatwierdzone przez Zarząd SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. uchwałą nr 16/Z/2012 z dnia 14 marca 2012 r. i mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 kwietnia 2012 r. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jan Myszkowski Jürgen Reimann 6 Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A.

7 Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. PAKIET RODZINNY I-III Opieka zdrowotna w eczeniu ambuatoryjnym i szpitanym Rozdział I Okreśenia i definicje Rodzina: na potrzeby niniejszego ubezpieczenia Rodzinę stanowią osoby pomiędzy którymi istnieje wyłącznie reacja Rodzic jego Dziecko. Rodzinę stanowi przynajmniej jeden rodzic i jedno jego Dziecko. Rodzic: na potrzeby niniejszego ubezpieczenia Rodzicem jest osoba powyżej 18 roku życia, która jest rodzicem bioogicznym dziecka i któremu przysługuje władza rodzicieska nad dzieckiem, opiekun prawny dziecka ub przysposabiający dziecka. Dziecko: na potrzeby niniejszego ubezpieczenia Dzieckiem jest osoba, która jest dzieckiem Rodzica i której maksymany wiek w dacie zawarcia Umowy Ubezpieczenia wynosi 15 at tzn. icząc od dnia urodzenia do dnia ukończenia 15 roku życia. Nagłe zachorowanie: Zachorowanie, które ujawniło się nage i zagraża życiu ub zdrowiu Ubezpieczonego i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Rozdział II Zasady ogóne 1. Zasady wstępne 1. Niniejsze Warunki Pakietu Rodzinnego uzupełniają ogóne warunki ubezpieczenia. Wszekie zasady odpowiedzianości SIGNAL IDUNA okreśone w ogónych warunkach ubezpieczenia, w tym ograniczenia odpowiedzianości mają zastosowanie do ubezpieczenia udzieonego na warunkach Pakietu Rodzinnego I-III nawet wówczas, gdy niniejsze warunki Pakietu Rodzinnego I-III ustanawiają własne zasady odpowiedzianości, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. 2. Postanowienia niniejszych Warunków Pakietu Rodzinnego I-III, o ie są odmienne, mają pierwszeństwo przed Ogónymi Warunkami Ubezpieczenia. 3. Minimany wiek Ubezpieczonego to 1 rok w dacie początku ubezpieczenia. 4. Maksymany wiek Ubezpieczonego to 55 at w dacie początku ubezpieczenia. 5. Umowa Ubezpieczenia może być zawarta jedynie wtedy, gdy przynajmniej jeden Rodzic i jedno Dziecko są ubezpieczonymi i mają miejsce zamieszkania w Rzeczypospoitej Poskiej. 6. Maksymana iczba ubezpieczonych Rodziców to dwie osoby. 7. W uzupełnieniu punktu 3 niniejszego paragrafu istnieje możiwość włączenia do ubezpieczenia nowonarodzonego dziecka. Ochrona rozpoczyna się z pierwszym dniem cyku roziczeniowego przypadającego bezpośrednio po dniu narodzin, pod warunkiem, że co najmniej jeden rodzic jest ubezpieczony przez Ubezpieczyciea przez co najmniej sześć miesięcy, icząc wstecz od daty urodzenia noworodka, i że Ubezpieczający właściwie (pisemnie, w ciągu jednego miesiąca od dnia urodzenia noworodka) wnioskował o Ochronę Ubezpieczeniową. W takim przypadku nie zostanie przeprowadzona ocena medyczna noworodka 8. Ochrona Ubezpieczeniowa noworodka nie może być zawarta na Zakres Ubezpieczenia szerszy od Zakresu Ubezpieczenia ubezpieczonego Rodzica (Rodziców). 9. Pisemny wniosek Ubezpieczającego musi zostać złożony w terminie 1 miesiąca od jego urodzenia. W przypadku kiedy zgłoszenie nie zostanie dokonane w miesięcznym terminie możiwość włączenia dziecka nastąpi w koejna rocznicę poisy. 10. Ubezpieczenie Pakiet Rodzinny I-III zawierane jest na okres trzech at. 11. Lista usług medycznych objętych Pakietem Rodzinnym jest okreśona w umowie ubezpieczenia i dostępna również na stronie internetowej a także poprzez Ca Center. Jakiekowiek inne kataogi świadczeń opubikowane bądź doręczone przez SIGNAL IDUNA nie mogą stanowić podstawy roszczeń Ubezpieczonego w ramach Pakietu Rodzinnego. 12. SIGNAL IDUNA nie pokrywa kosztów transportu Ubezpieczonego do Pacówki Medycznej SIGNAL IDUNA ub Pacówki Medycznej spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Rozdział III Ochrona Ubezpieczeniowa 2. Leczenie ambuatoryjne 1. SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną dokładnie taki zakres eczenia ambuatoryjnego, jaki jest wymieniony w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych i w zakresie (pakiecie) okreśonym na Poisie ubezpieczeniowej, z ograniczeniami (jeśi mają zastosowanie) wyszczegónionymi da każdego świadczenia medycznego oddzienie. 2. Ubezpieczeniem objęte jest eczenie ambuatoryjne w Pacówkach Medycznych SIGNAL IDUNA, jak też w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA. 3. W pakiecie Pakiet Rodzinny I ustaone zostają imity na następujące świadczenia medyczne (procedury ginekoogiczne): Wizyta u ekarza ginekooga - do dwóch wizyt w roku poisowym, Procedury diagnostyczne i zabiegi ginekoogiczne tj: USG, Cytoogia, mammografia, badania diagnostyczne - do dwóch w roku poisowym każda. Szczegóły okreśone zostały w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych. 3. Leczenie szpitane 1. SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną dokładnie taki zakres eczenia szpitanego, jaki jest wymieniony w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych i w zakresie (pakiecie) okreśonym na Poisie ubezpieczeniowej, z ograniczeniami (jeśi mają zastosowanie) wyszczegónionymi da każdego świadczenia medycznego oddzienie. 2. Da Dzieci Pakiet Rodzinny zapewnia dodatkowo, oprócz eczenia szpitanego wymienionego w Kataogu Świadczeń Gwarantowanych, każde inne eczenie szpitane bez komfortowych warunków pobytu w szpitau z następującymi wyjątkami: nie jest objęte ubezpieczeniem eczenie szpitane, które jest zaecane ub niezbędne po nagłym zachorowaniu; nie jest objęte ubezpieczeniem eczenie szpitane w ciągu 14 dni od zgłoszenia zamiaru skorzystania z niego do SIGNAL IDUNA, nawet, jeżei eczenie to jest niezbędne z medycznego punktu widzenia, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej; nie jest objęte ubezpieczeniem eczenie szpitane związane z eczeniem nowotworów;. nie jest objęte ubezpieczeniem eczenie szpitane związane z transpantacją. Żadne eczenie szpitane da Dzieci nie obejmuje komfortowych warunków pobytu w szpitau. 3. W przypadku pobytu Dziecka w szpitau, także w szpitau będącym Pacówką Medyczną spoza Sieci SIGNAL IDUNA, jednak z powodu eczenia szpitanego objętego Kataogiem Świadczeń Gwarantowanych ub niniejszymi Warunkami, Pakiet Rodzinny II oraz Pakiet Rodzinny III zapewniają świadczenie w postaci dziennego zasiłku szpitanego w okresie od 6 do 14 dnia iczonego od dnia zgłoszenia do SIGNAL IDUNA zamiaru skorzystania z eczenia szpitanego, nie później jednak niż do przejęcia reaizacji świadczenia szpitanego przez SIGNAL IDUNA i pod warunkiem pobytu Dziecka w tym okresie w szpitau. Wysokość dziennego zasiłku szpitanego wynosi 100 zł. 4. Da Dzieci Pakiet Rodzinny I-III zapewnia dodatkowo usługę assistance związaną z eczeniem w szpitau (także w szpitau będącym Pacówką Medyczną spoza Sieci SIGNAL IDUNA) nowotworów oraz transpantacją. Usługa assistance obejmuje dzienne świadczenie w wysokości 100 zł od 5 do 65 dnia pobytu w szpitau, za każdą pełną dobę pobytu w szpitau, nie dłużej jednak niż za 60 dni w okresie ubezpieczenia, jak też opiekę pieęgniarską oraz psychooga po zakończeniu eczenia szpitanego i powrocie Dziecka do domu. Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. 7

8 Maksymana iczba wizyt pieęgniarskich w okresie ubezpieczenia wynosi 10. Maksymana iczba wizyt psychooga w okresie ubezpieczenia wynosi Jeżei w chwii wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony korzysta z eczenia szpitanego na podstawie umowy ubezpieczenia i jest w trakcie jego wykonania, eczenie szpitane będzie kontynuowane na zasadach okreśonych w umowie ubezpieczenia, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni. 5. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Zakres ubezpieczenia okreśony niniejszymi SWU i Kataogiem Świadczeń Gwarantowanych rozszerza się o zakres okreśony w Ogónych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Assistance Medyczny. Rozdział IV Roszczenia 6. Roszczenia w przypadku Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA 1. Świadczenia medyczne w przypadku Pacówek Medycznych SIGNAL IDUNA będą opłacane przez SIGNAL IDUNA bezpośrednio dostawcy usług. 2. W przypadku korzystania z Pacówek Medycznych, o których mowa w punkcie (1) SIGNAL IDUNA zapewni pełne wsparcie za pośrednictwem Ca Center. Roszczenia w przypadku Pacówek Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA (dotyczy tyko eczenia ambuatoryjnego) Osoba ubezpieczona zwraca się o refundację kosztów, o których mowa w punkcie (1) na FORMULARZU REFUNDACJI dostępnym na stronie internetowej ub dostarczonym osobie ubezpieczonej przez SIGNAL IDUNA. 4. SIGNAL IDUNA wymaga złożenia w FORMULARZU REFUNDACJI oświadczenia o zakresie i przyczynie eczenia przez Pacówkę Medyczną spoza Sieci SIGNAL IDUNA, która zapewniła Ubezpieczonemu eczenie ambuatoryjne, za które Ubezpieczony żąda zwrotu kosztów. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia, ustaenie odpowiedzianości SIGNAL IDUNA odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej, jednakże w każdym przypadku SIGNAL IDUNA zachowuje prawa okreśone w par. 13 ust. 6 ogónych warunków ubezpieczenia. 5. Składając wniosek o zwrot płatności Ubezpieczony jest zobowiązany złożyć SIGNAL IDUNA oryginału faktury ub rachunku za eczenie, którego dotyczy refundacja. Niezłożenie oryginału faktury ub rachunku przez Ubezpieczonego uzasadnia odmowę zwrotu płatności przez SIGNAL IDUNA. 6. Jeżei wszystkie niezbędne warunki, zwłaszcza wymienione w punktach (3) - (5), są spełnione, SIGNAL IDUNA dokona refundacji poniesionych kosztów. 7. SIGNAL IDUNA nie jest zobowiązane do wspierania kienta pomocą Ca Center w przypadku korzystania z Pacówek Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA. Rozdział V Pozostałe postanowienia Niniejsze Szczegóne Warunki Pakietu Rodzinnego I-III został zatwierdzony przez Zarząd SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A. uchwałą nr 16/Z/2012 z dnia 14 marca 2012 r. i mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 kwietnia 2012 r. 1. Świadczenia medyczne w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA są opłacane przez osobę ubezpieczoną, a następnie SIGNAL IDUNA decyduje czy możiwa jest ich refundacja w oparciu o umowę ubezpieczenia. 2. Świadczenia medyczne w Pacówkach Medycznych spoza Sieci SIGNAL IDUNA będą refundowane jedynie w granicach, które zostały opisane w Cenniku Świadczeń Medycznych. Prezes Zarządu Jan Myszkowski Wiceprezes Zarządu Jürgen Reimann 8 Ogóne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Szczegóne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Życie Poska TU S.A.

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/11 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DZIENNEGO ŚWIADCZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DZIENNEGO ŚWIADCZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DZIENNEGO ŚWIADCZENIA SZPITALNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPIS TREŚCI: DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NR 3/2014

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NR 3/2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (zwanych dalej OWU ), Medicover Försäkrings AB (publ.), działające przez Oddział w Polsce z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HESTIA PLUS KOD: HP 01/07 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma Ubezpieczenie grupowe Aviva Opiekun firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI Warunki Ogólne Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym OPIEKUN nr 2/2007..............3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU Europa S.A. Spis Treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo