Pytania i odpowiedzi do ubezpieczenia zdrowotnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i odpowiedzi do ubezpieczenia zdrowotnego"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi do ubezpieczenia zdrowotnego Recepta na Zdrowie Jaka firma ubezpieczeniowa zapewnia ochronę ubezpieczeniową? LMG Försäkrings AB S.A. z siedzibą w Sztokholmie (112 97), Primusgatan 20, Szwecja, zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw pod numerem , kapitał akcyjny: Euro opłacony w całości, działająca przez Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 21C Ważna informacja: Świadczenia medyczne realizowane są przez największą w Polsce sieć placówek medycznych Grupy Lux Med. i placówki współpracujące z Grupą Lux Med. Dzięki największej w Polsce sieci 74 placówek własnych Grupy LUX MED i 925 placówek partnerskich naszym Klientom zapewniamy jak najszybszy dostęp do konsultacji medycznych i diagnostyki realizowanych w całym kraju. Lista wskazana będzie na stronie Lista placówek może ulec zmianie. Kto może przystąpić do ubezpieczenia? Do ubezpieczenia może przystąpić Klient Banku będący posiadaczem konta; karty kredytowej; kredytu odnawialnego (np.kredyt Bezpieczny) oraz jego bliscy-mąż;żona; dziecko/ci; partner tzw. Współubezpieczeni (Partner życiowy, Współmałżonek i/lub Dziecko) wskazana przez ubezpieczonego głównego, w ramach typu todzinnego, na rachunek której zawarto umowę, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyła 18 lat i nie przekroczyła 64 lat a w przypadku dziecka nie przekroczyła 25 lat). Dziecko to dziecko własne ubezpieczonego lub dziecko przez niego przysposobione, które w 1

2 dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyło 31 dzień życia i nie ukończyło 18 roku życia, a w przypadku uczęszczania do szkoły [w rozumieniu art. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(dz.u ze zm.), oraz do szkoły wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U ze zm.)], nie ukończyło 25 lat W jakim wieku można przystąpić do ubezpieczenia? Do ubezpieczenia może przystąpić klient, który w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończył 18 lat, ale nie ukończył 64 roku życia Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej? Ubezpieczenie obejmuje realizację świadczeń medycznych w wybranym przez Klienta pakiecie, wskazanych poniżej oraz w warunkach ubezpieczenia: ZAKRES ŚWIADCZEŃ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW UBEZPIECZENIOWYCH SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań 24h Telefoniczna Informacja Medyczna Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED. Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej Konsultacje lekarza dyżurnego Konsultacje specjalistyczne dorośli Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne Badania diagnostyczne Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne Szczepienia przeciwko grypie sezonowej Rozszerzone konsultacje lekarza dyżurnego Kompleksowe konsultacje specjalistyczne dorośli Konsultacje specjalistyczne dzieci Kompleksowe konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne Kompleksowe badania diagnostyczne Bezpłatne środki kontrastowe do: RTG, TK, NMR i urografii Prowadzenie ciąży Skórne testy alergiczne Przegląd stomatologiczny Konsultacje psychologa, seksuologa i psychiatry Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne Szczepienia dodatkowe Konsultacje profesorskie Wizyty domowe Stomatologia (rabat 50%) Rehabilitacja narządu ruchu Indywidualny opiekun VIP 2

3 Jaki jest koszt ochrony ubezpieczeniowej? W zależności od wybranego przez klienta pakietu i typu ubezpieczenia koszt ubezpieczenia wynosi: Z jaką częstotliwością ponoszone są płatności za ochronę ubezpieczeniową? Płatności za ochronę ubezpieczeniową realizowane są z częstotliwością miesięczną. Ważna informacja: Niezapewnienie przez Klienta środków na Rachunku Produktu bankowego niezbędnych na pokrycie kosztów Ochrony ubezpieczeniowej równoznaczne jest z wystąpieniem Klienta z ubezpieczenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca za który została opłacona Składka. W jaki sposób pokrywane są koszty ochrony ubezpieczeniowej? Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywane są z rachunku konta lub karty kredytowej na podstawie dyspozycji zlecenia stałego złożonej przez Klienta przystępującego do ubezpieczenia. W jaki sposób można przystąpić do ubezpieczenia? Do ubezpieczenia można przystąpić w oddziałach banku oraz telefonicznie. Od kiedy można korzystać ze świadczeń medycznych? Od kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa? Jeżeli Deklaracja przystąpienia zostanie złożona Ubezpieczającemu do 10 dnia danego miesiąca i w ciągu 5 kolejnych dni roboczych zostanie dostarczony do Ubezpieczającego wypełniony i podpisany formularz Deklaracji zgody (Deklaracja zgody dotyczy tylko typu rodzinnego i partnerskiego ubezpieczenia) oraz zapewnione zostaną w ciągu 4 dni roboczych liczonych od 16. dnia miesiąca na rachunku Produktu bankowego środki wystarczające na pokrycie zwrotu kosztu Ochrony ubezpieczeniowej Klient (w przypadku wariantu 3

4 Indywidualnego, Rodzinnego i Partnerskiego); Współubezpieczony (w wariancie Rodzinnym i Partnerskim) zostanie objęty Ochroną ubezpieczeniową z pierwszym dniem następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli Deklaracja przystąpienia zostanie złożona Ubezpieczającemu po 10 dniu miesiąca kalendarzowego lub Deklaracja przystąpienia zostanie złożona Ubezpieczającemu do 10.dnia miesiąca, ale Deklaracja zgody (Deklaracja zgody dotyczy tylko typu rodzinnego i partnerskiego ubezpieczenia) nie zostanie dostarczona do 15.dnia miesiąca w którym została złożona Deklaracja przystąpienia lub środki na rachunku Produktu bankowego na pokrycie zwrotu kosztów Ochrony ubezpieczeniowej zostaną zapewnione od 16 dnia kolejnego miesiąca przez 4 kolejnych dni roboczych, Klient zostanie objęty Ochroną ubezpieczeniową z pierwszym dniem drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została złożona Deklaracja przystąpienia, Deklaracja zgody i zapewnione środki na rachunku Produktu bankowego na pokrycie kosztu Ochrony ubezpieczeniowej. Ważna informacja: Jednym z warunków korzystania ze świadczeń medycznych w pakiecie rodzinnym/partnerskim jest otrzymanie przez bank Deklaracji zgody przesłanej na adres wskazany w tej Deklaracji: Raiffeisen Bank Polska S.A. Zespół Obsługi Posprzedażowej Produktów Ubezpieczeniowych Departament Operacji Detalicznych ul. 17 Stycznia 45A Liczy się data wpływu Deklaracji zgody na ww. adres. 4

5 Czy i w jakim czasie można zrezygnować z ubezpieczenia? Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przystąpienia do ubezpieczenia składając w Banku oświadczenie w formie pisemnej lub telefonicznej. W takim przypadku klientowi zwracane są środki pobrane na zwrot kosztu ochrony ubezpieczeniowej. Po 30 dniach od przystąpienia do ubezpieczenia Klient może wystąpić z ubezpieczenia składając w Banku oświadczenie w formie pisemnej (na druku wystąpienia z ubezpieczenia) lub telefonicznie (przez call center banku). W takim przypadku środki pobrane z rachunku klienta nie są zwracane, a ochrona trwa do końca miesiąca, za który została opłacona składka. Rezygnacja / wystąpienie z ubezpieczenia przez Głównego Ubezpieczonego jest równoznaczna z rezygnacją wszystkich jego Współubezpieczonych. W przypadku wystąpienia z ubezpieczenia wyłącznie Współubezpieczonych (dotyczy Pakietu Typ Partnerski/Rodzinny, Główny Ubezpieczony pozostaje nadal objęty Ochroną ubezpieczeniową w Typie Indywidualnym Ważna informacja: Rezygnacja / wystąpienie z ubezpieczenia przez ubezpieczonego powoduje brak możliwości ponownego przystąpienia do ubezpieczenia w terminie wcześniejszym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia ostatniego okresu ochrony dla tegoż Ubezpieczonego. 5

6 Gdzie należy wysłać rezygnację/wystąpienie z ubezpieczenia? Wypełniony i podpisany oryginał formularza rezygnacji/wystąpienia należy wysłać na adres wskazany w formularzu: Raiffeisen Bank Polska S.A., Zespół Obsługi Posprzedażowej Produktów Ubezpieczeniowych, Departament Operacji Detalicznych, ul. 17 Stycznia 45A. Skan tego formularza należy przesłać na adres: Czy jest okres karencji pomiędzy rezygnacją/wystąpieniem a ponownym przystąpieniem do ubezpieczenia? Rezygnacja / wystąpienie z ubezpieczenia przez ubezpieczonego powoduje brak możliwości ponownego przystąpienia do ubezpieczenia w terminie wcześniejszym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia ostatniego okresu ochrony dla tegoż Ubezpieczonego. Czy w przypadku rezygnacji z konta/karty kredytowej/kredytu odnawialnego/zakończenia relacji z bankiem można indywidualnie kontynuować ubezpieczenie? W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Bank umowy ubezpieczenia z Ubezpieczycielem lub z dniem rozwiązania przez ubezpieczonego umowy o produkt bankowy ubezpieczyciel na wniosek ubezpieczonego przedstawi ubezpieczonemu ofertę zawarcia umowy na indywidualnie ustalonych warunkach. Gdzie można skorzystać ze świadczeń medycznych? Klient może skorzytać z ok placówek własnych Lux-Med. oraz placówek współpracujących z Lux-Med. Lista placówek wskazana jest na stronie w zakładce Ubezpieczenia. Lista wskazana jest również na stronie Lux-Med.: Lista placówek może ulec zmianie. W przypadku zmiany Placówki medycznej, Ubezpieczyciel jest obowiązany do zapewnienia dostępności Świadczeń ambulatoryjnych w odległości do 30 km od dotychczasowej Placówki medycznej. Czy można przystąpić do kilku pakietów medycznych? Każdy Klient Banku, bez względu na liczbę posiadanych produktów bankowych, może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w ramach jednego produktu bankowego. Czy można zmienić pakiet medyczny? W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczony może dokonać zmiany pakietu i typu ubezpieczenia, o ile zmiana taka oznacza zwiększenie dotychczasowego zakresu ubezpieczenia. Zmiana zakresu ubezpieczenia na niższy jest możliwa w rocznicę przystąpienia ubezpieczonego do ubezpieczenia. Co należy zrobić aby skorzystać ze świadczeń medycznych? 6

7 Aby skorzystać ze świadczeń medycznych objętych zakresem ubezpieczenia należy ubezpieczony powinien: a) skontaktować się z infolinią Operatora lub Placówką medyczną - osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem innych kanałów udostępnionych przez Operatora; b) uzgodnić termin i miejsce wykonania świadczenia; c) okazać w placówce medycznej dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego ze zdjęciem i kartą ubezpieczonego; d) zastosować się do regulaminów, poleceń i wskazówek otrzymanych od pracownika placówki medycznej, obowiązujących w danej placówce medycznej; e) udzielić placówce medycznej wszelkich informacji dotyczących podstawy udzielenia świadczenia ambulatoryjnego (tj. Choroba, Nieszczęśliwy wypadek). W jakiej formie potwierdzane jest przystąpienie do ubezpieczenia? Przystąpienie do ubezpieczenia potwierdzane jest poprzez wysłanie przez Ubezpieczyciela ubezpieczonemu Karty Ubezpieczenia (plastikowa karta z imieniem i nazwiskiem ubezpieczonego) w ciągu 30 dni od daty objęcia Ochroną ubezpieczeniową. Czy do skorzystania ze świadczeń medycznych potrzebna jest Karta Ubezpieczonego? Do skorzystania ze świadczeń medycznych nie jest niezbędna Karta Ubezpieczonego. Wystarczy okazać w placówce medycznej dokument tożsamości np. dowód osobisty, który pozwoli zidentyfikować klienta i jego uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych oraz powiedzieć, że korzystania się z oferty ubezpieczenia zdrowotnego w Raiffeisen Polbank. Gdyby w placówce partnerskiej współpracującej z Lux Med były problemy z identyfikacją można poprosić pracownika placówki, aby zadzwonił na infolinię Lux Med. w celu weryfikacji uprawnień klienta. 7

8 Czy osoby poniżej 18 roku życia mogą skorzystać ze świadczeń medycznych? Jeżeli świadczenia ambulatoryjne udzielane są osobom poniżej 18 roku życia, placówka medyczna może żądać przed udzieleniem świadczenia przedstawiania dokumentów wskazanych w standardach obsługi pacjenta małoletniego stosowanych przez taką placówkę. Czy świadczenia medyczne realizowane są w placówkach medycznych gotówkowo czy bezgotówkowo? Świadczenia ambulatoryjne objęte zakresem ubezpieczenia realizowane są na rzecz ubezpieczonego bezgotówkowo w ramach opłaconej przez Bank składki za ubezpieczonego, z wyłączeniem świadczeń dla których wariant ubezpieczenia przewiduje udział własny bądź rabat. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje o ubezpieczeniu i pobrać formularze? Dodatkowe informacje o ubezpieczeniu, lista placówek medycznych oraz druki do pobrania dostępne są na stronie Jaki jest numer infolinii Lux Med? Infolinia Lux-Med dostępna pod numerem (22) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 lub Czy lekarz przyjmujący w ramach Opieki Medycznej LUX MED może wystawiać skierowania do szpitala publicznego? Skierowanie do szpitala (ze wskazaniem medycznym) może wystawić każdy lekarz przyjmujący w ramach pakietu. O szczegółowym trybie i warunkach przyjęć decyduje szpital. Jaka jest w praktyce różnica między lekarzem rodzinnym, a internistą? Lekarz medycyny rodzinnej łączy w sobie m.in. kompetencje pediatry i internisty. Czy pacjent podczas wizyty u specjalisty otrzyma zwolnienie lekarskie? Pacjent otrzyma zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA) wyłącznie ze wskazań medycznych. Czy podczas wizyty u specjalisty lekarz może skierować do sanatorium? Skierowanie do szpitala uzdrowiskowego w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia może wystawić tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego NFZ. 8

9 Do jakich placówek Klient musi zostać umówiony, aby otrzymać przypomnienie SMS o umówionej wizycie. Do placówek własnych Grupy LUX MED. Pacjent podczas wizyty u specjalisty chce umówić się już na następną, czy musi umawiać się przez infolinie rejestracyjną czy może już bezpośrednio w gabinecie/recepcji ustalić termin następnej wizyty? Pacjent może umówić się na wizytę w recepcji placówki. Czy dzieci mogą same umawiać się na wizyty lekarskie? Nie mogą. Czy niepełnoletnie dziecko może samo udać się na wizytę lekarską? Jeśli tak to jaki dokument musi okazać? Pacjenci do 18. roku życia mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej, pobrania krwi, badań diagnostycznych oraz rehabilitacji jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Czy Klient który uda się na wizytę lekarską bez Karty Pacjenta LUX MED zostanie przyjęty? Tak, na podstawie dokumentu tożsamości. Czy istnieje możliwość, aby lekarz odmówił wystawienia skierowania na badania diagnostyczne lub laboratoryjne będące w pakiecie? Jeżeli lekarz nie widzi wskazań medycznych do wykonania badań, ma prawo odmówić wystawienia skierowania. Czy lekarz przyjmujący w placówce współpracującej może wystawić skierowanie na badanie do innej placówki współpracującej z LUX MED? Skierowania wystawione przez lekarzy grupy oraz placówki współpracujące są honorowane we wszystkich placówkach dostępnych dla Klienta, o ile dana usługa realizowana jest w wybranej placówce. Jaki jest czas oczekiwania na konsultację z lekarzem internistą i pozostałymi specjalistami? Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu (internisty, lekarza medycyny rodzinnej, pediatry) odbywa się w dniu zgłoszenia potrzeby, lub najpóźniej w dniu następnym. Konsultacja ze specjalistą to okres 1-3 tygodni oczekiwania. 9

10 Czy do badań np. RTG dołączony jest opis oraz czy Klient otrzyma bezpłatnie zdjęcie RTG? Pacjent otrzymuje opis badania RTG w postaci papierowej, a obraz badania RTG wydawany jest na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce medycznej (standardem jest najczęściej płyta CD). W takiej sytuacji zdjęcie RTG wydawane na kliszy jest odpłatne. Czy klientom przysługuje 10% zniżka na wszystkie usługi świadczone w danej placówce (np. wykonanie sztucznej protezy, aparatu ortodontycznego, zakup szczepionek)? Zniżka dotyczy wszystkich dostępnych usług świadczonych w placówkach własnych Grupy LUX MED. Czy małżonek klientki będący obcokrajowcem i nie posiadający nr PESEL może korzystać z pakietu? Jeśli tak to w jaki sposób jest weryfikowany i czy zamiast nr PESEL sprzedawca może wpisać np. datę urodzenia? W przypadku obcokrajowca weryfikacja odbywa się poprzez imię nazwisko i datę urodzenia Klienta, oczywiście na podstawie dokumentu tożsamości. Czy z pakietu może korzystać klientka, która zmieniła nazwisko? Np. w sytuacji, gdy w danych mamy podane nazwisko panieńskie, a w dowodzie widnieje już nowe? Na dowodzie tożsamości widnieje nazwisko panieńskie tak więc jest możliwość weryfikacji jednak prosi się Klientów, aby aktualizowali swoje dane w Banku. Jakie są korzyści wynikające z ubezpieczenia Recepta na Zdrowie? 1) największa prywatna sieć placówek medycznych w Polsce 2) niski koszt ochrony ubezpieczeniowej -niższy niż w porównywalnej ofercie Lux-Med. dla klientów indywidualnych, z którą można zapoznać się na stronie Lux-Med. 3) szeroki zakres usług medycznych w trzech różnych pakietach różniących się zakresem ubezpieczenia i kosztem ochrony ubezpieczeniowej 4) nielimitowane usługi w ramach pakietów 5) elastyczność w doborze zakresu usług w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta 6) kompleksowa opieka medyczna, opierająca się na 74 placówkach medycznych Grupy LUX MED oraz 925 placówkach partnerskich Grupy 7) rozbudowana baza diagnostyczna Grupy LUX MED, w tym rezonanse magnetyczne oraz tomografy komputerowe 8) system informatyczny umożliwiający m.in. dostęp lekarzy we wszystkich placówkach do elektronicznej historii choroby Pacjenta 9) krótkie terminy realizacji wizyt u lekarzy specjalistów 10

11 10) oferta dostępna dla Klientów oraz członów ich rodzin (typ rodzinny) i bliskich (typ partnerski) 11) zniżki na świadczenia medyczne pozostające poza bezpłatnym w 100% pakietem we własnych placówkach medycznych Grupy LUX MED. 12) największy udział lekarzy z co najmniej II stopniem specjalizacji 13) jedna z największych w Polsce prywatnych baz diagnostyki, w tym diagnostyki ciężkiej 14) nowoczesne metody leczenia 15) szybka, skuteczna i wygodna rezerwacja wizyt przez telefon i drogą on-line 16) całodobowa infolinia medyczna 17) e-rezerwacja rozwiązanie przygotowane dla Pacjentów LUX MED i Medycyny Rodzinnej, dzięki któremu mogą oni: a) zarezerwować wizytę u wybranego lekarza, b) łatwo sprawdzić dostępność poszczególnych specjalistów, c) odwołać umówione wcześniej wizyty. 18) SMSowe przypominanie o terminach badań i konsultacji dzięki niemu Pacjenci mogą umówić się na wizytę z dużym wyprzedzeniem bez obawy o to, że Pacjent po prostu o tej wizycie zapomni 19) Indywidualni Opiekunowie Pacjenta dla posiadaczy pakietów VIP to osoby, które koordynują opiekę medyczną naszych Pacjentów VIP, m. in. na życzenie Pacjenta umawiają terminy wizyt i badań 20) E-Center to narzędzie interaktywne, pozwalające na całodobowy kontakt z LUX MED, dzięki niemu Klienci mogą uzyskać informacje na temat usług i umówić się na wizytę do wybranego specjalisty bezpośrednio przez Internet (www.luxmed.pl). 11

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Magnolia

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Magnolia Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Magnolia SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II. DEFINICJE... 2 III. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 IV. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Z Tobą od A do Z Spis treści CZĘŚĆ I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, pojęcia i zakres ochrony 1 Do jakich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NR 3/2014

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NR 3/2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (zwanych dalej OWU ), Medicover Försäkrings AB (publ.), działające przez Oddział w Polsce z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ubezpieczenia Antidotum Plus

Skrypt do ubezpieczenia Antidotum Plus Skrypt do ubezpieczenia Antidotum Plus Przygotował: Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Spis treści Dla kogo przeznaczone jest indywidualne ubezpieczenie zdrowotne Antidotum Plus?... 2 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Amplico Life S.A. jest spółką Grupy AIG w Polsce. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa Telefoniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWE Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DLACZEGO POWSTAŁ NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY? Nowy program ubezpieczeniowy jest wynikiem postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA LECZENIE PO POWROCIE Z ZAGRANICY Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 2. DEFINICJE...2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OG ÓLNE W AR UNKI UB EZP IEC ZENIA K OSZ TÓW L EC Z ENIA ANTID OTUM

OG ÓLNE W AR UNKI UB EZP IEC ZENIA K OSZ TÓW L EC Z ENIA ANTID OTUM OG ÓLNE W AR UNKI UB EZP IEC ZENIA K OSZ TÓW L EC Z ENIA ANTID OTUM SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter Partner

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Rozdział I Postanowienia dotyczące wszystkich kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo