1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Pakiet Medyczny Plus na rzecz Klientów Orange Polska S.A. Abonentów usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange (Sieci komórkowej Orange) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Pakiet Medyczny Plus na rzecz Klientów Orange Polska S.A. - Abonentów usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange (Sieci komórkowej Orange), zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Klientów Orange Polska SA., zwanej dalej Umową ubezpieczenia, zawartej pomiędzy Orange Polska SA., zwanym dalej Ubezpieczającym, a Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce, zwanym dalej Ubezpieczycielem. Na mocy niniejszych OWU Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapewnienia Ubezpieczonemu dostępu do Świadczeń Zdrowotnych oraz Usług Opiekuńczych, za co Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składki ubezpieczeniowej. 2 DEFINICJE 1. Użytym w OWU, polisie oraz wszelkich innych dokumentach składających się na treść Umowy ubezpieczenia terminom nadano następujące znaczenia: ABONENT - osoba fizyczna, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę abonamentową; CENTRUM OPERACYJNE - przedstawiciel Ubezpieczyciela udzielający Ubezpieczonemu Usług Opiekuńczych wskazanych w 6 OWU; CHOROBA - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do zaburzeń czynnościowych lub zmian organicznych w tkankach, narządach lub całym ustroju Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela; DZIECKO - dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko przez niego przysposobione, które w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyło 31 dzień życia i nie ukończyło 18 roku życia, (w przypadku uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat), zgłoszone przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia w ramach Pakietu Medycznego Duet lub Multi; HOSPITALIZACJA - trwający nieprzerwanie, co najmniej 7 dni, całodobowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, celem leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem Nieszczęśliwego Wypadku, ilość dni będzie liczona jako różnica pomiędzy datą wypisu ze szpitala, a datą wpisu, wliczając te dni; KARTA KLIENTA - karta wydana przez Ubezpieczyciela, uprawniająca do korzystania ze świadczeń w placówkach Świadczeniodawcy, ważna tylko wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Ubezpieczonego; LEKARZ UPRAWNIONY - lekarz konsultant Centrum operacyjnego; WSPÓŁMAŁŻONEK - osoba zgłoszona przez Ubezpieczonego do objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach Pakietu Medycznego Duet Plus lub Multi Plus, która na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 65 roku życia oraz pozostaje z Ubezpieczonym w związku małżeńskim; NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK - nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela; PAKIET MEDYCZNY PLUS - ubezpieczenie zdrowotne dostępne w jednym z następujących wariantów: Pakiet Medyczny Solo Plus, Pakiet Medyczny Duet Plus, Pakiet Medyczny Multi Plus; PAKIET MEDYCZNY SOLO PLUS - pakiet ubezpieczenia, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony; str. 1 z 8

2 PAKIET MEDYCZNY DUET PLUS - pakiet ubezpieczenia, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony oraz Współmałżonek albo jedno Dziecko; PAKIET MEDYCZNY MULTI PLUS - pakiet ubezpieczenia, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony, Współmałżonek oraz maksymalnie dwoje Dzieci; PLACÓWKA MEDYCZNA - szpital, przychodnia lub gabinet medyczny działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach systemu opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; SZPITAL - działający zgodnie z prawem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka medyczna, ochrona zdrowia, diagnostyka, leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych, zapewniający 24-godzinną wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską i przynajmniej jednego lekarza w trybie ciągłym, utrzymujący stałe miejsca szpitalne dla pacjentów, prowadzący dla każdego pacjenta rejestr medyczny. W rozumieniu niniejszych warunków szpital nie oznacza: domów opieki, ośrodków dla psychicznie chorych, domów opieki pielęgniarskiej, hospicjów, ośrodków leczenia uzależnień lekowych, narkotykowych czy alkoholowych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, szpitali sanatoryjnych ani ośrodków wypoczynkowych nawet, jeśli stanowią organizacyjną część szpitala; ŚWIADCZENIODAWCA - zakład opieki zdrowotnej zarejestrowany przez organ uprawniony do rejestracji zakładów opieki zdrowotnej, wskazany przez Ubezpieczyciela, zapewniający wykonanie Świadczeń Zdrowotnych określonych w 5; ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - procedury medyczne i diagnostyczne, o których mowa w 5 niniejszych OWU, świadczone przez wykwalifikowany personel medyczny Świadczeniodawcy podczas leczenia lub podczas działań profilaktycznych; UBEZPIECZONY - Abonent, który ukończył 18 rok życia i nie ukończył 65 roku życia, którego zdrowie podlega ochronie ubezpieczeniowej. W przypadku Pakietów Medycznych Duet Plus i Multi Plus, o ile OWU nie stanowią inaczej, zapisy dotyczące Ubezpieczonego, stosuje się również do jego Współmałżonka lub Dzieci; UBEZPIECZAJĄCY - Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych; UMOWA ABONAMENTOWA - Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange, zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczonym Abonentem; USŁUGI OPIEKUŃCZE - świadczenia Ubezpieczyciela polegające na organizacji i pokryciu kosztów usług opisanych w 6 niniejszych OWU; ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE - zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, polegające na wystąpieniu u Ubezpieczonego: a) choroby zdefiniowanej w pkt 3), b) obrażeń ciała będących następstwem Nieszczęśliwego Wypadku zdefiniowanego w pkt 9), c) stanu ciąży. MOBILNA SIEĆ ORANGE (SIEĆ KOMÓRKOWA ORANGE) ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Ubezpieczającego. 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Umowy ubezpieczenia polega na: a. zapewnieniu Ubezpieczonemu dostępu do Świadczeń Zdrowotnych, określonych w Załączniku nr 1 do OWU, na zasadach określonych w 5 OWU, w razie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego zdefiniowanego w 2 ust.1 pkt 21), jak również celem działań związanych z profilaktyką zachorowań, str. 2 z 8

3 b. zapewnieniu Ubezpieczonemu dostępu do Usług Opiekuńczych, o których mowa w 6 OWU, w razie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego zdefiniowanego w 2 ust. 1 pkt 21) lit. b), c. zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych nie wymienionych w Załączniku nr 1 do OWU w placówkach LUX MED. Sp. z o.o. i Medycyna Rodzinna Sp. z o.o. z 15% rabatem. 3. W ramach Pakietu Medycznego Duet Plus lub Multi Plus, na wniosek Ubezpieczonego - Abonenta, odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostanie rozszerzona na Współmałżonka i/lub Dzieci Ubezpieczonego. 4 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Z zastrzeżeniem postanowienia 3 ust. 3 OWU, ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która spełnia łącznie poniższe warunki: a. zawarła z Ubezpieczającym Umowę abonamentową, b. złożyła wymagane oświadczenia, w szczególności o woli przystąpienia do ubezpieczenia w ramach Umowy ubezpieczenia, c. w dniu obejmowania ochroną ubezpieczeniową ukończyła 31 dzień życia i nie ukończyła 65 roku życia. d. podała do wiadomości Ubezpieczyciela numer PESEL. 2. Wymogów z 4 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) nie stosuje się do objęcia ochroną Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została naliczona składka, pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego składki za okres świadczonej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. 4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres miesiąca i ulega przedłużeniu na następny miesięczny okres ubezpieczenia pod warunkiem, że Ubezpieczony nie złoży rezygnacji (w tym ze skutkiem odstąpienia) z ochrony ubezpieczeniowej. 5. Ochrona ubezpieczeniowa wznawia się na kolejne okresy ubezpieczenia przy zachowaniu niezmienionych warunków, chyba że Ubezpieczyciel poinformuje wcześniej Ubezpieczonego o ich zmianie, zgodnie z ust Ubezpieczyciel zachowuje prawo do zmiany warunków ubezpieczenia przy wznawianiu ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, pod warunkiem poinformowania Ubezpieczonego o tych zmianach w terminie co najmniej: 30 dni w przypadku zmiany wysokości kosztów ubezpieczenia albo 60 dni w przypadku zmiany innych warunków ubezpieczenia, przed datą ich wejścia w życie oraz przed rozpoczęciem kolejnego okresu ubezpieczenia. Informacja o zmianie warunków będzie przekazywana Ubezpieczonemu w formie pisemnej za pośrednictwem Ubezpieczającego na adres wskazany przez Ubezpieczonego wraz z fakturą za usługi telekomunikacyjne w danym okresie rozliczeniowym. 7. W przypadku, gdy po wysłaniu do Ubezpieczonego informacji o zmianie warunków ubezpieczenia, Ubezpieczony nie złożyrezygnacji zgodnie z ust. 8 zd.1 poniżej, zmiany warunków wchodzą w życie. 8. Ubezpieczony Abonent może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie przekazując Ubezpieczycielowi najpóźniej do 25 dnia miesiąca oświadczenie o rezygnacji, ze skutkiem na pierwszy dzień drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczyciel dowiedział się o rezygnacji z ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień ust. 9. Jeżeli Ubezpieczony Abonent złoży oświadczenie o rezygnacji po 25 dniu miesiąca, rezygnację traktuje się jak złożoną w miesiącu następnym. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej przesyłając Ubezpieczycielowi oświadczenie w formie pisemnej na adres Ubezpieczyciela podany w 10 ust.1 lub telefonicznie dzwoniąc pod wyznaczony przez Ubezpieczyciela numer telefonu (22) W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w ciągu 35 dni od dnia przystąpienia do ubezpieczenia podczas rozmowy telefonicznej oraz pod warunkiem nieskorzystania przez Ubezpieczonego ze Świadczeń Zdrowotnych lub Usług Opiekuńczych, Ubezpieczony traktowany jest tak, jakby nigdy nie został objęty ochroną ubezpieczeniową (rezygnacja ze skutkiem odstąpienia). Skorzystanie przez Ubezpieczonego ze Świadczeń Zdrowotnych lub Usług Opiekuńczych w tym okresie jest traktowane jako rozpoczęcie jej świadczenia na żądanie Ubezpieczonego i łączy się z koniecznością poniesienia kosztów ubezpieczenia. str. 3 z 8

4 10. Rezygnacja Ubezpieczonego - Abonenta z ochrony ubezpieczeniowej powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej Współmałżonka lub Dzieci. 11. Rezygnacja przez Ubezpieczonego - Abonenta z ochrony ubezpieczeniowej Współmałżonka lub Dzieci nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej względem Ubezpieczonego - Abonenta. 12. Skuteczne odstąpienie przez Ubezpieczonego od Umowy abonamentowej lub jej rozwiązanie jest jednoznaczne z rezygnacją z ochrony ubezpieczeniowej. 13. Ubezpieczony - Abonent raz na dwanaście miesięcy ma możliwość zmiany Pakietu Medycznego Plus. Jeżeli do 25 dnia miesiąca Ubezpieczyciel otrzyma oświadczenie o zmianie pakietu, zmiana jest skuteczna na pierwszy dzień drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczyciel dowiedział się o zmianie Pakietu Medycznego Plus. 5 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 1. Ubezpieczyciel ponosi koszty Świadczeń Zdrowotnych, które dokonywane są na rzecz Ubezpieczonego w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do OWU. 2. Koszty Świadczeń Zdrowotnych pokrywane są przez Ubezpieczyciela bezpośrednio na konto Świadczeniodawcy. 3. Przed skorzystaniem ze Świadczeń Zdrowotnych Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) skontaktować się telefoniczne ze Świadczeniodawcą pod numerem (22) w celu umówienia wizyty lub skierowania do właściwej poradni Świadczeniodawcy, 2) podać aktualne dane z ważnego dowodu tożsamości umożliwiające identyfikację Ubezpieczonego oraz numer PESEL. 4. Przy korzystaniu ze Świadczeń Zdrowotnych w placówkach Świadczeniodawcy, Ubezpieczony zobowiązany jest do każdorazowego okazywania Karty Klienta wraz z dowodem tożsamości. 5. Świadczeniodawca przypomina Ubezpieczonemu o planowanym terminie wizyty wysyłając wiadomość tekstową na numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego. 6. Ubezpieczony zobowiązany jest przestrzegać terminów Świadczeń Zdrowotnych. 7. Ubezpieczony jest zobowiązany poinformować Świadczeniodawcę o niemożności skorzystania z zaplanowanej wizyty najpóźniej 24 godziny przed terminem wizyty. 8. Czynności wymienionych w 5 ust. 3 oraz ust. 4 i 7 w imieniu Dziecka Ubezpieczonego, które nie ukończyło 18 roku życia, dokonuje Ubezpieczony - Abonent. 9. Dostęp do Świadczeń Zdrowotnych przysługuje Ubezpieczonemu wyłącznie w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 10. Ubezpieczyciel nie ponosi kosztów leków, środków medycznych i sprzętu medycznego, w tym przepisanych lub zleconych przez lekarzy Świadczeniodawcy. 6 USŁUGI OPIEKUŃCZE 1. Ubezpieczyciel ponosi koszty następujących Usługi Opiekuńczych wykonywanych wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 1) świadczenia dotyczące udzielenia pomocy Ubezpieczonemu w razie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego - w zakresie wskazanym w ust. 2 2) zdrowotne usługi informacyjne - w zakresie wskazanym w ust W ramach świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1) Ubezpieczyciel zapewnia organizację poniższych usług i pokrycie ich kosztów do łącznej kwoty 1000 złotych w odniesieniu do wszystkich Zdarzeń Ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia: 1) organizację procesu rehabilitacyjnego - w przypadku, gdy Ubezpieczony w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku przebywał w szpitalu siedem dni lub więcej oraz zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, wymaga rehabilitacji w domu lub w poradni rehabilitacyjnej, Ubezpieczyciel zapewnia: a. zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wizyt fizjoterapeuty w domu Ubezpieczonego albo str. 4 z 8

5 b. zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej; 2) organizację wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - w przypadku, gdy Ubezpieczony w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku, zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego, Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego oraz transportu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu Ubezpieczonego. 3. O celowości organizacji i pokrycia kosztów usług wymienionych w niniejszym paragrafie decyduje pracownik Centrum operacyjnego. 4. W ramach świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt. 2) Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczonemu: a. dostęp za pośrednictwem infolinii do informacji między innymi o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia, placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, dietach, zdrowym żywieniu, itp. b. dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym Centrum operacyjnego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji zdrowotnej, dotyczącej dalszego postępowania Ubezpieczonego. 5. Świadczenia, o których mowa w ust.4, mają wyłącznie charakter ogólnych informacji oraz nie mają charakteru diagnostycznego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Lekarza uprawnionego lub Ubezpieczyciela. 6. Usługi Opiekuńcze realizowane są wyłącznie na podstawie telefonicznego wniosku zgłoszonego przez Ubezpieczonego w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego uprawniającego do Usług Opiekuńczych. Ubezpieczony jest zobowiązany, przed podjęciem działań we własnym zakresie, do skontaktowania się z Centrum operacyjnym czynnym przez całą dobę, pod numerem telefonu (22) Ubezpieczony kontaktując się z Centrum operacyjnym, powinien podać następujące informacje: 1) numer PESEL lub datę urodzenia, 2) imię i nazwisko, 3) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, 4) numer telefonu do kontaktu zwrotnego, 5) inne informacje konieczne pracownikowi Centrum operacyjnego do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług. 8. Ubezpieczony zobowiązany jest na wniosek Centrum operacyjnego do okazania wskazanych dokumentów, do których należą w szczególności zaświadczenia, skierowania lekarskie lub recepty. 9. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie wypełnia obowiązków określonych w ustępach powyższych, Centrum operacyjne ma prawo odmówić spełnienia świadczenia, jeżeli niedopełnienie powyższych obowiązków uniemożliwiło Ubezpieczycielowi (Centrum operacyjnemu) ustalenie istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub zakresu tej odpowiedzialności. 10. W wyjątkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego Ubezpieczony nie mógł skontaktować się z Centrum operacyjnym i w związku z tym sam poniósł koszty Usług Opiekuńczych, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu poniesione przez niego koszty. Zwrot kosztów nastąpi pod warunkiem telefonicznego wniosku Ubezpieczonego, złożonego najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego uprawniającego do Usług Opiekuńczych lub od dnia, w którym telefoniczne zgłoszenie stało się możliwe. Ubezpieczony zobowiązany jest również do przedstawienia wskazanych przez Centrum operacyjne dokumentów. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów w takiej wysokości, jaką poniósłby w przypadku organizowania Usług Opiekuńczych we własnym zakresie. 7 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Umowy ubezpieczenia w zakresie Usług Opiekuńczych, jeżeli były one wynikiem: 1) popełnienia lub próby popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa, str. 5 z 8

6 2) obrażeń związanych z usiłowaniem popełnienia samobójstwa, świadomego spowodowania rozstroju zdrowia przez Ubezpieczonego lub samookaleczenia, 3) obrażeń doznanych na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, zamieszek, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabotażu, działania energii jądrowej, 4) wszelkich zaburzeń psychicznych, 5) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, zażycia środków farmakologicznych nie zapisanych przez lekarza lub samowolnego przekroczenia dawek lekarstw powszechnie stosowanych w lecznictwie, 6) uczestniczenia w zakładach i bójkach, z wyjątkiem działania w obronie własnej, 7) ataku konwulsji, epilepsji, 8) uczestnictwa w wyścigach samochodowych, 9) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony był pasażerem nie licencjonowanych linii lotniczych, 10) uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 11) zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu, 12) uprawiania sportów ekstremalnych. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia oraz następstwa tych zdarzeń powstałe przed objęciem ochroną ubezpieczeniową. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Umowy ubezpieczenia w zakresie organizacji i pokrycia kosztów medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za roszczenia Ubezpieczonego wynikające z błędów w sztuce lekarskiej. 8 OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO 1. Ubezpieczony jest zobowiązany podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał przed objęciem ochroną ubezpieczeniową. 2. Jeżeli Ubezpieczony podał do wiadomości Ubezpieczyciela niezgodne z prawdą okoliczności, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego Umową ubezpieczenia. 3. Ubezpieczający jest obowiązany do terminowego opłacania składki ubezpieczeniowej określonej w umowie ubezpieczenia. 4. Ubezpieczony zobowiązany jest do informowania Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach mających wpływ na prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia. 5. W razie objęcia ochroną ubezpieczeniową Współmałżonka lub Dzieci, Ubezpieczony - Abonent ma obowiązek powiadomić na piśmie Ubezpieczyciela o zmianach w sytuacji rodzinnej takich jak: separacja, rozwód, ukończenie przez Współmałżonka 65 roku życia/ Dziecka 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy uczęszcza do szkoły oraz w przypadku śmierci Współmałżonka lub Dziecka. 6. Warunkiem wprowadzenia przez Ubezpieczyciela odpowiednich zmian wariantu ubezpieczenia jest uprzednie otrzymanie informacji, o których mowa w 8 ust WYGAŚNIĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa na skutek zajścia jednego ze zdarzeń: 1) śmierci Ubezpieczonego - Abonenta, 2) w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym naliczono ostatnią składkę w związku z wypowiedzeniem Umowy abonamentowej, 3) odstąpienia Ubezpieczonego - Abonenta od lub rozwiązania Umowy abonamentowej, 4) rezygnacji ze skutkiem odstąpienia Ubezpieczonego - Abonenta od ochrony ubezpieczeniowej ( 4 ust. 9), 5) rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z 4 ust. 8, str. 6 z 8

7 6) ukończenia przez Ubezpieczonego - Abonenta 65 roku życia, z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony - Abonent ukończył 65 lat, 7) ukończenia przez Współmałżonka 65 roku życia, z ostatnim dniem miesiąca, w którym Współmałżonek ukończył 65 lat, 8) ukończenia przez Dziecko Ubezpieczonego 25 roku życia, z ostatnim dniem miesiąca, w którym Dziecko ukończyło 25 lat, 9) nieopłacenia przez Ubezpieczającego miesięcznej składki ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego, z ostatnim dniem miesiąca, w którym składka była wymagana, 10) rozwiązania Umowy ubezpieczenia. 2. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej wobec Ubezpieczonego - Abonenta powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej wobec Współmałżonka i Dzieci. 3. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej Współmałżonka lub Dzieci nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej względem Ubezpieczonego - Abonenta. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie informacje, oświadczenia i wnioski adresowane do Ubezpieczyciela powinny być przekazywane w formie pisemnej na adres: Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce Skrytka pocztowa Bydgoszcz Reklamacje, skargi lub zażalenia mogą być składane Ubezpieczycielowi osobiście lub w innej wybranej formie. Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. 3. Ubezpieczyciel udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację, skargę lub zażalenie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia. 4. Ubezpieczyciel ma prawo zażądać pisemnego potwierdzenia skarg lub zażaleń złożonych w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną. 5. W celu ostatecznego rozstrzygnięcia, osoba zainteresowana może wnieść skargę lub zażalenie do Dyrekcji Ubezpieczyciela. 6. Skargi lub zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych lub Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. 7. Sprawy sporne, wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 9. Niniejsze OWU zatwierdzone przez Dyrekcję Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce w dniu14 czerwca 2011, zmienione w dniu 1 stycznia 2014 roku, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. str. 7 z 8

8 Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Pakiet Medyczny Plus na rzecz Klientów Orange Polska SA. Zakres Świadczeń Zdrowotnych Opieka specjalistyczna Podstawowe testy diagnostyczne Nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów: Dostęp do następujących testów diagnostycznych wykonywanych na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Świadczeniodawcy: 1. badania hematologiczne: morfologia krwi z pełnym zróżnicowaniem granulocytów; odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), płytki krwi, retikulocyty; 2. badania układu krzepnięcia: czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), 3. badania biochemiczne krwi: aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginjanowa (AST), białko całkowite, białko C-reaktywne (CRP), bilirubina bezpośrednia, chlorki (Cl), cholesterol całkowity, cholesterol HDL,cholesterol LDL, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfataza alkaliczna (AP), fosfataza kwaśna całkowita, fosfataza sterczowa, gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), glukoza, kineza fosfokreatynowa, kreatynina, kwas moczowy, mocznik, potas (K), proteinogram, sód (Na), trójglicerydy, wapń całkowity (Ca), żelazo (Fe); 4. badania moczu: badanie ogólne moczu (profil); 5. badania kału: badanie ogólne kału; 6. badania czynnościowe: EKG spoczynkowe; 7. badania z zakresu diagnostyki RTG: RTG kości twarzy: okolicy czołowej, żuchwy, szczęki, zatok nosa, nosa, oczodołu, okolicy nadoczodołowej, spojenia żuchwy, okolicy jarzmowo-szczękowej; RTG tkanek miękkich klatki piersiowej; RTG kręgosłupa AP i L (całego, szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego); RTG kości kończyn i miednicy: barku i ramienia, łokcia/przedramienia, nadgarstka/dłoni, kończyny górnej, kończyny dolnej, miednicy/biodra, uda/kolana/podudzia, kostki/stopy; RTG przeglądowe jamy brzusznej; 8. badania z zakresu diagnostyki USG: USG transwaginalne macicy ciężarnej, USG macicy nieciężarnej i przydatków, USG macicy ciężarnej, USG macicy małej, USG piersi, USG przeglądowe jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, 9. inne: badanie cytologiczne ginekologiczne str. 8 z 8

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: usługa opieki medycznej dla Pracowników PIWet-PIB w Puławach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę LUX

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Klientów Banku BPH S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Klientów Banku BPH S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Klientów Banku BPH S.A. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Klientów Banku BPH S.A., zwane dalej OWU mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: usługa ubezpieczeniowa w zakresie usług medycznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU. [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Świadczeń Zdrowotnych dla Kredytobiorców Sygma Banque S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Świadczeń Zdrowotnych dla Kredytobiorców Sygma Banque S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Świadczeń Zdrowotnych dla Kredytobiorców Sygma Banque S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Świadczeń Zdrowotnych dla Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

BNPP/CASHCPI_3_4.1/2015

BNPP/CASHCPI_3_4.1/2015 KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif

Bardziej szczegółowo

Sieć mobilna sieć telefonii mobilnej o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Orange;

Sieć mobilna sieć telefonii mobilnej o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Orange; Regulamin usługi Bezpieczna Podróż obowiązuje od 13 listopada 2013 r. do odwołania Postanowienia ogólne: 1. Usługa Bezpieczna Podróż (dalej: Usługa ) to usługa umożliwiająca przystąpienie do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Załącznik nr 16 Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Podmiot Medyczny będzie świadczył następujące usługi wchodzące w zakres stałej opieki ambulatoryjnej: Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Zdrowie mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy MetLife

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie zawartej przez

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A.

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU.

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU. KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON...

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku Wilkowice dnia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA A-A 259276

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA A-A 259276 WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA A-A 259276 Umowa zawarta w dniu 12.08.2015r. w Warszawie pomiędzy: UBEZPIECZYCIEL InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Sygma Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna

Regulamin. świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna Regulamin świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Dla kogo? Oferta Biznes PRO ZDROWIE skierowana jest: Do pracowników i właścicieli małych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Internista Lekarz rodzinny Pediatra Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog Dermatolog

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji oraz zmiany wprowadzone do OWU zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Klientów DATA CONNECT DIRECT Sp. z o.o. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 2. DEFINICJE OGÓLNE...2 3. DEFINICJE SZCZEGÓŁOWE ŚWIADCZEŃ...3 4. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie zawartej przez

Bardziej szczegółowo

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO !!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO Spis treści: I. Art. 32a, 32b i 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Klientów PKO BP S.A. oznaczone indeksem PKO BP S.A./NNW_TMK_3_1.0/2015 zwane dalej OWU, stosuje się

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne Rachunki

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne Rachunki Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne Rachunki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo