rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych"

Transkrypt

1 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej kadencji i plany rozwoju na przysz³oœæ. Trudno jest pisaæ o gospodarce Lidzbarka ego tylko z zadowoleniem, mimo to pisaæ nale y dla naszego dobra. O niektórych sprawach informowaliœmy wielokrotnie, tak e na ³amach tej gazety, ale w sprawozdaniu nie mo na ich pomin¹æ. Tak jak wiele innych miast gospodarujemy œrodkami, które s¹ znikomym u³amkiem faktycznych potrzeb. Ka da z³otówka miasta, przeznaczona do wydania jest ogl¹dana kilkakrotnie. Pracê rozpoczêliœmy od porz¹dkowania trwaj¹cych inwestycji na koñcu 1998 i pocz¹tku 1999 r. G³ównym celem by³o pozyskanie i uruchomienie œrodków z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska z przeznaczeniem na zakoñczenie miejskiej oczyszczalni œcieków. Obecnie, uwzglêdniaj¹c nawet k³opoty, które mamy z t¹ inwestycj¹, oczyszczalnia przyjmuje œcieki i oczyszcza je spe³niaj¹c wymagane wskaÿniki i warunki. Chc¹c od pocz¹tku normalnie funkcjonowaæ musieliœmy zlikwidowaæ ogniska zapalne i spory miêdzy innymi w Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji, na targowisku, w spó³ce Trakdrew i wiele innych. Na dzieñ dzisiejszy tak ostrych konfliktów nie mamy, ale to wszystko zale y od radnych i mieszkañców miasta. Od pocz¹tku wiedzieliœmy, e dla miasta potrzebna jest strategia rozwoju, któr¹ przygotowaliœmy i przyjêliœmy w 1999 r. Minê³y trzy lata, a w wielu dziedzinach strategia zdezaktualizowa³a siê. Potwierdzaj¹ to zmiany w kierunkach rozwoju ciep³ownictwa (olej i gaz wypierane s¹ przez tradycyjny wêgiel i biomasê), zmienia siê sposób zarz¹dzania zasobami mieszkaniowymi, dziêki reformie oœwiaty powsta³y gimnazja, nast¹pi³ wzrost inwestycji w budownictwie wielorodzinnym. Przypomnê, e jako 18 tys. miasto pod wzglêdem potencja³u gospodarczego sklasyfikowany jest w grupie wa niejszych oœrodków lokalnych województwa. Powierzchnia miasta to 1434 ha z 44% udzia³em u ytków rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych zasobów mieszkaniowych. Wprowadziliœmy siêgaj¹ce 90% ulgi przy wykupie lokali mieszkalnych, co spowodowa³o, e ju 50 % komunalnych mieszkañ ma nowych w³aœcicieli. Zak³ad zarz¹dzaj¹cy zasobami mieszkaniowymi Administracja Budynków Komunalnych, sta³ siê spó³k¹ bo tego wymagaj¹ nowe zasady zarz¹dzania. Ca³y czas rozwija siê nasze e Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego powsta³e pod koniec 1995 r. Wówczas jako cz³onek Zarz¹du Miasta musia³em w³o yæ du o wysi³ku i czasu (nawet napisaæ statut), a eby udowodniæ, e spó³ka jest bardzo potrzebna dla miasta, e realizuje zadania w³asne gminy poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, e w istniej¹cych warunkach jest to jedyna szansa najmowania lokali mieszkalnych dla œrednio sytuowanych. Dzia³anie WTBS-u polega na budowie bardzo oszczêdnych w eksploatacji budynków ze œrodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego z udzia³em najemców. Spó³ka ma ju 5 budynków (to jest 119 Sportowe zapasy Wiele emocji na ³amach lidzbarskiej prasy wzbudza sport w mieœcie. W³adze miasta dysponuj¹ bardzo skromnym bud etem, w latach przeznaczy³y na sport: L.p Sekcje sportowe Razem l. Zapasy Sport szkolny Polonia Karate Tenis sto³owy Kulturystyka Strzelectwo Bryd OGÓ EM Rozdzia³ pieniêdzy na sekcje jest jawny, konsultowany ze sportowcami i radnymi. W ramach prowadzonych konsultacji, nauczyciel w-fu Pan Zbigniew Wójcik wnioskowa³ o zwiêkszenie œrodków finansowych na Poloniê, czyli klub pi³ki no nej, kosztem innych Sekcji. Obecnie jest on zwolennikiem zapasów i zapaœników Podzia³ pieniêdzy jest przedmiotem obrad Komisji Rady a póÿniej zatwierdzany na Sesji Rady Miejskiej. Sportowcy lidzbarscy osi¹gaj¹ sukcesy w Polsce, a tak e na arenie miêdzynarodowej. Klub Tañca Flesz, który w tym roku obchodzi³ jubileusz 10-lecia, od pocz¹tku trenowany przez Pani¹ Hannê Kasiñsk¹ jest ambasadorem Lidzbarka na turniejach ogólnopolskich i miêdzynarodowych organizowanych zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju. A oto tylko niektóre ich osi¹gniêcia: (czy by tylko w prasie). Czy by k³ama³? C M Y K Sta³y, tani i wyœmienity dostêp do sieci Internet Przedk³adamy Pañstwu ofertê dostêpu do sieci Internet dla mieszkañców Lidzbarka ego w promocyjnej formule. Mamy nadziejê, e nasza propozycja jest dla Pañstwa d³ugo oczekiwan¹ szans¹ na tani i wyœmienity jakoœciowo dostêp do Internetu. Oferta dotyczy ³¹cza sta³ego o prêdkoœci od 128 kbps 2 Mbps i 11 Mbps w sieci, w tym pe³ny pakiet do portu Ethernet u klienta. 1. Dla odbiorców indywidualnych o transferze kbps: w blokach - przy minimum 6-5 odbiorcach w jednym bloku (w przypadku mniejszej iloœci odbiorców op³ata abonamentowa wzrasta), dla domków jednorodzinnych op³ata instalacyjna wzrasta do z³ pozosta³e bez zmian: Op³ata instalacyjna 300 z³ brutto, przy op³acie z góry 10% zni ki. Op³ata abonamentowa 60 z³ brutto. 2. Dla odbiorców instytucjonalnych o transferze kbps: Op³ata instalacyjna 950 z³ netto przy op³acie z góry 10% zni ki. Op³ata abonamentowa 250 z³ netto. 3. Dla instytucji i firm z ma³¹ iloœci¹ komputerów o transferze kbps: Op³ata instalacyjna 950 z³ netto przy op³acie z góry 10% zni ki. Op³ata abonamentowa 60 z³ netto za jeden komputer, za ka dy nastêpny 30 z³ netto. Wiêcej na naszej stronie LanNet specjalizuje siê w dostarczaniu us³ug Internetowych szerokiej gamie instytucji i firm oraz osób indywidualnych w województwie Warmiñsko - Mazurskim, przy wspó³pracy z Qw Internet oraz innymi providerami z Polski, wdra amy Internet w szko³ach, obiektach oœwiatowych, jednostkach administracji pañstwowej i samorz¹dowej oraz firm komercyjnych jak i osób prywatnych. Nasza firma rozwija siê bardzo szybko bazuj¹c na wysoko wykwalifikowanych pracownikach. Dysponujemy m.in. kadr¹ wysokiej klasy in ynierów sieci rozleg³ych oraz zespo³em programistycznym i webmasterskim. Dok³adna oferta na naszej stronie lub pod nr kom.: ,

2 2 Gazeta Warmiñska 21 paÿdziernika 2002 nr 15/193 Wszystkim nam zale y + 1 lokali) i rozpoczê³a budowê nastêpnego. Mówi¹c o budownictwie warto podkreœliæ osi¹gniêcia innych podmiotów. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Warmia koñczy w tym roku docieplanie œcian szczytowych wszystkich swoich budynków, kompleksowo wymienia okna poprzez pomoc dla cz³onków Spó³dzielni. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Przysz³oœæ wyremontowa³a kot³owniê z funduszy Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, wielu przedsiêbiorców modernizuje swoje zak³ady. Inwestycje to posiadanie œrodków finansowych. Gmina maj¹c osobowoœæ prawn¹ wykonuje zadania publiczne s³u ¹ce zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorz¹dowej i odpowiedni do tych zadañ powinna mieæ zapewniony nale ny udzia³ w dochodach publicznych, w praktyce jednak nak³adanie na gminê nowych zadañ nie idzie w parze z odpowiednimi œrodkami finansowymi. W swoich zadaniach mamy ochronê œrodowiska, ale czy staæ nas na rekultywacjê starego sk³adowiska odpadów komunalnych? Z w³asnych œrodków nie. Niedawno pojawi³y siê nowe oferty inwestorów zagranicznych w tym W³oskich. Mówi¹ce o segregacji i utylizacji odpadów, które w najbli szym czasie bêdziemy analizowaæ. Takich pytañ mo emy zadawaæ wiêcej myœl¹c o lokalach socjalnych, o pomocy spo³ecznej. Coraz czêœciej obserwujemy sytuacjê, gdzie wiêcej jest instytucji dysponuj¹cych œrodkami ni samych œrodków. Coraz wiêcej jest szkol¹cych za pieni¹dze unijne, ale ma³o konkretnej pomocy finansowej dla samorz¹dów. Dochody naszej gminy w 2002 roku osi¹gn¹ wysokoœæ 19 mln z³otych. Do 2006 roku musimy sp³acaæ rocznie po yczkê na oczyszczalniê w wysokoœci œrednio 1.6 mln z³otych. Mimo to realizujemy inwestycjê wykorzystuj¹c ró ne drogi dla osi¹gniêcia celu. Oprócz wymienionych powy ej uda³o siê: - dziêki wspó³pracy z Agencj¹ W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa zakoñczyæ pierwszy etap kanalizacji ul. Wiejskiej, kompleksowo ul. Kopernika; - rozpocz¹æ przebudowê kanalizacji ul. Orneckiej i nastêpnych odcinków przy ul. Wiejskiej; - zmodernizowaæ ul. Poniatowskiego, Szwole erów, Koœciuszki (drogi powiatowe); - zmieniæ chodniki w centrum miasta; - zgazyfikowaæ ul. Kopernika, Bartoszyck¹; - oddaæ do u ytku nowy cmentarz w Sarnowie; - wykonaæ zlewniê œcieków i myjkê - przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.; - wykonaæ oœwietlenie przy ul. Polnej; - wykonaæ wiele rozbiórek zdewastowanych budynków oraz uporz¹dkowaæ tereny m.in. przy ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Miko³aja Kopernika, Spó³dzielców; - utworzyæ czytelniê internetow¹ w Miejskiej Bibliotece Publicznej; - utworzyæ w szko³ach sale audiowizualne, dziêki pomocy dyrektorów, kadry i rodziców; - otworzyæ noclegowniê wykonan¹ przez Administracjê Budynków Komunalnych Sp. z o.o.; - wykonaæ nowe ogrodzenie przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym, targowisku miejskim oraz parkingi; - zrestrukturyzowaæ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej. Do tej pory PEC Sp. z o.o. zlikwidowa³a cztery nierentowne kot³ownie, zamyka pracê 5 nastêpnych pod³¹czaj¹c je do g³ównych kot³owni, po³o y³a ponad 1500 metrów nowych sieci. Zosta³y pod³¹czone i miejskie ogrzewanie otrzyma³y: Szko³y podstawowe nr 1 i 3, Gimnazjum nr 1, przedszkole przy ul. Ogrodowej, Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji i inni. Dzisiaj widaæ rozmach inwestycji Zarz¹du Dróg Krajowych przeprowadzonych u nas przy ulicach Bartoszyckiej, Or³a Bia³ego, M³awskiej, Olsztyñskiej. S¹ to: nowy most, chodniki, zatoki autobusowe, sieci burzowe, ³adne przejœcia dla pieszych pod przês³ami mostu. Dopracowaliœmy siê porozumienia w celu remontu chodników przy drogach wojewódzkich (przy pomocy Pana Marsza³ka). Jest to ul. Olsztyñska i Wiejska. Mam nadziejê, e tak stanie siê z ul. Orneck¹ jak równie to, e do porozumienia do³¹czy powiat. Mówi¹c o inwestycjach remontach nie mogê nie powiedzieæ o najbardziej spektakularnej w tych dniach, a mianowicie o naszym amfiteatrze. Wykonaliœmy go bardzo oszczêdnie, jestem przekonany, e bardzo ³adnie, korzystaj¹c z pracy robót publicznych oraz upustów przy zakupie materia³ów. Nie sposób wymieniæ teraz wszystkich budów, remontów, inicjatyw. W tej kadencji czynnie uczestniczyliœmy w przeprowadzanych reformach. W reformie administracyjnej, na podstawie której powsta³ powiat lidzbarski, reformie s³u by zdrowia, efektem której powsta³y w mieœcie cztery niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej, walczy o utrzymanie i remontuje siê szpital powiatowy. Prze yliœmy równie o dziwo bezboleœnie reformê oœwiaty. Na jej podstawie powsta³y dwa gimnazja. Wszystkie placówki mieszcz¹ siê w 3 samodzielnych budynkach. U nas ta reforma nie spowodowa³a zwolnieñ nauczycieli. Mo e dlatego, e na 146 nauczycieli a 87% posiada wykszta³cenie wy sze. Z chêci i z koniecznoœci w czasie kadencji pomagaliœmy instytucjom nie podleg³ym gminie. Myœl¹c o utrzymaniu siê szpitala powiatowego umorzyliœmy tej placówce podatek od nieruchomoœci wraz z odsetkami na kwotê ,85 z³otych, dla instytucji kultury jak Szko³a Muzyczna, Biblioteka Pedagogiczna nieodp³atnie u yczyliœmy na nastêpne 10 lat budynki. ycie samorz¹du uzupe³nia siê poprze podatki, inwestycje, miejsca pracy z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. W Lidzbarku m dzia³a ich obecnie 970 od osób fizycznych po spó³ki. W czasie nie najlepszym i one inwestuj¹ i rozbudowuj¹ siê. W celu przyci¹gniêcia inwestorów zewnêtrznych i wzmocnienia lokalnych wprowadziliœmy uchwa³y, które zwalniaj¹ z podatków od nieruchomoœci nowe zak³ady pracy i bezrobotnych zak³adaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W zesz³ym roku zadawa³em sobie pytanie czego nie uda³o siê dokonaæ w czasie tej kadencji, lub inaczej co spêdza sen z powiek? OdpowiedŸ jest taka sama jak poprzednio. Wysokie bezrobocie 22% w mieœcie i 32% w powiecie. Jest to jednak problem nie tylko naszej gminy. Dodajê do tego szczerze sprawê nie zagospodarowania przedzamcza, tzn. pa³acu Grabowskiego na instytucje administracyjne z powodu oszczêdnoœci finansowych oraz pozosta³ych budynków przedzamcza z przeznaczeniem na hotel, bo do tej pory wycofuj¹ siê wszyscy oferenci. Byæ mo e dobrze funkcjonuj¹cy amfiteatr przyci¹gnie konkretnych oferentów. Nie uda³o na siê równie zmieniæ oœwietlenia ulicznego, w wymaganym zakresie, na energooszczêdne. Finansami gospodarowaliœmy bardzo oszczêdnie, czego powodem jest zajêcie II miejsca w kraju wœród podobnych gmin i otrzymanie wyró nienia od Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji za racjonalne gospodarowanie œrodkami publicznymi. A teraz na pytanie co najbardziej cieszy? Odpowiadam: zrealizowane inwestycje, coraz piêkniejsze miasto, nasze plany na przysz³oœæ, wspó³praca i zgoda w Radzie Miejskiej. Perspektywy rozwoju miasta, z pe³n¹ œwiadomoœci¹ stwierdzam, e s¹ jeszcze ogromne i to w ka dej dziedzinie. Gdyby ktoœ spyta³ siê o najbli sze plany do realizacji w Lidzbarku m to odpowiadam: - zakoñczenie restrukturyzacji PEC Sp. z o.o.; - sfinalizowanie budowy nowego sk³adowiska odpadów lub o czym ju wspomnia³em zak³ad segregacji i utylizacji odpadów w pobli u starego sk³adowiska; - budowa hali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum nr 2. Obojêtne jest tutaj, e pomys³y co do jej realizacji powstaj¹ przed wyborami bo wa ne jest tylko to, e bêdzie ona s³u yæ przez wszystkim m³odzie y, dla jej dobrego rozwoju fizycznego. Szanowni Pañstwo! Wszystkim nam zale y, eby ros³a œwiadomoœæ i to samoœæ obywateli naszego miasta. Potrzebuje ono naszego starania i troski. Burmistrz Miasta mgr in. Mieczys³aw Byczkowski MY TE POMAGAMY SZPITALOWI... Tyle siê mówi i pisze o pomocy dla lidzbarskiego szpitala. Szkoda tylko, e nikt nie zauwa y³ pomocy ze strony miasta Lidzbarka ego. Przyjêliœmy zasadê wiêcej robiæ, mniej mówiæ. Ale wywo³any temat nie mo e pozostaæ bez kilku zdañ wyjaœnienia To nie przepisy prawa zobowi¹zuj¹ W³adze Miasta do udzielenia pomocy, to troska o byt ludzi tam zatrudnionych, to równie, a mo e przede wszystkim, troska o zdrowie naszych mieszkañców. A teraz trochê faktów: Rok ,00 z³otych przekazaliœmy na Szpital w tym na: dofinansowanie zakup i monta spirometru 5.220,00 z³ dofinansowanie do remontu (³azienka, oddzia³ dzieciêcy, chirurgiczny, adaptacja pomieszczeñ izby przyjêæ) ,00 z³ dofinansowanie zakup sprzêtu analizator ,00 z³ dofinansowanie zakup sprzêtu wirówka i wirnik 4.400,00 z³ Rok ,00 z³otych w tym na : dofinansowanie zakup kardiomonitora na oddzia³ dzieciêcy ,00 z³ dofinansowanie zakup aparatu «Echo-Serca ,00 z³ Rok ,00 z³otych w tym na : dofinansowanie zakup karetki dla ZOZ ,00 z³ Miejskiej Komisji Wyborczej w Lidzbarku m z dnia 7 paÿdziernika 2002 r. o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Lidzbarku m zarz¹dzonych na dzieñ 27 paÿdziernika 2002 r. Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z póÿn. zm.) podaje siê do wiadomoœci informacjê o zareje-strowanych listach kandydatów do Rady Miejskiej w Lidzbarku m, ich numerach, nazwach komitetów wyborczych oraz dane o kandydatach zawarte w zg³oszonych listach. Okrêg nr 1 Lista nr 2 KW SAMOOBRONA RP 1. Su³kowska Zofia, 32 lata, zam. 1. Iljuczonek Teresa, 53 lata, zam. 2. Kondratowicz Janina, 48 lat, zam. Lista nr 8 KOMITET OŒWIATA 1. Truszczyñski Edmund, 69 lat, zam. 1. Królikowski Henryk, 54 lata, zam. 2. Miros S³awomir Henryk, 48 lat, zam. 1. Stefanowicz Andrzej, 37 lat, zam. 2. Maciejewski Zdzis³aw, 48 lat, zam. 1. Dêbowski Wies³aw, 42 lata, zam. 2. K¹cki Andrzej Stefan, 52 lata, zam. Lista nr 12 LIDZBARK ZGODY 1. Januszkiewicz Bogdan, 45 lat, zam. 2. Kimber-Mosakowska Halina, 43 lata, zam. 1. Choru yk Dariusz, 33 lata, zam. 1. Chyl Marek, 39 lat, zam. Lidzbark 2. Ko urno Witold Jerzy, 41 lat, zam. Lista nr 20 KOMITET K. OSTANIEWICZA 1. Ostaniewicz Krzysztof, 35 lat, zam. Okrêg nr 2 Lista nr 2 KW SAMOOBRONA RP 1. Skrêtkowski Zdzis³aw, 38 lat, zam. 2. Wiatrak Anna Teresa, 38 lat, zam. Rok ,00 z³otych Dotacja dla ZOZ na zakup Echo-Serca Umorzenie podatku od nieruchomoœci wraz z odsetkami ,85 z³otych w tym: podatek od nieruchomoœci ,75 z³ odsetki ,10 z³ Na koniec naszej wyliczanki, kilka s³ów o koncercie charytatywnym Gwiazdozbiór Piotra Szwedesa zorganizowanym w sierpniu 2002 roku wielkim wysi³kiem pracowników Lidzbarskiego Domu Kultury, Urzêdu Miasta, jednostek i spó³ek Miasta. Z koncertu kwotê z³otych przeznaczono na Szpital. Praca i zaanga owanie Nas wszystkich by³o ogromne. ALE WARTO BY O! Zauwa y³ to Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury i podziêkowa³ wszystkim na ³amach prasy za trud i ogrom w³o onej pracy. W czerwcu 2000 roku z koncertu kabaretu RAK i zespo³u Ortalion Lidzbarki Dom Kultury przekaza³ z³ na Echo-Serca. W czasie Dni Lidzbarka w 2000 roku Lidzbarski Dom Kultury by³ organizatorem akcji dobroczynnej, zbierania pieniêdzy do puszek przez lidzbarskich harcerzy z przeznaczeniem na Szpital. Zarz¹d Miasta Lidzbarka ego O B W I E S Z C Z E N I E 1. Bawirsz Jan Henryk, 51 lat, zam. 2. Nowakowska Alina Janina, 52 lata, zam. 3. Jankowski Roman, 46 lat, zam. Lista nr 8 KOMITET OŒWIATA 1. Kêdzierski Andrzej, 46 lat, zam. 1. Anieæko Marek Artur, 43 lata, zam. 2. Ciechowska Teresa, 53 lata, zam. 3. Olszewska Dorota, 36 lat, zam. 1. Skrêtkowski Wies³aw, 40 lat, zam. 1. Gadomski Jerzy, 48 lat, zam. Lidzbark 2. Paukszte³³o Aleksander, 57 lat, zam. 3. Szachowicz Janina, 58 lat, zam. Lista nr 12 LIDZBARK ZGODY 1. Bigoszewski Tadeusz, 51 lat, zam. 2. Pruszyñski Marek, 39 lat, zam. 3. Milewska Justyna, 21 lat, zam. Lista nr 13 KOMITET BY YCH O NIERZY WP 1. Grabowski W³odzimierz Ireneusz, 46 lat, zam. 2. Niemyjski Konrad Józef, 59 lat, zam. 1. Bojarski W³adys³aw, 44 lata, zam. 1. Puszcz Anna, 38 lat, zam. Lidzbark 2. Jurewicz Bronis³aw, 51 lat, zam. 3. Wajs Artur Ryszard, 37 lat, zam. Lista nr 21 MOJE MIASTO NASZ WSPÓLNY DOM 1. Buczek Maria, 55 lat, zam. Lidzbark Okrêg nr 3 Lista nr 2 KW SAMOOBRONA RP 1. Ogulewicz Sebastian Cezary, 27 lat, zam. 2. Salmanowicz Zbigniew Micha³, 44 lata, zam. 3. Urbanowicz Leszek Marek, 44 lata, zam. + 3 Drewno opa³owe Leœnictwo Mi³ogórze, tel do godz , tel. kom Kronika Policyjna - 25 wrzeœnia 2002 r w Ignalinie nieznani sprawcy dokonali w³amania do gara u, sk¹d skradli z wnêtrza stoj¹cego tam samochodu ró nego rodzaju kosmetyki. Wartoœæ utraconych przedmiotów pokrzywdzony oceni³ na kwotê z³ paÿdziernika 2002 r w sklepie przy ul. Bartoszyckiej odbywa³a siê promocja po³¹czona z degustacj¹ piwa. Jeden z mieszkañców osiedla Grabowskiego raczy³ siê przez d³u szy czas tym napojem. W pewnym momencie, za ¹da³ podania mu piwa. Gdy spotka³ siê z odmow¹ personelu, który nie spe³ni³ jego proœby, gdy klient by³ wyraÿnie pod dzia³aniem alkoholu, na poparcie ¹dania wyci¹gn¹³ wojskowy bagnet. Przera one ekspedientki wezwa³y policjê, która zatrzyma³a nietrzeÿwego sprawcê paÿdziernika 2002 r pracownicy Gospodarstwa Rolnego w Klutajnach gm. Kiwity powiadomili policjê o kradzie y 9 sztuk ciê kich bron z placu w tej miejscowoœci. Podjête niezw³ocznie dzia³ania doprowadzi³y do zatrzymania 2 mieszkañców Kierwin i odzyskania w ca³oœci skradzionego mienia. Na uwagê zas³uguje fakt, e z³odzieje ciê ko musieli siê napracowaæ przy przenoszeniu bron przez p³ot i dalszym ich za³adunku. Ciekawostk¹ jest równie to, e swój ³up wywieÿli konn¹ furmank¹ paÿdziernika 2002 r w godzinach nocnych w jednym z mieszkañ przy ul. Poniatowskiego kilku mê czyzn spo ywa³o alkohol zakupiony przez najm³odszego biesiadnika. W trakcie tej imprezy jeden z uczestników, nie doœæ, e odmówi³ partycypowania w kosztach zakupu alkoholu, to jeszcze zmusi³ fundatora do wydania reszty pieniêdzy w kwocie 60 z³. Chc¹c wzmocniæ si³ê argumentów pobi³ ma³oletniego gumow¹ pa³k¹ zbrojon¹ prêtem i grozi³ u yciem siekiery. Sprawca zosta³ zatrzymany, a nastêpnego dnia miejscowy S¹d aresztowa³ go na trzy miesi¹ce paÿdziernika 2002 r z ul. Sosnowej skradziono dwa pieski rasy foksterier. W³aœciciel ich wartoœæ okreœli³ na 1000 z³. Nastêpnego dnia szczeniêta zosta³y odnalezione w m. Medyny u jednego z rolników. Jego synowi postawiony zosta³ zarzut kradzie y. - Od oko³o miesi¹ca na terenie naszego miasta plag¹ sta³y siê kradzie e paliwa dokonywane w porze nocnej z samochodów zaparkowanych na terenie ró nych firm, jak te na parkingach. Z³odzieje s¹ bardzo zuchwali i w szybkim tempie opró niaj¹ zbiorniki paliwowe. Policja t¹ drog¹ zwraca siê o informacje, które pomog¹ w ustaleniu sprawców kradzie y. Odnotowujemy równie ostatnio wzrost iloœci kradzie y napowietrznych linii energetycznych na terenie wiejskim. Liczymy na pomoc Pañstwa w rozwi¹zaniu tego problemu w drodze przekazywania Policji wszelkich informacji, które zostan¹ wykorzystane w procesie wykrywczym. Policja zapewnia ca³kowit¹ anonimowoœæ. kom. Miros³aw Michalak

3 Gazeta Warmiñska 21 paÿdziernika 2002 nr 15/193 O ukradzionej Polakom demokracji, czyli o czym siê mówi³o podczas VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury Fragment z Karty Regionalizmu Polskiego: Losy historyczne sprawi³y, e od wieków najwy sz¹ wartoœci¹ Polaków jest Ojczyzna. Wszelkie nasze dzia³ania winny jej s³u yæ... Ten cytat by³ mottem zaproszenia na Kongres. Jako bardzo m³ody cz³owiek by³em obecny ju na I Kongresie, który odby³ siê 25 lat temu w Olsztynie. Mnie, jako regionaliœcie, uczestnikowi 3 Kongresów Regionalnych Towarzystw Kultury i uczestnikowi Kongresu Kultury Polskiej, du o satysfakcji sprawiaj¹ referaty programowe wyg³aszane przez luminarzy polskiej nauki. Dezyderaty uczonych weryfikuj¹ moje postêpowanie i s¹ bardzo cennym drogowskazem w dzia³aniu. Prof. dr hab. Andrzej Tyszka uwa a, e kultura stanie siê czymœ w rodzaju parawanu przys³aniaj¹cego hañby domowe naszej rzeczywistoœci, je eli na Kongresie nie bêdziemy pe³nym g³osem mówili o sprawach najwa niejszych. Podobnie uwa a prof. dr hab. Andrzej Siciñski. Oto fragmenty ich wyst¹pieñ. Profesor Siciñski:... Je eli na tym Kongresie i w tym podobnych okolicznoœciach chcemy coœ powiedzieæ na temat spo³eczeñstwa obywatelskiego to przecie nie idzie nam bardziej lub mniej o wyuczone definicje, ale o coœ, co siê na szczêœcie jeszcze nie zbanalizowa³o, o demokracjê w naszym yciu publicznym. We wspó³czesnych rozwiniêtych spo³eczeñstwach wystêpuj¹ dwie klasyczne postacie demokracji przedstawicielska i demokracja bezpoœrednia. Pierwsza to reprezentowana przez parlament i wybrany przez niego rz¹d i ta druga reprezentowana przez samorz¹d lokalny, organizacje pozarz¹dowe, czyli w³aœciwie przez spo³eczeñstwo obywatelskie. Jednym z wa niejszych celów budowy III Rzeczypospolitej by³o stworzenie systemu demokratycznego. Prowadziæ do tego mia³ rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego, spo³eczeñstwa bêd¹cego zaprzeczeniem realnego socjalizmu. Nadzieje na budowê takiego spo³eczeñstwa obywatelskiego mia³ rozwój Solidarnoœci... Kolejn¹ szans¹ by³ ruch Komitetów Obywatelskich on równie zosta³ zmarnowany (wojna na górze). Wkrótce po obradach Okr¹g³ego Sto³u pojawi³o siê wiele inicjatyw obywatelskich nie nadzorowanych przez pañstwo inicjatyw obejmuj¹cych oœwiatê, pomoc spo³eczn¹, kulturê czy ochronê zdrowia. Szybki rozwój tego ruchu wbrew optymistycznym oczekiwaniom zacz¹³ s³abn¹æ po roku Przyczyni³a siê do tego z³a atmosfera spo³eczna, podsycana przez czêœæ polityków, która w pewnym momencie powsta³a wobec tzw. organizacji pozarz¹dowych, bo niektóre z organizacji i fundacji nie by³y nastawione na innych, ale na bogacenie siê nie zawsze w legalny sposób. Do takiego stanu rzeczy przyczyni³ siê brak ustawodawstwa umo liwiaj¹cego w efektywny sposób funkcjonowania o r g a n i z a c j i pozarz¹dowych. Te organizacje maj¹ szanse na unowoczeœnienie i uaktywnienie spo³eczeñstwa tworz¹c pomost pomiêdzy masami a elitami. Filarem spo³eczeñstwa obywatelskiego s¹ samorz¹dy lokalne. Równie jego pocz¹tkowy rozkwit jako autentycznej reprezentacji szerokich krêgów spo³eczeñstwa, reprezentacji ludzi najlepszych, najbardziej kompetentnych, wykazuj¹cych pasjê spo³eczn¹ i bezinteresownoœæ zosta³ zmarnowany przez nasz¹ upartyjnion¹, w najgorszym sensie tego okreœlenia klasê polityczn¹. W rezultacie mamy dziœ demokracjê, któr¹ siê okreœla i s³usznie demokracj¹ fasadow¹. Nie tylko g³ównym jej, ale niemal jedynym przejawem na szczeblu ogólnonarodowym + 6 KADENCJA ZGODY I BUDOWANIA PODSTAW DO REALIZACJI ZALEG YCH SPRAWKADENCJA ZGODY I BUDOWANIA PODSTAW DO REALIZACJI Wywiad z Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej kadencji Panem Grzegorzem Kazimierzem Wójcikiem Robert Zwierzyñski: Czy rzeczywiœcie kadencja, która up³ynê³a by³a w wydaniu Radnych Rady Miejskiej taka zgodna? Grzegorz Wójcik: Myœlê, e w porównaniu do poprzednich super zgodna. Nie wiem czy ktoœ zwróci³ uwagê, e w omawianym czasie nie wymieniono adnego cz³onka Zarz¹du Miasta, Burmistrz przepracowa³ ca³¹ kadencjê, a nawet do koñca pe³ni³ swoj¹ funkcjê Przewodnicz¹cy Rady, pomimo zapowiedzi osób spoza tej Rady o jego rych³ym odwo³aniu. Na szczêœcie w naszej Radzie znaleÿli siê ludzie zdrowego rozs¹dku, racjonalni i obiektywni, a nie by³o osób, które dr¹ ¹ temat, aby komuœ dokopaæ niezale nie od tego, jaka jest prawda i czy to dokopanie zmieni i usprawni funkcjonowanie Rady i poprawi los mieszkañców miasta. Tacy ludzie znaleÿli siê /na szczêœcie/ w innych samorz¹dach i chyba na nieszczêœcie dla tych samorz¹dów. Na ostateczny wynik tej zgody mia³a wp³yw praca, jakiej dokona³ sam Zarz¹d, ale i poszczególne Komisje. Wœród Radnych powszechna by³a œwiadomoœæ, jak¹ decyzjê podejmuj¹ i jakie to bêdzie rodzi³o skutki, ale to dziêki zasadzie, e wszystkie uchwa³y przedk³adane Radzie musz¹ byæ dok³adnie wyjaœniane przez ich autorów na posiedzeniach wszystkich Komisji. Na atmosferê w naszej Radzie mia³a wp³yw postawa wszystkich, którzy pe³nili jakiekolwiek funkcje. Skromnoœæ, a nie buta i arogancja w³adzy by³a nasz¹ naczeln¹ zasad¹. Zawsze byliœmy dostêpni dla wszystkich mieszkañców poprzez system dy urów. Có nie zawsze udawa³o siê wszystko za³atwiæ pozytywnie, ale takie s¹ jeszcze w tej chwili realia naszego bud etu. Obce dla nas by³o ba³wochwalstwo poprzez wyró nianie siebie wszelkimi tytu³ami i nagrodami w przeciwieñstwie do niektórych naszych poprzedników. To wszystko co wymieni³em z³o y³o siê na nadanie tej Radzie, a przede wszystkim ludziom tam zasiadaj¹cym, miana ZGODY. R.Z. Jakie najwiêksze problemy musia³a rozwi¹zaæ ta Rada /oprócz ww./? G.W. Tych problemów by³o bardzo du o. Ale po kolei. Przede wszystkim ustalmy, co zastaliœmy. Po pierwsze: niedokoñczon¹ inwestycjê w postaci oczyszczalni œcieków. ZALEG YCH SPRAW To ta Rada zaci¹ga kredyt, który pozwoli³ oddaæ do u ytku sam obiekt, pomimo wielu zastrze eñ co do jego wykonania. Dziêki temu mo na by³o wybudowaæ przepompowniê na ulicy Reja i Kopernika. Wreszcie œcieki z miasta przestaj¹ p³yn¹æ do yny. Po drugie: brak opracowanej strategii rozwoju miasta. Radni tej kadencji tak¹ opracowali i na niej wzorowa³y siê inne samorz¹dy naszego powiatu. Po trzecie: brak koncepcji co do priorytetów zagospodarowania i estetyzacji poszczególnych czêœci miasta. To w tej kadencji uznaliœmy, e najwa niejszymi czêœciami miasta jest œródmieœcie i okolice zamku. Powstaje zacz¹tek pasa u spacerowego przy ulicy Powstañców Warszawy i wysokiej Bramy. Niestety jeszcze nie dokoñczony /ulice, przy których powstaje pasa staj¹ siê nie miejskie/. Powstaje koncepcja przywrócenia do pierwotnej formy Placu Wolnoœci. Koncepcja i realizacja przebudowy amfiteatru miejskiego. Po czwarte rozmyte relacje spó³ki samorz¹dowe a bud et samorz¹du. Tutaj przyjmujemy zasadê ka da spó³ka dzia³a na w³asny rachunek, a bud et samorz¹du s³u y realizacji zadañ samorz¹du. Odci¹ a to w znacznym stopniu finanse miasta bo wiadomym by³o, i nied³ugo trzeba bêdzie sp³acaæ zaci¹gniête zobowi¹zania. Po pi¹te: nie rozpoczêty proces przekszta³ceñ spó³ek komunalnych. Czêsto brak wyceny ich maj¹tku, a przez to nieuregulowany stan prawny uniemo liwia³ szukanie inwestorów, którzy wspomogliby finansowo spó³ki. Czêœæ z tych przedsiêbiorstw ten proces zakoñczy³a. Czêœæ jest w trakcie realizacji. Po szóste brak koncepcji zwiêkszania wp³ywów do bud etu samorz¹dowego, a jednoczeœnie próba walki z plag¹ naszego miasta, bezrobociem. To w tej kadencji wykorzystany zosta³ podstawowy instrument-podatek od nieruchomoœci i mo liwoœæ jego umorzeñ pod warunkiem zwiêkszania zatrudnienia. Po siódme: nierozwi¹zane problemy niektórych grup zawodowych miasta. Taksówkarzy czy kupców z targowiska miejskiego. W pierwszym przypadku powstaje drugi postój, w drugim zawarte ugody. Po ósme nieuregulowany problem gara y przy ulicy Lipowej, który uniemo liwia kontynuacjê budowy mieszkañ w ramach TBS. Nim te sprawê uregulowano przy ulicy Astronomów, w tej kadencji, powstaj¹ trzy Ogieñ z komina W tym roku w powiecie lidzbarskim stra acy ju ponad dwadzieœcia razy wyje d ali do po arów kominów. Tymczasem mo na tego unikn¹æ, regularnie czyszcz¹c przewody kominowe i wentylacyjne. Po ary kominów zwykle nie powoduj¹ wiêkszych strat, ale gdy przewód kominowy jest wewn¹trz budynku, zagro enie roœnie. Ogieñ mo e przedostaæ siê na kondygnacje lub poddasze domu. Warto wiêc przypomnieæ podstawowe zasady bezpieczeñstwa po arowego zwi¹zane z okresem grzewczym. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 3 listopada 1992r. zawiera podstawowe przepisy dotycz¹ce tego tematu. Paleniska opalane paliwem sta³ym (np. wêgiel) powinny byæ czyszczone cztery razy w roku, paliwem p³ynnym i gazowym co najmniej 2 razy. W zak³adach ywienia zbiorowego przepisy nakazuj¹ robiæ to co najmniej raz w miesi¹cu. Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych nale y usuwaæ co najmniej raz w roku. Szczególn¹ dba³oœæ o czystoœæ przewodów powinny wykazywaæ osoby, które stosuj¹ gorsze gatunki wêgla (np. mia³ wêglowy). W³aœciciele, zarz¹dcy lub u ytkownicy obiektów, w których odbywa siê proces spalania paliwa sta³ego, ciek³ego lub gazowego s¹ obowi¹zani, zgodnie z prawem, do usuwania zanieczyszczeñ z przewodów dymowych i spalinowych. Zapis ten nie narzuca koniecznoœci wzywania kominiarza, mo na tego dokonywaæ we w³asnym zakresie. Jednak wieloletnia praktyka wskazuje, ze najlepszym rozwi¹zaniem jest korzystanie z us³ug fachowców. Poza tymi przepisami nale y stosowaæ zasady zdrowego rozs¹dku. Zbyt bliskie sk³adowanie materia³ów palnych, np. makulatury, szmat, drewna obok pieca, urz¹dzeñ grzewczych to czêsta przyczyna wyst¹pienia po aru. Na strychach i poddaszach, gdzie najczêœciej sk³adamy niepotrzebn¹ odzie, meble, ksi¹ ki, tworzymy zagro enie po arowe, opieraj¹c szczególnie te materia³y o konstrukcje przewodów kominowych. Œciana mo e byæ pêkniêta, a wydobywaj¹ce siê iskry mog¹ spowodowaæ po ar. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej w Lidzbarku m budynki o 88 mieszkaniach. Ugoda to rozpoczêcie budowy nastêpnego 24 rodzinnego budynku przy ulicy Lipowej, a póÿniej 44 rodzinnego. I wreszcie problem dziewi¹ty: cztery reformy wprowadzane w kraju. Nas tak naprawdê dotyczy³y tylko trzy. Reforma administracyjna to chwa³a, ale i problem w przypadku naszego miasta. Lidzbark stolic¹ powiatu to dobrze, ale w ramach tego wiêkszoœæ ulic staje siê nie miejska, co zaczê³o rodziæ problemy co do kompetencji i odpowiedzialnoœci za ich stan. Nawet próby samodzielnego naprawiania, jak choæby ulicy Poniatowskiego, skoñczy³y siê dla nas przykroœciami, bo nie jest to zadanie w³asne gminy. Myœlê, e niedawno podpisane porozumienie ze Starostwem o finalnym naprawieniu tej ulicy mo e wreszcie przyniesie oczekiwany efekt. Utrzymanie w czystoœci i zimowe te nie pozostaje w naszej gestii, a tylko Zarz¹du Dróg Powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Miejskie to zaledwie 35 bocznych uliczek. Reforma zdrowia dziêki wspólnej polityce ZOZ i w³adz miasta to problem, który pocz¹tkowo by³ nierozwi¹zywalny, a dzisiaj oparty na prywatnych zespo³ach opieki zdrowotnej, które lepiej ni publiczne spe³niaj¹ swoj¹ rolê. Reforma oœwiaty to powstanie dwóch gimnazjów, likwidacja jednej szko³y podstawowej i jednego przedszkola. Sukcesem jest zachowanie wszystkich miejsc pracy w placówkach i nie obni anie komukolwiek wynagrodzenia. Po dziesi¹te: brak rozpoznania co w³aœciwie powinno byæ motorem napêdowym rozwoju miasta. Wszyscy mówili o turystyce nawet powstawa³y programy chocia by Symsarna i có z tego skoro brakowa³o na realizacjê szczytnych celów pieniêdzy. My przyjêliœmy tezê, e najpierw nale y nakrêciæ koniunkturê, czyli przyci¹gn¹æ ludzi z zewn¹trz. Tym miejscem ma byæ amfiteatr i w nim organizowane imprezy masowe. Próbki tego przewija³y siê przez ca³¹ kadencjê, a w tym roku by³o to szczególnie widoczne podczas Dni Lidzbarka. Jest to wszystko ma³o. Takich imprez musi byæ bardzo du o, abyœmy na sta³e zagoœcili w kalendarzu wykonawców, widzów i mediów. To w³aœnie Ci przyjezdni zostawi¹ tutaj pieni¹dze, za które bêdzie mo na realizowaæ wiele pomys³ów. 40 tys. odwiedzaj¹cych rocznie nasz zamek to wszystko za ma³o OBWIESZCZENIE 1. Czajkowska Danuta, 42 lata, zam. 2. Puæko Miko³aj, 64 lata, zam. Lidzbark 3. Rubacki Andrzej W³adys³aw, 36 lat, zam. 1. Lewandowski Zbigniew, 49 lat, zam. 2. Leoniec Jan, 55 lat, zam. Lidzbark 3. Strzelczyk Czes³aw Kazimierz, 59 lat, zam. 1. Kaczan Jan, 63 lata, zam. Lidzbark 1. W³odarczyk-Szczepañska Wies³awa Jolanta, 49 lat, zam. 2. Zaj¹czkowski Zbigniew Tadeusz, 40 lat, zam. 3. Szczebiot Elwira Teresa, 48 lat, zam. Lista nr 12 LIDZBARK ZGODY 1. Wójcik Grzegorz Kazimierz, 45 lat, zam. 2. Mickiewicz Beata, 40 lat, zam. 3. Narkiewicz Dorota, 42 lata, zam. Lista nr 13 KOMITET BY YCH O NIERZY WP 1. Aleksiejuk Janusz, 39 lat, zam. 2. Pleskot Wiktor, 48 lat, zam. Lidzbark 3. Sowiñski Roman, 53 lata, zam. 1. Dyrda Jerzy, 43 lata, zam. Lidzbark 2. Dajnowska Barbara, 39 lat, zam. 1. Tkaczuk Anna Krystyna, 41 lat, zam. 2. Styczewski Cezary, 43 lata, zam. 3. Willecka Jolanta, 33 lata, zam. Lista nr 17 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN 1. Zawada Piotr Edward, 39 lat, zam. Lista nr 18 LIDZBARK - MÓJ DOM 1. Lesiak Jolanta, 36 lat, zam. Lidzbark Lista nr 22 KOMITET JANA ROMASZKO 1. Jan Romaszko, 55 lat, zam. Lidzbark Okrêg nr 4 Lista nr 2 KW SAMOOBRONA RP 1. Chmielewska Ma³gorzata Wies³awa, 43 lata, zam. 2. Grz¹dka Lucjan Andrzej, 48 lat, zam. 1. Petrecki Piotr, 55 lat, zam. Lidzbark 2. Wiœniewski Janusz, 51 lat, zam. Lista nr 6 KOMITET WYBORCZY PSL 1. Andruszkiewicz Teresa, 40 lat, zam. 2. Pleskot Gabriela, 37 lat, zam. Lidzbark 1. Pasternak Dorota, 42 lata, zam. 2. Chomej Stanis³aw, 45 lat, zam. 1. Szymukowicz Wac³aw, 57 lat, zam. 1. Daukszewicz Jerzy, 39 lat, zam. 2. KuŸmowicz Bogdan, 57 lat, zam. Lista nr 12 LIDZBARK ZGODY 1. abucka Henryka, 40 lat, zam. 2. Motylewski Wojciech, 30 lat, zam. Lista nr 13 KOMITET BY YCH O NIERZY WP 1. Strzelecki Lucjan Mieczys³aw, 50 lat, zam. 1. Gromadzki Wies³aw Grzegorz, 43 lata, zam. 2. Sieñko Zbigniew, 39 lat, zam. Lidzbark 3 1. Achrem Micha³, 62 lata, zam. 2. Kij Krystyna, 45 lat, zam. Lidzbark Okrêg nr 5 Lista nr 2 KW SAMOOBRONA RP 1. Saj Ewa, 43 lata, zam. Lidzbark 1. Przyby³ Ryszard, 51 lat, zam. Lidzbark 2. Malewicz Henryk, 57 lat, zam. Lista nr 8 KOMITET OŒWIATA 1. Stanilewicz Stanis³aw Roman, 54 lata, zam. 1. Mazurek Zenon, 51 lat, zam. Lidzbark 2. Maczyta Miros³aw, 43 lata, zam. 1. Zabulewicz Józef Wiktor, 53 lata, zam. 2. Zwierzyñski Krzysztof, 24 lata, zam. 1. Boguszewski Krzysztof, 36 lat, zam. 2. Stêpniewska Gra yna Izabela, 36 lat, zam. Lista nr 13 KOMITET BY YCH O NIERZY WP 1. Sobolewski Bronis³aw, 60 lat, zam. 1. Rekœæ Micha³, 50 lat, zam. Lidzbark 1. Mikulski Marek Ryszard, 21 lat, zam. 2. Rusi³owicz Maria Jadwiga, 37 lat, zam. Lista nr 17 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN 1. Mi³oszewicz Zyta, 58 lat, zam. Okrêg nr 6 Lista nr 2 KW SAMOOBRONA RP 1. Kimbar Czes³aw Antoni, 44 lata, zam. 2. Mucha Danuta, 48 lat, zam. Lidzbark 3. Parandyk Ryszard, 48 lat, zam. 1. Wolny Krzysztof Jan, 49 lat, zam. 2. Sidorkiewicz Miros³aw Tadeusz, 44 lata, zam. 3. Piêtka Janina Ewa, 44 lata, zam. Lista nr 6 KOMITET WYBORCZY PSL 1. Cybulska-Szuksztul Jolanta, 41 lat, zam. Lista nr 8 KOMITET OŒWIATA 1. Krynicka Gabriela, 58 lat, zam. 1. Kurto Józef, 49 lat, zam. Lidzbark 2. Rekœæ Antoni, 28 lat, zam. Lidzbark 3. Jackiewicz Jan, 56 lat, zam. Lidzbark 1. Wakuluk W³odzimierz, 57 lat, zam. 2. Augustynowicz Jan, 45 lat, zam. 1. Jaworska Halina Leokadia, 50 lat, zam. 2. Madziewicz Andrzej, 44 lata, zam. 3. Korzeniewska Barbara, 42 lata, zam. Lista nr 12 LIDZBARK ZGODY 1. Milewski Krzysztof, 31 lat, zam. 1. Ficek Iwonna Weronika, 41 lat, zam. 2. Sybicki Stanis³aw Krzysztof, 42 lata, zam. 3. Buczel Grzegorz, 19 lat, zam. Lidzbark Lista nr 19 NIEZALE NI Pniewski Aleksander, 55 lat, zam.

4 4 Gazeta Warmiñska 21 paÿdziernika 2002 nr 15/193 Co mnie gryzie CZEGO BRAKUJE PROPAGANDZIE WYBORCZEJ? Gdyby mnie ktoœ zapyta³ na ulicy: Czy jest w Lidzbarku gor¹czkowa atmosfera wyborcza? odpowiedzia³bym: I jest i nie ma. Z jednej strony kandydaci wisz¹ na p³otach, a z drugiej strony, je eli s¹ to nam ludzie ma³o znani, nic o nich nie wiemy Jeszcze gorsze jest to, e przeciêtny wyborca bez dodatkowego objaœnienia nie ³atwo odszuka swoich kandydatów na obwieszczeniach wyborczych. A oto przyk³ad: Jest pochmurny dzieñ. Lekko si¹pi deszcz. Du o ludzi pod¹ ¹ na miejski targ. Nagle pokaÿna grupka id¹cych zatrzymuje siê przy s³upie nieopodal Przychodni Rejonowej, na którym jakiœ pan nakleja obwieszczenia komisji wyborczej z nazwiskami kandydatów na radnych i burmistrza Lidzbarka. Ka dy z przechodniów szuka swoich kandydatów. I ka dy g³oœno utyskuje, kto wymyœli³ taki uk³ad graficzny na tych listach. Poniewa wiêkszoœæ tam obecnych nie zna³a numerów swoich okrêgów i obwodów, zaczê³a siê normalna szarpanina i wodzenie palcami po listach, aby odnaleÿæ swojego kandydata. Uwa am, e bardzo dobrze to zrobili samorz¹dowcy piêciu gmin, którzy w ulotce wyborczej umieœcili wszystko: Nr okrêgu, obwodu, siedziba komisji wyborczej i ulice. S³owem tam wszystko jest jasne i zrozumia³e. Z k¹cika sceptyka ZARZ D LIDZBARSKIEGO KO A ZWI ZKU UKRAIÑCÓW W POLSCE po przeanalizowaniu propozycji kilku ugrupowañ dotycz¹cych wspólnego udzia³u w wyborach i ich konsultacji z cz³onkami zwi¹zku na ogólnym zebraniu postanowi³ rekomendowaæ z naszej organizacji kandydatów do w³adz samorz¹dowych miasta i powiatu z listy ugrupowania wyborczego POROZUMIENIE. Bêdziemy wspieraæ poszczególnych kandydatów, a przede wszystkim tych, którzy w swojej dotychczasowej dzia³alnoœci byli z nami, s³u yli nam rad¹, pomoc¹ i wsparciem. Cz³onkowie Zwi¹zku postanowili oddaæ swoje g³osy w wyborach bezpoœrednich na obecnego burmistrza miasta Mieczys³awa Byczkowskiego, by mia³ mo liwoœæ w nastêpnej kadencji kontynuowaæ rozpoczête przez siebie dzie³o oraz nadaæ naszemu miastu jeszcze Wiele te by³o narzekañ i ostrych s³ów na wielkoœæ liter trudnych do odczytania, to jest po prostu druk pisany maczkiem literowym. Ludzie w podesz³ym wieku nie s¹ w stanie tego rozszyfrowaæ. To s³aba propaganda wyborcza. Warto te wspomnieæ o strukturze spo³ecznej kandydatów S¹ to w wiêkszoœci dyrektorzy i prezesi wiêkszych, lidzbarskich zak³adów pracy, urzêdów pañstwowych, kierownicy i dyrektorzy znanych instytucji pañstwowych i spo³ecznych oraz o dziwo obecnych radnych, którzy chyba w wiêkszoœci nie sprawdzili siê (tak wypowiadaj¹ siê moi rozmówcy), lecz oni pchaj¹ siê z uporem maniaka do w³adzy. Nawet podesz³y wiek (staroœæ) im nie przeszkadza. Na listach widniej¹ te nazwiska, których wiêkszoœæ mieszkañców nie zna albo zna, ale nieco z innej strony. Oni na pewno nie spe³niaj¹ kryteriów: wykszta³cenia, doœwiadczenia yciowego, wiedzy, fachowoœci, przedsiêbiorczoœci i pasji spo³ecznego dzia³ania. Niektórych nawet podziwiam za tupet i odwagê. Ja na ich miejscu szybko zwin¹³bym agle!!! A mo e siê mylê, a mo e to tak trzeba na obecnym etapie. Wydaje mi siê, e jednak ta nasza kratos powoli zamiast krzepn¹æ rozmywa siê. Polecam to pod uwagê wszystkim propagandzistom wyborczym. Wnikliwy Obserwator Za piêæ dwunasta!.. - Glêdzi³, gada³ i obiecywa³, Nic nie zrobi³, bo b³¹dzi³, ale gdy pora wreszcie przysz³a - znowu siê u r z ¹ d z i ³?.. * * * Takie mamy zamiary! Takie mamy super plany!! Zobaczcie wreszcie wszyscy, czego to dokonamy!!! Nikt nikogo nie rozliczy³! Za te ró ne plany których nigdy nie zrealizowano, gdy z nich same p l a m y!.. * * * Wielu w naszym miasteczku - czuje siê, jak w sieci Wie, e ju nie wyp³ynie! Wie, e ju nie wzleci!.. * * * Mimo tylu wiatraczków, o tym piszê szczerze, w zmianê ca³ej atmosfery - tak nie bardzo wierzê!.. To i owo przewietrzyæ!.. Niech wiatr poprzestawia trochê sto³ków i foteli pozmienia lub naprawia? Sceptyk Oœwiadczenie Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce Zarz¹du Ko³a w Lidzbarku m wiêkszy status wœród miast warmiñskich. Uwa amy, e czêste zmiany na tym stanowisku mog¹ przynieœæ naszemu miastu wiêcej szkody, ni po ytku. Kandydatem naszym do w³adz Sejmiku Województwa Warmiñsko- Mazurskiego jest Pan Miron SYCZ obecny przewodnicz¹cy tego sejmiku, doœwiadczony samorz¹dowiec, osoba sercem oddana naszemu regionowi. Jednoczeœnie informujemy, e Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce jest jedyn¹ organizacj¹ w naszym mieœcie reprezentuj¹c¹ interesy ludnoœci pochodzenia ukraiñskiego. Poszczególne osoby kandyduj¹ce do Rady Miejskiej i Rady Powiatu z innych ugrupowañ i partii poza Porozumieniem m, powo³uj¹c siê na nasz¹ organizacjê i wsparcie, czyni¹ to bezprawnie i na w³asny rachunek i w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Przewodnicz¹cy Ko³a ZUwP w Lidzbarku m Bogdan WASZCZYSZYN KADENCJA ZGODY I BUDOWANIA PODSTAW DO REALIZACJI ZALEG YCH SPRAWKADENCJA ZGODY I BUDOWANIA PODSTAW DO REALIZACJI ZALEG YCH + 3 SPRAW R.Z. Mówi³ Pan o problemach, ale niech Pan powie dlaczego tak ma³o by³o w mieœcie inwestycji takich chocia by, jak sala widowiskowo-sportowa przy SP 4? G.W. Wie Pan, ja takie pytanie móg³bym zadaæ naszym poprzednikom. Wtedy bud et nie by³ obci¹ ony zobowi¹zaniami z tytu³u sp³aty kredytu i porêczeniami udzielonymi na budowê mieszkañ TBS. Co w tej sprawie zrobiono poprzednio? A co teraz? Otó przygotowano projekt techniczny, a kiedy okaza³o siê, e w bud ecie nie mamy œrodków na udzia³ w³asny a i mo liwoœci pozyskania œrodków z zewn¹trz skurczy³y siê, powsta³a koncepcja /i to wcale nie w gronie komitetu spo³ecznego/ budowy sali gimnastycznej za dziesiêciokrotnie mniejsz¹ kwotê. Sala ta powstanie ju wkrótce, a jej pod³oga mo e byæ wykorzystana w przysz³oœci jako przyszkolne boisko. Nie wyklucza to jednoczeœnie starañ o budowê sali widowiskowo-sportowej z prawdziwego zdarzenia. Powiem tak: nie sztuka realizowaæ inwestycje kosztem ludzi poprzez ich zwolnienia lub obni anie wynagrodzenia, co uczyni³y niektóre samorz¹dy w podleg³ych sobie instytucjach. Nie taka jest rola samorz¹du. To samorz¹d ma przede wszystkim dbaæ o miejsca pracy i dobro mieszkañców. Jednak niestety niektórzy w ferworze zaspokojenia ambicji inwestycyjnych u ywaj¹ mo liwych do wykorzystania subwencji /np. oœwiatowej/ na inne cele. My tego nigdy nie czyniliœmy a wrêcz odwrotnie raczej dok³adaliœmy ze swojego bud etu. Nie sztuk¹ jest te braæ bez umiaru kredyty. Nie mo na wydawaæ wiêcej ni siê ma. R.Z. A czy by³y jakieœ inwestycje, którymi moglibyœcie siê pochwaliæ? Na pewno nie by³o to otwarcie odcinka nowej ulicy, ale by³o ich sporo i to za naprawdê bardzo ma³e pieni¹dze. Najwiêksza z nich to budowa kolektora œciekowego przy ulicy Wiejskiej. Kontynuacja jej przy udziale œrodków ARWSP nast¹pi przy ulicy Orneckiej. Inwestycje infrastrukturalne to podstawa rozwoju miasta. Bez nich nie bêdzie mo liwoœci kontynuowania budownictwa mieszkaniowego i przemys³owego. Tak nawiasem mówi¹c jest to pierwsza od dwunastu lat taka inwestycja w Lidzbarku. Ostatnia na ulicy Leœnej. By³y te w tej kadencji mniejsze jak chocia by wspomniane wczeœniej rozpoczêcie budowy pasa a spacerowego przy ulicach Powstañców Warszawy i Wysokiej Bramy, budowa chodników i poszerzenie ulicy Koœciuszki, budowa chodnika na ulicy Astronomów, budowa chodnika przy ulicy ytniej i Smolnej, budowa p³otów oddzielaj¹cych boiska Liceum Ogólnokszta³c¹cego od cmentarza komunalnego i Szko³y Podstawowej nr 3 od targowiska miejskiego. Do ma³ych, ale inwestycji, mo na zaliczyæ budowê oœwietlenia ulicy Kopernika czy budowê gazoci¹gu wzd³u tej ulicy i zupe³nie ma³a, ale istotna, to oœwietlenie zabytków, które wkrótce bêdzie zmodernizowane. Poza tym przygotowano place pod nowe budynki poprzez wyburzenia starych przy ulicy Kopernika czy Kardyna³a Wyszyñskiego. Dziêki pomys³owoœci przedsiêbiorstw komunalnych powsta³y zlewnia œcieków, myjnia samochodowa inwestycje wodoci¹gów, poszerzono obszar dzia³ania kot³owni MPEC o nowe przy³¹czenia odbiorców do kot³owni miejskich: Grabowskiego-budynek starostwa, Komenda Powiatowa Policji czy ZSZ, Leœna-SP1, Gimnazjum nr 1. Realizowane s¹ dalsze przy³¹cza z kot³owni przy ulicy Kromera, a bêd¹ z ulicy Astronomów. Inwestycj¹ miejsk¹, ale zaznaczam, jeszcze nie dokoñczon¹, jest przebudowa amfiteatru, a cel tego zosta³ wczeœniej wymieniony. Inwestycjami spó³ki miejskiej s¹ realizowane za pieni¹dze z zewnêtrzne budowy budynków mieszkalnych przez TBS. W ramach tej formy budowy oddano w Lidzbarku w ostatnich latach 88 mieszkañ. Wyremontowano równie przy ulicy Or³a Bia³ego, budynek z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Odrêbn¹ spraw¹ sta³o siê zapewnienie schronienia bezdomnym. Wspólne dzia³ania MOPS i ABK doprowadzi³y do otwarcia schroniska dla bezdomnych i ofiar przemocy. W trakcie kadencji kontynuowano prace przy odbudowie Pa³acu Grabowskiego. Niestety skromny bud et nie pozwoli³ na dokoñczenie tej inwestycji w tych latach. Na terenie miasta realizowali swoje inwestycje inni. Chocia by Zarz¹d Dróg Krajowych i Autostrad przebudowa³ ca³y ci¹g chodników wzd³u trasy nr 51 przebiegaj¹cej przez miasto. W tej kadencji powstaje pierwszy du y sklep spo ywczy LUX PSS Spo³em, a za nim, wywo³uj¹ca kontrowersje kupców, BIEDRONKA, a w tej chwili na ulicy Polnej nastêpny sklep z sieci LUX. W naszym mieœcie usadowi³ Sportowe zapasy 1998 VI m-ce w Mistrzostwach Polski w Szczecinie 1999 II i III m-ce na Miêdzynarodowym Turnieju w Bia³ymstoku - nagroda TVP na Mistrzostwach Polski W roku 1999 powsta³a tak e bajka Lampa Aladyna wystawiana dla lidzbarskich szkó³ IV m-ce Justyny Stempniewskiej w kategorii solistów na Mistrzostwach Polski - IV m-ce mini formacji na Mistrzostwach Polski - VI m-ce Justyny Stempniewskiej w kategorii solistów na Mistrzostwach Œwiata (Wêgry) 2001 III m-ce formacji na Mistrzostwach Polski - IV m-ce Justyny Stempniewskiej w kategorii solistów na Mistrzostwach Polski Zarówno formacja, jak i solistka, zakwalifikowa³y siê do udzia³u w Mistrzostwach Europy i Œwiata, jednak ze wzglêdów finansowych nie mog³y wzi¹æ w nich udzia³u. - I m-ce w Telewizyjnym Turnieju Tanecznym Odkrywamy talenty Olsztyn Zespó³ Flesz uczestniczy³ w projekcie finansowanym ze œrodków Unii Europejskiej. Powsta³ spektakl taneczny Legenda S³owiañska, który mieszkañcy mieli okazjê obejrzeæ w naszym amfiteatrze III m-ce formacji na Mistrzostwach Polski - VI m-ce mini formacji na Mistrzostwach Polski - X m-ce formacji na Mistrzostwach Europy (Jugos³awia) Kontynuuj¹c tradycje lat poprzednich Klub Tañca Flesz w tym roku przygotowa³ musical Dwa Œwiaty, do którego realizacji zaprosi³ zespó³ Styl na style Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Lidzbarku m jest stowarzyszeniem dzia³aj¹cym w mieœcie od r, wpisane do Krajowego Rejestru S¹dowego. MTKKF swoj¹ statutow¹ dzia³alnoœæ prowadzi na bazie u yczonych sal sportowych lidzbarskich szkó³. MTKKF rozwija dzia³alnoœæ w dwóch podstawowych sekcjach: karate (sprawozdanie w za³¹czeniu) oraz kulturystyki. Zajêcia kulturystyczne prowadzone s¹ aktualnie w 4 sekcjach, w zastêpczych 3 salach sportowych mieszcz¹cych siê w przyziemiu Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku Wami. ¹cznie w 4 sekcjach (2 sekcjach kobiecych i 2 mê czyzn) rekreacyjnych z kulturystyki æwiczy 42 uczestników w wieku od 16 do 65 lat, w tym 14 kobiet. Zajêcia odbywaj¹ siê 5 razy w tygodniu po 2 godz. Zajêcia (nieodp³atnie) prowadzi 2 instruktorów z pe³nymi kwalifikacjami. Symboliczn¹ odp³atnoœæ (20,-z³. miesiêcznie - mê czyÿni i 15,-z³. kobiety) przeznaczamy na zakup sprzêtu, œrodków czystoœci, materia³ów budowlanych do corocznych (w okresie wakacji) prac remontowo -estetyzuj¹cych. W godzinach przedpo³udniowych z pomieszczeñ si³owni korzystaj¹ uczniowie Gimnazjum Nr 2. Rokrocznie z dotacji Urzêdu Miejskiego za oko³o 4 tyœ. z³. otrzymujemy nowy sprzêt kulturystyczny. Lidzbarska sekcja karate wœród 234 oœrodków zarejestrowanych w polskim Zwi¹zku Karate nale y do wyró niaj¹cych siê w skali kraju. Prowadzona jest z powodzeniem przez Andrzeja Litwina posiadaj¹cego stopieñ mistrzowski 1 DAN, potwierdzony przez œwiatow¹ organizacjê karate kyokushin HONBU z siedzib¹ w Tokio. Zawodnicy uczestnicz¹ we wszystkich imprezach organizowanych przez PZK takich jak: Mistrzostwa Okrêgu, Regionu, Mistrzostwa Polski, turnieje ogólnopolskie i miêdzynarodowe. W zawodach uczestnicz¹ dzieci, kadeci, juniorzy i seniorzy. W ostatnich latach sekcja odnios³a pasmo sukcesów: 1998 III m-ce na Mistrzostwach Polski Policji Szczytno IV m-ce na Mistrzostwach Polski Dzieci i Kadetów - Koszalin - III m-ce na Mistrzostwach Polski Siedlce 1999 III m-ce w Pucharze Polski Toruñ 2000 IV m-ce na Ogólnopolskim Turnieju Ostróda IV m-ce Mistrzostwach Polski Juniorów Legnica II m-ce na Ogólnopolskim Turnieju Seniorów W³oc³awek 2001 I m-ce i III m-ce na Ogólnopolskim Turnieju Dzieci, Kadetów i Juniorów Radzymin 2002 I-III m-ce na Otwartym Ogólnopolskim Turnieju M³odzie y i Seniorów - III m-ce na Mistrzostwach Polski Seniorów - Pu³awy I i IV m-ce na Ogólnopolskim Turnieju Dzieci i Kadetów - Ostro³êka II m-ce na Mistrzostwach Regionu Warmiñsko-Mazurskiego Szczytno Ponadto sekcja uczestniczy w ogólnopolskich obozach szkoleniowych. Aktywnie uczestniczy w yciu sportowym i kulturalnym miasta organizuj¹c pokazy z okazji Dnia dziecka, Turnieju Miast, imprezach charytatywnych. Wszyscy cz³onkowie sekcji oraz rodzice s¹ niezwykle zadowoleni z bardzo dobrze uk³adaj¹cej siê wspó³pracy grup sportowych z Zarz¹dem Miasta. Ko³o strzeleckie dzia³aj¹ce przy Lidze Obrony Kraju i Oœrodku Sportu i Rekreacji aktualnie prowadzi 27 kó³ strzeleckich dzia³aj¹cych przy zak³adach pracy na terenie Lidzbarka i naszego powiatu. Treningi odbywaj¹ siê w dwóch strzelnicach, tj. na Górze Krzy owej i strzelnicy krytej przy ul. D¹browskiego. W przygotowaniu jest trzecia strzelnica przy ul. Spó³dzielców 3. Strzelnice utrzymywane s¹ dziêki dzia³alnoœci spo³ecznej cz³onków LOK, dzia³aczy spo³ecznych, sponsorów. Na zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej (wiatrówki) zawodnicy z naszego rejonu dotychczas uzyskali nastêpuj¹ce wyniki: I m-ce Joanna Nalewajko na przestrzeni 4 lat, juniorzy II V m-ca. W konkursach Polska le y nad Ba³tykiem II IV m-ca., Co wiesz o LOK II-IV m-ca. Cz³onkowie Klubu Oficerów Rezerwy zajmuj¹ I i II m-ca w województwie, kraju a tak e wyje d aj¹ do Niemiec, W³och, Belgii, S³owacji jako reprezentanci Polski w NATO. Sekcje tenisa sto³owego zajmuje siê organizacj¹ miejskich i rejonowych mistrzostw szkó³ podstawowych i gimnazjów. W latach sekcja odnios³a nastêpuj¹ce sukcesy: 1998 Zdobycie Pucharu Gazety - zdobycie mistrzostwa klasy okrêgowej i awans do III ligi dru yny MDK Warmia 1999 II m-ce w Pucharze Gazety - awans do II ligi dru yny MDK Warmia II m-ce w Pucharze Gazety - czo³owe miejsca w Dru ynowych Mistrzostwach Powiatu SP i Gimnazjów 2001 III m-ce w Pucharze Gazety 2002 II i III m-ce w Pucharze Gazety Do osi¹gniêtych sukcesów w du ej mierze przyczyni³y siê sekcje tenisa sto³owego dzia³aj¹ce przy M³odzie owym Domu Kultury w Lidzbarku m. Sport szkolny. W ci¹gu 4 lat ( ) na sport szkolny by³y przeznaczane œrodki finansowe przez Zarz¹d Miasta. Wydatkowano je na organizacjê miejskich, powiatowych, rejonowych i regionalnych zawodów sportowych ujêtych w wojewódzkim kalendarzu imprez sportowych Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Zawody te by³y rozgrywane w kategoriach: 1. szko³y podstawowe: - czworobój lekkoatletyczny dziewcz¹t i - sztafety prze³ajowe dziewcz¹t i - mini-koszykówka dziewcz¹t i - indywidualny tenis sto³owy dziewcz¹t i - dru ynowy tenis sto³owy dziewcz¹t i - narciarstwo zjazdowe 2. gimnazja - indywidualne zawody lekkoatletyczne dziewcz¹t i - indywidualne zawody prze³ajowe dziewcz¹t i - sztafetowe biegi prze³ajowe z okazji 3-go maja - sztafetowe biegi prze³ajowe z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci - dru ynowe zawody lekkoatletyczne dziewcz¹t i - koszykówka dziewcz¹t i - pi³ka no na 11-osobowa - dru ynowy tenis sto³owy dziewcz¹t i - zapasy styl wolny i klasyczny - narciarstwo zjazdowe 3. szko³y ponadgimnazjalne - zawody lekkoatletyczne dziewcz¹t i - sztafetowe biegi prze³ajowe z okazji 3-go maja - sztafetowe biegi prze³ajowe z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci - dru ynowy tenis sto³owy dziewcz¹t i - pi³ka siatkowa dziewcz¹t i - koszykówka dziewcz¹t i Wszystkie te imprezy organizowane by³y w Lidzbarku m na poziomie miasta i powiatu, a tak e wiêkszoœæ imprez szczebla rejonowego i regionalnego. Najwa niejsze sukcesy osi¹gniête przez uczniów naszych szkól w sezonie 1999 i 2002: 1999 r. szko³y podstawowe - IV m-ce w województwie w czworoboju dziewcz¹t - III m-ce w Lidze Lekkoatletycznej Szkó³ Podstawowych - czo³owe miejsca w zawodach indywidualnych lekkoatletycznych - III m-ce w województwie w zawodach dru ynowych lekkoatletycznych - III m-ce w województwie w koszykówce - czo³owe miejsca w narciarstwie zjazdowym indywidualnie i dru ynowo na zawodach wojewódzkich szko³y ponadgimnazjalne + 8

5 Gazeta Warmiñska 21 paÿdziernika 2002 nr 15/193 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lidzbarku m z dnia 7 paÿdziernika 2002 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Lidzbarka ego w bezpoœrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarz¹dzonych na dzieñ 27 paÿdziernika 2002r. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrz i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z póÿn. zm.) podaje siê do wiadomoœci informacjê o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza. 1. Byczkowski Mieczys³aw, 40 lat, wykszta³cenie wy sze, zam. Lidzbark, zg³oszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie e 2. Kosiñski Leopold, 49 lat, wykszta³cenie œrednie, zam., zg³oszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy, cz³onek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 3. Na³êcz Ryszard, 53 lata, wykszta³cenie wy sze, zam., zg³oszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ponad Podzia³ami 4. Protas Jacek, 38 lat, wykszta³cenie wy sze, zam., zg³oszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Lidzbarskie Forum Samorz¹dowe, cz³onek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 5. Rosochacka Irena Maria, 49 lat, wykszta³cenie wy sze, zam. Lidzbark, zg³oszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 6. Wójcik Grzegorz Kazimierz, 45 lat, wykszta³cenie wy sze, zam. Lidzbark, zg³oszony przez Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców Lidzbark Zgody Przewodnicz¹cy Miejskiej Komisji Wyborczej (-) Józef Piotr Bia³uski OBWIESZCZENIE o numerach i granicach okrêgów i obwodów g³osowania, liczbie radnych wybieranych w ka dym okrêgu oraz o wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z póÿniejszymi zmianami) podajê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania, liczbie radnych wybieranych w ka dym okrêgu oraz o wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych, wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarz¹dzonych na niedzielê 27 paÿdziernika 2002 roku Nr okrêgu Nr obwodu Granice obwodu Radni 1 1 Ulice: Bartoszycka, Cicha, Jana Dantyszka, 2 GnieŸnieñska, Ludwika Góreckiego, Adama Stanis³awa Grabowskiego, Kana³owa, Stanis³awa Konarskiego, Kwiatowa, Miodowa, Morska, Orla Bia³ego, Piêkna, Pionierów, Poznañska, Smolna, Sosnowa, Warmiñska, Józefa Wierzbickiego, Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Zamkowa Place: M³yñski 2 2 Ulice: Fryderyka Chopina, Grunwaldzka, 3 Mieczys³awa Kar³owicza, Miko³aja Kopernika, Ignacego Krasickiego, Kresowa, Krucza, Leœna, azienna, Mazurska, Stanis³awa Moniuszki, Nowa, Feliksa Nowowiejskiego, Olsztyñska, Miko³aja Reja, Rzemieœlnicza, Juliusza S³owackiego, Szkolna, Karola Szymanowskiego, Micha³a Ogiñskiego, Wiejska, Zielona, ytnia Place: Koœcielny 3 3 Ulice: Jaros³awa D¹browskiego, Kolejowa, 3 Tadeusza Koœciuszki Majowa,Ogrodowa, Rolna, Spó³dzielców, Warszawska, 11 Listopada 4 Ulice: Dêbowa, Ho a, Micha³a Kajki, Jana Kasprowicza, Marii Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Krzywa, Lipowa, Adama Mickiewicza, Powstañców Warszawy, Prosta, Przechodnia, Ratuszowa, Wiœlana, Wysokiej Bramy Tadeusza Koœciuszki Majowa,Tadeusza Koœciuszki Majowa, Place: Wolnoœci 4 5 Ulice: Gen. Józefa Bema, Bohaterów Westerplatte, 2 Gdañska, Mieczys³awa Ka³inowskiego, 30-Lecia PRL, 22 Lipca, Ornecka 6 Ulice: Marcina Kromera 5 7 Ulice: Legionów, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, 2 Ksiêcia Józefa Poniatowskiego, Aleksandra Œwiêtochowskiego, Wodna, Szwole erów 6 8 Ulice: Astronomów, Polna, S³oneczna 3 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szko³a Podstawowa NR 4, ul. Polna Nr 36 Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieœci siê w Lidzbarku m, ul. Ratuszowa 5 (sala konferencyjna) Burmistrz mgr in. Mieczys³aw Byczkowski Dnia 27 wrzeœnia br. w IKAT, dodatku Gazety Braniewskiej, ukaza³ siê artyku³ kandydaci o powiecie dotycz¹cy wypowiedzi niektórych kandydatów na radnych spoœród mieszkañców Ornety. Bulwersuj¹ca jest wypowiedÿ Andrzeja Janulewicza kandydata nr 1 do rady powiatu lidzbarskiego z okrêgu 3 /Miasto i gmina Orneta oraz gmina Lubomino/ z listy koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy. Przed czterema laty bra³em udzia³ w konsultacjach spo³ecznych, w których opowiedzia³em siê, podobnie jak 95% ornecian, za przynale noœci¹ do powiatu braniewskiego stwierdza Janulewicz. Teraz zgodnie z wol¹ mieszkañców Ornety bêdê czyni³ starania, by tak siê sta³o dodaje. Pan Janulewicz jest dzia³aczem SLD, piastuje funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatu w tej partii byæ mo e to jest powodem, e SLD pozwala na dzia³ania d¹ ¹ce do likwidacji powiatu lidzbarskiego. Nie ma co siê bowiem oszukiwaæ po przejœciu Ornety do powiatu braniewskiego powiat lidzbarski zniknie z mapy. A zatem ciœnie siê na usta pytanie czy powiatowe w³adze SLD s¹ tak s³abe, e toleruj¹ dzia³ania przeciwko Co jest grane? wielu mieszkañcom powiatu /w tym i Ornety/? krótkowzrocznoœæ, obojêtnoœæ, niemoc czy te inne przes³anki? Byæ mo e SLD d¹ y do zmniejszenia iloœci powiatów przyzwoitoœæ nakazuje, aby spo³eczeñstwo wiedzia³o o tym przed wyborami. Byæ mo e pan Janulewicz ma prywatne przes³anki do zerwania wiêzów Ornety z Lidzbarkiem m. Startowa³ on bowiem z ramienia SLD w wyborach 1998 r jako kandydat na radnego powiatowego start niestety nie by³ udany. Nastêpnie na starostê z podobnym skutkiem. Mo e to sprawi³o, e sfrustrowany tworzy³ w Ornecie koalicjê m.in. z panem Wiszowatym, którego pogl¹dy s¹ dalekie od lewicy, mo e powiat lidzbarski nie zaspokoi³ jego przywódczych ambicji jest to jego sprawa. Ale nie jest jego prywatn¹ spraw¹ reprezentowanie powiatu, który chce zlikwidowaæ. Prawdopodobnie reprezentuje on partiê czy jest to równie oficjalne stanowisko tej partii? Na to pytanie oczekujemy niecierpliwie oficjalnej wypowiedzi Nazwisko i adres znane Redakcji Uchwa³a Nr 107/2002 Zarz¹du Miasta Lidzbarka ego z dnia 2 paÿdziernika 2002 roku w sprawie powo³ania Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602 z póÿn. zm.) Zarz¹d Miasta w Lidzbarku m uchwala, co nastêpuje: l. Powo³uje siê Obwodowe Komisje Wyborcze w nastêpuj¹cych sk³adach: l. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr l z siedzib¹ w Zespole Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Ustawicznego ul. Wierzbickiego l. 1. Ewa Kêpiñska 2. Krzysztof Madziewicz 3. Dorota Struczko 4. Ma³gorzata Ewa Barnaœ 5. Alina Karimi 6. Monika Grz¹dka 7. Daniel Wo³k 8. Wanda Tucewicz 9. Janusz Marian Sturlis 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzib¹ w Lidzbarskim Domu Kultury ul. S³owackiego Katarzyna Radulewicz 2. Agnieszka Michalak 3. Halina Ko³odziejczyk 4. Zdzis³awa Paszko 5. Anna Gra yna Krzywda 6. El bieta Mieczys³awa Grygo 7. Krzysztof Jaszczyk 8. Barbara Leszczyñska 9. Stefania Skrodzka 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzib¹ w Przedszkolu Niepublicznym Kubuœ ul. Ogrodowa l. 1. Alicja Rosa 2. Katarzyna Kulesza 3. Ma³gorzata Krokowska 4. Remigiusz Lemañski 5. Wojciech Giedryœ 6. Lilia Dzwoñczak 7. Marta Micha³owska 8. Anna Nawrót 9. Dariusz Dworzañski 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Lipowa 17A. 1. Stanis³awa Mioduszewska 2. Danuta Huszcza 3. Anna Wiœniewska 4. Urszula Mañkowska 5. Krystyna Tarnacka-Jurgielewicz 6. Gra yna Kimber 7. Maria Balicka 8. Ma³gorzata Szmelc 9. Andrzej Parszo 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzib¹ w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Nr 3 ul. Ornecka 6A. 1. Teresa Œmiejkowska 2. Gra yna Cicholska 3. Danuta Konieczek 4. Anna Brodowska 5. Marian Stanis³aw Misiewicz 6. Wojciech Szczepkowski 7. Arkadiusz Kielak 8. Anna Aleksandra Gromu³ 9. Andrzej Leszek Barton 6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzib¹ w Przedszkolu Nr 4 ul. Kromera Renata Koz³owska 2. Ewa Maria Giedryœ 3. Halina Wyszomirska 4. Bogus³awa Teresa Farelnik 5. Jadwiga Bugaj 6. Barbara Wac³awek 7. Henryka Bojarska 8. Andrzej Miros³aw Kondrat 9. El bieta Michniel 7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzib¹ w M³odzie owym Domu Kultury ul. Poniatowskiego Krystyna Stempniewska 2. Monika Rykowska 3. Teresa Zapaœnik 4. Elwira Rutkowska 5. Izabela ukian 6. El bieta Janina Kaczówka 7. Agnieszka Lasowa 8. Agnieszka Domañska 9. Barbara Kimont 8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzib¹ w Szkole Podstawowej Nr 4. ul. Polna Teresa Hryniawska 2. Jan ak 3. ucja Makarczyk 4. Teresa Halkiewicz-Montygierd 5. Aneta Szatkowska 6. Ewa Zofia Urbanowicz 7. Henryk Wierzchowski 8. Irena Borkowska 9. Janina Krystyna Krawczuk 2. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. PRZEWODNICZ CY mgr in. Mieczys³aw Byczkowski Z K CIKA SCEPTYKA Rozmowa z Dyrektorem ZOZ Arturem Wajsem Red. W czasie ostatniej rozmowy z Gazet¹ wspomina³ Pan o wyjeÿdzie do Niemiec, w celu pozyskania od Zakonu Joannitów aparatu Rtg. Czy uda³o siê to zrealizowaæ? Artur Wajs: Tak. Wizyta by³a bardzo owocna, a do Lidzbarka powróciliœmy z dwoma aparatami Rtg firmy Siemens, automatyczn¹ ciemnia rentgenowsk¹ oraz innym drobnym sprzêtem medycznym. Dziêki temu w chwili obecnej istnieje motywacja do rozpoczêcia prac modernizacyjnych pracowni rentgenowskiej w szpitalu. Ju za kilka miesiêcy bêdzie znajdowa³a siê ona przy Izbie Przyjêæ, a warunki w niej panuj¹ce bêd¹ przyjazne pacjentowi oraz personelowi.. Poprawi siê równie dostêpnoœæ do badañ dziêki wyd³u eniu czasu pracy do godziny 16 (obecnie do 13). Mam nadziejê, e rozwi¹ e to wreszcie problem kolejek osób oczekuj¹cych na zdjêcie Rtg. Red. A jak uk³ada siê Panu wspó³praca z pozosta³ymi samorz¹dami; nie myœlê tu Adam, Ewa, szczêœcie, raj! Na to szczêœcie - czeka kraj!.. Na wybory wielu czeka i ten raj widzi z daleka! Lecz myœl taka mnie nurtuje, kto ten raj wkrótce odczuje?.. Dzisiaj Wam kandydat powie, e odczuje szary cz³owiek!.. 5 Komentarz: Mój obywatelu szary - nie wierz w ka de: czary mary! Kto z tych ludzi g³oœno powie, i ten raj szykuje SOBIE!? (Sceptyk) Europejski Dzieñ Jêzyków 26 wrzeœnia Inicjatyw¹ Rady Europy dzieñ 26 wrzeœnia zosta³ og³oszony corocznym Europejskim Dniem Jêzyków. W tym roku obchodzony jest po raz pierwszy. G³ównymi celami przyœwiecaj¹cymi tej idei by³o podkreœlenie potrzeby nauczania ró nych jêzyków i roli wielojêzycznoœci, ukazanie bogactwa kultur i jêzyków w Europie, a tak e zwiêkszenie motywacji do ustawicznego kszta³cenia jêzykowego tak e w formach pozaszkolnych. Ustawiczne kszta³cenie jêzykowe, czyli nauka jêzyków przez ca³e ycie to myœl przewodnia tegorocznego EDJ. Rada Europy poprzez tego typu formy integracji kulturowej zamierza poprawiæ œwiadomoœæ istnienia i szacunek dla wszystkich jêzyków u ywanych w Europie. Analizy i opracowania na temat wielojêzycznoœci Europy przygoto-wywane przez tê organizacjê zwracaj¹ uwagê na znaczenie znajomoœci jêzyków obcych w obecnych czasach. Wymagania takie spowodowane s¹ wzglêdami ekonomicznymi. Jak wynika z raportów instytucji nieznajomoœæ jêzyków obcych uniemo liwia wielu osobom podjêcie pracy czy nauki w innym kraju. Wiele wspó³czesnych zjawisk, takich jak globalizacja oraz struktury w³asnoœci w biznesie (najczêœciej prywatnym) sprawiaj¹, e obywatele coraz czêœciej musz¹ znaæ jêzyki obce, aby coraz lepiej pracowaæ we w³asnych krajach. Europejski Dzieñ Jêzyków mo na obchodziæ w szko³ach, miejscu pracy czy jakimkolwiek innym miejscu publicznym, organizuj¹c imprezy, które zaanga uj¹ m³odzie oraz osoby starsze. Obchody EDJ stwarzaj¹ mo liwoœæ stosowania wielu form indywidualnego udzia³u poprzez rozpowszechnianie informacji w najbli szym otoczeniu, zamieszczanie ich w biuletynach, na stronach internetowych, przekazywanie ich podczas spotkañ i podawanie do mediów. Wiele mo liwych do zastosowania praktycznych pomys³ów, przyk³adów, sugestii, dotycz¹cych upowszechniania informacji na temat Europejskiego Dnia Jêzyków, znajduje siê na stronach internetowych Rady Europy Nauczanie jêzyków obcych jest równie priorytetowym zadaniem i wa nym celem reformy systemu edukacji. Istnieje zgodnoœæ co do tego, aby uczniowie polskich szkó³ mieli mo liwoœæ uczenia siê jêzyków obcych, gdy wzbogaci to ich osobowoœæ i da mo liwoœæ nawi¹zania oraz rozwijania wspó³pracy intelektualnej, ekonomicznej i kulturalnej w zintegrowanej Europie. Wyniki badañ eksperymentalnych wielu uczonych potwierdzaj¹ pozytywny wp³yw nauczania jêzyka obcego na ogólny rozwój psychiczny dzieci (pamiêæ, uwagê, wyobraÿniê, myœlenie), na kszta³towanie u nich umiejêtnoœci odpowiedniego zachowania w ró nych sytuacjach yciowych oraz na opanowanie jêzyka ojczystego. Z okazji I-wszego Europejskiego Dnia Jêzyków w Bibliotece Pedagogicznej zosta³a wykonana wystawa, obejmuj¹ca wydawnictwa zwarte oraz ci¹g³e. Wystawa zawiera publikacje z zakresu metodyki nauczania jêzyków obcych, podrêczniki, s³owniki, a tak e materia³y zwi¹zane z nauczaniem jêzyków obcych w dobie reformy systemu edukacji. Uczenie siê jêzyków innych ludzi pomaga we wzajemnym zrozumieniu siê oraz przekraczaniu ró nic kulturowych. W Europie istnieje ponad 200 jêzyków europejskich oraz wiele innych, u ywanych przez obywateli pochodz¹cych z innych kontynentów. Jest to wa ne bogactwo, które nale y uznaæ, wykorzystywaæ i chroniæ, zgodnie z powiedzeniem Ró norodnoœæ bogactwem ludzkoœci, a jêzyki œwiadectwem tego bogactwa. Przy pisaniu artyku³u wykorzysta³am m.in. czasopisma Jêzyki Obce w Szkole oraz Nowa Szko³a, publikacjê Ministerstwa Edukacji Narodowej z serii Biblioteczka reformy dotycz¹c¹ nauczania jêzyków obcych. Bardzo pomocne Ÿród³o informacji stanowi³ równie Internet, m.in. strona Ma³gorzata Skowroñska Dok¹d zmierza lidzbarski szpital, c.d. o samorz¹dzie powiatowym, o którym mówi³ Pan poprzednio? A.W: Uwa am, e dobrze. W czasie ostatnich trzech lat wielokrotnie wspomaga³ nas samorz¹d miejski, który dofinansowa³ zakup karetki pogotowia ratunkowego, aparatu ECHO serca, kardiomonitora na oddzia³ dzieciêcy. W³aœnie w ostatnich dniach dosta³em równie decyzjê o umorzeniu podatku od nieruchomoœci dla ZOZ-u za lata ubieg³e. ¹czna kwota dotychczasowych umorzeñ wynios³a ponad 200 tysiêcy z³otych. To du a pomoc dla szpitala. Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ ca³emu Zarz¹dowi Miasta za okazan¹ pomoc. Red. Na zakoñczenie. Jakie yczenia na przysz³oœæ? A.W: Zbli aj¹ siê wybory. yczy³bym sobie, a eby wspó³praca z przysz³ymi samorz¹dowcami uk³ada³a mi siê równie dobrze, jak dotychczas, a potrzeby naszego szpitala znalaz³y w ich oczach jeszcze wiêksze zrozumienie. Red. Dziêkujê za rozmowê. (red)

6 6 Gazeta Warmiñska 21 paÿdziernika 2002 nr 15/193 KADENCJA ZGODY I BUDOWANIA PODSTAW DO REALIZACJI ZALEG YCH SPRAWKADENCJA ZGODY I BUDOWANIA PODSTAW DO REALIZACJI ZALEG YCH SPRAW + 4 siê JASAM realizuj¹c nie tylko sprzeda, ale i organizuj¹c tradycyjne festyny. To pokrótce chyba wszystko. R.Z. Co Pana zdaniem powinno byæ realizowane w nowej kadencji Rady w pierwszej kolejnoœci? G.W. Myœlê, e dokoñczenie budowy sali gimnastycznej, w dalszej kolejnoœci, kontynuacja przebudowy amfiteatru i inwestycje infrastrukturalne. Nie mo na te zapominaæ o inwestycjach ekologicznych, takich chocia by jak niedokoñczony w realizacji Zwi¹zek Œmieciowy czy ostatnio pojawiaj¹ce siê sugestie budowy spalarni odpadów komunalnych. O inwestycjach spó³ek komunalnych nie chcê siê wypowiadaæ, bo to bêdzie zale a³o od ich kondycji finansowej. R.Z Czy w minionej kadencji by³y dziedziny ycia miasta, które szczególnie siê wyró ni³y w tych latach w stosunku do lat poprzednich? G.W. Owszem. Sport zosta³ zdominowany przez fakt awansu po raz pierwszy w swojej historii LKS Polonia do rozgrywek szczebla krajowego/iii liga/ To w³aœnie miasto wspar³o zaanga owanie w to przedsiêwziêcie wielu osób wydatkuj¹c podwójn¹ do poprzednich kwotê pieniêdzy. Zwiêkszono te wydatki na inne dyscypliny sportu. Dlatego niezrozumia³e s¹ wypowiedzi niektórych dzia³aczy sportowych o braku zainteresowania miasta losem poszczególnych dyscyplin sportowych. Niestety mówi¹ to ludzie, którzy na dodatek zasiadali w Zarz¹dzie samorz¹du, który chyba tak naprawdê nie wiele wspiera³ poczynania poszczególnych dyscyplin finansowo, a nawet pomniesza³ bud et niektórych sekcji pobieraj¹c op³aty za korzystanie z sali gimnastycznej. Niekwestionowane s¹ sukcesy zapaœników, ale to wcale nie znaczy, e inne dyscypliny nie maj¹ otrzymaæ tego, co zosta³o zapisane w bud ecie miasta na ten rok. Co bêdzie póÿniej trudno prorokowaæ ale myœlê, e nale y wiêksz¹ uwagê zwróciæ nie tylko na masowoœæ danej dyscypliny, ale równie na wyniki osi¹gane przez zawodników. W kulturze poprzez zmianê sposobu finansowania dzia³o siê wiele. Takich gwiazd, jakie odwiedzi³y nas w tej kadencji chyba nigdy w Lidzbarku nie by³o. O y³ na nowo amfiteatr, a pow¹tpiewaj¹cym w jego przebudowê, i to mrzonka radzê czasami przejœæ siê na Plac M³yñski. R.Z. Jak Pan myœli, czego nie uda³o siê w tej kadencji zrealizowaæ? Nie uda³o siê sprzedaæ przedzamcza. Pomimo naszych wysi³ków i wielu kontrahentów, których w efekcie przera a³y nak³ady, jakie nale a³oby ponieœæ, nikt z nich nie zdecydowa³ siê na zaanga owanie w³asnych œrodków w to przedsiêwziêcie. Nie uda³o siê utworzyæ wolnej strefy ekonomicznej, chocia dopiero w tej kadencji z³o ony zosta³ stosowny wniosek. Pytanie: dlaczego nie wczeœniej? Kiedy by³ ku temu najlepszy czas. Nie uda³o siê zmniejszyæ bezrobocia, chocia jest ono o 10% mniejsze ni w ca³ym powiecie. Ten wskaÿnik mo e byæ mniejszy pod warunkiem pojawienia siê nowych inwestorów w mieœcie, którzy stworz¹ nowe miejsca pracy, a bêd¹ zachêcani udogodnieniami czynionymi przez samorz¹d. Poprawiæ nawierzchni ulic, nawet tych gminnych nie mówi¹c ju o powiatowych. Wywalczyæ wiêkszego udzia³u samorz¹du w wypracowanych przez mieszkañców œrodkach. Nie uda³o siê zrealizowaæ wielu pomys³ów, których wykonanie zale a³o g³ównie od œrodków, które posiada³ nasz samorz¹dowy bud et. R.Z. Jak uk³ada³a siê Panu wspó³praca z mediami? G.W. Bardzo ró nie. Z miejscowym Kurierem Lidzbarskim w ogóle. W Gazecie ej czasami œmieszy³y mnie wypowiedzi Niepoprawnego Polaka, czy Sceptyka i Lidzbarczanki, Zastanawia³em siê, dlaczego Ci ludzie nie podaj¹ swoich nazwisk, a tylko jakieœ przydomki, oceniaj¹c jednoczeœnie pracê innych. Chroñmy siê przed takimi bohaterami, którzy, tak sadzê, bêd¹ startowali w nadchodz¹cych wyborach, ale chyba nie pod przydomkami? Chocia logicznie rzecz ujmuj¹c powinni to zrobiæ, je eli maj¹ trochê cywilnej odwagi. R.Z. Co chcia³by Pan na koniec yczyæ nowemu Burmistrzowi i nowej Radzie? G.W. Przede wszystkim nie zmarnujcie tego, co zosta³o zrobione w tej kadencji, a kontynuujcie wszystko co pozytywne i miastotwórcze. Nie k³óæcie siê, bo inaczej w tej sytuacji niczego nie zbudujecie. Nie wiem tylko czy te s³owa nie bêd¹ siê odnosi³y do mnie samego, bo biorê w wyborach udzia³ jako kandydat na Radnego jak i Burmistrza. R.Z. Dziêkujê za rozmowê. Mo e byæ tylko lepiej W³aœciciele domków letniskowych usytuowanych nad jeziorem Symsar w K³êbowie postanowili wzi¹æ sprawy w swoje rêce. Choæ jesteœmy w³aœcicielami domków to usytuowane s¹ one na gruncie Urzêdu Miasta, do którego w sumie wp³acamy ok. 70 tys. (siedemdziesi¹t tysiêcy PLN) op³aty dzier awnej. Funkcjê administratora w imieniu w³aœciciela gruntu (Urzêdu Miasta) sprawuje Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji, inkasuj¹c od ka dego rezydenta domku stosown¹ op³atê na ³¹czn¹ kwotê ok. 68 tys. PLN. Ka dy z w³aœcicieli domków uiszcza jeszcze podatek gruntowy do Kasy Urzêdu Gminy. Reasumuj¹c rezydenci domków letniskowych corocznie do ró nych Urzêdów i administratora odprowadzaj¹ doœæ pokaÿn¹ kwotê. Co zatem maj¹ w zamian? W³adze Miejskie zrobi³y z Oœrodka Wypoczynkowego pla ê miejsk¹ na koszt w³aœcicieli domków letniskowych. I tak: przygotowanie oœrodka i pla y miejskiej do sezonu (koszenie, sprz¹tanie) utrzymanie ratowników, wywóz nieczystoœci, koszta energii elektrycznej w ca³oœci ponoszone s¹ przez w³aœcicieli posiadaj¹cych nad jeziorem domki letniskowe. Natomiast na terenie Oœrodka wypoczywa ka dy, kto tylko ma na to ochotê, choæ w minionym sezonie pobyt nad jeziorem Symsar trudno ju nazwaæ wypoczynkiem. Trudne do przetrwania by³y szczególnie wieczory i noce. Wiedz¹ o tym najlepiej stali bywalcy w³aœciciele domków o ironio utrzymuj¹cy ten e Oœrodek. Stosowne w³adze zapomnia³y dopilnowaæ, aby jak co roku zatrudniæ tam policjantów strzeg¹cych porz¹dku. Koszt utrzymania pracowników w sezonie (2 2,5 miesi¹ca) to jak podaje Pan Miszczak dyrektor Wodoci¹gów i Kanalizacji (nasz administrator) wynosz¹ ok. 36 tys. Osobny rozdzia³ to drogi dojazdowe do oœrodka, porz¹dek i czystoœæ oraz bezpieczeñstwo na jego terenie, budowa molo i rozmieszczenie toalet, stan sanitarny!!! itp. Interesuj¹cym wydaje siê byæ te fakt na co przeznaczone by³y przez ³adnych parê lat niema³e przecie pieni¹dze skoro Oœrodek jest w tak op³akanym stanie. Ciekawe jest te i to, dlaczego nikt choæby czêœciowo nie ponosi odpowiedzialnoœci za kradzie e i w³amania, choæ przecie jest formalny administrator? Albo te, dlaczego Pan Burmistrz Mieczys³aw Byczkowski nie odpowiedzia³ prosz¹cym pisemnie o spotkanie w³aœcicielom domków. Maj¹c powy sze na wzglêdzie w³aœciciele domków letniskowych postanowili zorganizowaæ siê i w dniu 27 sierpnia 2002 w œwietlicy PTSM ŒwiteŸ odby³o siê zebranie za³o ycielskie Stowarzyszenia W³aœcicieli Domków Letniskowych Symsar. Na wspomnianym zebraniu podjêto szereg stosownych uchwa³, przyjêto Statut, wybrano zarz¹d przysz³ego stowarzyszenia i w dniu 5 wrzeœnia z³o y³em niezbêdne dokumenty w Krajowym Rejestrze S¹dowym S¹du Gospodarczego w Olsztynie w celu zarejestrowania Stowarzyszenia. Wszystkich w³aœcicieli domków letniskowych w K³êbowie, którzy nie mogli z ró nych wzglêdów byæ na zebraniu za³o ycielskim, a chcieliby byæ cz³onkami Stowarzyszenia proszê o skontaktowanie siê z Panem Romualdem Mackiewiczem cz³onkiem zarz¹du pod numerem telefonu To ju najwy sza pora by ucywilizowaæ wypoczynek w K³êbowie! Przewodnicz¹cy Komitetu Za³o ycielskiego Zbigniew Wójcik Nowa hala sportowa w Lidzbarku m Dnia r. w Gimnazjum nr.2 w Lidzbarku m odby³o siê zebranie Stowarzyszenia - Budowy Hali Sportowej w Lidzbarku m. Informujemy, e Stowarzyszenie zosta³o zarejestrowane w olsztyñskim s¹dzie i w miesi¹cu wrzeœniu rozpoczê³o swoj¹ pe³noprawn¹ dzia³alnoœæ. G³ównym celem zawartym w statucie jest: - wybudowanie hali sportowej w Lidzbarku m - wspó³gospodarzeniem obiektem sportowym. Cele te maj¹ byæ realizowane poprzez: - wspieranie organizacyjne i finansowe budowy hali sportowej w Lidzbarku m - wspó³praca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach - wspó³praca z w³aœcicielami hali sportowej dla dobra spo³ecznoœci lokalnej. Projekt pe³nowymiarowej sali z zapleczem socjalnym jest ju od ok. 2 lat w Urzêdzie Miasta. Na wy ej wspomniane zebranie zaproszony zosta³ p. Mieczys³aw Byczkowski Burmistrz Miasta oraz p. Andrzej Rubacki cz³onek Zarz¹du Miasta, w celu przedstawienia stanowiska w³adz i dzia³añ podjêtych w sprawie budowy hali sportowej. Pan Burmistrz poinformowa³, e wobec braku wystarczaj¹cych œrodków finansowych Miasto zawiesza na czas nieokreœlony plany budowy hali widowiskowo sportowej i rozpoczyna inwestycjê w tymczasow¹ przeszklon¹ salê gimnastyczn¹. Koszt postawienia takiej sali wynosi ok z³. Termin realizacji zgodny z przedstawionym przez p. Burmistrza harmonogramem prac jest przewidziany na 30.XII.2002 r. Przedstawiono zebranym do wgl¹du ofertê firmy Rekord : kosztorys, uproszczon¹ dokumentacjê, program inwestycji, fotografie obiektu,harmonogram przetargu oraz potwierdzenie zabezpieczenia finansowego. + 7 Milkn¹ce wobec nocy rozczarowania Nikn¹ w z³o onych ksiêgach w zamkniêtych wspomnieniach ucieka wzdychaj¹c czas który goni ostatni uœmiech losu i krzyczy z dali a krzyk jego niczym szelest suchych liœci Drzew o umar³ych ramionach opadaj¹cych, przymkniêtych s³owach Ostatni raz modli siê do tych którzy nigdy wbrew sobie zawsze znajdzie siê wyj¹tek dla porzucenia idea³ów opuszczenia siebie Nie podda siê jednak i przed doskona³oœci¹ namaluje spokój Duszy która wzleci ponad rzeczywistoœæ i zatonie w poca³unku nocy Uœnie i zostawi ból który jutro nie zas³oni radoœci istnienia daru, za który podziêkuje modlitw¹ * * * Rozmawia³am z cisz¹ milcza³a chwile dryfowa³y w zapomnieniu s³owa przyjmowa³a samotnoœæ a moje d³onie szuka³y uœcisku nocy Wiatr przypomnia³ mi wiersz pieœñ której nie potrafi³am zanuciæ W marzeniach ukry³am niewinnoœæ dziecko zamknê³o oczy przemówi³ strach zapad³am w bezruchu ogarn¹³ mnie al i têsknota do s³oñca do gwiazd do drzew które przekazuj¹ miêdzy sob¹ tajemnicê istnienia Anna Wojtowicz O ukradzionej Polakom demokracji, czyli o czym siê mówi³o podczas VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury + 7 jest miejsce na demokracjê przedstawicielsk¹. Stanowi ona udzia³ w wyborach parlamentarnych ze znacznym odsetkiem osób rezygnuj¹cych nawet z takiego tylko udzia³u. S³aboœæ spo³eczeñstwa obywatelskiego sprawia jednak, i nawet mechanizm naszych wyborów parlamentarnych nie mo na uznaæ w pe³ni za demokratyczny. Prawda, e nikt nie jest zmuszany do g³osowania na kandydatów. Sami kandydaci wyselekcjonowani s¹ w sposób ma³o demokratyczny g³ównie dobiera ich aparat partyjny bez udzia³u szerszych krêgów spo³ecznych. Coraz silniejsza staje siê te presja na upartyjnienie tak e demokracji lokalnej. Dzia³acz partyjny stwierdzi³, e sposób przeliczenia g³osów w wyborach samorz¹dowych ma konsolidowaæ partiê, by uniemo liwiæ sukcesy wyborcze w efemerycznych komitetach. Idea³em jest tu wyeliminowanie demokracji bezpoœredniej. Nie spo³eczeñstwo, ale partie maj¹ decydowaæ na wszystkich szczeblach, najlepiej o wszystkim. Pewien publicysta stwierdzi³ wrêcz, i samorz¹dnoœæ zosta³a Polakom ukradziona. Powiedzmy ostro nie: s¹ powa ne ruchy ukradzenia jej. Do czego niezbêdne jest nam spo³eczeñstwo obywatelskie? - Po pierwsze. Jedynie spo³eczeñstwo obywatelskie umo liwia realne funkcjonowanie nie fasadowej demokracji. - Po drugie. Kraj nasz stale jest krajem cywilizacyjnie zacofanym, co staramy siê nie dostrzegaæ i nie przyznawaæ. Zacytujê, co referowa³em u prezydenta RP przez Komitet 2000 plus Polskiej Akademii Nauk.... Nasze zacofanie objawia siê w yciu spo³ecznym na wiele sposobów w funkcjonalnym analfabetyzmie, nie rozumienia nawet najprostszych komunikatów p³yn¹cych z mediów czy rozmaitych instrukcji, nie mówi¹c o tym, e niektórzy nie maj¹ adnych kontaktów ze s³owem pisanym, nieznajomoœci¹ ani historii Polski ani wiêkszoœci symboli narodowych. Na wielu domach podczas œwi¹t pañstwowych nie wywieszane s¹ polskie flagi. Jakby wykorzenion¹ z polskiej kultury narodowej objawia siê w nieznajomoœci mechanizmów funkcji pañstwa, gospodarki itd. Konkluzja. Jeœli nie chcemy, aby nasze wychodzenie z zacofania rozci¹gniête by³o na kilka pokoleñ, chocia by z koniecznoœci zaanga owania znacznego kapita³u wa n¹ rolê w tym procesie powinno odgrywaæ spo³eczeñstwo obywatelskie. Warunkiem tego jest mo liwie szybkie doprowadzenie do rozwoju sektora organizacji pozarz¹dowych i uzdrowienie systemu samorz¹du lokalnego a dziêki temu i uzdrowienie naszej gospodarki, która po okresie cudu gospodarczego klasa polityczna doprowadzi³a do obecnej zapaœci, w szczególnoœci bezrobocia, dziedziczonej biedy, faktycznego wykluczenia ca³ych segmentów ludnoœci poza wspólnotê narodow¹... Po trzecie. Stopieñ rozwoju naszego spo³eczeñstwa obywatelskiego w znacznej mierze zadecyduje o naszej pozycji w UE, bêdzie bowiem warunkiem naszego zintegrowania siê z 15 dotychczasowymi cz³onkami UE. Zintegrowania zapewniaj¹cego nie tylko utrzymania w³asnej to samoœci narodowej, ale oddzia³ywania na innych. W ramach tej wspólnoty pracuj¹ nie tylko rz¹dy i parlamenty, ale samorz¹dy lokalne, organizacje pozarz¹dowe. S³aboœæ polskiego spo³eczeñstwa obywatelskiego ograniczy³aby mo liwoœæ takiej wspó³pracy. Rolê Towarzystw Regionalnych widzê w obronie i kszta³towaniu naszej demokracji. Demokracja bezpoœrednia oparta jest na dwóch filarach. Spo³eczeñstwo obywatelskie na organizacjach obywatelskich (organizacjach pozarz¹dowych) oraz na samorz¹dzie lokalnym. Regionalne Stowarzyszenia Kultury maj¹ powa ne odniesienia do ka dego z tych filarów a ponadto powinny mieæ istotny wp³yw na kszta³t naszego parlamentaryzmu. Towarzystwa Regionalne ró ni¹ siê od innych organizacji obywatelskich, gdy podmiotem ich zainteresowania jest REGION a nie ta lub tamta dziedzina ycia. Dla polityków samorz¹dy lokalne s¹ potrzebne do budowania zaplecza partyjnego i kariery. Bez aktywnoœci Stowarzyszeñ Regionalnych nie odzyskamy ukradzionej nam demokracji, chocia szans na zmianê w tych wyborach nie widzê... Profesor Tyszka swoje wyst¹pienie uj¹³ nastêpuj¹co: - stosunek do pieni¹dza - stosunek do w³adzy - postawa wobec ziemi - pogl¹dy na czasy przesz³e, teraÿniejsze i rzeczywistoœæ Oto co powiedzia³ Profesor o stosunku do w³adzy:.. Z du ym trudem przywróciliœmy niepodleg³oœæ, pluaryzm i inne szczytne has³a. W³adza prze ywa ciê ki strukturalny kryzys samej demokracji. Przejawia siê to w statystyce frekwencji wyborczej. W g³osowaniu w wyborach parlamentarnych wziê³o udzia³ 44 % uprawnionych do g³osowania. 56 % uprawnionych nie wziê³o udzia³u w wy³anianiu najwy szej w³adzy w pañstwie. Czy spo³eczeñstwo ponad 50 % absencji wyborczej jest jeszcze spo³eczeñstwem obywatelskim? Wiêkszoœæ Polaków wyra a pogl¹d, e nie bierzemy udzia³u w tych wyborach, bo nas nie interesuj¹, s¹ nam obojêtne, bo nikt nie uwa a tych kandydatów za reprezentantów naszego interesu, naszego dobra, bo my im z góry nie wierzymy, my ich nie szanujemy, my ich olewamy. Nie nasi kandydaci i nie nasza sprawa. Nie jest to nasz sejm i nasz rz¹d, bo myœmy go nie wybierali. W wyniku wyborów mamy dziœ rz¹d mniejszoœciowy, bo nie ma oparcia w narodzie. Potrzebna nam jest inna baza demokracji, jakaœ inna ordynacja, jakaœ inna konstytucja. Jest mo liwy model demokracji samorz¹dowej a nie partyjnej, bezpoœredniej a nie przedstawicielskiej, lokalnej i regionalnej a nie sterowanej poprzez sonda e i media. Chory stosunek Polaków do w³adzy odpowiada choremu stosunkowi w³adzy do obywatela. Jest to nasz wewnêtrzny problem, jeden z k³opotów ustrojowych. Przejawia siê w zbieraniu poprzez podatki poœrednie po³owy tego, co obywatel wypracuje. Pañstwo z tego haraczu nie jest zapewniæ ani poczucia sprawiedliwoœci, ani ³adu i bezpieczeñstwa ani wydatków na s³u by publiczne, na drogi, na kulturê, zapomogi dla bezrobotnych, ani zapewniæ uprzejmego i pracowitego traktowania swoich petentów. Co wy ej wstrz¹sane jest codziennie aferami, korupcj¹, skandalami. Obywatel mo e zadaæ pytanie i udzieliæ odpowiedzi - Po co nam takie Pañstwo? Nie takiego pañstwa potrzebujemy, jakiego oczekiwaliœmy. Takie pañstwo nie zas³uguje na przyzwolenie ani na poparcie ze strony swoich poddanych. Jeœli ten niesprawny i szkodliwy system zostanie w³¹czony w tryb unijnej biurokracji, dominacji, manipulacji oznacza to wystawienie siê na niebezpieczeñstwo konfliktu w wielkiej skali spo³ecznej. Przekazanie gestii pañstwa w rêce organizacji ponadpañstwowych z tak¹ kulaw¹ demokracj¹ i z tak¹ mentalnoœci¹ polityczn¹ wiêkszoœci Polaków to pewna utrata suwerennoœci i utrata miana gospodarza maj¹tku narodowego nic nie mówi¹c o groÿbie rozbicia to samoœci, ubytku presti u i powa ania. Kraju bez umocnionej godnoœci, praworz¹dnoœci, politycznej konsolidacji, stabilnego poczucia racji stanu i ugruntowanego zaufania do w³asnego pañstwa nie zostanie uratowane i zagwarantowane przez UE. Zostanie przez ni¹ bezwzglêdnie wykorzystane, skolonizowane, poniewa jest politycznie bezbronne. Jestem za Europejsk¹ Wspólnot¹ jako Ojczyznê Ojczyzn, ale tylko wówczas, kiedy moja Ojczyzna bêdzie IV Rzeczypospolit¹, pañstwem wiêkszoœci obywateli.... WypowiedŸ wybitnych polskich uczonych pod rozwagê Wszystkim przedstawi³ W³adys³aw Strutyñski (na zdjêciu prof. Andrzej Tyszka)) Chcê pieœni Pod takim tytu³em ukaza³ siê zbiór wierszy z lat Stanis³awy Piotrowskiej - do nabycia w ksiêgarniach! Stanis³awa Piotrowska Przed odjazdem Jest w Lidzbarku lipowa alejka. M³odoœæ moja ni¹ przesz³a pod wiatr. Dziœ w lipowej alei smutek do mnie siê œmieje, miodn¹ ³zê roni lipowy kwiat... Trzeba odejœæ, odjechaæ, zostawiæ, choæ nieznana przysz³oœci jest dal. Tylko ciszy cmentarnej, tylko œwieczki ofiarnej, na mogile znajomej mi al... Ale kiedyœ tu jeszcze powrócê, gdy siê skoñczy czas walki i prób... Tu siê y³o, cierpia³o, tu siê ludzi kocha³otutaj miejsce jest moje na grób...

7 Gazeta Warmiñska 21 paÿdziernika 2002 nr 15/193 WILNO WIELOWYMIAROWY BRYLANT (Migawki) Wróci³em z Wilna, co nie jest oczywiœcie adn¹ wielk¹ sensacj¹. Chcia³bym jednak poczyniæ kilka spostrze eñ. Jedynie znawcy miasta i kraju s¹ w stanie oceniæ stopieñ zmian zachodz¹cych po 1990 roku (odzyskanie przez Litwê niepodleg³oœci), podobno s¹ znaczne; ja sam oceniam obecny stan na Polskê na pocz¹tku lat 90 ubieg³ego wieku. Wilno opisywano niezliczona iloœæ razy, tote nie zamierzam czyniæ tego jeszcze raz. Natomiast ustosunkujê siê do sposobu jego prezentacji przez miejscowego przewodnika, wileñskiego Polaka pana Waldemara Sze³kowskiego. Po pierwsze, perfekcyjna znajomoœæ jêzyka pañstwowego, czyli litewskiego (nie jest tak powszechne, a przecie sami tego wymagamy od naszych mniejszoœci). Ponadto oczywiœcie dobra polszczyzna, z lekkimi nalecia³oœciami gwarowymi. Dalej, ogromna kompetencja w prezentowaniu zabytków, dziejów i legend Wileñszczyzny: litewskich i polskich, katolickich, unickich, prawos³awnych, protestanckich i pogañskich. Nasza wycieczka nie by³a wy³¹cznie st¹paniem po œladach wybitnych Polaków (czy jeszcze pamiêtamy, jak dra ni³a nas podobna formu³a wycieczek niemieckich w Polsce?), po prostu poznawaliœmy Wilno i Troki. W ca³ej ich z³o onoœci i niejednoznacznoœci. Poza Ostr¹ Bram¹ i co celniejszymi obiektami katolickiej sztuki sakralnej, znalaz³o siê miejsce i na cerkiewkê, w której car Piotr I chrzci³ Murzyna Ibrahima przodka Puszkina, i na wa ny dla prawos³awnych klasztor Œw. Ducha. Zwiedzaj¹c cmentarz na Rossie widzieliœmy tam nie tylko znanych Polaków (co oczywiste), ale i znanych Litwinów. Zwróci³em uwagê, e nagrobki litewskie z tego samego okresu, co polskie (np. prze³om XIX i XX wieku) czêœciej wykonywane by³y wed³ug nowych tendencji plastycznych. Przy polskich czêsto wspania³ych wybierano raczej rozwi¹zania tradycyjne, typowe (oczywiœcie z wyj¹tkami). Mimo przejmuj¹cego zimna, po³ykaliœmy miasto po kawa³ku, zdaj¹c sobie sprawê z niemo noœci wyczerpania tematu. Tym lepiej, wiêcej Wyjaœnienie w sprawie wpisu Zabrak³o w poprzednim tekœcie ma³ej literki i! Po ukazaniu siê w Nr 12/190 G.W. tekstu mojego autorstwa, zilustrowanego kserokopi¹ dwóch wpisów z roku 1973 sta³y czytelnik G.W. (M.K.) zwróci³ mi uwagê na pewn¹ niedok³adnoœæ w tekœcie ( G.W. Nr 14/192 z 3 paÿdziernika 2002 r: Parabellum Skrupulatny czytelnik w ostatnim zdaniu pisze: Mam nadziejê, e autor artyku³u sprostuje fakty i poda do wiadomoœci Jest to sprawa ju zbêdna, poniewa sprostowania dokona³ sam autor: M.K.! DZIÊKUJÊ! Aby jednak zadoœæuczyniæ tej proœbie wyjaœniam: wpisu dokonywa³y dwie ró ne osoby, co by³o oczywiste! Jedna osoba wpisa³a ³aciñsk¹ sentencjê i siê podpisa³a, natomiast druga osoba podpisa³a siê i doda³a jeszcze: o³nierz z Monte Cassino. St¹d wynika³a moja poprzednia proœba. rawid³owe sformu³owanie powinno mieæ oczywiœcie brzmienie: Przedstawiam ten wpis, z t¹ w³aœnie ³aciñsk¹ sentencj¹ i (!) od jednego z by³ych o³nierzy walcz¹cych pod s³ynnym Monte Cassino Zabrak³o wiêc litery i. Zainteresowane osoby za tê niedok³adnoœæ przepraszam. S.G. zostanie na nastêpny raz. Tam trzeba powracaæ, jak do Krakowa na przyk³ad. Wiele z poznanej wileñskiej tradycji to tylko legendy: nigdy nie by³o mêczeñstwa siedmiu franciszkanów (ich zaistnienie by³o elementem gry o œwietnoœæ rodu Gaszto³dów w XVI wieku), ani nie istnieli prawos³awni mêczennicy z XIV wieku: Krogulec Eustachy, Jan i Antoni (nawet w³adze cesarskie, zainteresowane przecie w wykorzystaniu tej hagiograficznej legendy w walce z unitami i katolikami, nie uzna³y za autentyczne czczonych u Œw. Ducha cia³). Jeœli jednak materialnym rezultatem takich legend mo e byæ Góra Trzykrzyska czy cerkiew klasztor Œw. Ducha, to daj Panie Bo e jak najwiêcej! W Trokach znakomicie wyeksponowanych turystycznie pewne moje w¹tpliwoœci wzbudzi³ jedynie (wed³ug mnie przesadny) kult Witolda. Nasi litewscy s¹siedzi zw¹ go Wielkim (maja prawo to ich w³adca), mnie jego sposób dzia³ania kojarzy siê raczej z Augustem II Mocnym: awanturniczoœæ, nieliczenie siê z si³ami, pozostawienie kraju na brzegu przepaœci, ostateczna klêska. Pos³uguj¹c siê litewskimi pieniêdzmi mogliœmy stwierdziæ zmianê god³a dla odró nienia od Bia³orusi (jeÿdziec straci³ pióropusz, wyprostowa³ siê, koñ zaœ podniós³ ogon ku górze). Tradycyjnie ju ³owi³em w¹tki napoleoñskie. Fotografowa³em Pa³ac Prezydencki i Pa³ac Arcybiskupi (miejsca kwaterowania cesarza), koœció³ek Œw. Anny i piwniczne okienko koœcio³a o.o. Dominikanów, dok¹d wrzucono w 1812 roku zw³oki oko³o 50 o³nierzy Wielkiej Armii do dziœ naturalnie zmumifikowanych. To w Wilnie Napoleon zorganizowa³ 2 lipca 1812 oddzia³ 300 andarmów do rozprawy z maruderami rabuj¹cymi ludnoœæ (z braku miejsca nie unikniêto jednak kwaterowania i magazynowania w koœcio³ach). Domu dziadków w Rudziszkach nie mog³em sfotografowaæ: obecnie z Wilna do Trok jedzie siê obwodnic¹, odleg³¹ od Rudziszek oko³o 13 kilometrów. Mo e kiedy indziej? S³awomir Skowronek Nowa hala sportowa w Lidzbarku m + 6 W toku dalszych rozmów zgromadzeni cz³onkowie Stowarzyszenia wyrazili swoje zaniepokojenie zbyt ma³ym zaanga owanie w³adz w zabezpieczenie pozosta³oœci po niedokoñczonej starej budowie. Wobec ich postêpuj¹cej degradacji stanowi coraz wiêksze zagro enie dla przebywaj¹cej tam - co prawda nielegalnie m³odzie y. Czy trzeba czekaæ a siê coœ wydarzy, eby znalaz³y siê pieni¹dze? Na zakoñczenie zebrania cz³onkowie Stowarzyszenia podjêli uchwa³ê, co nastêpuje: - Stowarzyszenie przyjê³o do wiadomoœci inicjatywê budowy hali namiotowej, s³u ¹cej do prowadzenia zajêæ wychowania fizycznego w SP nr 4 i Gimnazjum nr 2, z zastrze eniem, i zamierzona inwestycja nie stanowi wyczerpuj¹cego rozwi¹zania problemu braku w naszym mieœcie hali sportowej mog¹cej s³u yæ równoczeœnie, jako hala widowiskowa. Inwestycja ta mo e byæ traktowana tylko jako rozwi¹zanie doraÿne, bowiem nie zaspokoi ona potrzeb mieszkañców miasta. Oczekujemy, e wszyscy odpowiedzialni za rozwój naszego miasta ju teraz podejm¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do zabezpieczenia œrodków finansowych pokrywaj¹cych 25% kosztów budowy pe³nowymiarowej hali widowiskowosportowej. Da³oby to mo liwoœæ ubiegania siê przez Stowarzyszenie, jak i w³adze Miasta o wsparcie finansowe z fundacji i organizacji zewnêtrznych, np. Polskiej Konfederacji Sportu, która mo e finansowaæ nawet 75% kosztów budowy takiego obiektu. Informacja dla wszystkich zainteresowanych przyst¹pieniem do Stowarzyszenia - siedzib¹ jest Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku m - Prezesem Zarz¹du jest p. Aleksander Kubiak. Za Stowarzyszenie Ewa Giedryœ Dzieñ nauczyciela w strugach deszczu Nauczyciele to bardzo liczna grupa, licz¹ca oko³o 600 tys. pracowników w Polsce. To oni nios¹ na swoich barkach przys³owiowy oœwiaty kaganiec. Przysz³o im w udziale prowadziæ za r¹czkê ma³ego Jasia jak i prowadziæ przewody doktorskie i wreszcie zdobywaæ z wielkim trudem tytu³y profesorskie. Wystarczy przeœledziæ historiê oœwiaty polskiej: Wrzeœnia, Hakatê, rusyfikacjê oœwiaty, tajne nauczanie w okresie okupacji, trudy odbudowy polskiej oœwiaty po 1945 r, czy wreszcie ogromne problemy z realizacj¹ aktualnej reformy oœwiatowej tak z uporem wprowadzanej w ycie przez kolejnych niezbyt udanych ministrów edukacji. Jedynie do niej nauczyciele maj¹ szczêœcie. Mimo tych ogromnych trudnoœci nauczyciele polscy zawsze stali na czele tych, którzy dobro oœwiaty cenili ponad wszystko. Tak jest i aktualnie. Reforma oœwiaty spad³a na barki nauczycieli. To oni borykaj¹ siê z jej wdro eniem i bardzo mglistymi przepisami i brakami (gimnazja, nowa matura) itp. Nie zawsze ka dy z nas to docenia, a w³adze najczêœciej przypominaj¹ sobie o nich przy jakiejœ niezwyk³ej okazji. Jest jednak taki miesi¹c i dzieñ, w którym o nauczycielach jest trochê s³ychu. By³o tak i w tym roku. Prasa i telewizja informowa³y o licznych odznaczeniach, awansach, dyplomach, nagrodach od prezydenta do dyrektora szko³y. W ca³ym kraju odbywa³y siê uroczyste akademie, apelem, spotkania itp. Jakby wychodz¹c temu wszystkiemu naprzeciw Zarz¹d Miejsko-Gminny ZNP zorganizowa³ w dniu 14.X r towarzyskie spotkania okolicznoœciowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W potocznym jêzyku dzieñ ten przyj¹³ siê w nazwie jako Dzieñ Nauczyciela i wiêkszoœæ go tak okreœla. Spotkanie odby³o siê w Oœrodku Kultury i Sportu w Pilniku. Przyby³o oko³o 50 osób, g³ównie nauczycieli m³odych z Lidzbarka i okolic. Wszystkich z humorem i dowcipnie przywita³a prezes Zarz¹du ZNP Gabriela Krynicka ( GABRYSIA) ). Serdeczne i ciep³e yczenia wszystkim zebranym nauczycielom z³o y³a wójt gminy Krystyna Sroka. Sto³y by³y bogato i zachêcaj¹co do smakowania ustawione. Nic te dziwnego, e na pocz¹tek ³y ki, no e i widelce posz³y w ruch. Zapanowa³ w Sali wzglêdny spokój, który niespodziewanie przerwa³a Kapela znad yny, wykonuj¹c I rzut znanych i popularnych melodii, a w koñcu takie piosenki jak cyt cyt ojciec œpi, Konisie, czy W zielonym gaju, ptaszki œpiewaj¹ podchwycili wszyscy i nagle utworzy³ siê czysto brzmi¹cy 50- osobowy chór. Atmosfera powoli siê rozluÿni³a, a to za spraw¹ Jacka Sobczaka, który wykorzystuj¹c instrumenty akustyczne poderwa³ zebranych w Sali do tañca. Przypomnia³y siê wszystkim szkolne lata w przebojach: Kto za tob¹ w szkole gania³, Ju za rok matura, Z³oty pierœcionek, czy wreszcie Za m³odzi na sen, za starzy na seks itd. Kiedy zapyta³em Panie Nauczycielki znajome mi z ³awy szkolnej Jak wspominaj¹ swoich nauczycieli? odpowiedzia³y: Ceni³yœmy tych, którzy byli wyrozumiali, doceniali indywidualizm i posiadali du ¹ wiedzê i takt pedagogiczny. Czy trzeba tu jeszcze coœ dodaæ? Choæ zmêczeni baletami, ale wszyscy opuszczali salê beztroscy, zadowoleni i rozeœmiani, bo zniknê³y nam codzienne troski i k³opoty, a w uszach mamy szum znanych przebojów sprzed lat, bo raz siê yje, zatañczmy walczyka ten raz, lidzbarski walczyk w sam raz o, le!. Zarz¹dowi ZNP i pracownikom Oœrodka du a buÿka i gomkie brawa mimo ulewnego deszczu. H. Kaczyñski 7 Znani i nieznani mieszkañcy Lidzbarka ego Radziejowski Micha³ Stefan koœcio³a w Œwiêtej Lipce. Otacza³ siê Urodzi³ siê 3 XII 1645 w Radziejowicach artystami i pisarzami. zmar³ 13 X 1705 w Gdañsku, W 1683 wystawi³ dwie chor¹gwie rajtarii pochowany w Warszawie. warmiñskiej na odsiecz wiedeñsk¹, Syn Hieronima, podkanclerzego po yczy³ królowi w tym czasie znaczn¹ koronnego, póÿniejszego banity oraz sumê pieniêdzy. Efrozyny z Tarnowskich. Wychowa³ siê W 1685 obj¹³ urz¹d podkanclerzego na dworze królowej Marii Ludwiki i u koronnego, a w rok potem zosta³ Sobieskich, z którymi by³ spokrewniony. kardyna³em. Mianowany przez króla Kszta³ci³ siê w kolegium jezuickim w arcybiskupem gnieÿnieñskim (1687). Pary u, potem studiowa³ filozofiê i Jako prymas interrex po œmierci Jana III teologiê w Pradze i Rzymie. Po powrocie Sobieskiego by³ g³ównym intrygantem do kraju zosta³ sekretarzem w kancelarii politycznym. Pocz¹tkowo popiera³ króla Micha³a Korybuta kandydaturê Jakuba Sobieskiego, potem Wiœniowieckiego i otrzyma³ liczne popar³ ksiêcia Contiego, za co mia³ beneficja. W 1673, jako kapelan otrzymaæ Wkrótce pogodzi³ siê towarzyszy³ Sobieskiemu w wyprawie z Augustem II. W czasie wojny chocimskiej i pos³owa³ do papie a pó³nocnej zawar³ porozumienie ze Klemensa X. W XII 1677 król Jan III Szwedami i doprowadzi³ do detronizacji Sobieski poleci³ go papie owi na Augusta II, za co Papie Klemens XI biskupstwo warmiñskie. 31 X 1679 pozbawi³ go godnoœci prymasa. Jako zosta³ wybrany przez Kapitu³ê na senator by³ stronnikiem brandenburskim. biskupa warmiñskiego. Papie Uchodz¹c przez St. Leszczyñskim zmar³ zatwierdzi³ ten wybór 23 IX Na w Gdañsku. Warmiê przyby³ VII 1681 r. Odby³ Z powodu pychy, wynios³oœci i wizytacjê diecezji i podj¹³ po J.S. intryg by³ uwa any za jednego z Wyd dze dzie³o odbudowy Warmii po najbardziej przebieg³ych i ob³udnych zniszczeniach wojennych. Dba³ o ludzi epoki. Niemal powszechnie koœcio³y i wyposa a³ je w sprzêty. Na dzia³alnoœæ Radziejowskiego jako zamku lidzbarskim zorganizowa³ prymasa i interrexa jest oceniona wielkopañski dwór, z kapel¹. Po³o y³ negatywnie przez historyków. kamieñ wêgielny (1687) pod budowê Maciej Król e opowieœci W M³odzie owym Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku m dnia r. o godzinie 11:00, rozpoczê³y siê Powiatowe Eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego im. Marii Zientary Malewskiej. Zaskoczeni powierzon¹ rol¹ organizatora powiatowych eliminacji nie mieliœmy zbyt du o czasu na powiadomienie wszystkich zainteresowanych. Równie z tego powodu uczestnicy nie byli w stanie przygotowaæ swoich wyst¹pieñ, tak jakby tego pragnêli. Kilkoro z nich nie zdecydowa³o siê na prezentacje. Pomimo tych utrudnieñ do eliminacji zg³osi³o siê a 40 uczestników z 10 szkó³ z terenu powiatu: 1. Szko³a Podstawowa nr.4 w Lidzbarku Warm.- 7 uczestników 2. Szko³a Podstawowa w Kiwitach - 2 uczestników 3. Szko³a Podstawowa w Lubominie - 2 uczestników 4. Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warm. - 4 uczestników 5. Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warm.- 13 uczestników 6. Gimnazjum w Kiwitach - 4 uczestników 7. Gimnazjum w Lubominie - 2 uczestników 8. Gimnazjum w Kraszewie - 4 uczestników 9. Technikum Ekonomiczne w Lidzbarku Warm. - 1 uczestnik 10. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Lidzbarku Warm. - 1 uczestnik Komisja w sk³adzie: - Pani Anna Basa³ygo - nauczycielka jêzyka polskiego z Ornety - Pani Krystyna Dajnowska nauczycielka jêzyka polskiego z Kiwit - Pani Maria Daszkiewicz przewodnik PTTK - Pani Ewa Giedryœ - organizator Wys³ucha³a przygotowanych prezentacji i zakwalifikowa³a zgodnie z regulaminem do Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego im. Marii Zientary Malewskiej po jednej osobie: - na szczeblu szkó³ podstawowych 1. Paw³a Fenkanin Szko³a Podstawowa nr 4 w Lidzbarku Warm. za tekst O chacie warmiñskiej - na szczeblu szkó³ gimnazjalnych 2. Martynê Bielewicz Gimnazjum nr.2 w Lidzbarku Warm. za tekst Warmiñska przygoda Dwie osoby na szczeblu szkó³ ponadgimnazjalnych: 1. Marcelego Gabrusiañca Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Lidzbarku Warm. za tekst O historii inaczej 2. Karola Adamczuka - Technikum Ekonomiczne w Lidzbarku Warm. za tekst Tabakiera. W imieniu Starosty Powiatu nagrody oraz podziêkowania wrêczy³a Dyrektor MDK Pani Anna Tkaczuk. Wszystkim uczestnicz¹cym bardzo serdecznie dziêkujemy. Wiemy, e wielu z Was zas³uguje równie na wspania³e nagrody i uznanie. Mamy jednak pewnoœæ, e nie zniechêcicie siê gdy reprezentujecie tê grupê m³odzie y, która potrafi coœ wartoœciowego wnieœæ do swojego ycia poprzez uczestnictwo w ró nych konkursach. Przesy³amy pozdrowienia najm³odszemu uczestnikowi Patrykowi Rutkowskiemu z kl. I Szko³y Podstawowej z Kiwit, który wszystkich zachwyci³ swoj¹ prezentacj¹. yczymy wszystkim wielu sukcesów i zapraszamy na fina³ wojewódzki, który odbêdzie siê r w kaplicy zamkowej. Nauczycielom Wœród bogatej oferty czasopism pedagogicznych chcia³abym Pañstwu zarekomendowaæ nowy tytu³, bêd¹cy bardzo na czasie w zwi¹zku z aktualnymi problemami szkolnictwa. Jest to miesiêcznik Nowe w Szkole. Ju jego podtytu³ sugeruje dobieran¹ do niego tematykê, a mianowicie s¹ to zagadnienia zwi¹zane przede wszystkim z reform¹ oœwiaty (Reforma. Nowatorstwo). Nowe w Szkole jest miesiêcznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Nauczycielskie z Jeleniej Góry. Jego autorami s¹ w du ej mierze nauczyciele praktycy, prezentuj¹cy w zamieszczanych przez siebie artyku³ach realizacje w³asnych dzia³añ pedagogicznych. Wrzeœniowy numer czasopisma, otwieraj¹cy nowy rok szkolny kr¹ y wokó³ tematów, które nie s¹ obojêtne œrodowisku pedagogicznemu, wzbudzaj¹c w nim wiele emocji. W cyklu Doskonalenie zawodowe Dorota Igielska porusza zagadnienie, bêd¹ce w dalszym ci¹gu przedmiotem wielu sporów na niwie pedagogicznej. Chodzi tu o awans zawodowy nauczycieli. Autorka dzieli siê w nim swymi refleksjami dotycz¹cymi procedur awansowych. Stwierdza jednoznacznie, i Jedno jest pewne system awansu zawodowego wymaga korekt. Zwraca ona uwagê na nowelizacjê Rozporz¹dzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, która jest ju wyraÿn¹ (eg) przes³ank¹ bardziej realnego kszta³tu tego systemu. Innymi poruszanymi zagadnieniami w prezentowanym numerze (9/ 2002) czasopisma s¹ m. in. reforma szeœciolatków, edukacja regionalna, kszta³cenie zawodowe czy egzaminy gimnazjalne. Zwracaj¹c siê do nauczycieli nauczania zintegrowanego polecam scenariusze spotkañ z rodzicami w klasie I Polubiæ spotkania z rodzicami, autorstwa Ewy Konopki, która wykorzystuje w nich metody aktywizuj¹ce. Zamieszczane w czasopiœmie artyku³y maja g³ównie charakter praktyczny. Ich autorzy odnosz¹ siê do aktualnych problemów pedagogicznych, znaj¹c je z autopsji i proponuj¹c konkretne rozwi¹zania praktyczne. I tak np. autorki artyku³u Szeœciolatek uczniem? Ewa Mikuch- Szewczyk i Halina Kot przedstawi³y w nim wyniki ankiety skierowanej do rodziców, w której pyta³y siê czy dzieci 6-letnie powinny zostaæ objête obowi¹zkiem szkolnym. Do ka dego numeru do³¹czona jest te wk³adka Kierowanie szko³¹. Zawarte w niej artyku³y przedstawiaj¹ problemy widziane okiem dyrektorów i wizytatorów szkolnych. Czasopismo z pewnoœci¹ znajdzie swego odbiorcê w osobach nauczycieli, których zachêcam do odwiedzenia Czytelni Biblioteki Pedagogicznej, jak te wszystkich, którym nieobce s¹ problemy oœwiaty. El bieta Sidor

8 8 Gazeta Warmiñska 21 paÿdziernika 2002 nr 15/193 J a s n y p u n k t Du e bezrobocie, bieda, najgorsze wyniki nauczania w kraju to czêsto metryczka, jak¹ nas mieszkañców Warmii i Mazur postrzega siê w centralnych i po³udniowych regionach kraju (www.cke.edn.pl). To bardzo smutne, bo wygl¹da to tak, e wœród jezior, puszcz i piêknych zamków mieszkaj¹ analfabeci i ludzie niezaradni yciowo. Mo e i s¹ takie sytuacje, ale i s¹ te przyczyny obiektywne wynikaj¹ce ze zmian geopolitycznych, jakim by³y w ubieg³ym stuleciu. Na seminarium, które w ubieg³ym roku organizowa³ Lidzbarski Dom Kultury Przewodnicz¹cy Sejmiku Warmiñsko- Mazurskiego Miron Sycz mówi³, e w ramach Akcji Wis³a na teren Warmii i Mazur nie przesiedlono inteligencjê, lecz wielu analfabetów. Pierwszymi pracownikami PGR-ów byli bandosi i najemni pracownicy wiêkszych gospodarstw i maj¹tków ziemskich, ma³orolni. Inteligencja z Wilna czy z Lwowa zasiedli³a Toruñ, Gdañsk czy Wroc³aw, gdzie pozak³ada³a uniwersytety. Socjologowie czêsto podkreœlaj¹, e potomkowie w pierwszych pokoleniach spo³eczeñstwa s³abo wykszta³conego, mimo nawet wy szego wykszta³cenia, nie s¹ inteligencj¹ twórcz¹ - tak¹, która by by³a motorem wszelkich pozytywnych zmian. To bardzo obszerny skrót. Czy rzeczywiœcie jest u nas ciemno, tak jak na tej s³ynnej mapie? Pracowa³em w PGR-e ponad 10 lat, gdzie pozna³em wielu fachowców i bardzo dobrych ludzi, którzy nie z ich winy stali siê raptem odnoœnikiem cywilizacji na Warmii i Mazurach okreœlane pogardliwie spo³eczeñstwem post pegeerowskim. To w³aœnie w PGR-e organizowaliœmy do ynki z korowodem, pieœni¹ staropolsk¹ i piêknymi wieñcami i towarzysz¹cymi kamerami TVP. Otoczone opiek¹ instruktorsk¹ dzieci zdobywa³y liczne nagrody teatralne a doroœli wykonali Wesele e w 3 ods³onach, które specjaliœci uznali za jedne z lepszych w kraju, a i w Wilnie mia³o przedni¹ recenzjê krytyka teatralnego. Dlaczego o tym piszê Po pierwsze bardzo prze ywam tê sytuacjê. Wiêkszoœæ wie, e istnieje korelacja pomiêdzy wykszta³ceniem a bezrobociem i tak e pomiêdzy wykszta³ceniem a uczestniczeniem w yciu kulturalnym. Je eli do tego zabraknie menad erstwa pañstwa i samorz¹du w dziedzinie kultury, która jest zadaniem w³asnym ka dego samorz¹du terytorialnego staniemy siê jak to napisa³ Kuba Wandachowicz w Gazecie Wyborczej Generacj¹ nic. Myœlê, e mamy czym siê pochwaliæ z osi¹gniêæ w ostatnich latach. Przede wszystkim za najwiêkszy sukces, mimo wielu zagro eñ uwa am, e dopracowaliœmy siê z samorz¹dem miejskim dobrej interpretacji co nazywamy dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ o czym œwiadczy przeprowadzona kontrola NIK-u. Nie jest to proces ³atwy, bowiem ci¹gle wielu kulturê uto samia tylko z rozrywk¹ przez ma³e r, dla których starczy kilka rur naci¹gniêtych pomarañczow¹ plandek¹. Mo e to by³y spektakularne przedsiêwziêcia, ale to 4 lata temu na scenach minimum 8 x 10 m a powinno 15x12 m wyst¹pi³a KAYAH, potem Golec uorkiestra, Big Cyc czy Gwiazdozbiór Piotrka Szwedesa, który dorównywa³ wielkim festiwalom. G³ówn¹ intencj¹ organizowania tych przedsiêwziêæ podczas Dni Lidzbarka ego to umo liwienie lokalnej spo³ecznoœci zobaczenia gwiazd polskiej estrady. Efektem tych dzia³añ jest modernizacja amfiteatru miejskiego. Lidzbarskie Biesiady Humoru i Satyry rozs³awiaj¹ nasze miasto. Wymagaj¹ wydawca: Robert Zwierzyñski tel , adres do korespondencji: Lidzbarska GAZETA WARMIÑSKA skr. poczt. 47, sk³ad: Jaros³aw Krawczyk tel druk: Artprint tel ogromu pracy, bardzo wielu tygodni przygotowañ i ju teraz rozpoczêliœmy dzia³ania co do nastêpnej edycji. W tym roku by³o realne zagro enie, e rezygnujemy. W³adze miejskie uzna³y, e to niemo liwe, e pomog¹ i pomogli jak nigdy w ostatnich 12 latach. To nie kadzenie. Zdajemy ca³y czas sprawê, e kultura musi byæ policentryczna, tak jak to zosta³o uznane na Kongresie Kultury Polskiej, gdzie jako nieliczny przedstawiciel z poza Olsztyna reprezentowa³em nasze województwo w nagrodê za dokonania. Wspó³pracujemy i bêdziemy wspó³pracowaæ z ka dym dla dobra naszej spo³ecznoœci lokalnej. Ogl¹dalnoœæ Lidzbarskich Biesiad Humoru i Satyry w I Programie TVP S.A sama nas zaskoczy³a. To 4,5 mln widzów jednorazowo z poprzedniej edycji, a tegoroczne 4 krótkie odcinki pobi³y nawet gwiazdê Sopotu Garou! Tak tê nasz¹ imprezê na tej ciemnej czêœci na mapie Polski ogl¹da tyle ludzi! Po rozmowach burmistrza i dyrektora Lidzbarskiego Domu Kultury z podsekretarzem stanu Ministerstwo Kultury przywróci³o dotacjê w pe³nej wysokoœci sk³adanego wniosku. Mimo, e Lidzbarskie Biesiady Humoru i Satyry zosta³y uznane w plebiscycie Gazecie Wyborczej i Radia Olsztyn za ulubion¹ letni¹ imprezê kulturaln¹ jako Skarb Warmii i Mazur wsparcie finansowe ze strony województwa jest znikome, a i e s¹ najwiêksz¹ imprez¹ kulturaln¹ w powiecie tak e to trudno odczuæ. Zgodnie z przepisami unijnymi beneficjentem, czyli wspó³organizatorem jest ten, kto partycypuje 5 % w bud ecie danego przedsiêwziêcia. Byli i aktualni Wilnianie naznaczyli na swoj¹ kaziukow¹ stolicê. Program ten zosta³ laureatem ogólnopolskiego konkursu jako najlepsza oferta kulturalna dla rodziny. Ziemia- Ojczyzna Ludzi zdoby³ g³ówn¹ nagrodê w kraju w konkursie Zrozumieæ innych, wszak jesteœmy spo³eczeñstwem wielokulturowym. Formacja Flesz pojecha³a jako reprezentant kraju na mistrzostwa Europy do Nowego Sadu (Jugos³awia), gdzie osi¹gnê³a przyzwoity wynik (10 miejsce na 18 formacji) przede wszystkim dziêki Zarz¹dowi Miasta, wspó³partycypuj¹cym w wyjeÿdzie rodzicom oraz sponsorom w tym tak e Starostwu Powiatowemu. Od ponad 20 lat nagrody w konkursach krajowych zdobywa Ortalion 80. Posiadanie wspólnie ze Szko³¹ Muzyczn¹ Zespo³u Muzyki Dawnej Cantemus nobilituje nas wszystkich, a nagrod¹ dla nich by³y wystêpy we W³oszech oraz nagranie p³yty CD. Flesz dwukrotnie zaprezentowa³ wielotysiêcznej publicznoœci spektakle finansowane przez Urz¹d Miasta i Euroregion Ba³tyk oraz wyst¹pi³ w partnerskim Oud Beijerland w Holandii. Aktywnie pracuj¹ inne zespo³y (Kapela Znad yny, Akord). Du ¹ animacj¹ jest konkurs S³owik. Ubieg³y rok to Rok Ignacego Krasickiego jednego z najbardziej wybitnych mieszkañców rezydencji lidzbarskiej. To do nas m³odzie ca³ej Polski przyjecha³a na fina³ Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, najwiêkszej animacji kulturalnej w kraju, której przewodnicz¹cym Jury By³ Rektor Akademii Teatralnej Lech Œliwonik. Konkursowi towarzyszy³ spektakl w wykonaniu miêdzy innymi s³aw polskiego teatru Anny Seniuk i Gustawa Holoubka. Wydaliœmy dwie pozycje ksi¹ kowe. Zorganizowaliœmy kilka profesjonalnych wystaw plastycznych na zamku, dwa programy by³y finansowane przez Uniê Europejsk¹. Dzia³alnoœæ kulturalna ma na celu edukacjê kulturaln¹ spo³ecznoœci lokalnej. Ma ona kompensowaæ tak e nasze braki w wykszta³ceniu zw³aszcza ze sfery duchowej, poczucia piêkna. Sztuka powinna do nas przemawiaæ i pouczaæ. O tym aktualnie s³yszeliœmy od Andrzeja Wajdy przy okazji premiery Zemsty. Jesteœmy kreatywni, dlatego czêsto nas siê os¹dza (Jak siê nic nie robi problemów nie ma taki polski altruizm). Nie mniej jednak to kultura ze wszystkich zadañ gminy w opinii publicznej jest najwy ej oceniana. Jest bardzo du o do zrobienia. Edukacja kulturalna dzieci i m³odzie y, mecenat nad dziedzictwem, kszta³towanie to samoœci to dzia³ania, które nale y poprzez ró ne formy urzeczywistniaæ. Dbajmy o kulturê, o wygl¹d naszego miasta, wytoczmy walkê wandalom od bohomazów na œcianach poprzez edukacjê plastyczn¹, wiedzê regionaln¹, aby ka dy z nas uzna³ Lidzbark za sw¹ Ma³¹ Ojczyznê i z ni¹ siê uto samia³, a wtedy bêdziemy jasnym punktem na mapie w naszej OjczyŸnie i Europie. W³. Strutyñski P.S. Na zdjêciu formacja FLESZ. Wyborcze yczenia A.D. 2002! Bêd¹ nowe miejsca pracy! - Wiêc wybierzcie NAS Rodacy!.. Tak znów g³osz¹ Ci, co byli, czemu dot¹d nie stworzyli? - Jeœli oddasz na NAS g³os, zaraz zmieni ci siê los!.. - Pomo emy finansowo!.. yj bezpiecznie! I yj zdrowo!.. - I oœwiata i kultura mog¹ ju zakrzykn¹æ: Hurra!.. - Niech siê ciesz¹ pedagodzy, bo nie bêd¹ ju ubodzy!.. Chyba ka dy w to uwierzy, e z WAS bêd¹ milionerzy!.. - Drogi szybko siê poprawi!.. Gdy ktoœ krzy yk nam postawi! Ka dy bêdzie bardzo rady!.. Zbudujemy autostrady!.. - Czy to agro, czy to zwyk³a, turystyka bêdzie kwit³a!.. Bêdzie mi³o! Bêdzie œlicznie!.. Bêdzie wprost ekologicznie!.. - A je eli o sport chodzi, niech siê ciesz¹ ju dziœ m³odzi!.. - radoœæ ju nas dziœ rozpiera!.. Z Porto?.. Bêdzie: szeœæ do zera!.. - Najwa niejsze s¹ kontakty! Po kontaktach s¹ kontrakty! Po kontraktach bêdzie Raj!.. - A wyborcy? Baju baj!.. Sceptyk Oferta M³odzie owego Domu Kultury Rok szkolny ju na dobre zacz¹³ toczyæ swoje ko³o wiedzy. W M³odzie owym Domu Kultury im. Ireny Kwinto w pracowniach t³ok, jak w adnym roku. Wiele osób zainteresowanych plastyk¹, muzyk¹ czy tañcem musia³o odejœæ z tak zwanym kwitkiem. Z jednej strony fakt ten cieszy, z drugiej jednak napawa smutkiem. Chcielibyœmy swoimi zajêciami obj¹æ, jak najwiêksz¹ rzeszê dzieci i m³odzie y. Chc¹c w niewielkim stopniu zrekompensowaæ ten fakt, proponujemy uczestnictwo w naszych imprezach i prezentacjach: - Otwarty Rocznicowy Turniej Tenisa Sto³owego - ok. 11. XI.02 r - Warsztaty z zakresu tenisa sto³owego oraz muzyki w Lubominie - 20.XI.02 r - Prezentacje artystyczne MDK w Ornecie - 6.XII.02 r - Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego Zima VII Wojewódzki Konkurs im. Ireny Kwinto ycie bajk¹ jest r - III Powiatowe Prezentacje Teatralne O z³ote pióro Marii Konopnickiej r - Prezentacje artystyczne MDK w Ornecie r - VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny Moje miasto moja miejscowoœæ r - Festyn z okazji Dnia Dziecka Z rodzin¹ na festynie czas mi³o i szybko p³ynie r - Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego r - Wojewódzki Konkurs Plastyczny e Skarby r Szczegó³owe dane dotycz¹ce poszczególnych imprez mo na uzyskaæ w kancelarii MDK w godz. 9 15:00. Zapraszamy równie wszystkich domowych twórców i hobbystów do prezentowania swoich prac i zbiorów w naszej Galerii w oknie. Obecnie mo na obejrzeæ prace malarskie i rysunki Rafa³a Chludziñskiego lat 16. Od dwóch lat jest uczestnikiem pracowni plastycznej prowadzonej przez Pani¹ Ewê Zaj¹czkowsk¹. Ka d¹ woln¹ chwilê Rafa³ spêdza z o³ówkiem lub pêdzlem. Mamy nadziejê, e ta wystawa nie bêdzie ostatni¹ a wrêcz zachêci do jeszcze intensywniejszych poszukiwañ w³asnego widzenia naszej rzeczywistoœci. Ewa Giedryœ Karate po lidzbarsku? Kolejnym sukcesem zakoñczy³y siê I Otwarte Mistrzostwa Regionu Warmiñsko-Mazurskiego, które odby³y siê 5 paÿdziernika 2002 w Szczytnie. Dariusz Iskra w kat. seniorów pow. 80 kg wywalczy³ srebrny medal. Walki eliminacyjne prowadzi³ bardzo czujnie i rozwa nie, wygrywaj¹c zdecydowanie. W walce fina³owej spotka³ siê z reprezentantem E³ku. Po wyrównanym pojedynku sêdziowie zadecydowali o dogrywce, póÿniej nastêpnej. Z uwagi na wyrównany poziom zawodników sêdziowie stosunkiem g³osów 3:1 wskazali na zawodnika z E³ku. + 4 Sportowe zapasy - I i IV m-ce w dru ynowych zawodach lekkoatletycznych - Pierwsze lokaty w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Szkól Œrednich w Lekkoatletyce 2002 r. szko³y podstawowe i gimnazja - IV i V m-ca w mini koszykówce - VI m-ce w czworoboju lekkoatletycznym - VI m-ce w sztafetowych biegach prze³ajowych - VIII m-ce w Gimnazjadzie Ogólnopolskiej w pi³ce no nej szko³y ponadgimnazjalne - V m-ce dru ynowo w tenisie sto³owym - czo³owe miejsca w indywidualnych zawodach lekkoatletycznych Powy sze wyniki unaoczniaj¹ wyniki pracy nauczycieli wychowania fizycznego oraz celowoœæ udzia³u uczniów naszych szkó³ w imprezach Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Klub Polonia by³ w III Lidze. Trenerzy wiêkszoœci sekcji sportowych maj¹ ogromn¹ satysfakcje z tego, i ich praca przynosi korzyœci m³odzie y, s³awi miasto, w którym yj¹ i pracuj¹, a tak e osi¹gaj¹ uznawane w Polsce i Europie sukcesy. Promuj¹ swoje miasto Lidzbark. Zadowala ich s³owo dziêkujê. Nie oczekuj¹ fajerwerków i pe³nych kopert. W prasie lokalnej umieszczaj¹ krótkie notatki o odnoszonych zwyciêstwach. Znaj¹ finansowe mo liwoœci miasta i jego potrzeby, nie dowalaj¹ w³adzom miasta na ³amach prasy, o swych potrzebach rozmawiaj¹ odwa nie i szczerze z Zarz¹dem Miasta. Szczeroœæ i odwaga przynosi korzyœci ka dej ze stron. Trener Sekcji zapaœników ¹da i oskar a. Odnosi sukcesy nie tylko sportowe! To W³adze miasta nikt inny, doceniaj¹c zaanga owanie Pana trenera zapewni³y mu miejsce pracy. S³owo dziêkujê na Panu trenerze nie robi wra enia. Za osi¹gane sukcesy Tylko Pan trener oraz jego medaliœci zapaœnicy otrzymali od Zarz¹du Miasta dyplomy i nagrody. Wysokoœæ nagród kopert nie zadowoli³a trenera, zdegustowanego wszystkim co robi Zarz¹d Miasta. Nikt nie kwestionuje osi¹gniêæ sekcji zapaœniczej, ale adna w³adza (obecna ani przysz³a) nie pozwoli na ci¹g³e nies³uszne oskar enia i pomówienia ze strony osoby oczekuj¹cej na gwarancjê spokojnego bytu. A oto kilka faktów o budowie hali sportowej. Wiedza rozmówców o sporcie i budowie hali sportowej z ostatniego wydania Gazety ej jest adna. Prawd¹ jest tylko to, e powsta³y w Lidzbarku m Spo³eczne Komitety Budowy Hali Sportowej. Powsta³y i TYLE!!! Fakty na temat budowy hali sportowej s¹ nastêpuj¹ce: W czerwcu 2002 r Urz¹d Miejski otrzyma³ informacje na temat powstaj¹cych od kilku lat w kraju hal namiotowych. Zwróciliœmy siê do jednego z wykonawców o przedstawienie oferty. Na pocz¹tku lipca wp³ynê³a pe³na oferta zawieraj¹ca wyprodukowanie, dostawê i monta hali namiotowej TYPU CYL 17,5/7 o wymiarach 17,29 m x 36,70 m z przeznaczeniem na obiekt sportowy. Z oferty wynika, i : Hala namiotowa jest obiektem s³u ¹cym do przykrywania boisk do gier zespo³owych, kortów tenisowych, basenów itp. z przeznaczeniem do ca³orocznego u ytkowania. Na wyró nienie zas³uguje tak e wystêp m³odziutkiej Karoliny Lewandowskiej w kat. kadetek m³odszych w konkurencji kata (prezentacja technik), która dotar³a do rundy fina³owej i zosta³a sklasyfikowana na IX miejscu. W imprezie uczestniczy³o 160 zawodników z 16 oœrodków. Andrzej Litwin P.S. Zapisy do sekcji karate kyokushin w poniedzia³ki i œrody, godz Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej 2a. Konstrukcjê hali stanowi zespó³ 15 eliptycznych dÿwigarów stalowych po³¹czonych systemem p³atwi, które wspó³pracuj¹c ze stê eniami linowymi stabilizuj¹ halê pod³u nie. Stabilizacjê poprzeczn¹ zapewnia oparcie dÿwigarów na stalowych belkach gruntowych rozmieszczonych wzd³u d³u szych boków hali. Œciany szczytowe hali wzmocnione s¹ szeœcioma stalowymi s³upami. Ca³oœæ przytwierdzona jest do gruntu stalowymi kotwami o d³ugoœci 1,5 m. Konstrukcja jest ocynkowana i przystosowana do wielokrotnego monta u i demonta u. Poszycie hali stanowi membrana tekstylna powleczona obustronnie polichlorkiem winylu, który z ró nymi dodatkami tworzy specjaln¹ ca³kowicie nieprzemakaln¹ pow³okê zabezpieczon¹ przed naturalnym starzeniem oraz starzeniem powodowanym przez promieniowanie ultrafioletowe, a tak e przez grzyby i mikroorganizmy. Pow³oka chroni te przed wnikaniem w ni¹ drobin py³u i brudu, przez co przez d³ugi czas zachowuje naturaln¹ barwê oraz œwie oœæ. Nie wymaga ona czyszczenia, gdy opady deszczu ³atwo sp³ukuj¹ z niej nalot atmosferyczny. Ograniczone do minimum zatrzymywanie œwiat³a w pow³oce stwarza we wnêtrzu hali bardzo korzystne warunki œwietlne pozwalaj¹ce na u ytkowanie hali bez dodatkowego sztucznego oœwietlenia nawet w bardzo pochmurne dni. Jednoczeœnie zainstalowane sztuczne oœwietlenie skierowane na wewnêtrzn¹ stronê pow³oki ulega odbiciu i korzystnemu rozproszeniu, co dodatkowo podnosi jego efektywnoœæ podczas u ytkowania hali w nocy lub póÿnym wieczorem. Pod³o e stanowi sztuczna nawierzchnia produkowana na bazie ywic poliuretanowych i kauczuku tzw. Tartan. Pod³o e jest odwodnione i mo e byæ u ytkowane jako boisko zewnêtrzne. Dodatkowe wyposa enie stanowi zaplecze sanitarno socjalne o powierzchni u ytkowej oko³o 100 m 2. W³aœciwoœci eksploatacyjne: 1. Niskie koszty ogrzewania oko³o 20 tys. rocznie 2. Ma³a wartoœæ pog³osu nie ma wra enia dudnienia. Wartoœæ szacunkowa inwestycji oko³o 500 tys. z³ Po przeanalizowaniu tej oferty Burmistrz Miasta postanowi³ sprawdziæ, jak w rzeczywistoœci wygl¹daj¹ takie hale. Najbli sza funkcjonuje od dwóch lat w om y, gdzie uda³a siê powo³ana przez Burmistrza komisjê. Po wizji hali, potwierdzi³y siê wszystkie, wymieniane w ofercie zalety. Po powrocie do Lidzbarka ego, komisja przedstawi³a swoje wnioski i wra enia z tego wyjazdu Zarz¹dowi Miasta, który na kilku posiedzeniach analizowa³ przedstawiony materia³, poszerzaj¹c go o dodatkowe opinie konsultuj¹c z dyrekcj¹ gimnazjum nr 2 oraz szko³y podstawowej nr 4, z Pañstwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym. Zarz¹d Miasta we wrzeœniu zatwierdzi³ realizacjê tej inwestycji. Rada Miejska na sesji w dniu r zaakceptowa³ decyzjê Zarz¹du Miasta oraz zagwarantowa³a sfinansowanie jej w pierwszym pó³roczu przysz³ego roku.. Od dnia r rozpoczêta zosta³a procedura przetargowa. Rozstrzygniêcie przetargu oraz wykonanie hali mo liwe jest i planowane na koniec tego roku. Burmistrz Miasta mgr in. Mieczys³aw Byczkowski C M Y K

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo