SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA OKRES r. do r. Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Oświęcim, 22 lipca 2014 r. 1

2 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty. 2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ. 3. Oferty niezgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ, zostaną odrzucone, a spośród tych, które nie podlegają odrzuceniu, w tym Wykonawca nie został wykluczony, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. 4. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy. 5. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony. 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem ubezpieczeniowym obsługującym Zamawiającego. 2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTO OŚWIĘCIM UL. ZABORSKA 2, OŚWIĘCIM tel. (033) , fax (033) Adres strony internetowej zamawiającego: Adres poczty elektronicznej zamawiającego: 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części siwz Pzp lub ustawą Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 4. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM, RYZYKU ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia zgodnie z systemem klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): Usługi ubezpieczeniowe. Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasto Oświęcim i jej jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP. 2

3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Zamawiającego zostaje podzielony na trzy zadania: Zadanie nr 1 Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Oświęcim i jej jednostek organizacyjnych obejmuje: A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej D. Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą E. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Zadanie nr 2 Ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Oświęcim i jej jednostek organizacyjnych obejmuje: A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów B. Ubezpieczenie auto-casco C. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych D. Ubezpieczenie Assistance na terytorium Europy Zadanie nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP obejmuje: Α. Obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Β. Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe wraz z wymaganymi warunkami ubezpieczenia, sumami ubezpieczenia, okresami ubezpieczenia oraz fakultatywnymi warunkami zostały określone w załącznikach nr 6-14 do SIWZ. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Okres realizacji zamówienia 36 miesięcy tj. od 01 września 2014r. do 31 sierpnia 2017r. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na trzy roczne okresy ubezpieczenia: Pierwszy okres ubezpieczenia od 01 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r. Drugi okres ubezpieczenia od 01 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. Trzeci okres ubezpieczenia od 01 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. - z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia pojazdów, które określone są indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załączniku nr 14 (w okresie realizacji zamówienia na każdy pojazd wystawiane będą polisy ubezpieczenia przy zachowaniu zapisów klauzul wyrównania okresów ubezpieczenia.) 3

4 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. b) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki określone w pkt a) powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. c) Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej ( t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zm.). e) Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa powyżej (z wyłączeniem lit. d) powyżej), może polegać odpowiednio na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, potencjale kadrowym (osobach zdolnych do wykonania zamówienia) lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, jeżeli przedstawi on aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z opisu przedmiotu zamówienia. b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy on, że spełnia ten warunek. c) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy oświadczy on, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mu potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia. d) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwaran- 4

5 cyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r., Nr 211, poz ze zm.) - na dzień roku. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym celu powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie w odniesieniu do warunków określonych w: Ppkt 2 lit. a i d powyżej - warunki te musi spełnić każdy Wykonawca, Pozostałe warunki Wykonawcy mogą spełnić łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z opisu przedmiotu zamówienia. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada możliwość realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy, z którego winno wynikać, że Wykonawca: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiada wiedzę i doświadczenie, c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) spełnienia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj: posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów 5

6 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r., Nr 211, poz ze zm.) - na dzień roku sporządzone w załączniku nr 2. 8.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. - załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeśli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w ppkt 3 powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub przed notariuszem, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. W odniesieniu do wymagań określonych w ustawie dotyczących niepodlegania wykluczeniu z postępowania, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 7. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki do wykluczenia Wykonawcy. 9. INNE DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile umocowanie takie nie wynika z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób (podmiotów) trzecich przy wykonaniu zamówienia, Wykonawca składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów (wyłącznie oryginał), na które Wykonawca się powołuje, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie, jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki czasokres. 6

7 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, wg załącznika nr 4 4. Wypełniony załącznik nr 1 - oferta. 5. Celem potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia. UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca złoży oferty na dwie lub więcej części zamówienia, może złożyć dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami, o których mowa powyżej w pkt 9 ppkt 1-3 SIWZ, tylko do jednej oferty. 10. ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW 1. Wykonawca załącza dokumenty, o których mowa powyżej w SIWZ, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu) odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 3. Dokumenty sporządzane w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez siebie dokumentów lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem w języku polskim. 2. Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację przekazane faksem, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania faksem. W takim przypadku Zamawiający nie będzie przesyłał przekazanych faksem dokumentów w formie pisemnej. 3. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem, należy kierować na adres Zamawiającego wskazany w dziale 2 powyżej z dopiskiem: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Oświęcim i jej jednostek organizacyjnych. albo 7

8 faksem na numer wskazany w dziale 2 powyżej. UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu. 4. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie. 5. Adres strony www Zamawiającego jak w dziale 2 powyżej. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.. 9. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 10. Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień Wykonawcom są: ze strony Zamawiającego Sabina Kaczmarczyk tel. (33) , Halina Filipowicz tel. (33) w poniedziałek, środę, czwartek w godz do 15.30, we wtorki w godz oraz w piątki w godz do 14.00, ze strony brokera Wojciech Andrzejewski - NORD PARTNER Sp. z o.o. tel. (32) , 12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie przewiduje konieczności składania wadium 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza bieg tego terminu, do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ. 2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 8

9 5. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne (oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego). 7. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca winien wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA (WYKONAWCOM). Pozostała część oferty będzie dopuszczona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. 8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo. 9. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści wraz z wykazem załączników. Wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki winny być ponumerowane. 10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki, winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy. 11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna wskazywać Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: OFERTA na Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Oświęcim i jej jednostek organizacyjnych Termin składania ofert do 31 lipca 2014 r. godz Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 13. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. 14. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone i przygotowane jak w punkcie 11 i 13 powyżej z dodaniem słowa ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu do składania ofert. 16. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy lub w art. 90 ust. 3 ustawy W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 18. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce i termin składania ofert. a) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. 1 nie później niż dnia 31 lipca 2014 r. do godz b) Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt b) powyżej, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert. a) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 roku o godz w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Solskiego 2; pok. nr 13, Wydział Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. 9

10 b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te odnotowywane zostaną w protokole postępowania. 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę na każdą część zamówienia 2. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od wartości brutto przedmiotu ubezpieczenia. 3. Całkowita wysokość składki ubezpieczeniowej za okres 36 miesięcy, powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t. jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 1, poz. 2 ze zm.) oraz zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). 4. W związku z powyższym Wykonawca, uzupełniając Formularz oferty, powinien zgodnie z 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360) wskazane kwoty zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę. 5. Celem zapewnienia prawidłowości obliczeń Zamawiający nie dopuszcza wpisywania w żadnej pozycji Formularza cenowego wartości 0,00 zł. 6. Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty likwidacji szkód oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. 7. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, a niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. 8. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z Formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach poszczególnych zadań Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami : ZADANIE NR 1 a) cena oferty 90 % b) fakultatywne klauzule ubezpieczenia 10 % Ad a) W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 10

11 Ocena punktowa = (najniższa cena / cena oferty badanej) x 100 pkt. x 90 % Ad b) W kryterium Fakultatywne klauzule ubezpieczenia przyjmując wagę 10%, zagwarantowanie lepszych warunków od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób: Suma punktów (liczba) z tabeli w formularzu oferty x 10% (Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie A, B, C, ( )) x 10 %) Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów z kategorii cena i fakultatywne klauzule ubezpieczenia. Zamówienie publiczne na zadanie 1 zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. ZADANIE NR 2 Cena oferty 100 % W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa cena / cena oferty badanej) x 100 % Zamówienie publiczne na zadanie 2 zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. ZADANIE NR 3 Cena oferty 100 % W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa cena / cena oferty badanej) x 100 % Zamówienie publiczne na zadanie 3 zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 18. OCZYWISTE OMYŁKI Zamawiający poprawia w ofercie: 1. oczywiste omyłki pisarskie, 2. oczywiste omyłki rachunkowe, 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11

12 19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów. 2. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów (klauzule fakultatywne), Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z niższą ceną. 3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. d. terminie, określonym zgodnie z ustawą, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda miejsce i termin zawarcia umowy. 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 5. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 oraz zgodnie z przesłankami określonymi w art. 94 ust. 2 ustawy.. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownego badania i oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie przewiduje konieczności zabezpieczania należytego wykonania umowy. 21. PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: a) w razie dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały lub zbywania takiego majątku, b) w razie konieczności zmiany aktualnych sum gwarancyjnych lub sum ubezpieczenia, c) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń) mogących wystąpić u Zamawiającego, d) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian ogólnych warunków ubezpieczenia, 12

13 e) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia, 2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: a) zmianie ilości posiadanych i ubezpieczanych przez Zamawiającego środków trwałych (w tym pojazdów), modernizacji i ulepszeniu środków trwałych, wdrażaniu nowych inwestycji i związanych z tym zmianami sum ubezpieczenia, b) zmianie ilości posiadanego i ubezpieczanego przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia, i związanych z tym zmianami sum ubezpieczenia, c) zmianie wysokości sum ubezpieczenia/ limitów/ sum gwarancyjnych, d) likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji i związanych z tym zmianami sum ubezpieczenia, e) zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju i miejsca działalności, f) rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego które nie zostało przewidziane w SIWZ, g) zmianie ilości osób/osobodni podlegających ubezpieczeniu w zakresie NNW i KL, h) zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, i) zmianach zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian przepisów prawnych, j) w przypadku zmiany terminów płatności rat składki. 3. Powyższe zmiany umowy nie będą pociągały za sobą zwiększenia wynagrodzenia zawartego w umowie. 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część Umowy. 2. W oparciu o postanowienia SIWZ - zawierane będą indywidualne umowy ubezpieczenia na oznaczone w tych umowach okresy. 3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 4. Z zastrzeżeniem zapisów SIWZ, w okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne Warunki Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty Wykonawcy. 5. Zmiana Umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w postanowieniu działu 21 SIWZ. 6. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią polis lub Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, decyduje treść Umowy. 7. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią SIWZ, decyduje treść SIWZ. 8. Zapisy na polisach nie mogą w niekorzystny dla Zamawiającego sposób zawężać lub zmieniać zakresu ubezpieczenia ustalonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 13

14 10. W dniu odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 9 powyżej, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu przedmiotowej Umowy. 11. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie, b) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar przewidzianych w umowie a Wykonawca wyraża na to zgodę. 14. Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz ze zm.) 15. Płatność za ubezpieczenia następowała będzie jednorazowo po wystawieniu dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie do 30 dni od wystawienia polisy. 16. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach określonych w polisach. 17. Ochrona ubezpieczeniowa powstaje przed zapłatą składki, zgodnie z terminami ubezpieczenia podanymi w poszczególnych zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wystawianych dokumentach ubezpieczenia. 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179 i następne ustawy, tj. odwołanie, informacja dla Zamawiającego o czynności niezgodnej z prawem, skarga do Sądu. 24. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Części zamówienia zostały wskazane w dziale 4 niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub wszystkie zadania objęte zakresem ubezpieczenia. 25. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 14

15 26. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego w szczególności w następujących przypadkach: a) wzrostu wartości ubezpieczanego majątku, b) nowo nabywanego mienia, c) podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych, d) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego, ubezpieczenia dodatkowego zakresu w ramach podstawowych ubezpieczeń, e) zmiany wysokości franszyz i udziałów własnych, f) przedłużenia okresu ubezpieczenia, g) zaistnienia potrzeby rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wynikającej z innej przyczyny niż wyżej wymienione. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie umowy określające szczegółowo przedmiot, zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 27. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że powierzenie to nie może dotyczyć wykonywania świadczeń pieniężnych na rzecz Zamawiającego z tytułu likwidacji szkód. 2. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania odrębnym oświadczeniem przez Wykonawcę tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Załączniki: Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4 - Załącznik nr 5 - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 8 - Załącznik nr 9 - Załącznik nr 10 - Załącznik nr 11 - formularz oferty oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.22 ustawy PZP oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy PZP informacja Wykonawcy na podstawie art. 26 ust 2d ustawy PZP zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wykaz jednostek uczestniczących w postępowaniu przetargowym program ubezpieczenia Gminy Miasto Oświęcim wraz z jednostkami organizacyjnymi definicje obligatoryjnych klauzul ubezpieczeniowych fakultatywne warunki ubezpieczenia sumy ubezpieczenia z podziałem na jednostkę - dotyczy ubezpieczenia od mienia od wszystkich ryzyk sumy ubezpieczenia z podziałem na jednostkę - dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 15

16 Załącznik nr 12 - Załącznik nr 13 - Załącznik nr 14 - Informacje o budynkach Gminy Miasto Oświęcim informacje konieczne do oceny ryzyka w odpowiedzialności cywilnej wykaz pojazdów Załącznik nr 15 - informacja o przebiegu ubezpieczenia ZATWIERDZAM: 16

17 ZAŁĄCZNIK nr 1 OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTA OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. OFERUJEMY/NIE OFERUJEMY * wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach Zadania nr 1: - za cenę brutto za okres 12 miesięcy.. zł - za cenę brutto za okres 24 miesięcy.. zł - za cenę brutto za okres 36 miesięcy.. zł Słownie cenę brutto za okres 36 miesięcy w złotych:. Szczegółowa tabela cenowa za poszczególne ryzyka. Ryzyko ubezpieczeniowe suma ubezpieczenia / limit stawka w promilach* składka za 12 m-cy (zł) składka za 24 m-cy (zł) składka za 36 m-cy (zł) A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z siwz Stacjonarny: B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zgodnie z siwz Przenośny: C. Ubezpieczenie OC deliktowej wraz z rozszerzeniami D. Ubezpieczenie KL i NNW za granicą E. Ubezpieczenie NNW zgodnie z siwz zgodnie z siwz zgodnie z siwz cena za jeden osobodzień ubezpieczenia Cena łączna za wszystkie ryzyka

18 * - stawka ma jedynie charakter orientacyjny, nie będzie brana pod uwagę na etapie oceny ofert. Przez stawkę rozumie się stawkę bazową dla rocznego okresu ubezpieczenia, dotyczącą poszczególnych rodzajów mienia bez wliczania ceny poszczególnych klauzul, limitów i rozszerzeń. Oferujemy następujące klauzule dodatkowe : Lp. Warunek fakultatywny ** Liczba pkt. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych A B C D E F G H Szkody estetyczne w budynkach polegające na spękaniu powierzchni wewnętrznej i/lub zewnętrznej, odpadnięciu części budynków (np. tynki) będące skutkiem: osiadania gruntu, osiadania wyniesienia, kurczenia i rozciągania się budynków. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana dla powyższych zdarzeń udzielana jest niezależnie od stwierdzenia trwałego naruszenia konstrukcji budynków. Rozszerzenie nie ma zastosowania dla uszkodzeń budynków, których naprawy Ubezpieczający/ Ubezpieczony może domagać się do Wykonawcy w ramach obowiązujących przepisów (rękojmia, gwarancja, umowa zawarta z Wykonawcą) -limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Brak włączenia W przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności określonych na pierwsze ryzyko w ramach rocznego okresu ubezpieczenia - ubezpieczający będzie miał prawo do uzupełnienia limitów na warunkach zawartej umowy Brak włączenia Ubezpieczenie w systemie I ryzyka dróg, placów, chodników, parkingów, sieci wodociągowych itp. z limitem odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Brak włączenia Szkody polegające na awarii maszyn i urządzeń z limitem odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Brak włączenia Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia rur w wyniku niskich temperatur /zamarzanie/ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł. Limit bez zmian Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Podwyższenie podstawowej sumy gwarancyjnej do ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Podstawowa suma gwarancyjna bez zmian Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami do wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Limit bez zmian Włączenie odpowiedzialność cywilnej za szkody do naprawienia, których Ubezpieczający/ Ubezpieczony obowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Brak włączenia ** zaznaczyć X właściwe pole 18

19 ZP II. OFERUJEMY/NIE OFERUJEMY * zadania nr 2: wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach - za cenę brutto za okres 12 miesięcy.. zł - za cenę brutto za okres 24 miesięcy.. zł - za cenę brutto za okres 36 miesięcy.. zł Słownie cenę brutto za okres 36 miesięcy w złotych:. Szczegółowa tabela cenowa za poszczególne ryzyka. Ryzyko ubezpieczeniowe A. Ubezpieczenie OC B. Auto Casco C. NNW D. Assistance suma ubezpieczenia / limit Minimalne ustawowe Zgodnie z siwz Zgodnie z siwz Zgodnie z siwz stawka w promilach* zgodnie ze szczegółową tabelą na każdy pojazd składka łączna za pierwszy 12- mieś. okres ubezpieczenia składka łączna za drugi 12- mieś. okres ubezpieczenia składka łączna za trzeci 12- mieś. okres ubezpieczenia Cena łączna za wszystkie ryzyka * - stawka ma jedynie charakter orientacyjny, nie będzie brana pod uwagę na etapie oceny ofert. Przez stawkę rozumie się stawkę bazową dla rocznego okresu ubezpieczenia, dotyczącą poszczególnych rodzajów mienia bez wliczania ceny poszczególnych klauzul, limitów i rozszerzeń. 19

20 ZP Szczegółowa tabela składek/stawek w ubezpieczeniach komunikacyjnych Pierwszy 12-mieś. okres ubezpieczenia Drugi 12-mieś. okres ubezpieczenia Trzeci 12-mieś. okres ubezpieczenia lp. Użytkownik Nr rej. wartość pojazdu z wyposażeniem w pierwszym okresie ubezpieczenia wartość pojazdu z wyposażeniem w drugim okresie ubezpieczenia wartość pojazdu z wyposażeniem w trzecim okresie ubezpieczenia składka OC (zł) stawka AC (%) składka AC (zł) składka NW na pojazd (zł) składka Ass (zł) składka OC (zł) stawka AC (%) składka AC (zł) składka NW na pojazd (zł) składka Ass (zł) składka OC (zł) stawka AC (%) składka AC (zł) składka NW na pojazd (zł) składka Ass (zł) 1 KOS ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 KOS26K5 x x x x x x x x X x x x x x x 3 KOS20K4 x x x x x x x x X x x x x x x 4 KOS ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 Urząd Miasta KOS 2C ,00 zł ,00 zł ,00 zł ZSiPM KOS 3S 35 KOS 66 TG KOS 07 VV KOS ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9 500,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 10 KOS 54UT 5 150,00 zł 4 890,00 zł 4 600,00 zł 11 MOSiR KOS ,00 zł 2 400,00 zł 2 200,00 zł 12 KOS ,00 zł ,00 zł ,00 zł 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Oświęcim: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Oświęcim i jej jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi 1 z 6 2014-10-14 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 Zabrze: Kompleksowe ubezpieczenie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 143657-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2015-07-10 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltorzym.pl ; na stronie pełnomocnika zamawiajacego: www.np.com.pl/przetargi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl 1 z 6 2014-05-20 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl Ożarów: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 137070-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01. Toruń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123338-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY BARTOSZYCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY BARTOSZYCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ 1 z 5 2015-02-20 11:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ Jasło: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip.biesiekierz.eu BIESIEKIERZ: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Kompleksowe ubezpieczenie MPO - Łódź Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 306686-2015;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 6 2013-12-02 11:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Ubezpieczenie majątku ŁSI sp. z o.o., ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 6 2015-03-10 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Ubezpieczenie komunikacyjne, majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: 87573-2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.01.2016 Zamówienie na świadczenie usług kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.09.2015 Zamówienie na świadczenie usług ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182532-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Toruń Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: GMINA MI ASTO ZGIE R Z Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz tel. 042 716-28-54, fax 714-31-14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umz.zgierz.pl/przetargi

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa. Toruń: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ SP. Z O.O. W TORUNIU Numer ogłoszenia: 106070-2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udziału w postępowaniu

Instrukcja udziału w postępowaniu Instrukcja udziału w postępowaniu Wrocław: Ubezpieczenie mienia, OC i D&O ZOO Wrocław Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 135760; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gmina.swidnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gmina.swidnica.pl 1 z 5 2016-04-05 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gmina.swidnica.pl Świdnica: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla pojazdów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo