DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r Nr XXVII/260/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r Nr XXII/115/08 Rady Miasta Kolno z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2008 r UCHWAŁY RAD GMIN: 2503 Nr XIX/98/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r Nr XV/85/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r Nr XXI/201/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r Nr XIV/118/08 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ZARZĄDZENIA: 2507 Nr 42/08 Burmistrza Nowogrodu z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r Nr 127/08 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XVIII/117/08 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE z dnia 24 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 1) Zwiększyć o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 1) Zmniejszyć o kwotę zł, 2) Zwiększyć o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem zł, Plan wydatków ogółem zł. 5. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł stanowią: - planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie zł, - wolne środki w kwocie zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Irena Wysocka

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dział Rozdział Paragraf 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Razem

4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r. Klasyfikacja budżetowa WYSZCZEGÓLNIENIE Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdział Paragraf 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi we wsi Grądy) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ Pozostała działalność Różne opłaty i składki RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wy nagrodzenie roczne Zakup energii Zakup akcesoriów komputerowych Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pomocy dydaktycznych i książek Podróże służbowe krajowe POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne) Inne formy pomocy dla uczniów Razem

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Wydatki Planowane wydatki Jednostka koszty poniesione rok z tego źródła finansowania organizacyjna finansowe na dzień r. budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Knyszynie na ul. bez nazwy (od ul. Łąkowej) i między ul. Goniądzką i ul. Kościelną A. B. C. Urząd Miejski w Knyszynie Połączenie wodociagów Zofiówka i Knyszyn A. B. C. Urząd Miejski w Knyszynie Przebudowa ulic w Knyszynie A. B. C. Urząd Miejski w Knyszynie Przebudowa Rynku w Knyszynie A. B Przebudowa drogi gminnej Nr B od szosy Knyszyn-Mońki do wsi Czechowizna Przebudowa drogi gminnej Nr Kalinówka Kościelna-Guzy Przebudowa drogi gminnej Nr B we wsi Grądy A. B. C. C A. B. C A. B. C. Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie

6 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione na dzień r. rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja budynku OSP w Knyszynie, ul. Rynek A. B Modernizacja i rozbudowa kompleksu obiektów sportowych w Knyszynie Budowa sali sportowej przy ZS w Kalinówce Kościelnej Budowa kanalizacji w Knyszynie w ulicach Obozowa, Tykocka i bez nazwy Poprawa bezpieczeństwa oraz komunikacji turystów i społeczeństwa na pograniczu C A. B. C A B. C A. B. C ** A. B. C. Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie litewsko-polskim Ogółem x * Oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków UE. Kwota dofinansowania przypadająca na rok 2008 wynosi zł.

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XXVII/260/08 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł; 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł; 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 3. Budżet miasta wynosi: 1) plan po stronie dochodów zł, w tym: a) bieżących zł, b) majątkowych zł; 2) plan po stronie wydatków zł, w tym: a) bieżących zł, b) majątkowych zł. 4. Ustala się: 1) deficyt budżetu miasta (1-2) w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie zł, b) wolnych środków w kwocie zł. 2) przychody budżetu miasta w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie zł, wydatków zakładów w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie zł, z tego: 1) z tytułu dopłaty do działu dodatków mieszkaniowych w kwocie zł wg stawki zł/1 etat miesięcznie; 2) z tytułu dopłaty do działu lokalowego w kwocie zł wg stawki zł/1 etat miesięcznie; 3) z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie zł wg stawki 0,90 zł/m². 2. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie zł. 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł; 2) wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały. 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Włodzimierz Marczewski

9 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK W ZŁ. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/260/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2008 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , , ,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , , ,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 181,00 45,00 226, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 200, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z różnych opłat 650,00 100,00 750, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 700, ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 330,00 200,00 530, Wpływy z różnych dochodów 3 494, , ,00

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie 2 500, , ,00 dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych 0920 Pozostałe odsetki 840,00 580, , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Rodziny zastępcze ,00-920, , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 0,00 250,00 250, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki , , ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 290, ,00 emerytalne i rentowe 0920 Pozostałe odsetki 0,00 290,00 290, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 202,00 202, Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów 500,00 503, , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania , , ,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z usług , , , Pozostała działalność ,00 500, , Wpływy z różnych dochodów 6 500,00 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 353, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie ,00 353, ,00 specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 840,00 320, ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 41,00 33,00 74, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Muzea 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0, , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , , ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 926 Kultura fizyczna i sport , , , Obiekty sportowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 0, , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Instytucje kultury fizycznej , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 900, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,00

12 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK W ZŁ. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/260/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2008 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 954,00 100, , Izby rolnicze 250,00 100,00 350, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 250,00 100,00 350,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , , ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 7 400,00 240, ,00 komórkowej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-47, , Przedszkola ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 0, , ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Licea ogólnokształcące , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00

13 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkoły zawodowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ,00 0, ,00 ośrodki dokształcania zawodowego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 341, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , , ,00 stacjinarnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Ochrona zdrowia , , , Izby wytrzeźwień , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 273, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 815, , Składki na Fundusz Pracy ,00 242, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 912, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie ,00 353, ,00 specjalistyczne 4270 Zakup usług remontowych ,00 353, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do , , ,00 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Muzea , , ,00

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , , ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport , , , Obiekty sportowe 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/260/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2008 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w ,00 rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi ,00 Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz ,00 sięgacz do ul. Spacerowej Budowa ulic na os.staszica - ul. Ogrodowa, Kołłątaja oraz ,00 sąsiednie (ul. Żytnia) Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz ,00 kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakałarzewska, Szkolna i Wierusza Kowalskiego Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach 0,00 administracyjnych miasta Suwałki Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę ,00 Czarna Hańcza Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi ,00 wojewódzkiej nr Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 825,00 Zakupy inwestycyjne 3 825, Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach ,00 lokalnych inicjatyw inwestycyjnych Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i ,00 Wojska Polskiego (ul. Białostocka) Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul ,00 Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza) Budowa ulic os.novum - ul. Ełcka, Lubelska i przyległe ,00 Budowa ulicy Jagiełly, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, ,00 Chrobrego i przyległych (ul. Jagiełły i ul. Traktorzystów) Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu ,00 Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza) Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic ,00 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. 0,00 Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego Przebudowa ul. Kowalskiego 0,00 Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych ,00 inicjatyw inwestycyjnych Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach ,00 Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego) ,00

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy ,00 przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej) 630 Turystyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Plac Europejski - II etap ,00 Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku 0,00 narodowego i krajobrazowego - II etap Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na ,00 pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie) 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki ,00 45 Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi ,00 Instalacja ccw i co w zasobach komunalnych ,00 Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na ,00 działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9) Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i ,00 nr II Parking przy ul. Antoniewicza 1 A 0,00 Parking przy ul. Witosa ,00 Termomodernizacja budynków mieszkalnych 0,00 Zakup sprzętu komputerowego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykup nieruchomości , Działalność usługowa 0, Nadzór budowlany 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakupy inwestycyjne 0, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla 0,00 miasta i gminy Suwałki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. 0,00 Mickiewicza 15 w Suwałkach Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w ,00 Suwałkach ul. Mickiewicza Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakupy inwestycyjne 0, Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Różne rozliczenia 267,00

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rezerwy ogólne i celowe 267, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 267,00 Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców 267,00 Modernizacja obiektów szkolnych 0, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Szkoła jak marzenie" - modernizacja obiektu Szkoły ,00 Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole ,00 Podstawowej nr 11 Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni) 4 270,00 Termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół nr ,00 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10), w tym wykonanie studium wykonalności Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej nr , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali ,00 rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Przedszkola , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu 0,00 Wymiana okien w obiektach przedszkolnych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w ,00 Suwałkach Szkoły zawodowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach ,00 oświatowych w Suwałkach Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr ,00 Wymiana posadzki w Zespole Szkół nr , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup środka transportu do przewozu osób ,00 niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ,00 ciągi komunikacyjne) w SOSW nr 1 Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego 0,00 Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ,00

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz ośrodki dokształcania zawodowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynku i ogrodzenia CDNIKU , Stołówki szkolne 8 200, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 200,00 Zakupy inwestycyjne 8 200, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w 0,00 Zespole Szkół nr 2 Budowa boisk przy ZS nr 2, nr 9, Szkole Podstawowej nr 0,00 5 i nr 7 Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu ,00 mieszkaniowym Kamena w Suwałkach Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr ,00 w Suwałkach Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ,00 ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych Przebudowa i rozbudowa budynków CKP 0,00 Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół 0,00 nr 5 i Bursy Szkolnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach , Szkolnictwo wyższe 0, Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego 0,00 Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala ,00 Wojewódzkiego w Suwałkach Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego ,00 Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Izby wytrzeźwień , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Utworzenie hospicjum , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakupy inwestycyjne 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby ,00 Centrum Readaptacji Społecznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego ,00 Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby ,00 Centrum Readaptacji Społecznej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Wymiana i zakup środków transportu dla osób 0,00 niepełnosprawnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakupy inwestycyjne 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 255,00 Zakupy inwestycyjne 2 255, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, Świetlice szkolne 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakupy inwestycyjne 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w 0,00 rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakałarzewskiej Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant 0,00 II etap 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant ,00 II etap 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant ,00 II etap Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Fragmenty sieci energetycznych , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w 0,00 Suwałkach Zakup deszczowni do utrzymania terenów zieleni ,00 miejskiej Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców 0,00 wtórnych Zakup zamiatarki , Pozostała działalność , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji ,00

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz finansowych Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa ,00 Gospodarki Komunalnej w Suwałkach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia 0,00 Dokumentacja przyszłościowa ,00 Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w 0,00 kwartale między ulicami Chłodna, Noniewicza, Waryńskiego, Kościuszki Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej 0,00 Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP ,00 Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych ,00 Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separatory 0,00 substancji ropopochodnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Muzea , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego ,00 w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym Zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu ,00 sala koncertowo - teatralna Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk 0,00 - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90 Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk 0,00 - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk ,00 - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk ,00 - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 Zakupy inwestycyjne 3 500, Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole ,00 Podstawowej nr Instytucje kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - 0,00 Żeglarskim w Starym Folwarku Dokumentacja i studium wykonalności obiektów 0,00 sportowych Hala namiotowa zimowego lodowiska ,00 Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy 8 500,00 Zalewie Arkadia Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu ,00 Aquapark z pływalnią Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z 0,00

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2009 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2009 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2009 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo