DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r Nr XXVII/260/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r Nr XXII/115/08 Rady Miasta Kolno z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2008 r UCHWAŁY RAD GMIN: 2503 Nr XIX/98/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r Nr XV/85/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r Nr XXI/201/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r Nr XIV/118/08 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ZARZĄDZENIA: 2507 Nr 42/08 Burmistrza Nowogrodu z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r Nr 127/08 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XVIII/117/08 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE z dnia 24 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 1) Zwiększyć o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 1) Zmniejszyć o kwotę zł, 2) Zwiększyć o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem zł, Plan wydatków ogółem zł. 5. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł stanowią: - planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie zł, - wolne środki w kwocie zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Irena Wysocka

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dział Rozdział Paragraf 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Razem

4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r. Klasyfikacja budżetowa WYSZCZEGÓLNIENIE Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdział Paragraf 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi we wsi Grądy) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ Pozostała działalność Różne opłaty i składki RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wy nagrodzenie roczne Zakup energii Zakup akcesoriów komputerowych Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pomocy dydaktycznych i książek Podróże służbowe krajowe POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne) Inne formy pomocy dla uczniów Razem

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Wydatki Planowane wydatki Jednostka koszty poniesione rok z tego źródła finansowania organizacyjna finansowe na dzień r. budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Knyszynie na ul. bez nazwy (od ul. Łąkowej) i między ul. Goniądzką i ul. Kościelną A. B. C. Urząd Miejski w Knyszynie Połączenie wodociagów Zofiówka i Knyszyn A. B. C. Urząd Miejski w Knyszynie Przebudowa ulic w Knyszynie A. B. C. Urząd Miejski w Knyszynie Przebudowa Rynku w Knyszynie A. B Przebudowa drogi gminnej Nr B od szosy Knyszyn-Mońki do wsi Czechowizna Przebudowa drogi gminnej Nr Kalinówka Kościelna-Guzy Przebudowa drogi gminnej Nr B we wsi Grądy A. B. C. C A. B. C A. B. C. Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie

6 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione na dzień r. rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja budynku OSP w Knyszynie, ul. Rynek A. B Modernizacja i rozbudowa kompleksu obiektów sportowych w Knyszynie Budowa sali sportowej przy ZS w Kalinówce Kościelnej Budowa kanalizacji w Knyszynie w ulicach Obozowa, Tykocka i bez nazwy Poprawa bezpieczeństwa oraz komunikacji turystów i społeczeństwa na pograniczu C A. B. C A B. C A. B. C ** A. B. C. Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie litewsko-polskim Ogółem x * Oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków UE. Kwota dofinansowania przypadająca na rok 2008 wynosi zł.

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XXVII/260/08 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł; 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł; 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 3. Budżet miasta wynosi: 1) plan po stronie dochodów zł, w tym: a) bieżących zł, b) majątkowych zł; 2) plan po stronie wydatków zł, w tym: a) bieżących zł, b) majątkowych zł. 4. Ustala się: 1) deficyt budżetu miasta (1-2) w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie zł, b) wolnych środków w kwocie zł. 2) przychody budżetu miasta w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie zł, wydatków zakładów w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie zł, z tego: 1) z tytułu dopłaty do działu dodatków mieszkaniowych w kwocie zł wg stawki zł/1 etat miesięcznie; 2) z tytułu dopłaty do działu lokalowego w kwocie zł wg stawki zł/1 etat miesięcznie; 3) z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie zł wg stawki 0,90 zł/m². 2. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie zł. 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł; 2) wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały. 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Włodzimierz Marczewski

9 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK W ZŁ. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/260/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2008 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , , ,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , , ,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 181,00 45,00 226, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 200, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z różnych opłat 650,00 100,00 750, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 700, ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 330,00 200,00 530, Wpływy z różnych dochodów 3 494, , ,00

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie 2 500, , ,00 dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych 0920 Pozostałe odsetki 840,00 580, , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Rodziny zastępcze ,00-920, , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 0,00 250,00 250, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki , , ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 290, ,00 emerytalne i rentowe 0920 Pozostałe odsetki 0,00 290,00 290, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 202,00 202, Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów 500,00 503, , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania , , ,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z usług , , , Pozostała działalność ,00 500, , Wpływy z różnych dochodów 6 500,00 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 353, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie ,00 353, ,00 specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 840,00 320, ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 41,00 33,00 74, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Muzea 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0, , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , , ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 926 Kultura fizyczna i sport , , , Obiekty sportowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 0, , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Instytucje kultury fizycznej , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 900, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,00

12 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK W ZŁ. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/260/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2008 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 954,00 100, , Izby rolnicze 250,00 100,00 350, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 250,00 100,00 350,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , , ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 7 400,00 240, ,00 komórkowej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-47, , Przedszkola ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 0, , ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Licea ogólnokształcące , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00

13 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkoły zawodowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ,00 0, ,00 ośrodki dokształcania zawodowego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 341, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , , ,00 stacjinarnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Ochrona zdrowia , , , Izby wytrzeźwień , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 273, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 815, , Składki na Fundusz Pracy ,00 242, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 912, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie ,00 353, ,00 specjalistyczne 4270 Zakup usług remontowych ,00 353, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do , , ,00 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Muzea , , ,00

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , , ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport , , , Obiekty sportowe 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/260/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2008 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w ,00 rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi ,00 Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz ,00 sięgacz do ul. Spacerowej Budowa ulic na os.staszica - ul. Ogrodowa, Kołłątaja oraz ,00 sąsiednie (ul. Żytnia) Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz ,00 kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakałarzewska, Szkolna i Wierusza Kowalskiego Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach 0,00 administracyjnych miasta Suwałki Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę ,00 Czarna Hańcza Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi ,00 wojewódzkiej nr Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 825,00 Zakupy inwestycyjne 3 825, Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach ,00 lokalnych inicjatyw inwestycyjnych Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i ,00 Wojska Polskiego (ul. Białostocka) Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul ,00 Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza) Budowa ulic os.novum - ul. Ełcka, Lubelska i przyległe ,00 Budowa ulicy Jagiełly, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, ,00 Chrobrego i przyległych (ul. Jagiełły i ul. Traktorzystów) Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu ,00 Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza) Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic ,00 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. 0,00 Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego Przebudowa ul. Kowalskiego 0,00 Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych ,00 inicjatyw inwestycyjnych Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach ,00 Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego) ,00

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy ,00 przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej) 630 Turystyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Plac Europejski - II etap ,00 Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku 0,00 narodowego i krajobrazowego - II etap Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na ,00 pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie) 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki ,00 45 Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi ,00 Instalacja ccw i co w zasobach komunalnych ,00 Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na ,00 działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9) Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i ,00 nr II Parking przy ul. Antoniewicza 1 A 0,00 Parking przy ul. Witosa ,00 Termomodernizacja budynków mieszkalnych 0,00 Zakup sprzętu komputerowego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykup nieruchomości , Działalność usługowa 0, Nadzór budowlany 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakupy inwestycyjne 0, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla 0,00 miasta i gminy Suwałki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. 0,00 Mickiewicza 15 w Suwałkach Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w ,00 Suwałkach ul. Mickiewicza Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakupy inwestycyjne 0, Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Różne rozliczenia 267,00

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rezerwy ogólne i celowe 267, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 267,00 Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców 267,00 Modernizacja obiektów szkolnych 0, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Szkoła jak marzenie" - modernizacja obiektu Szkoły ,00 Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole ,00 Podstawowej nr 11 Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni) 4 270,00 Termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół nr ,00 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10), w tym wykonanie studium wykonalności Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej nr , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali ,00 rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Przedszkola , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu 0,00 Wymiana okien w obiektach przedszkolnych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w ,00 Suwałkach Szkoły zawodowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach ,00 oświatowych w Suwałkach Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr ,00 Wymiana posadzki w Zespole Szkół nr , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup środka transportu do przewozu osób ,00 niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ,00 ciągi komunikacyjne) w SOSW nr 1 Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego 0,00 Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ,00

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz ośrodki dokształcania zawodowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynku i ogrodzenia CDNIKU , Stołówki szkolne 8 200, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 200,00 Zakupy inwestycyjne 8 200, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w 0,00 Zespole Szkół nr 2 Budowa boisk przy ZS nr 2, nr 9, Szkole Podstawowej nr 0,00 5 i nr 7 Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu ,00 mieszkaniowym Kamena w Suwałkach Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr ,00 w Suwałkach Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ,00 ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych Przebudowa i rozbudowa budynków CKP 0,00 Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół 0,00 nr 5 i Bursy Szkolnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach , Szkolnictwo wyższe 0, Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego 0,00 Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala ,00 Wojewódzkiego w Suwałkach Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego ,00 Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Izby wytrzeźwień , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Utworzenie hospicjum , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakupy inwestycyjne 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby ,00 Centrum Readaptacji Społecznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego ,00 Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby ,00 Centrum Readaptacji Społecznej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Wymiana i zakup środków transportu dla osób 0,00 niepełnosprawnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakupy inwestycyjne 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 255,00 Zakupy inwestycyjne 2 255, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, Świetlice szkolne 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakupy inwestycyjne 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w 0,00 rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakałarzewskiej Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant 0,00 II etap 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant ,00 II etap 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant ,00 II etap Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Fragmenty sieci energetycznych , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w 0,00 Suwałkach Zakup deszczowni do utrzymania terenów zieleni ,00 miejskiej Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców 0,00 wtórnych Zakup zamiatarki , Pozostała działalność , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji ,00

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz finansowych Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa ,00 Gospodarki Komunalnej w Suwałkach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia 0,00 Dokumentacja przyszłościowa ,00 Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w 0,00 kwartale między ulicami Chłodna, Noniewicza, Waryńskiego, Kościuszki Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej 0,00 Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP ,00 Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych ,00 Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separatory 0,00 substancji ropopochodnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Muzea , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego ,00 w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym Zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu ,00 sala koncertowo - teatralna Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk 0,00 - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90 Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk 0,00 - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk ,00 - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk ,00 - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 Zakupy inwestycyjne 3 500, Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole ,00 Podstawowej nr Instytucje kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - 0,00 Żeglarskim w Starym Folwarku Dokumentacja i studium wykonalności obiektów 0,00 sportowych Hala namiotowa zimowego lodowiska ,00 Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy 8 500,00 Zalewie Arkadia Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu ,00 Aquapark z pływalnią Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z 0,00

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3944 UCHWAŁA NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 6 listopada 2014 r.

Białystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3944 UCHWAŁA NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO iałystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3944 UHWŁ NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo