FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM"

Transkrypt

1 ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD A oraz XV Miêdzynarodowych Targach FERMA ŒWIÑ I DROBIU odbywaj¹cych siê w dniach r. w Hali Atlas Arena przy Al. Bandurskiego 7 w odzi: We are submiting participation in XIIth International Fair CATTLE FARM and XVth International Fair PIGS & POULTRY FARM happening in r. in Atlas Arena Hall Al. Bandurskiego 7 Lodz: Pe³na nazwa firmy: Company name: Ulica: Kod: Miejscowoœæ: Street: Post code: City: NIP: EU VAT id No: Telefon: Phone: Fax: www: Website: Osoba kontaktowa: Contact person: Bespoœredni telefon: Direct phone: Bezpoœredni Direct STOISKO / STAND ZAMAWIAMY NASTÊPUJ CY TYP STOISKA / WE ARE ORDERING THE FOLLOWING STAND TYPE SZEREGOWE / ROW STAND NARO NE / CORNER FRONTOWE / FRONT Bez dop³aty/ No extra charge: 1 strona otwarta / 1 side open Dop³ata 10% / 10 % extra charge: strony otwarte / sides open Dop³ata 15% / 15 % extra charge: 3 strony otwarte / 3 sides open Minimalna wielkoœæ 6m Minimalna wielkoœæ 1m Minimalna wielkoœæ m Minimum space 6m Minimum space 1m Minimum space m ZAMAWIAMY NASTÊPUJ C POWIERZCHNIÊ WYSTAWIENNICZ / WE ARE ORDERING THE FOLLOWING EXHIBITION SURFACE ATLAS ARENA powierzchnia niezabudowana ATLAS ARENA area without construction Powierzchnia wystawiennicza / Exhibition surface TEREN OTWARTY przed ATLAS ARENA OUTDOOR OPEN AREA Strefa I (g³êbokoœæ stoiska min. 3 m) Zone I (stand depth min. 3 m) Strefa II (g³êbokoœæ stoiska min. 3 m) Zone II (stand depth min. 3 m) HALA NAMIOTOWA - powierzchnia niezabudowana (g³êbokoœæ stoiska min. 6m) TENT HALL - area without construction (stand depth min. 6m) Cena za 1 m Iloœæ metrów Wartoœæ 1 m price Meters Value WEJŒCIE ENTRANCE HAL A NAMIOTOWA TE NT HALL RABAT / DISCOUNT -10 % OUTDOOR OPEN AR A TER E N O T WARTY TRYBUNY ROSTRUMS RAZEM PO RABACIE TOTAL AFTER DISCOUNT STREFA I ZONE I TRYBUNY ROSTRUMS STREFA II ZONE II E RABATY / DISCOUNTS upust udzielany od kosztów niezabudowanej powierzchni wystawienniczej discount from expenses of exhibition surface without construction - 10% wystawca Ferma Byd³a 011 i / lub Ferma Œwiñ i Drobiu 011 exhibitor Cattle Farm 011 and/or Pigs & Poultry Farm 011

2 ZABUDOWA STOISKA / STAND CONSTRUCTION ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ NINIEJSZYM OŒWIADCZAM, E STOISKO ZOSTANIE ZAGOSPODAROWANE / I AM HEREBY DECLARING THAT THE STAND WILL BE UTILISED: Nazwa: Name: Adres: Address: Telefon: Phone: zabudow¹ standardow¹, która obejmuje monta œcian, aneks kuchenny z kotar¹, nazwê firmy na fryzie, wyk³adzinê standardow¹ w kolorze szarym standard stand construction, which contains installation of side walls, the kitchenette with the curtain, the frieze with company name, standard fitted carpet in the grey colour zabudow¹ w³asn¹ lub wykonan¹ przez wynajêt¹ firmê* with own stand construction or executed by hired company* x - zaznacz w³aœciwy kwadrat bez zabudowy without stand construction x - mark the right square * W przypadku zabudowy stoiska wykonywanej przez wynajêt¹ firmê nale y podaæ dane firmy zabudowywuj¹cej (patrz REGULAMIN - Stoisko) In case of buildings stands executed by the hired company it is necessary to give companies address and contact (look on regulations - stand) DANE FIRMY WYKONUJ CEJ ZABUDOWÊ / DATA OF THE COMPANY EXECUTING BUILDINGS: NIP: EU VAT id No: Osoba kontaktowa: Bezpoœredni telefon: Contact person: Direct phone: Warunkiem rozpoczêcia zabudowy stoiska jest wniesienie przez wystawcê op³aty manipulacyjnej w wysokoœci 18 /m zabudowywanej powierzchni. Op³ata zostanie doliczona do faktury z tytu³u udzia³u w targach. Op³ata obejmuje: zu ycie energii elektrycznej w trakcie monta u/demonta u stoiska, uprz¹tniêcie powierzchni po zakoñczonym demonta u (wywóz œmieci itp.), nadzór eksploatacyjny w trakcie trwania wystawy, codzienne sprz¹tanie stoiska w trakcie wystawy. The condition of beginning building the stand construction is a handling fee payment which is 18 /m of stand area, paid by Exhibitor. The fee will be added to the invoice for participation in fairs. The fee includes: intake of electric energy during stand assembly / disassembly, tidying up of the surface after ended disassembly (litter removal, etc.), operational supervision during the exhibition, daily stands cleaning during the exhibition. Wykonanie zabudowy moýliwe tylko po zamówieniu powierzchni Stand construction is possible only after ordering exhibition surface Standardowa zabudowa stoiska Standard stand construction Zabudowa stoiska / Stand construction Cena za 1 m Iloœæ metrów Wartoœæ 1 m price Meters Value 85 Opùata manipulacyjna od zabudowy wùasnej Handling charge from own buildings 18 STANDARDOWE WYPOSA ENIE STOISKA / STANDARD STAND EQUIPMENT ZAMAWIAMY WYPOSA ENIE STANDARDOWE / WE ARE ORDERING THE STANDARD EQUIPMENT Wyposa enie stoiska / Stand equipment x - zaznacz x - mark Wyposa enie standardowe zawiera: stó³, 3 krzes³a, ladê informacyjn¹, doprowadzenie pr¹du V, gniazda wtykowe, 4 punkty œwietlne, wieszak i kosz. W przypadku stoiska niezabudowanego napis na fryzie nale y zamówiæ dodatkowo. The standard equipment contains: table, 3 chairs, information desk, leading of electricity of V, ports, 4 light points, coat rack and dustbin. In case of unbuilt stand it is necessary to order the message on the frieze additionally. 390 NAPIS NA FRYZIE / MESSAGE ON THE FRIEZE Dotyczy tylko zabudowy standardowej / Refer to standard stand construction only Standardowy fryz - czcionka ARIAL BOLD, kolor jasny niebieski / standard frieze - the ARIAL BOLD font, the colour (bright blue). Fryz zawieraj¹cy powy ej 0 znaków spowoduje zmniejszenie rozmiaru czcionki, a co za tym idzie pogorszeniu mo e ulec czytelnoœæ napisów. Frieze containing more than 0 characters, cause the font side reduce, and which is following, make messages less readable. W przypadku zapotrzebowania na inny kolor napisów b¹dÿ czcionkê nale y zaznaczyæ pozycjê nr 41 Napis na fryzie na str. 3 pakietu - WYPOSA ENIE DODATKOWE - op³ata 65. Ewentualne dodanie na fryzie logo firmy - nale y zaznaczyæ poz. 4 Grafika niestandardowa na str. 3 pakietu WYPOSA ENIE DODATKOWE - op³ata 100. In case of demand for other colour of messages or the font, mark the position no 41 Message on the frieze on page 3 of the package - EXTRA EQUIPMENT payment 65. Alternatively adding the company logo on the frieze - mark the position no 4 Non-standard graphic on page 3 of the package - EXTRA EQUIPMENT payment 100.

3 WYPOSA ENIE DODATKOWE / EXTRA EQUIPMENT ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ Lp. No. NAZWA / NAME Cena / Price Iloœæ / Quantity szt./ pcs Wartoœæ / Value Lp. No. NAZWA / NAME Cena / Price Iloœæ / Quantity szt./ pcs Wartoœæ / Value 1 drzwi pe³ne door witryna oszklona d³.50 x szer.50 x wys.50 glass cabinet l.50 x w.50 x h drzwi harmonijkowe sliding door lada informacyjna 100x50x100 information desk 100x50x100 zadaszenie stoiska rastrami aluminiowymi za 1m aluminium screen roof for 1m kieszeñ na prospekty pocket for folders rega³ na prospekty shelf for folders hoker (krzes³o barowe) hoker zadaszenie stoiska struktur¹ dachow¹ za 1m roof - like structure for 1m foliowanie œcian i wype³nieñ za 1m PE on walls and fillers for 1m wype³nienia z plexi za 1m metacryl fillers for 1m krzes³o sk³adane camp chair krzes³o wyœcie³ane chair stó³ barowy wys. 110 cm bar table h. 110 cm obrotnica reklamowa z plexi advertisement turn - plate stó³ kwadratowy.../ okr¹g³y...* square table.../ round...* tapicerowanie podestów za 1m platform carpeting 1m podest ekspozycyjny d³.100 x szer.100 x wys.50 platform l.100 x w.100 x h.70 podest ekspozycyjny d³.100 x szer.100 x wys.70 platform l.100 x w.100 x h szafka kuchenna kitchen cabinet lodówka refrigerator wyk³adzina niestandardowa za 1m non standard floor covering 1m podest ekspozycyjny d³.100 x szer.100 x wys.100 platform l.100 x w.100 x h.100 podest ekspozycyjny d³.100 x szer.50 x wys.50 platform l.100 x w.50 x h reflektor halogenowy halogen lamp punkt œwietlny light point podest ekspozycyjny d³.100 x szer.50 x wys.70 platform l.100 x w.50 x h gniazdo elektryczne V (wymaga doprowadzenia pr¹du) electric port V (power instalation require) podest ekspozycyjny d³.100 x szer.50 x wys.100 platform l.100 x w.50 x h.100 podest ekspozycyjny d³.50 x szer.50 x wys.50 platform l.50 x w.50 x h.50 podest ekspozycyjny d³.50 x szer.50 x wys.70 platform l.50 x w.50 x h.70 podest ekspozycyjny d³.50 x szer.50 x wys.100 platform l.50 x w.50 x h.100 gablota oszklona d³.100 x szer.100 x wys.100 glass show - case l.100 x w.100 x h.100 gablota oszklona d³.100 x szer.50 x wys.100 glass show l.100 x w.50 x h.100 gablota oszklona d³.50 x szer.50 x wys.100 glass show - case l.50 x w.50 x h.100 witryna oszklona d³.100 x szer.50 x wys.50 glass cabinet l.100 x w.50 x h witryna oszklona d³.100 x szer.100 x wys.50 glass cabinet l.100 x w.100 x h doprowadzenie pr¹du V (max. obci¹ enie 3KW) power instalation V (max. 3KW) doprowadzenie pr¹du 380V power instalation 380V wieszak i kosz coat rack and dustbin napis na fryzie message on the frieze Grafika niestandardowa non - standard graphic pó³ka d³.100 x szer. shelf l.100 x w. ekspres do kawy coffee maker czajnik bezprzewodowy cordless kettle dystrybutor wody + butla z wod¹ (19 litrów) distributor of water + bottle (19 liters) * Niepotrzebne skreœliæ lub podaæ iloœæ np. stó³ kwadratowy / okr¹g³y 1 Delete if inapplicable or give the quantity e.g. square table / round 1 STOISKA WYSTAWOWE NIE DYSPONUJ INSTALACJ WODNO - KANALIZACYJN EXHIBITION STANDS DON'T HAVE THE WATER INSTALLING AND SEWAGE SYSTEM Uwaga: Organizator nie gwarantuje wykonania zamówieñ z³o onych póÿniej ni trzy dni przed rozpoczêciem targów. Zamówienia te bêd¹ realizowane w miarê mo liwoœci; Note: The Organizer isn't guaranteeing to execute orders made later than three days before beginning of fair. These orders will be realized so far as possible;

4 PROJEKT STOISKA / PROJECT OF STAND Wystawca mo e przedstawiæ w³asn¹ propozycjê zabudowy stoiska, jednak e Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projekcie w zale noœci od istniej¹cych mo liwoœci technicznych The Exhibitor is able to present own proposal of buildings stands, however the Organizer is reserving the right to the alteration in the project depending on existing technical possibilities. Wska miejsce poszczególnych elementów wyposa enia stoiska (zaplecze, lada, podesty itp.) Point the place of each elements of the equipment stands (back-end, information desk, platforms etc.) 1 m ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ Przyk³ad stoiska zabudowanego z wyposa eniem standardowym Example of stand furnished with standard equipment 1 m gniazdo elektryczne V electric port of V wieszak coat rack kotara curtain krzes³o chair kosz na œmieci dustbin punkt œwietlny light point lada informacyjna information desk stó³ table napis na fryzie massage on the frieze US UGI SPEDYCYJNE / FORWARDING SERVICES UWAGA / NOTE Jednorazowe zamówienie us³ugi nie obejmuje za³adunku i roz³adunku eksponatów, ale tylko jedn¹ z tych czynnoœci. The single order of the service doesn't include loading and unloading of exhibits, but only single from these activities. Firma spedycyjna prowadzi szczegó³ow¹ ewidencjê czasu pracy, któr¹ przekazuje do biura organizatora targów po wykonaniu us³ugi. Na tej podstawie naliczane bêd¹ op³aty za przekroczenie zamówionego czasu pracy urz¹dzeñ. Forwarding company leads detailed records of the working time which is transferring to the fair Organizers office after execution of the service. Exceeding of the ordered work-time of the devices, will cause an extra fee calculated and based on devices work-time records. INNE ŒWIADCZENIA / OTHERS PROVISIONS Wózek wid³owy Lift truck DŸwig Elevator Obs³uga / Service Minimalny czas pracy wózka / dÿwigu - 0,5 godziny Minimal work time of lift truck / elevator - 0,5 hour roz³adunek unloading za³adunek loading roz³adunek unloading za³adunek loading Cena za 1 godz. / Price per 1 hour Iloœæ / Quantity godziny / hours Wartoœæ / Value Lp. No. NAZWA / NAME Cena / Price Iloœæ szt. / Quantity pcs. Iloœæ dni / Quantity days Wartoœæ Value 1 Miejsce na wy³o enie materia³ów reklamowych (1 dzieñ, 1 miejsce) Place for lay out advertising materials (1 day, 1 place) 80 Kolporta materia³ów reklamowych na terenie targów (1 dzieñ) Distribution of advertising materials on fair area (1 day) Roll - up poza stoiskiem (1 dzieñ, 1 miejsce) Roll - up outside a stand (1 day, 1 place) 50 4 Baner zawieszony na elewacji hali - szer. 5m x wys. 4-5 m Banner placed on the hall elevation - w. 5m x h. 4-6 m. * Baner zawieszony wewn¹trz hali - szer. 5m x wys. 4-5 m * Banner placed inside hall - w. 5m x h. 4-5 m Baner zawieszony na ogrodzeniu - szer. m x wys. 1-1,5 m* Banner placed on the fence - w. m x h. 1-1,5 m Reklama na telebiminie wewn¹trz hali - (min. 10 wyœwietleñ / dzieñ) Advertisement on telebim inside hall - (min. 10 editions / day) Reklama w radiowêÿle targowym - (min. 10 emisji / dzieñ) Advertisement in the fair radio - (min. 10 emissions / day) ** * Cena nie obejmuje wykonania banera / price does not contain the banner making ** Czas pojedynczego spotu - sekund / time of single spot - second

5 ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ KARTY WSTÊPU / ENTRY CARDS Organizatorzy zapewniaj¹ nieograniczon¹ iloœæ bezp³atnych KART WSTÊPU dla goœci zaproszonych przez firmy uczestnicz¹ce w targach. Karta zawiera szczegó³owy program wyk³adów odbywaj¹cych siê w ramach konferencji naukowych (patrz str. 7). Organizers are ensuring the infinite quantity of free Admission Cards for guests invited by companies participating in fair. The card contains the detailed program of lectures happening during the scientific conferences (look page 7). Prosimy o dostarczenie nieodp³atnie KART WSTÊPU na targi dla naszych goœci szt. / We are asking for delivering gratuitous Admission Cards for fair for our guests pcs. KARTY PARKINGOWE / PARKING CARDS Karty parkingowe / Parking cards Cena / Price Iloœæ / Quantity szt. / pcs. Wartoœæ / Value Parking niestrze ony wokó³ Hali ATLAS ARENA - samochód o masie w³asnej do 3,5 t. Unguarded car park round ATLAS ARENA Hall - own mass of car to 3,5 t. 80 Parking niestrze ony wokó³ Hali ATLAS ARENA - samochód o masie w³asnej powy ej 3,5 t. Unguarded car park round ATLAS ARENA Hall - own mass of car over 3,5 t. 100 Karta parkingowa upowa nia do wjazdu na teren targów oraz pozostawienia samochodu na wydzielonym parkingu przez trzy dni trwania imprezy. The park card is authorizing to the drive to the fair area and leaving the car by three days in the assigned car park of lasting of the event. UWAGA!!! W przypadku zainteresowania parkingiem strze onym prosimy o kontakt. NOTE!!! We are asking for the contact in case of the interest in the guarded car park. IDENTYFIKATORY / IDENTIFIERS Prosimy o podanie danych (imiê i nazwisko) osób, które bêd¹ reprezentowaæ firmê na stoisku wystawowym. We are asking for the application of data (the first name and the surname) of persons who will represent the company on the exhibition stand. PROSIMY O WYPE NIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI TO FILL OF PRINTED LETTERS PLEASE Wype³nione formularze zg³oszeniowe prosimy przes³aæ do dnia 31 grudnia 011. Please send a filled application form before 31 of December 011. Kolejnoœæ nadsy³ania zg³oszeñ wp³ywa na lokalizacjê stoiska. The sequence of receiving application forms cause the stands location. Po otrzymaniu zg³oszenia Organizatorzy przeœl¹ po 1 lutego 01 r. na podany przez Wystawcê adres fakturê VAT z 7 dniowym terminem p³atnoœci - nale noœæ musi byæ op³acona przed rozpoczêciem imprezy. After receiving the application form the Organizer will send (after 1 of February 01), the VAT invoice with 7 days time of payment on the Exhibitor address the charge has to be paid before beginning of the event. Rozliczenie finansowe w imieniu organizatorów prowadziæ bêdzie The financial settlement will be managing by the on behalf of Organizers. Po 31 stycznia 01 r. Wystawca otrzyma szczegó³ow¹ informacjê wraz z lokalizacj¹ stoiska. After 31 of January 01 the Exhibitor will obtain the detailed information along with the location stands.

6 KATALOG TARGOWY / CATALOGUE ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ OBOWI ZKOWY Obowi¹zkowy wpis WPIS do katalogu DO KATALOGU / obligatory registration TARGOWEGO in catalogue KARTY WSTÊPU Wpis do Katalogu Targowego pod liter¹: Registration in catalogue - letter: Proszê o wykorzystanie wpisu z katalogu: Please take that same like in catalogue: Ferma Œwiñ i Drobiu 011 Pigs & Poultry Farm 011 Ferma Byd³a 011 Cattle Farm 011 Konferencja FERMA BYD A om a 011 Conference Cattle Farm Lom a 011 Prosimy o przes³anie em na adres nastêpuj¹cych danych: - dane firmy - pe³na nazwa, dok³adny adres, telefon, fax, , strona www - informacja o firmie - do 80 s³ów - logo firmy - formaty plików, w których mo na dostarczyæ logotyp: EPS, Adobe Illustrator (do wersji 10), FreeHand (do wersji 10), Corel Draw (do wersji 8), TIFF, Adobe Photoshop (do wersji 7). Wszystkie logotypy powinny byæ dostarczone w modelu kolorystycznym CMYK, czcionki zamienione na krzywe, rozdzielczoœæ 0 dpi. Please send by of occurring data: - companies data - full name, full address, phone, fax, , web page - information about the company - for 80 of words - logo of the company - formats of files which it is possible to deliver the logotype in: EPS, Adobe Illustrator (to version 10), FreeHand (to version 10), Corel Draw (to version 8), TIFF, Adobe Photoshop (to version 7). All logotypes should be delivered in the CMYK colouristic model, fonts changed for cursives, resolution 0 dpi. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w przes³anej treœci wpisu do katalogu. Nie przes³anie treœci wpisu w terminie dni przed rozpoczêciem targów zwalnia Organizatora z obowi¹zku umieszczenia wpisu do katalogu. The Organizer is not bearing the responsibility for errors in the sent content of the inscription in the catalog. Not sending the entry to the content in due time, days before beginning of fair, are dismissing the Organizer from the obligation to put the entry in the catalog. REKLAMA W KATALOGU / ADVERTISEMENT IN CATALOGUE Zapraszamy Pañstwa do skorzystania z mo liwoœci zamieszczenia reklamy swojej firmy w katalogu. We are invitng Your company to using of opportunieties to attach the advertisement in fairs catalogue. Zamówienie / Ordering: Miejsce reklamy / Format reklamy / Cena / Iloœæ szt. / Wartoœæ / Place for advertisements Format Price Quantity pcs. Value ok³adka str. II page II cover ok³adka str. III page III cover ok³adka str. IV page IV cover wnêtrze inside wnêtrze inside artyku³ sponsorowany promotional paper 1 strona / page 1 strona / page 1 strona / page 1 strona / page 1/ strony / page 1 strona / page Reklamê prosimy dostarczyæ w plikach: EPS, Adobe Illustrator (do wersji 10), Adobe Indesign (do wersji CS), PDF, TIFF, Adobe Photoshop (do wersji 7) Please deliver advertisement in files: EPS, Adobe Illustrator (to version 10), Adobe Indesign (to version CS), PDF, TIFF, Adobe Photoshop (to version 7) Reklama / advertisement 1/1 strona /page format netto: 10 mm x 97 mm format brutto: 0 mm x 7 mm (spad po 5 mm z ka dej strony) / (5 mm slope all of part) Reklama / advertisement 1/ strony / page (poziom / horizon) format netto: 10 mm x 148 mm format brutto: 0 mm x 158 mm (spad po 5 mm z ka dej strony) (5 mm slope all of part) Reklama / advertisement 1/ strony / page (pion / vertical) format netto: 105 mm x 97 mm format brutto: 115 mm x 7 mm (spad po 5 mm z ka dej strony) (5 mm slope all of part) Za treœæ reklam redakcja nie odpowiada / editors are not responsible for the content of advertising.

7 REFERAT PROMOCYJNY / PROMOTIONAL PAPER ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ Ka da z firm bior¹cych udzia³ w targach ma mo liwoœæ wyg³oszenia referatu promocyjnego w ramach konferencji towarzysz¹cych imprezom. Firma ma prawo wyg³oszenia referatu promocyjnego ka dego dnia targów / Every of participating fair companies has a opportunity to deliver the promotional report, within the confines conferences accompanying. the event. Czas wyst¹pienia to minut wraz z ewentualn¹ dyskusj¹ / A time of the occurrence is minutes along with the possible discussion. Do dyspozycji prelegenta pozostaje w pe³ni wyposa ona sala wyk³adowa z nag³oœnieniem i sprzêtem audiowizualnym / A lecture hall fitted completely is left at the speaker's disposal with sound and with audiovisual equipment. Istnieje mo liwoœæ zamieszczenia streszczenia referatu promocyjnego w Katalogu Targowym / A chance to place the summary of the promotional report in the fair catalog is existing. ZAMAWIAMY REFERAT PROMOCYJNY / WE ARE ORDERING THE PROMOTIONAL REPORT FORUM HODOWLI BYD A THE FORUM OF THE CULTURE OF CATTLE SALON WETERYNARYJNY SAL-WET VETERINARY SALON SAL-VET FORUM TRZODOWE PIGS FORUM FORUM DROBIARSKIE POULTRY FORUM KONFERENCJA Pasze objêtoœciowe - najwa niejsze w ywieniu byd³a CONFERENCE "Forages - most important in cattle feeding x - zaznacz w³aœciwy kwadrat x - mark the right square 1) Prelegent / Author Tytu³ referatu / Title of lecture Dzieñ wyk³adu / Day of lecture ) Prelegent / Author Tytu³ referatu / Title of lecture Dzieñ wyk³adu / Day of lecture 3) Prelegent / Author Tytu³ referatu / Title of lecture Dzieñ wyk³adu / Day of lecture Tematy referatów zg³oszonych do listopada 011 r. zostan¹ zamieszczone na Bezp³atnych Kartach Wstêpu Tiles of reported papers for of November 011 will be attached on Free Admission Card Konferencja Naukowo - Techniczna / Cena / Iloœæ szt. / Wartoœæ Scientificly - technical conference Price Quantity pcs. Value Referat promocyjny - minut Promotional lecture - minutes 350 Wydruk referatu promocyjnego w Katalogu - 1 str. A4 Printout of the promotional lecture in the catalogue - 1 page 600 RAZEM/ TOTAL

8 KONKURS - Z OTY MEDAL, ZNAK "NOWOŒÆ" / COMPETITION - GOLD MEDAL NEW SIGN ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ Pañstwa Firmê do wziêcia udzia³u w konkursie o Z OTY MEDAL dla najlepszych produktów na targach. Produktom, które po raz pierwszy pojawi³y siê na rynku przyznajemy Znak "NOWOŒÆ". Jesteœmy przekonani, e otrzymane nagrody i wyró nienia bêd¹ doskona³¹ okazj¹ do promocji Pañstwa firmy. Nasze nagrody s¹ czêsto chêtnie wykorzystywane w dzia³alnoœci marketingowej. Elektroniczne noœniki z graficzn¹ form¹ nagród u³atwi¹ Pañstwu ich wykorzystanie. Nagrody wrêczone zostan¹ wraz z okolicznoœciowymi dyplomami. Organizers are warmly inviting Your company to taking participation in the competition for GOLD MEDAL for the best products at fair. We are also granting products which appeared for the first time on the market by the NEW sign. We are convinced that received prizes and awards will be an excellent opportunity to promote Your company. Our prizes are often willingly utilized in the marketing activity. The electronic carriers with the graphical form of prizes make the marketing usage easier. Prizes will be presented along with occasional diplomas. Zg³oszenie produktu / reporting of the product "Z OTY MEDAL" "GOLD MEDAL" 1) ) Znak "NOWOŒÆ" "NEW" sign x - zaznacz w³aœciwy kwadrat x - mark the right square 1. Pe³na nazwa wyrobu Product - full name 1) ). Nazwa i adres producenta, dystrybutora / zg³aszaj¹cego Name and address of producer distributor / reporter 3. Personalia osoby upowa nionej do udzielania informacji o zg³oszonym produkcie Komisji Konkursowej. Person authorized to supply information about reported product to the Competitive Commission. 4. Za³¹czone materia³y informacyjne o produkcie Attached info about appointed product Regulamin konkursu / regulations of the competition 1. Przedmiotem przyznawania nagród "Z³oty Medal / Znak Nowoœæ bêd¹ wyroby oraz innowacje techniczne dotycz¹ce hodowli produkcji, byd³a, œwiñ i drobiu. The object of granting prizes GOLD MEDAL / NEW sign, will be products and technical innovations referring to the breeding, production of cattle, pigs and poultry.. Do nagród pretenduj¹ tylko firmy uczestnicz¹ce w Miêdzynarodowych Targach "FERMA BYD A" 01 i Miêdzynarodowych Targach FERMA ŒWIÑ I DROBIU 01 Only participating in "CATTLE FARM" 01 and PIGS & POULTRY FARM 01 companies are pretending to prizes. 3. Firma bior¹ca udzia³ w konkursie mo e zg³osiæ tylko jeden produkt do nagrody "Z OTY MEDAL" oraz jeden produkt do nagrody Znak NOWOŒÆ". Participant report in each categories one product to the prize GOLD MEDAL and one product to the NEW sign only. 4. Zg³oszenie produktów oraz innowacji odbywa siê tylko na podstawie wype³nionego i przes³anego druku *. Wraz ze zg³oszeniem nale y przes³aæ informacje o produkcie - ulotki, foldery itp. The application of products and innovations are based on filled in and transferred form*. It is necessary to send with the application the information about the products and / or innovations (brochures, folders, handouts, etc.). 5. Zg³oszone wyroby oraz innowacje bêd¹ oceniane przez Komisjê Konkursow¹. Reported products and innovations will be evaluated through Competitive Commission. 6. Komisja przyznaj¹ca nagrody bêdzie obradowa³a na zamkniêtym posiedzeniu dwukrotnie: na pocz¹tku lutego 01 oraz w pierwszym dniu Targów. The Competitive Commission will have a closed session twice: at the beginning of February 01 and at first day of the fair. 7. Wyniki pracy Komisji oraz lista przyznanych przez ni¹ nagród s¹ ostateczne i nie podlegaj¹ weryfikacji. The results of the Commission's work and the list of granted prizes are final and are not undergoing the verification. 8. Og³oszenie wyników oraz uroczyste wrêczenie nagród nast¹pi w dniu 5 lutego 01 r. (sobota), pocz¹tek godzina Szczegó³y na zaproszeniach, które przeœlemy w terminie póÿniejszym. The announcement of the results and solemn prizes awarding will take place on February 5, 01 (Saturday), beginning at 18:00. The invitations with more details will be send later. 9. W uroczystoœci wrêczenia nagród wezm¹ udzia³ szefowie firm wystawiaj¹cych siê na targach, zaproszeni goœcie oraz media: prasa specjalistyczna, telewizja. In the awarding ceremony will take part: bosses of exposing companies, invited guests and media: specialized press, television Wystawcy, których produkty zosta³y nagrodzone maj¹ prawo wykorzystywania znaków graficznych nagrody w dzia³alnoœci marketingowej. The rewarded exhibitors have right to place information about rewarded products in all media. 11. Przes³anie zg³oszenia jest równoznaczne z akceptacj¹ niniejszego regulaminu. Sending the application is tantamount to acceptance of present regulations. * UWAGA! Uprzejmie informujemy, e ostateczny termin zg³aszania produktów do konkursu o Z OTY MEDAL oraz Znak NOWOŒÆ up³ywa w dniu 31 grudnia 011 r. Firmy, które nie przeœl¹ do tego dnia zg³oszenia nie bêd¹ pretendowa³y do nagród. * ATTNETION! We are informing politely, that deadline of reporting of products to the competition for GOLD MEDAL and the "NEW" sign is going by in the day 31 of December 011. Companies which they won't transfer for reporting this day won't be pretending to prizes.

9 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW (STANOWI INTEGRALN CZÊŒÆ ZG OSZENIA) REGULATIONS FOR PARTICIPANTS IN FAIR (IT IS THE INTEGRAL PART OF THE REPORT) I. ORGANIZATORZY 1. ul. Mazowiecka 63/, Poznañ. Prowadzi rozliczenie targów. II. MIEJSCE 1. Tereny targowe - ATLAS ARENA, al. Bandurskiego 7, ódÿ, Polska III. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Warunkiem udzia³u w targach jest przes³anie na adres Organizatora wype³nionego i podpisanego Formularza Zg³oszeniowego oraz op³acenie kosztów ekspozycji, zgodnie z przes³an¹ przez Organizatora faktur¹.. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjêcia zg³oszenia. IV. WARUNKI P ATNOŒCI 1. Obowi¹zkiem Wystawcy jest wp³acenie na konto bankowe Organizatora nale noœci w wysokoœci i formie okreœlonej w ofercie imprezy. V. ODWO ANIE UCZESTNICTWA 1. Rezygnacja z udzia³u w Targach wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa noœci. Za datê odwo³ania uczestnictwa uwa a siê datê wp³ywu pisma do Organizatora.. Odwo³anie uczestnictwa po zg³oszeniu udzia³u, w terminie 31 dni przed dat¹ rozpoczêcia Targów, nie zwalnia Wystawcy z obowi¹zku zap³aty nale noœci w wysokoœci 45% wartoœci Zg³oszenia. W przypadku, gdy wp³ata zosta³a dokonana w ca³oœci, Wystawcy przys³uguje zwrot nale noœci pomniejszony o kwotê (45% nale noœci). 3. Rezygnacja z uczestnictwa w Targach w terminie krótszym ni 31 dni przed dat¹ rozpoczêcia Targów lub nie zg³oszenia siê na Targi bez uczestnictwa, powoduje obowi¹zek zap³aty 100% wartoœci Zg³oszenia. VI. WYNAJEM STOISKA - PODWYSTAWCY 1. Wynajête stoisko jest przeznaczone wy³¹cznie dla Wystawcy, który zg³osi³ swój udzia³ na podstawie dostarczonego Zg³oszenia.. Podnajem stoiska przez Wystawcê innym podmiotom mo e nast¹piæ wy³¹cznie za zgod¹ Organizatora po przedstawieniu pisemnego wniosku. 3. Dodatkowa op³ata z tytu³u poddzier awiania stoiska wynosi 5% wartoœci op³aty za zamówione stoisko i jego wyposa enie. 4. Przy wspólnym korzystaniu ze stoiska przez kilka firm, ka da z nich obowi¹zana jest zg³osiæ Organizatorowi swoje uczestnictwo. VII. STOISKO 1. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno - technicznych terenu Targów, projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej i ewentualnych yczeñ Wystawcy, realizowanych w miarê mo liwoœci Organizatora.. W przypadku w³asnej zabudowy stoiska nale y na minimum 1 dni przed rozpoczeciem targów powiadomiæ Organizatora o nazwie firmy zabudowuj¹cej stoisko, personaliach i telefonie kontaktowym osoby odpowiedzialnej za wykonanie zabudowy (wraz z instalacj¹ elektryczn¹), przedstawiæ projekt zabudowy stoiska (po otrzymaniu rozrysu), wnieœæ op³atê manipulacyjn¹ 3. Wszelkie zmiany dotycz¹ce stoiska nale y zg³aszaæ do Organizatora. 4. Wszelkie przebudowy stoiska bêd¹ realizowane na koszt Wystawcy 5. Wystawca przyjmuje i zdaje stoisko wraz z wyposa eniem na podstawie protoko³u zdawczo-odbiorczego. 6. Wszelkie szkody i braki powsta³e w wyniku u ytkowania stoiska pokrywa Wystawca - w wysokoœci trzykrotnej aktualnej ceny rynkowej danego przedmiotu. 7. Œciany zewnêtrzne stoiska pozostaj¹ w gestii Organizatora. 8. Wszelkie prace elektryczne na stoisku wykonywane s¹ wy³¹cznie przez Organizatora 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska, jeœli zaistnieje taka koniecznoœæ. VIII. US UGI 1. Op³ata za powierzchniê niezabudowan¹ obejmuje najem powierzchni wystawienniczej, wykonanie ci¹gów komunikacyjnych i wyznaczenie stoiska, dozorowanie terenu targów, obs³ugê techniczn¹, sprz¹tanie, karty identyfikacyjne, dzia³ania promocyjne.. Op³ata za zabudowê obejmuje monta œcianek dzia³owych, wykonanie aneksu kuchennego z kotar¹, wykonanie jednego fryzu z nazw¹ firmy, wyk³adzinê standardow¹. Op³ata ta nie obejmuje kosztów instalacji elektrycznej. 3. Na yczenie Wystawcy, za dodatkow¹ op³at¹, Organizator mo e wykonaæ dodatkowe us³ugi. 4. Organizator na zlecenie Wystawcy organizuje firmowe konferencje i cocktaile promocyjne. 5. W przypadku korzystania przez Wystawcê z powierzchni wiêkszej ni zamówionej w zg³oszeniu, wystawca zobowi¹zuje siê do uiszczenia nale nej za ni¹ op³aty w terminie 7 dni od zakoñczenia imprezy. IX. EKSPOZYCJA 1. Wystawca mo e przygotowaæ swoje stanowisko od godz do godz..00 dnia poprzedzaj¹cego rozpoczêcie Targów.. Firmy z w³asn¹ zabudow¹ mog¹ rozpocz¹æ jej monta na trzy dni przed rozpoczêciem Targów od godz. 7: ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ I. ORGANIZERS 1. ul. Mazowiecka 63/, Poznañ, is managing a fair financial settlement. II. PLACE 1. ATLAS Arena Hall - al.bandurskiego 7 ódÿ, Poland III. CONDITIONS OF MEMBERSHIP 1. The conditions of participation in fair are filled and signed application form, send on the Organizers address, and paying for expenses of the exhibition in accordance to invoice send by the organizer.. The Organizer is reserving the right to the refusal to accept the application form. IV. CONDITIONS OF PAYMENT 1. It is on the Exhibitors duty to pay the charge in determinated, in the offer of the event, height and form on the Organizers bank account. V. CANCELLATION OF PARTICIPATION 1. The resignation from participation in fair, requires the written form on penalty of nullity. Date of receipt of a letter to the Organizer is tantamount with the date of cancellation.. The cancellation from participation in fair, in longer term than 31 days before the beginning of fair, imposes a duty on the Exhibitor to pay 45% value of the applications. 3. Resignation from participation in fair in the shorter than 31 days term before the date of beginning of fair or no of reporting for fair without participation, is causing the obligation to report the payment of 100% to the value. VI. LEASE STANDS 1. The hired stand is intended only for the Exhibitor who reported participation by the application form.. The stand undertenancy by the Exhibitor for other subjects, requires Organizers permission according to written proposal. 3. Extra charge for the stand undertenacy is 5% of total order value. (Including stand and equipment costs). 4. If stand will be shared by a few companies, every of them is obligated to report the participation to the Organizer. VII. STAND 1. Location of the Exhibitors stand is resulting from technical organizational conditions of the fair area, the Exhibition area menagement plan and optionally Exhibitor wishes, realized by the Organizer if possible.. In case of own stands buildings it is necessary to inform the Organizer 1 days before beginning of the fair about the name of a stand builder company, personal data and the contact telephone of the person responsible for execution of buildings before beginning of fair (along with the wiring) and to present the project of buildings stands (after receiving shape of stand). 3. It is necessary to report every stands modifications to the Organizer. 4. Every of stands rebuilding will be realized for the Exhibitor's expense 5. The Exhibitor is taking and returning the stand with equipment based on delivery-acceptance act. 6. Every lacks and damages resulting from using the stand by Exhibitor are defrayed by Exhibitor - of three times of current market price of the product. 7. External stand walls beyond Organizers competence. 8. Any electrical work on the stand are executed only by the Organizer. 9. The Organizer is reserving the right to the change of the stands location, if such necessity arises. VIII. SERVICES 1. The payment for the unbuilt surface includes the lease of the exhibition surface, execution of communication sequences and calculating stands, supervising the fair area, the maintenance service, cleaning, identification cards, promotional operations.. The payment for buildings includes montage of partition walls, executing the kitchenette with the curtain, executing one frieze with the company name and the standard fitted carpet. This payment doesn't include expenses of the wiring. 3. At the Exhibitor's request the Organizer is able to execute extra services, for an additional fee 4. The Organizer is organizing company conferences and promotional cocktaile by order of the Exhibitor. 5. In case of using through for Exhibitor the bigger surface than ordered in the application form, the Exhibitor is obliging himself to pay fee in the term of 7 days from ending the event. IX. EXHIBITION 1. The Exhibitor is able to prepare his stand from 1:00 a.m..for :00 the day preceding beginning of fair.. Companies with own buildings are able to start montage on tree days before the beginning of the fair from 7:00 a.m..

10 ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ Eksponaty nie mog¹ byæ umieszczane w ci¹gach komunikacyjnych przylegaj¹cych do stoiska, a pokazy sprzêtu nie mog¹ utrudniaæ lub uniemo liwiaæ przemieszczania siê uczestników i publicznoœci. Zajæcie dodatkowej powierzchni poza obszarem wyznaczonego stoiska spowoduje wystawienie dodatkowej faktury. 3. Wystawca mo e dekorowaæ œciany stoiska metodami niepowoduj¹cymi trwa³ych uszkodzeñ mechanicznych i w uzgodnieniu z Organizatorem 4. Chêæ zastosowania na stoisku elementów wy szych ni,5 m musi byæ uzgodniona z Organizatorem. 5. Likwidacja stoiska nie mo e nast¹piæ wczeœniej ni ostatniego dnia Targów po godz. 15., nie póÿniej jednak ni do godz Je eli Wystawca potrzebuje wiêcej czasu na likwidacjê stoiska, proszony jest o kontakt z Organizatorem. 6. Wystawca jest zobowi¹zany dopilnowaæ przestrzegania na stoisku wszelkich przepisów handlowych, sanitarnych, zdrowotnych, ppo, policyjnych i innych. 7. Wystawca zobowi¹zany jest zabezpieczyæ fachow¹ obs³ugê stoiska. 8. Na stoisku mog¹ byæ wystawione jedynie artyku³y zg³oszone pisemnie lub których wystawienie zosta³o uzgodnione z kierownictwem Targów. 9. Wystawcy i ich wspó³pracownicy mog¹ codziennie przebywaæ na terenie Targów na 1 godzinê przed ich otwarciem i pó³ godziny po ich zamkniêciu. W dniu otwarcia Targów stoiska mo na zajmowaæ od godz Codzienna dostawa towaru musi byæ zakoñczona na 15 minut przed otwarciem Targów dla zwiedzaj¹cych. X. KARTY WSTÊPU 1. Ka dy Wystawca otrzyma od Organizatora na czas trwania Targów, dla siebie i swojego personelu karty identyfikacyjne (identyfikatory), które gwarantuj¹ prawo wstêpu i przebywania na terenie Targów.. Ka dy Wystawca mo e otrzymaæ nieodp³atnie jednorazowe karty wstêpu dla swoich goœci w iloœci wskazanej w zg³oszeniu. XI. KATALOG I REKLAMA 1. Wpis do Katalogu Targowego jest obowi¹zkowy dla ka dego Wystawcy i podwystawcy na warunkach zawartych w Zg³oszeniu.. Liternictwo na fryzie z nazw¹ firmy zostanie wykonane zgodnie ze standardem obowi¹zuj¹cym dla ca³ych Targów. 3. Wystawca ma prawo reklamowania swoich towarów wy³¹cznie na terenie stoiska 4. Umieszczenie reklamy i materia³ów promocyjnych poza stoiskiem wymaga zgody Organizatora i odrêbnej zap³aty. XII. TRANSPORT 1. Transport eksponatów i materia³ów pomocniczych odbywa siê na koszt Wystawcy XIII. C O 1. Wszystkie eksponaty przewo one przez zagranicznych Uczestników do Polski oraz materia³y reklamowe, œrodki spo ywcze przeznaczone na przyjêcia i spotkania o charakterze reprezentacyjnym, a tak e towary przeznaczone do budowy stoisk podlegaj¹ odprawie celnej.. Czynnoœci celne zwi¹zane z odpraw¹ towarów, eksponatów i materia³ów reklamowych wykonywane s¹ przez Wystawcê i na jego koszt. XIV. UBEZPIECZENIE, OCHRONA I ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORGANIZATORA 1. Organizator posiada polisê OC na czas trwania Targów.. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialnoúci za mienie Wystawcy. Wystawcy zaleca siæ ubezpieczenie mienia we wùasnym zakresie. 3. Za codzienny nadzór i ochronê stoiska na godzinê przed otwarciem, w godzinach otwarcia oraz minut po zamkniêciu odpowiedzialny jest Wystawca. 4. Tereny targowe zabezpieczane s¹ przez profesjonalne s³u by ochrony i zabezpieczenia. 5. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieýà, ogniem, wichurà, uderzeniem pioruna, eksplozjà, zalaniem wodà, przerwà w dostawie pràdu, wody oraz przyczynami niezaleýnymi od Organizatora. 6. Organizator nie odpowiada za zmianê organizacji Targów, ich odwo³anie i przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowane dzia³aniem si³y wy szej lub zarz¹dzeniami w³adz pañstwowych. XV. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje Wystawcy powinny byæ zg³aszane pisemnie do Organizatora w czasie trwania Targów.. Po zakoñczeniu Targów reklamacje nie bêd¹ uwzglêdniane. XVI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE 1. Przes³anie zg³oszenia jest równoznaczne z akceptacj¹ niniejszego regulaminu.. W stosunkach prawnych pomiêdzy Wystawc¹ a Organizatorem maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Wszelkie spory wynik³e miêdzy Wystawc¹ a Organizatorem bêd¹ rozpatrywane przez w³aœciwy s¹d w mieœcie Poznañ.. Exhibites can not be placed in sequences of communication bordering for stands, and the demonstrations of the equipment are not able to make moving of participants and audience difficult or impossible. Additionally taken place, outside the stand surface, will result in the issuance of additional invoice. 3. After consultation with the Organizer the Exhibitor is able to decorate stand walls with methods not causing an permanent damages. 4. Intention of using at the stand higher elements than,5 m has to be consulted with the Organizer. 5. The stand disassembly can not take place earlier than the last day of fair after 15:, and not later than 4:00. If the Exhibitor needs more time for stand disassembly, please contact the Organizer first. 6. Exhibitor is required to ensure compliance with all regulations and laws: commercial, sanitary, health and safety, fire, police and other. 7. Exhibitor is obligated to insure specialized service at the stand. 8. Only products reported writtenly or have the fair management agreement are able to be placed at the stand. 9. Exhibitors and they co-workers are able to stay in the fair area on the hour before opening them and haft hour after closing every fair day. In the first day of fair, stands can be prepared from 8:00 a.m. 10. The daily supply of the commodity has to be ended for 15 minutes before opening fair for visitors. X. ADMISSION CARDS 1. Every Exhibitor and his staff will receive from the Organizer, identification cards, which guarantee the right to stay at the fair area during fair lifetime.. Every Exhibitor is able to receive single admission cards gratuitously for his guests in the quantity pointed in the report. XI. CATALOGUE AND ADVERTISEMENT 1. The inscription in the fair catalogue is compulsory for every Exhibitor and the subexhibitor on included conditions from for report.. The lettering of a company name will be executed on the frieze compatibly to whole fair binding standard. 3. The Exhibitor is enjoying a right to advertising commodities on the stands area exclusively. 4. Putting the advertisement and promotional materials apart from the stand requires the agreement of the Organizer and the separate payment. XII. TRANSPORT 1. The transport of exhibits and auxiliary materials is happening for the Exhibitor's expense. XIII. DUTY 1. All exhibits taken by foreign participants to Poland, also advertising materials, gifts, foodstuffs for a representative meetings, as well as commodities intended for the construction of stands are subject to the customs clearance.. Operations related to the customs clearance of commodities, exhibits and advertising materials are being executed by the Exhibitor and for his expense. XIV. THE INSURANCE, PROTECTION AND RESPONSIBILITY OF THE ORGANIZER 1. The Organizer possesses the OC (civil liability) policy for the tense of elapsed time of fair.. The Organizer is not insuring and not bearing the responsibility for the Exhibitor's property. We recommend an insurance of Exhibitor property in the own range. 3. The daily surveillance and protection of stands on half hour before opening, on opening hours and for minutes after closing, it's on Exhibitor duty. 4. Fair areas are being protected by professional protection services and security system. 5. The Organizer is not bearing the responsibility for damages caused with the robbery, fire, gale, lightning stroke, the explosion, flooding with water, the break in the electricity or water supply, and the reasons independent of the Organizer. 6. The Organizer is not bearing the responsibility for changes of the organization of fair, their cancellation or interruption, and changes of organizational or financial conditions, caused of working the force majeure or orders of state authority. XV. COMPLAINTS 1. Every complaints of the Exhibitor should be reported to the Organizer writtenly during elapsed time of fair.. After the end of fair no complaints will considered. XVI. FINAL PROVISION 1. Sending of the application is tantamount to acceptance of present regulations.. The legal relations between the Exhibitor and the Organizer of shall be governed by the Civil Code of the Polish Republic. 3. Every resulting disputes between the exhibitor but the organizer will be considered by the competent court in the town Poznañ.

11 ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ PODSUMOWANIE KOSZTÓW / SUMMARY OF THE COSTS Powierzchnia niezabudowana (str. 1) Area without construction (page 1) Standardowa zabudowa stoiska (str. ) Standard stand construction (page ) Standardowe wyposa enie stoiska (szt. ) Standard stand equipment (page ) Op³ata manipulacyjna od zabudowy w³asnej (str. ) Handling charge from own buildings (page ) Dodatkowe wyposa enie stoiska (str. 3) Extra stand equipment (page 3) Pozosta³e œwiadczenia (str. 4) Others provisions (page 4) Us³ugi spedycyjne (str. 4) Forwarding services (page 4) Karty parkingowe (str. 5) Parking cards (page 5) Nazwa / Name OBOWI ZKOWY WPIS do katalogu targowego (str. 6) OBLIGATORY REGISTRATION in catalogue (page 6) Wartoœæ / Value 80 Reklama/ Artyku³ w Katalogu Targowym (str. 6) Advertise in catalogue (page 6) Referat promocyjny (str. 7) Promotional paper (page 7) RAZEM TOTAL + 3% VAT Do podanych w Formularzu Zg³oszeniowym cen nale y doliczyæ podatek VAT 3% * It is necessary to add the 3% VAT tax to values from application form. * * VAT nie dotyczy us³ug organizacji targów dla podatników maj¹cych siedzibê poza Polsk¹ VAT is not concern to the tax payers whose registered seat is outside Poland. Oœwiadczam, i akceptujê regulamin i warunki uczestnictwa w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD A oraz XV Miêdzynarodowych Targach FERMA ŒWIÑ I DROBIU odbywaj¹cych siê w dniach w Hali Atlas Arena przy al. Bandurskiego 7 w odzi. I am declaring that I approve of regulations and conditions of membership in XIIth International Fair CATTLE FARM and XVth International Fair PIGS & POULTRY FARM happening in r. in Atlas Arena Hall Al. Bandurskiego 7 Lodz. Miejscowoœæ i data Pieczêæ firmy Podpis osoby upowa nionej Place and date Stamp of the company The authorized person s signature Dane do faktury je eli s¹ inne ni na str. 1 / Invoice details if different on page 1 Pe³na nazwa firmy: Company name: Ulica: Kod: Miejscowoœæ: Street: Post code: City: NIP: EU VAT id No:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY: HPS 008 Tel. +48 (3) 78-99-101 Fax +48 (3) 54-0-7 ARAN ACJA STOISKA KOLOR WYK ADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4 STRON (SZEREGOWE)

Bardziej szczegółowo

28.02-2.03.2014 ATLAS ARENA - ŁÓDŹ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / APPLICATION FORM

28.02-2.03.2014 ATLAS ARENA - ŁÓDŹ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / APPLICATION FORM 8.0 -.03.014 ul. Obornicka 9, -650 Poznań POLAND wystawcy krajowi: 1 140 1747 1111 0010 0700 55 foregin exhibitors: PL 41 140 1747 1978 0010 0878 833 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / APPLICATION FORM Zgłaszam

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

11.04-12.04.2015 TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD. Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata 34 sobota godz. 10 18 niedziela godz. 10 17. biuro targów BA TYK

11.04-12.04.2015 TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD. Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata 34 sobota godz. 10 18 niedziela godz. 10 17. biuro targów BA TYK TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD 11.0-12.0.201 Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata sobota godz. 10 1 niedziela godz. 10 1 biuro targów BA TYK targi WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA strona A Biuro Targów Ba³tyk -02 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów HaPeS 014 1-3.10.014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA KATARZYNA WÓJCIK tel. +48 (3) 7 81 506, +48 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 BARBARA NOWAK tel. +48 (3) 78 15

Bardziej szczegółowo

1. Zgłoszenie udziału - application form (I)

1. Zgłoszenie udziału - application form (I) 1. Zgłoszenie udziału - application form (I) Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres najpóźniej do 15.08.2012 application deadline 15.08.2012,, ; tel.:, e-mail: WYSTAWCA EXHIBITOR Właściciel

Bardziej szczegółowo

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY Gdańsk, 21-22.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego GLOBalnie 015 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA 7-9.03.015 Bo ena Lipka tel. +48 3 78 15 13; +48 664 080 9 Gra yna Adamska tel. +48 3 78 15 04; +48 664 080 85 KOLOR

Bardziej szczegółowo

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016 Gdańsk, 19-20.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY easyfairs SyMas Targi obróbki, magazynowania, przeładunku, transportu i logistyki materiałów sypkich i masowych easyfairs MAINTENANCE Targi utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji 03-04

Bardziej szczegółowo

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015 ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 128 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 9.0.016r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 016 Zgłaszam udział w XXIV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 016 w dniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016 RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;-

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;- ZGŁOSZENIE - UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 1 ORGANIZATOR 2 W YSTAW CA ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ADRES: 43-316 Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 220 NAZWA FIRMY... Używany skrót firmy K a p i t a ł z a k ł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 22-23.10.2015r. Gdańsk, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Amberexpo 1. DANE WYSTAWCY (Dane zostaną wykorzystane w wykazie wystawców)

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stworzenie elementu graficznego, który

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media Media 3 UWAGA! Od roku 2009 obowiàzuje nowy, zmieniony formularz nr 3 MEDIA 3 MEDIA (pràd, woda, internet) Formularz 3.1 - powierzchnia ZABUDOWANA - maszyny i urzàdzenia Dotyczy Wystawców, którzy zamówili

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY PROTECH 09 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRODUKCJI I TECHNOLOGII 18-19 Listopada 2009 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 WPROWADZNIE, TERMINY...3 ZESPÓŁ ORAGNIZACYJNY KONTAKT...4 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Targi Ekoenergetyczne "Eco Source" 25-27 września 2009 Polkowice

Targi Ekoenergetyczne Eco Source 25-27 września 2009 Polkowice AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K Ważny od 01.01.2015 43-300 Bielsko-Biała Plac Świętego Mikołaja 5 tel./fax: +48 33 816 54 48 promocja@contract.pl www.contract.pl LOGOTYPY I STANDARDY GRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Organizator: Miesięcznik Napędy i Sterowanie wydawany przez Wydawnictwo Druk Art SC 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, NIP: 639-17-30-130, Regon 276300521 Tel./fax +48 32 755 24 56, 755

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 19-21 marca Hala Stulecia - Wrocław 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA.

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Data: 28 kwietnia 2016r. Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 Umowa Ośrodek/PIT/../2013 zawarta w dniu 18.07.2013 roku w Istebnej pomiędzy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROMOCYJNY

FORMULARZ PROMOCYJNY FORMULARZ PROMOCYJNY (OBAWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DWÓCH EDYCJACH TARGÓW ŚLUBNYCH) Dolnośląskie Targi Ślubne 23 listopada 2014 oraz 8 lutego 2015 Hala Orbita Wrocław, ul Wejherowska

Bardziej szczegółowo

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI Wybrane okucia i akcesoria do systemów RC system Confort 60 GTI Maj 2002 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA Y I DOSTAW 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Ogólne warunki sprzeda y i dostaw zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION Termin nadsy³ania zg³oszeñ objêtych rabatem up³ywa 30 maja 014 r. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa 1 lipca 014 r. Deadline for applications with rabate is 30 May 014 Deadline for applications is 1 July

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

75 PLN 100 PLN 155 PLN 130 PLN 180 PLN 100 PLN 165 PLN 90 PLN. Markus Marek Wnuk ul.bobrowskiego 8/ Warszawa

75 PLN 100 PLN 155 PLN 130 PLN 180 PLN 100 PLN 165 PLN 90 PLN. Markus Marek Wnuk ul.bobrowskiego 8/ Warszawa Lada Informacyjna z półką pod blatem Infocounter with shelf 900mm 1100mm 75 PLN Lada Informacyjna łukowa z półką pod blatem Curved infocounter with shelf 900mm 1100mm 100 PLN Lada Informacyjna z szafką

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul.

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. Lipowej 2 w Białymstoku, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Refuse disposal and treatment

Refuse disposal and treatment Refuse disposal and treatment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43834008.aspx External tender id 268505-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Bardziej szczegółowo

Regulamin: Konkursu Plastycznego pt. Miś Wojtek - niezwykły żołnierz. Organizator: Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów KOMPANJA BRUS

Regulamin: Konkursu Plastycznego pt. Miś Wojtek - niezwykły żołnierz. Organizator: Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów KOMPANJA BRUS Regulamin: Konkursu Plastycznego pt. Miś Wojtek - niezwykły żołnierz Organizator: KOMPANJA BRUS 94-311 Łódź ul. Konstantynowska 98 Łódź, 2016 1 Cele Konkursu 1. Kształtowanie wśród uczestników konkursu,

Bardziej szczegółowo

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 290,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19 Generator units Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/38309058.aspx Внешний ID тендера 259925-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения Open

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* :

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* : Załącznik nr 3 OFERTA Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :...... Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Numer faksu :... Adres poczty elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW: 1-2 marca 2016r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala sportowa OSiR ul. Słowiańska 10 8-9 marca 2016r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY TARGÓW:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo