FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM"

Transkrypt

1 ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD A oraz XV Miêdzynarodowych Targach FERMA ŒWIÑ I DROBIU odbywaj¹cych siê w dniach r. w Hali Atlas Arena przy Al. Bandurskiego 7 w odzi: We are submiting participation in XIIth International Fair CATTLE FARM and XVth International Fair PIGS & POULTRY FARM happening in r. in Atlas Arena Hall Al. Bandurskiego 7 Lodz: Pe³na nazwa firmy: Company name: Ulica: Kod: Miejscowoœæ: Street: Post code: City: NIP: EU VAT id No: Telefon: Phone: Fax: www: Website: Osoba kontaktowa: Contact person: Bespoœredni telefon: Direct phone: Bezpoœredni Direct STOISKO / STAND ZAMAWIAMY NASTÊPUJ CY TYP STOISKA / WE ARE ORDERING THE FOLLOWING STAND TYPE SZEREGOWE / ROW STAND NARO NE / CORNER FRONTOWE / FRONT Bez dop³aty/ No extra charge: 1 strona otwarta / 1 side open Dop³ata 10% / 10 % extra charge: strony otwarte / sides open Dop³ata 15% / 15 % extra charge: 3 strony otwarte / 3 sides open Minimalna wielkoœæ 6m Minimalna wielkoœæ 1m Minimalna wielkoœæ m Minimum space 6m Minimum space 1m Minimum space m ZAMAWIAMY NASTÊPUJ C POWIERZCHNIÊ WYSTAWIENNICZ / WE ARE ORDERING THE FOLLOWING EXHIBITION SURFACE ATLAS ARENA powierzchnia niezabudowana ATLAS ARENA area without construction Powierzchnia wystawiennicza / Exhibition surface TEREN OTWARTY przed ATLAS ARENA OUTDOOR OPEN AREA Strefa I (g³êbokoœæ stoiska min. 3 m) Zone I (stand depth min. 3 m) Strefa II (g³êbokoœæ stoiska min. 3 m) Zone II (stand depth min. 3 m) HALA NAMIOTOWA - powierzchnia niezabudowana (g³êbokoœæ stoiska min. 6m) TENT HALL - area without construction (stand depth min. 6m) Cena za 1 m Iloœæ metrów Wartoœæ 1 m price Meters Value WEJŒCIE ENTRANCE HAL A NAMIOTOWA TE NT HALL RABAT / DISCOUNT -10 % OUTDOOR OPEN AR A TER E N O T WARTY TRYBUNY ROSTRUMS RAZEM PO RABACIE TOTAL AFTER DISCOUNT STREFA I ZONE I TRYBUNY ROSTRUMS STREFA II ZONE II E RABATY / DISCOUNTS upust udzielany od kosztów niezabudowanej powierzchni wystawienniczej discount from expenses of exhibition surface without construction - 10% wystawca Ferma Byd³a 011 i / lub Ferma Œwiñ i Drobiu 011 exhibitor Cattle Farm 011 and/or Pigs & Poultry Farm 011

2 ZABUDOWA STOISKA / STAND CONSTRUCTION ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ NINIEJSZYM OŒWIADCZAM, E STOISKO ZOSTANIE ZAGOSPODAROWANE / I AM HEREBY DECLARING THAT THE STAND WILL BE UTILISED: Nazwa: Name: Adres: Address: Telefon: Phone: zabudow¹ standardow¹, która obejmuje monta œcian, aneks kuchenny z kotar¹, nazwê firmy na fryzie, wyk³adzinê standardow¹ w kolorze szarym standard stand construction, which contains installation of side walls, the kitchenette with the curtain, the frieze with company name, standard fitted carpet in the grey colour zabudow¹ w³asn¹ lub wykonan¹ przez wynajêt¹ firmê* with own stand construction or executed by hired company* x - zaznacz w³aœciwy kwadrat bez zabudowy without stand construction x - mark the right square * W przypadku zabudowy stoiska wykonywanej przez wynajêt¹ firmê nale y podaæ dane firmy zabudowywuj¹cej (patrz REGULAMIN - Stoisko) In case of buildings stands executed by the hired company it is necessary to give companies address and contact (look on regulations - stand) DANE FIRMY WYKONUJ CEJ ZABUDOWÊ / DATA OF THE COMPANY EXECUTING BUILDINGS: NIP: EU VAT id No: Osoba kontaktowa: Bezpoœredni telefon: Contact person: Direct phone: Warunkiem rozpoczêcia zabudowy stoiska jest wniesienie przez wystawcê op³aty manipulacyjnej w wysokoœci 18 /m zabudowywanej powierzchni. Op³ata zostanie doliczona do faktury z tytu³u udzia³u w targach. Op³ata obejmuje: zu ycie energii elektrycznej w trakcie monta u/demonta u stoiska, uprz¹tniêcie powierzchni po zakoñczonym demonta u (wywóz œmieci itp.), nadzór eksploatacyjny w trakcie trwania wystawy, codzienne sprz¹tanie stoiska w trakcie wystawy. The condition of beginning building the stand construction is a handling fee payment which is 18 /m of stand area, paid by Exhibitor. The fee will be added to the invoice for participation in fairs. The fee includes: intake of electric energy during stand assembly / disassembly, tidying up of the surface after ended disassembly (litter removal, etc.), operational supervision during the exhibition, daily stands cleaning during the exhibition. Wykonanie zabudowy moýliwe tylko po zamówieniu powierzchni Stand construction is possible only after ordering exhibition surface Standardowa zabudowa stoiska Standard stand construction Zabudowa stoiska / Stand construction Cena za 1 m Iloœæ metrów Wartoœæ 1 m price Meters Value 85 Opùata manipulacyjna od zabudowy wùasnej Handling charge from own buildings 18 STANDARDOWE WYPOSA ENIE STOISKA / STANDARD STAND EQUIPMENT ZAMAWIAMY WYPOSA ENIE STANDARDOWE / WE ARE ORDERING THE STANDARD EQUIPMENT Wyposa enie stoiska / Stand equipment x - zaznacz x - mark Wyposa enie standardowe zawiera: stó³, 3 krzes³a, ladê informacyjn¹, doprowadzenie pr¹du V, gniazda wtykowe, 4 punkty œwietlne, wieszak i kosz. W przypadku stoiska niezabudowanego napis na fryzie nale y zamówiæ dodatkowo. The standard equipment contains: table, 3 chairs, information desk, leading of electricity of V, ports, 4 light points, coat rack and dustbin. In case of unbuilt stand it is necessary to order the message on the frieze additionally. 390 NAPIS NA FRYZIE / MESSAGE ON THE FRIEZE Dotyczy tylko zabudowy standardowej / Refer to standard stand construction only Standardowy fryz - czcionka ARIAL BOLD, kolor jasny niebieski / standard frieze - the ARIAL BOLD font, the colour (bright blue). Fryz zawieraj¹cy powy ej 0 znaków spowoduje zmniejszenie rozmiaru czcionki, a co za tym idzie pogorszeniu mo e ulec czytelnoœæ napisów. Frieze containing more than 0 characters, cause the font side reduce, and which is following, make messages less readable. W przypadku zapotrzebowania na inny kolor napisów b¹dÿ czcionkê nale y zaznaczyæ pozycjê nr 41 Napis na fryzie na str. 3 pakietu - WYPOSA ENIE DODATKOWE - op³ata 65. Ewentualne dodanie na fryzie logo firmy - nale y zaznaczyæ poz. 4 Grafika niestandardowa na str. 3 pakietu WYPOSA ENIE DODATKOWE - op³ata 100. In case of demand for other colour of messages or the font, mark the position no 41 Message on the frieze on page 3 of the package - EXTRA EQUIPMENT payment 65. Alternatively adding the company logo on the frieze - mark the position no 4 Non-standard graphic on page 3 of the package - EXTRA EQUIPMENT payment 100.

3 WYPOSA ENIE DODATKOWE / EXTRA EQUIPMENT ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ Lp. No. NAZWA / NAME Cena / Price Iloœæ / Quantity szt./ pcs Wartoœæ / Value Lp. No. NAZWA / NAME Cena / Price Iloœæ / Quantity szt./ pcs Wartoœæ / Value 1 drzwi pe³ne door witryna oszklona d³.50 x szer.50 x wys.50 glass cabinet l.50 x w.50 x h drzwi harmonijkowe sliding door lada informacyjna 100x50x100 information desk 100x50x100 zadaszenie stoiska rastrami aluminiowymi za 1m aluminium screen roof for 1m kieszeñ na prospekty pocket for folders rega³ na prospekty shelf for folders hoker (krzes³o barowe) hoker zadaszenie stoiska struktur¹ dachow¹ za 1m roof - like structure for 1m foliowanie œcian i wype³nieñ za 1m PE on walls and fillers for 1m wype³nienia z plexi za 1m metacryl fillers for 1m krzes³o sk³adane camp chair krzes³o wyœcie³ane chair stó³ barowy wys. 110 cm bar table h. 110 cm obrotnica reklamowa z plexi advertisement turn - plate stó³ kwadratowy.../ okr¹g³y...* square table.../ round...* tapicerowanie podestów za 1m platform carpeting 1m podest ekspozycyjny d³.100 x szer.100 x wys.50 platform l.100 x w.100 x h.70 podest ekspozycyjny d³.100 x szer.100 x wys.70 platform l.100 x w.100 x h szafka kuchenna kitchen cabinet lodówka refrigerator wyk³adzina niestandardowa za 1m non standard floor covering 1m podest ekspozycyjny d³.100 x szer.100 x wys.100 platform l.100 x w.100 x h.100 podest ekspozycyjny d³.100 x szer.50 x wys.50 platform l.100 x w.50 x h reflektor halogenowy halogen lamp punkt œwietlny light point podest ekspozycyjny d³.100 x szer.50 x wys.70 platform l.100 x w.50 x h gniazdo elektryczne V (wymaga doprowadzenia pr¹du) electric port V (power instalation require) podest ekspozycyjny d³.100 x szer.50 x wys.100 platform l.100 x w.50 x h.100 podest ekspozycyjny d³.50 x szer.50 x wys.50 platform l.50 x w.50 x h.50 podest ekspozycyjny d³.50 x szer.50 x wys.70 platform l.50 x w.50 x h.70 podest ekspozycyjny d³.50 x szer.50 x wys.100 platform l.50 x w.50 x h.100 gablota oszklona d³.100 x szer.100 x wys.100 glass show - case l.100 x w.100 x h.100 gablota oszklona d³.100 x szer.50 x wys.100 glass show l.100 x w.50 x h.100 gablota oszklona d³.50 x szer.50 x wys.100 glass show - case l.50 x w.50 x h.100 witryna oszklona d³.100 x szer.50 x wys.50 glass cabinet l.100 x w.50 x h witryna oszklona d³.100 x szer.100 x wys.50 glass cabinet l.100 x w.100 x h doprowadzenie pr¹du V (max. obci¹ enie 3KW) power instalation V (max. 3KW) doprowadzenie pr¹du 380V power instalation 380V wieszak i kosz coat rack and dustbin napis na fryzie message on the frieze Grafika niestandardowa non - standard graphic pó³ka d³.100 x szer. shelf l.100 x w. ekspres do kawy coffee maker czajnik bezprzewodowy cordless kettle dystrybutor wody + butla z wod¹ (19 litrów) distributor of water + bottle (19 liters) * Niepotrzebne skreœliæ lub podaæ iloœæ np. stó³ kwadratowy / okr¹g³y 1 Delete if inapplicable or give the quantity e.g. square table / round 1 STOISKA WYSTAWOWE NIE DYSPONUJ INSTALACJ WODNO - KANALIZACYJN EXHIBITION STANDS DON'T HAVE THE WATER INSTALLING AND SEWAGE SYSTEM Uwaga: Organizator nie gwarantuje wykonania zamówieñ z³o onych póÿniej ni trzy dni przed rozpoczêciem targów. Zamówienia te bêd¹ realizowane w miarê mo liwoœci; Note: The Organizer isn't guaranteeing to execute orders made later than three days before beginning of fair. These orders will be realized so far as possible;

4 PROJEKT STOISKA / PROJECT OF STAND Wystawca mo e przedstawiæ w³asn¹ propozycjê zabudowy stoiska, jednak e Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projekcie w zale noœci od istniej¹cych mo liwoœci technicznych The Exhibitor is able to present own proposal of buildings stands, however the Organizer is reserving the right to the alteration in the project depending on existing technical possibilities. Wska miejsce poszczególnych elementów wyposa enia stoiska (zaplecze, lada, podesty itp.) Point the place of each elements of the equipment stands (back-end, information desk, platforms etc.) 1 m ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ Przyk³ad stoiska zabudowanego z wyposa eniem standardowym Example of stand furnished with standard equipment 1 m gniazdo elektryczne V electric port of V wieszak coat rack kotara curtain krzes³o chair kosz na œmieci dustbin punkt œwietlny light point lada informacyjna information desk stó³ table napis na fryzie massage on the frieze US UGI SPEDYCYJNE / FORWARDING SERVICES UWAGA / NOTE Jednorazowe zamówienie us³ugi nie obejmuje za³adunku i roz³adunku eksponatów, ale tylko jedn¹ z tych czynnoœci. The single order of the service doesn't include loading and unloading of exhibits, but only single from these activities. Firma spedycyjna prowadzi szczegó³ow¹ ewidencjê czasu pracy, któr¹ przekazuje do biura organizatora targów po wykonaniu us³ugi. Na tej podstawie naliczane bêd¹ op³aty za przekroczenie zamówionego czasu pracy urz¹dzeñ. Forwarding company leads detailed records of the working time which is transferring to the fair Organizers office after execution of the service. Exceeding of the ordered work-time of the devices, will cause an extra fee calculated and based on devices work-time records. INNE ŒWIADCZENIA / OTHERS PROVISIONS Wózek wid³owy Lift truck DŸwig Elevator Obs³uga / Service Minimalny czas pracy wózka / dÿwigu - 0,5 godziny Minimal work time of lift truck / elevator - 0,5 hour roz³adunek unloading za³adunek loading roz³adunek unloading za³adunek loading Cena za 1 godz. / Price per 1 hour Iloœæ / Quantity godziny / hours Wartoœæ / Value Lp. No. NAZWA / NAME Cena / Price Iloœæ szt. / Quantity pcs. Iloœæ dni / Quantity days Wartoœæ Value 1 Miejsce na wy³o enie materia³ów reklamowych (1 dzieñ, 1 miejsce) Place for lay out advertising materials (1 day, 1 place) 80 Kolporta materia³ów reklamowych na terenie targów (1 dzieñ) Distribution of advertising materials on fair area (1 day) Roll - up poza stoiskiem (1 dzieñ, 1 miejsce) Roll - up outside a stand (1 day, 1 place) 50 4 Baner zawieszony na elewacji hali - szer. 5m x wys. 4-5 m Banner placed on the hall elevation - w. 5m x h. 4-6 m. * Baner zawieszony wewn¹trz hali - szer. 5m x wys. 4-5 m * Banner placed inside hall - w. 5m x h. 4-5 m Baner zawieszony na ogrodzeniu - szer. m x wys. 1-1,5 m* Banner placed on the fence - w. m x h. 1-1,5 m Reklama na telebiminie wewn¹trz hali - (min. 10 wyœwietleñ / dzieñ) Advertisement on telebim inside hall - (min. 10 editions / day) Reklama w radiowêÿle targowym - (min. 10 emisji / dzieñ) Advertisement in the fair radio - (min. 10 emissions / day) ** * Cena nie obejmuje wykonania banera / price does not contain the banner making ** Czas pojedynczego spotu - sekund / time of single spot - second

5 ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ KARTY WSTÊPU / ENTRY CARDS Organizatorzy zapewniaj¹ nieograniczon¹ iloœæ bezp³atnych KART WSTÊPU dla goœci zaproszonych przez firmy uczestnicz¹ce w targach. Karta zawiera szczegó³owy program wyk³adów odbywaj¹cych siê w ramach konferencji naukowych (patrz str. 7). Organizers are ensuring the infinite quantity of free Admission Cards for guests invited by companies participating in fair. The card contains the detailed program of lectures happening during the scientific conferences (look page 7). Prosimy o dostarczenie nieodp³atnie KART WSTÊPU na targi dla naszych goœci szt. / We are asking for delivering gratuitous Admission Cards for fair for our guests pcs. KARTY PARKINGOWE / PARKING CARDS Karty parkingowe / Parking cards Cena / Price Iloœæ / Quantity szt. / pcs. Wartoœæ / Value Parking niestrze ony wokó³ Hali ATLAS ARENA - samochód o masie w³asnej do 3,5 t. Unguarded car park round ATLAS ARENA Hall - own mass of car to 3,5 t. 80 Parking niestrze ony wokó³ Hali ATLAS ARENA - samochód o masie w³asnej powy ej 3,5 t. Unguarded car park round ATLAS ARENA Hall - own mass of car over 3,5 t. 100 Karta parkingowa upowa nia do wjazdu na teren targów oraz pozostawienia samochodu na wydzielonym parkingu przez trzy dni trwania imprezy. The park card is authorizing to the drive to the fair area and leaving the car by three days in the assigned car park of lasting of the event. UWAGA!!! W przypadku zainteresowania parkingiem strze onym prosimy o kontakt. NOTE!!! We are asking for the contact in case of the interest in the guarded car park. IDENTYFIKATORY / IDENTIFIERS Prosimy o podanie danych (imiê i nazwisko) osób, które bêd¹ reprezentowaæ firmê na stoisku wystawowym. We are asking for the application of data (the first name and the surname) of persons who will represent the company on the exhibition stand. PROSIMY O WYPE NIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI TO FILL OF PRINTED LETTERS PLEASE Wype³nione formularze zg³oszeniowe prosimy przes³aæ do dnia 31 grudnia 011. Please send a filled application form before 31 of December 011. Kolejnoœæ nadsy³ania zg³oszeñ wp³ywa na lokalizacjê stoiska. The sequence of receiving application forms cause the stands location. Po otrzymaniu zg³oszenia Organizatorzy przeœl¹ po 1 lutego 01 r. na podany przez Wystawcê adres fakturê VAT z 7 dniowym terminem p³atnoœci - nale noœæ musi byæ op³acona przed rozpoczêciem imprezy. After receiving the application form the Organizer will send (after 1 of February 01), the VAT invoice with 7 days time of payment on the Exhibitor address the charge has to be paid before beginning of the event. Rozliczenie finansowe w imieniu organizatorów prowadziæ bêdzie The financial settlement will be managing by the on behalf of Organizers. Po 31 stycznia 01 r. Wystawca otrzyma szczegó³ow¹ informacjê wraz z lokalizacj¹ stoiska. After 31 of January 01 the Exhibitor will obtain the detailed information along with the location stands.

6 KATALOG TARGOWY / CATALOGUE ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ OBOWI ZKOWY Obowi¹zkowy wpis WPIS do katalogu DO KATALOGU / obligatory registration TARGOWEGO in catalogue KARTY WSTÊPU Wpis do Katalogu Targowego pod liter¹: Registration in catalogue - letter: Proszê o wykorzystanie wpisu z katalogu: Please take that same like in catalogue: Ferma Œwiñ i Drobiu 011 Pigs & Poultry Farm 011 Ferma Byd³a 011 Cattle Farm 011 Konferencja FERMA BYD A om a 011 Conference Cattle Farm Lom a 011 Prosimy o przes³anie em na adres nastêpuj¹cych danych: - dane firmy - pe³na nazwa, dok³adny adres, telefon, fax, , strona www - informacja o firmie - do 80 s³ów - logo firmy - formaty plików, w których mo na dostarczyæ logotyp: EPS, Adobe Illustrator (do wersji 10), FreeHand (do wersji 10), Corel Draw (do wersji 8), TIFF, Adobe Photoshop (do wersji 7). Wszystkie logotypy powinny byæ dostarczone w modelu kolorystycznym CMYK, czcionki zamienione na krzywe, rozdzielczoœæ 0 dpi. Please send by of occurring data: - companies data - full name, full address, phone, fax, , web page - information about the company - for 80 of words - logo of the company - formats of files which it is possible to deliver the logotype in: EPS, Adobe Illustrator (to version 10), FreeHand (to version 10), Corel Draw (to version 8), TIFF, Adobe Photoshop (to version 7). All logotypes should be delivered in the CMYK colouristic model, fonts changed for cursives, resolution 0 dpi. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w przes³anej treœci wpisu do katalogu. Nie przes³anie treœci wpisu w terminie dni przed rozpoczêciem targów zwalnia Organizatora z obowi¹zku umieszczenia wpisu do katalogu. The Organizer is not bearing the responsibility for errors in the sent content of the inscription in the catalog. Not sending the entry to the content in due time, days before beginning of fair, are dismissing the Organizer from the obligation to put the entry in the catalog. REKLAMA W KATALOGU / ADVERTISEMENT IN CATALOGUE Zapraszamy Pañstwa do skorzystania z mo liwoœci zamieszczenia reklamy swojej firmy w katalogu. We are invitng Your company to using of opportunieties to attach the advertisement in fairs catalogue. Zamówienie / Ordering: Miejsce reklamy / Format reklamy / Cena / Iloœæ szt. / Wartoœæ / Place for advertisements Format Price Quantity pcs. Value ok³adka str. II page II cover ok³adka str. III page III cover ok³adka str. IV page IV cover wnêtrze inside wnêtrze inside artyku³ sponsorowany promotional paper 1 strona / page 1 strona / page 1 strona / page 1 strona / page 1/ strony / page 1 strona / page Reklamê prosimy dostarczyæ w plikach: EPS, Adobe Illustrator (do wersji 10), Adobe Indesign (do wersji CS), PDF, TIFF, Adobe Photoshop (do wersji 7) Please deliver advertisement in files: EPS, Adobe Illustrator (to version 10), Adobe Indesign (to version CS), PDF, TIFF, Adobe Photoshop (to version 7) Reklama / advertisement 1/1 strona /page format netto: 10 mm x 97 mm format brutto: 0 mm x 7 mm (spad po 5 mm z ka dej strony) / (5 mm slope all of part) Reklama / advertisement 1/ strony / page (poziom / horizon) format netto: 10 mm x 148 mm format brutto: 0 mm x 158 mm (spad po 5 mm z ka dej strony) (5 mm slope all of part) Reklama / advertisement 1/ strony / page (pion / vertical) format netto: 105 mm x 97 mm format brutto: 115 mm x 7 mm (spad po 5 mm z ka dej strony) (5 mm slope all of part) Za treœæ reklam redakcja nie odpowiada / editors are not responsible for the content of advertising.

7 REFERAT PROMOCYJNY / PROMOTIONAL PAPER ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ Ka da z firm bior¹cych udzia³ w targach ma mo liwoœæ wyg³oszenia referatu promocyjnego w ramach konferencji towarzysz¹cych imprezom. Firma ma prawo wyg³oszenia referatu promocyjnego ka dego dnia targów / Every of participating fair companies has a opportunity to deliver the promotional report, within the confines conferences accompanying. the event. Czas wyst¹pienia to minut wraz z ewentualn¹ dyskusj¹ / A time of the occurrence is minutes along with the possible discussion. Do dyspozycji prelegenta pozostaje w pe³ni wyposa ona sala wyk³adowa z nag³oœnieniem i sprzêtem audiowizualnym / A lecture hall fitted completely is left at the speaker's disposal with sound and with audiovisual equipment. Istnieje mo liwoœæ zamieszczenia streszczenia referatu promocyjnego w Katalogu Targowym / A chance to place the summary of the promotional report in the fair catalog is existing. ZAMAWIAMY REFERAT PROMOCYJNY / WE ARE ORDERING THE PROMOTIONAL REPORT FORUM HODOWLI BYD A THE FORUM OF THE CULTURE OF CATTLE SALON WETERYNARYJNY SAL-WET VETERINARY SALON SAL-VET FORUM TRZODOWE PIGS FORUM FORUM DROBIARSKIE POULTRY FORUM KONFERENCJA Pasze objêtoœciowe - najwa niejsze w ywieniu byd³a CONFERENCE "Forages - most important in cattle feeding x - zaznacz w³aœciwy kwadrat x - mark the right square 1) Prelegent / Author Tytu³ referatu / Title of lecture Dzieñ wyk³adu / Day of lecture ) Prelegent / Author Tytu³ referatu / Title of lecture Dzieñ wyk³adu / Day of lecture 3) Prelegent / Author Tytu³ referatu / Title of lecture Dzieñ wyk³adu / Day of lecture Tematy referatów zg³oszonych do listopada 011 r. zostan¹ zamieszczone na Bezp³atnych Kartach Wstêpu Tiles of reported papers for of November 011 will be attached on Free Admission Card Konferencja Naukowo - Techniczna / Cena / Iloœæ szt. / Wartoœæ Scientificly - technical conference Price Quantity pcs. Value Referat promocyjny - minut Promotional lecture - minutes 350 Wydruk referatu promocyjnego w Katalogu - 1 str. A4 Printout of the promotional lecture in the catalogue - 1 page 600 RAZEM/ TOTAL

8 KONKURS - Z OTY MEDAL, ZNAK "NOWOŒÆ" / COMPETITION - GOLD MEDAL NEW SIGN ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ Pañstwa Firmê do wziêcia udzia³u w konkursie o Z OTY MEDAL dla najlepszych produktów na targach. Produktom, które po raz pierwszy pojawi³y siê na rynku przyznajemy Znak "NOWOŒÆ". Jesteœmy przekonani, e otrzymane nagrody i wyró nienia bêd¹ doskona³¹ okazj¹ do promocji Pañstwa firmy. Nasze nagrody s¹ czêsto chêtnie wykorzystywane w dzia³alnoœci marketingowej. Elektroniczne noœniki z graficzn¹ form¹ nagród u³atwi¹ Pañstwu ich wykorzystanie. Nagrody wrêczone zostan¹ wraz z okolicznoœciowymi dyplomami. Organizers are warmly inviting Your company to taking participation in the competition for GOLD MEDAL for the best products at fair. We are also granting products which appeared for the first time on the market by the NEW sign. We are convinced that received prizes and awards will be an excellent opportunity to promote Your company. Our prizes are often willingly utilized in the marketing activity. The electronic carriers with the graphical form of prizes make the marketing usage easier. Prizes will be presented along with occasional diplomas. Zg³oszenie produktu / reporting of the product "Z OTY MEDAL" "GOLD MEDAL" 1) ) Znak "NOWOŒÆ" "NEW" sign x - zaznacz w³aœciwy kwadrat x - mark the right square 1. Pe³na nazwa wyrobu Product - full name 1) ). Nazwa i adres producenta, dystrybutora / zg³aszaj¹cego Name and address of producer distributor / reporter 3. Personalia osoby upowa nionej do udzielania informacji o zg³oszonym produkcie Komisji Konkursowej. Person authorized to supply information about reported product to the Competitive Commission. 4. Za³¹czone materia³y informacyjne o produkcie Attached info about appointed product Regulamin konkursu / regulations of the competition 1. Przedmiotem przyznawania nagród "Z³oty Medal / Znak Nowoœæ bêd¹ wyroby oraz innowacje techniczne dotycz¹ce hodowli produkcji, byd³a, œwiñ i drobiu. The object of granting prizes GOLD MEDAL / NEW sign, will be products and technical innovations referring to the breeding, production of cattle, pigs and poultry.. Do nagród pretenduj¹ tylko firmy uczestnicz¹ce w Miêdzynarodowych Targach "FERMA BYD A" 01 i Miêdzynarodowych Targach FERMA ŒWIÑ I DROBIU 01 Only participating in "CATTLE FARM" 01 and PIGS & POULTRY FARM 01 companies are pretending to prizes. 3. Firma bior¹ca udzia³ w konkursie mo e zg³osiæ tylko jeden produkt do nagrody "Z OTY MEDAL" oraz jeden produkt do nagrody Znak NOWOŒÆ". Participant report in each categories one product to the prize GOLD MEDAL and one product to the NEW sign only. 4. Zg³oszenie produktów oraz innowacji odbywa siê tylko na podstawie wype³nionego i przes³anego druku *. Wraz ze zg³oszeniem nale y przes³aæ informacje o produkcie - ulotki, foldery itp. The application of products and innovations are based on filled in and transferred form*. It is necessary to send with the application the information about the products and / or innovations (brochures, folders, handouts, etc.). 5. Zg³oszone wyroby oraz innowacje bêd¹ oceniane przez Komisjê Konkursow¹. Reported products and innovations will be evaluated through Competitive Commission. 6. Komisja przyznaj¹ca nagrody bêdzie obradowa³a na zamkniêtym posiedzeniu dwukrotnie: na pocz¹tku lutego 01 oraz w pierwszym dniu Targów. The Competitive Commission will have a closed session twice: at the beginning of February 01 and at first day of the fair. 7. Wyniki pracy Komisji oraz lista przyznanych przez ni¹ nagród s¹ ostateczne i nie podlegaj¹ weryfikacji. The results of the Commission's work and the list of granted prizes are final and are not undergoing the verification. 8. Og³oszenie wyników oraz uroczyste wrêczenie nagród nast¹pi w dniu 5 lutego 01 r. (sobota), pocz¹tek godzina Szczegó³y na zaproszeniach, które przeœlemy w terminie póÿniejszym. The announcement of the results and solemn prizes awarding will take place on February 5, 01 (Saturday), beginning at 18:00. The invitations with more details will be send later. 9. W uroczystoœci wrêczenia nagród wezm¹ udzia³ szefowie firm wystawiaj¹cych siê na targach, zaproszeni goœcie oraz media: prasa specjalistyczna, telewizja. In the awarding ceremony will take part: bosses of exposing companies, invited guests and media: specialized press, television Wystawcy, których produkty zosta³y nagrodzone maj¹ prawo wykorzystywania znaków graficznych nagrody w dzia³alnoœci marketingowej. The rewarded exhibitors have right to place information about rewarded products in all media. 11. Przes³anie zg³oszenia jest równoznaczne z akceptacj¹ niniejszego regulaminu. Sending the application is tantamount to acceptance of present regulations. * UWAGA! Uprzejmie informujemy, e ostateczny termin zg³aszania produktów do konkursu o Z OTY MEDAL oraz Znak NOWOŒÆ up³ywa w dniu 31 grudnia 011 r. Firmy, które nie przeœl¹ do tego dnia zg³oszenia nie bêd¹ pretendowa³y do nagród. * ATTNETION! We are informing politely, that deadline of reporting of products to the competition for GOLD MEDAL and the "NEW" sign is going by in the day 31 of December 011. Companies which they won't transfer for reporting this day won't be pretending to prizes.

9 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW (STANOWI INTEGRALN CZÊŒÆ ZG OSZENIA) REGULATIONS FOR PARTICIPANTS IN FAIR (IT IS THE INTEGRAL PART OF THE REPORT) I. ORGANIZATORZY 1. ul. Mazowiecka 63/, Poznañ. Prowadzi rozliczenie targów. II. MIEJSCE 1. Tereny targowe - ATLAS ARENA, al. Bandurskiego 7, ódÿ, Polska III. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Warunkiem udzia³u w targach jest przes³anie na adres Organizatora wype³nionego i podpisanego Formularza Zg³oszeniowego oraz op³acenie kosztów ekspozycji, zgodnie z przes³an¹ przez Organizatora faktur¹.. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjêcia zg³oszenia. IV. WARUNKI P ATNOŒCI 1. Obowi¹zkiem Wystawcy jest wp³acenie na konto bankowe Organizatora nale noœci w wysokoœci i formie okreœlonej w ofercie imprezy. V. ODWO ANIE UCZESTNICTWA 1. Rezygnacja z udzia³u w Targach wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa noœci. Za datê odwo³ania uczestnictwa uwa a siê datê wp³ywu pisma do Organizatora.. Odwo³anie uczestnictwa po zg³oszeniu udzia³u, w terminie 31 dni przed dat¹ rozpoczêcia Targów, nie zwalnia Wystawcy z obowi¹zku zap³aty nale noœci w wysokoœci 45% wartoœci Zg³oszenia. W przypadku, gdy wp³ata zosta³a dokonana w ca³oœci, Wystawcy przys³uguje zwrot nale noœci pomniejszony o kwotê (45% nale noœci). 3. Rezygnacja z uczestnictwa w Targach w terminie krótszym ni 31 dni przed dat¹ rozpoczêcia Targów lub nie zg³oszenia siê na Targi bez uczestnictwa, powoduje obowi¹zek zap³aty 100% wartoœci Zg³oszenia. VI. WYNAJEM STOISKA - PODWYSTAWCY 1. Wynajête stoisko jest przeznaczone wy³¹cznie dla Wystawcy, który zg³osi³ swój udzia³ na podstawie dostarczonego Zg³oszenia.. Podnajem stoiska przez Wystawcê innym podmiotom mo e nast¹piæ wy³¹cznie za zgod¹ Organizatora po przedstawieniu pisemnego wniosku. 3. Dodatkowa op³ata z tytu³u poddzier awiania stoiska wynosi 5% wartoœci op³aty za zamówione stoisko i jego wyposa enie. 4. Przy wspólnym korzystaniu ze stoiska przez kilka firm, ka da z nich obowi¹zana jest zg³osiæ Organizatorowi swoje uczestnictwo. VII. STOISKO 1. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno - technicznych terenu Targów, projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej i ewentualnych yczeñ Wystawcy, realizowanych w miarê mo liwoœci Organizatora.. W przypadku w³asnej zabudowy stoiska nale y na minimum 1 dni przed rozpoczeciem targów powiadomiæ Organizatora o nazwie firmy zabudowuj¹cej stoisko, personaliach i telefonie kontaktowym osoby odpowiedzialnej za wykonanie zabudowy (wraz z instalacj¹ elektryczn¹), przedstawiæ projekt zabudowy stoiska (po otrzymaniu rozrysu), wnieœæ op³atê manipulacyjn¹ 3. Wszelkie zmiany dotycz¹ce stoiska nale y zg³aszaæ do Organizatora. 4. Wszelkie przebudowy stoiska bêd¹ realizowane na koszt Wystawcy 5. Wystawca przyjmuje i zdaje stoisko wraz z wyposa eniem na podstawie protoko³u zdawczo-odbiorczego. 6. Wszelkie szkody i braki powsta³e w wyniku u ytkowania stoiska pokrywa Wystawca - w wysokoœci trzykrotnej aktualnej ceny rynkowej danego przedmiotu. 7. Œciany zewnêtrzne stoiska pozostaj¹ w gestii Organizatora. 8. Wszelkie prace elektryczne na stoisku wykonywane s¹ wy³¹cznie przez Organizatora 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska, jeœli zaistnieje taka koniecznoœæ. VIII. US UGI 1. Op³ata za powierzchniê niezabudowan¹ obejmuje najem powierzchni wystawienniczej, wykonanie ci¹gów komunikacyjnych i wyznaczenie stoiska, dozorowanie terenu targów, obs³ugê techniczn¹, sprz¹tanie, karty identyfikacyjne, dzia³ania promocyjne.. Op³ata za zabudowê obejmuje monta œcianek dzia³owych, wykonanie aneksu kuchennego z kotar¹, wykonanie jednego fryzu z nazw¹ firmy, wyk³adzinê standardow¹. Op³ata ta nie obejmuje kosztów instalacji elektrycznej. 3. Na yczenie Wystawcy, za dodatkow¹ op³at¹, Organizator mo e wykonaæ dodatkowe us³ugi. 4. Organizator na zlecenie Wystawcy organizuje firmowe konferencje i cocktaile promocyjne. 5. W przypadku korzystania przez Wystawcê z powierzchni wiêkszej ni zamówionej w zg³oszeniu, wystawca zobowi¹zuje siê do uiszczenia nale nej za ni¹ op³aty w terminie 7 dni od zakoñczenia imprezy. IX. EKSPOZYCJA 1. Wystawca mo e przygotowaæ swoje stanowisko od godz do godz..00 dnia poprzedzaj¹cego rozpoczêcie Targów.. Firmy z w³asn¹ zabudow¹ mog¹ rozpocz¹æ jej monta na trzy dni przed rozpoczêciem Targów od godz. 7: ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ I. ORGANIZERS 1. ul. Mazowiecka 63/, Poznañ, is managing a fair financial settlement. II. PLACE 1. ATLAS Arena Hall - al.bandurskiego 7 ódÿ, Poland III. CONDITIONS OF MEMBERSHIP 1. The conditions of participation in fair are filled and signed application form, send on the Organizers address, and paying for expenses of the exhibition in accordance to invoice send by the organizer.. The Organizer is reserving the right to the refusal to accept the application form. IV. CONDITIONS OF PAYMENT 1. It is on the Exhibitors duty to pay the charge in determinated, in the offer of the event, height and form on the Organizers bank account. V. CANCELLATION OF PARTICIPATION 1. The resignation from participation in fair, requires the written form on penalty of nullity. Date of receipt of a letter to the Organizer is tantamount with the date of cancellation.. The cancellation from participation in fair, in longer term than 31 days before the beginning of fair, imposes a duty on the Exhibitor to pay 45% value of the applications. 3. Resignation from participation in fair in the shorter than 31 days term before the date of beginning of fair or no of reporting for fair without participation, is causing the obligation to report the payment of 100% to the value. VI. LEASE STANDS 1. The hired stand is intended only for the Exhibitor who reported participation by the application form.. The stand undertenancy by the Exhibitor for other subjects, requires Organizers permission according to written proposal. 3. Extra charge for the stand undertenacy is 5% of total order value. (Including stand and equipment costs). 4. If stand will be shared by a few companies, every of them is obligated to report the participation to the Organizer. VII. STAND 1. Location of the Exhibitors stand is resulting from technical organizational conditions of the fair area, the Exhibition area menagement plan and optionally Exhibitor wishes, realized by the Organizer if possible.. In case of own stands buildings it is necessary to inform the Organizer 1 days before beginning of the fair about the name of a stand builder company, personal data and the contact telephone of the person responsible for execution of buildings before beginning of fair (along with the wiring) and to present the project of buildings stands (after receiving shape of stand). 3. It is necessary to report every stands modifications to the Organizer. 4. Every of stands rebuilding will be realized for the Exhibitor's expense 5. The Exhibitor is taking and returning the stand with equipment based on delivery-acceptance act. 6. Every lacks and damages resulting from using the stand by Exhibitor are defrayed by Exhibitor - of three times of current market price of the product. 7. External stand walls beyond Organizers competence. 8. Any electrical work on the stand are executed only by the Organizer. 9. The Organizer is reserving the right to the change of the stands location, if such necessity arises. VIII. SERVICES 1. The payment for the unbuilt surface includes the lease of the exhibition surface, execution of communication sequences and calculating stands, supervising the fair area, the maintenance service, cleaning, identification cards, promotional operations.. The payment for buildings includes montage of partition walls, executing the kitchenette with the curtain, executing one frieze with the company name and the standard fitted carpet. This payment doesn't include expenses of the wiring. 3. At the Exhibitor's request the Organizer is able to execute extra services, for an additional fee 4. The Organizer is organizing company conferences and promotional cocktaile by order of the Exhibitor. 5. In case of using through for Exhibitor the bigger surface than ordered in the application form, the Exhibitor is obliging himself to pay fee in the term of 7 days from ending the event. IX. EXHIBITION 1. The Exhibitor is able to prepare his stand from 1:00 a.m..for :00 the day preceding beginning of fair.. Companies with own buildings are able to start montage on tree days before the beginning of the fair from 7:00 a.m..

10 ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ Eksponaty nie mog¹ byæ umieszczane w ci¹gach komunikacyjnych przylegaj¹cych do stoiska, a pokazy sprzêtu nie mog¹ utrudniaæ lub uniemo liwiaæ przemieszczania siê uczestników i publicznoœci. Zajæcie dodatkowej powierzchni poza obszarem wyznaczonego stoiska spowoduje wystawienie dodatkowej faktury. 3. Wystawca mo e dekorowaæ œciany stoiska metodami niepowoduj¹cymi trwa³ych uszkodzeñ mechanicznych i w uzgodnieniu z Organizatorem 4. Chêæ zastosowania na stoisku elementów wy szych ni,5 m musi byæ uzgodniona z Organizatorem. 5. Likwidacja stoiska nie mo e nast¹piæ wczeœniej ni ostatniego dnia Targów po godz. 15., nie póÿniej jednak ni do godz Je eli Wystawca potrzebuje wiêcej czasu na likwidacjê stoiska, proszony jest o kontakt z Organizatorem. 6. Wystawca jest zobowi¹zany dopilnowaæ przestrzegania na stoisku wszelkich przepisów handlowych, sanitarnych, zdrowotnych, ppo, policyjnych i innych. 7. Wystawca zobowi¹zany jest zabezpieczyæ fachow¹ obs³ugê stoiska. 8. Na stoisku mog¹ byæ wystawione jedynie artyku³y zg³oszone pisemnie lub których wystawienie zosta³o uzgodnione z kierownictwem Targów. 9. Wystawcy i ich wspó³pracownicy mog¹ codziennie przebywaæ na terenie Targów na 1 godzinê przed ich otwarciem i pó³ godziny po ich zamkniêciu. W dniu otwarcia Targów stoiska mo na zajmowaæ od godz Codzienna dostawa towaru musi byæ zakoñczona na 15 minut przed otwarciem Targów dla zwiedzaj¹cych. X. KARTY WSTÊPU 1. Ka dy Wystawca otrzyma od Organizatora na czas trwania Targów, dla siebie i swojego personelu karty identyfikacyjne (identyfikatory), które gwarantuj¹ prawo wstêpu i przebywania na terenie Targów.. Ka dy Wystawca mo e otrzymaæ nieodp³atnie jednorazowe karty wstêpu dla swoich goœci w iloœci wskazanej w zg³oszeniu. XI. KATALOG I REKLAMA 1. Wpis do Katalogu Targowego jest obowi¹zkowy dla ka dego Wystawcy i podwystawcy na warunkach zawartych w Zg³oszeniu.. Liternictwo na fryzie z nazw¹ firmy zostanie wykonane zgodnie ze standardem obowi¹zuj¹cym dla ca³ych Targów. 3. Wystawca ma prawo reklamowania swoich towarów wy³¹cznie na terenie stoiska 4. Umieszczenie reklamy i materia³ów promocyjnych poza stoiskiem wymaga zgody Organizatora i odrêbnej zap³aty. XII. TRANSPORT 1. Transport eksponatów i materia³ów pomocniczych odbywa siê na koszt Wystawcy XIII. C O 1. Wszystkie eksponaty przewo one przez zagranicznych Uczestników do Polski oraz materia³y reklamowe, œrodki spo ywcze przeznaczone na przyjêcia i spotkania o charakterze reprezentacyjnym, a tak e towary przeznaczone do budowy stoisk podlegaj¹ odprawie celnej.. Czynnoœci celne zwi¹zane z odpraw¹ towarów, eksponatów i materia³ów reklamowych wykonywane s¹ przez Wystawcê i na jego koszt. XIV. UBEZPIECZENIE, OCHRONA I ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORGANIZATORA 1. Organizator posiada polisê OC na czas trwania Targów.. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialnoúci za mienie Wystawcy. Wystawcy zaleca siæ ubezpieczenie mienia we wùasnym zakresie. 3. Za codzienny nadzór i ochronê stoiska na godzinê przed otwarciem, w godzinach otwarcia oraz minut po zamkniêciu odpowiedzialny jest Wystawca. 4. Tereny targowe zabezpieczane s¹ przez profesjonalne s³u by ochrony i zabezpieczenia. 5. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieýà, ogniem, wichurà, uderzeniem pioruna, eksplozjà, zalaniem wodà, przerwà w dostawie pràdu, wody oraz przyczynami niezaleýnymi od Organizatora. 6. Organizator nie odpowiada za zmianê organizacji Targów, ich odwo³anie i przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowane dzia³aniem si³y wy szej lub zarz¹dzeniami w³adz pañstwowych. XV. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje Wystawcy powinny byæ zg³aszane pisemnie do Organizatora w czasie trwania Targów.. Po zakoñczeniu Targów reklamacje nie bêd¹ uwzglêdniane. XVI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE 1. Przes³anie zg³oszenia jest równoznaczne z akceptacj¹ niniejszego regulaminu.. W stosunkach prawnych pomiêdzy Wystawc¹ a Organizatorem maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Wszelkie spory wynik³e miêdzy Wystawc¹ a Organizatorem bêd¹ rozpatrywane przez w³aœciwy s¹d w mieœcie Poznañ.. Exhibites can not be placed in sequences of communication bordering for stands, and the demonstrations of the equipment are not able to make moving of participants and audience difficult or impossible. Additionally taken place, outside the stand surface, will result in the issuance of additional invoice. 3. After consultation with the Organizer the Exhibitor is able to decorate stand walls with methods not causing an permanent damages. 4. Intention of using at the stand higher elements than,5 m has to be consulted with the Organizer. 5. The stand disassembly can not take place earlier than the last day of fair after 15:, and not later than 4:00. If the Exhibitor needs more time for stand disassembly, please contact the Organizer first. 6. Exhibitor is required to ensure compliance with all regulations and laws: commercial, sanitary, health and safety, fire, police and other. 7. Exhibitor is obligated to insure specialized service at the stand. 8. Only products reported writtenly or have the fair management agreement are able to be placed at the stand. 9. Exhibitors and they co-workers are able to stay in the fair area on the hour before opening them and haft hour after closing every fair day. In the first day of fair, stands can be prepared from 8:00 a.m. 10. The daily supply of the commodity has to be ended for 15 minutes before opening fair for visitors. X. ADMISSION CARDS 1. Every Exhibitor and his staff will receive from the Organizer, identification cards, which guarantee the right to stay at the fair area during fair lifetime.. Every Exhibitor is able to receive single admission cards gratuitously for his guests in the quantity pointed in the report. XI. CATALOGUE AND ADVERTISEMENT 1. The inscription in the fair catalogue is compulsory for every Exhibitor and the subexhibitor on included conditions from for report.. The lettering of a company name will be executed on the frieze compatibly to whole fair binding standard. 3. The Exhibitor is enjoying a right to advertising commodities on the stands area exclusively. 4. Putting the advertisement and promotional materials apart from the stand requires the agreement of the Organizer and the separate payment. XII. TRANSPORT 1. The transport of exhibits and auxiliary materials is happening for the Exhibitor's expense. XIII. DUTY 1. All exhibits taken by foreign participants to Poland, also advertising materials, gifts, foodstuffs for a representative meetings, as well as commodities intended for the construction of stands are subject to the customs clearance.. Operations related to the customs clearance of commodities, exhibits and advertising materials are being executed by the Exhibitor and for his expense. XIV. THE INSURANCE, PROTECTION AND RESPONSIBILITY OF THE ORGANIZER 1. The Organizer possesses the OC (civil liability) policy for the tense of elapsed time of fair.. The Organizer is not insuring and not bearing the responsibility for the Exhibitor's property. We recommend an insurance of Exhibitor property in the own range. 3. The daily surveillance and protection of stands on half hour before opening, on opening hours and for minutes after closing, it's on Exhibitor duty. 4. Fair areas are being protected by professional protection services and security system. 5. The Organizer is not bearing the responsibility for damages caused with the robbery, fire, gale, lightning stroke, the explosion, flooding with water, the break in the electricity or water supply, and the reasons independent of the Organizer. 6. The Organizer is not bearing the responsibility for changes of the organization of fair, their cancellation or interruption, and changes of organizational or financial conditions, caused of working the force majeure or orders of state authority. XV. COMPLAINTS 1. Every complaints of the Exhibitor should be reported to the Organizer writtenly during elapsed time of fair.. After the end of fair no complaints will considered. XVI. FINAL PROVISION 1. Sending of the application is tantamount to acceptance of present regulations.. The legal relations between the Exhibitor and the Organizer of shall be governed by the Civil Code of the Polish Republic. 3. Every resulting disputes between the exhibitor but the organizer will be considered by the competent court in the town Poznañ.

11 ul. Mazowiecka 63/, Poznañ POLAND tel / , , fax 61/ PODSUMOWANIE KOSZTÓW / SUMMARY OF THE COSTS Powierzchnia niezabudowana (str. 1) Area without construction (page 1) Standardowa zabudowa stoiska (str. ) Standard stand construction (page ) Standardowe wyposa enie stoiska (szt. ) Standard stand equipment (page ) Op³ata manipulacyjna od zabudowy w³asnej (str. ) Handling charge from own buildings (page ) Dodatkowe wyposa enie stoiska (str. 3) Extra stand equipment (page 3) Pozosta³e œwiadczenia (str. 4) Others provisions (page 4) Us³ugi spedycyjne (str. 4) Forwarding services (page 4) Karty parkingowe (str. 5) Parking cards (page 5) Nazwa / Name OBOWI ZKOWY WPIS do katalogu targowego (str. 6) OBLIGATORY REGISTRATION in catalogue (page 6) Wartoœæ / Value 80 Reklama/ Artyku³ w Katalogu Targowym (str. 6) Advertise in catalogue (page 6) Referat promocyjny (str. 7) Promotional paper (page 7) RAZEM TOTAL + 3% VAT Do podanych w Formularzu Zg³oszeniowym cen nale y doliczyæ podatek VAT 3% * It is necessary to add the 3% VAT tax to values from application form. * * VAT nie dotyczy us³ug organizacji targów dla podatników maj¹cych siedzibê poza Polsk¹ VAT is not concern to the tax payers whose registered seat is outside Poland. Oœwiadczam, i akceptujê regulamin i warunki uczestnictwa w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD A oraz XV Miêdzynarodowych Targach FERMA ŒWIÑ I DROBIU odbywaj¹cych siê w dniach w Hali Atlas Arena przy al. Bandurskiego 7 w odzi. I am declaring that I approve of regulations and conditions of membership in XIIth International Fair CATTLE FARM and XVth International Fair PIGS & POULTRY FARM happening in r. in Atlas Arena Hall Al. Bandurskiego 7 Lodz. Miejscowoœæ i data Pieczêæ firmy Podpis osoby upowa nionej Place and date Stamp of the company The authorized person s signature Dane do faktury je eli s¹ inne ni na str. 1 / Invoice details if different on page 1 Pe³na nazwa firmy: Company name: Ulica: Kod: Miejscowoœæ: Street: Post code: City: NIP: EU VAT id No:

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN.7.000 KRS (National Court Registry Number) 00000 tel./phone +8 788 9 fa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE EXHIBITORS GUIDE Secretariat of EAZA ANNUAL CONFERENCE 2015 Contact: Mateusz Jarzombek ul. Wystawowa 1 (IASE room 219) 51-618 Wrocław, Poland Phone: +48 71 347 51 88 Phone: +48 603 293 815 e-mail: jarzombek@convention.

Bardziej szczegółowo

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH COMMERCIAL CODE OF COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS COMPANIES & PARTNERSHIPS 1. PRZEDSIÊBIORSTWO 1. ENTERPRISE 1. dzia³alnoœæ

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms By Ewa Myrczek English-Polish Polish-English Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Poznaj swoje prawa i obowiãzki Przewodnik dla pracowników z Polski przygotowany

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo