Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku"

Transkrypt

1 SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 4/2011 (95) ISSN Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku

2 spis treêci 2 3 7wywiad numeru 3-4 Wy szy poziom technologii w Koninie wa ne wydarzenia 5-6 OPTIMA 145 czyli refleksje z targów bielskich ENERGETAB D-17P wêród piasków pustyni NOWOÂå! OPTIMA 145 aktualnoêci Nowoczesny gara tramwajowy w Poznaniu Co s ychaç w Êwiecie... ZPW w Tychach 16 Dla górnictwa i nie tylko SEP 17 SEP-owskie jesienne spotkania nasze sprawy 18 (MULTI)SPORT to zdrowie po pracy 19 O czym mówi, kiedy mówi o bieganiu Tomasz Garczarczyk AREVA Suppliers Day w Polsce Jacek Faltynowicz, prezes naszej firmy, wziàł udział w organizowanej przez francuski koncern energetyczny AREVA konferencji Dzieƒ Partnerów (Suppliers Day), wydarzeniu skierowanym do polskich firm, które mogłyby uczestniczyç w procesie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jàdrowej. AREVA jest jednym z potencjalnych uczestników przetargu na dostaw technologii do polskiej elektrowni jàdrowej. Budowa miałaby ruszyç w 2016 roku, a uruchomienie pierwszego reaktora planuje si na rok Ju dziê wiele polskich firm współpracuje z nami przy budowie chocia by reaktora EPR w Olkiluoto w Finlandii w zakresie dostawy prefabrykatów, elementów elektrycznych, I&C, in ynieryjnych systemów sanitarnych, prac wykonawczych o charakterze budowlano-konstrukcyjnym, czy rozruchu. Zale y nam na dalszym rozwoju współpracy z polskim sektorem przemysłowym powiedział Thorsten Kammerzell, AREVA Procurement Vice-President, Reactors & Services Business Group. Konferencja, która miała miejsce w Warszawie 4 paêdziernika 2011 roku, wczeêniej odbywała si w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Republice Czeskiej. Zaproszenie Mamy przyjemnoêç poinformowaç, e z okazji Miko aja zostanie zorganizowana impreza dla dzieci i wnuków naszych pracowników w Krainie Dzieci cej Rozrywki Nibylandia w Katowicach. REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.: 32/ fax: 32/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Spotkanie Miko ajkowe odb dzie si 7 grudnia (Êroda) w godzinach i przeznaczone jest dla dzieci w wieku 1-10 lat. Szczegó y oraz zapisy ju wkrótce. Zespó Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi Sk ad i amanie: IDO sc Chorzów, ul. WolnoÊci 101 tel./fax 32/ Nak ad: 1500 egz.

3 wywiad numeru Wy szy poziom technologii w Koninie o nowym innowacyjnym produkcie mówi Ariusz Bober, Dyrektor Rynku Dystrybucji Energii w Koninie. Rozmawiała: Foto: Aleksandra Krzemieƒ Archiwum RDE, Bartłomiej Barczyk Ariusz Bober Rozdzielnice izolowane gazem to obecnie w elektroenergetyce jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie urzàdzeƒ. Jaka jest geneza idei produkcji urzàdzenia w koniƒskiej fabryce? Idea wyprodukowania w ELEKTRO- BUDOWIE SA czegoê technologicznie zaawansowanego nie opuszczała mnie nigdy. Na samych ambicjach i pragnieniach nie da si jednak oprzeç rozsàdnych decyzji. Musiał wi c zaistnieç stan wy szej koniecznoêci, który by to uzasadnił. Ten stan wy szej koniecznoêci to właênie obecna sytuacja rynkowa RDE. Rynek rozdzielnic izolowanych powietrzem przeszedł w faz dojrzałoêci. Stan ten charakteryzuje si tym, e kilku konkurentów posiada podobny portfel produktów i zbli onà pozycj rynkowà, co wyklucza pozycj lidera. Niestety, cierpimy na tym tylko my, czyli obecny lider. Zmiana i powrót do stanu jeszcze sprzed dwu lat nie sà mo liwe. IntensywnoÊç konkurencji b dzie wysoka, a mar e na podstawowym asortymencie b dà spadaç. Odpowiedzià na zmian rynkowà jest nasza ucieczka, a właêciwie pogoƒ za globalnymi organizacjami, tak aby stworzyç odpowiednio du y dystans do obecnych konkurentów. OPTIMA jest właênie takim ruchem. Szykujemy w tajemnicy kolejne. Po raz pierwszy Amerykanie w latach 50. podj li próby wprowadzenia na rynek tego typu rozwiàzania technologicznego. GIS-a (ang. gas insulated switchgear), jeêli si nie myl, wylansowała firma Westinghouse? We wczesnych latach 70. czołowe firmy aparatowe na Êwiecie rozwin ły produkcj wysokonapi ciowych rozdzielnic osłoni tych, z izolacjà w postaci szeêciofluorku siarki (SF6) oraz wysokonapi ciowych wyłàczników, w których gaz był czynnikiem gaszàcym łuk elektryczny. Póêniej nastàpił intensywny rozwój techniki aparatowej, zwiàzany z wykorzystaniem doskonałych właêciwoêci izolacyjnych gazu SF6. Konstruktorzy wczeêniej próbowali budowaç prefabrykowane rozdzielnice osłoni te najwy szych napi ç (110 kv) na wzór rozdzielnic niskonapi ciowych (do 1 kv) z wykorzystaniem izolacji stałej ( ywice), olejowej bàdê ze spr onym powietrzem, jednak próby nie dawały zadowalajàcych rezultatów. Prefabrykowane elementy rozdzielnic z izolacjà stałà były ci kie i zawodne, wskutek p kni ç odlewów ywicznych du ej obj toêci. Rozdzielnice z izolacjà olejowà były niebezpieczne pod wzgl dem wybuchowym i po arowym. Dlatego te ostatecznie zwyci yła koncepcja rozwoju rozdzielnic w izolacji gazowej SF6. Laikowi ten wyrób przypomina raczej batyskaf ni urzàdzenie elektryczne. Tak naprawd nic nie widaç. Nic si nie rusza. Wszystkiego mo na dotknàç gołà dłonià. Miałam obaw podczas targów w Bielsku, ale si przemogłam. Chłodny metal i tylko tyle. Wewnàtrz, w odległoêci zaledwie kilkunastu centymetrów, napi cie 110 tysi cy volt O technologicznych rozwiàzaniach nie rozmawiamy, ale dlaczego akurat kolor wrzosowy? Istotnie, nasza rozdzielnica wysokiego napi cia OPTIMA 145 w niczym nie przypomina rozdzielnic produkowanych dotychczas przez ELEKTROBU- DOW SA. Du e odlewy aluminiowe połàczone ze sobà kołnierzami, ci ar przekraczajàcy 4 tony i...wrzosowy kolor. Dlaczego taki kolor? Dlatego, eby rozdzielnica i cała akcja promocyjna, 3

4 4 która miała miejsce na targach w Bielsku-Białej zapadła wszystkim w pami ç. W kolorystyce rozdzielnic produkowanych przez nasz zakład dominuje kolor szary zgodnie z wymaganiami wi kszoêci Klientów. ZdecydowaliÊmy si na inny kolor naszej nowej rozdzielnicy dlatego, aby jà wyró niç i pokazaç, e to zupełnie nowy wyrób i nowa era w rozwoju rozdzielnic w ELEKTROBUDOWIE SA. OsobiÊcie podczas targów spotkałem si ze skrajnymi opiniami na temat koloru naszej rozdzielnicy, jednak wi kszoêci Klientów kolor si podobał. Do dziê zostało przeprowadzonych w Koninie wiele pozytywnych prób konstrukcyjnych: Wprowadzenie na rynek OPTIMY 145 potwierdza sił, innowacyjnoêç i nowoczesnoêç naszej firmy oraz daje przewag nad lokalnà konkurencjà. mechanicznych, elektrycznych, wytrzymałoêciowych, które pozwalajà z optymizmem oceniç przyszłoêç naszego produktu. Kiedy wyrób b dzie mo na oferowaç Klientowi? Wprowadzenie nowego wyrobu o takim stopniu zaawansowania technologicznego, jakim jest OPTIMA 145, na wymagajàcy rynek polskiej elektroenergetyki to bardzo skomplikowane zadanie, wymagajàce szeregu działaƒ zwiàzanych nie tylko z samym projektowaniem i budowà rozdzielnicy, ale równie sprawdzeniem urzàdzenia na zgodnoêç z wymaganiami mi dzynarodowych norm i przepisów. Takie sprawdzenie to badanie typu, które planujemy przeprowadziç w styczniu 2012 roku w mi dzynarodowym instytucie KEMA w Holandii. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badaƒ, a tym samym potwierdzeniu projektowanych parametrów znamionowych rozdzielnicy, b dziemy mogli sprzedaç wyrób Klientowi. Niemniej jednak ju dziê prowadzimy szeroko zakrojone działania promocyjne wêród naszych Klientów. Od poczàtku istnienia ELEKTRO- BUDOWA SA realizuje kompleksowe rozwiàzania dla energetyki. Rozumiem, e nie chcàc zostawaç w tyle za kluczowymi graczami, postanowiliêmy poszerzyç swojà ofert. W jaki sposób pojawienie si nowego produktu zmieni naszà firm na rynku? Wprowadzenie rozdzielnicy OPTI- MA 145 do oferty stawia ELEKTRO- BUDOW SA w szeregu firm, które dysponujà najnowoczeêniejszymi rozwiàzaniami technologicznymi w bran y elektroenergetycznej. Z pewnoêcià nasza oferta produktowa rozdzielnic w izolacji SF6 nie jest tak bogata jak globalnych producentów, ale pozwoli nam skutecznie konkurowaç z nimi na polskim rynku i uczestniczyç w wielu atrakcyjnych kontraktach w polskiej energetyce. Wprowadzenie na rynek OPTIMY 145 potwierdza sił, innowacyjnoêç i nowoczesnoêç naszej firmy oraz daje przewag nad lokalnà konkurencjà. Czy OPTIMA 145 ma szanse byç w przyszłoêci produktem eksportowym? Tak. Parametry znamionowe rozdzielnicy OPTIMA 145 pozwalajà sprzedawaç ten produkt w pierwszej kolejnoêci na doskonale znanych nam rynkach wschodnich i bliskowschodnich. I ostatnie pytanie: Gdzie do tej pory skrz tnie ukrywane urzàdzenie b dzie produkowane? Prototyp urzàdzenia oraz poszczególne modele do badaƒ budowaliêmy w zakładzie w Koninie w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach. Dla produkcji seryjnej planujemy budow nowego zakładu produkcji rozdzielnic wysokonapi ciowych gdzieê w rejonie macierzystego zakładu w Koninie. Na razie rozpatrujemy kilka lokalizacji, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

5 wa ne wydarzenia OPTIMA 145 czyli refleksje z targów bielskich ENERGETAB 2011 Tekst: Jan Ryszard Kurylczyk Foto: Bartłomiej Barczyk Samo Bielsko tej jesieni przyj ło nas lazurowo-włoskim niebem, wspaniałym widokiem gór okalajàcych miasto, czystoêcià ulic, ró noj zycznym gwarem starówki Przygotowania Ta atmosfera zadbanego i w pewnym sensie Êwiàtecznego grodu, jakby oczekujàcego na energetyków nie tylko z Polski robiàca dobre wra enie, była zapowiedzià udanej imprezy targowej. Troch psuło efekt namiotowe miasteczko rozbijane na placu wyznaczonym do targowej ekspozycji. Tak jak corocznie, tylko centralny budynek, w którym lokalizujà si najcz Êciej globalne firmy zwiàzane z energetykà wyglàdał dostojnie, a dookolnie rozpoêcierało si miasteczko bardziej przypominajàce obóz turecki pod Wiedniem, ni mi dzynarodowe targi Firmy w zale noêci od swoich mo liwoêci stawiały namioty o przedziwnych kształtach i wielkoêciach. Tu wypada powiedzieç, e namiot-hala ELEK- TROBUDOWY SA w tym roku zdecydowanie wyró niał si! Po pierwsze, był dwukondygnacyjny, bowiem musiał pomieêciç NASZÑ TAJEMNIC zapowiadanà w zaproszeniach na 13 wrzeênia, godzin Po drugie, usytuowany był na wzgórku, ozdobiony wyraênym logo ELEKTROBUDOWY SA, przyciàgał wzrok i zach cał do wejêcia. Kiedy przyjechałem w przeddzieƒ otwarcia targów, wn trze jeszcze porzàdkowano, przykrywano specjalnie przygotowanym suknem tajemnicze urzàdzenie, a Anna KOÂCIUK dopinała i dokonywała ostatnich Nad całoêcià organizacji naszego stoiska targowego czuwała Agnieszka PAWŁOWSKA. poprawek w image'u urzàdzenia. Nad całoêcià organizacji naszego stoiska targowego czuwała Agnieszka PAWŁOW- SKA. Podziwiałem jà! W tej krzàtaninie dziesiàtek ludzi, w której jedni przesuwali rozdzielnice Êrednionapi ciowe, drudzy podłàczali nagłoênienie, inni montowali jeszcze fragmenty konstrukcji drugiej kondygnacji pawilonu, zaê osoby odpowiedzialne za cz Êç artystycznà przeprowadzały próby, a pracownicy firmy cateringowej zwozili swoje wyposa enie, w tym rozgardiaszu ostojà spokoju była Agnieszka! Rzeczowo odpowiadała na ka de pytanie, spokojnie, choç stanowczo wydawała polecenia, pojawiała si tam, gdzie akurat była potrzebna. Powtarzam podziwiałem jà! Wszyscy musieli podobnie oceniaç jej działanie, bo nawet dyrektor Ariusz BOBER nie wtràcał si zupełnie do jej decyzji. Do wieczora wszystko było dopi te na ostatni guzik. Tajemnicze urzàdzenie zasłoni te, miejsca do rozmów z klientami przygotowane, ekspozycja produktowa ustawiona! Zapadał zmrok Poranek Nast pnego ranka byłem na stoisku bardzo wczeênie, ale ju tam była Agnieszka i dyrektor Bober. Jeszcze krzàtano si, coê dopinano, poprawiano. Na godzin 8.00 dyrektor zarzàdził roboczà odpraw. Omówiono plan dnia i zasady współpracy poszczególnych grup obsługujàcych nasz pawilon. Ja odpowiedzialny za przebieg programu zwiàzanego z ujawnieniem tajemniczego urzàdzenia przedstawiłem co nale ało, a miało pozostaç dla innych sekretne! Potem otwarcie targów i stały, niekoƒczàcy si korowód klientów zainteresowanych naszà produkcjà, młodzie y i przypadkowych osób zwiedzajàcych targi. Ka dy o coê pytał, coê chciał. Pracownicy marketingu działali bezbł dnie. Koło południa na stoisko przybył prezes Jacek FAL- TYNOWICZ. Jak ka dy màdry prezes w niczym nikomu nie przeszkadzał, akcentujàc w ten sposób zaufanie do swoich współpracowników i si nie zawiódł! Wszystko było przygotowane! 5

6 zostanà przeprowadzone w Holandii. Padało pod adresem twórców rozdzielnicy wiele technicznych pytaƒ. Przedstawiciele firm konkurencyjnych interesowali si szczegółami, których na tym etapie najlepiej nie ujawniaç, wtedy te doêwiadczeni marketingowcy zadawali sakramentalne pytanie: kawa czy herbata?. Wieczór 6 Jacek Faltynowicz, Jan Ryszard Kurylczyk, Sławomir Staszak i Ariusz Bober O godz wyłoniły si panie pomalowane w schematy elektryczne, popłyn ła łagodna muzyka i atmosfera zrobiła si nastrojowa i tajemnicza zarazem. Było coraz wi cej klientów i zainteresowanych naszym stoiskiem osób, wszak w zaproszeniach była informacja o tajemniczej niespodziance, jakà szykuje nasza firma tego dnia o godzinie Przychodzili przedstawiciele grup i przedsi biorstw energetycznych, przemysłu, górnictwa, kolejnictwa, zaproszeni goêcie zagraniczni, ale te nasi koledzy z firm konkurencyjnych. Godzina X I oto nadeszła godzina 13.45! Prezes Jacek FALTYNOWICZ i moja skromna osoba. Rozpoczynam imprez od słów: Oto pojawia si dzisiaj na rynku elektroenergetycznym pierwszy POLSKI produkt w postaci rozdzielnicy wysokiego napi cia izolowanej gazem SF6 OPTIMA 145, dlatego właênie rozpoczynamy otwarcie o pierwszej czterdzieêci pi ç W tym miejscu z era mnie trema i zamiast mówiç o napi ciu znamionowym 145 kv, mówi o mocy. Dalej poszło lepiej fraza o wysiłku zespołu z Konina, powitanie goêci, ostrze enie naszych konkurentów, e na wymagajàcym profesjonalizmu rynku b dziemy i my z nowym dobrym produktem i oddaj głos prezesowi. Tu nast puje jego osobista refleksja o tym, jak trzykrotnie w Polsce zaczynano próby uruchomienia produkcji rozdzielnicy wysokiego napi cia izolowanej gazem. Pierwszy raz w ramach krajów RWPG, drugi samodzielnie w firmie ZWAR. I wreszcie trzecia, udana próba w ELEK- TROBUDOWIE SA. Nast pnie prezes wywołuje dwóch współpracowników, dzi ki którym wykonano to zadanie: Ariusza BOBERA i Sławomira STASZAKA! Ale gratulacje i podzi kowania nale à si całemu zespołowi! OPTIMA 145 Rozdzielnica jest IMPONUJÑCA bardziej przypomina fragment stacji kosmicznej ni urzàdzenie elektroenergetyczne. Reakcje obecnych sà zró nicowane. Przedstawiciele firm energetycznych i przemysłu sà wyraênie zadowoleni, bo pojawił si nowy i do tego polski produkt wysokiej klasy. B dzie konkurencja, a ta wpłynie na ceny. Nieliczne firmy produkujàce ju podobne rozdzielnice wyraênie chciały zdyskredytowaç produkt: e jeszcze nie po wszystkich próbach typu, e mo e jest to kopia podobnego wyrobu, e kolor za jaskrawy (spatynowany fiolet). Ale generalnie, niezale nie od mniej czy wi cej nieoficjalnych refleksji wszyscy profesjonaliêci gratulowali, wiedzàc ile trzeba przejêç schodów, aby wykonaç i przygotowaç takie urzàdzenie do ostatecznych prób, jakie R o z d z i e l n i c a jest IMPONUJÑCA bardziej przypomina fragment stacji kosmicznej ni urzàdzenie elektroenergetyczne O godzinie stawili si niemal wszyscy zaproszeni, nie było wolnego miejsca, trzeba było jeszcze dostawiaç kilka stolików dla niezapowiedzianych, ale przecie zawsze nam miłych klientów. Dyrektor Ariusz BOBER wygłosił zrównowa one, miejscami emocjonalne przemówienie, bardzo dobrze przyj te przez zgromadzonych. Mówił o pracy zespołu podległych mu współpracowników, odwadze w podejmowaniu trudnych wyzwaƒ i osobistej satysfakcji z sukcesu, a tak e o dalszych krokach, jakie zostanà podj te dla wdro enia produkcji rozdzielnicy w Koninie Potem zapowiedziałem wyst p Cezarego PAZURY, bo to on właênie przez blisko godzin bawił naszych goêci fajerwerkami humoru i aktorskà wirtuozerià! Dalej były kuluarowe rozmowy z klientami, zawierano nowe przyjaênie i konieczne w marketingu znajomoêci. Gratulacje i podzi kowania Cały zespół ELEKTROBUDOWY SA obsługujàcy nasz pawilon wystawienniczy działał profesjonalnie. I jeêliby wystawiaç mu ocen, byłaby to piàtka z wykrzyknikiem, jak powiedział prezes Jacek FALTYNO- WICZ, a dyrektor Ariusz BOBER dopowiedział, e za rok b dzie szóstka i rozdzielnica OPTIMA 145 ju po wszystkich próbach, jako produkt do sprzeda y. NIECH WI C TAK B DZIE.

7 wa ne wydarzenia D-17P wêród piasków pustyni dostawa pierwszej rozdzielnicy 13.8 kv / 3600 A / 25 ka do Arabii Saudyjskiej Tekst: Foto: Jacek Nowicki Dyrektor Rozwoju Biznesu Jacek Nowicki dyjscy energetycy przez dziesi ciolecia wzorowali si na rozwiàzaniach rodem z USA, które kilkadziesiàt lat temu do Arabii przywieêli amerykaƒscy nafciarze. Choç dziê przewag majà ju wyrosłe na europejskiej tradycji normy IEC, to nadal rozwiàzania zza Atlantyku sà cz sto spotykane. Jako jedna z nielicznych na półkuli wschodniej, saudyjska sieç przesyłowo-rozdzielcza pracuje przy cz stotliwoêci 60 herców (we wszystkich pozostałych krajach regionu, podobnie jak w Europie, obowiàzuje 50 Hz). Zaawansowana faza monta u na pierwszym planie Jacek Nowicki. Przez szyb samochodu z zaciekawieniem obserwujemy nadmorski pejza pustynnej krainy. Z prawej strony autostrady bł kit wód Zatoki Perskiej, zwanej tu ch tniej Zatokà Arabskà lub po prostu Zatokà (ang. Gulf ). Po prawej niekoƒczàce si instalacje kompleksu rafineryjnego Jubail-2 kolumny krakingowe, potworna plàtanina rur i przewodów zwieƒczona płonàcymi na wie ach ogniami. Zupełnie jak rafineria Orlenu w Płocku pomno ona przez... no właênie. W promieniu kilkudziesi ciu kilometrów stàd rozpoêcierajà si pola naftowe najwi ksze zło a tego surowca na Êwiecie. Z samochodowego radioodbiornika Êpiewa Lady Gaga przebój The Edge of Glory. Radiostacja FM1 serwuje nam niekoƒczàcà si wiàzank przebojów starych i nowych. Jej słuchacze to przede wszystkim pracownicy amerykaƒsko-saudyjskiego koncernu Aramco, który ma praktyczny monopol na wydobycie ropy w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Kierujemy si na północ od Jubail, gdzie na stacji elektroenergetycznej nr 21BD 115/13,8 kv pracowaç b dziemy przy monta u dostarczonej przez ELEKTROBUDOW SA rozdzielnicy typu D-17P. Szczerze mówiàc, gdy tu przed Êwi tami Bo ego Narodzenia 2009 roku wysyłałem do saudyjskiego Klienta ofert na dostaw pot nej rozdzielnicy o pràdzie znamionowym 3600 amperów, nie spodziewałem si, e po kilku miesiàcach przerodzi si ona w prawdziwe zamówienie, któremu jako Firma b dziemy musieli rychło sprostaç... DostarczaliÊmy ju do Arabii wiele innych rozdzielnic, ale ta pod pewnymi wzgl dami miała byç zupełnie wyjàtkowa. Zacznijmy jednak od poczàtku. Saudyjska energetyka paƒstwowa jest wysoce scentralizowana i sform a l i z o w a n a, czuwajàc nad całoêcià wytwa- Jako jedna z nielicznych na półkuli wschodniej, saudyjska sieç przesyłowo -rozdzielcza przy cz stotliwoêci 60 herców. rzania, przesyłu i dystrybucji energii od elektrowni do gniazdka w Êcianie. Na ka dy element wyposa enia dostarczanego do Saudi Electricity Company (SEC) obowiàzujà szczegółowe specyfikacje techniczne, precyzujàce wymagania dla urzàdzeƒ na ogół powy ej powszechnie obowiàzujàcych standardów mi dzynarodowych. Tradycyjnie sau- Dostawa pierwszej naszej rozdzielnicy rozdziału pierwotnego, której docelowym u ytkownikiem ma byç SEC, stała si mo liwa dzi ki przeprowadzonemu w latach procesowi prekwalifikacji wyrobu rozdzielnicy D-17P na rynek saudyjski. Stronà zamawiajàcà rozdzielnic jest firma Energy & Power Company (EPC) z siedzibà w Al Khobar. EPC jest generalnym wykonawcà stacji 21BD Mutrafiah 115/13,8 kv, powstajàcej na zlecenie Królewskiej Komisji ds. Rozwoju Jubail i Yanbu, dwóch miast, wybranych jako obszary szczególnego zainteresowania dla rozwoju saudyjskiego przemysłu i infrastruktury miejskiej. Zadaniem stacji 21BD b dzie zasilanie nowych terenów mieszkalnych, które powstaç majà na sztucznie podwy szanych obszarach pracuje nadmor- skich, poło onych na północ od istniejàcego kompleksu przemysłowego Jubail-2. Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielnicy było wielkim wyzwaniem dla Zakładu RDE Konin. Rozdzielnica otrzymała zupełnie wyjàtkowy system szyn zbiorczych z izolacjà termokurczliwà. Na ka dà faz wykorzystane sà trzy szyny miedziane, ka da o przekroju 120x10 mm. Dodatkowà trudnoêç 7

8 stanowiło sprostanie wymaganiu znamionowego pràdu ciàgłego 3600 A, co w panujàcych na Bliskim Wschodzie warunkach Êrodowiskowych wymaga stosowania w polach zasilajàcych i sprz głowych chłodzenia wymuszonego specjalnymi wentylatorami. 8 Projekt mechaniczny rozdzielnicy powstał pod kierunkiem Marcina Tadeusza, przy współpracy Macieja Kamiƒskiego i Stanisława Wapniarskiego. Z kolei autorem projektu elektrycznego jest Darek Jankowski, który ostatecznà wersj swej pracy uzgadniał bezpoêrednio z in ynierami EPC w siedzibie tej firmy w Al Khobar. Uzgodnienia projektowe trwały praktycznie przez cały 2010 rok. Na poczàtku bie àcego roku wykonano pierwsze ci cie i otworowanie blach dla nowego urzàdzenia. Przy projekcie blisko współpracowaliêmy z Kolegami z zakładu produkcyjnego firmy ABB w Przasnyszu, który dostarczył przekładniki pràdowe i napi ciowe w specjalnych wykonaniach. Jacek Nowicki z ekipà elektryków z Filipin. Po odbiorze fabrycznym, dokonanym w imieniu Klienta przez szwajcarskà firm SGS, rozdzielnica została spakowana do kontenerów i transportem morskim via Gdynia i Hamburg wyruszyła w drog do Arabii Saudyjskiej. Leszek Wawrzyniak podczas ostatnich poprawek malarskich. 1 wrzeênia 2011 roku z Warszawy przez Frankfurt odleciała do Rijadu ekipa monta owa ELEKTROBUDOWY SA, którà miałem zaszczyt kierowaç. Do nadzoru nad monta em rozdzielnicy w Arabii Zakład w Koninie skierował najbardziej doêwiadczonych pracowników RDE. Monta em mechanicznym rozdzielnicy zajàł si Mirek Lewandowski. Niezwykle zło ony system szyn zbiorczych, na który sk ada si si kilkanaêcie ton miedzi, oddano w r ce Leszka Wawrzyniaka, prawdziwego wirtuoza w monta u oszynowania. Połàczenie tysi cy przewodów składajàcych si na obwody wtórne to z kolei królestwo naszego elektryka Darka Mikołajewskiego. 4 wrzeênia przyst pujemy do monta u. Na poczàtku warunki sà Darek Mikołajewski z sympatycznym mieszkaƒcem pustyni.

9 bardzo trudne. Ustawiamy pot ne pola rozdzielcze, co wymaga nie tylko siły, ale tak e sposobu i sprytu. Trzeba wiedzieç, gdzie i jak podło yç dêwigni na uło yskowanych kółkach, w naszym zakładowym argonie nazywanà breszkà, aby kilkusetkilogramowe pudło przesunàç precyzyjnie o milimetr. Kolejne szafy siadajà na ramie wsporczej. Poni ej w wyci ciu w podłodze widoczne jest wn trze piwnicy kablowej jej podłoga le y 4 metry poni ej podłogi rozdzielni, zatem strach pomyêleç o skutkach ewentualnego upadku... Przez pierwsze dni temperatura wewnàtrz hali rozdzielni Êredniego napi cia niewiele odbiega od temperatury otoczenia czyli circa +42 stopnie Celsjusza przez wi kszà cz Êç dnia. Najgorzej jest na dachu rozdzielnicy tu gdzie Leszek montuje oszynowanie przy współpracy przydzielonego mu hinduskiego pomocnika. Brygada naszego Klienta firmy EPC, z której pracownikami wykonujemy monta, to prawdziwie mi dzynarodowe towarzystwo Arabowie: Libaƒczycy, Palestyƒczycy, Saudyjczycy; mieszkaƒcy krajów subkontynentu indyjskiego: Pakistanu, Indii i Bangladeszu, a tak e wszechobecni Filipiƒczycy. Jeden dla wszystkich wspólny j zyk to angielski. Niemal dla nikogo tutaj nie jest to j zyk ojczysty. Dla nas tak e nie... Pracujàcy z Leszkiem Hindus Hari Haran szybko łapie polskie nazwy narz dzi i montowanych elementów. Po tygodniu pracy mówi ju biegle: Êpilka, klucik, Êluba, guma. Zna tak e polskie liczebniki. Nasze rozmowy po polsku sà czujnie słuchane. Szczególne zainteresowanie wzbudza słówko dobra, cz sto padajàce, gdy składane elementy rozdzielnicy pier- pasujà do siebie. Okazuje si ono podobne do... Przez wsze dni temperatura wewnàtrz hali rozdzielni Êredniego napi cia niewiele odbiega od temperatury otoczenia czyli circa +42 C przez wi kszà cz Êç dnia. nazwiska niziutkiego filipiƒskiego elektryka Rolando Obra, który pomaga Darkowi w łàczeniu obwodów wtórnych. Czwartego dnia monta u, gdy wszystkie pola stojà ju na swoim miejscu, poprawiajà si nam warunki pracy. Nasi gospodarze podłàczyli prowizorycznà klimatyzacj i oêwietlenie. Wszystko to zasilane jest z nap dzanego silnikiem wysokopr nym generatora pracujàcego na zewnàtrz hali. W kolejne dni byliêmy Êwiadkami jego kilku awarii na dworze jest po prostu za goràco (w słoƒcu pewnie wi cej ni 50 stopni), wi c gdy zabraknie cienia rzucanego przez Êcian budynku, generator przegrzewa si i zabezpieczenie decyduje o jego wyłàczeniu. Logistykà naszego pobytu i pracy zajmuje si Fadi Al Seifi Palestyƒczyk, pracownik biura ELEKTROBUDO- WY SA w Rijadzie. Fadi, który odbył w 2010 roku trzymiesi cznà praktyk w RDE Konin, jest in ynierem elektrykiem absolwentem Politechniki w Ammanie w Jordanii. Niepoprawny optymista, zawsze uêmiechni ty. Urodził si w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, ale cała jego rodzina pochodzi z Gazy w Palestynie. Szybko nawiàzuje kontakty z arabskimi inspektorami z SEC-u i Komisji Królewskiej, cz sto odwiedzajàcymi nas na budowie. Swoim uêmiechem i pogodà ducha łagodzi nawet najbardziej dociekliwych obserwatorów, oceniajàcych surowo przebieg naszej pracy. Pod koniec wrzeênia rozdzielnica przybiera swój ostateczny kształt. Jej dach przykryły klapy bezpieczeƒstwa, specjalnie skonstruowane dla spełnienia wysokich wymagaƒ SEC dotyczàcych łukoodpornoêci. Przekazujemy protokolarnie urzàdzenie w r ce kierownictwa budowy stacji. Za kilka tygodni wrócimy tu na uruchomienie. 9 Ekipa ELEKTROBUDOWY SA do nadzoru nad monta em rozdzielnicy. Od lewej: Mirek Lewandowski, Darek Mikołajewski, Leszek Wawrzyniak i Fadi Al Seifi.

10 NOWOÂå! 10

11 11

12 aktualnoêci Nowoczesny gara tramwajowy w Poznaniu Tekst: Foto: Aleksandra Krzemieƒ MPK w Poznaniu sp. z o.o. Do lipca 2013 roku potrwa realizacja inwestycji budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu, na której nasza firma zarobi ponad 100 mln złotych. Zajezdnia powstanie na obszarze o powierzchni ok. 17 hektarów i pomieêci 150 tramwajów. Na terenie zajezdni zamontowanych zostanie 150 zwrotnic. DługoÊç torów, które trzeba b dzie poło yç podczas trwania budowy, to 13 kilometrów (dla porównania w Poznaniu jest ich niewiele ponad 130). Budowa zajezdni ju trwa. Umow z Miejskim Przedsi biorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych podpisało konsorcjum firm ZUE S.A. z Krakowa (jako lider) i ELEKTROBUDOWA SA. Do zajezdni b dzie prowadziła powstajàca właênie trasa tramwajowa, równie bardzo nowoczesna, cz Êciowo schowana w tunelu. 5 wrzeênia br. wmurowany został akt erekcyjny pod przyszłà zajezdni, a w uroczystoêci uczestniczyli Jacek Faltynowicz, Prezes Zarzàdu oraz pracownicy gdaƒskiego biura GWI z Maciejem Kurylczykiem na czele. 12

13 Wa ny moment dla ka dej firmy, podpisanie aktu erekcyjnego. Jacek Faltynowicz, prezes ELEKTROBUDOWY SA. Ryszard Grobelny, prezydent Poznania. 13 Pracownicy gdaƒskiego GWI koƒczà murowanie. PoÊwi cenie placu budowy.

14 aktualnoêci Co s ychaç w Êwiecie... czyli wiadomoêci z Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach Tekst: Marek Lasek Foto: Marek Lasek, Piotr Purszke, Dariusz Opara 14 Słychaç dobrze. Jak co roku prowadzimy monta e w doêç ciekawych zakàtkach Êwiata. Lada dzieƒ zakoƒczony zostanie monta oêmiu bloków wyprowadzenia mocy na egzotycznej wyspie Trynidad, w archipelagu Małych Antyli. Monta prowadzony jest pod czujnym okiem Pani Anny Kołodziej, na co dzieƒ bardzo doêwiadczonego projektanta szynoprzewodów. Niedaleko elektrowni znajduje si fascynujàcy turystycznie obiekt, a mianowicie naturalny wypływ smoły, tzw. Jezioro Asfaltowe (Pitch Lake). Z Trynidadu przenosimy si do kolejnego ciekawego zakàtka Êwiata. W Uzbekistanie rozpocz liêmy monta dwóch pot nych wyprowadzeƒ mocy z bloku gazowego i parowego. Sà to najwi ksze szynoprzewody ELPE, jakie opuêciły bramy tyskiego zakładu. Ârednica ekranu wynosi 1300 mm, Êrednica toru pràdowego 820 mm. àczny ci ar to ponad 200 kg na ka dy metr szynoprzewodu. Nad całoêcià zadania czuwa Dariusz Opara, równie projektant z du ym doêwiadczeniem. Tak e pod wzgl dem logistycznym były to nie lada wyzwania do Trynidadu zostało zapakowanych 10 pełnomorskich kontenerów, natomiast wysyłka do Uzbekistanu zamkn ła si liczbà 16 tirów. Trudno równie nie wspomnieç o Turcji, niejako sztandarowym miejscu przeznaczenia wielu setek metrów szynoprzewodów. W maju zakoƒczyliêmy monta dwóch bloków wyprowadzenia mocy na rozbudowywanej elektrowni wodnej niedaleko miasta owaniu Trabzon. W tamtejszym klubie piłkarskim gra trzech naszych rodaków, Dzi ki wi c ka dy Polak jest w tym regionie bardzo szanowanà osobà. Monta szynoprzewodów prowadził autor tego artykułu. W ostatnich dniach pomyêlne odbiory koƒcowe przeszły równie dwa wyprowadzenia mocy w elektrowni w Stambule monta i testy, koƒcowe nadzorował Piotr Purszke. Natomiast Paweł Łukszek zakoƒczył instalowanie trzech bloków wyprowadzenia mocy na elektrowni wodnej w Êrodkowej Turcji, niedaleko miasta Erzurum, le àcego u podnó a Gór Pontyjskich. p r a c o w n i k ó w, zarzàdzanych dyrektora Arkadiusza Urbaƒskiego, jesieƒ, zima, no i wiosna równie zapowiadajà si pracowicie. I oby tak dalej Mała ciekawostka: pomimo i Turcja kojarzy si przede wszystkim z letnim wypoczynkiem, w Erzurum w zeszłym roku zakoƒczono budow kompleksu skoczni narciarskich, a na przełomie stycznia i lutego bie àcego roku odbyła si tam 25. zimowa uniwersjada. Wypada równie wspomnieç o krajowych inwestycjach: dwa wyprowadzenia mocy w Warszawie na zaanga- EC Siekierki, wyprowadzenie mocy wszystkich w Elektrowni Bełchatów, monta przez szynoprzewodów trójfazowych dla KWB Bogatynia, PMG Wierzchowice, prace modernizacyjne w Elektrowni Kozienice. No i oczywiêcie zakoƒczenie instalowanie szynoprzewodów na najwi kszym bloku energetycznym w Polsce, czyli Bełchatów II blok 858 MW. Dzi ki zaanga owaniu wszystkich pracowników, zarzàdzanych przez dyrektora Arkadiusza Urbaƒskiego, jesieƒ, zima, no i wiosna równie zapowiadajà si pracowicie. I oby tak dalej Istambuł przyłàcza do generatora (foto: P. Purszke)

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Jaworze, 1 kwietnia 2009 r. 1 1 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu i Dyrektor Spółki 1974 1990 1990 1995 Dyrektor 1995 1997 Prezes i Dyrektor 1998 1999 Prezes

Bardziej szczegółowo

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja 2014 Kraków www.mobile-it.com.pl targi W dniach 27-28 maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI www.elbudowa.com.pl 1 ELEKTROBUDOWA SA KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY www.elbudowa.com.pl 2 ELEKTROBUDOWA SA Firma istnieje na rynku od 1953 roku. Notowana na

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy Analiza możliwości lokalizacji parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy BPRW S.A. 1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedstawiono: układ komunikacyjny Warszawy w roku 2012 zapotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP HORIZON 2020 SME INSTRUMENT Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP Wspierane będą nowatorskie przedsięwzięcia realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale rynkowym. Pomysł

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kierunek studiów: studia międzykierunkowe Rodzaj studiów: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia I stopnia (w zależności

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp. Deklarację należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerze

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 12 grudnia 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

informacje Organizatorem Cloudyny jest Polska Grupa Użytkowników AWS we współpracy ze śląską społecznością IT.

informacje Organizatorem Cloudyny jest Polska Grupa Użytkowników AWS we współpracy ze śląską społecznością IT. 5 informacje Cloudyna jest darmową konferencją kierowaną do specjalistów z branży IT, zainteresowanych szeroko rozumianą chmurą obliczeniową (ang. cloud computing). Organizatorem Cloudyny jest Polska Grupa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Łukasz Lendner Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie ul. Mi ska 25 03 808 Warszawa

Sz. P. Łukasz Lendner Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie ul. Mi ska 25 03 808 Warszawa Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł ka wojtum@gazeta.pl

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Andrzej Wiszniewski Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Definicja Kogeneracja CHP (Combined Heat and Power)

Bardziej szczegółowo

Wn trze w. www.dobra-forma.pl

Wn trze w. www.dobra-forma.pl Wn trze w Nie masz koncepcji na wn trze? My mamy dla Ciebie CONCEPT! Concept, to system mebli pracowniczych doskonale wykorzystujàcych powierzchni w Twoim biurze. Gdy zastosujesz Concept - na stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni ziemi w województwie śląskim. Anna Wrześniak Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Ochrona powierzchni ziemi w województwie śląskim. Anna Wrześniak Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Województwo śląskie jest jednym z najmniejszych województw w skali kraju, ale równocześnie nie terenem bardzo zaludnionym i silnie zurbanizowanym. Specyfika tego województwa związana zana jest także z

Bardziej szczegółowo

16 18 lutego 2016 Targi rozwiązań e-commerce. Oferta specjalna dla członków i partnerów Izby Gospodarki Elektronicznej

16 18 lutego 2016 Targi rozwiązań e-commerce. Oferta specjalna dla członków i partnerów Izby Gospodarki Elektronicznej 16 18 lutego 2016 Targi rozwiązań e-commerce Oferta specjalna dla członków i partnerów Izby Gospodarki Elektronicznej Zapraszamy Państwa do udziału w targach E-SOLUTIONS, które odbędą się w dniach 16-18

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo